Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2271

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2271 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența burselor de instrumente financiare și a burselor de mărfuri din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/8323

OJ L 342, 16.12.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2271/oj

16.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2271 A COMISIEI

din 15 decembrie 2016

privind echivalența burselor de instrumente financiare și a burselor de mărfuri din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 2a,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede cerințe privind compensarea și cerințe bilaterale privind managementul riscului pentru contractele derivate extrabursiere, precum și cerințe de raportare pentru astfel de contracte. La articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt definite instrumentele financiare derivate extrabursiere drept contracte derivate a căror executare nu are loc pe o piață reglementată în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) sau pe o piață dintr-o țară terță considerată a fi echivalentă cu o piață reglementată conform articolului 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, orice contract derivat a cărui executare are loc pe o piață a unei țări terțe care nu este considerată echivalentă cu piețele reglementate este clasificat drept extrabursier în sensul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2)

În conformitate cu articolul 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o piață dintr-o țară terță este considerată echivalentă cu o piață reglementată atunci când respectă cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE și face în permanență obiectul unei supravegheri și al unei asigurări efective a respectării normelor în țara terță respectivă.

(3)

Pentru ca o piață dintr-o țară terță să fie considerată echivalentă cu o piață reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE, rezultatul aplicării cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic și a mecanismelor de supraveghere și de asigurare a respectării normelor ar trebui să fie echivalent, în substanță, cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care le îndeplinesc. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este de a verifica dacă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic care se aplică burselor de instrumente financiare (financial instruments exchanges – FIE) și burselor de mărfuri din Japonia sunt echivalente cu cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE și dacă piețele respective fac în permanență obiectul unei supravegheri și al unei asigurări efective a respectării normelor. Piețele care sunt autorizate ca FIE sau ca burse de mărfuri la data adoptării prezentei decizii ar trebui, prin urmare, identificate ca piețe considerate echivalente cu o piață reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE.

(4)

Cadrul juridic japonez pentru FIE și bursele de mărfuri este constituit din Legea din 2006 privind instrumentele financiare și bursa (Financial Instruments and Exchange Act 2006, denumită în continuare„FIEA”), care stabilește cadrul de reglementare pentru FIE, și Legea din 2009 privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri (Commodity Derivatives Act 2009, denumită în continuare „CDA”), care prevede cadrul de reglementare și de supraveghere pentru bursele de mărfuri. Contractele cu instrumente derivate care au o marfă drept suport sunt cotate la o bursă de mărfuri, iar instrumentele derivate bazate pe instrumente financiare sunt cotate la bursele de instrumente financiare. Normele aplicabile FIE sunt completate de Ordinul de aplicare a Legii privind instrumentele financiare și bursa (Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act) și de Ordonanța cabinetului executiv al guvernului privind bursele de instrumente financiare (Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Exchanges), iar normele aplicabile burselor de mărfuri sunt completate de Ordinul de aplicare a Legii privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri (Order for Enforcement of the Commodities Derivatives Act) și de Ordonanța de aplicare a Legii privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri (Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act). În plus, atât bursele de mărfuri, cât și FIE au competențe de autoreglementare relativ extinse în ceea ce privește anumite cerințe. Competențele de autoreglementare ale FIE se referă, mai precis, la regulile de desfășurare a activității în ceea ce privește cotarea la bursă și delistarea instrumentelor financiare, regulile de tranzacționare și cerințele care condiționează calitatea de membru. Regulile de funcționare trebuie să fie prezentate spre aprobare prim-ministrului Japoniei (articolul 81 din FIEA). Competențele de autoreglementare ale burselor de mărfuri sunt exercitate de comitetul de autoreglementare sau de departamentul de autoreglementare. Regulile privind piața ale burselor de mărfuri se referă la tranzacționare și la cerințele care condiționează calitatea de membru, toate acestea trebuind prezentate spre aprobare Ministerului agriculturii, silviculturii și pescuitului (MAFF) și Ministerului economiei, comerțului și industriei (METI). Regulile de autoreglementare sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru burse.

(5)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile burselor autorizate în Japonia produc rezultate echivalente cu cele produse de cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE, în următoarele domenii: procesul de autorizare, cerințele în materie de definiții, accesul la bursă, cerințele organizatorice, cerințele referitoare la personalul din conducerea executivă, admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare, suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare, monitorizarea conformității și accesul la mecanisme de compensare și de decontare.

(6)

În temeiul Directivei 2004/39/CE, cerințele privind transparența pretranzacționare și posttranzacționare se aplică numai acțiunilor admise la tranzacționare pe piețe reglementate. În ciuda faptului că acțiunile pot fi admise la tranzacționare pe bursele de instrumente financiare, Comisia consideră că evaluarea cerințelor menționate nu este relevantă în scopul prezentei decizii având în vedere faptul că obiectivul acesteia este de a verifica echivalența cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile piețelor din țări terțe în ceea ce privește contractele cu instrumente derivate care sunt executate pe piețele respective.

(7)

Prin urmare, ar trebui să se concluzioneze că cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile FIE și burselor de mărfuri din Japonia produc rezultate echivalente cu cele produse de cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE.

(8)

Bursele de mărfuri funcționează sub supravegherea METI și MAFF. CDA oferă un cadru pentru competențele de supraveghere ale celor două ministere. Mai precis, METI și MAFF aprobă regulile privind piața, regulile aplicabile contractelor de brokeraj, regulile de soluționare a litigiilor sau regulile aplicabile comitetului de supraveghere a tranzacțiilor de pe piață ale fiecărei burse de mărfuri, precum și modificările ulterioare ale acestora. În plus, pentru a asigura tranzacționarea în condiții echitabile și protecția investitorilor, METI și MAFF pot solicita unei burse de mărfuri să își modifice actul constitutiv, o serie de alte reguli sau metodele de desfășurare a activității ori să ia alte măsuri de îmbunătățire a funcționării. În cazul în care o bursă de mărfuri nu reușește să-și exercite în mod adecvat competențele de autoreglementare și nu ia măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în condiții echitabile a operațiunilor de tranzacționare și protecția investitorilor, METI și MAFF pot să retragă autorizația sau să suspende toate activitățile bursei respective sau o parte a acestora.. FIE sunt supuse supravegherii prim-ministrului Japoniei, acesta delegându-i competența comisarului Agenției pentru Servicii Financiare din Japonia (Japan Financial Services Agency – JFSA). Capitolul V secțiunea 5 din FIEA prevede măsurile de supraveghere pe care le aplică JFSA. Mai precis, atunci când FIE încalcă legile și reglementările, JFSA poate să retragă autorizația sau să emită un ordin de suspendare a tuturor activităților FIE sau a unei părți a acestora. De asemenea, JFSA poate solicita FIE să își modifice actul constitutiv, regulile de funcționare, regulile aplicabile contractelor de brokeraj sau alte reguli sau practici de tranzacționare ori să ia alte măsuri care sunt necesare pentru supraveghere. Actul constitutiv al FIE trebuie să prevadă sancțiuni pentru încălcarea, de către membrii acesteia, a regulilor de desfășurare a activității. În cazul în care FIE nu realizează în mod efectiv supravegherea pieței, JFSA poate lua măsuri de impunere, inclusiv retragerea autorizației sau suspendarea activităților.

(9)

Prin urmare, se poate concluziona că FIE și bursele de mărfuri fac în permanență obiectul unei supravegheri și al unei asigurări efective a respectării normelor în Japonia.

(10)

Ar trebui să se considere, așadar, că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește FIE și bursele de mărfuri autorizate în Japonia.

(11)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la FIE și la bursele de mărfuri aplicabile în Japonia la momentul adoptării prezentei decizii. Comisia ar trebui să continue să monitorizeze cu regularitate evoluția mecanismelor juridice și de supraveghere aplicabile acestor piețe și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie. În special, Comisia ar trebui să revizuiască prezenta decizie ținând seama de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(12)

Reexaminarea cu regularitate a mecanismelor juridice și de supraveghere aplicabile FIE și burselor de mărfuri din Japonia nu aduce atingere posibilității Comisiei de a efectua o reexaminare specifică în orice moment, atunci când evoluțiile relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței acordate prin prezenta decizie. O astfel de reevaluare ar putea conduce la abrogarea prezentei decizii.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, bursele de instrumente financiare și bursele de mărfuri autorizate în Japonia și prevăzute în anexă sunt considerate echivalente cu piețele reglementate, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


ANEXĂ

Bursele de instrumente financiare și bursele de mărfuri din Japonia menționate la articolul 1:

(a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

(b)

Osaka Exchange, Inc.

(c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

(d)

Fukuoka Stock Exchange

(e)

Sapporo Securities Exchange

(f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

(g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

(h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


Top