EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1918 a Comisiei din 28 octombrie 2016 privind anumite măsuri de salvgardare cu privire la boala cașectizantă cronică a cervidelor [notificată cu numărul C(2016) 6815] (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1918 A COMISIEI

din 28 octombrie 2016

privind anumite măsuri de salvgardare cu privire la boala cașectizantă cronică a cervidelor

[notificată cu numărul C(2016) 6815]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 prevede că măsurile de salvgardare în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) pot fi adoptate de către Comisie în conformitate cu principiile și dispozițiile stabilite la articolul 10 din Directiva 90/425/CEE a Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu punctul 1.1.2 din partea I a anexei I la Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”) (3), în sensul Acordului privind SEE, articolul 10 din Directiva 90/425/CEE nu se aplică, și orice trimitere la această dispoziție constituie o trimitere la punctul 3 din partea introductivă a părții I a anexei I la Acordul privind SEE. În conformitate cu litera (a) de la punctul menționat anterior, în cazul în care Uniunea intenționează să adopte măsuri de salvgardare în ceea ce privește un stat AELS, aceasta trebuie să informeze statul AELS în cauză fără întârziere. În plus, măsurile propuse se notifică fără întârziere fiecărei părți contractante la Acordul privind SEE și Autorității AELS de Supraveghere. La 17 iunie 2016, Comisia a comunicat Norvegiei intenția sa de a adopta o măsură de salvgardare referitoare la cervidele vii din Norvegia, ca urmare a detectării mai multor cazuri de boală cașectizantă cronică în Norvegia. La 28 iunie 2016, Comisia a notificat măsura propusă părților contractante la Acordul privind SEE și, la 30 august 2016, le-a notificat Autorității AELS de Supraveghere.

(3)

Boala cașectizantă cronică este o EST a cervidelor care este infecțioasă și, prin urmare, poate cauza perturbări ale comerțului în Uniune, ale importurilor în Uniune și ale exporturilor către țări terțe.

(4)

În cazul apariției unui focar al acestei boli, există riscul ca boala să se răspândească la alte populații de cervide și la alte regiuni. În consecință, ea se poate răspândi de la un stat membru sau un stat AELS din Spațiul Economic European („stat SEE AELS”) către un alt stat membru sau stat SEE AELS, precum și în țări terțe prin circulația cervidelor vii.

(5)

Norvegia a informat Comisia cu privire la mai multe cazuri de boală cașectizantă cronică constatate pe teritoriul său de la începutul lunii aprilie 2016 și a adoptat, la 11 iulie 2016, o măsură temporară pentru a interzice exportul de cervide vii din Norvegia până la 1 ianuarie 2017, fără a aduce atingere derogărilor specifice.

(6)

Pentru a preveni orice fel de perturbare inutilă a comerțului în interiorul Uniunii și în Spațiul Economic European și pentru a evita instituirea unor bariere comerciale nejustificate de către țări terțe, este necesar să se adopte, la nivelul Uniunii, o interdicție de deplasare a cervidelor vii din Norvegia în Uniune, fără a aduce atingere derogărilor specifice. Din motive practice, această interdicție ar trebui să se aplice cervidelor vii transportate printr-o activitate umană, dar nu și deplasărilor de cervide sălbatice care traversează frontiera Norvegiei fără intervenție umană.

(7)

Având în vedere nivelul scăzut de risc pe care îl reprezintă pentru sănătatea animală deplasările de cervide vii din Norvegia în Suedia sau Finlanda, pentru sacrificare imediată în țara de destinație, ar trebui prevăzută o derogare pentru a permite astfel de deplasări, cu condiția ca statul membru de destinație să-și fi dat acordul scris.

(8)

Ar trebui luate în considerare tradiția pășunatului sezonier transfrontalier al renilor și deplasările între Norvegia și Suedia ale renilor care urmează să participe la evenimente sportive sau culturale. În acest sens, ar trebui să fie prevăzute în mod excepțional derogări specifice. Din cauza riscurilor pentru sănătatea animală pe care o reprezintă deplasările permise de aceste derogări, în special în ceea ce privește contaminarea mediului cu prioni ai bolii cronice cașectizante în zonele de destinație, deplasările în cauză ar trebui să se limiteze la zone definite din Suedia, iar expedierea de cervide vii din acele zone ar trebui să fie interzisă, cu excepția expedierii în restul Suediei, în Norvegia sau în Finlanda în vederea sacrificării imediate, cu condiția ca statul membru de destinație să-și fi dat acordul.

(9)

Bariera norvegiano-finlandeză pentru reni dintre Norvegia și Finlanda oferă protecția sănătății animale pentru cervidele vii de pe teritoriul Finlandei. Cu toate acestea, bariera nu urmează traseul exact al frontierei norvegiano-finlandeze și, în unele locuri, ea se află la câțiva kilometri de frontieră în interiorul teritoriul Finlandei sau la câțiva kilometri în interiorul teritoriului Norvegiei. Interdicția privind deplasările de cervide vii din Norvegia în Uniune ar trebui, prin urmare, să nu se aplice deplasărilor de cervide pentru pășunat din Norvegia în Finlanda până la bariera norvegiano-finlandeză pentru reni sau deplasărilor de reni din Finlanda, care au păscut în Norvegia până la bariera norvegiano-finlandeză pentru reni și care se întorc în Finlanda. În scopul coerenței juridice, expedierea de cervide vii din zonele din Finlanda situate până la bariera norvegiano-finlandeză pentru reni ar trebui să fie interzisă, cu excepția expedierii către restul Finlandei, către Norvegia sau către Suedia în vederea sacrificării imediate.

(10)

Interdicția ar trebui să aibă un caracter temporar și ar trebui să facă obiectul unei revizuiri, până la 31 decembrie 2017, a situației epidemiologice și a necesității interdicției.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„cervide vii” înseamnă animale vii din familia Cervidae;

2.

„reni vii” înseamnă animale vii din familia Rangifer.

Articolul 2

(1)   Deplasarea de cervide vii din Norvegia în Uniune este interzisă.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), sunt autorizate următoarele deplasări de cervide vii:

(a)

deplasarea renilor vii pentru pășunat sezonier din Norvegia către zone din Suedia enumerate în anexă sau înapoi în Suedia, în zonele enumerate în anexă, după perioada pășunatului sezonier în Norvegia, cu condiția ca autoritatea competentă din Suedia să își dea aprobarea scrisă prealabilă pentru o astfel de deplasare;

(b)

deplasarea renilor vii pentru pășunat sezonier din Norvegia către zonele din Finlanda enumerate în anexă;

(c)

deplasarea din Finlanda a renilor vii care au păscut în Norvegia în zona situată între frontiera dintre Norvegia și Finlanda și bariera norvegiano-finlandeză pentru reni și care se întorc în Finlanda;

(d)

deplasarea cervidelor vii din Norvegia în Suedia sau în Finlanda în vederea sacrificării imediate, cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru de destinație să își dea aprobarea scrisă prealabilă pentru o astfel de deplasare;

(e)

deplasarea renilor vii din Norvegia către zonele din Suedia enumerate în anexă pentru evenimente sportive sau culturale, sau după ce au luat parte la evenimente culturale sau sportive, cu condiția ca autoritatea competentă din Suedia să își dea aprobarea scrisă prealabilă pentru deplasarea fiecăruia dintre aceste loturi;

(f)

tranzitul cervidelor vii din Norvegia prin Suedia sau prin Finlanda, cu destinația Norvegia, cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru de tranzit să își dea aprobarea scrisă prealabilă;

Articolul 3

(1)   Statele membre în cauză interzic expedierea de cervide vii din zonele enumerate în anexă.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), se autorizează expedierea de cervide vii destinate sacrificării imediate, din zonele din Suedia enumerate în anexă către restul Suediei sau către Finlanda, cu condiția ca autoritatea competentă din statul de destinație să își dea aprobarea scrisă prealabilă pentru o astfel de deplasare.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), se autorizează expedierea de cervide vii destinate sacrificării imediate, din zonele din Finlanda enumerate în anexă către Suedia. În plus, se autorizează expedierea de cervide vii destinate sacrificării imediate, din zonele din Finlanda enumerate în anexă către restul Finlandei, cu condiția ca autoritatea competentă din Finlanda să își dea aprobarea scrisă prealabilă pentru o astfel de deplasare.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), se autorizează expedierea de cervide vii din zonele enumerate în anexă către Norvegia, cu condiția ca autoritatea competentă din Norvegia să își dea aprobarea scrisă prealabilă.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică până la 31 decembrie 2017.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(2)  Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (JO L 224, 18.8.1990, p. 29).

(3)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


ANEXĂ

1.   Zonele din Suedia menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a), articolul 2 alineatul (2) litera (e), articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (4)

comitatul Norrbotten;

comitatul Västerbotten;

comitatul Jämtland;

comitatul Västernorrland;

municipalitatea Älvdalen din comitatul Dalarna;

municipalitățile Nordanstig, Hudiksvall și Söderhamn din comitatul Gävleborg.

2.   Zonele din Finlanda menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b), articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (3) și articolul 3 alineatul (4)

zona situată între frontiera norvegiano-finlandeză și bariera norvegiano-finlandeză pentru reni.


Top