Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1701 a Comisiei din 19 august 2016 de stabilire a normelor privind formatul de transmitere a planurilor de lucru pentru colectarea de date din sectoarele pescuitului și acvaculturii [notificată cu numărul C(2016) 5304]

C/2016/5304

OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/153


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1701 A COMISIEI

din 19 august 2016

de stabilire a normelor privind formatul de transmitere a planurilor de lucru pentru colectarea de date din sectoarele pescuitului și acvaculturii

[notificată cu numărul C(2016) 5304]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 22 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) impune statelor membre să colecteze datele biologice, de mediu, tehnice și socioeconomice necesare pentru gestionarea pescuitului.

(2)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, statele membre transmit Comisiei, prin mijloace electronice, planuri de lucru pentru colectarea de date în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (3), până la data de 31 octombrie a anului care precede anul din care urmează să se aplice planul de lucru.

(3)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, aceste planuri de lucru trebuie să fie aprobate de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare, până la data de 31 decembrie a anului care precede anul din care urmează să se aplice planul de lucru.

(4)

În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili normele aplicabile procedurilor, formatului și calendarelor de prezentare a acestor planuri de lucru.

(5)

Este oportun să se țină seama de cele mai recente cerințe în materie de date, necesare pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului, astfel cum se specifică în programul multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului pentru perioada 2017-2019 (4) și să indice informațiile care trebuie furnizate de statele membre atunci când își prezintă planurile de lucru, pentru a se asigura coerența cu programul multianual al Uniunii și punerea în aplicare uniformă a acestuia la nivelul întregii Uniuni.

(6)

Comisia a ținut seama de recomandările formulate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Au fost, de asemenea, consultați reprezentanți ai statelor membre, reuniți în cadrul unor grupuri de experți specializate.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Conținutul planurilor de lucru

(1)   Conținutul planurilor de lucru pentru colectarea de date pentru perioada 2017-2019, astfel cum se menționează la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, trebuie prezentat în conformitate cu modelul care figurează în anexa la prezenta decizie.

(2)   În sensul anexei la prezenta decizie, se aplică definițiile stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (5), în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (6), în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și în planul multianual al Uniunii.

(3)   Planurile de lucru întocmite de statele membre conțin o descriere:

(a)

a datelor care urmează să fie colectate în conformitate cu programul multianual al Uniunii;

(b)

a distribuției spațiale și temporale și a frecvenței cu care vor fi colectate datele;

(c)

a sursei datelor, a procedurilor și a metodelor de colectare și de prelucrare a datelor, utilizate pentru a obține seturile de date care vor fi furnizate utilizatorilor finali;

(d)

a cadrului de asigurare a calității și a cadrului de control al calității utilizate pentru a garanta o calitate adecvată a datelor;

(e)

a modalității și a momentului în care datele vor fi puse la dispoziție, ținând cont de nevoile definite de utilizatorii finali ai avizelor științifice;

(f)

a modalităților de cooperare și de coordonare internațională și regională, inclusiv a acordurilor bilaterale și multilaterale; și

(g)

a modului în care au fost luate în considerare obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor sale membre.

(4)   Conținutul și formatul descrierilor de mai sus trebuie să respecte cerințele stipulate la articolele 2-8, conform specificațiilor ulterioare din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Date de colectat în conformitate cu programul multianual al Uniunii

(1)   Statele membre colectează datele specificate în anexa I în conformitate cu programul multianual al Uniunii.

(2)   Corelația dintre tabelele programului multianual al Uniunii și tabelele și textul planului de lucru sunt prevăzute în anexa II.

Articolul 3

Distribuția spațială și temporală și frecvența de colectare a datelor

(1)   Specificațiile privind distribuția spațială și temporală sau frecvența trebuie să respecte cerințele stabilite în capitolul III din programul multianual al Uniunii. Atunci când nu sunt stabilite astfel de cerințe, statele membre stabilesc și descriu specificații privind distribuția spațială și temporală sau frecvența, luând în considerare seriile cronologice istorice, raportul cost-eficacitate, orice coordonare relevantă la nivelul regiunii marine, precum și exigențele utilizatorilor finali.

(2)   Specificațiile privind distribuția spațială și temporală sau frecvența, conform cărora trebuie să fie colectate datele, sunt raportate:

(a)

în tabelul 4A și în tabelul 4B, pentru datele obținute pe parcursul eșantionării pescuitului comercial;

(b)

în tabelul 1A și în tabelul 1B, pentru datele biologice obținute din campanii de cercetare pe mare și din pescuitul comercial;

(c)

în tabelul 1D, pentru datele obținute în timpul eșantionării pescuitului recreativ;

(d)

în tabelul 1E, pentru datele obținute în timpul eșantionării speciilor anadrome și catadrome relevante;

(e)

în tabelul 1G, pentru datele obținute din campaniile de cercetare;

(f)

în tabelul 3A, pentru datele economice și sociale referitoare la pescării;

(g)

în tabelul 3B, pentru datele economice și sociale referitoare la acvacultură; și

(h)

în tabelul 3C, pentru datele economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare.

Articolul 4

Sursa datelor, proceduri și metode de colectare și de prelucrare a datelor

(1)   Atunci când datele sunt colectate în principal prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 199/2008, conform definiției de la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament, sursa datelor este descrisă:

(a)

în tabelul 1C;

(b)

în tabelul 1D;

(c)

în tabelul 1E;

(d)

în tabelul 3A;

(e)

în caseta de text 3A;

(f)

în tabelul 3B;

(g)

în caseta de text 3B;

(h)

în tabelul 3C; și

(i)

în caseta de text 3C.

(2)   Atunci când datele sunt colectate în temeiul unor acte legislative, altele decât Regulamentul (CE) nr. 199/2008, astfel cum sunt definite la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament, sursa de date este descrisă:

(a)

în tabelul 2A;

(b)

în caseta de text 2A;

(c)

în tabelul 3A, după caz; și

(d)

în caseta de text 3A, după caz.

(3)   În cazurile în care programul multianual al Uniunii se referă la un studiu-pilot sau la o metodologie simplificată, statele membre descriu respectivul studiu – precizând scopul, durata, metoda și rezultate preconizate – în rubricile pentru:

(a)

studiul-pilot 1 din secțiunea 1;

(b)

studiul-pilot 2 din secțiunea 1;

(c)

studiul-pilot 3 din secțiunea 3; și

(d)

studiul-pilot 4 din secțiunea 3.

(4)   Modelele de eșantionare prevăzute sunt descrise în tabelul 4A, în caseta de text 4A și în tabelul 4B. Populația de referință, care va fi utilizată pentru selecționarea populației eșantionate, este descrisă în tabelul 4C și în tabelul 4D. Atunci când eșantionarea este efectuată de observatori la bord sau la țărm, trebuie să fie indicată fracțiunea de captură care face obiectul eșantionării, pentru a se specifica dacă eșantionarea acoperă toate speciile capturate, sau numai speciile comerciale ori numai anumiți taxoni de captură.

(5)   Metodele, definițiile și calcularea variabilelor sociale și economice se conformează orientărilor general acceptate de organismele de experți din cadrul Comisiei Europene, după caz. În caz contrar, statele membre trebuie să descrie cu claritate și să justifice abordarea adoptată:

(a)

în caseta de text 3A;

(b)

în caseta de text 3B; și

(c)

în caseta de text 3C.

(6)   Statele membre își coordonează activitatea în vederea conceperii și punerii în aplicare a unor metode la nivelul UE sau la nivel regional, pentru a corecta și a imputa datele referitoare la acele părți din planurile de eșantionare care sunt insuficient eșantionate sau nu sunt deloc incluse în eșantion. Metodele de imputare țin seama de orientările și de metodele adoptate de organizațiile internaționale de statistică. Datele imputate trebuie să fie indicate cu claritate, atunci când sunt raportate utilizatorilor finali.

Articolul 5

Asigurarea calității și controlul calității

(1)   Se definește un cadru de asigurare a calității și de control al calității, în documente accesibile publicului, la care se face trimitere în planurile de lucru, după caz. Acest cadru stabilește principiile generale, metodele și instrumentele capabile să ofere orientări și elemente de probă care să asigure o abordare comună și eficace la nivel european și național.

(2)   Metodele legate de calitate sunt descrise:

(a)

în tabelul 5A, în ceea ce privește programele de eșantionare a capturilor, programele de eșantionare pentru pescuitul recreativ, programele de eșantionare pentru speciile anadrome și catadrome și campaniile de cercetare pe mare;

(b)

în tabelul 5B, în ceea ce privește variabilele activităților de pescuit, datele economice și sociale referitoare la pescării, datele economice și sociale referitoare la acvacultură și datele economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare;

(c)

în caseta de text 2A;

(d)

în caseta de text 3A;

(e)

în caseta de text 3B; și

(f)

în caseta de text 3C.

(3)   Atunci când datele trebuie să fie colectate prin eșantionare, statele membre utilizează modele solide din punct de vedere statistic, care respectă orientările în materie de bune practici furnizate de Comisie, de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), de CSTEP și de alte organisme specializate din cadrul Comisiei Europene. Descrierea programelor de eșantionare include, dar nu se limitează la, specificarea obiectivelor, a modelului, a dificultăților de execuție preconizate (inclusiv a non-răspunsurilor și a refuzurilor), a arhivării datelor, a procedurilor de asigurare a calității și a metodelor de analiză. Această descriere include, de asemenea, definiția unităților de eșantionare, a bazelor de eșantionare și a acoperirii acestora la nivelul populației-țintă (inclusiv a criteriilor utilizate pentru acoperire), a sistemelor de stratificare și a metodelor de selecționare a eșantioanelor pentru unitățile de eșantionare primare, secundare și de nivel inferior. Atunci când se pot stabili ținte cantitative, acestea pot fi specificate fie direct, prin mărimile eșantioanelor sau prin ratele de eșantionare, fie prin definirea nivelurilor de precizie și de încredere care trebuie atinse. Pentru datele de recensământ, statele membre indică dacă sunt acoperite toate segmentele, părțile din populația totală care nu sunt acoperite și modul în care sunt estimate aceste părți. Calitatea datelor de eșantionare trebuie să fie demonstrată prin utilizarea unor indicatori de calitate referitori la precizie și la potențialul de erori sistematice, după caz.

Articolul 6

Disponibilitatea datelor pentru utilizatorii finali

Se utilizează tabelul 6A, pentru a preciza momentul în care datele vor fi puse la dispoziția utilizatorilor finali.

Articolul 7

Modalități de cooperare și de coordonare regională și internațională

(1)   Statele membre utilizează tabelul 7A pentru a indica reuniunile regionale și internaționale relevante la care participă și tabelul 7B pentru a specifica modul în care sunt urmate recomandările convenite la nivelul regiunilor marine sau la nivelul UE, după caz. Dacă respectivele recomandări nu sunt urmate, statele membre explică motivele în secțiunea „Observații” din tabelul 7B. Se indică efectul pe care aceste recomandări îl vor avea asupra activităților lor de colectare de date.

(2)   Statele membre raportează în tabelul 7C toate informațiile relevante cu privire la acordurile încheiate cu alte state membre. Cu ajutorul acestor informații se identifică partea de date care trebuie colectată de fiecare stat membru și se asigură faptul că sunt acoperite toate datele de colectat, că se specifică durata acordului și că se identifică statul membru care va fi responsabil cu transmiterea datelor către utilizatorii finali.

(3)   În pofida campaniilor de cercetare pe mare enumerate în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii, statele membre pot lua în considerare nevoile utilizatorilor finali atunci când planifică efortul campaniei sau modelul eșantionării, cu condiția ca această acțiune să nu afecteze calitatea rezultatelor și să fie coordonată la nivelul regiunii marine. Statele membre pot conveni împreună cu alte state membre din aceeași regiune în privința redistribuirii anumitor sarcini și a anumitor contribuții. Dacă se ajunge la un acord cu alte state membre în privința redistribuirii anumitor sarcini, participarea (fizică și/sau financiară) la fiecare campanie de cercetare, precum și obligațiile de raportare și de transmitere ale fiecărui stat membru sunt indicate în caseta de text 1G.

Articolul 8

Obligații internaționale

Statele membre includ în tabelele de mai jos toate cerințele relevante privind colectarea datelor, care decurg din obligațiile lor internaționale:

(a)

tabelul 1A;

(b)

tabelul 1B;

(c)

tabelul 1C;

(d)

tabelul 4A;

(e)

tabelul 4B;

(f)

tabelul 7B; și

(g)

tabelul 7C.

Această dispoziție se aplică organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului/organismelor regionale în domeniul pescuitului la care sunt parte contractantă respectivele state membre sau Uniunea, precum și acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil în cadrul cărora operează flotele acestora.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 august 2016.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 60, 5.3.2008, p. 1).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei din 12 iulie 2016 de adoptare a unui program multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectoarele pescuitului și acvaculturii pentru perioada 2017-2019 (JO L 207, 1.8.2016, p. 113).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicilor comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).


ANEXA I

CONȚINUT

Secțiunea 1:   Date biologice

Tabelul 1A: Lista stocurilor necesare

Tabelul 1B: Planificarea eșantionării pentru variabilele biologice

Tabelul 1C: Intensitatea eșantionării pentru variabilele biologice

Tabelul 1D: Pescuitul recreativ

Studiul-pilot 1: Cota relativă a capturilor rezultate din pescuitul recreativ în comparație cu cele rezultate din pescuitul comercial

Tabelul 1E: Colectarea de date privind speciile anadrome și catadrome în apă dulce

Caseta de text 1E: Colectarea de date privind speciile anadrome și catadrome în apă dulce

Tabelul 1F: Capturi accidentale de păsări, mamifere, reptile și pești

Studiul-pilot 2: Nivelul pescuitului și impactul pescăriilor asupra resurselor biologice și a ecosistemului marin

Tabelul 1G: Lista campaniilor de cercetare pe mare

Caseta de text 1G: Lista campaniilor de cercetare pe mare

Tabelul 1H: Colectarea și diseminarea datelor din campaniile de cercetare

Secțiunea 2:   Date privind activitățile de pescuit

Tabelul 2A: Strategia de colectare a datelor referitoare la variabilele activităților de pescuit

Caseta de text 2A: Strategia de colectare a datelor referitoare la variabilele activităților de pescuit

Secțiunea 3:   Date economice și sociale

Tabelul 3A: Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la pescării

Caseta de text 3A: Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la pescării

Studiul-pilot 3: Date privind ocuparea forței de muncă în funcție de nivelul studiilor și de naționalitate

Tabelul 3B: Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la acvacultură

Caseta de text 3B: Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la acvacultură

Studiul-pilot 4: Date de mediu referitoare la acvacultură

Tabelul 3C: Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare

Caseta de text 3C: Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare

Secțiunea 4:   Strategia de eșantionare pentru datele biologice provenind din sectorul pescuitului comercial

Tabelul 4A: Descrierea planului de eșantionare pentru datele biologice

Caseta de text 4A: Descrierea planului de eșantionare pentru datele biologice

Tabelul 4B: Descrierea bazei de eșantionare pentru datele biologice

Tabelul 4C: Date privind pescăriile per stat membru

Tabelul 4D: Locuri de debarcare

Secțiunea 5:   Calitatea datelor

Tabelul 5A: Cadrul de asigurare a calității pentru datele biologice

Tabelul 5B: Cadrul de asigurare a calității pentru datele socioeconomice

Secțiunea 6:   Disponibilitatea datelor

Tabelul 6A: Disponibilitatea datelor

Secțiunea 7:   Coordonare

Tabelul 7A: Coordonarea regională și internațională prevăzută

Tabelul 7B: Monitorizarea recomandărilor și a acordurilor

Tabelul 7C: Acorduri bilaterale și acorduri multilaterale

SECȚIUNEA 1

DATE BIOLOGICE

Tabelul 1A

Lista stocurilor necesare

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Atlanticul de Nord

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Atlanticul de Nord

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 2 litera (a) subpunctele (i), (ii) și (iii) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolelor 2, 3 și 8 din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a prezenta o imagine de ansamblu a colectării de date la nivelul zonei/stocului. Toate exemplarele eșantionate trebuie să fie identificate la nivel de specie și trebuie să fie supuse unor măsurători de lungime, atunci când este posibil.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Reference years” (Ani de referință)

Statul membru raportează anul (anii) la care se referă efectiv datele. Statul membru selectează cei mai recenți 3 ani cu date disponibile. Indicați anul/anii de referință sub forma „2013-2015”.

„Species” (Specie)

Statul membru raportează (în limba latină) denumirile speciilor/stocurilor pentru care eșantionarea variabilelor biologice este obligatorie conform tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii, pentru toate zonele în care operează flota de pescuit a statului membru.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează „NA” (nu se aplică).

„Area/Stock” (Zonă/Stoc)

Statul membru indică zona pentru speciile/stocurile menționate, în conformitate cu tabelele 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii (de exemplu GSA 16; zonele ICES I, II; zonele ICES IIIa, IV, VIId etc.).

„Selected for sampling (Y/N)” [Selecționat pentru eșantionare (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă stocul/specia a fost selecționat/ă pentru eșantionare. Indicați „Y” (Yes, Da) dacă stocul/specia a fost selecționat/ă pentru eșantionare pentru cel puțin una dintre variabilele din tabelul 1B din prezenta anexă.

„Average landings in the reference years (tons)” [Media debarcărilor în anii de referință (tone)]

Media debarcărilor pentru fiecare specie și fiecare stoc pe parcursul celei mai recente perioade de referință de 3 ani. La introducerea datelor privind debarcările, statele membre iau în considerare următoarele convenții:

 

dacă specia nu este debarcată deloc, se introduce mențiunea „None” (Nu există).

 

dacă media debarcărilor este mai mică de 200 t, în loc de cifra medie a debarcărilor se introduce mențiunea „< 200”.

 

dacă media debarcărilor depășește 200 t, se introduce cifra mediei debarcărilor pentru cea mai recentă perioadă de referință de 3 ani. Cifra mediei debarcărilor poate fi rotunjită la cea mai apropiată valoare de 5 sau 10 t.

„EU TAC (if any)” [TAC-ul UE (dacă este cazul)]

(%)

Se aplică doar stocurilor care fac obiectul regulamentelor privind TAC și cotele. În această coloană, statele membre introduc:

mențiunea „None” (Nu există), dacă statul membru nu deține cote în cadrul TAC-ului UE pentru stocul în cauză;

cota exactă, dacă statul membru deține cote în cadrul TAC-ului UE pentru stocul în cauză.

„Share (%) in EU landings” [Cota (%) din debarcările UE]

Se aplică (i) tuturor stocurilor din Marea Mediterană și (ii) tuturor stocurilor din afara Mării Mediterane pentru care încă nu s-a definit un TAC. În această coloană, statele membre introduc:

mențiunea „None” (Nu există), dacă statul membru nu efectuează debarcări pentru stocul în cauză;

cota exactă, dacă statul membru efectuează debarcări pentru stocul în cauză, în cazul în care statul membru dorește să invoce un prag.

„Threshold (Y/N)” [Prag (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă pentru specia sau stocul raportat se aplică un prag, în conformitate cu capitolul V din programul multianual al Uniunii.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 1B

Planificarea eșantionării pentru variabilele biologice

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Not applicable

 

PRT

Nephrops norvegius

Atlanticul de Nord

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 2 litera (a) subpunctele (i), (ii) și (iii) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolelor 2, 3 și 8 din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Pentru speciile enumerate în acest tabel, se colectează parametri biologici (lungime, vârstă, greutate, raport de masculinitate, maturitate și fertilitate). Indicați „X” pentru fiecare parametru și fiecare an în cazul căruia colectarea datelor a avut loc sau este prevăzută să aibă loc. Acest tabel trebuie să permită identificarea anului sau a anilor în care datele sunt/vor fi colectate de statul membru.

Denumirea variabilei

Orientări

SM

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Species” (Specie)

Statul membru raportează (în limba latină) denumirile speciilor/stocurilor pentru care eșantionarea variabilelor biologice este obligatorie conform tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii, pentru toate zonele în care operează flota de pescuit a statului membru.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Area/Stock” (Zonă/Stoc)

Statul membru indică zona de pescuit pentru speciile/stocurile menționate (de exemplu, GSA 16; zonele ICES I, II; zonele ICES IIIa, IV, VIId etc.).

„Frequency” (Frecvență)

Statul membru indică frecvența cu care va avea loc eșantionarea [„M” (Monthly, Lunar), „Q” (Quarterly, Trimestrial), „A” (Annually, Anual), „O” (Other, Alta) – vă rugăm să specificați].

„Length” (Lungime)

Statul membru indică anul sau anii în care va fi eșantionată lungimea.

„Age” (Vârstă)

Statul membru indică anul sau anii în care va fi eșantionată vârsta.

„Weight” (Greutate)

Statul membru indică anul sau anii în care va fi eșantionată greutatea.

„Sex ratio” (Raport de masculinitate)

Statul membru indică anul sau anii în care va fi eșantionat raportul de masculinitate.

„Sexual maturity” (Maturitate sexuală)

Statul membru indică anul sau anii în care va fi eșantionată maturitatea sexuală.

„Fecundity” (Fertilitate)

Statul membru indică anul sau anii în care va fi eșantionată fertilitatea.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 1C

Intensitatea eșantionării pentru variabilele biologice

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IIIa, IV, VIId

age

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IIIa, IV, VIId

sex

Surveys

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IIIa, IV, VIId

maturity

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

IIIa, IV, VIId

length

commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlanticul de Nord

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlanticul de Nord

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlanticul de Nord

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

GSA09

 

Commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 2 litera (a) subpunctele (i), (ii) și (iii) din capitolul III și cerințele capitolului IV din programul multianual al Uniunii, precum și cerințele articolului 2, ale articolului 4 alineatul (1) și ale articolului 8 din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Explicați strategia de eșantionare prevăzută în ceea ce privește variabilele biologice.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„MS participating in sampling” (SM care participă la eșantionare)

Dacă activitatea de eșantionare s-a efectuat în conformitate cu un program coordonat la nivel regional, trebuie enumerate toate statele membre participante. În caz contrar, se menționează statul membru responsabil cu eșantionarea. Dacă sunt disponibile linkuri către planuri de acorduri de coordonare regională și internațională sau planuri de acorduri bilaterale și multilaterale, acestea trebuie să fie menționate în rubrica „Comments” (Observații).

„Sampling year” (An de eșantionare)

Statul membru specifică anul sau anii aferenți obiectivelor prevăzute. Fiecare an trebuie să fie declarat într-un rând separat al tabelului. Trebuie să fie incluși toți anii vizați.

„Species” (Specie)

Statul membru raportează (în limba latină) denumirile speciilor/stocurilor pentru care eșantionarea variabilelor biologice este obligatorie conform tabelelor 1A, 1B și 1C, pentru toate zonele în care operează flota de pescuit a statului membru.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Area/Stock” (Zonă/Stoc)

Statul membru indică zona de pescuit pentru speciile/stocurile menționate (de exemplu, GSA 16; zonele ICES I, II; zonele ICES IIIa, IV, VIId etc.).

„Variables” (Variabile)

Statul membru raportează variabilele de lungime, vârstă, greutate, raport de masculinitate, maturitate sexuală și fertilitate, în conformitate cu tabelul 1B din prezenta anexă. Combinațiile de specii și de variabile indicate în tabelul 1B din prezenta anexă trebuie să corespundă cu aceste informații.

„Data sources” (Surse de date)

Statul membru furnizează o descriere printr-un cuvânt-cheie a principalelor surse de date (de exemplu studii, eșantioane comerciale, eșantioane de piață, eșantioane de capturi aruncate înapoi în mare etc.). Statul membru raportează separat eșantionarea prevăzută în ceea ce privește „pescuitul comercial” (commercial fisheries) și „studiile” (surveys).

„Planned minimum no of individuals to be measured at the national level” (Numărul minim prevăzut de exemplare care urmează să fie măsurate la nivel național)

Statul membru declară numărul minim total prevăzut de pești care urmează să fie măsurați la nivel național. Utilizați rubrica „Comments” (Observații) pentru a defini pe scurt metodologia utilizată în obținerea acestor valori (de exemplu, eșantionare anterioară, simulare etc.).

„Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level” (Numărul minim prevăzut de exemplare care urmează să fie măsurate la nivel regional)

Statul membru declară numărul minim prevăzut de pești care urmează să fie eșantionați ca parte a unui program coordonat la nivel regional, dacă acesta există; în caz contrar, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică). Utilizați rubrica „Comments” (Observații) pentru a defini pe scurt metodologia utilizată în obținerea acestor valori (de exemplu, eșantionare anterioară, simulare etc.).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 1D

Pescuitul recreativ

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Estimări naţionale ale nr. de campanii și de studii la faţa locului privind captura, per unitate de efort

 

NLD

2017

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Estimări naţionale ale nr. de pescari și de jurnale ale pescarilor

 

GBR

2017

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

Rechini

N

 

 

Y

Y

Y

Estimări naţionale ale nr. de campanii și de studii la faţa locului privind captura, per unitate de efort

 

DEU

2017

Marea Baltică

ICES

Elasmobranhii

Y

Nu există capturi

 

N

N

 

 

 

 

 

Marea Baltică

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marea Baltică

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlanticul de Nord

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlanticul de Nord

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlanticul de Nord

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 2 litera (a) subpunctul (iv) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolelor 2, 3 și 4 alineatul (1) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 3 din programul multianual al Uniunii, care include și capturile de specii anadrome și catadrome din pescuitul recreativ marin și de apă dulce.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Sampling year” (An de eșantionare)

Statul membru specifică anul sau anii în care a fost prevăzută eșantionarea.

„Area/EMU” (Zonă/UGRA)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 3 din programul multianual al Uniunii.

În cazul anghilei, se raportează unitatea de gestionare a rezervelor de anghilă (UGRA/EMU).

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Species” (Specie)

Statul membru raportează (în limba latină, dacă este posibil) denumirea speciilor pentru care eșantionarea pescuitului recreativ este obligatorie în conformitate cu cerințele tabelului 3 din programul multianual al Uniunii sau este identificată prin studii-pilot și/sau nevoi de gestionare pentru pescuitul recreativ (în funcție de regiune). Se includ toate speciile, chiar dacă acestea nu sunt prezente în statul membru.

„Applicable (Species present in the MS?)” [Aplicabil (specii prezente în SM?)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă specia este prezentă în statul membru.

„Reasons for not sampling” (Motive pentru neefectuarea eșantionării)

Dacă specia este prezentă în statul membru, dar nu se colectează date referitoare la aceasta, statul membru indică motivul sau motivele (text liber) pentru care nu efectuează eșantionarea respectivei specii, cu trimiteri specifice dacă este cazul (de exemplu, specia nu este prezentă în zonă, reglementări/legi ale țării, respectarea pragului stabilit etc.).

„Threshold (Y/N)” [Prag (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă pentru specia menționată se aplică un prag, în conformitate cu capitolul V din programul multianual al Uniunii.

„Annual estimate of catch? (Y/N)” [Estimare anuală a capturilor? (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă a fost prevăzută o estimare anuală a capturilor pentru specia menționată.

„Annual percentage of released catch?” (Procentul anual de capturi eliberate?) (Y/N)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă a fost prevăzut un procent anual de capturi eliberate pentru specia menționată (cotă de pește eliberat).

„Collection of catch composition data? (Y/N)” [Colectare de date privind componența capturii? (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă a fost prevăzută componența capturii (de exemplu, structura lungimii) pentru specia menționată.

„Type of Survey” (Tipul studiului)

Statul membru indică tipurile de studii care se vor efectua pentru a colecta date cu privire la pescuitul recreativ (de exemplu, studiu la fața locului, sondaje telefonice, jurnale ale pescarilor etc. sau orice combinație a acestora).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Studiul-pilot 1

Cota relativă a capturilor rezultate din pescuitul recreativ în comparație cu cele rezultate din pescuitul comercial

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 4 din capitolul V al programului multianual al Uniunii, precum și cerințele articolului 2 și ale articolului 4 alineatul (3) litera (a) din prezenta decizie.

1.

Scopul studiului-pilot

2.

Durata studiului-pilot

3.

Metodologia și rezultatele preconizate ale studiului-pilot

(maximum 900 de cuvinte)

Tabelul 1E

Colectarea de date privind speciile anadrome și catadrome în apă dulce

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

Puiet

I

Pescuit electric

Nr. locuri

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

Somon tânăr

I

Capcane

Nr. exemplare

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

Adult

I

Contor

Nr. contoare

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

Adult

F

eșantionare

Nr. eșantioane

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

Puiet

I

Pescuit electric

Nr. locuri

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

Galbenă

I

Capcane

Nr. exemplare

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

Argintie

I

Contor

Nr. contoare

1

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

Puiet

F

Eșantionare

Nr. eșantioane

100

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

Galbenă

I

Capcane

Nr. capcane

1

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

Argintie

I

Pescuit electric

Nr. locuri

20

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 2 literele (b) și (c) din capitolul III al programului multianual al Uniunii, precum și cerințele articolelor 2, 3 și 4 alineatul (1) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 1(E) din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra datelor care trebuie colectate în ceea ce privește pescuitul comercial în apă dulce de specii anadrome și catadrome.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Sampling period” (Perioadă de eșantionare)

Statul membru specifică perioada în care a fost prevăzută eșantionarea.

„Area” (Zonă)

În cazul anghilei, se raportează unitatea de gestionare a rezervelor de anghilă (Eel Management Unit, EMU) (UGRA).

Pentru toate celelalte cazuri, se raportează bazinul hidrografic.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Species” (Specie)

Statul membru raportează denumirea (latină) a speciei. Se raportează toate speciile, chiar dacă acestea nu sunt prezente în statul membru.

„Applicable (Y/N)” [Aplicabil (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă specia este prezentă în statul membru sau dacă pescuitul acestei specii este interzis.

„Reasons for not sampling” (Motive pentru neefectuarea eșantionării)

Dacă specia este prezentă în statul membru, dar nu se colectează date referitoare la aceasta, statul membru indică motivul sau motivele (text liber) pentru care nu efectuează eșantionarea respectivei specii (de exemplu, specia nu este prezentă în zonă, reglementări/legi ale statului membru, respectarea pragului stabilit etc.).

„Water Body” (Corp de apă)

Statul membru completează numele cursului de apă/sistemului ales (de exemplu, cursul de apă de referință).

„Life stage” (Etapa de viață)

Statul membru indică etapa de viață a speciei (de exemplu, adult, puiet, argintiu etc.).

„Fishery/Independent data collection” (Colectarea de date obținute din pescării/independente)

Statul membru indică dacă datele au fost obținute din capturi comerciale (pescării) sau din surse, altele decât capturile comerciale (independente).

„Method” (Metodă)

Statul membru indică sursa sau sursele datelor (de exemplu, capcană, contor, jurnale de bord sau orice combinație a acestora) din care au fost obținute datele.

„Unit” (Unitate)

Pentru fiecare metodă se indică unitatea prevăzută pentru raportarea datelor (de exemplu, numărul capcanelor, numărul contoarelor, numărul aparatelor de pescuit electric etc.).

„Planned nos” (Numere prevăzute)

Statul membru indică obiectivul cantitativ prevăzut (în cifre) pentru unitatea aleasă.

„Frequency” (Frecvență)

Statul membru indică frecvența cu care va avea loc eșantionarea [„M” (Monthly, Lunar), „Q” (Quarterly, Trimestrial), „A” (Annually, Anual), „O” (Other, Alta) – vă rugăm să specificați].

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 1E

Colectarea de date privind speciile anadrome și catadrome în apă dulce

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 2 literele (b) și (c) din capitolul III al programului multianual al Uniunii, precum și cerințele articolului 2 din prezenta decizie.

Metoda aleasă pentru colectarea datelor.

(maxim 250 de cuvinte per zonă)

Tabelul 1F

Capturi accidentale de păsări, mamifere, reptile și pești

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

 

Demersal, pe mare

SCT SD1-5

Păsări

 

 

FRA

2017-2018

Marea Mediterană și Marea Neagră

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 3 litera (a) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2 din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 1(D) din programul multianual al Uniunii. Explicați strategia de eșantionare prevăzută.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Sampling period/year(s)” [Perioadă de eșantionare/an(i)]

Statul membru specifică perioada în care a fost prevăzută eșantionarea. Indicați anul/anii de eșantionare, sub forma „2017-2018”.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Sub-area/Fishing ground” (Subzonă/Zonă de pescuit)

Statul membru indică zona de pescuit pentru speciile/stocurile menționate (de exemplu, GSA 16; zonele ICES I, II; zonele ICES IIIa, IV, VIId etc.).

„Scheme” (Program)

Statul membru indică programul de eșantionare urmat: „at markets” (pe piețe), „at sea” (pe mare), o combinație a ambelor metode sau „other” (altul). Valorile trebuie să corespundă celor raportate în tabelul 4A și tabelul 4B din prezenta anexă, cu excepția cazului în care există programe direcționate.

„Stratum ID code” (Codul de identificare al stratului)

Statul membru indică un cod unic de identificare pentru fiecare strat al programului. Valorile trebuie să corespundă celor raportate în tabelul 4A și tabelul 4B din prezenta anexă, cu excepția cazului în care există programe direcționate.

„Group of vulnerable species” (Grupă de specii vulnerabile)

Statul membru indică grupa de specii, pe baza dispoziției de la punctul 3 litera (a) din capitolul III al programului multianual al Uniunii.

„Expected occurence of recordings” (Ocurența preconizată a înregistrărilor)

Stat membru indică ocurența preconizată a înregistrărilor pentru exemplarele care fac obiectul unor capturi accidentale, inclusiv exemplarele aruncate înapoi în mare, în conformitate cu tabelul 1D din programul multianual al Uniunii. Completați introducând fie un număr precedat de mențiunea (±), fie un „X”.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Studiul-pilot 2

Nivelul pescuitului și impactul pescăriilor asupra resurselor biologice și a ecosistemului marin

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 3 litera (c) din capitolul III al programului multianual al Uniunii, precum și cerințele articolului 2 și ale articolului 4 alineatul (3) litera (b) din prezenta decizie.

1.

Scopul studiului-pilot

2.

Durata studiului-pilot

3.

Metodologia și rezultatele preconizate ale studiului-pilot

(maximum 900 de cuvinte)

Tabelul 1G

Lista campaniilor de cercetare pe mare

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Campanie de cercetare privind peștii tineri demersali

 

 

 

 

 

IVc

Sept-Oct

Anuală

10

Capturi de pește

33

Fig 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

Campanie de cercetare acustică privind heringul din Marea Nordului

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Iulie

Anuală

15

Număr de ecouri

50

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

Campanie de cercetare acustică privind heringul din Marea Nordului

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Iulie

X

15

Număr de ecouri

15

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele capitolului IV și ale capitolului V din programul multianual al Uniunii, precum și cerințele articolelor 2 și 3 din prezenta decizie. El are ca scop specificarea campaniilor de cercetare pe mare enumerate în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii și a campaniilor de cercetare suplimentare pe care le va efectua statul membru.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Name of survey” (Denumirea campaniei de cercetare)

Statul membru indică denumirea campaniei de cercetare. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, denumirea trebuie să fie aceeași cu cea utilizată în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

„Acronym” (Acronim)

Statul membru indică acronimul campaniei de cercetare. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, acronimul trebuie să fie același cu cel utilizat în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

„Mandatory (Y/N)” [Obligatoriu (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă campania de cercetare este inclusă în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

„Threshold (Y/N)” [Prag (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă se aplică un prag, în conformitate cu prevederile punctului 7 din capitolul V al programului multianual al Uniunii. În cazul unui răspuns afirmativ „Y” (Yes, Da), furnizați detalii suplimentare în caseta de text 1G din prezenta anexă.

„Agreed at RCG level” (Convenită la nivel de RCG)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă campania de cercetare este convenită la nivelul regiunii marine.

„MS participation” (Participare a SM)

Indicați dacă la campania de cercetare iau parte și alte state membre, precum și forma de participare [„F” (financiară), „T” (tehnică), „E” (efort) sau „C” (combinație)]. Furnizați detalii suplimentare în caseta de text 1G din prezenta anexă. Dacă la campania de cercetare nu ia parte niciun alt stat membru, în acest câmp se introduce mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Area(s) [Zonă(zone)] covered” (acoperite)

Statul membru indică zonele prevăzute a fi acoperite. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, zona trebuie să fie aceeași cu cea utilizată în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

Period (Month) [Perioadă (luna)]

Statul membru indică perioada de timp (în luni) prevăzută a fi acoperită. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, perioada de timp trebuie să fie aceeași cu cea utilizată în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

„Frequency” (Frecvență)

Statul membru indică frecvența campaniei de cercetare: „Annual” (anuală), „Biennial” (bienală), „Triennial” (trienală) etc.

„Days at sea planned” (Zile pe mare prevăzute)

Statul membru indică numărul de zile pe mare prevăzute la nivel național.

„Type of sampling activities” (Tipul activităților de eșantionare)

Stat membru indică tipul activităților de eșantionare de bază. Activitățile de eșantionare de bază sunt cele convenite în cadrul grupului competent însărcinat cu planificarea campaniei de cercetare, spre deosebire de activitățile de eșantionare suplimentare. Folosiți un rând separat pentru fiecare tip de activitate de eșantionare. Statul membru este invitat să utilizeze următoarele categorii: capturi de pește, CTD (conductivitate, temperatură, densitate), capturi de plancton etc.

„Planned target” (Țintă prevăzută)

Statul membru indică numărul activităților de eșantionare prevăzute.

„Map” (Hartă)

Statul membru adaugă trimiterea la hartă care figurează în caseta de text 1G din prezenta anexă.

„Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO” (Grup internațional competent însărcinat cu planificarea – RFMO/RFO/IO)

Statul membru indică grupul internațional competent însărcinat cu planificarea campaniei de cercetare și organizația (RFMO/RFO/IO) care îi corespunde.

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„International database” (Baze de date internaționale)

Statul membru indică denumirea bazei de date internaționale pertinente în ceea ce privește datele colectate în cadrul campaniei de cercetare, sau introduce mențiunea „no existing database” (nu există o bază de date). Aceasta se aplică existenței unei baze de date internaționale, și nu faptului că datele sunt sau nu încărcate.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 1G

Lista campaniilor de cercetare pe mare

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele capitolului IV al programului multianual al Uniunii și cerințele articolelor 2 și 7 alineatul (3) din prezenta decizie. Scopul său este să specifice care sunt campaniile de cercetare pe mare enumerate în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii care vor fi efectuate. Statele membre specifică dacă campania de cercetare este inclusă în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii sau dacă ea reprezintă o campanie de cercetare suplimentară.

1.

Obiectivele campaniei de cercetare

2.

Descrierea metodelor utilizate în cadrul campaniei de cercetare. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, introduceți un link către manuale. Includeți o reprezentare grafică (hartă).

3.

În cazul campaniilor de cercetare coordonate la nivel internațional, descrieți statele membre/navele participante și grupul internațional competent însărcinat cu planificarea campaniei.

4.

După caz, descrieți repartizarea internațională a sarcinilor (fizice și/sau financiare) și acordul de repartizare a costurilor utilizat.

5.

Explicați care sunt cazurile în care se aplică praguri.

(maximum 450 de cuvinte per campanie de cercetare)

Tabelul 1H

Colectarea și diseminarea datelor din campaniile de cercetare

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

IBTS Marea Nordului

IBTS_NS_Q1

Date biologice privind codul IVa

C

Y

 

NLD

IBTS Marea Nordului

IBTS_NS_Q1

Date biologice privind șprotul IVa

C

Y

 

NLD

IBTS Marea Nordului

IBTS_NS_Q1

Larve de hering

C

Y

 

NLD

IBTS Marea Nordului

IBTS_NS_Q1

CTD per captură

A

N

 

NLD

IBTS Marea Nordului

IBTS_NS_Q1

Deșeuri în traul

A

N

 

NLD

IBTS Marea Nordului

IBTS_NS_Q1

Bentos în traul

A

N

 

NLD

Campanie internațională de cercetare acustică privind putasu

BWAS

Date acustice/biologice privind putasu

C

Y

 

NLD

Campanie internațională de cercetare privind putasu

BWAS

Observații privind mamiferele marine

A

N

 

NLD

Campanie internațională de cercetare privind icrele de macrou și de stavrid

MEGS

Producția de icre de macrou

C

Y

 

NLD

Campanie internațională de cercetare privind icrele de macrou și de stavrid

MEGS

CTD per captură

C

Y

 

ITA

Campanie internațională de cercetare cu traule de fund în Mediterana

MEDITS

Date biologice privind stavridul

C

Y

 

ITA

Campanie internațională de cercetare cu traule de fund în Mediterana

MEDITS

Date biologice privind barbunul vărgat

C

Y

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele capitolului IV din programul multianual al Uniunii. Scopul prezentului tabel este să specifice care sunt datele ce trebuie colectate în legătură cu campaniile de cercetare pe mare descrise în tabelul 1G din prezenta anexă.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

Denumirea campaniei de cercetare

Statul membru indică denumirea campaniei de cercetare. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, denumirea trebuie să fie aceeași cu cea utilizată în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

„Acronym” (Acronim)

Statul membru indică acronimul campaniei de cercetare. În cazul campaniilor de cercetare obligatorii, acronimul trebuie să fie același cu cel utilizat în tabelul 10 din programul multianual al Uniunii.

„Type of data collected” (Tipul de date colectate)

Statul membru indică tipul de date colectate. Utilizați un rând separat pentru fiecare tip de date colectate. Statul membru este invitat să utilizeze următoarele categorii: date biologice pentru un anumit stoc, date privind larvele pentru un anumit stoc, producția de icre pentru un anumit stoc, CTD per captură, deșeuri per captură, observări de mamifere marine, broaște țestoase, păsări marine, bentos în traul etc. În cazul studiilor pe mai multe specii, se pot grupa mai multe stocuri.

„Core/Additional variable” (Variabile principale/suplimentare)

Variabilele principale sunt cele rezultate din activitățile de eșantionare principale care determină elaborarea campaniei de cercetare. Variabilele suplimentare sunt tot restul variabilelor. Raportarea variabilelor suplimentare nu este obligatorie.

„Used as basis of advice (Y/N)” [Utilizate ca bază pentru un aviz (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă se preconizează că datele colectate vor fi utilizate ca bază pentru un aviz. În spațiul destinat „Observațiilor”, statele membre pot specifica tipul avizului (evaluare a stocurilor, evaluare integrată a ecosistemelor, aviz național etc.).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

SECȚIUNEA 2

DATE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PESCUIT

Tabelul 2A

Strategia de colectare a datelor referitoare la variabilele activităților de pescuit

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Efort

Beam-traulere

18-< 24 m

Toate tehnicile de pescuit

I

Note de vânzare

50%

Y

Studiu de eşantionare aleatorie

5%

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Efort

Beam-traulere

40 m sau mai mare

OTBDEF8090

Y

Jurnale de pescuit, Note de vânzare, Date VMS

100%

N

Niciunul

NA

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Debarcări

Nave cu plase în derivă și/sau fixe

12-< 18 m

Toate tehnicile de pescuit

I

Formulare de pescuit, Note de vânzare

75%

Y

Studiu indirect

10%

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Debarcări

 

 

Toate tehnicile de pescuit

N

NA

NA

Y

Studiu de eşantionare nealeatorie

5%

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Capacitate

 

 

Toate tehnicile de pescuit

I

Jurnale de pescuit, Note de vânzare

90%

Y

Studiu de recensământ

100%

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlanticul de Nord

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Marea Mediterană și Marea Neagră

Marea Mediterană și Marea Neagră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește dispoziția 4 din capitolul III al programului multianual al Uniunii și dispozițiile articolelor 2 și 4 alineatul (2) litera (a) din prezenta decizie. El are ca scop indicarea și descrierea metodei utilizate pentru a obține estimări pornind de la eșantioanele reprezentative, atunci când datele nu trebuie înregistrate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1224/2009 sau când datele colectate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1224/2009 nu au nivelul de agregare corespunzător pentru utilizarea științifică avută în vedere.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Supra region” (Supraregiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul III). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„Variable group” (Grupa de variabile)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 4 din programul multianual al Uniunii. Aceasta poate fi specificată în funcție de variabile și nu de grupa de variabile, dacă pentru variabile diferite se utilizează surse diferite în cadrul aceleiași grupe de variabile.

„Fishing technique” (Tehnica de pescuit)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5B din programul multianual al Uniunii. Marcați cu un asterisc în cazul în care segmentul a fost grupat cu un alt (alte) segment(e) în scopul colectării de date. Navele inactive se includ ca segment separat.

„Length class” (Clasă de lungime)

„Metiers (level 6)” [Tehnici de pescuit (nivelul 6)]

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 2 din programul multianual al Uniunii. Trebuie identificate numai dacă statul membru dispune de o bază de eșantionare specifică, definită prin „metier by segment” (tehnici de pescuit per segment). În caz contrar, statul membru poate introduce mențiunea „all metiers” (toate tehnicile de pescuit), dar informațiile trebuie să fie raportate în funcție de „fleet segment by metiers” (segment de flotă per tehnici de pescuit).

„Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)” (Date colectate în temeiul regulamentului de control, adecvate pentru scopuri științifice (D/N/I)

Statul membru introduce mențiunea „Y” (Yes, Da), „N” (No, Nu) sau „I” (Insufficient, Insuficiente).

„Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates” (Tipuri de date colectate în temeiul regulamentului de control, utilizate pentru calculul estimărilor)

Statul membru indică tipul de date colectate: jurnale de pescuit, note de vânzare, date VMS, formulare de pescuit etc.

„Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)” [Acoperirea preconizată a datelor colectate în temeiul regulamentului de control (% din campaniile de pescuit)]

Pentru fiecare sursă de date, se furnizează procentul de acoperire prevăzut, estimat pe baza campaniilor de pescuit, cu titlul de indicator de asigurare a calității și indicator al cadrului de control al calității.

„Additional data collection (Y/N)” [Colectare de date suplimentare (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă se prevede colectarea de date suplimentare.

„Data collection scheme” (Program de colectare a datelor)

Statul membru indică programul de colectare a datelor: „probability sampling survey” (studiu de eșantionare aleatorie), „non probability sampling survey” (studiu de eșantionare nealeatorie), „indirect survey” (studiu indirect), „census survey” (studiu de recensământ), „none” (niciunul) etc.

„Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)” [Acoperirea prevăzută a datelor colectate în temeiul colectării de date complementare (% din campaniile de pescuit)]

Pentru fiecare sursă de date, se furnizează procentul de acoperire prevăzut, estimat pe baza campaniilor de pescuit, cu titlul de indicator de asigurare a calității și indicator al cadrului de control al calității.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 2A

Strategia de colectare a datelor referitoare la variabilele activităților de pescuit

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 4 din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2, ale articolului 4 alineatul (2) litera (b) și ale articolului 5 alineatul (2) din prezenta decizie. Ea are ca scop descrierea metodei utilizate pentru a obține estimări pornind de la eșantioanele reprezentative, atunci când datele nu trebuie înregistrate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1224/2009 sau când datele colectate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1224/2009 nu au nivelul de agregare corespunzător pentru utilizarea științifică avută în vedere.

1.

Descrierea metodelor utilizate pentru validarea încrucișată a diferitelor surse de date

2.

Descrierea metodelor utilizate pentru estimarea valorii debarcărilor

3.

Descrierea metodelor utilizate pentru estimarea prețului mediu (se recomandă utilizarea mediei ponderate, campanie după campanie)

4.

Descrierea metodelor utilizate pentru planificarea colectării de date complementare (metodologia planului de eșantionare, tipul de date colectate, frecvența colectării etc.)

(maximum 900 de cuvinte per regiune)

SECȚIUNEA 3

DATE ECONOMICE ȘI SOCIALE

Tabelul 3A

Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la pescării

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing techniqu

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Marea Baltică, Marea Nordului și Zona Arctică de Est, Atlanticul de Nord

Beam-traulere

18-< 24 m

E

Valoarea brută a debarcărilor

Chestionare

A - Recensământ

 

 

 

ESP

Marea Baltică, Marea Nordului și Zona Arctică de Est, Atlanticul de Nord

Beam-traulere

40 m sau mai mari

E

Alte venituri

Chestionare

B - Studiu de eşantionare aleatorie

 

 

 

ESP

Marea Mediterană și Marea Neagră

Nave cu plase în derivă și/sau fixe

12-< 18 m

E

Remunerațiile echipajului

Chestionare

C - Studiu de eşantionare nealeatorie

 

 

 

 

 

 

 

S

Ocuparea forței de muncă defalcată pe gen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 5 literele (a) și (b) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2, ale articolului 3 și ale articolului 4 alineatele (1) și (2) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 5A și 6 din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra populației avute în vedere pentru colectarea de date economice și sociale în sectorul pescuitului.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Supra region” (Supraregiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul III). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„Fishing technique” (Tehnica de pescuit)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5B din programul multianual al Uniunii. Marcați cu un asterisc în cazul în care segmentul a fost grupat cu un alt (alte) segment(e) în scopul colectării de date. Navele inactive se includ ca segment separat.

„Length class” (Clasă de lungime)

„Type of variables (E/S)” [Tipul variabilelor (E/S)]

Statul membru introduce categoria din care fac parte variabilele: „E” (economică) sau „S” (socială), pe baza tabelului 5A din programul multianual al Uniunii pentru variabilele economice și a tabelului 6 din programul multianual al Uniunii pentru variabilele sociale.

„Variable” (Variabilă)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5A a 2-a coloană din programul multianual al Uniunii pentru variabilele economice și în tabelul 6 din programul multianual al Uniunii pentru variabilele sociale.

„Data Source” (Sursa de date)

Statul membru introduce sursele de date utilizate (jurnale de bord, note de vânzare, conturi, chestionare etc.). Sursele de date trebuie indicate în mod clar pentru fiecare variabilă.

„Type of data collection scheme” (Tipul sistemului de colectare a datelor)

Statul membru introduce codul programului de colectare a datelor, după cum urmează: A – „Census” (Recensământ); B – „Probability Sample Survey” (Studiu de eșantionare aleatorie); C – „Non-Probability Sample Survey” (Studiu de eșantionare nealeatorie); D – „Indirect Survey” (Studiu indirect). În cazul în care variabila nu este colectată în mod direct, ci este estimată, se aplică „Indirect Survey” (studiul indirect). În cazul respectiv, în caseta de text 3A din prezenta anexă trebuie furnizate explicații suplimentare cu privire la programul de colectare a datelor și la metoda de estimare.

„Frequency” (Frecvență)

Statul membru introduce frecvența cu care urmează să fie colectate datele economice și sociale în conformitate cu dispozițiile punctului 5 literele (a) și (b) din capitolul III al programului multianual al Uniunii.

„Planned sample rate %” (Rata de eșantionare prevăzută %)

Rata de eșantionare prevăzută (%) se bazează pe populația flotei, definită ca reprezentând navele incluse în registrul flotei la 31 decembrie și orice navă activă care pescuiește cel puțin o zi pe parcursul unui an. Atunci când pentru anumite variabile nu va fi pusă în aplicare colectarea de date, în coloana „Planned sample rate %” (Rata de eșantionare prevăzută %) se introduce mențiunea „N” (No, Nu). Rata de eșantionare prevăzută poate fi modificată pe baza unor informații actualizate privind populația totală (registrul flotei).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 3A

Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la pescării

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 5 literele (a) și (b) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2, ale articolului 4 alineatele (1), (2) și (5) și ale articolului 5 alineatul (2) din prezenta decizie. Ea are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 5A și 6 din programul multianual al Uniunii.

1.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea diferitelor surse de date

2.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea diferitelor tipuri de colectare a datelor

3.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea bazei de eșantionare și a sistemului de alocare

4.

Descrierea metodelor utilizate în cadrul procedurilor de estimare

5.

Descrierea metodelor utilizate în ceea ce privește calitatea datelor

(maximum 900 de cuvinte per regiune)

Studiul-pilot 3

Date privind ocuparea forței de muncă în funcție de nivelul studiilor și de naționalitate

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 5 litera (b) și ale punctului 6 litera (b) din capitolul III al programului multianual al Uniunii, precum și cerințele articolului 2 și ale articolului 3 alineatul (3) litera (c) din prezenta decizie. Ea are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 6 din programul multianual al Uniunii.

1.

Scopul studiului-pilot

2.

Durata studiului-pilot

3.

Metodologia și rezultatele preconizate ale studiului-pilot

(maximum 900 de cuvinte)

Tabelul 3B

Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la acvacultură

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Incubatoare și pepiniere

Alți pești marini

E

Cifră de afaceri

Conturi financiare

A - Recensământ

 

 

 

 

DEU

Cuști

Biban-de-mare și doradă

E

Costuri cu energia

Chestionare

B - Studiu de eşantionare aleatorie

 

 

 

 

DEU

Cuști

Somon

E

Costuri cu energia

Chestionare

C - Studiu de eşantionare nealeatorie

 

 

 

 

 

 

 

S

Muncă neremunerată defalcată pe gen

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele punctului 6 literele (a) și (b) din capitolul III și cerințele capitolului V din programul multianual al Uniunii, precum și cerințele articolului 2, ale articolului 3 și ale articolului 4 alineatul (1) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 6 și 7 din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra colectării de date economice și sociale referitoare la sectorul acvaculturii.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

Tehnici

Statul membru urmează modelul din tabelul 9 al programului multianual al Uniunii pentru segmentarea care trebuie aplicată în cazul colectării de date privind acvacultura.

„Species group” (Grupa de specii)

„Type of variables (E/S)” [Tipul variabilelor (E/S)]

Statul membru introduce categoria din care fac parte variabilele: „E” (economică) sau „S” (socială), pe baza tabelului 7 din programul multianual al Uniunii pentru variabilele economice și a tabelului 6 din programul multianual al Uniunii pentru variabilele sociale.

„Variable” (Variabilă)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 7 a 2-a coloană din programul multianual al Uniunii pentru variabilele economice și în tabelul 6 din programul multianual al Uniunii pentru variabilele sociale.

„Data Source” (Sursa de date)

Statul membru indică sursele de date utilizate (conturi, chestionare etc.). Sursele de date trebuie indicate în mod clar pentru fiecare variabilă.

„Type of data collection scheme” (Tipul sistemului de colectare a datelor)

Statul membru introduce codul programului de colectare a datelor, după cum urmează: A – „Census” (Recensământ); B – „Probability Sample Survey” (Studiu de eșantionare aleatorie); C – „Non-Probability Sample Survey” (Studiu de eșantionare nealeatorie); D – „Indirect Survey” (Studiu indirect). În cazul în care variabila nu este colectată în mod direct, ci este estimată, se aplică „Indirect Survey” (studiul indirect). În cazul respectiv, în caseta de text 3 B din prezenta anexă trebuie furnizate explicații suplimentare cu privire la programul de colectare a datelor și la metoda de estimare.

„Threshold (Y/N)” [Prag (D/N)]

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă se aplică un prag, în conformitate cu capitolul V al programului multianual al Uniunii.

„Frequency” (Frecvență)

Statul membru introduce frecvența la care urmează să fie colectate datele economice și sociale în conformitate cu dispozițiile punctului 6 literele (a) și (b) din capitolul III al programului multianual al Uniunii.

„Planned sample rate %” (Rata de eșantionare prevăzută %)

Rata de eșantionare prevăzută (%) se bazează pe populație, conform definiției de la punctul 6 litera (a) din capitolul III al programului multianual al Uniunii. Atunci când pentru anumite variabile nu va fi pusă în aplicare colectarea de date, în coloana „Planned sample rate %” (Rata de eșantionare prevăzută %) se introduce mențiunea „N” (No, Nu). Rata de eșantionare prevăzută poate fi modificată pe baza unor informații actualizate privind populația totală.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 3B

Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la acvacultură

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 6 literele (a) și (b) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2, ale articolului 4 alineatele (1) și (5) și ale articolului 5 alineatul (2) din prezenta decizie. Ea are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 6 și 7 din programul multianual al Uniunii.

1.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea diferitelor surse de date

2.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea diferitelor tipuri de colectare a datelor

3.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea bazei de eșantionare și a sistemului de alocare

4.

Descrierea metodelor utilizate în cadrul procedurilor de estimare

5.

Descrierea metodelor utilizate în ceea ce privește calitatea datelor

(maximum 1 000 de cuvinte)

Studiul-pilot 4

Date de mediu referitoare la acvacultură

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele punctului 6 litera (c) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2 și ale articolului 4 alineatul (3) litera (d) din prezenta decizie. Ea are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 8 din programul multianual al Uniunii.

1.

Scopul studiului-pilot

2.

Durata studiului-pilot

3.

Metodologia și rezultatele preconizate ale studiului-pilot

(maximum 900 de cuvinte)

Tabelul 3C

Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Întreprinderi <= 10

E

Cifră de afaceri

Conturi financiare

B - Studiu de eşantionare aleatorie

 

 

 

ESP

Întreprinderi 11-49

E

Alte costuri operaționale

Chestionare

B - Studiu de eşantionare aleatorie

 

 

 

ESP

Întreprinderi 50-250

E

Alte costuri operaționale

Chestionare

A - Recensământ

 

 

 

ESP

Întreprinderi > 250

E

Alte venituri

Chestionare

B - Studiu de eşantionare aleatorie

 

 

 

ESP

 

S

Muncă neremunerată defalcată pe gen

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele notei de subsol 6 de la punctul 1.1 litera (d) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2, ale articolului 3 și ale articolului 4 alineatul (1) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 11 din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra colectării de date economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare. Specificați colectarea de date pentru variabilele care nu sunt acoperite de ESTAT sau care necesită o eșantionare suplimentară. Datele economice se colectează referitor la întreprinderile de prelucrare a peștelui cu mai puțin de 10 angajați, la întreprinderile care au ca activitate secundară prelucrarea peștelui, dar și referitor la mâna de lucru nesalarizată și la materiile prime. Datele privind ocuparea forței de muncă, în funcție de gen, se colectează pentru toate întreprinderile, indiferent de mărime.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Segment” (Segment)

Criteriul de segmentare este numărul de persoane angajate. Se recomandă următoarea segmentare: întreprinderi <= 10; întreprinderi 11-49; întreprinderi 50-250; întreprinderi > 250.

„Type of variables (E/S)” [Tipul variabilelor (E/S)]

Statul membru introduce categoria din care fac parte variabilele: „E” (economică) sau „S” (socială), pe baza tabelului 11 din programul multianual al Uniunii.

„Variables” (Variabile)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 11 din programul multianual al Uniunii.

„Data sources” (Surse de date)

Statul membru indică sursele de date utilizate (conturi, chestionare etc.). Sursele de date trebuie indicate în mod clar pentru fiecare variabilă.

„Type of data collection scheme” (Tipul sistemului de colectare a datelor)

Statul membru introduce codul programului de colectare a datelor, după cum urmează: A – „Census” (Recensământ); B – „Probability Sample Survey” (Studiu de eșantionare aleatorie); C – „Non-Probability Sample Survey” (Studiu de eșantionare nealeatorie); D – „Indirect Survey” (Studiu indirect). În cazul în care variabila nu este colectată în mod direct, ci este estimată, se aplică „Indirect Survey” (studiul indirect). În cazul respectiv, în caseta de text 3C din prezenta anexă trebuie furnizate explicații suplimentare cu privire la programul de colectare a datelor și la metoda de estimare.

„Frequency” (Frecvență)

Statul membru indică frecvența cu care sunt colectate datele economice și sociale.

„Planned sample rate %” (Rata de eșantionare prevăzută %)

Rata de eșantionare prevăzută (%) se bazează pe populație. Atunci când pentru anumite variabile nu va fi pusă în aplicare colectarea de date, în coloana „Planned sample rate %” (Rata de eșantionare prevăzută %) se introduce mențiunea „N” (No, Nu). Rata de eșantionare prevăzută poate fi modificată pe baza unor informații actualizate privind populația totală.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 3C

Segmente de populație pentru colectarea de date economice și sociale referitoare la industria prelucrătoare

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele notei de subsol 6 de la punctul 1.1 litera (d) din capitolul III al programului multianual al Uniunii și cerințele articolului 2, ale articolului 4 alineatele (1) și (5) și ale articolului 5 alineatul (2) din prezenta decizie. Ea are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelului 11 din programul multianual al Uniunii.

1.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea diferitelor surse de date

2.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea diferitelor tipuri de colectare a datelor

3.

Descrierea metodelor utilizate pentru alegerea bazei de eșantionare și a sistemului de alocare

4.

Descrierea metodelor utilizate în cadrul procedurilor de estimare

5.

Descrierea metodelor utilizate în ceea ce privește calitatea datelor

(maximum 1 000 de cuvinte)

SECȚIUNEA 4

STRATEGIA DE EȘANTIONARE PENTRU DATELE BIOLOGICE PROVENIND DIN SECTORUL PESCUITULUI COMERCIAL

Tabelul 4A

Descrierea planului de eșantionare pentru datele biologice

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RF O/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/ Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT SD1-5

Navă x Campanie

 

 

anuală

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT SD2-5

Navă x Campanie

 

 

anuală

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT SD3-5

Navă x Campanie

 

 

anuală

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT SD4-5

Navă x Campanie

 

 

anuală

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT SD5-5

Navă x Campanie

 

 

anuală

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT LD1-4

Port x Zi

 

 

anuală

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT LD2-4

Port x Zi

 

 

anuală

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT LD3-4

Port x Zi

 

 

anuală

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal, pe mare

SCT LD4-4

Port x Zi

 

 

anuală

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlanticul de Nord

NAFO

NAFO

Eșantionare pe mare

L3

Campanie a navei

 

 

anuală

2015-2017

71

9

 

 

 

Alte regiuni

IOTC

FAO 51 + 57

Eșantionare pe mare

T18

Campanie a navei trip

 

 

anuală

2015-2017

157

120

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 3, ale articolului 4 alineatul (4) și ale articolului 8 din prezenta decizie și formează baza pentru îndeplinirea cerințelor punctului 2 litera (a) subpunctul (i) din capitolul III al programului multianual al Uniunii. El se referă la datele care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a identifica toate programele de eșantionare care depind de pescăriile din statul membru. Statul membru enumeră straturile din cadrul programului, tipul unității principale de eșantionare (PSU) și numărul de PSU care se preconizează că vor fi disponibile în anul prezentării. Pentru fiecare strat, statul membru înregistrează numărul de PSU pe care prevede să îl realizeze.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„MS participating in sampling” (SM care participă la eșantionare)

Dacă activitatea de eșantionare s-a efectuat în conformitate cu un program coordonat la nivel regional, trebuie enumerate toate statele membre participante. În caz contrar, se menționează statul membru responsabil cu eșantionarea. Dacă sunt disponibile linkuri către planuri de acorduri de coordonare regională și internațională sau planuri de acorduri bilaterale și multilaterale, acestea trebuie să fie menționate în rubrica „Comments” (Observații).

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Sub-area/Fishing ground” (Subzonă/Zonă de pescuit)

Statul membru indică zona de pescuit (raportând, de exemplu, zona ICES, CGPM, GSA, zona NAFO etc.).

Program

Statul membru indică programul de eșantionare urmat: „at markets” (pe piețe), „at sea” (pe mare), o combinație a ambelor metode sau „other” (altul). Dacă se înscrie mențiunea „other” (altul) {de exemplu, „other (Market stock specific sampling)” [altul (eșantionare a unui stoc specific pe piață)]}, trebuie furnizate detalii în caseta de text 4A din prezenta anexă.

„Stratum ID code” (Codul de identificare al stratului)

Statul membru indică un cod unic de identificare pentru fiecare strat al programului. Se poate utiliza un text liber sau un cod, dar acesta trebuie să coincidă întotdeauna cu „stratum ID code” (codul de identificare al stratului) care figurează în tabelul 4B din prezenta anexă. Trebuie furnizate detalii și în legătură cu straturile neacoperite (adică, cele pentru care nu există un număr prevăzut de PSU), pentru a se putea măsura acoperirea planului de eșantionare.

„PSU type” (Tipul de PSU)

Statul membru indică unitatea principală de eșantionare (PSU) din cadrul fiecărui strat. PSU ar putea fi campania de pescuit, nava de pescuit, portul, ziua de pescuit etc.

„Catch fractions covered” (Fracțiuni de captură acoperite)

Statul membru indică fracțiunile de captură care urmează să fie eșantionate. Introduceți mențiunea „Catch” (Captură) dacă se eșantionează captura vrac, mențiunea „Landings” (Debarcări), mențiunea „Discards” (Capturi aruncate înapoi în mare), mențiunea „Landings+Discards” (Debarcări+Capturi aruncate înapoi în mare) etc.

„Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions” (Specii/stocuri acoperite pentru estimarea volumului și lungimii fracțiunilor de captură)

Statul membru indică dacă planul de eșantionare acoperă toate speciile sau doar o parte a acestora. Introduceți „all species and stocks” (toate speciile și stocurile), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C” (numai stocurile din tabelele 1A, 1B și 1C), „selected species/stocks” (specii/stocuri selecționate) și furnizați detalii suplimentare în rubrica „Comments” (Observații).

„Seasonality (Temporal strata)” [Sezonalitate (Straturi temporale)]

Statele membre furnizează o descriere printr-un cuvânt-cheie a programului de eșantionare, sub aspectul stratificării temporale: „monthly” (lunar), „quarterly” (trimestrial), „annual” (anual) etc.

„Reference years” (Ani de referință)

Statul membru indică anul sau anii utilizați ca referință pentru unitățile primare de eșantionare preconizate, în anul punerii în aplicare a programului de eșantionare. Statul membru utilizează cei mai recenți 3 ani (de exemplu, „2014-2016”). Se pot furniza motive pentru a justifica utilizarea unei perioade diferite.

„Average Number of PSU during the reference years” (Numărul mediu de PSU pe parcursul anilor de referință)

Statul membru indică numărul total de PSU calculat ca reprezentând valorile medii ale anilor utilizați ca referință.

„Planned number of PSUs” (Numărul prevăzut de PSU)

Statul membru indică numărul prevăzut de PSU care urmează să fie eșantionate.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

Caseta de text 4A

Descrierea planului de eșantionare pentru datele biologice

Observație generală: Această casetă îndeplinește cerințele articolului 3, ale articolului 4 alineatul (4) și ale articolului 8 din prezenta decizie și formează baza pentru îndeplinirea cerințelor punctului 2 litera (a) subpunctul (i) din capitolul III al programului multianual al Uniunii. Acest tabel se referă la datele care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii.

Descrierea planului de eșantionare în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din prezenta decizie

(maximum 900 de cuvinte per regiune)

Tabelul 4B

Descrierea bazei de eșantionare pentru datele biologice

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

North Sea offshore fish trawlers

Vessel list of 120 DTS > 18m

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD2-5

North sea offshore prawn trawlers

Vessel list of 60 DTS targeting shellfish

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD3-5

North sea inshore trawlers

Vessel list of 250 DTS < 18m based in NS ports

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD4-5

West coast offshore trawlers

Vessel list of 15 DTS >18m based in WC ports

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD5-5

Westcoast inshore trawlers

Vessel list of 2 500 DTS < 18m based in WC ports

random draw from randomised list

 

GBR

SCT LD1-4

NE main port

1 port active for ~ 345 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

GBR

SCT LD2-4

NE minor ports

25 ports active over 280 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

GBR

SCT LD3-4

W ports

10 ports active over ~300 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

GBR

SCT LD4-4

Island ports

4 ports active over ~250 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

trawlers operating in NAFO

vessels with licence to fish in NAFO

random draw from the list of vessels (without replacement)

 

ESP

T18

purse seiners fishing tropical tunas in IOTC

purse seiners fishing in Indian Ocean and landing in the port of Victoria (Seychelles)

random draw from purse seiner vessels landing in the port of Victoria (Seychelles)

purse seiner fleet, fishing tropical tunas in Indian Ocean lands their catches in the ports of Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana, but due to the long distance, sampling can be performed only in the port of Victoria (where most of the fleet landings take place)

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 3, ale articolului 4 alineatul (4) și ale articolului 8 din prezenta decizie și formează baza pentru îndeplinirea cerințelor punctului 2 litera (a) subpunctul (i) din capitolul III al programului multianual al Uniunii. Acest tabel se referă la datele care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a furniza detalii suplimentare privind straturile și bazele de eșantionare ale fiecărui program.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Stratum ID code” (Codul de identificare al stratului)

Statul membru indică un cod unic de identificare pentru fiecare strat al programului. Se poate utiliza un text liber sau un cod, dar acesta trebuie să coincidă întotdeauna cu „stratum ID code” (codul de identificare al stratului) care figurează în tabelul 4 A din prezenta anexă. Trebuie furnizate detalii și în legătură cu straturile neacoperite (adică, cele pentru care nu există un număr prevăzut de PSU), pentru a se putea măsura acoperirea planului de eșantionare.

„Stratum” (Strat)

Statul membru face o scurtă descriere (text liber) a straturilor de eșantionare (de exemplu, traulere în GSA 22; nave cu plase-pungă pe coasta de vest; porturi din zona de nord-vest etc.).

Descrierea bazei de eșantionare

Statul membru oferă o scurtă descriere (text liber) a bazei de eșantionare pentru fiecare strat (de exemplu, lista navelor din GSA 22; lista navelor cu plasă-pungă de pe coasta de vest; lista porturilor din zona de nord-vest).

Metoda de selecție a PSU

Statul membru indică metoda sau metodele de selecție a unității primare de eșantionare (PSU).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 4C

Date privind pescăriile per stat membru

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Fleet segment / Metier

Targeted species / species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Marea Baltică

 

ICES areas III b-d

 

Traule demersale

Pescărie mixtă cu traule de fund

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Marea Baltică

 

ICES areas III b-d

 

Plasă înconjurătoare demersală

Specii de coregoni

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Marea Baltică

 

ICES areas III b-d

 

Pelagic

Macrou

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

 

ICES Sub-areas I, II, IIIa, IV and VIId

 

OTB_CRU _16-22

Creveți

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Atlanticul de Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Specii demersale și pelagice mixte (Halibut negru)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Atlanticul de Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_ 0_0

Specii demersale și pelagice mixte (batoizi)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Atlanticul de Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Crustacee (crevete nordic)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Atlanticul de Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Specii demersale (plătică roșie)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Date confidențiale (doar o singură navă)

ESP

Alte regiuni

IOTC

FAO 51+ 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Ton tropical (obez, dungat, cu aripioare galbene)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

S-a utilizat o perioadă de referință diferită (2015-2016), deoarece pe parcursul anului 2017 majoritatea navelor s-au deplasat în alte regiuni din cauza pirateriei

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 4 alineatul (4) din prezenta decizie și formează baza pentru îndeplinirea cerințelor punctului 2 litera (a) subpunctele (i), (ii) și (iii) din capitolul III al programului multianual al Uniunii. El se referă la datele care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a descrie pe scurt dimensiunea și activitatea flotei naționale.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Sub-area/Fishing ground” (Subzonă/Zonă de pescuit)

Statul membru indică zona de pescuit (raportând, de exemplu, zona ICES, CGPM, GSA, zona NAFO etc.).

„Reference years” (Ani de referință)

Statul membru precizează anul sau anii la care se referă în fapt descrierea pescăriei (de exemplu, „2014-2016”). Statul membru selectează cei mai recenți 3 ani cu date disponibile.

„Fleet Segment/Metier” (Segment de flotă/Tehnici de pescuit)

Datele se raportează per tehnici de pescuit (la nivelul 6), conform definiției din tabelul 2 al programului multianual al Uniunii, sau per segment de flotă, conform definiției din tabelul 5B al programului multianual al Uniunii.

„Targeted Species/Species assemblage” (Specii/Ansamblu de specii vizate)

Statul membru indică ansamblul de specii vizate [„Demersal species” (Specii demersale), „Small pelagic fish” (Pești pelagici mici) etc.], conform definițiilor din tabelul 2 al programului multianual al Uniunii.

„Average number of vessels” (Număr mediu de nave)

Statul membru indică numărul mediu de nave per segment de flotă/tehnici de pescuit în anii de referință dați.

„Average number of fishing trips” (Număr mediu de campanii de pescuit)

Statul membru indică numărul mediu de campanii de pescuit per segment de flotă/tehnici de pescuit în anii de referință dați.

„Average number of fishing days” (Număr mediu de zile de pescuit)

Statul membru indică numărul mediu de zile de pescuit per segment de flotă/tehnici de pescuit în anii de referință dați.

„Average landings (tons)” [Media debarcărilor (în tone)]

Statul membru raportează volumul mediu în greutate vie (în tone) al totalului debarcărilor per segment de flotă/tehnici de pescuit în anii de referință dați. Această coloană reprezintă suma celorlalte două coloane din prezentul tabel: „Average landings (tons) in national ports” [Media debarcărilor (în tone) în porturi naționale] și „Average landings (tons) in foreign ports” [Media debarcărilor (în tone) în porturi din străinătate].

„Average landings (tons) in national ports” [Media debarcărilor (în tone) în porturi naționale]

Statul membru raportează volumul mediu în greutate vie (în tone) al debarcărilor per segment de flotă/tehnici de pescuit în anii de referință dați.

„Average landings (tons) in foreign ports” [Media debarcărilor (în tone) în porturi din străinătate]

Statul membru raportează volumul mediu în greutate vie (în tone) al debarcărilor în străinătate per segment de flotă/tehnici de pescuit în anii de referință dați. Dacă nu s-au efectuat debarcări în străinătate, indicați „0”.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 4D

Locuri de debarcare

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Region

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Subzonele ICES I, II, IIIa, IV și VIId

2015-2017

Gruparea 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Subzonele ICES I, II, IIIa, IV și VIId

2015-2017

Gruparea n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Subzonele ICES I, II, IIIa, IV și VIId

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

Subzonele ICES I, II, IIIa, IV și VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 4 alineatul (4) din prezenta decizie și formează baza pentru îndeplinirea cerințelor punctului 2 litera (a) subpunctele (i), (ii) și (iii) din capitolul III al programului multianual al Uniunii. El se referă la datele care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a descrie pe scurt caracteristicile debarcărilor în statul membru.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„Sub-area/Fishing ground” (Subzonă/Zonă de pescuit)

Statul membru indică zona de pescuit (raportând, de exemplu, zona ICES, CGPM, GSA, zona NAFO etc.).

„Reference years” (Ani de referință)

Statul membru precizează anul sau anii la care se referă în fapt descrierea locurilor de debarcare (de exemplu, „2014-2016”). Statul membru selectează cei mai recenți 3 ani cu date disponibile.

„Landing locations(s)” [Loc (locuri) de debarcare]

Statele membre descriu, prin text liber, gruparea/ansamblul locurilor de debarcare (de exemplu, porturi majore, porturi minore, porturi, porturi locale etc.), după caz.

„Average number of locations” (Număr mediu de locuri de debarcare)

Statul membru indică numărul mediu de locuri de debarcare per grupare/ansamblu în anii de referință dați, după caz.

„Average number of registered landings” (Numărul mediu de debarcări înregistrate)

Statul membru indică numărul mediu de operațiuni de debarcare înregistrate care au avut loc per grupare/ansamblu (dacă este cazul) în anii de referință dați. Deoarece câmpurile anterioare sunt facultative, acest câmp ar putea indica numărul mediu al totalurilor operațiunilor de debarcare din statul membru.

„Average landed tonnage” (Tonaj mediu al debarcărilor)

Statul membru indică volumul mediu în greutate vie (în tone) al totalului debarcărilor din anii de referință dați. Datele sunt raportate per grupare/ansamblu de locuri de debarcare (după caz). Această coloană reprezintă suma celorlalte două coloane din prezentul tabel: „Average landed tonnage of national fleet” (Tonaj mediu al debarcărilor flotei naționale) și „Average landed tonnage of foreign fleet” (Tonaj mediu al debarcărilor flotelor străine).

„Average landed tonnage of national fleet” (Tonaj mediu al debarcărilor flotei naționale)

Statul membru indică volumul mediu în greutate vie (în tone) al totalului debarcărilor efectuate de nave ale statului membru pe parcursul anilor de referință, per grupare/ansamblu de locuri de debarcare (după caz).

„Average landed tonnage of foreign fleet” (Tonaj mediu al debarcărilor flotelor străine)

Statul membru indică volumul mediu în greutate vie (în tone) al totalului debarcărilor efectuate de nave străine pe parcursul anilor de referință, per grupare/ansamblu de locuri de debarcare (după caz). Dacă nu s-au efectuat debarcări de către nave străine, indicați „0”.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

SECȚIUNEA 5

CALITATEA DATELOR

Tabelul 5A

Cadrul de asigurare a calității pentru datele biologice

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/ IO

IO Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Marea Nordului și Zona Arctică de Est

ICES

Eșantionare pe mare

Traule demersale

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Marea Baltică

ICES

Eșantionare la țărm

Debarcări de cod

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Marea Nordului și Zona Arctică de Est/Marea Baltică

ICES

Studiu privind pescuitul recreativ

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 5 alineatul (2) litera (a) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 1A, 1B și 1C din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a preciza dacă există o documentație referitoare la procesul de colectare a datelor (model, punere în aplicare a eșantionării, captură de date, stocare și prelucrare a datelor) și pentru a specifica unde se găsește această documentație. Denumirile programelor de eșantionare și ale straturilor trebuie să fie identice cu cele din tabelele 4A și 4B din prezenta anexă.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„MS participating in sampling” (SM care participă la eșantionare)

Dacă programul de eșantionare este pus în aplicare în cadrul unui program coordonat la nivel regional/bilateral/multilateral, trebuie enumerate toate statele membre participante. Dacă programul de eșantionare este pus în aplicare în mod unilateral, trebuie indicat statul membru unic vizat.

„Sampling year/period” (An/perioadă de eșantionare)

Statul membru specifică anul sau perioada în care a fost prevăzută eșantionarea.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Name of sampling scheme” (Denumirea programului de eșantionare)

Statul membru precizează denumirea programului de eșantionare. Denumirile programelor de eșantionare trebuie să fie identice cu cele din tabelele 4A și 4B din prezenta anexă, cu cele din tabelul 1D din prezenta anexă [„Type of Survey” (Tipul studiului)] și cu cele din tabelul 1E din prezenta anexă [„Species” (Specie) și „Method” (Metodă)].

„Sampling frame” (Baza de eșantionare)

Statul membru precizează denumirea bazei de eșantionare. Denumirile bazelor de eșantionare trebuie să fie identice cu cele din tabelele 4A și 4B din prezenta anexă.

„Is the sampling design documented?” (Modelul de eșantionare este documentat?)

Statul membru răspunde prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu). Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) când va fi disponibilă documentația (anul).

„Where can documentation on sampling design be found?” (Unde se găsește documentația referitoare la modelul de eșantionare?)

Statul membru furnizează linkul către pagina web unde se găsește documentația, dacă statul membru a răspuns prin „Y” (Yes, Da) la câmpul anterior. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Are non-responses and refusals recorded?” (Sunt înregistrate non-răspunsurile și refuzurile?)

Statul membru răspunde prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu). Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) când va fi disponibilă documentația (anul).

„Are quality checks to validate detailed data documented?” (Sunt documentate controalele de calitate prin care se validează datele detaliate?)

Statul membru răspunde prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu). Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) când va fi disponibilă documentația (anul).

„Where can documentation on quality checks for data capture be found?” (Unde se găsește documentația referitoare la controalele de calitate privind captura de date?)

Statul membru furnizează linkul către pagina web unde se găsește documentația, dacă statul membru a răspuns prin „Y” (Yes, Da) la câmpul anterior. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„In which national database are data stored?” (În care bază națională de date sunt stocate datele?)

Statul membru indică denumirea bazei naționale de date, după caz. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„In which international database(s) are data stored?” (În care bază sau baze internaționale de date sunt stocate datele?)

Statul membru indică denumirea bazei sau a bazelor internaționale de date, după caz. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?” [Sunt documentate procesele de evaluare a acurateței datelor (d.p.d.v. al erorilor sistematice și al preciziei)?]

Statul membru răspunde prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu). Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) când va fi disponibilă documentația (anul).

„Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?” (Unde se găsește documentația referitoare la procesele de evaluare a acurateței datelor?)

Statul membru furnizează linkul către pagina web unde se găsește documentația, dacă statul membru a răspuns prin „Y” (Yes, Da) la câmpul anterior. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Are the editing and imputation methods documented?” (Sunt documentate metodele de editare și de imputare?)

Statul membru răspunde prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu). Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) când va fi disponibilă documentația (anul).

„Where can documentation on editing and inputation be found?” (Unde se găsește documentația referitoare la metodele de editare și de imputare?)

Statul membru furnizează linkul către pagina web unde se găsește documentația, dacă statul membru a răspuns prin „Y” (Yes, Da) la câmpul anterior. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare. Utilizați acest câmp pentru a indica data la care va fi pusă la dispoziție documentația (dacă aceasta nu este deja disponibilă).


Tabelul 5B

Cadrul de asigurare a calității pentru datele socioeconomice

 

 

Institutional environment Institutional environment

P3 Impartiality and objectiveness

P4 Confidentiality

MS

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/I O/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented ?

Are protocols to enforce confidentiali ty between DCF partners in place and documented ?

Are protocols to enforce confidentiali ty with external users in place and documented ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistical processe

P5 Sound methodology

P6 Appropriate statistical procedures

P7 Non-excessiv e burden on responde nts

P8 Cost effective ness

Is sound methodolog y documented ?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologi es consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrati ve and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrati ve data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Program de lucru (PL)

 

Statistical Outputs

Data prezentării PL

31.10.2016

P9 Relevance

P10 Accuracy and reliability

P11 Timeline ss and punctuality

P12 coherence and comparability

P13 Accessibility and Clarity

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented ?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodologi cal documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentati on be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 5 alineatul (2) litera (b) din prezenta decizie. El are ca scop specificarea datelor care urmează să fie colectate în cadrul tabelelor 5A, 6 și 7 din programul multianual al Uniunii. Utilizați acest tabel pentru a preciza dacă există o documentație referitoare la procesul de colectare a datelor și pentru a specifica unde se găsește această documentație.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Sampling year/period” (An/perioadă de eșantionare)

Statul membru specifică anul sau perioada în care a fost prevăzută eșantionarea.

„Region” (Regiune)

Statul membru face trimitere la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă informațiile se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO/NSB”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO), al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) sau al organismelor naționale de statistică (National Statistical Bodies, NSB) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

de exemplu agenții, instituții competente în materie de statistici socioeconomice

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO, IO sau NSB, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Name of data collection scheme” (Denumirea sistemului de colectare a datelor)

Statul membru indică denumirile programelor de eșantionare. Acestea trebuie să fie identice cu cele din tabelele 3A, 3B și 3C din prezenta anexă.

„Name of data sources” (Denumirile surselor de date)

Statul membru indică denumirile surselor de date. Acestea trebuie să fie identice cu cele din tabelele 3A, 3B și 3C din prezenta anexă.

„Statistically sound sources and methods” (Surse și metode solide din punct de vedere statistic)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt puse în aplicare surse și metode solide din punct de vedere statistic. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Error checking” (Verificarea erorilor)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă erorile identificate în datele publicate sunt corectate în cel mai scurt timp posibil și făcute publice. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are procedures for confidential data handling in place and documented?” (Sunt instituite și documentate proceduri de manipulare a datelor confidențiale?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt instituite și documentate proceduri de respectare, prelucrare și reducere a datelor confidențiale. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented?” (Sunt instituite și documentate protocoale de întărire a confidențialității între partenerii CCD?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt instituite și documentate protocoale de întărire a confidențialității între partenerii cadrului de colectare a datelor (CCD). Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented?” (Sunt instituite și documentate protocoale de întărire a confidențialității cu utilizatorii externi?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt instituite și documentate protocoale de întărire a confidențialității cu utilizatorii externi. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Is sound methodology documented?” (Metodologia solidă este documentată?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă metodologia solidă este documentată. Dacă răspunsul este „Y” (Yes, Da), vă rugăm să furnizați referințe. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Does it follow international standards, guidelines and best practices?” (Respectă ea standardele, orientările și bunele practici internaționale?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă metodologia solidă respectă standardele, orientările și bunele practici internaționale. Dacă răspunsul este „Y” (Yes, Da), vă rugăm să furnizați referințe. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are methodologies consistent at MS, regional and EU level?” (Sunt metodologiile coerente la nivel de SM, regional și al UE?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt instituite proceduri pentru a se asigura că standardele, conceptele, definițiile și clasificările sunt coerente între parteneri la nivel de stat membru, regional și al UE. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Is there consistency between administrative and other statistical data?” (Există o coerență între datele administrative și celelalte date statistice?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt instituite proceduri pentru a se asigura coerența definițiilor și a conceptelor între datele administrative și celelalte date statistice. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are there agreements for access and quality of administrative data between partners?” (Există acorduri între parteneri în ceea ce privește accesul la datele administrative și calitatea acestora?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt instituite acorduri între parteneri pentru a asigura atât accesul la datele administrative relevante, cât și calitatea acestora. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are data collection, entry and coding checked?” (Se verifică colectarea, introducerea și codarea datelor?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă colectarea, introducerea și codarea datelor sunt monitorizate și revizuite regulat, conform cerințelor. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are editing and imputation methods used and checked?” (Sunt utilizate și verificate metodele de editare și de imputare?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă metodele de editare și de imputare sunt utilizate și regulat examinate, revizuite sau actualizate, conform cerințelor. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are revisions documented and available?” (Reviziile sunt documentate și puse la dispoziție?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă reviziile sunt documentate și puse la dispoziție. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Is duplication of data collection avoided?” (Se evită duplicarea în colectarea datelor?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sursele administrative sunt utilizate ori de câte ori este posibil pentru a evita duplicarea în colectarea datelor și pentru a reduce sarcina asupra respondenților. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?” (Există tehnici automate de capturare, de codare și de validare a datelor?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă există proceduri și unelte de punere în aplicare a unor tehnici automate de capturare, codare și validare a datelor. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are end-users listed and updated?” (Există o listă a utilizatorilor finali? Este ea actualizată?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă este disponibilă o listă a utilizatorilor finali principali și a uzului datelor în ceea ce-i privește (inclusiv o listă a nevoilor nesatisfăcute ale utilizatorilor), și dacă această listă este actualizată cu regularitate. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?” (Se evaluează și se validează cu regularitate sursele, rezultatele intermediare și produsele?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sursele de date, rezultatele intermediare și produsele statistice sunt evaluate și validate cu regularitate. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are errors measured and documented?” (Erorile sunt măsurate și documentate?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă erorile de eșantionare și erorile nelegate de eșantionare sunt măsurate și documentate sistematic, conform standardelor europene. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are procedures in place to ensure timely execution?” (Au fost instituite proceduri pentru a se asigura executarea la timp a sarcinilor?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă există proceduri prin care să se monitorizeze progresele făcute în îndeplinirea sarcinilor și să se asigure executarea la timp a acestora. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are procedures in place to monitor internal coherence?” (Au fost instituite proceduri pentru monitorizarea coerenței interne?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă sunt dezvoltate și aplicate proceduri pentru monitorizarea în mod sistematic a coerenței interne și dacă sunt explicate divergențele. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are statistics comparable over time?” (Statisticile sunt comparabile de-a lungul timpului?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă statisticile sunt comparabile de-a lungul unei perioade rezonabile de timp, dacă întreruperile din seriile temporale sunt explicate și dacă sunt puse la dispoziție metode de asigurare a reconcilierii datelor pe o anumită perioadă de timp. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are methodological documents publicly available?” (Documentele metodologice sunt accesibile publicului?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă documentele metodologice sunt ușor accesibile publicului. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Are data stored in databases?” (Datele sunt stocate în baze de date?)

Statul membru indică prin „Y” (Yes, Da) sau „N” (No, Nu) dacă datele primare, datele detaliate și datele agregate, precum și metadatele conexe sunt stocate în baze de date. Dacă răspunsul este „N” (No, Nu), indicați în rubrica „Comments” (Observații) principalele constrângeri.

„Where can documentation be found?” (Unde se găsește documentația?)

Furnizați un link către pagina web unde se găsește documentația, dacă statul membru a răspuns prin „Y” (Yes, Da) la câmpul anterior. În caz contrar, introduceți mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare. Utilizați acest câmp pentru a indica data la care va fi pusă la dispoziție documentația (dacă aceasta nu este deja disponibilă).

SECȚIUNEA 6

DISPONIBILITATEA DATELOR

Tabelul 6A

Disponibilitatea datelor

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Date economice privind flota

3A

Venituri/Costuri

N

N-1

N+1, 1 Martie

 

SWE

Date economice privind acvacultura

 

Toate

N

N-1

N+1, 1 Martie

 

SWE

Variabilă a activității de pescuit

 

Capacitate

N

N

N+1, 31 Ianuarie

 

SWE

Variabilă a activității de pescuit

 

Debarcări

N

N

N+1, 31 Martie

 

SWE

Date economice privind prelucrarea peștelui

 

Toate

N

N-2

N+1, 1 Noiembrie

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 6 din prezenta decizie. Utilizați acest tabel pentru a furniza informații privind disponibilitatea datelor pentru utilizatorii finali, per set de date.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Data set” (Set de date)

Statul membru face referire la setul de date pentru care se vor furniza informații referitoare la disponibilitate. Denumirea setului de date poate fi stabilită pornind de la titlul tabelelor respective din prezenta anexă.

„Section” (Secțiune)

Statul membru face referire la secțiunea specifică a planului de lucru.

„Variable group” (Grupa de variabile)

Statul membru face referire la variabilele specifice din tabelele 1B, 1E, 1I, 2A, 3A și 3B din prezenta anexă. Când se face referire la un alt tabel, acest câmp poate fi lăsat necompletat.

„Year(s) of WP implementation” (An sau ani de punere în aplicare a PL)

Statul membru face referire la anul sau anii în care se va aplica planul de lucru.

„Reference year” (An de referință)

Statul membru face referire la anul în care se prevede că vor fi colectate datele.

„Final data available after” (Datele finale disponibile după)

Statul membru precizează la câți ani după colectarea datelor, acestea vor fi puse la dispoziția utilizatorilor finali. Utilizați anul și luna, dacă este cazul.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.

SECȚIUNEA 7

COORDONARE

Tabelul 7A

Coordonarea regională și internațională prevăzută

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 7 alineatul (1) din prezenta decizie. Utilizați acest tabel pentru a furniza informații referitoare la participarea planificată a statului membru la reuniuni relevante pentru colectarea de date în temeiul CCD.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Acronym” (Acronim)

Statul membru furnizează acronimul oficial al reuniunii la care a participat.

„Name of the meeting” (Denumirea reuniunii)

Statul membru furnizează denumirea oficială completă a reuniunii la care a participat.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de IO-uri: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Planned MS participation” (Participare planificată a SM)

Statul membru indică dacă s-a planificat participarea la reuniune.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 7B

Monitorizarea recomandărilor și a acordurilor

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/ Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Atlanticul de Nord

 

LM 2014

 

Variabile legate de tehnicile de pescuit

 

 

 

 

LVA

Marea Baltică

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 7 alineatul (1) și ale articolului 8 din prezenta decizie. Utilizați acest tabel pentru a furniza informații referitoare la modalitatea în care statul membru plănuiește să respecte recomandările și acordurile referitoare la colectarea de date în temeiul CCD la nivel european și internațional.

Denumirea variabilei

Orientări

„MS” (SM)

Numele statului membru este indicat conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Region” (Regiune)

Statul membru face referire la convenția de denumire utilizată în tabelul 5C din programul multianual al Uniunii (nivelul II). Introduceți mențiunea „all regions” (toate regiunile), dacă recomandarea se referă la toate regiunile.

„RFMO/RFO/IO”

Statul membru introduce acronimul organizației regionale de gestionare a pescuitului (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), al organizației regionale a pescuitului (Regional Fisheries Organisation, RFO) sau al organizațiilor internaționale (International Organisations, IO) competente pentru a gestiona/oferi consiliere cu privire la specia/stocul în cauză.

Exemple de RFMO-uri: ICCAT, CGPM, NAFO.

Exemple de RFO-uri: CECAF.

Exemple de OI: ICES.

În cazul în care nu se aplică nicio RFMO, RFO sau IO, se utilizează mențiunea „NA” (nu se aplică).

„Source” (Sursă)

Statul membru furnizează sursa recomandării, indicând acronimul reuniunii de coordonare regională (RCM), al grupului de coordonare regională (RCG), al reuniunii de legătură (LM), al grupului de lucru al experților (EWG) al CSTEP (STECF) etc. (de exemplu, „LM 2014”, „STECF EWG 14-07”).

„Section” (Secțiune)

Statul membru face referire la secțiunea din planul de lucru, de exemplu „1A”, „1B” etc. Dacă recomandarea se aplică mai multor secțiuni, introduceți secțiunile relevante. Introduceți mențiunea „all” (toate), dacă recomandarea se referă la toate secțiunile.

„Topic” (Temă)

Statul membru face referire la tema recomandării, de exemplu „Data quality” (Calitatea datelor), „Surveys” (Studii) etc.

„Recommendation Number” (Numărul recomandării)

Statul membru face referire la numărul alocat (după caz) recomandării.

„Recommendation/Agreement” (Recomandare/Acord)

Statul membru face referire la recomandările relevante pentru perioada de referință a planului de lucru și pentru statul membru. Nu este necesar să se enumere recomandările și acordurile care nu se aplică statului membru (de exemplu, cele referitoare la mandatul grupurilor de experți ale ICES, la acțiunile care urmează să fie întreprinse de Comisie etc.).

„Follow-up action” (Acțiuni subsecvente)

Statul membru descrie pe scurt acțiunile de răspuns pe care le-a întreprins sau urmează să le întreprindă.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


Tabelul 7C

Acorduri bilaterale și acorduri multilaterale

 

Program de lucru (PL)

 

Data prezentării PL

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling / sampling protocol / sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

Nume şi adresă de e-mail, pentru fiecare stat membru participant

a)

Navele DEU care efectuează debarcări pentru prima vânzare în DNK urmează să fie acoperite de PL al DEU.

b)

navele DNK care efectuează debarcări pentru prima vânzare în DE urmează să fie acopeite de PL al DNK.

NA

Lungimea și vârsta capturilor aruncate înapoi în mare și a debarcărilor, în conformitate cu PL respectiv.

Nivelurile și acoperirea eşantionării urmează să respecte acordurile încheiate la RCM anuale Marea Baltică și Marea Nordului/Atlanticul de Est.

DEU/DNK sunt responsabile cu transmiterea datelor atât de la navele proprii către utilizatorii finali respectivi, cât şi una către cealaltă.

Țara responsabilă cu eşantionarea asigura accesul la nave.

Conform PL

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL vor coopera pentru colectarea de date biologice din pescării pelagiceîn apele CECAF în perioadele 2014-2015 şi 2016-2017 (nouă prelungire).

NL urmează să coordoneze executarea acestui acord multilateral. NL va contacta contractorul independent „Corten Marine Research” (CMR), care va îndeplini rolul de agent între NL şi Institutul Mauritan de Cercetare Oceanografică și Pescuit (IMROP). CMR va angaja observatori mauritani de la IMROP pentru a efectua eşantionarea propriu-zisă. CMR şi IMROP vor încheia un acord prin care vor fi formalizate obligaţiile reciproce, printre altele, aceea că se va stabili un preț doar pentru costurile suplimentare legate de această sarcină specifică.

Eşantionare biologică, efectuată de observatori mauritani la bordul navelor de pescuit din zona CECAF. Observatori sunt introduşi de CMR şi execută protocolul de eşantionare conform documentului „Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF”, versiunea 31.5.2011.

CMR este responsabil cu colectarea datelor, controlul calității și furnizarea tuturor datelor colectate în temeiul acestui acord către Grupul de lucru al CECAF pentru resurse pelagice. CMR raportează, de asemenea, toate datele către CVO, iar CVO va distribui aceste date partenerilor.

Fiecare partener asigură accesul observatorilor din Mauritania la propria sa flotă, în temeiul acestui acord. Interzicerea accesului la nave nu scutește un partener de obligațiile sale legale sau financiare.

Acest acord începe la data de 1 ianuarie 2012. Cu excepția obligațiilor financiare, el se încheie la 31 decembrie 2013. Acordul va fi reziliat înainte de data menționată anterior, în cazul în care navele UE își încetează activitățile de pescuit pelagic în zona CECAF. Eventualele contribuţii rămase vor fi rambursate pro rata partenerilor. Acordul a fost prelungit până la o nouă dată de încheiere: 31 decembrie 2015.

 

Observație generală: Acest tabel îndeplinește cerințele articolului 7 alineatul (2) și ale articolului 8 din prezenta decizie. Utilizați acest tabel pentru a furniza informații referitoare la acordurile cu alte state membre și la modalitatea de îndeplinire a obligațiilor la nivel european și internațional.

Denumirea variabilei

Orientări

SM

Numele statelor membre parte la acord sunt indicate conform codului ISO 3166-1 alpha-3, de exemplu, „DEU”.

„Contact persons” (Persoane de contact)

Statul membru furnizează numele și adresa de e-mail ale persoanei responsabile din fiecare stat membru parte la acord.

„Content” (Conținut)

Statul membru descrie pe scurt obiectivul acordului. Statul membru furnizează în rubrica „Comments” (Observații) o trimitere completă, lipsită de ambiguități, sau un link valabil către documentația acordului, după caz.

„Coordination” (Coordonare)

Statul membru descrie pe scurt modalitatea în care se realizează/se va realiza coordonarea și actorii implicați.

„Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity” (Descrierea eșantionării/protocolului de eșantionare/intensității eșantionării)

Statul membru descrie pe scurt eșantionarea care urmează să fie efectuată în temeiul acordului.

„Data transmission” (Transmiterea datelor)

Statul membru precizează care stat membru este/va fi responsabil cu transmiterea cărui set de date.

„Access to vessels” (Accesul la nave)

Statul membru precizează dacă acordul implică accesul la navele altor parteneri.

„Validity” (Valabilitate)

Statul membru menționează anul în care expiră acordul sau anul în care va fi/a fost semnat acordul, dacă acesta este reînnoit anual.

„Comments” (Observații)

Orice observații suplimentare.


ANEXA II

Dispoziții ale programului multianual al Uniunii

Partea corespunzătoare din planul de lucru

Dispoziție

Tabel

Tabel

Text

Capitolul III

 

Nota de subsol 6, de la punctul 1.1 litera (d)

 

3(C)

Caseta de text 3(C)

2 litera (a) punctul (i)

2 litera (a) punctul (ii)

2 litera (a) punctul (iii)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

 

2 litera (a) punctul (iv)

3

1(D)

 

2 litera (b)

2 litera (c)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E)

Caseta de text 1(E)

Caseta de text 1(E)

3 litera (a)

1(D)

1(F)

 

3 litera (c)

Studiul-pilot 2

4

4

2(A)

Caseta de text 2(A)

5 litera (a)

5 litera (b)

5(A)

6

3(A)

3(A)

Caseta de text 3(A)

Caseta de text 3(A), Studiul-pilot 3

6 litera (a)

6 litera (b)

6 litera (c)

7

6

8

3(B)

3(B)

Caseta de text 3(B)

Caseta de text 3(B)

Studiul-pilot 4

Capitolul IV

 

1

10

1(G), 1(H)

Caseta de text 1(G)

Capitolul V

 

4

Studiul-pilot 1


Top