Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0310(01)

Decizia Comisiei din 9 martie 2016 de instituire a unui grup de experți al Comisiei pentru obiectivele de interconectare electrică

C/2016/1406

OJ C 94, 10.3.2016, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

10.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 94/2


DECIZIA COMISIEI

din 9 martie 2016

de instituire a unui grup de experți al Comisiei pentru obiectivele de interconectare electrică

(2016/C 94/02)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Consiliul European din 20 și 21 martie 2014 a solicitat punerea rapidă în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivului de obținere, pentru toate statele membre, a unei interconectări de cel puțin 10 % a capacității lor instalate de producere a energiei electrice. Consiliul European a invitat Comisia să propună obiective specifice de interconectare care trebuie realizate până în 2030.

(2)

În comunicarea sa intitulată „Strategia europeană pentru securitate energetică” (1), Comisia a propus extinderea actualului obiectiv de interconectare electrică de 10 % la 15 % până în 2030, ținând totodată seama de aspectele legate de costuri și de potențialul schimburilor comerciale din regiunile relevante.

(3)

Consiliul European din 23 și 24 octombrie 2014 a invitat Comisia să prezinte rapoarte periodice Consiliului European, în scopul atingerii unui obiectiv de 15 % până în 2030, conform propunerii Comisiei, și a solicitat ca obiectivul să fie atins, în principal, prin punerea în aplicare a unor proiecte de interes comun.

(4)

În comunicarea sa privind „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice” (2), Comisia a reamintit faptul că a fost stabilit un obiectiv de interconectare minim specific pentru energia electrică de 10 % din capacitatea instalată de producție a energiei electrice din statele membre, care ar trebui să fie realizat până în 2020. În aceeași comunicare, Comisia a afirmat că, în 2016, va prezenta un raport cu privire la măsurile necesare pentru a atinge obiectivul de 15 % până în 2030.

(5)

În comunicarea sa privind „Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10 %” (3), Comisia a evidențiat faptul că finalizarea pieței interne a energiei electrice, în special soluționarea problemei izolării insulelor energetice, securitatea aprovizionării cu energie pentru toți consumatorii și obținerea unei proporții mai mari a producției de energie electrică din surse regenerabile de energie variabile necesită o capacitate de interconectare de peste 10 %, iar eforturile depuse de UE și de statele membre trebuie să fie ghidate de necesitatea ca toate statele membre să atingă o capacitate de interconectare de cel puțin 15 % până în 2030.

(6)

Consiliul European din 19 și 20 martie 2015 a solicitat accelerarea proiectelor de infrastructură, inclusiv a interconectărilor pentru electricitate și gaz, în special cu regiunile periferice, pentru a se asigura securitatea energetică și buna funcționare a pieței interne a energiei.

(7)

În același timp, diferențele dintre statele membre legate de amplasarea geografică și de structura mixului energetic și a aprovizionării fac necesară o abordare de la caz la caz, bazată pe o evaluare exhaustivă a blocajelor, care să ia în calcul costurile. Structurile de cooperare regională – grupurile regionale pentru energia electrică instituite prin Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) („regulamentul TEN-E”) și grupurile la nivel înalt pentru infrastructura energetică relevante – vor reprezenta un cadru important pentru a discuta și a conveni calea de urmat.

(8)

Aceste grupuri la nivel înalt oferă o dimensiune politică, o direcție strategică și orientări de politică pentru activitatea tehnică și contribuie la stabilirea și la promovarea unor proiecte prioritare pentru regiunile vizate. Pe lângă Grupul la nivel înalt pentru planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP), reformat în 2015, au fost instituite, în același an, două noi grupuri la nivel înalt: Grupul la nivel înalt privind interconexiunile în Europa de sud-vest (Peninsula Iberică) și Grupul la nivel înalt pentru conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).

(9)

Grupul ar trebui instituit pentru a furniza Comisiei și structurilor de cooperare regională avize tehnice cu privire la modul optim de transpunere a obiectivului de interconectare de 15 % în obiective la nivel regional, național și/sau frontalier, precum și la aspecte tehnice esențiale legate de implementarea interconectărilor necesare, inclusiv a celor legate de realizarea obiectivului de interconectare de 10 %.

(10)

Structura grupului de experți ar trebui să aibă ca scop asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor de expertiză și a zonelor de interes relevante, precum și a unei reprezentări echilibrate a sexelor și a originii geografice. Prin urmare, grupul ar trebui să fie compus din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), ai Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport, în special de energie electrică (ENTSO), precum și experți și organizații relevante, reprezentând sectorul de profil, mediul academic și sectorul neguvernamental, având expertiză relevantă în chestiuni legate de piața internă a energiei și de interconectarea electrică.

(11)

Ar trebui prevăzute norme privind dezvăluirea informațiilor de către membrii grupului.

(12)

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Se instituie grupul de experți pentru obiectivele de interconectare electrică (denumit în continuare „grupul”).

Articolul 2

Atribuții

(1)   Grupul are următoarele atribuții:

(a)

după identificarea factorilor cu impact potențial asupra schimbului de energie electrică dintre statele membre, să furnizeze Comisiei avize tehnice cu privire la o metodologie de transpunere a obiectivului de interconectare de 15 % în obiective de nivel regional, național și/sau frontalier care trebuie realizate până în 2030, ținând totodată seama de aspectele legate de costuri și de potențialul comercial al schimburilor în regiunile relevante;

(b)

să furnizeze, la cerere, avize tehnice privind atingerea obiectivului de 10 %, să identifice riscurile care ar putea duce la neîndeplinirea obiectivului până în 2020 și să propună Comisiei soluții de depășire a blocajelor de implementare, legate în special de finanțarea proiectelor și de procedurile de acordare a permiselor.

(2)   În cursul exercitării atribuțiilor stabilite la alineatul (1), grupul consultă periodic structurile de cooperare regională, și anume grupurile regionale pentru energia electrică instituite prin Regulamentul (UE) nr. 347/2013 și grupurile la nivel înalt pentru infrastructura energetică relevante.

Articolul 3

Consultare

Comisia și Direcția Generală Energie pot consulta grupul pentru orice chestiune legată de interconectarea electrică.

Articolul 4

Structură

(1)   Grupul este format din cel mult 15 de membri, aleși din cadrul următoarelor entități:

(a)

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER);

(b)

Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică și de gaze naturale (ENTSO-E și ENTSO-G);

(c)

organizații și asociații europene din domeniu;

(d)

organizații academice și de cercetare specializate în chestiuni legate de piața internă a energiei și de infrastructura energetică, în special în ceea ce privește energia electrică;

(e)

organizații europene neguvernamentale și organizații internaționale relevante, specializate în chestiuni legate de piața internă a energiei și de infrastructura energetică, în special în ceea ce privește energia electrică;

(f)

persoane fizice, numite cu titlu personal ca experți, având o expertiză excepțională în domeniul menționat la articolul 2 alineatul (1).

(2)   Se poate prevedea numirea unui număr de supleanți egal cu numărul de membri. Supleanții sunt numiți în conformitate cu aceleași condiții ca și membrii; supleanții îi înlocuiesc în mod automat pe membrii absenți sau indisponibili.

(3)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie efectiv la deliberările grupului, care demisionează sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) sau la articolul 339 din tratat nu vor mai fi invitați să participe la reuniunile grupului și pot fi înlocuiți pe perioada rămasă până la expirarea mandatului lor.

(4)   Membrii numiți cu titlu personal acționează independent și în interes public.

(5)   Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Numire

(1)   Membrii sunt numiți de către directorul general al Direcției Generale Energie din rândul specialiștilor competenți în domeniile menționate la articolul 2 și care au răspuns la cererea de candidaturi.

Organizațiile menționate la articolul 4 literele (c), (d) și (e) propun fiecare câte un reprezentant și supleantul acestuia. Directorul general al Direcției Generale Energie poate refuza un reprezentant sau un supleant propus, dacă acesta nu îndeplinește cerințele specificate în cererea de candidaturi. În astfel de cazuri, organizația în cauză este invitată să desemneze un alt reprezentant sau supleant.

Membrii menționați la articolul 4 literele (a) și (b) nu participă la cererea publică de candidaturi, ci sunt numiți direct.

(2)   Membrii sunt numiți pentru o perioadă de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoită o singură dată.

(3)   În ceea ce privește membrii numiți cu titlu personal, se poate prevedea numirea unui număr de supleanți egal cu numărul de membri. Supleanții sunt numiți în conformitate cu aceleași condiții ca și membrii; Supleanții îi înlocuiesc în mod automat pe membrii absenți sau indisponibili.

(4)   Numele organizațiilor și ale persoanelor fizice numite cu titlu personal se publică în registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei (denumit în continuare „registrul”).

Articolul 6

Funcționare

(1)   Grupul este prezidat de un reprezentant al Direcției Generale Energie.

(2)   Cu acordul Direcției Generale Energie, grupul poate crea subgrupuri care să analizeze chestiuni specifice, pe baza unor termeni de referință stabiliți de grup. Aceste subgrupuri trebuie desființate de îndată ce și-au îndeplinit mandatul.

(3)   Reprezentantul Comisiei poate invita experți din afara grupului care au competențe specifice în legătură cu un subiect de pe ordinea de zi, pentru a participa ad-hoc la activitatea grupului sau a subgrupului. De asemenea, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane fizice, unor organizații, astfel cum sunt definite în regula numărul 8 alineatul (3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experți și țărilor candidate.

(4)   Reprezentanții membrilor grupului și supleanții acestora, precum și experții și observatorii invitați, trebuie să respecte obligațiile privind secretul profesional prevăzute în tratate și în normele de aplicare a acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei privind protecția informațiilor clasificate ale UE, prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (6) și (UE, Euratom) 2015/444 (7) ale Comisiei. Dacă aceste obligații nu sunt respectate, Comisia poate lua toate măsurile necesare.

(5)   Reuniunile grupului și ale subgrupurilor au loc în localurile Comisiei. Comisia asigură serviciile de secretariat. La ședințele grupului și ale subgrupurilor acestuia pot asista și alți funcționari ai Comisiei interesați de lucrări.

(6)   Grupul adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți.

(7)   Toate documentele relevante (cum ar fi ordinea de zi, procesele-verbale și contribuțiile participanților) se publică fie în registrul grupurilor de experți, fie prin intermediul unui link din registru către un site web specializat. Accesul la site-urile web specializate nu este condiționat de înregistrarea ca utilizator sau de orice altă restricție. Trebuie prevăzute excepții de la publicare dacă dezvăluirea unui document este de natură să submineze protecția unui interes public sau privat, astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

Articolul 7

Cheltuieli aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile grupului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Cheltuielile de călătorie și diurnele participanților la activitățile grupului se rambursează de către Comisie în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei (9).

(3)   Cheltuielile respective se rambursează în limitele creditelor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 8

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică pentru o perioadă de cinci ani de la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2016.

Pentru Comisie

Miguel ARIAS CAÑETE

Membru al Comisiei


(1)  COM(2014) 330 final.

(2)  COM(2015) 80 final.

(3)  COM(2015) 82 final.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(6)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(7)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Scopul acestor excepții este de a proteja securitatea publică, afacerile militare, relațiile internaționale, politica financiară, monetară sau economică, viața privată și integritatea persoanelor, interesele comerciale, procedurile judiciare și consultanța juridică, anchetele/inspecțiile/auditurile și procesul decizional al instituției.

(9)  Decizia C(2007) 5858 a Comisiei din 5 decembrie 2007 privind reglementarea privind indemnizarea persoanelor din afara Comisiei convocate să participe la reuniuni în calitate de experți.


Top