EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Decizia (UE) 2017/935 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea și privind evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate (BCE/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/21


DECIZIA (UE) 2017/935 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 noiembrie 2016

privind delegarea competenței de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea și privind evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate (BCE/2016/42)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (e),

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (2), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE), în calitate de autoritate competentă pentru entitățile supravegheate semnificative, este responsabilă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și cu articolele 93 și 94 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3), de asigurarea îndeplinirii cerințelor de competență și onorabilitate de către membrii organelor de conducere ale acestor entități.

(2)

Articolul 91 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede următoarele: (a) membrii organelor de conducere ale entităților supravegheate trebuie să aibă în orice moment o reputație suficient de bună și să posede suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a-și exercita atribuțiile, iar organul de conducere trebuie să posede în ansamblu cunoștințe, competențe și experiență adecvate pentru a putea înțelege activitățile instituției; (b) toți membrii organului de conducere trebuie să dedice suficient timp pentru a-și îndeplini atribuțiile în cadrul instituției și, în funcție de circumstanțele specifice și de natura, amploarea și complexitatea activităților instituției, funcțiile de conducere care pot fi deținute de fiecare membru nu trebuie să depășească un anumit număr; (c) fiecare membru al organului de conducere trebuie să acționeze cu onestitate, integritate și independență de spirit; și (d) entitățile supravegheate trebuie să pună în aplicare o politică de promovare a diversității în cadrul organului de conducere.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE trebuie să aplice integral dreptul relevant al Uniunii atunci când își îndeplinește atribuțiile de supraveghere și, în cazul în care acesta cuprinde directive, legislația națională care transpune respectivele directive. De asemenea, BCE face obiectul standardelor tehnice de reglementare și de punere în aplicare elaborate de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu articolele 10-15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5). BCE trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta orientările și recomandările elaborate de ABE în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, precum și manualul european de supraveghere elaborat de ABE în conformitate cu acest regulament.

(4)

Potrivit Ghidului EBA/GL/2012/06 al Autorității Bancare Europene (6), la evaluarea caracterului adecvat al unui membru, pe lângă criteriile privind reputația și experiența membrului, ar trebui luate în considerare și criterii care sunt relevante pentru funcționarea organului de conducere. Evaluarea ar trebui să includă potențiale conflicte de interese ale membrilor, capacitatea acestora de a dedica suficient timp, capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în mod independent, fără influențe nejustificate din partea altor persoane, întreaga componență a organului de conducere și cunoștințele și experiența de ansamblu solicitate acestuia. Aceasta nu aduce atingere evaluării punerii în aplicare a principiilor de guvernanță ale instituției în sensul articolului 88 din Directiva 2013/36/UE.

(5)

Pe lângă legislația națională care pune în aplicare articolul 91 din Directiva 2013/36/UE, o decizie BCE privind competența și onorabilitatea ar trebui să asigure și respectarea cerințelor prevăzute în orice altă legislație națională aplicabilă. Prin urmare, o evaluare a măsurii în care o decizie poate fi adoptată prin delegare ar trebui efectuată fără a aduce atingere evaluării îndeplinirii cerințelor de competență și onorabilitate stabilite în legislația aplicabilă.

(6)

BCE, în calitate de autoritate competentă, are obligația să adopte un număr considerabil de decizii privind competența și onorabilitatea în fiecare an. Pentru facilitarea procesului decizional, este necesară o decizie de delegare în legătură cu adoptarea acestor decizii. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut delegarea de competențe drept necesară pentru a permite îndeplinirea atribuțiilor de către o instituție care are obligația să adopte un număr considerabil de decizii. În mod similar, aceasta a recunoscut că nevoia de a asigura posibilitatea de funcționare a organelor de decizie reprezintă un principiu inerent în toate sistemele instituționale (7).

(7)

Delegarea competențelor decizionale ar trebui să fie limitată și proporțională, iar domeniul de aplicare al delegării ar trebui definit în mod clar.

(8)

Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) stabilește procedura care trebuie urmată în vederea adoptării deciziilor de delegare în materie de supraveghere și persoanele cărora li se pot delega competențele decizionale. Această decizie nu afectează exercitarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere și nu aduce atingere competenței Consiliului de supraveghere de a propune proiecte complete de decizii Consiliului guvernatorilor.

(9)

În cazul în care criteriile pentru adoptarea unei decizii delegate, astfel cum sunt stabilite în prezenta decizie, nu sunt îndeplinite, deciziile privind competența și onorabilitatea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții, prevăzută la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2 (8).

(10)

În cazul în care se consideră că un membru nu îndeplinește cerințele de competență și onorabilitate, decizia privind competența și onorabilitatea nu ar trebui adoptată printr-o decizie delegată, ci în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții. Prin urmare, este necesar să se acorde suficient timp pentru o procedură aplicabilă în cazul absenței unei obiecții, în cazurile în care nu este posibil să se stabilească în avans dacă poate fi adoptată o decizie delegată. Din acest motiv, în cazul în care o autoritate națională competentă nu transmite BCE un proiect de decizie delegată cu 20 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de adoptare a deciziei privind competența și onorabilitatea în conformitate cu legislația națională aplicabilă, decizia ar trebui adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții. În plus, dacă șefii de unități operative au îndoieli referitoare la îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate de către membru, din cauza informațiilor insuficiente furnizate de autoritatea națională competentă sau a complexității evaluării, și în acest caz ar trebui utilizată procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„cerințe de competență și onorabilitate” înseamnă cerințele pe care membrii organului de conducere al unei entități supravegheate semnificative trebuie să le îndeplinească în orice moment în conformitate cu articolul 91 din Directiva 2013/36/UE și orice altă legislație aplicabilă;

2.

„decizie privind competența și onorabilitatea” înseamnă o decizie BCE care stabilește dacă o persoană îndeplinește cerințele de competență și onorabilitate;

3.

„legislație aplicabilă” înseamnă dreptul relevant al Uniunii în sensul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și orice legislație națională care este relevantă pentru evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate;

4.

„stat membru participant” înseamnă un stat membru participant, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

5.

„entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată semnificativă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

6.

„entitate supravegheată” înseamnă o entitate supravegheată, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

7.

„grup supravegheat semnificativ” înseamnă un grup supravegheat semnificativ, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

8.

„decizie delegată” înseamnă o decizie adoptată pe baza unei delegări de competențe acordate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

9.

„organ de conducere” înseamnă un organ de conducere, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) punctul 7 din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva articolului 3 alineatul (2) din această directivă;

10.

„membru” înseamnă un membru propus sau numit al unui organ de conducere sau, dacă este cazul, o persoană, propusă sau numită, care deține o funcție-cheie, astfel cum este definită în conformitate cu legislația aplicabilă;

11.

„șefi de unități operative” înseamnă șefii de unități operative din cadrul BCE către care este delegată competența de adoptare în comun a deciziilor privind competența și onorabilitatea;

12.

„autoritate națională competentă” înseamnă o autoritate națională competentă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

13.

„procedură aplicabilă în cazul absenței unei obiecții” înseamnă procedura stabilită la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și detaliată la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2;

14.

„Ghid privind evaluările competenței și onorabilității” înseamnă un document cu acest titlu, adoptat și modificat periodic în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții și publicat pe website-ul BCE, care cuprinde orientări privind modalitatea de desfășurare a evaluărilor competenței și onorabilității;

15.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Articolul 2

Delegarea deciziilor privind competența și onorabilitatea

(1)   În conformitate cu articolul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), Consiliul guvernatorilor deleagă competența de adoptare a deciziilor privind competența și onorabilitatea către șefii de unități operative desemnați de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 5 din această decizie.

(2)   Șefii de unități operative adoptă decizii delegate în conformitate cu prezenta decizie și cu legislația aplicabilă.

Articolul 3

Domeniul de aplicare al delegării

(1)   O decizie privind competența și onorabilitatea nu este adoptată printr-o decizie delegată în cazul în care entitatea supravegheată relevantă este una dintre următoarele:

(a)

entitatea supravegheată aflată la nivelul cel mai înalt de consolidare din statele membre participante a unui grup supravegheat semnificativ;

(b)

instituția de credit cu cea mai mare valoare totală a activelor dintr-un grup supravegheat semnificativ, în cazul în care această entitate este diferită de cea menționată la litera (a);

(c)

o entitate supravegheată semnificativă care nu face parte dintr-un grup supravegheat semnificativ.

(2)   O decizie privind competența și onorabilitatea nu este adoptată printr-o decizie delegată în cazul în care decizia privind competența și onorabilitatea:

(a)

precizează că membrul nu îndeplinește cerințele de competență și onorabilitate; sau

(b)

cuprinde condiții, cu excepția cazului în care aceste condiții sunt necesare pentru a asigura că membrul îndeplinește cerințele de competență și onorabilitate, iar acestea au fost convenite în scris.

(3)   O decizie privind competența și onorabilitatea nu este adoptată printr-o decizie delegată în cazul în care, pe baza informațiilor transmise BCE:

(a)

în prezent, membrul face obiectul unor proceduri penale în instanță sau a fost condamnat în primă instanță sau definitiv în urma săvârșirii unei infracțiuni; sau

(b)

în ceea ce-l privește pe membru, s-a desfășurat sau este în curs de desfășurare o anchetă ori este în curs de impunere sau a fost impusă o măsură de asigurare a respectării normelor sau o sancțiune administrativă pentru nerespectarea legislației sau a dispozițiilor de reglementare din domeniul serviciilor financiare.

(4)   O decizie privind competența și onorabilitatea nu este adoptată printr-o decizie delegată în cazul în care:

(a)

autoritatea națională competentă nu transmite BCE un proiect de decizie delegată cu 20 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de adoptare a unei decizii privind competența și onorabilitatea în conformitate cu legislația aplicabilă; sau

(b)

informațiile insuficiente sau complexitatea evaluării impun ca decizia privind competența și onorabilitatea să fie adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(5)   Atunci când, în conformitate cu alineatele (1)-(4), o decizie privind competența și onorabilitatea nu poate fi adoptată printr-o decizie delegată, aceasta este adoptată în conformitate cu legislația aplicabilă și cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(6)   În sensul alineatelor (2)-(4), în cazul în care evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate se referă la mai mulți membri ai unui organ de conducere și nu poate fi luată o decizie printr-o decizie delegată în privința unuia sau a mai multora dintre aceștia, evaluarea conduce la două decizii privind competența și onorabilitatea. Una dintre decizii se adoptă în conformitate cu legislația aplicabilă și cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții, iar cealaltă – printr-o decizie delegată.

Articolul 4

Evaluarea competenței și onorabilității

Evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate se desfășoară în conformitate cu legislația aplicabilă, ținând seama de Ghidul privind evaluările competenței și onorabilității (capitolul privind criteriile de evaluare) și acoperind următoarele criterii:

(a)

Experiență. Membrul posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a-și îndeplini atribuțiile.

(b)

Reputație. Membrul are în orice moment o reputație suficient de bună pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a entității supravegheate. Principiul proporționalității nu se aplică evaluării bunei reputații.

(c)

Potențiale conflicte de interese și independență de spirit. Membrul dispune de capacitatea de a acționa independent. Evaluarea oricăror potențiale conflicte de interese și a independenței de spirit include o evaluare a principiilor de guvernanță ale entității supravegheate în ceea ce privește divulgarea, diminuarea, gestionarea sau prevenirea conflictelor de interese.

(d)

Timpul alocat. Membrul are capacitatea de a dedica suficient timp pentru a-și îndeplini atribuțiile în entitatea supravegheată. Evaluarea poate fi afectată de mai mulți factori, precum numărul de funcții de conducere deținute de membru, natura, amploarea și complexitatea activităților entității supravegheate, precum și alte angajamente relevante.

(e)

Caracter adecvat colectiv. Membrul este evaluat în ceea ce privește cerința caracterului adecvat colectiv în momentul evaluării inițiale a competenței și onorabilității acestuia, ținând seama de supravegherea continuă a guvernanței entității supravegheate, precum și de autoevaluarea organului de conducere, în special în ceea ce privește componența sa și necesitățile în materie de caracter adecvat colectiv.

Articolul 5

Dispoziție tranzitorie

Prezenta decizie nu se aplică propunerilor de decizii privind competența și onorabilitatea transmise BCE de o autoritate națională competentă înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 noiembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  A se vedea pagina 14 din prezentul Jurnalul Oficial.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(6)  Ghidul EBA/GL/2012/06 al Autorității bancare europene din 22 noiembrie 2012 privind evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie.

(7)  Hotărârile Curții de Justiție din 23 septembrie 1986, AKZO Chemie BV și AKZO Chemie UK Ltd/Comisia, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punctul 37, și din 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punctul 59.

(8)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).


Top