EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

Decizia (UE) 2017/934 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/18


DECIZIA (UE) 2017/934 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 noiembrie 2016

privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2016/41)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (2), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește criteriile în conformitate cu care o instituție de credit, o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă este clasificată ca entitate supravegheată semnificativă. Criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ sunt detaliate în partea IV din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3).

(2)

În conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), o entitate supravegheată este considerată semnificativă în cazul în care Banca Centrală Europeană (BCE) stabilește acest lucru într-o decizie adresată entității supravegheate relevante. În conformitate cu articolul 40 din acest regulament, în cazul în care una sau mai multe entități supravegheate fac parte dintr-un grup supravegheat, criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ se stabilesc la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante, iar fiecare entitate supravegheată este considerată semnificativă în conformitate cu aceste criterii.

(3)

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), BCE poate verifica, în orice moment după primirea de informații relevante, dacă sunt îndeplinite criteriile privind caracterul semnificativ.

(4)

Deciziile noi privind caracterul semnificativ ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentei decizii. Adoptarea unei modificări a unei decizii privind caracterul semnificativ nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și a părții III titlul 2 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(5)

O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ prin care o entitate supravegheată semnificativă sau un grup supravegheat semnificativ încetează să fie clasificat ca semnificativ nu ar trebui adoptată printr-o decizie delegată în cazul în care este întemeiată pe articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(6)

În fiecare an, BCE, în calitate de autoritate competentă pentru toate entitățile supravegheate semnificative din cadrul Mecanismului unic de supraveghere, are obligația să adopte un număr considerabil de decizii care modifică decizii existente privind caracterul semnificativ. Pentru a permite organelor sale de decizie să funcționeze, este necesară o decizie de delegare în legătură cu adoptarea deciziilor de modificare a deciziilor privind caracterul semnificativ. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a recunoscut delegarea de competențe drept necesară pentru a permite îndeplinirea atribuțiilor de către o instituție care are obligația să adopte un număr considerabil de decizii. În mod similar, CJUE a recunoscut că nevoia de a asigura posibilitatea de funcționare a organelor de decizie reprezintă un principiu inerent în toate sistemele instituționale (4). Pentru a facilita procesul decizional în legătură cu adoptarea unei modificări a unei decizii privind caracterul semnificativ, este necesară o decizie de delegare.

(7)

Delegarea competențelor decizionale ar trebui să fie limitată, proporțională și întemeiată pe criterii specificate. În timp ce deciziile privind caracterul semnificativ al unui grup supravegheat cuprind o listă a entităților incluse în sfera grupului supravegheat semnificativ, astfel de criterii specificate ar trebui să se refere la o modificare a componenței grupului supravegheat semnificativ sau la o schimbare a numelui entității supravegheate semnificative, care ar trebui să fie justificată și să respecte principiul proporționalității.

(8)

Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) clarifică procedura care trebuie urmată în vederea adoptării deciziilor specifice în materie de supraveghere și persoanele cărora li se pot delega competențe decizionale. Această decizie nu afectează exercitarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere și nu aduce atingere competenței Consiliului de supraveghere de a propune proiecte complete de decizii Consiliului guvernatorilor.

(9)

În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru adoptarea unei decizii delegate, astfel cum sunt stabilite în prezenta decizie, modificările unei decizii privind caracterul semnificativ ar trebui adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții prevăzută la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2 (5). Prezenta decizie nu ar trebui să afecteze exercitarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere și nu ar trebui să aducă atingere competenței Consiliului de supraveghere de a propune proiecte complete de decizii Consiliului guvernatorilor.

(10)

Deciziile BCE în materie de supraveghere pot face obiectul unui control administrativ în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și astfel cum se detaliază în Decizia BCE/2014/16 (6). În cazul unui astfel de control administrativ, Consiliul de supraveghere ar trebui să țină seama de avizul comitetului administrativ de control și să transmită spre adoptare Consiliului guvernatorilor un nou proiect de decizie în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ” înseamnă o decizie adoptată ca urmare a unei verificări a caracterului semnificativ în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) sau cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) și care modifică sau abrogă o decizie BCE care a clasificat o entitate supravegheată sau un grup supravegheat ca semnificativ în sensul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

2.

„stat membru participant” înseamnă un stat membru participant, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

3.

„entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată semnificativă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

4.

„entitate supravegheată” înseamnă o entitate supravegheată, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

5.

„grup supravegheat” înseamnă un grup supravegheat, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 21 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

6.

„grup supravegheat semnificativ” înseamnă un grup supravegheat semnificativ, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

7.

„decizie delegată” înseamnă o decizie adoptată pe baza unei delegări de competențe acordate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

8.

„șefi de unități operative” înseamnă șefii de unități operative din cadrul BCE către care este delegată competența de adoptare a modificărilor deciziilor privind caracterul semnificativ.

Articolul 2

Delegarea modificărilor deciziilor privind caracterul semnificativ

(1)   În conformitate cu articolul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), Consiliul guvernatorilor deleagă adoptarea modificărilor deciziilor privind caracterul semnificativ către șefii de unități operative desemnați de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 5 din această decizie.

(2)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ se adoptă printr-o decizie delegată numai dacă sunt îndeplinite criteriile de adoptare a deciziilor delegate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3.

Articolul 3

Criterii de adoptare a deciziilor delegate

(1)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ prin care o entitate supravegheată este clasificată ca semnificativă în cadrul unui grup supravegheat semnificativ se efectuează printr-o decizie delegată în cazul în care criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante în conformitate cu dispozițiile prevăzute în partea IV a Regulamentului (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) continuă să fie îndeplinite pentru grupul supravegheat semnificativ.

(2)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ prin care o entitate supravegheată încetează să fie clasificată ca semnificativă în cadrul unui grup supravegheat semnificativ se efectuează printr-o decizie delegată în cazul în care criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante în conformitate cu dispozițiile prevăzute în partea IV a Regulamentului (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) continuă să fie îndeplinite în privința grupului supravegheat semnificativ, deși entitatea supravegheată a încetat să mai facă parte din acest grup.

(3)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ prin care o entitate supravegheată semnificativă sau un grup supravegheat semnificativ încetează să fie clasificat ca semnificativ se efectuează printr-o decizie delegată numai în cazul în care criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante în conformitate cu dispozițiile prevăzute în partea IV a Regulamentului (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) nu mai sunt îndeplinite.

(4)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ prin care se schimbă numele unei entități supravegheate semnificative se efectuează printr-o decizie delegată în cazul în care BCE nu i s-a comunicat nicio informație suplimentară relevantă pentru clasificarea entității supravegheate.

(5)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ nu se efectuează printr-o decizie delegată în cazul în care entitatea supravegheată relevantă sau grupul supravegheat relevant a fost clasificat ca semnificativ în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(6)   O modificare a unei decizii privind caracterul semnificativ nu se efectuează printr-o decizie delegată în cazul în care BCE primește o observație scrisă prin care se contestă clasificarea unei entități supravegheate ca semnificativă sau mai puțin semnificativă.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 noiembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  A se vedea pagina 14 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(4)  Hotărârile Curții de Justiție din 23 septembrie 1986, AKZO Chemie BV și AKZO Chemie UK Ltd/Comisia, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punctul 37, și din 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punctul 59.

(5)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(6)  Decizia BCE/2014/16 din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).


Top