EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0036(01)

Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (reformare) (BCE/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/26


DECIZIA (UE) 2016/2248 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 noiembrie 2016

privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 32,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/23 (1) a fost modificată substanțial de mai multe ori (2). Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

În conformitate cu articolul 32.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), venitul monetar este venitul acumulat de băncile centrale naționale (BCN) ca urmare a exercitării funcției de politică monetară. În conformitate cu articolul 32.2 din Statutul SEBC, valoarea venitului monetar al fiecărei BCN este egală cu venitul anual al acesteia obținut din activele deținute în contrapartidă cu bancnotele aflate în circulație și cu depozitele constituite de instituțiile de credit. Aceste active trebuie identificate de BCN în conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor. BCN ar trebui să identifice activele rezultate din exercitarea funcției de politică monetară drept active deținute în contrapartidă cu bancnotele în circulație și depozitele constituite de instituțiile de credit. În temeiul articolului 32.4 din Statutul SEBC, din cuantumul venitului monetar al fiecărei BCN se scade o sumă echivalentă cu dobânda acumulată, plătită sau primită pentru pasivele incluse în baza de calcul.

(3)

În temeiul articolului 32.5 din Statutul SEBC, suma veniturilor monetare ale BCN se repartizează între acestea proporțional cu cotele vărsate la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE).

(4)

În temeiul articolelor 32.6 și 32.7 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor este împuternicit să adopte orientări pentru compensarea și decontarea de către BCE a soldurilor provenite din repartizarea venitului monetar și să adopte orice alte măsuri necesare în vederea aplicării articolului 32.

(5)

În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (3), BCE și BCN pun în circulație bancnote euro. Articolul 15 din acest regulament prevede că bancnotele cu valoarea nominală exprimată în unități monetare naționale rămân mijloace legale de plată în cadrul limitelor lor teritoriale timp de maximum șase luni de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro. Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro ar trebui astfel considerat un an special, deoarece bancnotele aflate în circulație cu valoare nominală exprimată în unități monetare naționale pot reprezenta în continuare un procent semnificativ din valoarea totală a bancnotelor aflate în circulație.

(6)

Articolul 15 alineatul (1) din Orientarea BCE/2006/9 (4) prevede că bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate a contrapărților eligibile se debitează în conturile respectivelor contrapărți deschise la BCN a acestora la valoarea lor nominală, în conformitate cu următorul„model linear de debitare”: suma totală a bancnotelor euro care au făcut obiectul alimentării anticipate se debitează în trei rate egale, la data decontării primei, celei de a patra și celei de a cincea operațiuni principale de refinanțare a Eurosistemului care urmează datei substituirii monedei fiduciare cu moneda euro. Calcularea venitului monetar pentru anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro trebuie să țină cont de acest „model de debitare lineară”.

(7)

Prezenta decizie este legată de Decizia BCE/2010/29 (5), care prevede că BCE și BCN emit bancnote euro. Decizia BCE/2010/29 stabilește repartizarea între BCN a bancnotelor euro aflate în circulație proporțional cu cotele vărsate de acestea la capitalul BCE. Aceeași decizie alocă BCE 8 % din valoarea totală a bancnotelor euro aflate în circulație. Repartizarea bancnotelor euro între membrii Eurosistemului generează solduri intra-Eurosistem. Remunerarea acestor solduri intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație are un efect direct asupra venitului fiecărui membru al Eurosistemului și, prin urmare, ar trebui să fie reglementată de prezenta decizie. Venitul acumulat de BCE în cadrul remunerării creanțelor sale intra-Eurosistem asupra BCN în legătură cu propria cotă de bancnote euro aflate în circulație ar trebui, în principiu, să fie distribuit către BCN în conformitate cu Decizia BCE/2014/57 (6), proporțional cu cotele acestora din grila de repartiție pentru capitalul subscris, în cursul aceluiași exercițiu financiar în care intervine acumularea.

(8)

Soldul net al creanțelor și angajamentelor intra-Eurosistem aferent bancnotelor euro aflate în circulație ar trebui remunerat prin aplicarea unui criteriu obiectiv de definire a costului banilor. În acest context, se recomandă folosirea ratei dobânzii aplicabile operațiunilor principale de refinanțare folosite de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiunile principale de refinanțare.

(9)

Angajamentele nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație ar trebui incluse în baza de calcul în scopul calculării venitului monetar al BCN conform articolului 32.2 din Statutul SEBC, deoarece sunt echivalente bancnotelor aflate în circulație. Decontarea dobânzii la soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație va determina, prin urmare, distribuirea către BCN a unei sume considerabile din venitul monetar al Eurosistemului, proporțional cu cotele vărsate ale acestora la capitalul BCE. Aceste solduri intra-Eurosistem ar trebui ajustate pentru a permite adaptarea treptată a bilanțurilor și a conturilor de profit și pierdere ale BCN. Ajustările ar trebui să se bazeze pe valoarea bancnotelor aflate în circulație ale fiecărei BCN într-o perioadă anterioară introducerii bancnotelor euro. Aceste ajustări ar trebui aplicate anual conform unei formule fixe pentru o perioadă ulterioară de maximum 5 ani.

(10)

Ajustările aduse soldurilor intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație au fost calculate pentru a compensa orice modificare semnificativă a pozițiilor BCN în ceea ce privește veniturile, determinată de introducerea bancnotelor euro și de repartizarea ulterioară a venitului monetar.

(11)

Normele generale prevăzute la articolul 32 din Statutul SEBC se aplică, de asemenea, venitului rezultat din anularea bancnotelor euro care au fost retrase din circulație.

(12)

Articolul 32.5 din Statutul SEBC precizează faptul că suma veniturilor monetare ale BCN se repartizează între acestea proporțional cu cotele acestora vărsate la capitalul BCE. În conformitate cu articolul 32.7 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor este competent să adopte orice alte măsuri necesare pentru aplicarea articolului 32. Este inclusă aici și competența de a ține seama și de alți factori cu ocazia adoptării unei decizii cu privire la repartizarea venitului rezultat din anularea bancnotelor euro care au fost retrase din circulație. În acest context, principiile egalității de tratament și echității impun luarea în considerare a perioadei de timp în care au fost emise bancnotele euro retrase. Grila de repartiție pentru acest venit specific trebuie, prin urmare, să reflecte atât cota aferentă din capitalul BCE, cât și durata fazei de emisiune.

(13)

Retragerea bancnotelor euro trebuie reglementată prin decizii separate, adoptate potrivit articolului 5 din Decizia BCE/2003/4 (7).

(14)

Achizițiile în temeiul Deciziei BCE/2009/16 (8), al Deciziei BCE/2011/17 (9) și al Deciziei (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/10) (10), care privește achiziționarea de instrumente de natura datoriei emise de administrații centrale, regionale și locale și de agenții recunoscute și instrumente de natura datoriei substitut emise de societăți nefinanciare publice, ar trebui considerate ca generând venit la rata de referință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„BCN” înseamnă o bancă centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b)

„instituție de credit” înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11), care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

(c)

„bază de calcul” înseamnă valoarea pasivelor calificate din cadrul bilanțului fiecărei BCN, stabilită în conformitate cu anexa I la prezenta decizie;

(d)

„data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă data la care bancnotele și monedele euro devin mijloc legal de plată într-un stat membru a cărui monedă este euro;

(e)

„anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă o perioadă de 12 luni care începe de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro;

(f)

„solduri intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație” înseamnă creanțele și angajamentele născute între o BCN și BCE și între o BCN și celelalte BCN, ca rezultat al aplicării articolului 4 din Decizia BCE/2010/29;

(g)

„grilă de repartiție pentru capitalul subscris” înseamnă cotele, exprimate în procente, pe care BCN le dețin în capitalul subscris al BCE, care rezultă din aplicarea cu privire la BCN a ponderilor din grila de repartiție prevăzută la articolul 29.1 din Statutul SEBC și care sunt aplicabile pentru exercițiul financiar relevant;

(h)

„bancnote euro retrase” înseamnă orice tip sau serie de bancnote euro care au fost retrase din circulație printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în conformitate cu articolul 5 din Decizia BCE/2003/4;

(i)

„fază de emisiune”, în legătură cu un anumit tip sau o anumită serie de bancnote euro, înseamnă perioada cuprinsă între data la care prima emisiune a unei bancnote euro de acest tip sau din această serie este înregistrată în baza de calcul și data la care ultima emisiune a unei bancnote euro de acest tip sau din această serie este înregistrată în baza de calcul;

(j)

„rată de referință” înseamnă cea mai recentă rată a dobânzii marginale care este disponibilă și folosită de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiuni principale de refinanțare în temeiul articolului 6 din Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (12). Dacă, în vederea decontării, se efectuează în aceeași zi mai mult de o operațiune principală de refinanțare, se folosește media simplă a ratelor marginale ale operațiunilor efectuate în paralel;

(k)

„active identificabile” înseamnă valoarea activelor deținute în contrapartidă cu baza de calcul în bilanțul fiecărei BCN, stabilite în conformitate cu anexa II la prezenta decizie;

(l)

„perioadă de referință” înseamnă o perioadă de 24 de luni care începe cu 30 de luni înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro;

(m)

„curs de schimb zilnic de referință” înseamnă cursul de schimb zilnic de referință, stabilit pe baza procedurii de concertare zilnică regulată între băncile centrale din cadrul și din afara Sistemului European al Băncilor Centrale, care în mod normal are loc la 14.15, ora Europei Centrale (13);

(n)

„anulare” înseamnă a elimina bancnotele euro retrase din postul din bilanț „bancnote în circulație”;

(o)

„grilă pentru emisiunea de bancnote euro” înseamnă valoarea medie a grilei de repartiție pentru capitalul subscris pe parcursul fazei de emisiune a unui tip sau a unei serii de bancnote euro retrase;

(p)

„bilanț armonizat” (BA) înseamnă bilanțul armonizat, astfel cum este prevăzut în anexa VIII la Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/34) (14).

Articolul 2

Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație

(1)   Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație se calculează lunar și se înscriu în registrele BCE și BCN în prima zi lucrătoare a lunii, având data valutei din ultima zi lucrătoare din luna precedentă.

Atunci când un stat membru adoptă moneda euro, calcularea soldurilor intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație în conformitate cu primul paragraf se înscrie în registrele BCE și BCN cu data valutei de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro.

Pentru perioada 1-31 ianuarie a primului an din care se va aplica fiecare ajustare cincinală prevăzută la articolul 29.3 din Statutul SEBC, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor aflate în circulație se calculează pe baza grilei ajustate de repartiție pentru capitalul subscris aplicate la soldurile aferente volumului total de bancnote euro aflate în circulație la data de 31 decembrie a anului anterior.

(2)   Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta decizie, se remunerează la rata de referință.

(3)   Remunerarea menționată la alineatul (2) se decontează trimestrial prin plăți TARGET2.

Articolul 3

Metoda de evaluare a venitului monetar

(1)   Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se determină prin măsurarea venitului efectiv obținut din activele identificabile înscrise în registrele acesteia. Ca excepții:

(a)

se consideră că aurul nu generează venit;

(b)

se consideră că următoarele generează venit monetar la rata de referință:

(i)

titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei BCE/2009/16;

(ii)

titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei BCE/2011/17;

(iii)

instrumentele de natura datoriei emise de administrații centrale, regionale și locale și de agenții recunoscute și instrumentele de natura datoriei substitut emise de societăți nefinanciare publice deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei (UE) 2015/774 (BCE/2015/10).

(2)   Dacă valoarea activelor identificabile ale unei BCN este mai mare sau mai mică decât valoarea bazei sale de calcul, diferența se compensează aplicând rata de referință la valoarea diferenței.

Articolul 4

Ajustări aduse soldurilor intra-Eurosistem

(1)   Pentru calcularea venitului monetar, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație ale fiecărei BCN se ajustează cu o sumă compensatorie determinată în conformitate cu următoarea formulă:

 

C = (K – A) × S

unde:

C

este suma compensatorie,

K

este suma în euro pentru fiecare BCN care rezultă din aplicarea grilei de repartiție pentru capitalul subscris la valoarea medie a bancnotelor aflate în circulație în cursul perioadei de referință, cantitatea de bancnote aflate în circulație exprimate în moneda națională a statului membru care adoptă moneda euro fiind convertită în euro la cursul de schimb zilnic de referință în cursul perioadei de referință,

A

este valoarea medie în euro, pentru fiecare BCN, a bancnotelor aflate în circulație în cursul perioadei de referință, convertită în euro la cursul de schimb zilnic de referință în cursul perioadei de referință,

S

este următorul coeficient corespunzător fiecărui exercițiu financiar, începând cu data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro:

Exercițiul financiar

Coeficient

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro

1

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus un an

0,8606735

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus doi ani

0,7013472

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus trei ani

0,5334835

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus patru ani

0,3598237

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro plus cinci ani

0,1817225

(2)   Totalul sumelor compensatorii ale BCN este zero.

(3)   Sumele compensatorii se calculează de fiecare dată când un stat membru adoptă moneda euro sau când se modifică grila de repartiție pentru capitalul subscris a BCE.

(4)   Atunci când o BCN intră în Eurosistem, suma sa compensatorie este alocată celorlalte BCN proporțional cu cotele corespunzătoare ale celorlalte BCN din grila de repartiție pentru capitalul subscris, cu semnul (+/–) inversat, și se va adăuga la orice alte sume compensatorii deja aplicabile pentru alte BCN.

(5)   Sumele compensatorii și înregistrările din contabilitate destinate să echilibreze respectivele sume compensatorii se înscriu în conturi intra-Eurosistem distincte în contabilitatea fiecărei BCN, cu data valutei de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și cu aceeași dată a valutei pentru fiecare an ulterior din perioada de ajustare. Înregistrările din contabilitate destinate echilibrării sumelor compensatorii nu se remunerează.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), la apariția unor evenimente specifice legate de modificări în circuitul bancnotelor, astfel cum sunt descrise în anexa III la prezenta decizie, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație ale fiecărei BCN se ajustează în conformitate cu dispozițiile anexei respective.

(7)   Ajustările soldurilor intra-Eurosistem prevăzute în prezentul articol încetează a se mai aplica începând cu prima zi a celui de al șaselea an de la anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro.

Articolul 5

Calcularea și repartizarea venitului monetar

(1)   Venitul monetar al fiecărei BCN este calculat zilnic de către BCE. Calculul se bazează pe datele contabile raportate de BCN către BCE. BCE informează trimestrial BCN cu privire la sumele cumulative.

(2)   Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se ajustează cu valoarea echivalentă oricărei dobânzi acumulate, plătite sau primite pentru pasivele incluse în baza de calcul și în conformitate cu orice decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în temeiul articolului 32.4 al doilea paragraf din Statutul SEBC.

(3)   Repartizarea sumei veniturilor monetare ale fiecărei BCN proporțional cu grila de repartiție pentru capitalul subscris are loc la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

Articolul 6

Calcularea și repartizarea venitului rezultat din anularea bancnotelor euro

(1)   Bancnotele euro retrase fac parte în continuare din baza de calcul până la momentul la care unul dintre următoarele două evenimente se produce primul: sunt schimbate sau sunt anulate.

(2)   Consiliul guvernatorilor poate decide să anuleze bancnotele euro retrase și, în acest caz, specifică data anulării și valoarea totală a provizionului ce urmează să fie constituit în privința acelor bancnote euro retrase ce urmează să fie schimbate.

(3)   Bancnotele euro retrase sunt anulate astfel:

(a)

la data anulării, posturile „Bancnote în circulație” din bilanțurile BCE și BCN se diminuează cu valoarea totală a bancnotelor euro retrase care se află încă în circulație. În acest scop, valorile efective ale bancnotelor euro retrase care au fost puse în circulație se ajustează la valorile lor proporționale calculate în conformitate cu grila pentru emisiunea de bancnote euro, iar diferențele se decontează între BCE și BCN;

(b)

valoarea ajustată a bancnotelor euro retrase este anulată în postul din bilanț „Bancnote în circulație” și se trece în conturile de profit și pierdere ale BCN;

(c)

fiecare BCN constituie un provizion pentru bancnotele euro retrase care urmează să fie schimbate. Acest provizion este echivalent cu cota BCN respective din valoarea totală a provizionului, calculată cu ajutorul grilei pentru emisiunea de bancnote euro.

(4)   Bancnotele euro retrase care sunt schimbate după data anulării se înregistrează în contabilitatea BCN care le-a acceptat. Intrarea de bancnote euro retrase se redistribuie între BCN cel puțin o dată pe an prin aplicarea grilei pentru emisiunea de bancnote euro, iar diferențele se decontează între acestea. Fiecare BCN compensează valoarea proporțională cu provizionul său sau, în cazul în care intrarea este mai mare decât provizionul, înregistrează costul corespunzător în contul său de profit și pierdere.

(5)   Consiliul guvernatorilor reexaminează anual valoarea totală a provizionului.

Articolul 7

Abrogare

(1)   Decizia BCE/2010/23 se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2016.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 noiembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 17).

(2)  A se vedea anexa IV.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (JO L 139, 11.5.1998, p. 1).

(4)  Orientarea BCE/2006/9 din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro (JO L 207, 28.7.2006, p. 39).

(5)  Decizia BCE/2010/29 din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 26).

(6)  Decizia BCE/2014/57 din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (JO L 53, 25.2.2015, p. 24).

(7)  Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 16).

(8)  Decizia BCE/2009/16 din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni garantate (JO L 175, 4.7.2009, p. 18).

(9)  Decizia BCE/2011/17 din 3 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a celui de al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (JO L 297, 16.11.2011, p. 70).

(10)  Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/10) (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(12)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(13)  Ora Europei Centrale ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

(14)  Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34) (a se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

STRUCTURA BAZEI DE CALCUL

A.

Baza de calcul cuprinde, cu excluderea oricărui alt element:

1.

Bancnote în circulație

În sensul prezentei anexe, în cursul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro pentru fiecare nouă bancă centrală națională (BCN) care intră în Eurosistem, „Bancnote aflate în circulație”:

(a)

includ bancnotele emise de BCN și exprimate în unitatea sa monetară națională; și

(b)

trebuie reduse cu valoarea împrumuturilor neremunerate legate de bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate, care nu au fost încă debitate [parte din postul de activ 6 din bilanțul armonizat (BA)].

Ulterior anului relevant al substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, pentru fiecare BCN, „bancnote în circulație” înseamnă bancnote exprimate în euro, cu excluderea oricăror altor bancnote.

Dacă data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro este o zi în care TARGET2 este închis, pasivul unei BCN care rezultă din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în temeiul Orientării BCE/2006/9 și au intrat în circulație înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro face parte din baza de calcul (ca parte a conturilor de corespondent din postul de pasiv 10.4 din BA) până ce pasivul devine parte a angajamentelor intra-Eurosistem care rezultă din tranzacții TARGET2.

2.

Angajamentele exprimate în euro față de instituțiile de credit din zona euro, legate de operațiunile de politică monetară, care includ oricare dintre următoarele elemente:

(a)

conturi curente, inclusiv rezervele minime obligatorii conform articolului 19.1 din Statutul SEBC (postul de pasiv 2.1 din BA);

(b)

sume aflate în depozite în cadrul facilității de depozit din Eurosistem (postul de pasiv 2.2 din BA);

(c)

depozite la termen (postul de pasiv 2.3 din BA);

(d)

angajamente ce rezultă din operațiuni reversibile de reglaj fin (postul de pasiv 2.4 din BA);

(e)

depozite legate de apelurile în marjă (postul de pasiv 2.5 din BA).

3.

Pasive sub formă de depozite constituite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile, reclasificate de la postul de pasiv 2.1 din BA.

4.

Angajamente intra-Eurosistem ale BCN provenite din emisiunea de certificate de creanță ale BCE în temeiul articolului 13 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (elementul de pasiv 10.2 din BA).

5.

Angajamentele nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta decizie (parte din postul de pasiv 10.3 din BA).

6.

Angajamentele nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacții TARGET2 remunerate la rata de referință (parte din postul de pasiv 10.4 din BA).

7.

Dobânda acumulată înregistrată la sfârșitul fiecărui trimestru de fiecare BCN pentru angajamentele de politică monetară cu scadența la un an sau mai mult (parte din postul de pasiv 12.2 din BA).

8.

Angajamentele față de BCE care garantează o creanță legată de contracte de swap între BCE și o bancă centrală din afara Eurosistemului, care generează un venit net pentru Eurosistem (parte din pasivele extrabilanțiere).

B.

Valoarea bazei de calcul a fiecărei BCN se calculează în conformitate cu principiile și normele contabile armonizate prevăzute de Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANEXA II

ACTIVE IDENTIFICABILE

A.

Activele identificabile includ, cu excluderea oricărui alt element:

1.

Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro în legătură cu operațiunile de politică monetară [postul de activ 5 din bilanțul armonizat (BA)].

2.

Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (parte din postul de activ 7.1 din BA).

3.

Creanțe intra-Eurosistem echivalente transferului de active din rezervele valutare, altele decât aurul, la BCE în temeiul articolului 30 din Statutul SEBC (parte din postul de activ 9.2 din BA).

4.

Creanțe nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta decizie (parte din postul de activ 9.4 din BA).

5.

Creanțe nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacții TARGET2 remunerate la rata de referință (parte din postul de activ 9.5 din BA).

6.

Aur, inclusiv creanțe legate de aurul transferat la BCE, într-o cantitate care să permită fiecărei BCN să identifice o anumită proporție din aurul său care corespunde aplicării cotei sale în grila de repartiție pentru capitalul subscris la cantitatea totală de aur identificat de toate BCN (postul de activ 1 și parte din postul de activ 9.2 din BA).

În sensul prezentei decizii, valoarea aurului este stabilită pe baza prețului în euro pentru o uncie de aur fin de la 31 decembrie 2002.

7.

Creanțe rezultate din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9 și care ulterior au intrat în circulație înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro (parte din postul de activ 4.1 din BA până la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și, după aceea, parte din conturile de corespondent în cadrul postului de activ 9.5 din BA), dar numai până când creanțele respective devin parte a creanțelor intra-Eurosistem rezultate din tranzacțiile TARGET2.

8.

Creanțe exigibile care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului și/sau active sau creanțe financiare în raport cu terți alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile în contextul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului reclasificate de la postul de activ 5 din BA (parte din postul de activ 11.6 din BA).

9.

Dobânda acumulată înregistrată la sfârșit de trimestru de fiecare BCN pentru activele rezultate din operațiunile de politică monetară cu scadența la un an sau mai mult (parte din postul de activ 11.5 din BA).

10.

Creanțe asupra unor contrapărți din zona euro legate de contracte de swap între BCE și o bancă centrală din afara Eurosistemului, care generează un venit net pentru Eurosistem (parte din postul de activ 3.1 din BA).

B.

Valoarea activelor identificabile ale fiecărei BCN se calculează în conformitate cu principiile și normele contabile armonizate prevăzute de Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ANEXA III

A.   Prima ajustare ocazională

Dacă valoarea medie totală a bancnotelor aflate în circulație în anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro este mai mică decât valoarea medie totală în euro a bancnotelor aflate în circulație în perioada de referință (inclusiv cele exprimate în moneda națională a statului membru care a adoptat moneda euro și convertite în euro la cursul de schimb zilnic de referință în perioada de referință), atunci coeficientul „S” care se aplică în cazul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) trebuie redus, cu efect retroactiv, în proporție egală cu cea a descreșterii valorii medii totale a bancnotelor aflate în circulație.

Reducerea nu trebuie să conducă la un coeficient mai mic de 0,8606735. Dacă această derogare este aplicată, un sfert din reducerea rezultată în cazul sumelor compensatorii (C) ale BCN aplicabile în anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro trebuie adăugat sumelor compensatorii ale fiecărei BCN aplicabile în al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

B.   A doua ajustare ocazională

În cazul în care BCN pentru care suma compensatorie prevăzută la articolul 4 alineatul (1) este o cifră pozitivă plătesc o remunerare netă pentru soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor aflate în circulație, remunerare care conduce la o cheltuială netă atunci când este adăugată la postul „rezultat net al cumulării venitului monetar” din contul lor de profit și pierdere la sfârșitul anului, coeficientul „S” care se aplică în cazul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) trebuie redus atât cât este necesar pentru a elimina această situație.

Reducerea nu trebuie să conducă la un coeficient mai mic de 0,8606735. Dacă această derogare este aplicată, un sfert din reducerea rezultată în cazul sumelor compensatorii (C) ale BCN aplicabile în anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro trebuie adăugat sumelor compensatorii ale fiecărei BCN aplicabile în al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an după anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).


ANEXA IV

DECIZIA ABROGATĂ CU LISTA MODIFICĂRILOR SUCCESIVE ALE ACESTEIA

Decizia BCE/2010/23

JO L 35, 9.2.2011, p. 17.

Decizia BCE/2011/18

JO L 319, 2.12.2011, p. 116.

Decizia BCE/2014/24

JO L 117, 7.6.2014, p. 168.

Decizia BCE/2014/56

JO L 53, 25.2.2015, p. 21.

Decizia BCE/2015/37

JO L 313, 28.11.2015, p. 42.


Top