EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Decizia (UE) 2016/456 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2016 privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene (BCE/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/34


DECIZIA (UE) 2016/456 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 martie 2016

privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene (BCE/2016/3)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (1), în special articolul 4 alineatele (1) și (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că Oficiul European Antifraudă (denumit în continuare „oficiul”) inițiază și efectuează investigații administrative antifraudă (denumite în continuare „investigații interne”) în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate prin Tratate sau în baza acestora în scopul combaterii fraudei, corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. În acest scop, oficiul investighează aspecte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale într-un mod care constituie o abatere de la obligațiile funcționarilor și ale altor agenți ai Uniunii de natură să facă obiectul unor acțiuni disciplinare sau, după caz, penale, ori o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligațiilor de către membrii instituțiilor și organelor, de către conducătorii de oficii și agenții sau de către membrii personalului instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor cărora nu li se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (denumite în continuare „reglementări privind personalul”).

(2)

Pentru Banca Centrală Europeană (BCE) astfel de îndatoriri și obligații profesionale, în special obligațiile legate de conduita profesională și secretul profesional, sunt prevăzute în (a) Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, (b) Regulamentul privind personalul Băncii Centrale Europene, (c) anexa IIb la Condițiile de angajare referitoare la condițiile de angajare pe termen scurt și (d) Normele Băncii Centrale Europene privind angajarea pe termen scurt, precizări suplimentare fiind oferite de (e) Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (2), (f) Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (3) și (g) Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (4) (denumite împreună în continuare „condițiile de angajare ale BCE”).

(3)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și în scopul combaterii fraudei și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, oficiul „efectuează investigații administrative în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor” în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și de deciziile adoptate de fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție. Articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că decizia care urmează a fi adoptată de fiecare instituție, organ, oficiul sau agenție „include în special norme privind obligația funcționarilor, a altor agenți, a membrilor instituțiilor sau organelor, a conducătorilor de oficii sau agenții, sau a membrilor personalului de a coopera și de a furniza informații oficiului, asigurând în același timp confidențialitatea investigației interne”. În conformitate cu jurisprudența Uniunii, oficiul poate iniția o investigație numai pe baza unor suspiciuni suficient de grave (5).

(4)

Conform considerentului 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, investigațiile ar trebui efectuate în conformitate cu tratatele și în special cu Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, și ar trebui să respecte reglementările privind personalul, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în special principiul echității, dreptul persoanelor implicate de a-și exprima opiniile asupra faptelor care le privesc și principiul conform căruia concluziile unei investigații se pot baza exclusiv pe elementele care au valoare probatorie, precum și alte principii generale comune statelor membre și recunoscute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene precum, de exemplu, caracterul confidențial al consultanței juridice (privilegiul legal). În acest scop, instituțiile, organele, oficiile și agențiile ar trebui să stabilească termenii și condițiile în care urmează să se efectueze investigațiile interne.

(5)

Decizia BCE/2004/11 (6) a fost adoptată pentru a stabili termenii și condițiile în care investigațiile interne prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului și al Consiliului (7) urmau a fi efectuate în cadrul BCE. În vederea adaptării la schimbările generate de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 și înlocuirea acestuia cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și crearea unor noi organe ale BCE ulterior adoptării Deciziei BCE/2004/11, este necesară revizuirea actualului cadru juridic.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (8) a instituit Consiliul de supraveghere ca un organ intern al BCE care să planifice și să execute atribuțiile specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit care au fost conferite BCE. În temeiul articolului 24 alineatul (1) și a articolului 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE a instituit un comitet administrativ de control (9) și un grup de mediere (10). De asemenea, în temeiul articolului 3 alineatul (1) și a articolului 143 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (11), BCE a înființat echipe comune de supraveghere pentru supravegherea fiecărei entități supravegheate semnificative sau a fiecărui grup supravegheat semnificativ și echipe de inspecție la fața locului. Ulterior, în temeiul articolelor 9a și 9b d Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene (12) BCE a instituit un Comitet de etică (13) și un Comitet de audit.

(7)

Prezenta decizie ar trebui să se aplice membrilor echipelor comune de supraveghere și echipelor de inspecție la fața locului care nu fac obiectul condițiilor de angajare ale BCE. Membrii personalului autorităților naționale competente care sunt membrii ai echipelor comune de supraveghere și echipelor de inspecție la fața locului intră în sfera de control a BCE în ceea ce privește activitatea acestora în legătură cu atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Articolul 6 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) prevăd că membrii echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului trebuie să respecte instrucțiunile coordonatorului de echipă corespunzător. Aceste dispoziții se întemeiază pe articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 care prevede că BCE trebuie să adopte cadrul de organizare a modalităților practice pentru punerea în aplicare a cooperării în cadrul MUS.

(8)

Prin adoptarea prezentei decizii se atribuie BCE obligația de a justifica orice restricție impusă cu privire la investigațiile interne care afectează atribuțiile și îndatoririle specifice încredințate BCE prin articolele 127 și 128 din Tratat și prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Aceste restricții ar trebui să asigure confidențialitatea necesară anumitor informații ale BCE și să pună în aplicare intenția legislatorului de a consolida combaterea fraudei. Cu excepția acestor atribuții și îndatoriri specifice, BCE ar trebui să fie considerată, și în sensul prezentei decizii, ca o entitate publică similară altor instituții și organe ale Uniunii.

(9)

În cazuri excepționale, transmiterea în afara BCE a unor informații confidențiale deținute de aceasta în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale ar putea compromite în mod semnificativ funcționarea BCE. În astfel de cazuri, decizia de a acorda oficiului acces la informații sau de a transmite informații către Oficiu ar trebui adoptată de către Comitetul executiv. Ar trebui permis accesul la informații mai vechi de un an din domenii precum decizii de politică monetară sau operațiuni legate de gestionarea rezervelor valutare și de intervențiile pe piețele valutare. Restricțiile în alte domenii, precum cele privind informațiile referitoare la atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, datele primite de BCE de la autoritățile naționale competente privind stabilitatea sistemului financiar sau instituții de credit individuale și informațiile referitoare la elementele de securitate și specificațiile tehnice ale bancnotelor euro actuale și viitoare nu ar trebui să fie limitate la anumite perioade. Deși prezenta decizie ar trebui să limiteze la anumite domenii specifice de activitate sfera informațiilor a căror transmitere în afara BCE ar putea compromite în mod semnificativ funcționarea BCE, este necesar să se prevadă posibilitatea adaptării acestei decizii pentru a acoperi evoluțiile neprevăzute în vederea asigurării continuării îndeplinirii de către BCE a atribuțiilor alocate acesteia prin tratat.

(10)

Prezenta decizie ar trebui să aibă în vedere faptul că membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului general al BCE care nu sunt și membri ai Comitetului executiv exercită funcții naționale pe lângă funcțiile din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale și că membrii Consiliului de supraveghere al BCE, ai grupului de mediere, ai echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului care sunt reprezentanți ai autorităților naționale competente din statele membre participante exercită și funcții naționale pe lângă atribuțiile ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013. Exercitarea unor astfel de funcții naționale ține de dreptul național care nu intră în sfera investigațiilor interne ale oficiului. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să se aplice doar activităților profesionale ale unor astfel de persoane desfășurate de acestea în calitatea lor de membri ai Consiliului guvernatorilor, ai Consiliului general și ai Consiliului de supraveghere al BCE, ai grupului de mediere, ai echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului.

(11)

Prezenta decizie ar trebui de asemenea să aibă în vedere faptul că membrii externi ai Comitetului administrativ de control, ai Comitetului de audit și ai Comitetului de etică al BCE pot exercita alte funcții pe lângă mandatele ce le-au fost acordate. Exercitarea unor astfel de funcții nu intră în sfera investigațiilor interne ale oficiului. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să se aplice numai acelor activități profesionale pe care astfel de persoane le exercită în calitate de membri ai Comitetului administrativ de control, ai Comitetului de audit și ai Comitetului de etică al BCE.

(12)

Articolul 37.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) prevede că membrii organelor de conducere și ai personalului BCE au obligația, chiar și după încheierea mandatului lor, de a nu divulga informații care, prin natura lor, intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional. Articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că membrii Consiliului de supraveghere, personalul BCE și personalul detașat de statele membre participante care îndeplinesc atribuții de supraveghere fac obiectul acelorași cerințe referitoare la secretul profesional chiar și după încheierea mandatului lor. Articolul 22 alineatul (1) din Decizia BCE/2014/16 și articolul 2 alineatul (4) din Decizia (UE) 2015/433 (BCE/2014/59) prevăd aceleași obligații pentru membrii Comitetului administrativ de control al BCE și supleanții acestora, precum și pentru membrii Comitetului de etică al BCE. Alineatul (6) din mandatul Comitetului de audit (14) prevede că membrii Comitetului de audit nu divulgă unor persoane sau organisme din afara BCE/Eurosistemului niciun fel de informații cu caracter confidențial de care iau cunoștință în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor. În temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, oficiul și angajații săi fac obiectul condițiilor de confidențialitate și secret profesional care sunt aplicabile personalului BCE în temeiul Statutului SEBC și condițiilor de angajare ale BCE.

(13)

Conform articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, autoritățile naționale competente, în conformitate cu normele naționale, acordă asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească atribuțiile cu eficacitate. Guvernul Republicii Federale Germania și BCE au semnat un Acord de sediu în data de 18 septembrie 1998 (15), care pune în aplicare Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene în ceea ce privește BCE și conține dispoziții privind inviolabilitatea spațiilor, arhivelor și comunicațiilor BCE și privilegiile și imunitățile diplomatice ale membrilor Comitetului executiv al BCE.

(14)

Având în vedere înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și numărul substanțial de modificări necesare, ar trebui ca Decizia BCE/2004/11 să fie abrogată și înlocuită cu prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică:

membrilor Consiliului guvernatorilor BCE și ai Consiliului general al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestor organe de decizie ale BCE;

membrilor Comitetului executiv al BCE;

membrilor Consiliului de supraveghere al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestui organ;

membrilor Comitetului administrativ de control al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestui organ;

membrilor grupului de mediere al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestui organ;

membrilor Comitetului de audit al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestui organ;

membrilor Comitetului de etică al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestui organ;

membrilor organelor de conducere sau oricărui membru al personalului băncilor centrale naționale sau autorităților naționale competente care participă la reuniunile Consiliului guvernatorilor, Consiliului general și Consiliului de supraveghere al BCE ca supleanți și/sau ca însoțitori ai unor persoane în chestiuni legate de acea funcție

(denumiți în continuare în comun „membri ai organelor de decizie și de alt tip”); și

membrilor permanenți sau temporari ai personalului BCE, cărora le sunt aplicabile condițiile de angajare ale BCE;

persoane care lucrează pentru BCE în alte condiții decât pe baza unui contract de muncă, inclusiv membrii personalului autorităților naționale competente care sunt membri ai echipelor comune de supraveghere și ai echipelor de inspecție la fața locului, în privința aspectelor legate de activitatea desfășurată de aceștia pentru BCE

(denumite în continuare în comun „persoane relevante”).

Articolul 2

Obligația de cooperare cu oficiul

Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante din tratat, Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, Statutul SEBC și reglementările privind personalul, cu respectarea pe deplin a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a principiilor generale comune statelor membre, și sub rezerva procedurilor prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și a normelor prevăzute în prezenta decizie, membrii organelor de decizie și de alt tip și persoanele relevante cooperează cu oficiul și îi furnizează acestuia informații, asigurând în același timp confidențialitatea unei investigații interne.

Articolul 3

Obligația de raportare a oricăror informații privind o activitate ilegală

(1)   Persoanele relevante care iau cunoștință de informații care generează suspiciuni privind existența unor posibile cazuri de fraudă, corupție sau de orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii transmit fără întârziere respectivele informații directorului direcției de audit intern, directorului responsabil de sectorul operațional din care acestea fac parte sau membrului Comitetului executiv care răspunde în principal de sectorul operațional din care acestea fac parte. Aceștia din urmă transmit fără întârziere informațiile respective directorului general al Direcției secretariat. Persoanele relevante nu trebuie să fie supuse în niciun caz unui tratament inechitabil sau discriminatoriu ca urmare a comunicării informațiilor la care se referă prezentul articol.

(2)   Membrii organelor de decizie și de alt tip care iau cunoștință de informații precum cele prevăzute la alineatul (1) îl informează pe directorul general al Direcției secretariat sau pe președintele BCE.

(3)   În cazul în care directorul general al Direcției secretariat sau, după caz, președintele BCE primește informații în conformitate cu alineatul (1) sau (2), acesta, sub rezerva articolului 4 din prezenta decizie, le transmite fără întârziere oficiului și informează Direcția de audit intern și, dacă este cazul, pe președintele BCE.

(4)   În cazurile în care un membru al organelor de decizie sau de alt tip sau o persoană relevantă are informații concrete care susțin posibilitatea existenței unui caz de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală în sensul alineatului (1) și, în același timp, are motive întemeiate pentru a considera că procedura prevăzută la alineatele precedente ar împiedica în acel caz specific raportarea corespunzătoare către Oficiu a informațiilor respective, acesta poate raporta cazul direct oficiului, fără a fi supus prevederilor articolului 4.

Articolul 4

Cooperarea cu oficiul în cazul informațiilor sensibile

(1)   În cazuri excepționale, în care transmiterea anumitor informații în afara BCE ar putea compromite în mod semnificativ funcționarea BCE, decizia de a acorda acces oficiului la informațiile respective sau de a transmite astfel de informații oficiului este adoptată de Comitetul executiv. Această prevedere se aplică: informațiilor privind deciziile de politică monetară sau operațiunile legate de gestionarea rezervelor valutare și intervențiile pe piețele valutare, cu condiția ca aceste informații să nu fie mai vechi de un an; informațiilor privind atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013; informațiilor primite de BCE de la autoritățile naționale competente cu privire la stabilitatea sistemului financiar sau instituții de credit individuale; și informațiilor privind elementele de securitate și specificațiile tehnice ale bancnotelor euro.

(2)   Orice astfel de decizie a Comitetului executiv ține seama de toate aspectele relevante, precum gradul de sensibilitate al informațiilor solicitate de Oficiu pentru investigație, importanța lor pentru investigație și gravitatea suspiciunii astfel cum a fost prezentată președintelui BCE de către Oficiu, de membrul organelor de decizie și de alt tip sau de persoana relevantă, precum și de gradul de risc pe care îl implică pentru funcționarea ulterioară a BCE. În cazul în care nu se acordă accesul, decizia precizează motivele refuzului. În ceea ce privește datele pe care BCE le primește cu privire la stabilitatea sistemului financiar sau instituțiile de credit individuale, Comitetul executiv poate decide să nu acorde acces oficiului, dacă BCE sau autoritatea națională competentă apreciază că divulgarea informațiilor respective expune la risc stabilitatea sistemului financiar sau o instituție de credit individuală.

(3)   În cazuri deosebit de excepționale care privesc informații legate de un anumit domeniu de activitate al BCE, care au un grad de sensibilitate echivalent cu cel al categoriilor de informații menționate la alineatul (1), Comitetul executiv poate decide cu titlu provizoriu să refuze accesul oficiului la informațiile respective. Alineatul (2) se aplică unor astfel de decizii, care sunt valabile timp de maximum șase luni. După această perioadă, se acordă oficiului acces la informațiile respective, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor a modificat între timp prezenta decizie și a adăugat categoria de informații în cauză la categoriile acoperite de alineatul (1).

Articolul 5

Asistența oferită de BCE în cadrul investigațiilor interne

(1)   Atunci când se inițiază o investigație internă în cadrul BCE, responsabilul cu securitatea BCE autorizează accesul agenților oficiului la sediul BCE pe baza prezentării unei autorizații scrise emise de directorul general al oficiului care indică următoarele:

(a)

identitatea agenților oficiului și funcțiile acestora;

(b)

domeniul și obiectivul investigației;

(c)

temeiul juridic pentru efectuarea investigației și competențele de investigare prevăzute de acesta.

Președintele, vicepreședintele și directorul Direcției de audit intern sunt informați imediat.

(2)   Direcția de audit intern asistă oficiul în organizarea practică a investigațiilor.

(3)   Membrii organelor de decizie și de alt tip și persoanele relevante furnizează agenților oficiului care efectuează o investigație orice informații solicitate, cu excepția cazului în care informațiile solicitate ar putea fi de natura informațiilor sensibile în sensul articolului 4, caz în care Comitetul executiv decide dacă informațiile ar trebui furnizate sau nu. Direcția de audit intern înregistrează toate informațiile furnizate.

Articolul 6

Informarea părților interesate

(1)   Atunci când se descoperă posibila implicare a unui membru al organelor de decizie și de alt tip sau a unei persoane relevante într-un un act de fraudă, de corupție și orice altă activitate ilegală în sensul articolului 3 alineatul (1), partea interesată este informată rapid despre această situație, cu condiția ca această informare să nu pericliteze investigația (16). În orice situație, concluziile care se referă nominal la un membru al organelor de decizie sau de alt tip sau la o persoană relevantă nu se pot formula fără ca partea interesată să fi avut posibilitatea de a-și exprima poziția cu privire la toate faptele care o privesc, inclusiv orice dovezi existente împotriva ei. Părțile interesate au dreptul de a nu spune nimic, de a nu se autoincrimina și de a apela la asistență juridică personală.

(2)   În cazurile care necesită menținerea secretului absolut în scopul investigației și/sau utilizarea unor proceduri de investigație care țin de competența unei autorități judiciare naționale, îndeplinirea obligației de a invita un membru al organelor de decizie sau de alt tip sau o persoană relevantă să își exprime poziția poate fi amânată pentru o perioadă limitată, prin acord cu președintele sau vicepreședintele.

Articolul 7

Informații privind încheierea unei investigații fără luarea de acțiuni ulterioare

În cazul în care, ca urmare a unei investigații interne, nu poate fi intentată o acțiune împotriva unui membru al organelor de decizie sau de alt tip sau unei persoane relevante care a fost subiectul unor acuzații, investigația internă se încheie, fără a fi urmată de alte acțiuni, printr-o decizie a directorului general oficiului, care îl informează în scris cu privire la aceasta pe respectivul membru al organelor de decizie sau de alt tip sau pe respectiva persoană relevantă.

Articolul 8

Ridicarea imunității

Orice solicitare din partea unei autorități de poliție sau a unei autorități judiciare naționale pentru ridicarea imunității de jurisdicție a unui membru al organelor de decizie sau de alt tip sau unei persoane relevante în posibile cazuri de fraudă, corupție și orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene este transmisă directorului general al oficiului pentru formularea unui aviz. Consiliul guvernatorilor decide cu privire la orice ridicare a imunității în ceea ce privește membrii ai organelor de decizie sau de alt tip, iar Comitetul executiv decide cu privire la orice ridicare a imunității în ceea ce privește persoanele relevante.

Articolul 9

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Decizia BCE/2004/11 se abrogă cu efect din a douăzecea zi de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Trimiterile la Decizia BCE/2004/11 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 martie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

(2)  Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (JO C 123, 24.5.2002, p. 9).

(3)  Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (în conformitate cu articolul 11.3 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene) (JO C 104, 23.4.2010, p. 8).

(4)  Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO C 93, 20.3.2015, p. 2).

(5)  Hotărârea Comisia Comunităților Europene/Banca Centrală Europeană, C-11/00, EU:C:2003:395.

(6)  Decizia BCE/2004/11 din 3 iunie 2004 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene (JO L 230, 30.6.2004, p. 56).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(9)  Decizia BCE/2014/16 din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26) (JO L 179, 19.6.2014, p. 72).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(12)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(13)  Regulamentul (UE) 2015/433 al Băncii Centrale Europene din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59) (JO L 70, 14.3.2015, p. 58).

(14)  Disponibil pe website-ul BCE la adresa: www.ecb.europa.eu

(15)  Jurnalul Oficial Federal (Bundesgesetzblatt) nr. 45, 1998 din 27.10.1998 și nr. 12, 1999 din 6.5.1999.

(16)  Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1) se aplică în ceea ce privește orice restricție privind informațiile care urmează a fi date persoanelor care fac obiectul datelor în cazul procesării de date.


Top