EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană (BCE)

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/1


ACORD ÎNTRE OFICIUL EUROPEAN DE POLIȚIE (EUROPOL) ȘI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE)

(2015/C 123/01)

PREZENTUL ACORD se încheie

ÎNTRE

Oficiul European de Poliție (Europol), cu sediul la Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, Haga, Țările de Jos, reprezentat de directorul acestuia, domnul Rob Wainwright

ȘI

Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt pe Main, Germania, reprezentată de președintele acesteia, domnul Mario Draghi

(în continuare denumite, colectiv, „părțile” și, individual, „partea”).

întrucât:

(1)

Părțile au încheiat la 13 decembrie 2001 un acord de cooperare în vederea combaterii falsificării monedei euro (denumit în continuare „Acordul din 13 decembrie 2001”) (1).

(2)

Această cooperare este o componentă a hotărârii comune a părților de a combate amenințările provenite din falsificarea monedei euro și de a avea un rol central în această luptă; în acest context și în limitele competențelor corespunzătoare care le-au fost atribuite, părțile cooperează cu băncile centrale naționale (BCN) din Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu unitățile naționale ale Europol, cu centrele naționale de analiză, cu centrele naționale de analiză a monedelor, cu Centrul Tehnic și Științific European, cu Comisia Europeană și cu alte autorități naționale și europene, precum și cu organizații internaționale.

(3)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului definește măsurile necesare pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (2). Acesta prevede ca Europol și BCE să încheie un acord pe baza căruia Europol să aibă acces la datele tehnice și statistice deținute de BCE cu privire la bancnotele și monedele falsificate descoperite atât în statele membre, cât și în țările terțe. În plus, Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului extinde domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 la statele membre a căror monedă nu este euro (3).

(4)

La 8 noiembrie 2001, BCE a adoptat Decizia BCE/2001/11 privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (4), gestionat de BCE, care conține informații tehnice și statistice privind falsificarea bancnotelor și monedelor euro care provin fie din state membre, fie din țări terțe; respectiva decizie face referire la încheierea unui acord între părți în legătură cu accesul Europol la SMF.

(5)

În calitate de agenție a Uniunii Europene, Europol îndeplinește rolul de oficiu central pentru combaterea falsificării monedei euro în conformitate cu Decizia 2005/511/JAI a Consiliului din 12 iulie 2005 privind protecția monedei euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro (5). În plus, în conformitate cu Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (6), Europol poate, de asemenea, să încurajeze coordonarea măsurilor puse în aplicare în vederea combaterii falsificării monedei euro de către autoritățile competente din statele membre sau în cadrul echipelor comune de anchetă și, după caz, în colaborare cu alte entități ale Uniunii.

(6)

Conform articolului 22 din Decizia 2009/371/JAI, Europol poate stabili și întreține relații de cooperare cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile înființate prin sau în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatelor de instituire a Comunităților Europene.

(7)

Întrucât Acordul din 13 decembrie 2001 nu include și cooperarea în vederea combaterii infracțiunilor legate de sistemele de plăți și mijloacele de plată de tip non-cash, părțile doresc să își extindă cooperarea pentru a include și: (a) combaterea fraudei în sistemele de plăți în general; și (b) prevenirea falsificării mijloacelor de plată de tip non-cash în limitele competențelor și mandatelor părților. În plus, părțile doresc să își intensifice cooperarea în domeniul combaterii falsificării euro.

(8)

La 2 octombrie 2014 Consiliul de administrație al Europol și-a exprimat consimțământul cu privire la conținutul acestui acord revizuit.

(9)

La 30 mai 2014, Consiliul guvernatorilor BCE și-a exprimat consimțământul cu privire la conținutul acordului revizuit și, la aceeași dată, l-a autorizat pe președintele BCE să semneze acest acord în numele BCE,

Părțile convin după cum urmează:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul acordului

Obiectivul prezentului acord este acela de a stabili un cadru de cooperare efectivă între părți, în limitele competențelor lor și cu respectarea normelor și reglementărilor corespunzătoare ale acestora. Această cooperare acoperă:

(a)

măsuri de prevenire, identificare și combatere a amenințărilor generate de activitățile ilegale legate de bancnotele și monedele euro, de mijloacele de plată de tip non-cash și de siguranța plăților;

(b)

asistență în aceste domenii, acordată de cele două părți autorităților naționale, europene și internaționale.

Articolul 2

Consultare și schimb de informații

(1)   Părțile, acționând în conformitate cu competențele lor corespunzătoare, se consultă periodic în privința politicilor care urmează să fie adoptate și puse în aplicare cu privire la chestiunile de interes comun, astfel cum prevede articolul 1, în vederea realizării obiectivelor, a coordonării activităților și a evitării duplicării eforturilor acestora. Președintele BCE și directorul Europol sau persoanele desemnate de aceștia se întrunesc cel puțin o dată pe an pentru a analiza modul în care prezentul acord este pus în aplicare.

(2)   Schimbul de informații între părți se realizează pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord și în conformitate cu acesta și nu include date privind o persoană a cărei identitate este indicată sau anumite persoane identificabile.

(3)   Părțile pot conveni să efectueze schimburi de personal prin detașare. Detaliile sunt prevăzute într-un memorandum de înțelegere separat.

Articolul 3

Persoane de contact

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentului acord:

persoanele de contact din cadrul BCE sunt directorul Direcției Bancnote din cadrul BCE (în ceea ce privește cooperarea în domeniul combaterii falsificării bancnotelor și monedelor euro) și directorul general al Direcției generale Infrastructura pieței și plăți (în ceea ce privește cooperarea în domeniul combaterii fraudei în cadrul sistemelor de plăți și a falsificării mijloacelor de plată de tip non-cash);

persoana de contact din cadrul Europol este directorul adjunct al Direcției Operațiuni.

Schimbarea persoanelor de contact menționate la prezentul alineat poate fi convenită, într-o etapă ulterioară, printr-un schimb de scrisori între directorul Europol și președintele BCE.

(2)   În scopul articolului 5 alineatul (1), Europol desemnează persoane de contact suplimentare și comunică numele acestora, în scris, persoanelor de contact din cadrul BCE, precum și orice schimbare a respectivelor persoane.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND FALSIFICAREA MONEDEI EURO

Articolul 4

Schimbul de informații, coordonarea politicilor și a activităților și asistența reciprocă

(1)   Părțile își pun la dispoziție reciproc, cu promptitudine și regularitate, informații privind falsificarea monedei euro și a altor monede. Aceste informații includ, în cazul celor transmise BCE de Europol, informații provenite de la autoritățile naționale, europene și internaționale de aplicare a legii, iar în cazul celor transmise Europol de BCE, informații obținute de la autoritățile naționale, europene și internaționale.

(2)   Părțile se angajează să-și coordoneze politicile, activitățile de formare, campaniile de informare publică și publicațiile care intră în sfera de aplicare a prezentului acord. De asemenea, ele se informează reciproc cu privire la declarațiile publice și politica de comunicare externă în materie de falsificare a monedei euro, cu excepția informațiilor operaționale.

(3)   Europol acordă asistență BCE în orice relație cu organizațiile naționale, europene și internaționale de aplicare a legii în chestiuni legate de falsificarea monedei euro.

(4)   Părțile asigură coordonarea mesajelor transmise de sistemele lor de avertizare din timp.

Articolul 5

Accesul la baza de date a SMF și dispoziții conexe

(1)   BCE acordă acces online în regim read-only la baza de date a SMF agenților Europol desemnați ca persoane de contact în acest scop în temeiul articolului 3 alineatul (2). Acest acces nu permite agenților Europol să introducă date direct în baza de date a SMF. Modalitățile de acces, inclusiv aranjamentele necesare privind sistemele, se precizează ulterior prin schimb de scrisori între președintele BCE și directorul Europol.

(2)   În plus, BCE informează cu promptitudine Europol despre crearea fiecărei noi clase comune de falsificare în cadrul SMF, precum și despre descoperirea oricărei cantități mari de bancnote euro falsificate.

(3)   BCE pune la dispoziția Europol specimene ale bancnotelor euro autentice și descrierile tehnice aferente, precum și cel puțin o mostră din fiecare bancnotă euro falsificată căreia i s-a atribuit un nou indicativ de clasă în SMF. Această dispoziție se pune în aplicare astfel încât să nu împiedice utilizarea sau reținerea ca dovadă în cadrul acțiunilor penale a bancnotelor suspectate de a fi falsificate.

Articolul 6

Cereri de asistență

(1)   Părțile își comunică reciproc toate cererile de furnizare de expertiză tehnică sau de administrare a probelor în cadrul acțiunilor judiciare referitoare la falsificarea monedei euro și stabilesc proceduri adecvate de coordonare a răspunsurilor la fiecare dintre aceste cereri.

(2)   Părțile cooperează în vederea stabilirii unui canal clar de comunicare în ceea ce privește cererile de asistență în materie de aplicare a legii prin intermediul Europol.

Articolul 7

Analiză tehnică

(1)   BCE pune direct la dispoziția Europol rezultatele fiecărei analize tehnice.

(2)   Europol pune la dispoziția BCE analizele tehnice ale falsurilor efectuate de Europol sau de terți în numele său.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚIE SPECIFICĂ PRIVIND PREVENIREA FRAUDEI ȘI FALSIFICAREA MIJLOACELOR DE PLATĂ DE TIP NON-CASH

Articolul 8

Schimbul de informații

Părțile, acționând în conformitate cu competențele corespunzătoare ale acestora și în scopul de a facilita prevenirea fraudei și combaterea falsificării mijloacelor de plată de tip non-cash, pot face schimb în mod ad-hoc de următoarele tipuri de informații: (a) rapoarte și date statistice agregate; (b) informații privind incidentele majore de securitate, evaluări ale riscurilor și ale tehnologiilor; și (c) constatări generate de activitățile relevante ale BCE și Europol, sub rezerva normelor de confidențialitate aplicabile.

BCE poate transmite informații relevante obținute de la Europol și celorlalți membri ai SEBC, pe baza principiului necesității de a cunoaște, cu excepția cazurilor în care Europol indică în mod expres că informațiile respective nu trebuie comunicate. BCE poate transmite Europol informații relevante obținute de la ceilalți membri ai SEBC, cu condiția să aibă acordul BCN relevante.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 9

Confidențialitate

(1)   Fiecare parte se asigură că informațiile primite de la cealaltă parte în temeiul prezentului acord respectă standardele sale de confidențialitate și de securitate în ceea ce privește prelucrarea informațiilor și că acestea beneficiază de un nivel de protecție cel puțin echivalent celui oferit de măsurile aplicate informațiilor respective de către cealaltă parte.

(2)   Părțile stabilesc prin schimb de scrisori un raport de echivalență între standardele de confidențialitate și securitate utilizate de fiecare dintre ele.

(3)   Partea care furnizează informațiile este responsabilă de alegerea nivelului adecvat de confidențialitate pentru informațiile furnizate și se asigură că acest nivel este clar indicat. În conformitate cu principiul proporționalității, fiecare parte atribuie nivelurile de confidențialitate la cel mai scăzut nivel posibil și le modifică în mod corespunzător ori de câte ori este posibil.

(4)   Ambele părți pot solicita oricând modificarea nivelului de confidențialitate ales pentru informațiile furnizate, existând inclusiv posibilitatea eliminării totale a nivelului de confidențialitate. Partea destinatară a informațiilor are obligația să modifice nivelul de confidențialitate în mod corespunzător.

(5)   Din motive de confidențialitate, fiecare parte poate specifica restricții privind utilizarea datelor furnizate celeilalte părți. Partea destinatară se conformează tuturor acestor restricții.

(6)   Fiecare parte prelucrează datele cu caracter personal primite în legătură cu aplicarea prezentului acord la nivel administrativ în conformitate cu normele privind protecția datelor care i se aplică. Fiecare parte utilizează aceste date cu caracter personal numai în scopul gestionării acordului.

Articolul 10

Răspundere

Dacă o parte sau o persoană suferă un prejudiciu ca urmare a faptului că cealaltă parte, acționând în mod intenționat sau neglijent, prelucrează incorect sau neautorizat informațiile vizate de prezentul acord, aceasta din urmă este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat. Stabilirea și compensarea prejudiciului între părți în temeiul prezentului articol se realizează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11.

Articolul 11

Soluționarea litigiilor

(1)   Toate litigiile care pot apărea în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează prin consultări și negocieri între reprezentanții părților.

(2)   În cazul nerespectării semnificative a dispozițiilor prezentului acord de către una dintre părți, sau o parte consideră că o astfel de nerespectare poate avea loc în viitorul apropiat, oricare dintre părți poate suspenda temporar aplicarea prezentului acord până la îndeplinirea celor prevăzute la alineatul (1) de mai sus. Obligațiile inerente părților în temeiul acordului rămân totuși în vigoare.

Articolul 12

Diverse

(1)   Părțile sunt responsabile de propriile cheltuieli generate de punerea în aplicare a prezentului acord, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(2)   Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părților.

(3)   Oricare dintre părți poate denunța în scris prezentul acord cu un termen de preaviz de 12 luni. În cazul denunțării, părțile convin asupra utilizării și stocării în continuare a informațiilor pe care și le-au transmis deja. Dacă nu se ajunge la un acord, fiecare parte are dreptul de a solicita ca informațiile pe care le-a transmis să fie distruse sau să îi fie înapoiate.

(4)   Acordul din 13 decembrie 2001 se abrogă, iar trimiterile la acesta sunt interpretate ca trimiteri la prezentul acord.

(5)   Prezentul acord intră în vigoare în ziua următoare datei semnării.

(6)   Prezentul acord se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Încheiat în două exemplare în limba engleză.

Adoptat la Haga, 7 noiembrie 2014.

Pentru Europol

Rob WAINWRIGHT

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 decembrie 2014.

Pentru BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO C 23, 25.1.2002, p. 9.

(2)  JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

(3)  JO L 181, 4.7.2001, p. 11.

(4)  JO L 337, 20.12.2001, p. 49.

(5)  JO L 185, 16.7.2005, p. 35.

(6)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.


Top