Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2452 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/1285


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2452 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2015

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 56 al patrulea paragraf și articolul 256 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Cerințele armonizate privind comunicarea informațiilor cantitative incluse în raportul privind solvabilitatea și situația financiară ar trebui să fie asigurate prin aplicarea unui set prestabilit de machete de prezentare, care să permită o mai bună înțelegere a informațiilor făcute publice, în special pentru a putea efectua comparații de-a lungul timpului și între diferite întreprinderi. Utilizarea machetelor ar trebui, de asemenea, să asigure egalitatea de tratament între întreprinderile de asigurare și de reasigurare și ar trebui să îmbunătățească înțelegerea informațiilor publicate de grupuri.

(2)

Atunci când sunt autorizate să publice un raport unic privind solvabilitatea și situația financiară, întreprinderile de asigurare și de reasigurare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare sau holdingurile financiare mixte ar trebui să prezinte separat, în cadrul raportului lor, informațiile prevăzute de prezentul regulament privind societățile individuale pentru fiecare filială de asigurare și de reasigurare care face obiectul acestui raport, pe de o parte, și informațiile prescrise pentru grupuri, pe de altă parte.

(3)

Pentru a asigura utilizarea consecventă a mijloacelor de publicare, în cazul publicării rapoartelor unice și la nivel de grup privind solvabilitatea și situația financiară ar trebui să se aplice dispozițiile relevante privind mijloacele de publicare din Regulamentul (UE) 2015/35 (2).

(4)

Întreprinderile și grupurile de asigurare și de reasigurare ar trebui să publice doar informațiile aplicabile activității lor. De exemplu, anumite opțiuni prevăzute de Directiva 2009/138/CE, cum ar fi utilizarea primei de echilibrare pentru calcularea rezervelor tehnice sau utilizarea unui model intern integral ori parțial sau a unor parametri specifici subscrierii pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, afectează domeniul de aplicare al informațiilor care urmează a fi publicate. În cele mai multe cazuri, ar trebui publicat doar un subset din machetele prevăzute în prezentul regulament, având în vedere că nu toate machetele sunt aplicabile tuturor întreprinderilor.

(5)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece se referă la procedurile și machetele de publicare a raportului privind solvabilitatea și situația financiară. În vederea asigurării coerenței dintre aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligații, inclusiv investitorilor care nu sunt rezidenți ai UE, o imagine cuprinzătoare asupra dispozițiilor și pentru a înlesni accesul la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul 56 și la articolul 256 alineatul (5) din Directiva 2009/138/CE să fie incluse într-un singur regulament.

(6)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale.

(7)

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește raportul privind solvabilitatea și situația financiară, prin precizarea procedurilor, formatelor și machetelor pentru publicarea informațiilor menționate la articolul 51 din Directiva 2009/138/CE pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare individuale și la articolul 256 din Directiva 2009/138/CE pentru grupuri.

Articolul 2

Formate de publicare

În momentul publicării informațiilor menționate în prezentul regulament, cifrele care reflectă sume monetare sunt prezentate în mii de unități.

Articolul 3

Moneda

(1)   În sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către autoritatea de supraveghere, „moneda de raportare” este:

(a)

moneda utilizată pentru pregătirea situațiilor financiare ale întreprinderii de asigurare sau de reasigurare, în cazul informațiilor publicate la nivel individual;

(b)

moneda utilizată pentru pregătirea situațiilor financiare consolidate, în cazul informațiilor publicate la nivel de grup.

(2)   Cifrele care reflectă sumele monetare sunt prezentate în moneda de raportare. Orice altă monedă decât moneda de raportare este convertită în moneda de raportare.

(3)   Atunci când se exprimă valoarea oricăror active sau obligații denominate într-o altă monedă decât moneda de raportare, valoarea este convertită în moneda de raportare ca și cum conversia ar fi avut loc la cursul de închidere din ultima zi pentru care este disponibilă rata corespunzătoare, în perioada de raportare la care se referă activul sau obligația.

(4)   Atunci când se exprimă valoarea oricăror venituri sau cheltuieli, valoarea este convertită în moneda de raportare cu ajutorul aceleiași baze de conversie ca și cea utilizată în scopuri contabile.

(5)   Conversia în moneda de raportare se calculează prin aplicarea ratei de schimb din aceeași sursă ca și cea utilizată pentru situațiile financiare ale întreprinderii de asigurare sau de reasigurare, în cazul raportării individuale, sau ca și cea utilizată pentru situațiile financiare consolidate, în cazul raportării la nivel de grup, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către autoritatea de supraveghere.

Articolul 4

Machete pentru raportul privind solvabilitatea și situația financiară a întreprinderilor individuale

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare fac publice cel puțin următoarele machete din raportul privind solvabilitatea și situația financiară:

(a)

macheta S.02.01.02 din anexa I, care precizează informațiile legate de bilanț utilizând evaluarea prevăzută la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.02.01 din anexa II la prezentul regulament;

(b)

macheta S.05.01.02 din anexa I, care precizează informațiile despre prime, daune și cheltuieli, utilizând aceleași principii de evaluare și recunoaștere ca și cele din situațiile financiare ale întreprinderii și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.05.01 din anexa II la prezentul regulament, pentru fiecare linie de afaceri definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35;

(c)

macheta S.05.02.01 din anexa I, care precizează informațiile despre prime, daune și cheltuieli, defalcate pe țări, utilizând aceleași principii de evaluare și recunoaștere ca și cele din situațiile financiare ale întreprinderii și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.05.02 din anexa II;

(d)

macheta S.12.01.02 din anexa I, care precizează informațiile despre rezervele tehnice aferente asigurării de viață și asigurării de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață pentru fiecare linie de afaceri definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.12.01 din anexa II la prezentul regulament;

(e)

macheta S.17.01.02 din anexa I, care precizează informațiile despre rezervele tehnice pentru asigurarea generală, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.17.01 din anexa II la prezentul regulament, pentru fiecare linie de afaceri definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35;

(f)

macheta S.19.01.21 din anexa I, care precizează informațiile despre daunele din asigurarea generală sub forma unor triunghiuri de evoluție, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.19.01 din anexa II pentru totalul activităților de asigurare generală;

(g)

macheta S.22.01.21 din anexa I, care precizează informațiile despre impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.22.01 din anexa II;

(h)

macheta S.23.01.01 din anexa I, care precizează informațiile despre fondurile proprii, inclusiv fondurile proprii de bază și fondurile proprii auxiliare, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.23.01 din anexa II;

(i)

macheta S.25.01.21 din anexa I, care precizează informațiile despre cerința de capital de solvabilitate calculată pe baza formulei standard, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.25.01 din anexa II;

(j)

macheta S.25.02.21 din anexa I, care precizează informațiile despre cerința de capital de solvabilitate calculată pe baza formulei standard și a unui model intern parțial, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.25.02 din anexa II;

(k)

macheta S.25.03.21 din anexa I, care precizează informațiile despre cerința de capital de solvabilitate calculată pe baza unui model intern integral, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.25.03 din anexa II;

(l)

macheta S.28.01.01 din anexa I, care precizează cerința de capital minim pentru întreprinderile de asigurare și de reasigurare care desfășoară numai activități de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activități de asigurare sau reasigurare generală, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.28.01 din anexa II;

(m)

macheta S.28.02.01 din anexa I, care precizează cerința de capital minim pentru întreprinderile de asigurare care desfășoară atât activități de asigurare de viață, cât și activități de asigurare generală, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.28.02 din anexa II.

Articolul 5

Machete pentru raportul privind solvabilitatea și situația financiară la nivel de grup

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare sau holdingurile financiare mixte fac publice cel puțin următoarele machete din raportul lor privind solvabilitatea și situația financiară la nivel de grup:

(a)

macheta S.32.01.22 din anexa I, care precizează informațiile despre întreprinderile incluse în sfera supravegherii grupului, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.32.01 din anexa III;

(b)

în cazul în care, pentru calculul solvabilității la nivel de grup, grupul utilizează metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2 definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE, macheta S.02.01.02 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile legate de bilanț, utilizând evaluarea prevăzută la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.02.01 din anexa III la prezentul regulament;

(c)

macheta S.05.01.02 din anexa I, care precizează informațiile despre prime, daune și cheltuieli, utilizând aceleași principii de evaluare și recunoaștere ca și cele din situațiile financiare consolidate și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.05.01 din anexa III la prezentul regulament, pentru fiecare linie de afaceri definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35;

(d)

macheta S.05.02.01 din anexa I, care precizează informațiile despre prime, daune și cheltuieli, defalcate pe țări, utilizând aceleași principii de evaluare și recunoaștere ca și cele din situațiile financiare consolidate și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.05.02 din anexa III;

(e)

macheta S.22.01.22 din anexa I, care precizează informațiile despre impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.22.01 din anexa III;

(f)

macheta S.23.01.22 din anexa I, care precizează informațiile despre fondurile proprii, inclusiv fondurile proprii de bază și fondurile proprii auxiliare, urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.23.01 din anexa III;

(g)

în cazul în care, pentru calculul solvabilității la nivel de grup, grupul utilizează metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2 definită la articolul 233 din respectiva directivă, macheta S.25.01.22 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile despre cerința de capital de solvabilitate calculată pe baza formulei standard și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.25.01 din anexa III la prezentul regulament;

(h)

în cazul în care, pentru calculul solvabilității la nivel de grup, grupul utilizează metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2 definită la articolul 233 din respectiva directivă, macheta S.25.02.22 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile despre cerința de capital de solvabilitate calculată pe baza formulei standard și a unui model intern parțial și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.25.02 din anexa III la prezentul regulament;

(i)

în cazul în care, pentru calculul solvabilității la nivel de grup, grupul utilizează metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2 definită la articolul 233 din respectiva directivă, macheta S.25.03.22 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile despre cerința de capital de solvabilitate calculată pe baza unui model intern integral și urmând instrucțiunile stabilite în secțiunea S.25.03 din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 6

Trimiterile la alte documente în raportul privind solvabilitatea și situația financiară

În cazul în care întreprinderile de asigurare și de reasigurare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare sau holdingurile financiare mixte includ în raportul privind solvabilitatea și situația financiară trimiteri la alte documente accesibile publicului, acest lucru se realizează prin trimiteri care conduc direct la informațiile în sine și nu la un document general.

Articolul 7

Consecvența informațiilor

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare sau holdingurile financiare mixte determină dacă informațiile publicate sunt pe deplin consecvente cu informațiile raportate autorităților de supraveghere.

Articolul 8

Mijloace de publicare a raportului unic și la nivel de grup privind solvabilitatea și situația financiară

Articolul 301 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 se aplică publicării raportului unic și la nivel de grup privind solvabilitatea și situația financiară.

Articolul 9

Implicarea filialelor în raportul unic privind solvabilitatea și situația financiară

(1)   În cazul în care o întreprindere de asigurare sau de reasigurare participativă, un holding de asigurare sau un holding financiar mixt solicită un acord din partea supraveghetorului grupului să prezinte un raport unic privind solvabilitatea și situația financiară, supraveghetorul grupului contactează de îndată toate autoritățile de supraveghere vizate pentru a discuta în special limba textului acestui raport unic privind solvabilitatea și situația financiară.

(2)   Întreprinderea de asigurare și de reasigurare participativă, holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt oferă o explicație cu privire la modul în care filialele vor fi acoperite de raport și modul în care organismul administrativ, de conducere sau de supraveghere al filialelor va fi implicat în acest proces și în aprobarea raportului unic privind solvabilitatea și situația financiară.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXA I

S.02.01.02

Bilanț

 

 

Valoare „Solvabilitate II”

Active

 

C0010

Imobilizări necorporale

R0030

 

Creanțe privind impozitul amânat

R0040

 

Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii

R0050

 

Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu

R0060

 

Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unitlinked)

R0070

 

Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)

R0080

 

Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații

R0090

 

Acțiuni

R0100

 

Acțiuni – cotate

R0110

 

Acțiuni – necotate

R0120

 

Obligațiuni

R0130

 

Titluri de stat

R0140

 

Obligațiuni corporative

R0150

 

Obligațiuni structurate

R0160

 

Titluri de valoare garantate cu garanții reale

R0170

 

Organisme de plasament colectiv

R0180

 

Instrumente derivate

R0190

 

Depozite, altele decât echivalentele de numerar

R0200

 

Alte investiții

R0210

 

Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked

R0220

 

Împrumuturi și credite ipotecare

R0230

 

Împrumuturi garantate cu polițe de asigurare

R0240

 

Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice

R0250

 

Alte împrumuturi și credite ipotecare

R0260

 

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:

R0270

 

Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0280

 

Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate

R0290

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0300

 

Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unit-linked

R0310

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață

R0320

 

Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unitlinked

R0330

 

Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked

R0340

 

Depozite pentru societăți cedente

R0350

 

Creanțe de asigurare și de la intermediari

R0360

 

Creanțe de reasigurare

R0370

 

Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)

R0380

 

Acțiuni proprii (deținute direct)

R0390

 

Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate

R0400

 

Numerar și echivalente de numerar

R0410

 

Alte active care nu figurează în altă parte

R0420

 

Total active

R0500

 

Obligații

 

C0010

Rezerve tehnice – asigurare generală

R0510

 

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)

R0520

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0530

 

Cea mai bună estimare

R0540

 

Marja de risc

R0550

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)

R0560

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0570

 

Cea mai bună estimare

R0580

 

Marja de risc

R0590

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără contractele index-linked și unit-linked)

R0600

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)

R0610

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0620

 

Cea mai bună estimare

R0630

 

Marja de risc

R0640

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unit-linked)

R0650

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0660

 

Cea mai bună estimare

R0670

 

Marja de risc

R0680

 

Rezerve tehnice – contracte index-linked și unit-linked

R0690

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0700

 

Cea mai bună estimare

R0710

 

Marja de risc

R0720

 

Obligații contingente

R0740

 

Rezerve, altele decât rezervele tehnice

R0750

 

Obligații pentru beneficii aferente pensiilor

R0760

 

Depozite de la reasigurători

R0770

 

Obligații privind impozitul amânat

R0780

 

Instrumente derivate

R0790

 

Datorii către instituții de credit

R0800

 

Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit

R0810

 

Obligații de plată din asigurare și către intermediari

R0820

 

Obligații de plată din reasigurare

R0830

 

Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)

R0840

 

Datorii subordonate

R0850

 

Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0860

 

Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0870

 

Alte obligații care nu figurează în altă parte

R0880

 

Total obligații

R0900

 

Excedentul de active față de obligații

R1000

 

S.05.01.02

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare proporțională)

 

 

Asigurare pentru cheltuieli medicale

Asigurare de protecție a veniturilor

Asigurare de accidente de muncă și boli profesionale

Asigurare de răspundere civilă auto

Alte asigurări auto

Asigurare maritimă, aviatică și de transport

Asigurare de incendiu și alte asigurări de bunuri

Asigurare de răspundere civilă generală

Asigurare de credite și garanții

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Prime subscrise

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare proporțională)

Linia de afaceri pentru: primiri în reasigurare neproporțională

Total

 

 

Asigurare de protecție juridică

Asistență

Pierderi financiare diverse

Sănătate

Accidente și răspunderi

Maritimă, aviatică și de transport

Bunuri

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Prime subscrise

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare de viață

Obligații de reasigurare de viață

Total

 

 

Asigurare de sănătate

Asigurare cu participare la profit

Asigurare de tip indexlinked și unit-linked

Alte asigurări de viață

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate

Reasigurare de sănătate

Reasigurare de viață

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Prime subscrise

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Prime, daune și cheltuieli pe țări

 

 

Țara de origine

Primele 5 țări (ca prime brute subscrise) – obligații de asigurare generală

Total Primele 5 țări și țara de origine

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Prime subscrise

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Țara de origine

Primele 5 țări (ca prime brute subscrise) – obligații de asigurare de viață

Total Primele 5 țări și țara de origine

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Prime subscrise

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S. 12.01.02

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT

 

 

Asigurare cu participare la profit

Asigurare de tip index-linked și unit-linked

Alte asigurări de viață

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate

Primiri în reasigurare

Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)

 

 

 

Contracte fără opțiuni și garanții

Contracte cu opțiuni sau garanții

 

Contracte fără opțiuni și garanții

Contracte cu opțiuni sau garanții

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă, corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare brută

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite – total

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul aferent aplicării măsurii tranzitorii pentru rezervele tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – total

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Asigurare de sănătate (asigurare directă)

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate

Reasigurare de sănătate (primiri în reasigurare)

Total (asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)

 

 

 

Contracte fără opțiuni și garanții

Contracte cu opțiuni sau garanții

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0010

 

 

 

 

 

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă, corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg

R0020

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare brută

R0030

 

 

 

 

 

 

Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0080

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite – total

R0090

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0100

 

 

 

 

 

Cuantumul aferent aplicării măsurii tranzitorii pentru rezervele tehnice

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0110

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

R0120

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0130

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – total

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Rezerve tehnice pentru asigurări generale

 

 

Asigurare directă și primiri în reasigurare proporțională

 

 

Asigurare pentru cheltuieli medicale

Asigurare de protecție a veniturilor

Asigurare de accidente de muncă și boli profesionale

Asigurare de răspundere civilă auto

Alte asigurări auto

Asigurare maritimă, aviatică și de transport

Asigurare de incendiu și alte asigurări de bunuri

Asigurare de răspundere civilă generală

Asigurare de credite și garanții

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă, corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve de prime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de prime

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve de daune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de daune

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cea mai bună estimare – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cea mai bună estimare – net

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul aferent aplicării măsurii tranzitorii pentru rezervele tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – total

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă – total

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite – total

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Asigurare directă și primiri în reasigurare proporțională

Primiri în reasigurare neproporțională

Total obligații de asigurare generală

 

 

Asigurare de protecție juridică

Asistență

Pierderi financiare diverse

Reasigurare neproporțională de sănătate

Reasigurare neproporțională de accidente și răspunderi

Reasigurare neproporțională maritimă, aviatică și de transport

Reasigurare neproporțională de bunuri

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă, corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve de prime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de prime

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve de daune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă a rezervelor de daune

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cea mai bună estimare – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cea mai bună estimare – net

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul aferent aplicării măsurii tranzitorii pentru rezervele tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja de risc

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – total

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă – total

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite – total

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Daune din asigurarea generală

Total activități de asigurare generală

Anul de accident / anul de subscriere

Z0010

 


Daune plătite brute (necumulativ)

(valoare absolută)

 

 

Anul de evoluție

 

 

În anul curent

 

Suma anilor (cumulativ)

 

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Anterior

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 

 

 


Cea mai bună estimare neactualizată brută a rezervelor de daune

(valoare absolută)

 

 

Anul de evoluție

 

 

Sfârșitul anului (date actualizate)

 

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Anterior

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 

S.22.01.21

Impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii

 

 

Cuantumul aferent aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii

Impactul aplicării măsurii tranzitorii la rezervele tehnice

Impactul aplicării măsurii tranzitorii la rata dobânzii

Impactul stabilirii primei de volatilitate la zero

Impactul stabilirii primei de echilibrare la zero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Rezerve tehnice

R0010

 

 

 

 

 

Fonduri proprii de bază

R0020

 

 

 

 

 

Fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de capital de solvabilitate

R0050

 

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0090

 

 

 

 

 

Fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de capital minim

R0100

 

 

 

 

 

Cerința de capital minim

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii

 

 

Cuantumul aferent aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii

Impactul aplicării măsurii tranzitorii la rezervele tehnice

Impactul aplicării măsurii tranzitorii la rata dobânzii

Impactul stabilirii primei de volatilitate la zero

Impactul stabilirii primei de echilibrare la zero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Rezerve tehnice

R0010

 

 

 

 

 

Fonduri proprii de bază

R0020

 

 

 

 

 

Fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de capital de solvabilitate

R0050

 

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Fonduri proprii

 

 

Total

Rangul 1 – nerestricționat

Rangul 1 – restricționat

Rangul 2

Rangul 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonduri proprii de bază înaintea deducerii pentru participațiile deținute în alte sectoare financiare, astfel cum se prevede la articolul 68 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Capital social ordinar (incluzând acțiunile proprii)

R0010

 

 

 

 

 

Contul de prime de emisiune aferent capitalului social ordinar

R0030

 

 

 

 

 

Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual

R0040

 

 

 

 

 

Conturile subordonate ale membrilor societății mutuale

R0050

 

 

 

 

 

Fonduri surplus

R0070

 

 

 

 

 

Acțiuni preferențiale

R0090

 

 

 

 

 

Contul de prime de emisiune aferent acțiunilor preferențiale

R0110

 

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere

R0130

 

 

 

 

 

Datorii subordonate

R0140

 

 

 

 

 

O sumă egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat

R0160

 

 

 

 

 

Alte elemente de fonduri proprii aprobate de autoritatea de supraveghere ca fonduri proprii de bază care nu sunt menționate mai sus

R0180

 

 

 

 

 

Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II

 

 

 

 

 

 

Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II

R0220

 

 

 

 

 

Deduceri

 

 

 

 

 

 

Deduceri pentru participațiile deținute în instituții financiare și de credit

R0230

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii de bază după deducere

R0290

 

 

 

 

 

Fonduri proprii auxiliare

 

 

 

 

 

 

Capitalul social ordinar nevărsat și neapelat, plătibil la cerere

R0300

 

 

 

 

 

Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual nevărsate și neapelate, plătibile la cerere

R0310

 

 

 

 

 

Acțiunile preferențiale nevărsate și neapelate, plătibile la cerere

R0320

 

 

 

 

 

Un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a subscrie și a plăti datoriile subordonate la cerere

R0330

 

 

 

 

 

Acreditivele și garanțiile prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE

R0340

 

 

 

 

 

Acreditive și garanții, altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE

R0350

 

 

 

 

 

Contribuțiile suplimentare ale membrilor, prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE

R0360

 

 

 

 

 

Contribuții suplimentare ale membrilor – altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE

R0370

 

 

 

 

 

Alte fonduri proprii auxiliare

R0390

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii auxiliare

R0400

 

 

 

 

 

Fonduri proprii disponibile și eligibile

 

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea SCR

R0500

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea MCR

R0510

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea SCR

R0540

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea MCR

R0550

 

 

 

 

 

SCR

R0580

 

 

 

 

 

MCR

R0600

 

 

 

 

 

Raportul dintre fondurile proprii eligibile și SCR

R0620

 

 

 

 

 

Raportul dintre fondurile proprii eligibile și MCR

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere

 

 

 

 

 

 

Excedentul de active față de obligații

R0700

 

 

 

 

 

Acțiuni proprii (deținute direct și indirect)

R0710

 

 

 

 

 

Dividendele, distribuirile și cheltuielile previzibile

R0720

 

 

 

 

 

Alte elemente de fonduri proprii de bază

R0730

 

 

 

 

 

Ajustarea elementelor de fonduri proprii restricționate aferente portofoliilor pentru prima de echilibrare și fondurilor dedicate

R0740

 

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere

R0760

 

 

 

 

 

Profiturile estimate

 

 

 

 

 

 

Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare de viață

R0770

 

 

 

 

 

Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare generală

R0780

 

 

 

 

 

Total profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Fonduri proprii

 

 

Total

Rangul 1 – nerestricționat

Rangul 1 – restricționat

Rangul 2

Rangul 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fondurile proprii de bază înaintea deducerii pentru participațiile deținute în alte sectoare financiare

 

 

 

 

 

 

Capital social ordinar (incluzând acțiunile proprii)

R0010

 

 

 

 

 

Capital social ordinar nedisponibil, apelat, dar nevărsat, la nivel de grup

R0020

 

 

 

 

 

Contul de prime de emisiune aferent capitalului social ordinar

R0030

 

 

 

 

 

Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual

R0040

 

 

 

 

 

Conturile subordonate ale membrilor societății mutuale

R0050

 

 

 

 

 

Conturile subordonate nedisponibile ale membrilor societății mutuale, la nivel de grup

R0060

 

 

 

 

 

Fonduri surplus

R0070

 

 

 

 

 

Fondurile surplus nedisponibile, la nivel de grup

R0080

 

 

 

 

 

Acțiuni preferențiale

R0090

 

 

 

 

 

Acțiuni preferențiale nedisponibile, la nivel de grup

R0100

 

 

 

 

 

Contul de prime de emisiune aferent acțiunilor preferențiale

R0110

 

 

 

 

 

Contul de prime de emisiune nedisponibil aferent acțiunilor preferențiale, la nivel de grup

R0120

 

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere

R0130

 

 

 

 

 

Datorii subordonate

R0140

 

 

 

 

 

Datorii subordonate nedisponibile, la nivel de grup

R0150

 

 

 

 

 

O sumă egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat

R0160

 

 

 

 

 

Suma egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat nedisponibilă, la nivel de grup

R0170

 

 

 

 

 

Alte elemente aprobate de autoritatea de supraveghere ca fonduri proprii de bază care nu sunt menționate mai sus

R0180

 

 

 

 

 

Fonduri proprii nedisponibile legate de alte elemente de fonduri proprii aprobate de autoritatea de supraveghere

R0190

 

 

 

 

 

Interese minoritare (în cazul în care nu sunt raportate ca parte a unui anumit element de fonduri proprii)

R0200

 

 

 

 

 

Interese minoritare nedisponibile, la nivel de grup

R0210

 

 

 

 

 

Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II

 

 

 

 

 

 

Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II

R0220

 

 

 

 

 

Deduceri

 

 

 

 

 

 

Deduceri pentru participațiile în alte întreprinderi financiare, inclusiv întreprinderi nereglementate care desfășoară activități financiare

R0230

 

 

 

 

 

din care, deduse în conformitate cu articolul 228 din Directiva 2009/138/CE

R0240

 

 

 

 

 

Deduceri pentru participațiile în cazul cărora nu există informații disponibile (articolul 229)

R0250

 

 

 

 

 

Deduceri pentru participațiile incluse prin metoda deducerii și agregării atunci când se utilizează o combinație de metode

R0260

 

 

 

 

 

Total elemente de fonduri proprii nedisponibile

R0270

 

 

 

 

 

Deduceri totale

R0280

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii de bază după deducere

R0290

 

 

 

 

 

Fonduri proprii auxiliare

 

 

 

 

 

 

Capitalul social ordinar nevărsat și neapelat, plătibil la cerere

R0300

 

 

 

 

 

Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual nevărsate și neapelate, plătibile la cerere

R0310

 

 

 

 

 

Acțiunile preferențiale nevărsate și neapelate, plătibile la cerere

R0320

 

 

 

 

 

Acreditive și garanții, altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE

R0350

 

 

 

 

 

Acreditivele și garanțiile prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuțiile suplimentare ale membrilor, prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE

R0360

 

 

 

 

 

Contribuții suplimentare ale membrilor – altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE

R0370

 

 

 

 

 

Fonduri proprii auxiliare nedisponibile, la nivel de grup

R0380

 

 

 

 

 

Alte fonduri proprii auxiliare

R0390

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii auxiliare

R0400

 

 

 

 

 

Fonduri proprii din alte sectoare financiare

 

 

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere

R0410

 

 

 

 

 

Instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale

R0420

 

 

 

 

 

Entitățile nereglementate care desfășoară activități financiare

R0430

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii din alte sectoare financiare

R0440

 

 

 

 

 

Fonduri proprii atunci când se utilizează metoda deducerii și agregării, exclusiv sau în combinație cu metoda 1

 

 

 

 

 

 

Fonduri proprii agregate atunci când se utilizează metoda deducerii și agregării și o combinație a metodelor

R0450

 

 

 

 

 

Fonduri proprii agregate atunci când se utilizează metoda deducerii și agregării și o combinație a metodelor, excluzând tranzacțiile intragrup

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea cerinței de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului (excluzând fondurile proprii din alte sectoare financiare și din întreprinderile incluse prin metoda deducerii și agregării)

R0520

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea cerinței minime de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0530

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului (excluzând fondurile proprii din alte sectoare financiare și din întreprinderile incluse prin metoda deducerii și agregării)

R0560

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței minime de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0570

 

 

 

 

 

Cerința minimă de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0610

 

 

 

 

 

Raportul dintre fondurile proprii eligibile și cerința minimă de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0650

 

 

 

 

 

Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea cerinței de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului (incluzând fondurile proprii din alte sectoare financiare și din întreprinderile incluse prin metoda deducerii și agregării)

R0660

 

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate a grupului

R0680

 

 

 

 

 

Raportul dintre fondurile proprii eligibile și cerința de capital de solvabilitate a grupului, incluzând alte sectoare financiare și întreprinderile incluse prin metoda deducerii și agregării

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere

 

 

 

 

 

 

Excedentul de active față de obligații

R0700

 

 

 

 

 

Acțiuni proprii (deținute direct și indirect)

R0710

 

 

 

 

 

Dividende, distribuiri și costuri previzibile

R0720

 

 

 

 

 

Alte elemente de fonduri proprii de bază

R0730

 

 

 

 

 

Ajustarea elementelor de fonduri proprii restricționate aferente portofoliilor pentru prima de echilibrare și fondurilor dedicate

R0740

 

 

 

 

 

Alte fonduri proprii nedisponibile

R0750

 

 

 

 

 

Rezerva de reconciliere înaintea deducerii pentru participațiile deținute în alte sectoare financiare

R0760

 

 

 

 

 

Profiturile estimate

 

 

 

 

 

 

Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare de viață

R0770

 

 

 

 

 

Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare generală

R0780

 

 

 

 

 

Total profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard

 

 

Cerința de capital de solvabilitate brută

Parametri specifici societății

Simplificări

 

 

C0110

C0090

C0100

Risc de piață

R0010

 

 

 

Risc de contrapartidă

R0020

 

 

 

Risc de subscriere pentru asigurarea de viață

R0030

 

 

 

Risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate

R0040

 

 

 

Risc de subscriere pentru asigurarea generală

R0050

 

 

 

Diversificare

R0060

 

 

 

Risc aferent imobilizărilor necorporale

R0070

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate de bază

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

 

C0100

 

 

Risc operațional

R0130

 

 

 

Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile

R0140

 

 

 

Capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0150

 

 

 

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE

R0160

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate

R0200

 

 

 

Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0210

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0220

 

 

 

Alte informații privind SCR

 

 

 

 

Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor în funcție de durată”

R0400

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă

R0410

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate

R0420

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare

R0430

 

 

 

Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru articolul 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică formula standard

 

 

Cerința de capital de solvabilitate brută

Parametri specifici societății

Simplificări

 

 

C0110

C0080

C0090

Risc de piață

R0010

 

 

 

Risc de contrapartidă

R0020

 

 

 

Risc de subscriere pentru asigurarea de viață

R0030

 

 

 

Risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate

R0040

 

 

 

Risc de subscriere pentru asigurarea generală

R0050

 

 

 

Diversificare

R0060

 

 

 

Risc aferent imobilizărilor necorporale

R0070

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate de bază

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

 

C0100

 

 

Risc operațional

R0130

 

 

 

Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile

R0140

 

 

 

Capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0150

 

 

 

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE

R0160

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate

R0200

 

 

 

Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0210

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0220

 

 

 

Alte informații privind SCR

 

 

 

 

Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor în funcție de durată”

R0400

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă

R0410

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate

R0420

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare

R0430

 

 

 

Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru articolul 304

R0440

 

 

 

Cerința minimă de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0470

 

 

 

Informații privind alte entități

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările)

R0500

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții de credit, firme de investiții și instituții financiare, administratori ai fondurilor de investiții alternative, societăți de administrare a OPCVM

R0510

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale

R0520

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – Cerințe de capital pentru entități nereglementate care desfășoară activități financiare

R0530

 

 

 

Cerințe de capital pentru participațiile necontrolate

R0540

 

 

 

Cerințe de capital pentru restul societăților

R0550

 

 

 

Total SCR

 

 

 

 

SCR pentru societățile incluse prin metoda deducerii și agregării

R0560

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care folosesc formula standard și modelul intern parțial

Numărul unic al componentei

Descrierea componentelor

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

Valoarea modelată

Parametri specifici societății

Simplificări

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

 

C0100

 

 

 

Total componente nediversificate

R0110

 

 

 

 

Diversificare

R0060

 

 

 

 

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE

R0160

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate

R0200

 

 

 

 

Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0210

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0220

 

 

 

 

Alte informații privind SCR

 

 

 

 

 

Valoarea/estimarea capacității globale a rezervelor tehnice de a absorbi pierderile

R0300

 

 

 

 

Valoarea/estimarea capacității globale a impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0310

 

 

 

 

Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor în funcție de durată”

R0400

 

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă

R0410

 

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsuri tranzitorii)]

R0420

 

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare

R0430

 

 

 

 

Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru articolul 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care folosesc formula standard și modelul intern parțial

Numărul unic al componentei

Descrierea componentelor

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

Valoarea modelată

Parametri specifici societății

Simplificări

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

 

C0100

 

 

 

Total componente nediversificate

R0110

 

 

 

 

Diversificare

R0060

 

 

 

 

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE

R0160

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate

R0200

 

 

 

 

Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0210

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate pentru societățile care aplică metoda consolidată

R0220

 

 

 

 

Alte informații privind SCR

 

 

 

 

 

Valoarea/estimarea capacității globale a rezervelor tehnice de a absorbi pierderile

R0300

 

 

 

 

Valoarea/estimarea capacității globale a impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0310

 

 

 

 

Cerința de capital pentru submodulul „risc aferent devalorizării acțiunilor în funcție de durată”

R0400

 

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă

R0410

 

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsuri tranzitorii)]

R0420

 

 

 

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare

R0430

 

 

 

 

Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru articolul 304

R0440

 

 

 

 

Cerința minimă de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0470

 

 

 

 

Informații privind alte entități

 

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările)

R0500

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții de credit, firme de investiții și instituții financiare, administratori ai fondurilor de investiții alternative, societăți de administrare a OPCVM

R0510

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale

R0520

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – Cerințe de capital pentru entități nereglementate care desfășoară activități financiare

R0530

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru participațiile necontrolate

R0540

 

 

 

 

Cerințe de capital pentru restul societăților

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Total SCR

 

 

 

 

 

SCR pentru societățile incluse prin metoda deducerii și agregării

R0560

 

 

 

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică modele interne integrale

Numărul unic al componentei

Descrierea componentelor

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

 

C0100

Total componente nediversificate

R0110

 

Diversificare

R0060

 

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsură tranzitorie)

R0160

 

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate

R0200

 

Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0210

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0220

 

Alte informații privind SCR

 

 

Valoarea/estimarea capacității globale a rezervelor tehnice de a absorbi pierderile

R0300

 

Valoarea/estimarea capacității globale a impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0310

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă

R0410

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsuri tranzitorii)]

R0420

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare

R0430

 

Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru articolul 304

R0440

 


S.25.03.22

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică modele interne integrale

Numărul unic al componentei

Descrierea componentelor

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcularea cerinței de capital de solvabilitate

 

C0100

Total componente nediversificate

R0110

 

Diversificare

R0060

 

Cerința de capital pentru activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE

R0160

 

Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate

R0200

 

Majorările de capital de solvabilitate deja impuse

R0210

 

Cerința de capital de solvabilitate

R0220

 

Alte informații privind SCR

 

 

Valoarea/estimarea capacității globale a rezervelor tehnice de a absorbi pierderile

R0300

 

Valoarea/estimarea capacității globale a impozitelor amânate de a absorbi pierderile

R0310

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru partea rămasă

R0410

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru fondurile dedicate [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsuri tranzitorii)]

R0420

 

Valoarea totală a cerinței de capital de solvabilitate noționale pentru portofoliile aferente primei de echilibrare

R0430

 

Efectele diversificării generate de agregarea nSCR a fondurilor dedicate, pentru articolul 304

R0440

 

Cerința minimă de capital de solvabilitate pe bază consolidată a grupului

R0470

 

Informații privind alte entități

 

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările)

R0500

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții de credit, firme de investiții și instituții financiare, administratori ai fondurilor de investiții alternative, societăți de administrare a OPCVM

R0510

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale

R0520

 

Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – Cerințe de capital pentru entități nereglementate care desfășoară activități financiare

R0530

 

Cerințe de capital pentru participațiile necontrolate

R0540

 

Cerințe de capital pentru restul societăților

R0550

 

S.28.01.01

Cerința de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generală

Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare generale

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Rezultat

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg

Prime subscrise nete (fără reasigurare) în ultimele 12 luni

 

 

 

 

C0020

C0030

Asigurare și reasigurare proporțională pentru cheltuieli medicale

R0020

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de protecție a veniturilor

R0030

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de accidente de muncă și boli profesionale

R0040

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă auto

R0050

 

 

Alte asigurări și reasigurări proporționale auto

R0060

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională maritimă, aviatică și de transport

R0070

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de incendiu și alte asigurări de bunuri

R0080

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă generală

R0090

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de credite și garanții

R0100

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de protecție juridică

R0110

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de asistență

R0120

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de pierderi financiare diverse

R0130

 

 

Reasigurare neproporțională de sănătate

R0140

 

 

Reasigurare neproporțională de accidente și răspunderi

R0150

 

 

Reasigurare neproporțională maritimă, aviatică și de transport

R0160

 

 

Reasigurare neproporțională de bunuri

R0170

 

 


Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare de viață

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Rezultat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg

Valoarea totală netă a capitalului la risc (fără reasigurare/vehicule investiționale)

 

 

 

 

C0050

C0060

Obligații cu participare la profit – beneficii garantate

R0210

 

 

Obligații cu participare la profit – beneficii discreționare viitoare

R0220

 

 

Obligații de asigurare de tip index-linked și unit-linked

R0230

 

 

Alte obligații de (re)asigurare de viață și de (re)asigurare de sănătate

R0240

 

 

Valoarea totală a capitalului la risc pentru toate obligațiile de (re)asigurare de viață

R0250

 

 


Calcularea MCR totală

 

 

C0070

MCR liniară

R0300

 

SCR

R0310

 

Plafonul MCR

R0320

 

Pragul MCR

R0330

 

MCR combinată

R0340

 

Pragul absolut al MCR

R0350

 

 

 

C0070

Cerința de capital minim

R0400

 

S.28.02.01

Cerința de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea de asigurare generală

 

 

Generală

De viață

 

Generală

De viață

 

 

MCR(NL,NL) Rezultat

MCR(NL,L)Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare generale

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg

Prime subscrise nete (fără reasigurare) în ultimele 12 luni

Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg

Prime subscrise nete (fără reasigurare) în ultimele 12 luni

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Asigurare și reasigurare proporțională pentru cheltuieli medicale

R0020

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de protecție a veniturilor

R0030

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de accidente de muncă și boli profesionale

R0040

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă auto

R0050

 

 

 

 

Alte asigurări și reasigurări proporționale auto

R0060

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională maritimă, aviatică și de transport

R0070

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de incendiu și alte asigurări de bunuri

R0080

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă generală

R0090

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de credite și garanții

R0100

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de protecție juridică

R0110

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de asistență

R0120

 

 

 

 

Asigurare și reasigurare proporțională de pierderi financiare diverse

R0130

 

 

 

 

Reasigurare neproporțională de sănătate

R0140

 

 

 

 

Reasigurare neproporțională de accidente și răspunderi

R0150

 

 

 

 

Reasigurare neproporțională maritimă, aviatică și de transport

R0160

 

 

 

 

Reasigurare neproporțională de bunuri

R0170

 

 

 

 


 

 

Generală

De viață

 

Generală

De viață

 

 

MCR(L,NL) Rezultat

MCR(L,L) Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare de viață

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg

Valoarea totală netă a capitalului la risc (fără reasigurare/vehicule investiționale)

Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg

Valoarea totală netă a capitalului la risc (fără reasigurare/vehicule investiționale)

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Obligații cu participare la profit – beneficii garantate

R0210

 

 

 

 

Obligații cu participare la profit – beneficii discreționare viitoare

R0220

 

 

 

 

Obligații de asigurare de tip index-linked și unit-linked

R0230

 

 

 

 

Alte obligații de (re)asigurare de viață și de (re)asigurare de sănătate

R0240

 

 

 

 

Valoarea totală a capitalului la risc pentru toate obligațiile de (re)asigurare de viață

R0250

 

 

 

 


Calcularea MCR totală

 

 

C0130

 

MCR liniară

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

Plafonul MCR

R0320

 

 

Pragul MCR

R0330

 

 

MCR combinată

R0340

 

 

Pragul absolut al MCR

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Cerința de capital minim

R0400

 

 

 

 

 

 

Calcularea MCR noțională pentru asigurarea generală și de viață

Generală

De viață

 

 

C0140

C0150

MCR noțională liniară

R0500

 

 

SCR noțională fără majorarea de capital de solvabilitate (calculul anual sau cel mai recent)

R0510

 

 

Plafonul MCR noțională

R0520

 

 

Pragul MCR noțională

R0530

 

 

MCR noțională combinată

R0540

 

 

Pragul absolut al MCR noțională

R0550

 

 

MCR noțională

R0560

 

 

S.32.01.22

Societăți incluse în sfera supravegherii grupului

Țara

Codul de identificare al societății

Tipul de cod de identificare al societății

Denumirea juridică a societății

Tipul de societate

Forma juridică

Categoria (societate mutuală/nemutuală)

Autoritatea de supraveghere

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(cont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Criterii de influență

Includerea în sfera supravegherii grupului

Calcularea solvabilității la nivel de grup

% din cota de capital

% folosit pentru stabilirea situațiilor financiare consolidate

% din drepturile de vot

Alte criterii

Nivelul de influență

Cota proporțională utilizată pentru calcularea solvabilității la nivel de grup

DA/NU

Data deciziei dacă se aplică articolul 214

Metoda utilizată și, pentru metoda nr. 1, tratamentul aplicat societății

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA II

Instrucțiuni referitoare la machetele de utilizat de către întreprinderile individuale pentru raportul privind solvabilitatea și situația financiară

Prezenta anexă conține instrucțiuni suplimentare în legătură cu machetele incluse în anexa I la prezentul regulament. Prima coloană a tabelelor identifică indicatorii care trebuie raportați prin identificarea coloanelor și a rândurilor, astfel cum sunt prezentate în macheta din anexa I.

În textul anexei, mențiunea „prezenta machetă” face trimitere la machetele care se completează în conformitate cu instrucțiunile din diferitele secțiuni ale prezentei anexe.

S.02.01. – Bilanț

Observații generale

Prezenta secțiune se referă la publicarea anuală de informații de către entitățile individuale.

Coloana „Valoare Solvabilitate II” (C0010) trebuie completată utilizând principiile de evaluare stabilite în Directiva 2009/138/CE, în Regulamentul delegat (UE) 2015/35 și în Standardele tehnice și orientările Solvabilitate II.

 

INDICATOR

INSTRUCȚIUNI

Active

C0010/R0030

Imobilizări necorporale

Imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial Un activ nemonetar identificabil, fără substanță fizică

C0010/R0040

Creanțe privind impozitul amânat

Creanțele privind impozitul amânat sunt sumele aferente impozitului pe profit recuperabile în perioadele contabile viitoare care sunt legate de:

(a)

diferențe temporare deductibile;

(b)

reportarea pierderilor fiscale neutilizate și/sau

(c)

reportarea creditelor fiscale neutilizate.

C0010/R0050

Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii

Acesta este totalul surplusului net aferent sistemului de pensii al angajaților.

C0010/R0060

Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu

Active corporale care sunt destinate uzului permanent și bunuri deținute de întreprindere pentru uz propriu. Sunt incluse, de asemenea, bunurile pentru uz propriu în construcție.

C0010/R0070

Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)

Aceasta este valoarea totală a investițiilor, excluzând activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked.

C0010/R0080

Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)

Valoarea bunurilor, altele decât cele pentru uz propriu. Sunt incluse, de asemenea, bunurile în construcție, altele decât cele pentru uz propriu.

C0010/R0090

Dețineri în întreprinderi afiliate, inclusiv participații

Participații, astfel cum sunt definite la articolul 13 punctul 20 și la articolul 212 alineatul (2), și dețineri în întreprinderi afiliate, astfel cum sunt definite la articolul 212 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/138/CE.

În cazul în care o parte din activele legate de participații și de întreprinderile afiliate se referă la contractele index-linked și unit-linked, aceste părți se raportează la „Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked” în C0010/R0220.

C0010/R0100

Acțiuni

Aceasta este valoarea totală a acțiunilor, cotate și necotate.

C0010/R0110

Acțiuni – cotate

Acțiunile care reprezintă capitalul unor societăți, de exemplu cele care conferă drepturi de proprietate într-o societate, negociate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, astfel cum este definit în Directiva 2004/39/CE.

Sunt excluse deținerile în întreprinderi afiliate, inclusiv participațiile.

C0010/R0120

Acțiuni – necotate

Acțiunile care reprezintă capitalul unor societăți, de exemplu cele care conferă drepturi de proprietate într-o societate, care nu sunt negociate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, astfel cum este definit în Directiva 2004/39/CE.

Sunt excluse deținerile în întreprinderi afiliate, inclusiv participațiile.

C0010/R0130

Obligațiuni

Aceasta este valoarea totală a titlurilor de stat, a obligațiunilor corporative, a obligațiunilor structurate și a titlurilor de valoare garantate cu garanții reale.

C0010/R0140

Titluri de stat

Obligațiuni emise de autoritățile publice, indiferent dacă este vorba de administrații centrale, instituții publice supranaționale, administrații regionale sau autorități locale, și obligațiunile care sunt garantate integral, necondiționat și irevocabil de Banca Centrală Europeană, de administrațiile centrale și de băncile centrale ale statelor membre, denominate și finanțate în moneda națională a respectivei administrații centrale și bănci centrale, de băncile multilaterale de dezvoltare, astfel cum sunt menționate la articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau de organizații internaționale, astfel cum sunt menționate la articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu condiția ca garanția să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 215 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

C0010/R0150

Obligațiuni corporative

Obligațiuni emise de societăți

C0010/R0160

Obligațiuni structurate

Instrumente hibride, care combină un instrument cu venit fix (randament sub formă de plăți fixe) cu o serie de componente derivate. Sunt excluse din această categorie titlurile de valoare cu venit fix care sunt emise de administrațiile publice. Sunt vizate titlurile de valoare în care sunt încorporate orice categorii de instrumente derivate, inclusiv swapurile pe riscul de credit („CDS”), swapurile cu scadență constantă („CMS”), opțiunile pe riscul de credit („CDOp”). Activele din această categorie nu fac obiectul separării.

C0010/R0170

Titluri de valoare garantate cu garanții reale

Titluri de valoare a căror valoare și ale căror plăți sunt derivate dintr-un portofoliu de active-suport. Sunt incluse titlurile de valoare garantate cu active („ABS”), titlurile garantate cu ipoteci („MBS”), titlurile de valoare garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare comerciale („CMBS”), obligațiunile garantate cu active („CDO”), obligațiunile garantate cu împrumuturi colateralizate („CLO”), obligațiunile garantate cu ipoteci colateralizate („CMO”).

C0010/R0180

Organisme de plasament colectiv

Organism de plasament colectiv înseamnă un organism de plasament colectiv în valori mobiliare („OPCVM”), astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului, sau un fond de investiții alternative („FIA”), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

C0010/R0190

Instrumente derivate

Un instrument financiar sau alt contract care întrunește toate cele trei caracteristici de mai jos:

(a)

valoarea sa se modifică în urma modificării unei variabile specificate, precum rata dobânzii, prețul instrumentului financiar, prețul mărfii, cursul de schimb valutar, indicele de preț sau indicele valutar, ratingul de credit sau indicele de creditare, sau o altă variabilă, cu condiția ca, în cazul unei variabile nefinanciare, variabila respectivă să nu fie specifică unei părți contractuale (denumită uneori „suport”);

(b)

nu necesită o investiție netă inițială sau necesită o investiție netă inițială care este mai mică decât cea care s-ar impune pentru alte tipuri de contracte care se poate estima că vor evolua în mod similar în cazul unor modificări a factorilor pieței;

(c)

este decontat la o dată viitoare.

Se raportează aici valoarea Solvabilitate II, numai dacă este pozitivă, a instrumentului derivat de la data raportării (în cazul unei valori negative, a se vedea C0010/R0790).

C0010/R0200

Depozite, altele decât echivalentele de numerar

Depozite, altele decât echivalentele de numerar, care nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți înainte de expirarea unei scadențe specifice și care nu se pot schimba în altă monedă sau în depozite transferabile fără o restricție sau penalizare semnificativă.

C0010/R0210

Alte investiții

Alte investiții, care nu sunt deja incluse în investițiile raportate mai sus.

C0010/R0220

Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked

Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked [clasificate la linia de afaceri 31, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35].

C0010/R0230

Împrumuturi și credite ipotecare

Aceasta este valoarea totală a împrumuturilor și a creditelor ipotecare, și anume a activelor financiare create atunci când întreprinderile dau fonduri cu împrumut, cu sau fără garanții reale, inclusiv rezervele de lichidități.

C0010/R0240

Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare

Împrumuturi acordate deținătorilor de polițe, garantate cu polițele de asigurare (rezervele tehnice specifice).

C0010/R0250

Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice

Active financiare care sunt create atunci când creditorii împrumută fonduri debitorilor, persoane fizice, cu sau fără garanții reale, inclusiv rezervele de lichidități.

C0010/R0260

Alte împrumuturi și credite ipotecare

Active financiare care sunt create atunci când creditorii împrumută fonduri altor tipuri de debitori, care nu pot fi clasificați la indicatorul R0240 sau R0250, cu sau fără garanții reale, inclusiv rezervele de lichidități.

C0010/R0270

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:

Aceasta este valoarea totală a sumelor recuperabile din contracte de reasigurare. Corespunde valorii părții reasigurătorilor din rezervele tehnice (inclusiv reasigurarea finită și vehicule investiționale).

C0010/R0280

Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru activitatea de asigurare generală și activitatea de asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale.

C0010/R0290

Asigurare generală fără asigurarea de sănătate

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru activitatea de asigurare generală, excluzând rezervele tehnice pentru asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale.

C0010/R0300

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale.

C0010/R0310

Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru asigurarea de viață și asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, excluzând asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked.

C0010/R0320

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață.

C0010/R0330

Asigurare de viață fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru asigurarea de viață, excluzând rezervele tehnice pentru asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață și rezervele tehnice pentru asigurarea de tip index-linked și unit-linked.

C0010/R0340

Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked

Sume recuperabile din contracte de reasigurare în raport cu rezervele tehnice pentru asigurarea de viață de tip index-linked și unit-linked.

C0010/R0350

Depozite pentru societăți cedente

Depozite legate de primirile în reasigurare.

C0010/R0360

Creanțe de asigurare și de la intermediari

Sume restante datorate de deținătorii de polițe, de asigurători și alte sume legate de asigurare, care nu sunt incluse în intrările de numerar ale rezervelor tehnice.

Sunt incluse creanțele din primirile în reasigurare.

C0010/R0370

Creanțe de reasigurare

Sume restante datorate de reasigurători și legate de activitatea de reasigurare, care nu sunt incluse în sumele recuperabile din reasigurare.

Pot fi incluse: sumele restante din creanțele de încasat de la reasigurători care se referă la daunele soluționate ale deținătorilor de polițe sau ale beneficiarilor; creanțele de la reasigurători legate de alte aspecte decât evenimentele de asigurare și daunele soluționate, de exemplu comisioane.

C0010/R0380

Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)

Sunt incluse sumele de încasat de la angajați sau de la diverși parteneri de afaceri (nelegate de asigurări), inclusiv de la entitățile publice.

C0010/R0390

Acțiuni proprii (deținute direct)

Aceasta este valoarea totală a acțiunilor proprii deținute direct de întreprindere.

C0010/R0400

Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate

Valoarea sumelor datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate

C0010/R0410

Numerar și echivalente de numerar

Bancnote și monede în circulație care sunt utilizate în mod obișnuit ca mijloc de plată, precum și depozitele care se pot schimba în altă monedă, la cerere, la paritate și care sunt direct utilizabile pentru efectuarea de plăți prin cec, ordin, mandat, debitare/creditare directă sau printr-o altă formă de plată directă, fără penalități sau restricții.

Conturile bancare nu pot fi compensate. Prin urmare, numai conturile pozitive trebuie recunoscute la acest indicator, iar descoperitul de cont trebuie prezentat în cadrul obligațiilor, cu excepția cazului în care există atât dreptul legal de a face compensări, cât și intenția demonstrabilă de a deconta valoarea netă.

C0010/R0420

Alte active care nu figurează în altă parte

Aceasta este valoarea altor active care nu au fost deja incluse ca elemente bilanțiere.

C0010/R0500

Total active

Aceasta este valoarea globală totală a tuturor activelor.

Obligații

C0010/R0510

Rezerve tehnice – asigurare generală

Suma rezervelor tehnice pentru asigurarea generală.

Această sumă trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării cerinței de capital minim („MCR”).

C0010/R0520

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice pentru activitatea de asigurare generală (fără asigurarea de sănătate).

Această sumă trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0530

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate) – Rezerve tehnice calculate ca întreg

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg (portofoliu care poate fi replicat/acoperit) pentru asigurarea generală (fără asigurarea de sănătate).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0540

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate) – Cea mai bună estimare

Aceasta este valoarea totală a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice pentru asigurarea generală (fără asigurarea de sănătate).

Cea mai bună estimare se publică incluzând reasigurarea.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0550

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate) – Marja de risc

Aceasta este valoarea totală a marjei de risc a rezervelor tehnice pentru asigurarea generală (fără asigurarea de sănătate).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0560

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0570

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale) – Rezerve tehnice calculate ca întreg

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg (portofoliu care poate fi replicat/acoperit) pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0580

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale) – Cea mai bună estimare

Aceasta este valoarea totală a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale).

Cea mai bună estimare se publică incluzând reasigurarea.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0590

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale) – Marja de risc

Aceasta este valoarea totală a marjei de risc a rezervelor tehnice pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0600

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

Suma rezervelor tehnice aferente asigurării de viață (fără asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0610

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0620

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață) – Rezerve tehnice calculate ca întreg

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg (portofoliu care poate fi replicat/acoperit) pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0630

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață) – Cea mai bună estimare

Aceasta este valoarea totală a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață).

Cea mai bună estimare se publică incluzând reasigurarea.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0640

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață) – Marja de risc

Aceasta este valoarea totală a marjei de risc a rezervelor tehnice pentru asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0650

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice pentru asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0660

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked) – rezerve tehnice calculate ca întreg

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg (portofoliu care poate fi replicat/acoperit) pentru asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked).

Această sumă/valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0670

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked) – Cea mai bună estimare

Aceasta este valoarea totală a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice pentru asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked).

Cea mai bună estimare se publică incluzând reasigurarea.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0680

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked) – Marja de risc

Aceasta este valoarea totală a marjei de risc a rezervelor tehnice pentru asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0690

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice pentru asigurarea de tip index-linked și unit-linked.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0700

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked – rezerve tehnice calculate ca întreg

Aceasta este valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg (portofoliu care poate fi replicat/acoperit) pentru asigurarea de tip index-linked și unit-linked).

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0710

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked – Cea mai bună estimare

Aceasta este valoarea totală a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice pentru asigurarea de tip index-linked și unit-linked.

Cea mai bună estimare se publică incluzând reasigurarea.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0720

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked – Marja de risc

Aceasta este valoarea totală a marjei de risc a rezervelor tehnice pentru asigurarea de tip index-linked și unit-linked.

Această valoare trebuie să includă partea din deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice în conformitate cu metodologia proporțională utilizată în scopul calculării MCR.

C0010/R0740

Obligații contingente

O obligație contingentă este definită după cum urmează:

a)

o obligație potențială apărută ca urmare a unor evenimente trecute și a cărei existență va fi confirmată doar de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt în totalitate controlate de entitate; sau

b)

o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscută deoarece:

(i)

este improbabil că pentru stingerea acestei obligații vor fi necesare ieșiri de resurse încorporând beneficii economice; sau

(ii)

valoarea obligației nu poate fi estimată suficient de fiabil.

Valoarea obligațiilor contingente recunoscute în bilanț trebuie să respecte criteriile prevăzute la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

C0010/R0750

Rezerve, altele decât rezervele tehnice

Obligații cu exigibilitate sau valoare incertă, excluzând obligațiile raportate ca „Obligații pentru beneficii aferente pensiilor”.

Rezervele sunt recunoscute ca obligații (presupunând că se poate face o estimare fiabilă) atunci când reprezintă obligații și este probabil că pentru stingerea obligațiilor vor fi necesare ieșiri de resurse încorporând beneficii economice.

C0010/R0760

Obligații pentru beneficii aferente pensiilor

Acestea sunt obligațiile nete totale în legătură cu sistemul de pensii al angajaților.

C0010/R0770

Depozite de la reasigurători

Sume (de exemplu numerar) primite de la reasigurător sau deduse de reasigurător conform contractului de reasigurare.

C0010/R0080

Obligații privind impozitul amânat

Obligațiile privind impozitul amânat sunt sumele aferente impozitului pe profit care trebuie plătite în perioadele contabile viitoare în legătură cu diferențele temporare impozabile.

C0010/R0790

Instrumente derivate

Un instrument financiar sau alt contract cu toate cele trei caracteristici de mai jos:

(a)

valoarea sa se modifică în urma modificării unei variabile specificate, precum rata dobânzii, prețul instrumentului financiar, prețul mărfii, cursul de schimb valutar, indicele de preț sau indicele valutar, ratingul de credit sau indicele de creditare, sau o altă variabilă, cu condiția ca, în cazul unei variabile nefinanciare, variabila respectivă să nu fie specifică unei părți contractuale (denumită uneori „suport”);

(b)

nu necesită o investiție netă inițială sau necesită o investiție netă inițială care este mai mică decât cea care s-ar impune pentru alte tipuri de contracte care se poate estima că vor evolua în mod similar în cazul unor modificări a factorilor pieței;

(c)

este decontat la o dată viitoare.

Numai obligațiile aferente instrumentelor derivate trebuie publicate la acest rând (și anume instrumentele derivate cu valori negative la data raportării). Activele aferente instrumentelor derivate trebuie publicate la C0010/R0190.

Întreprinderile care nu își evaluează instrumentele derivate în GAAP locale nu sunt obligate să raporteze o valoare din situațiile financiare.

C0010/R0800

Datorii către instituții de credit

Datorii, precum împrumuturi și credite ipotecare, datorate instituțiilor de credit, excluzând obligațiunile deținute de instituțiile de credit (întreprinderea nu poate identifica toți deținătorii obligațiunilor pe care le emite) și datoriile subordonate. Este inclus, de asemenea, descoperitul de cont.

C0010/R0810

Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit

Obligații financiare, inclusiv obligațiunile emise de întreprindere (deținute sau nu de instituțiile de credit), obligațiunile structurate emise de întreprindere și creditele ipotecare și împrumuturile datorate altor entități decât instituțiile de credit.

Datoriile subordonate nu sunt incluse aici.

C0010/R0820

Obligații de plată din asigurare și către intermediari

Sumele restante datorate deținătorilor de polițe, asigurătorilor și pentru alte activități legate de asigurare, care nu sunt rezerve tehnice.

Sunt incluse sumele restante datorate intermediarilor în (re)asigurări (de exemplu comisioanele datorate intermediarilor care nu au fost încă plătite de întreprindere).

Sunt excluse împrumuturile și creditele ipotecare datorate altor societăți de asigurare, dacă acestea se referă numai la finanțare și nu sunt legate de activitatea de asigurare (astfel de împrumuturi și credite ipotecare trebuie publicate ca obligații financiare).

Sunt incluse obligațiile de plată din primirile în reasigurare.

C0010/R0830

Obligații de plată din reasigurare

Sume plătibile restante datorate reasigurătorilor (în special conturi curente), altele decât depozitele legate de activitatea de reasigurare, care nu sunt incluse în sumele recuperabile din reasigurare.

Sunt incluse sumele de plătit reasigurătorilor care se referă la primele cedate.

C0010/R0840

Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)

Aceasta este valoarea totală a obligațiilor de plată comerciale, inclusiv sumele datorate angajaților, furnizorilor etc. și cele care nu sunt legate de asigurare, în paralel cu creanțele (comerciale, nelegate de asigurare) pe partea de active; sunt incluse entitățile publice.

C0010/R0850

Datorii subordonate

Datoriile subordonate sunt datorii care au un rang inferior altor datorii specificate în cazul lichidării întreprinderii. Acesta este totalul datoriilor subordonate clasificate drept fonduri proprii de bază și al celor care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază.

C0010/R0860

Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază

Datoriile subordonate sunt datorii care au un rang inferior altor datorii specificate în cazul lichidării întreprinderii. Alte datorii pot avea un grad și mai mare de subordonare. Numai datoriile subordonate care nu sunt clasificate în fondurile proprii de bază ar trebui să fie raportate aici.

C0010/R0870

Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază

Datorii subordonate clasificate drept fonduri proprii de bază.

C0010/R0880

Orice alte obligații care nu figurează în altă parte

Aceasta este valoarea totală a oricăror alte obligații care nu au fost deja incluse în alte elemente bilanțiere.

C0010/R0900

Total obligații

Aceasta este valoarea globală totală a tuturor obligațiilor.

C0010/R1000

Excedentul de active față de obligații

Acesta este totalul excedentului de active față de obligații al întreprinderii, evaluat în conformitate cu baza de evaluare din Solvabilitate II. Valoarea activelor minus obligațiile.

S.05.01. – Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

Observații generale

Prezenta secțiune se referă la publicarea anuală de informații de către entitățile individuale.

Această machetă trebuie publicată din perspectivă contabilă, și anume: GAAP locale sau IFRS dacă sunt acceptate ca GAAP locale, dar utilizând liniile de afaceri Solvabilitate II. întreprinderile trebuie să utilizeze aceeași bază de evaluare și de recunoaștere ca în situațiile financiare publicate, nu este nevoie de o nouă recunoaștere sau reevaluare.

 

INDICATOR

INSTRUCȚIUNI

Obligațiile de asigurare și de reasigurare generală

C0010 – C0120/R0110

Prime subscrise – Brut – Asigurare directă

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele brute subscrise cuprind toate sumele scadente în cursul exercițiului financiar pentru contractele de asigurare provenite din asigurarea directă, indiferent dacă aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu ulterior.

C0010 – C0120/R0120

Prime subscrise – Brut – Primiri în reasigurare proporțională

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele brute subscrise cuprind toate sumele scadente în cursul exercițiului financiar pentru contractele de asigurare provenite din primirile în reasigurare proporțională, indiferent dacă aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu ulterior.

C0130 – C0160/R0130

Prime subscrise – Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele brute subscrise cuprind toate sumele scadente în cursul exercițiului financiar pentru contractele de asigurare provenite din primirile în reasigurare neproporțională, indiferent dacă aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu ulterior.

C0010 – C0160/R0140

Prime subscrise – Partea reasigurătorilor

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele brute subscrise cuprind toate sumele cedate reasigurătorilor în cursul exercițiului financiar pentru contractele de asigurare, indiferent dacă aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu ulterior.

C0010 – C0160/R0200

Prime subscrise – Net

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele subscrise nete reprezintă suma dintre asigurarea directă și primirile în reasigurare. din care se scade cuantumul cedat întreprinderilor de reasigurare.

C0010 – C0120/R0210

Prime câștigate – Brut – Asigurare directă

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma primelor brute subscrise din care se scade variația rezervei brute pentru primele necâștigate aferente activității de asigurare directă.

C0010 – C0120/R0220

Prime câștigate – Brut – Primiri în reasigurare proporțională

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma primelor brute subscrise din care se scade variația rezervei brute pentru primele necâștigate legate de primirile în reasigurare proporțională.

C0130 – C0160/R0230

Prime câștigate – Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma primelor brute subscrise din care se scade variația rezervei brute pentru primele necâștigate legate de primirile în reasigurare neproporțională.

C0010 – C0160/R0240

Prime câștigate – Partea reasigurătorilor

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma părții reasigurătorilor din primele brute subscrise din care se scade variația părții reasigurătorilor din rezerva pentru primele necâștigate.

C0010 – C0160/R0300

Prime câștigate – Net

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma primelor brute subscrise din care se scade variația rezervei brute pentru primele necâștigate aferente sumei dintre asigurarea directă și primirile în reasigurare, din care se scade cuantumul cedat întreprinderilor de reasigurare.

C0010 – C0120/R0310

Daune apărute – Brut – Asigurare directă

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: daunele apărute înseamnă suma dintre daunele plătite și variația rezervei pentru daune în cursul exercițiului financiar în legătură cu contractele de asigurare provenite din activitatea de asigurare directă.

Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuielile de soluționare a daunelor.

C0010 – C0120/R0320

Daune apărute – Brut – Primiri în reasigurare proporțională

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: daunele apărute înseamnă suma dintre daunele plătite și variația rezervei pentru daune în cursul exercițiului financiar în legătură cu contractele de asigurare provenite din primirile brute în reasigurare proporțională.

Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuielile de soluționare a daunelor.

C0130 – C0160/R0330

Daune apărute – Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: daunele apărute înseamnă suma dintre daunele plătite și variația rezervei de daune în cursul exercițiului financiar în legătură cu contractele de asigurare provenite din primirile brute în reasigurare neproporțională.

Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuielile de soluționare a daunelor.

C0010 – C0160/R0340

Daune apărute – Partea reasigurătorilor

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: partea reasigurătorilor în suma dintre daunele plătite și variația rezervei pentru daune în cursul exercițiului financiar.

Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuielile de soluționare a daunelor.

C0010 – C0160/R0400

Daune apărute – Net

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: daunele apărute înseamnă suma dintre daunele plătite și variația rezervei pentru daune în cursul exercițiului financiar aferente sumei dintre asigurarea directă și primirile în reasigurare, din care se scade cuantumul cedat întreprinderilor de reasigurare.

Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuielile de soluționare a daunelor.

C0010 – C0120/R0410

Variațiile altor rezerve tehnice – Brut – Asigurare directă

Variațiile altor rezerve tehnice, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: variațiile altor rezerve tehnice pentru asigurările directe brute.

C0010 – C0120/R0420

Variațiile altor rezerve tehnice – Brut – Primiri în reasigurare proporțională

Variațiile altor rezerve tehnice, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: variațiile altor rezerve tehnice pentru primirile brute în reasigurare proporțională.

C0130 – C0160/R0430

Variațiile altor rezerve tehnice – Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

Variațiile altor rezerve tehnice, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: variațiile altor rezerve tehnice pentru primirile brute în reasigurare neproporțională.

C0010 – C0160/R0440

Variațiile altor rezerve tehnice – Partea reasigurătorilor

Variațiile altor rezerve tehnice, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: variațiile altor rezerve tehnice aferente cuantumurilor cedate reasigurătorilor.

C0010 – C0160/R0500

Variațiile altor rezerve tehnice – Net

Variațiile altor rezerve tehnice, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: valoarea netă a variațiilor altor rezerve tehnice reprezintă suma dintre asigurarea directă și primirile în reasigurare, din care se scade cuantumul cedat întreprinderilor de reasigurare.

C0010 – C0160/R0550

Cheltuieli în avans

Toate cheltuielile tehnice înregistrate în avans de întreprindere în perioada de raportare, pe bază de angajamente.

C0200/R0110–R0550

Total

Totalul diferiților indicatori pentru toate liniile de afaceri.

C0200/R1200

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli tehnice care nu sunt acoperite de cheltuielile de mai sus și care nu sunt împărțite pe linii de afaceri.

Nu trebuie incluse cheltuielile fără caracter tehnic, cum ar fi taxele și impozitele, cheltuielile cu dobânzile, pierderile din cesiuni etc.

C0200/R1300

Total cheltuieli

Valoarea tuturor cheltuielilor tehnice.

Obligațiile de asigurare și de reasigurare de viață

C0210 – C0280/R1410

Prime subscrise – Brut

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele brute subscrise cuprind toate sumele scadente în cursul exercițiului financiar pentru contractele de asigurare provenite din activitatea brută, indiferent dacă aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu financiar ulterior.

Sunt incluse atât activitatea de asigurare directă, cât și activitatea de reasigurare.

C0210 – C0280/R1420

Prime subscrise – Partea reasigurătorilor

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele brute subscrise cuprind toate sumele cedate reasigurătorilor scadente în cursul exercițiului financiar pentru contractele de asigurare, indiferent dacă aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exercițiu ulterior.

C0210 – C0280/R1500

Prime subscrise – Net

Definiția primelor subscrise prevăzută în aplicarea Directivei 91/674/CEE, dacă este cazul: primele subscrise nete reprezintă suma dintre activitatea de asigurare directă și primirile în reasigurare, din care se scade cuantumul cedat întreprinderilor de reasigurare.

C0210 – C0280/R1510

Prime câștigate – Brut

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma primelor brute subscrise din care se scade variația rezervei brute pentru primele necâștigate legate de asigurarea directă și de primirile în reasigurare .

C0210 – C0280/R1520

Prime câștigate – Partea reasigurătorilor

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: partea reasigurătorilor din primele brute subscrise, din care se scade variația părții reasigurătorilor din rezerva pentru primele necâștigate.

C0210 – C0280/R1600

Prime câștigate – Net

Definiția primelor câștigate prevăzută în Directiva 91/674/CEE, dacă este cazul: suma primelor brute subscrise din care se scade variația rezervei brute pentru primele necâștigate aferente sumei dintre asigurarea directă și primirile în reasigurare, din care se scade cuantumul cedat întreprinderilor de reasigurare.

C0210 – C0280/R1610

Daune apărute – Brut

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt definite în Directiva 91/674/CEE: daunele apărute înseamnă suma dintre daunele plătite și variația rezervei de daune în cursul exercițiului financiar în legătură cu contractele de asigurare provenite din activitățile de asigurare directă și de reasigurare.

Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuielile de soluționare a daunelor.

C0210 – C0280/R1620

Daune apărute – Partea reasigurătorilor

Daune apărute în cursul perioadei de raportare, astfel cum sunt defini