EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2423

Regulamentul (UE) 2015/2423 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

OJ L 341, 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/18


REGULAMENTUL (UE) 2015/2423 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului (2) prevede o liberalizare asimetrică a comerțului între Uniune și țările și teritoriile în cauză din Balcanii de Vest, acordându-le beneficiul unui acces excepțional și nelimitat fără taxe vamale pe piața Uniunii pentru aproape toate produsele lor până la 31 decembrie 2015.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu prevede nicio posibilitate de a suspenda temporar acordarea unor măsuri comerciale excepționale în cazul unor încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, ale principiilor fundamentale democrației și ale statului de drept de către beneficiari. Este necesar să se introducă această posibilitate, pentru a se asigura că pot fi luate măsuri rapide în situația în care încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, ale principiilor fundamentale democrației și ale statului de drept apar în una dintre țările și teritoriile participante sau asociate la procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de Uniune.

(3)

Având în vedere diferențele în ceea ce privește sfera de aplicare a liberalizării tarifare în cadrul regimurilor contractuale care au fost dezvoltate între Uniune și toți participanții la procesul de stabilizare și asociere, precum și preferințele acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1215/2009, se consideră adecvată prelungirea duratei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 până la 31 decembrie 2020, pentru a le oferi beneficiarilor măsurilor comerciale excepționale și Uniunii suficient timp să alinieze, după caz, preferințele acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 cu cele prevăzute în acordurile de stabilizare și de asociere.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 prevede o cotă globală pentru importurile de vin în Uniune cu codurile din Nomenclatura combinată (NC) 2204 21 93-2204 21 98 și 2204 29 93-2204 29 98. Respectiva cotă este accesibilă pentru toate țările și teritoriile din Balcanii de Vest la epuizarea contingentului de vin individual, după cum se prevede în acordurile bilaterale de stabilizare și de asociere, cu excepția Republicii Muntenegru. Protocolul privind vinul încheiat cu Muntenegru include numai un contingent pentru vin pentru codurile NC ex 2204 10 și ex 2204 21, pe care această țară nu a fost în măsură să îl utilizeze în întregime. Acest fapt împiedică Muntenegru să acceseze o cotă de scutire de taxe vamale pentru vin pentru produse care nu sunt acoperite de Acordul de stabilizare și de asociere. Pentru a se asigura că toate țările și teritoriile în cauză din Balcanii de Vest beneficiază de același tratament, este oportun să se prevadă ca Muntenegru să aibă, de asemenea, acces la cota globală a vinului pentru produsele de la codul NC 2204 29, fără a fi nevoie să se epuizeze cota sa individuală.

(5)

De la lansarea procesului de stabilizare și de asociere, au fost încheiate acorduri de stabilizare și de asociere cu toate țările și teritoriile în cauză din Balcanii de Vest, cu excepția Kosovo (3). În mai 2014, au fost încheiate negocierile în vederea unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo, iar Acordul a fost semnat în octombrie 2015.

(6)

Bosnia și Herțegovina a fost recunoscută ca țară potențial candidată la aderarea la Uniunea Europeană în 2003, iar la 16 iunie 2008 a semnat un acord de stabilizare și de asociere (denumit în continuare „acordul de stabilizare și de asociere”), prin care și-a exprimat acordul în privința condițiilor de aderare la Uniune. Până la 31 mai 2015 s-a aplicat un acord interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț cu Bosnia și Herțegovina (4) (denumit în continuare „acordul interimar”), iar începând cu 1 iunie 2015 se aplică Acordul de stabilizare și de asociere.

(7)

Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina încă nu a acceptat să adapteze concesiile comerciale acordate în temeiul Acordului de stabilizare și de asociere pentru a ține seama de comerțul tradițional preferențial între Croația și Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului central european de comerț liber. În cazul în care, până în momentul adoptării prezentului regulament, un acord privind adaptarea concesiilor comerciale prevăzute în Acordul de stabilizare și de asociere nu a fost semnat și aplicat cu titlu provizoriu de către Uniune și Bosnia și Herțegovina, preferințele acordate Bosniei și Herțegovinei ar trebui să fie suspendate începând cu 1 ianuarie 2016. Odată ce Uniunea și Bosnia și Herțegovina semnează și aplică cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea concesiilor comerciale din cadrul Acordului de stabilizare și de asociere, aceste preferințe ar trebui să fie restabilite,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(d)

neimplicării țărilor și a teritoriilor menționate la articolul 1 în încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, ale principiilor fundamentale ale democrației și ale statului de drept.”

2.

Articolul 2 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care o țară sau un teritoriu nu respectă alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) sau alineatul (2), Comisia poate suspenda, în totalitate sau în parte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dreptul țării sau teritoriului în cauză la beneficiile acordate în temeiul prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (4).”

3.

La articolul 7 se adaugă următoarea literă:

„(c)

suspendarea, în totalitate sau parțială, a dreptului țării sau teritoriului în cauză la beneficiile acordate în temeiul prezentului regulament, în caz de nerespectare de către acea țară sau acel teritoriu a condițiilor stabilite la articolul 2 alineatul (1) litera (d).”

4.

La articolul 10 alineatul (1), textul introductiv se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când Comisia consideră că există suficiente elemente de probare a fraudei sau a neîndeplinirii obligației de a oferi cooperarea administrativă necesară verificării probei de origine sau constată o creștere masivă a exporturilor spre Uniune peste nivelul producției și al capacității de export obișnuite sau o nerespectare a dispozițiilor de la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) de către țările și teritoriile menționate la articolul 1, Comisia poate lua măsuri de suspendare totală sau parțială a regimurilor prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă de trei luni, cu condiția ca, în prealabil:”

5.

La articolul 12, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2020.”

6.

În anexa I, nota de subsol (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

Aplicarea acestui contingent tarifar global vinurilor originare din Muntenegru, în ceea ce privește produsele încadrate la codul NC 2204 21, este condiționată de epuizarea prealabilă a contingentelor tarifare individuale prevăzute în Protocolul adițional privind vinul, încheiat cu Muntenegru. Respectivul contingent tarifar individual este deschis sub numărul de ordine 09.1514.”

Articolul 2

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina se suspendă începând cu 1 ianuarie 2016.

Articolul 3

(1)   În pofida articolului 2, aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina nu se suspendă în cazul în care, înainte de 1 ianuarie 2016, Uniunea și Bosnia și Herțegovina semnează și aplică cu titlu provizoriu un acord privind adaptarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană.

(2)   În cazul în care acordul privind adaptarea menționat la alineatul (1) este semnat și aplicat cu titlu provizoriu numai la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 se aplică din nou în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina de la data la care un astfel de acord este semnat și aplicat cu titlu provizoriu.

(3)   Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene imediat după ce acordul privind adaptarea menționat la alineatul (1) a fost semnat.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 decembrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  Poziția Parlamentului European din 15 decembrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 decembrie 2015.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (JO L 328, 15.12.2009, p. 1).

(3)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

(4)  Acord interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (JO L 233, 30.8.2008, p. 6).


Top