EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2401

Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 al Comisiei din 2 octombrie 2015 cu privire la conținutul și la funcționarea registrului de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

OJ L 333, 19.12.2015, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2401/oj

19.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/50


REGULAMENTUL DELEGAT (UE, Euratom) 2015/2401 AL COMISIEI

din 2 octombrie 2015

cu privire la conținutul și la funcționarea registrului de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (1), în special articolul 7 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1141/2014 impune Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene (denumită în continuare „autoritatea”) să instituie și să gestioneze un registru al partidelor politice europene și al fundațiilor politice europene (denumit în continuare „registrul”).

(2)

Registrul ar trebui să repertorieze datele, informațiile și documentele prezentate alături de cererile de înregistrare ca partid politic european sau ca fundație politică europeană, precum și orice date, informații și documente transmise ulterior de către un partid politic european sau de către o fundație politică europeană în conformitate cu prezentul regulament.

(3)

Autoritatea ar trebui să primească informațiile și documentele justificative de care are nevoie pentru a se achita integral de responsabilitățile care îi revin în privința registrului.

(4)

Registrul ar trebui să furnizeze un serviciu public ale cărui beneficii sunt transparența, asumarea responsabilității și securitatea juridică. Din acest motiv, autoritatea ar trebui să gestioneze registrul într-un mod care să permită un acces corespunzător la informațiile pe care le conține, precum și certificarea acestor informații, respectând totodată obligațiile care îi revin în materie de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, inclusiv în rolul său de operator de date, astfel cum a fost definit în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(5)

Autoritatea ar trebui să furnizeze extrasul standard din registru care conține informațiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare adoptat de Comisie în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

(6)

Modalitățile operaționale, care ar trebui să rămână proporționale, ar trebui să fie lăsate la latitudinea autorității.

(7)

Registrul ar trebui să fie diferit de site-ul web creat de Parlamentul European în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Cu toate acestea, unele dintre documentele păstrate în registru ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pe acest site web,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Conținutul registrului

(1)   În ceea ce privește partidele politice europene și fundațiile politice europene, registrul conține următoarele documente, inclusiv actualizările acestora, dacă este cazul:

(a)

statutele, inclusiv toate elementele prevăzute la articolele 4 și 5 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, precum și orice modificări ale acestora;

(b)

declarația standard anexată la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, completată și semnată în mod corespunzător;

(c)

în cazul în care este necesar, pe lângă statute, o descriere detaliată a structurii financiare, a structurii de guvernanță și a structurii de gestionare a partidului politic european sau a fundației afiliate acestuia, dacă este cazul, care să demonstreze că se face o distincție clară între cele două entități;

(d)

în cazul în care statul membru în care solicitantul își are sediul cere acest lucru, o declarație emisă de statul membru respectiv, prin care se certifică faptul că solicitantul a respectat toate cerințele naționale relevante pentru a-și prezenta cererea și că statutele sale sunt conforme cu dispozițiile aplicabile din legislația națională;

(e)

orice documente sau orice corespondență din partea autorităților statelor membre referitoare la documentele sau la informațiile vizate de prezentul articol.

(2)   În ceea ce privește partidele politice europene, registrul conține următoarele documente, în plus față de documentele menționate la alineatul (1):

(a)

cererea de înregistrare ca partid politic european, prezentată sub forma unei scrisori, semnată în mod corespunzător de către președintele entității solicitante;

(b)

o copie a rezultatelor oficiale ale celor mai recente alegeri pentru Parlamentul European la momentul depunerii cererii de înregistrare și, odată ce partidul politic european este înregistrat, o copie a rezultatelor oficiale obținute în urma tuturor alegerilor pentru Parlamentul European;

(c)

în cazul persoanelor fizice care formează un partid politic european, o declarație semnată de cel puțin șapte persoane provenind din state membre diferite, care dețin mandate electorale în Parlamentul European sau în parlamentele naționale ori regionale sau în adunările naționale ori regionale, confirmând intenția acestora de a se afilia partidului politic european în cauză; registrul conține, de asemenea, modificările generate de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European sau ale alegerilor naționale ori regionale și/sau de modificarea componenței sale;

(d)

în cazul unui partid politic solicitant care nu a participat încă la alegerile pentru Parlamentul European, o dovadă scrisă a intenției sale, exprimată în mod public, de a participa la următoarele alegeri pentru Parlamentul European, indicând, de asemenea, partidele politice naționale și/sau regionale care îi sunt afiliate și care intenționează să prezinte candidați la alegeri;

(e)

lista actuală a partidelor membre, anexată la statute, în care se precizează, pentru fiecare partid membru, denumirea sa completă, acronimul, tipul de afiliere și statul membru în care acesta este înregistrat.

(3)   În ceea ce privește fundațiile politice europene, registrul conține următoarele documente, în plus față de documentele menționate la alineatul (1):

(a)

cererea de înregistrare ca fundație politică europeană, prezentată sub forma unei scrisori, semnată în mod corespunzător de către președintele entității solicitante sau de către președintele partidului politic european la care este afiliată fundația politică solicitantă;

(b)

lista membrilor organului de conducere, specificând naționalitatea fiecărui membru;

(c)

lista actuală a organizațiilor membre, precizând, pentru fiecare organizație membră, denumirea sa completă, acronimul, tipul de afiliere și statul membru în care aceasta este înregistrată.

(4)   Următoarele informații referitoare la fiecare partid politic european înregistrat și la fiecare fundație politică europeană înregistrată trebuie să fie actualizate în registru:

(a)

tipul de entitate (partid politic european sau fundație politică europeană);

(b)

numărul de înregistrare atribuit de către autoritate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare al Comisiei privind dispozițiile detaliate referitoare la sistemul numeric de înregistrare aplicabil registrului de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, precum și informații furnizate în extrasele standard din registru;

(c)

denumirea completă, acronimul și logoul;

(d)

statul membru în care partidul politic european sau fundația politică europeană își are sediul;

(e)

în cazurile în care statul membru în care se află sediul prevede o înregistrare paralelă, denumirea autorității relevante responsabile de înregistrare, adresa poștală și site-ul web al acesteia, dacă este cazul;

(f)

adresa sediului, adresa poștală, dacă este diferită de prima, adresa de e-mail și site-ul web, după caz;

(g)

data înregistrării ca partid politic european sau ca fundație politică europeană și, dacă este cazul, data radierii din registru;

(h)

în cazul în care partidul politic european sau fundația politică europeană a fost înființată ca urmare a transformării unei entități înregistrate într-un stat membru, denumirea completă și statutul juridic al entității respective, inclusiv numărul său național de înregistrare;

(i)

data de adoptare a statutelor, precum și data eventualelor modificări ale acestora;

(j)

numărul membrilor partidului politic european sau ai partidelor sale membre, dacă este cazul, care sunt deputați în Parlamentul European;

(k)

denumirea și numărul de înregistrare al fundației politice europene afiliate la partidul politic european, după caz;

(l)

în cazul unei fundații politice europene, denumirea și numărul de înregistrare al partidului politic european la care aceasta este afiliată;

(m)

identitatea, inclusiv numele, data nașterii, naționalitatea și domiciliul persoanelor care sunt membre ale organelor de reprezentare administrativă, financiară și juridică sau care dețin funcții învestite cu astfel de puteri, precum și indicarea clară a capacității și a competențelor acestora, individuale sau colective, de a angaja entitatea respectivă față de părți terțe și de a o reprezenta în cadrul unor proceduri judiciare.

(5)   Toate documentele și informațiile menționate la alineatele (1)-(4) se păstrează în registru, pe o perioadă nelimitată de timp.

Articolul 2

Informații și documente justificative suplimentare

Entitățile care solicită înregistrarea, precum și partidele politice europene înregistrate și fundațiile politice europene înregistrate furnizează autorității, în plus față de cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, documentele și informațiile menționate la articolul 1, precum și eventualele actualizări ale acestora.

Autoritatea poate solicita partidelor politice europene și fundațiilor politice europene să rectifice orice documente și informații incomplete sau perimate care i-au fost furnizate.

Articolul 3

Servicii furnizate de registru

(1)   Autoritatea stabilește extrasele standard din registru. Autoritatea pune la dispoziția oricărei persoane fizice sau juridice extrasul standard în termen de zece zile lucrătoare de la primirea cererii.

(2)   În cazul în care autoritatea dispune de competența necesară în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, aceasta certifică, la cerere, că informațiile furnizate în extrasele standard sunt corecte, actualizate și conforme cu legislația aplicabilă a Uniunii.

În cazul în care autoritatea nu dispune de nicio competență în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, aceasta certifică, la cerere, că informațiile furnizate în extrasele standard sunt cele mai complete, actualizate și corecte cu putință, aflate la dispoziția sa după efectuarea tuturor controalelor rezonabile. Aceste controale urmăresc, printre altele, să obțină o confirmare a informațiilor primite din partea autorităților vizate ale statelor membre, în măsura în care legislația națională relevantă prevede posibilitatea ca autoritățile în cauză să facă acest lucru. Termenul-limită prevăzut la alineatul (1) nu se aplică cererilor care intră sub incidența prezentului paragraf.

În certificarea menționată la prezentul alineat, autoritatea precizează fără echivoc dacă are competență în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

(3)   La cerere, autoritatea furnizează certificarea menționată la alineatul (2) instituțiilor și organismelor Uniunii, precum și autorităților și instanțelor din statele membre. La cerere, aceasta furnizează, de asemenea, o astfel de certificare partidelor politice europene sau fundațiilor politice europene în ceea ce privește propriul lor statut.

Autoritatea poate, de asemenea, să ofere o astfel de certificare oricărei alte persoane fizice sau juridice, în cazul în care acest lucru este necesar în vederea derulării unor proceduri judiciare sau administrative, în urma prezentării către autoritate a unei cereri argumentate în mod corespunzător.

(4)   Autoritatea stabilește în detaliu procedura de urmat pentru depunerea cererilor și emiterea extraselor standard și a certificărilor, inclusiv procedura referitoare la utilizarea mijloacelor electronice pentru furnizarea acestor servicii.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 4.11.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


Top