Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1929

Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

OJ L 286, 30.10.2015, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrogare implicită prin 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1929/oj

30.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/1


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) 2015/1929 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 28 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 322,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește normele de instituire și de execuție a bugetului general al Uniunii Europene. În special, acesta conține, de asemenea, norme privind achizițiile publice. Directivele 2014/23/UE (4) și 2014/24/UE (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost adoptate la 26 februarie 2014 și, prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 trebuie modificat astfel încât să se ia în considerare directivele menționate în cazul contractelor atribuite de instituțiile Uniunii pe cont propriu.

(2)

Pentru a garanta conformitatea terminologiei utilizate în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 cu cea din cadrul Directivelor 2014/23/UE și 2014/24/UE, ar trebui adăugate unele definiții și aduse anumite clarificări tehnice.

(3)

Măsurile de publicitate ex-ante și ex-post necesare pentru lansarea unei proceduri de achiziții ar trebui să fie clarificate în cazul contractelor aflate sub limita inferioară sau peste limita superioară a pragurilor stabilite în Directiva 2014/24/UE.

(4)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui să includă o listă completă a tuturor procedurilor de achiziții puse la dispoziția instituțiilor Uniunii, indiferent de prag.

(5)

La fel ca în cazul Directivei 2014/24/UE, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui să permită efectuarea unor consultări ale pieței înainte de a lansa o procedură de achiziții.

(6)

În plus, ar trebui să se clarifice modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea dezvoltării durabile, asigurându-se totodată că prin contractele încheiate pot obține oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special impunând anumite etichete și/sau utilizând metode de atribuire adecvate.

(7)

Pentru a se asigura că, la executarea contractelor, operatorii economici îndeplinesc obligațiile aplicabile de mediu, sociale și care decurg din dreptul muncii prevăzute în dreptul Uniunii, în legislația națională, în acordurile colective sau în convențiile internaționale aplicabile în domeniul social și al mediului enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE, astfel de obligații ar trebui să facă parte din cerințele minime definite de autoritatea contractantă și ar trebui să fie integrate în contractele semnate de autoritatea contractantă.

(8)

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Comisia ar trebui să instituie un sistem unic de detectare timpurie și de excludere, iar normele privind excluderea de la participarea la procedurile de achiziții ar trebui îmbunătățite pentru a consolida protecția intereselor respective.

(9)

Decizia privind excluderea unui operator economic de la participarea la procedurile de achiziții sau impunerea unei sancțiuni financiare, precum și decizia de a publica informațiile aferente, ar trebui să fie luate de autoritatea contractantă relevantă, având în vedere autonomia sa în materie administrativă. În absența unei hotărâri definitive sau a unei decizii administrative definitive, precum și în cazurile referitoare la o nerespectare gravă a contractului, autoritatea contractantă ar trebui să ia decizia ținând cont de recomandarea unui comitet pe baza unei încadrări juridice preliminare a comportamentului operatorului economic în cauză. Comitetul ar trebui, de asemenea, să evalueze durata unei excluderi în cazurile în care durata nu a fost stabilită prin hotărârea definitivă sau prin decizia administrativă definitivă.

(10)

Rolul comitetului ar trebui să fie acela de a asigura operarea coerentă a sistemului de excludere. Comitetul ar trebui să fie compus dintr-un președinte permanent, din reprezentanți ai Comisiei și un reprezentant al autorității contractante relevante.

(11)

Încadrarea juridică preliminară nu aduce atingere evaluării finale a comportamentului operatorului economic de către autoritățile competente ale statelor membre în temeiul dreptului intern. În consecință, recomandarea comitetului, precum și decizia autorității contractante ar trebui să fie revizuite în urma notificării unei astfel de evaluări finale.

(12)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui să specifice situațiile care conduc la o excludere.

(13)

Un operator economic ar trebui să fie exclus de către autoritatea contractantă atunci când s-a luat o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă în cazul unor abateri profesionale grave, al nerespectării, intenționate sau nu, a obligațiilor legate de plata contribuțiilor la fondul asigurărilor sociale sau de plata impozitelor, al fraudării bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „bugetul”), al corupției, al participării la o organizație criminală, al spălării de bani, al finanțării terorismului, al infracțiunilor legate de activități teroriste, al muncii copiilor sau al altor forme de trafic de ființe umane sau de nereguli. De asemenea, operatorul economic ar trebui să fie exclus în situațiile de nerespectare gravă a contractului sau de faliment.

(14)

Atunci când decide cu privire la excluderea, la impunerea unei sancțiuni financiare și la publicarea acesteia sau la respingerea unui operator economic, autoritatea contractantă ar trebui să asigure respectarea principiului proporționalității ținând cont, în special, de gravitatea situației, de impactul său bugetar, de perioada scursă de la respectiva conduită, de durata și de caracterul repetitiv al acesteia, de premeditare sau de gradul de neglijență și de măsura în care operatorul economic colaborează și cu autoritatea competentă relevantă și contribuie la investigație.

(15)

De asemenea, autoritatea contractantă ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude un operator economic în cazul în care o persoană fizică sau juridică care își asumă o răspundere nelimitată pentru datoriile respectivului operator economic este în faliment sau într-o situație similară de insolvență sau respectiva persoană fizică sau juridică nu își îndeplinește obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale sau a impozitelor, în cazul în care astfel de situații au un impact asupra situației financiare a operatorului economic.

(16)

Un operator economic nu ar trebui să facă obiectul unei decizii de excludere atunci când a luat măsuri corective, demonstrându-și astfel fiabilitatea. Această posibilitate ar trebui să nu se aplice în cazul celor mai grave activități infracționale.

(17)

Având în vedere principiul proporționalității, este necesar să se facă o distincție între acele cazuri în care se poate impune o sancțiune financiară ca alternativă la excludere și cazurile în care gravitatea comportamentului operatorului economic în cauză în legătură cu încercarea de a obține nejustificat fonduri ale Uniunii justifică impunerea unei sancțiuni financiare în plus față de excludere, astfel încât să se asigure un efect disuasiv. Este de asemenea necesar să se definească cuantumul minim și cuantumul maxim ale sancțiunii financiare care poate să fie impusă de autoritatea contractantă.

(18)

Este important să se sublinieze că posibilitatea de a aplica sancțiuni administrative și/sau financiare pe baza reglementărilor este independentă de posibilitatea de a aplica sancțiuni contractuale, cum ar fi clauzele penale.

(19)

Durata excluderii ar trebui să fie limitată în timp, la fel ca în cazul Directivei 2014/24/UE și ar trebui să respecte principiul proporționalității.

(20)

Este necesar să se stabilească când începe să curgă și durata termenului de prescripție pentru impunerea sancțiunilor administrative.

(21)

Este important să se poată consolida efectul disuasiv obținut prin excludere și prin sancțiunea financiară. În acest sens, efectul disuasiv ar trebui consolidat prin posibilitatea de a publica informațiile referitoare la excludere și/sau la sancțiunea financiară, cu respectarea deplină a cerințelor privind protecția datelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7). Acest lucru ar trebui să contribuie la asigurarea nerepetării respectivului comportament. Din motive de securitate juridică și în conformitate cu principiul proporționalității, ar trebui specificat în ce situații nu ar trebui să aibă loc o publicare. În evaluarea sa, autoritatea contractantă ar trebui să țină cont de eventualele recomandări din partea comitetului. În ceea ce privește persoanele fizice, datele cu caracter personal ar trebui să fie publicate doar în cazuri excepționale, justificate de gravitatea comportamentului sau de impactul acestuia asupra intereselor financiare ale Uniunii.

(22)

Informațiile referitoare la o excludere sau la o sancțiune financiară ar trebui publicate doar în cazurile de abateri profesionale grave, fraudă, deficiențe semnificative în respectarea principalelor obligații ale unui contract finanțat din bugetul Uniunii sau ale unor nereguli.

(23)

Criteriile de excludere ar trebui să fie disociate în mod clar de criteriile care antrenează o posibilă respingere din cadrul unei anumite proceduri.

(24)

Este oportun să se identifice și să se trateze în mod separat diferitele cazuri care în mod obișnuit sunt numite situații de „conflict de interese”. Noțiunea de „conflict de interese” ar trebui utilizată exclusiv în cazurile în care un funcționar sau un agent al unei instituții a Uniunii se află într-o astfel de situație. În cazurile în care un operator economic încearcă să influențeze în mod necorespunzător o procedură sau să obțină informații confidențiale, acest fapt ar trebui considerat drept o „abatere profesională gravă”. În plus, operatorii economici se pot afla în situația în care nu ar trebui să fie selectați pentru a executa un contract din cauza unui conflict de interese profesionale, de exemplu o întreprindere nu ar trebui să evalueze un proiect la care a participat, iar un auditor nu ar trebui să aibă posibilitatea de a audita conturile pe care le-a certificat anterior.

(25)

Informațiile privind detectarea timpurie a riscurilor și privind impunerea unor sancțiuni administrative asupra operatorilor economici ar trebui centralizate. În acest sens, informațiile aferente ar trebui stocate într-o bază de date instituită și gestionată de Comisie, în calitate de proprietar al sistemului centralizat. Acest sistem ar trebui să funcționeze în deplină conformitate cu dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal.

(26)

În timp ce Comisiei îi revine responsabilitatea de a institui și de a opera sistemul de detectare timpurie și de excludere, celelalte instituții și organisme, precum și toate entitățile care participă la execuția bugetului în conformitate cu articolele 59 și 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui să participe la respectivul sistem prin transmiterea informațiilor relevante către Comisie pentru a asigura detectarea timpurie a riscurilor.

(27)

Autoritatea contractantă și comitetul ar trebui să garanteze dreptul la apărare al operatorilor economici. Aceleași drepturi ar trebui să fie acordate operatorilor economici în contextul detectării timpurii, în cazul în care o acțiune preconizată de ordonatorul de credite ar putea afecta negativ drepturile operatorului economic vizat. În cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii și care nu face încă obiectul unei hotărâri definitive, autoritatea contractantă și comitetul ar trebui să poată amâna oportunitatea acordată operatorului economic de a-și prezenta observațiile. O astfel de amânare ar trebui să fie justificată doar în cazul în care există motive legitime de păstrare a confidențialității investigației.

(28)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special nevoia de a asigura legalitatea și proporționalitatea sancțiunilor, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul de apărare și dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal.

(29)

Curții de Justiție a Uniunii Europene ar trebui să i se confere competența de fond în ceea ce privește sancțiunile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu articolul 261 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(30)

Pentru a facilita protecția intereselor financiare ale Uniunii în cadrul tuturor metodelor de gestiune, entitățile implicate în execuția bugetului Uniunii în gestiune partajată și indirectă ar trebui să țină cont, după caz, de excluderile decise de autoritățile contractante la nivelul Uniunii.

(31)

În conformitate cu Directiva 2014/24/UE, ar trebui să fie posibil să se verifice dacă un operator economic este exclus, să se aplice criterii de selecție și de atribuire a contractelor, precum și să se verifice conformitatea documentelor de achiziție, indiferent de ordine. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă respingerea ofertelor pe baza criteriilor de atribuire fără o verificare prealabilă în baza criteriilor de excludere sau de selecție a ofertantului respectiv.

(32)

Contractele ar trebui să fie atribuite pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, corespunzător articolului 67 din Directiva 2014/24/UE. Ar trebui să se clarifice faptul că criteriile de selecție sunt strict legate de evaluarea candidaților sau a ofertanților și că criteriile de atribuire sunt strict legate de evaluarea ofertelor.

(33)

Achizițiile publice ale Uniunii ar trebui să aibă ca scop asigurarea utilizării eficace, transparente și adecvate a fondurilor Uniunii. În acest sens, achizițiile electronice ar trebui să contribuie la utilizarea mai eficientă a fondurilor Uniunii și ar trebui să îmbunătățească accesul la contracte pentru toți operatorii economici.

(34)

Ar trebui să se clarifice faptul că ar trebui să existe o etapă de deschidere și o evaluare pentru fiecare procedură. O decizie de atribuire ar trebui să fie întotdeauna rezultatul unei evaluări.

(35)

Având în vedere că criteriile nu se aplică într-o anumită ordine, este necesar să se ofere posibilitatea ofertanților respinși care au prezentat oferte conforme de a fi informați în legătură cu caracteristicele și cu avantajele relative ale ofertei câștigătoare, în cazul în care solicită acest lucru.

(36)

În cazul contractelor-cadru pentru care se reia procedura concurențială, este oportun să se renunțe la obligația de a comunica unui contractant necâștigător caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare, întrucât primirea unor astfel de informații de către părțile la același contract-cadru de fiecare dată când se reia procedura concurențială ar putea aduce atingere concurenței loiale dintre acestea.

(37)

O autoritate contractantă ar trebui să aibă posibilitatea de a anula o procedură de achiziții înainte de semnarea contractului, fără ca ofertanții sau candidații să aibă dreptul de a solicita despăgubiri. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere situațiilor în care autoritatea contractantă a acționat în așa fel încât poate fi considerată răspunzătoare pentru prejudiciile aduse, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii.

(38)

La fel ca în cazul Directivei 2014/24/UE, este necesar să se clarifice condițiile în care un contract poate fi modificat în cursul executării sale, fără a fi nevoie de o nouă procedură de achiziții. În special, cazurile referitoare la modificările de natură administrativă, succesiunea cu titlu universal și aplicarea unor clauze sau opțiuni de revizuire clare și fără echivoc nu modifică cerințele minime ale procedurii inițiale. O nouă procedură de achiziții ar trebui să fie impusă în cazul în care sunt aduse modificări semnificative contractului inițial, în special cu privire la domeniul de aplicare și la conținutul drepturilor și obligațiilor reciproce ale părților, inclusiv la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală. Modificările de acest tip demonstrează intenția părților de a renegocia clauze sau condiții esențiale ale contractului respectiv, în special în cazul în care modificările ar fi avut o influență asupra rezultatului procedurii dacă ar fi fost incluse în procedura inițială.

(39)

Ar trebui să se ofere posibilitatea de a solicita garanții contractuale în cazul unor lucrări, produse și servicii complexe, pentru a garanta respectarea obligațiilor contractuale substanțiale, în conformitate cu practica stabilită în aceste sectoare pentru a se asigura executarea corespunzătoare a contractului pe toată durata acestuia.

(40)

Este necesar să se prevadă posibilitatea de a suspenda executarea unui contract pentru a se stabili dacă au existat erori, nereguli sau fraude.

(41)

Pentru a determina pragurile și procedurile aplicabile, este necesar să se clarifice dacă instituțiile Uniunii, agențiile și organismele executive sunt considerate autorități contractante. Acestea nu ar trebui considerate autorități contractante atunci când efectuează o achiziție de la un organism central de achiziție. În plus, instituțiile Uniunii formează o singură entitate juridică și nu pot încheia contracte ci doar acorduri administrative între departamentele acestora.

(42)

Este oportun să se includă o trimitere în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 la cele două praguri din Directiva 2014/24/UE și care se aplică lucrărilor, produselor și serviciilor. Din motive de simplificare, precum și pentru o bună gestiune financiară, aceste praguri ar trebui, de asemenea, să se aplice contractelor de concesiune, date fiind particularitățile nevoilor contractuale ale instituțiilor Uniunii. Prin urmare, o revizuire a respectivelor praguri prevăzute în Directiva 2014/24/UE ar fi direct aplicabilă achizițiilor efectuate de către instituțiile Uniunii.

(43)

Este necesar să se precizeze condițiile de aplicare a perioadei de așteptare.

(44)

Este necesar să se clarifice care dintre operatorii economici au acces la achizițiile efectuate de instituțiile Uniunii, în funcție de locul de reședință al acestora, și să se prevadă în mod explicit posibilitatea unui acces de acest tip și în cazul organizațiilor internaționale.

(45)

Aplicarea motivelor de excludere ar trebui să fie extinsă la alte instrumente de execuție a bugetului precum granturi, premii, instrumente financiare și experți remunerați, precum și la execuția bugetului în cadrul gestiunii indirecte.

(46)

Elaborarea și adoptarea de rapoarte speciale ale Curții de Conturi ar trebui realizate în timp util, fără a aduce atingere independenței depline a Curții de Conturi de a stabili durata și calendarul auditurilor sale.

(47)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a exprimat un aviz la 3 decembrie 2014.

(48)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a se garanta că actele delegate se pot aplica de la începutul anului financiar.

(49)

Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 58, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind metodele de execuție bugetară, inclusiv gestiunea directă, exercitarea competențelor delegate ale agențiilor executive, dispoziții speciale privind gestiunea indirectă prin intermediul organizațiilor internaționale, al organismelor menționate la articolele 208 și 209, al organismelor de drept public sau al organismelor de drept privat cărora le revine o misiune de serviciu public, al organismelor de drept privat ale statelor membre însărcinate cu executarea unor parteneriate public-privat și al persoanelor însărcinate cu executarea anumitor acțiuni în cadrul PESC. De asemenea, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește criteriile de încadrare a organizațiilor non-profit în categoria organizațiilor internaționale.”

2.

Articolul 60 se modifică precum urmează:

(a)

la alineatul (2) primul paragraf, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

aplică normele și procedurile adecvate pentru acordarea finanțărilor din fondurile Uniunii prin intermediul achizițiilor, al granturilor, al premiilor și al instrumentelor financiare, inclusiv obligațiile prevăzute la articolul 108 alineatul (12);”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Entitățile și persoanele cărora li s-au delegat sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) previn, descoperă, corectează și notifică Comisiei neregulile și frauda în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului. În acest scop, acestea efectuează, în conformitate cu principiul proporționalității, controale ex ante și ex post, inclusiv, dacă este cazul, verificări la fața locului pe eșantioane reprezentative și/sau eșantioane bazate pe riscuri ale tranzacțiilor, pentru a asigura desfășurarea eficace și punerea în aplicare corectă a acțiunilor finanțate de la buget. De asemenea, acestea recuperează fondurile plătite în mod necuvenit, exclud de la accesul la fondurile Uniunii sau impun sancțiuni financiare și inițiază procedurile judiciare necesare în acest scop.”;

(c)

alineatele (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

„(7)   Alineatele (5) și (6) nu se aplică contribuției Uniunii destinate entităților care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune în temeiul articolelor 208 și 209.

(8)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind gestiunea indirectă, inclusiv stabilirea condițiilor de gestiune indirectă conform cărora sistemele, normele și procedurile entităților și persoanelor sunt echivalente cu cele ale Comisiei, privind declarațiile de gestiune și declarațiile de conformitate, precum și privind stabilirea procedurilor de verificare și de acceptare a conturilor, privind obligația de a notifica Comisia în legătură cu fraudele și neregulile detectate, privind excluderea din cheltuielile de finanțare ale Uniunii a cheltuielilor realizate cu încălcarea normelor aplicabile și privind impunerea de sancțiuni financiare.”

3.

Articolul 66 alineatul (9) se modifică după cum urmează:

(a)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Raportul de activitate indică rezultatele operațiunilor în raport cu obiectivele stabilite, riscurile aferente operațiunilor respective, utilizarea resurselor furnizate, precum și eficacitatea și eficiența sistemelor de control intern, inclusiv o evaluare globală a costurilor și beneficiilor controalelor. De asemenea, raportul include informații privind performanța globală a respectivelor operațiuni, precum și o evaluare a măsurii în care cheltuielile operaționale autorizate au contribuit la realizarea obiectivelor de politică și au generat valoare adăugată la nivelul Uniunii.”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite și, după caz, ale ordonatorilor de credite delegați ai instituțiilor, oficiilor, organismelor și agențiilor se publică pe site-ul internet al instituției, oficiului, organismului sau agenției respective într-o formă ușor accesibilă până la data de 1 iulie a fiecărui an pentru anul precedent, cu respectarea considerațiilor de confidențialitate și de securitate justificate în mod corespunzător.”

4.

La articolul 99 se introduce următorul alineat:

„(3a)   În contextul procedurii de descărcare de gestiune și în conformitate cu articolul 319 din TFUE, Comisia transmite în fiecare an, la cerere, raportul său anual de audit intern în sensul alineatul (3) de la prezentul articol, acordând atenția cuvenită cerințelor de confidențialitate.”

5.

Denumirea titlului V din partea I se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL V

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONCESIUNI”.

6.

Articolul 101 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 101

Definiții în sensul prezentului titlu

(1)   În sensul prezentului titlu:

(a)

«achiziție» înseamnă achiziționarea prin intermediul unui contract a unor lucrări, produse sau servicii, precum și achiziționarea sau închirierea de terenuri, de clădiri existente sau de alte bunuri imobile de către una sau mai multe autorități contractante de la operatori economici aleși de respectivele autorități contractante.

(b)

«contract de achiziții publice» înseamnă un contract cu titlu oneros încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante în sensul articolelor 117 și 190, pentru a obține, în schimbul unui preț plătit integral sau parțial de la buget, furnizarea de bunuri mobile sau imobile, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

Contractele de achiziții publice cuprind:

(i)

contracte de construcție;

(ii)

contracte de achiziții de produse;

(iii)

contracte de achiziții de lucrări;

(iv)

contracte de achiziții de servicii;

(c)

«contract de concesiune» înseamnă un contract cu titlu oneros încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante în sensul articolelor 117 și 190, pentru a încredința executarea unor lucrări sau prestarea și gestionarea de servicii unui operator economic (denumită în continuare «concesiune»). Remunerarea constă fie numai în dreptul de a exploata lucrările sau serviciile, fie în dreptul menționat alături de efectuarea unei plăți. Atribuirea unui contract de concesiune presupune transferul către concesionar a unui risc de operare în ceea ce privește exploatarea respectivelor lucrări sau servicii care cuprinde riscul aferent cererii sau riscul aferent ofertei ori ambele. Se consideră că concesionarul își asumă un risc de operare atunci când, în condiții normale de exploatare, nu i se garantează recuperarea investițiilor efectuate sau a costurilor suportate pentru exploatarea lucrărilor sau a serviciilor în cauză;

(d)

«contract» înseamnă un contract de achiziții publice sau un contract de concesiune;

(e)

«contract-cadru» înseamnă un contract de achiziții publice încheiat între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante în scopul stabilirii clauzelor unor contracte specifice care se întemeiază pe acesta și care trebuie atribuite pe parcursul unei perioade date, în special în ceea ce privește prețul, și, după caz, cantitatea preconizată;

(f)

«sistem dinamic de achiziție» înseamnă un proces în întregime electronic pentru achiziții curente;

(g)

«operator economic» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, inclusiv o entitate publică sau un grup de astfel de persoane, care se oferă să furnizeze produse, să execute lucrări sau să presteze servicii sau bunuri imobile;

(h)

«document de achiziție» înseamnă orice document produs de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a determina elementele procedurii de achiziție, inclusiv:

(i)

măsurile de publicitate prevăzute la articolul 103;

(ii)

invitația de participare la licitație;

(iii)

caietul de sarcini, care include caracteristicile tehnice și criteriile relevante sau documentele descriptive în cazul unui dialog competitiv;

(iv)

proiectul de contract;

(i)

«decizie administrativă definitivă» înseamnă o decizie a unei autorități administrative care are un efect definitiv și obligatoriu în conformitate cu dreptul țării în care își este stabilit operatorul economic sau în care este situată autoritatea contractantă sau în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii;

(j)

«organism central de achiziție» înseamnă o autoritate contractantă care oferă activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare;

(k)

«ofertant» înseamnă un operator economic care a depus o ofertă;

(l)

«candidat» înseamnă un operator economic care a solicitat o invitație de participare sau a fost invitat să participe la o procedură restrânsă, la o procedură competitivă cu negociere, la un dialog competitiv, la un parteneriat pentru inovare, la un concurs de proiecte sau la o procedură de negociere;

(m)

«vânzător» înseamnă un operator economic înregistrat pe o listă de vânzători pentru a fi invitat să prezinte cereri de participare la licitații sau să depună oferte;

(n)

«subcontractant» înseamnă un operator economic propus de un candidat sau de un ofertant sau de un contractant să execute o parte dintr-un contract. Subcontractantul nu are niciun angajament juridic direct față de autoritatea contractantă.

(2)   Un contract mixt care vizează două sau mai multe tipuri de achiziții (lucrări, produse sau servicii) sau de concesiuni (lucrări sau servicii) sau de ambele categorii se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție care caracterizează obiectul principal al contractului în cauză.

(3)   Cu excepția articolelor 105a-108, prezentul titlu nu se aplică granturilor și nici contractelor de asistență tehnică, astfel cum sunt definite în conformitate cu articolul 125 alineatul (8), încheiate cu BEI sau cu Fondul european de investiții.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate referitoare la definirea detaliată și domeniul de aplicare al contractelor de achiziții publice și al contractelor de concesiune, la nomenclatura aplicabilă cu trimitere la «Vocabularul comun privind achizițiile publice», la contractele mixte, privind operatorii economici, precum și la contractele-cadru și contractele specifice bazate pe acestea, care vizează durata maximă a contractelor-cadru și atribuirea contractelor specifice bazate pe contracte-cadru încheiate cu un singur operator economic sau, respectiv, cu mai mulți operatori economici, precum și metodele de executare a acestora.”

7.

Articolul 102 se modifică precum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text

„(2)   Toate contractele se scot la concurs pe o bază cât mai largă, cu excepția cazului în care se recurge la procedura menționată la articolul 104 alineatul (1) litera (d).

Valoarea estimată a unui contract nu poate fi determinată astfel încât să se eludeze normele aplicabile, iar un contract nu poate fi scindat în acest scop.

Autoritatea contractantă împarte contractele în loturi, după caz, ținând cont în mod corespunzător de întregul spectru al concurenței.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Autoritățile contractante nu pot utiliza contractele-cadru în mod abuziv sau astfel încât, prin scopul sau prin efectul lor, acestea să conducă la împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței.”

8.

Articolul 103 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 103

Măsuri de publicitate

(1)   În cazul procedurilor cu o valoare egală sau mai mare decât pragurile menționate la articolul 118 alineatul (1) sau la articolul 190, autoritatea contractantă publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

(a)

un anunț de participare pentru a lansa o procedură, cu excepția procedurii menționate la articolul 104 alineatul (1) litera (d);

(b)

un anunț de atribuire a contractului referitor la rezultatele procedurii.

(2)   Procedurile cu o valoare sub pragurile menționate la articolul 118 alineatul (1) sau la articolul 190 fac obiectul unei publicități adecvate.

(3)   Publicarea anumitor informații privind atribuirea unui contract poate fi interzisă, în cazul în care dezvăluirea acestora ar împiedica asigurarea respectării legii, ar contraveni interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici sau ar putea prejudicia concurența loială dintre aceștia.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind cerințele de publicitate a procedurilor prin trimitere la valoarea acestora comparativ cu pragurile menționate la articolul 118 alineatul (1), privind publicitatea la care se poate angaja autoritatea contractantă cu respectarea deplină a principiului nediscriminării și privind conținutul și publicarea avizelor.”.

9.

Articolul 104 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 104

Proceduri de achiziții

(1)   Procedurile de achiziții pentru atribuirea unor contracte de concesiune sau a unor contracte de achiziții publice, inclusiv a unor contracte-cadru, iau una din următoarele forme:

(a)

procedură deschisă;

(b)

procedură restrânsă, inclusiv în cadrul unui sistem dinamic de achiziție;

(c)

concurs de proiecte;

(d)

procedură de negociere, inclusiv fără publicare prealabilă;

(e)

dialog competitiv;

(f)

procedură competitivă cu negociere;

(g)

parteneriat pentru inovare;

(h)

proceduri care implică o cerere de exprimare a interesului.

(2)   În procedurile deschise, orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă.

(3)   În cazul procedurilor restrânse, al dialogurilor competitive, al procedurilor competitive cu negociere și al parteneriatelor pentru inovare, orice operator economic poate transmite o cerere de participare oferind informațiile solicitate de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă invită toți candidații care satisfac criteriile de selecție și care nu sunt în vreuna din situațiile de la articolele 106 și 107 să prezinte o ofertă.

În pofida primului paragraf, autoritatea contractantă poate limita numărul de candidați care urmează să fie invitați să participe la procedură pe baza unor criterii de selecție obiective și nediscriminatorii care se indică în avizul de contract sau în cererea de exprimare a interesului. Se asigură numărul de candidați invitați suficient pentru o concurență reală.

(4)   În toate procedurile care implică negociere, autoritatea contractantă negociază cu ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele ulterioare depuse de aceștia, sau părți ale acestora, cu excepția ofertelor lor finale, pentru a îmbunătăți conținutul acestora. Cerințele minime și criteriile specificate în documentele de achiziție nu fac obiectul negocierii.

O autoritate contractantă poate atribui un contract pe baza unei oferte inițiale fără negociere în cazul în care a indicat, în documentele de achiziție, că își rezervă posibilitatea de a face acest lucru.

(5)   Autoritatea contractantă poate utiliza:

(a)

procedura deschisă sau restrânsă pentru orice achiziție;

(b)

procedurile care implică o cerere de exprimare a interesului pentru contracte cu o valoare sub pragul menționat la articolul 118 alineatul (1) pentru a preselecta candidații care urmează să fie invitați să prezinte oferte ca răspuns la viitoare invitații restrânse la depunerea de oferte sau pentru a alcătui o listă de vânzători care urmează să fie invitați să transmită cereri de participare sau să prezinte oferte;

(c)

concursul de proiecte pentru achiziționarea unui plan sau proiect selectat de un juriu după ce a fost scos la concurs;

(d)

parteneriatul pentru inovare pentru dezvoltarea unui produs inovator, a unui serviciu sau a unor lucrări inovatoare și achiziționarea ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate;

(e)

procedura competitivă cu negociere sau dialogul competitiv pentru contractele de concesiune, pentru contractele de servicii menționate în anexa XIV la Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8), atunci când s-au prezentat doar oferte neregulamentare sau inacceptabile ca răspuns la o procedură deschisă sau restrânsă după ce procedura inițială s-a încheiat și pentru cazurile în care aceasta se justifică prin circumstanțele specifice legate, printre altele, de natura sau complexitatea obiectului contractului sau de specificul tipului de contract, după cum se detaliază în continuare în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament;

(f)

procedura de negociere pentru contracte cu valoare sub pragul menționat la articolul 118 alineatul (1) sau, atunci când procedura de negociere este fără publicare prealabilă, doar pentru tipuri specifice de achiziții care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/24/UE și în circumstanțe excepționale clar definite în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament.

(6)   Sistemul dinamic de achiziții este deschis pe întreaga sa durată de funcționare oricărui operator economic care satisface criteriile de selecție.

Pentru achiziții prin intermediul unui sistem dinamic de achiziții, autoritatea contractantă urmează regulile procedurii restrânse.

(7)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind tipul și reguli suplimentare detaliate pentru procedurile de achiziții destinate atribuirii de contracte menționate la alineatul (1) în legătură cu valoarea lor comparativ cu pragurile menționate la articolul 118 alineatul (1), privind numărul minim de candidați care urmează să fie invitați pentru fiecare tip de procedură, privind condițiile suplimentare de utilizare a diferitelor proceduri, privind un sistem dinamic de achiziții și privind ofertele neregulamentare și inacceptabile.

(8)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).”"

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 104a

Achiziții interinstituționale și achiziții comune

(1)   Atunci când un contract de achiziții sau un contract-cadru prezintă interes pentru două sau mai multe instituții, agenții executive sau organisme menționate la articolele 208 și 209, și ori de câte ori este posibil să se realizeze o eficiență sporită, autoritățile contractante în cauză pot aplica procedura legată de contractul ulterior direct sau de contractul-cadru, precum și gestionarea acestor contracte la nivel interinstituțional, sub conducerea uneia dintre autoritățile contractante.

Organismele instituite de Consiliu în cadrul PESC în temeiul titlului V din TUE pot, de asemenea, participa la procedurile interinstituționale.

Termenii unui contract-cadru se aplică doar între autoritățile contractante identificate în acest scop din momentul lansării procedurii de achiziții și acei operatori economici care sunt parte la contractul-cadru.

(2)   Atunci când un contract de achiziții sau un contract-cadru este necesar pentru implementarea unei acțiuni comune între o instituție și una sau mai multe autorități contractante din statele membre, procedura de achiziții poate fi realizată în comun de către această instituție și de autoritățile contractante.

Procedurile de achiziții comune pot fi realizate împreună cu statele AELS și cu statele candidate la aderarea la Uniune, în situația în care această posibilitate a fost prevăzută în mod expres într-un tratat bilateral sau multilateral.

În cazul unei proceduri de achiziții comune se aplică dispozițiile procedurale aplicabile instituției.

În cazul în care partea care revine autorității contractante a unui stat membru sau care este gestionată de aceasta este egală cu sau depășește 50 % din valoarea totală estimată a contractului sau în alte cazuri justificate corespunzător, instituția poate decide că normele procedurale aplicabile autorității contractante dintr-un stat membru se aplică procedurii de achiziții comune, cu condiția ca normele respective să poată fi considerate echivalente cu cele ale instituției.

Instituția și autoritatea contractantă a unui stat membru, a unui stat EFTA sau a unei țări candidate la Uniune vizată de procedura de achiziții comune convine în special asupra regulilor practice detaliate de evaluare a cererilor de participare sau a ofertelor, precum și în privința atribuirii contractului, a legii aplicabile contractului și a instanței competente pentru soluționarea litigiilor.

(3)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 referitor la stabilirea normelor detaliate privind achizițiile interinstituționale.”

11.

Articolul 105 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 105

Pregătirea unei proceduri de achiziții

(1)   Înainte de lansarea unei proceduri de achiziții, autoritatea contractantă poate efectua o consultare preliminară a pieței în vederea pregătirii procedurii.

(2)   În documentele de achiziție, autoritatea contractantă trebuie să identifice obiectul achiziției, oferind o descriere a nevoilor sale și caracteristicile lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate și să specifice criteriile de excludere, de selecție și de atribuire aplicabile. Autoritatea contractantă trebuie să indice, de asemenea, elementele care definesc cerințele minime pe care trebuie să le respecte toate ofertele. Printre cerințele minime se numără respectarea obligațiilor de drept al mediului, de drept social și de dreptul muncii instituite prin dreptul Uniunii, legislația națională, acorduri colective sau prin convențiile internaționale aplicabile în domeniul social și al mediului enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE.

(3)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind conținutul documentelor de achiziție, în special proiectele de contracte, privind caracteristicile etichetelor, normelor și standardelor de mediu, sociale sau de alt tip și privind consultarea preliminară a pieței.”

12.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 105a

Protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul detectării riscurilor și al impunerii de sancțiuni administrative

(1)   Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Comisia instituie și operează un sistem de detectare timpurie și de excludere.

Scopul unui astfel de sistem este de a facilita:

(a)

detectarea timpurie a riscurilor care amenință interesele financiare ale Uniunii;

(b)

excluderea operatorilor economici care se află în una din situațiile de excludere enumerate la articolul 106 alineatul (1);

(c)

impunerea unei sancțiuni financiare unui operator economic în temeiul articolului 106 alineatul (13).

(2)   Decizia de excludere și/sau de a impune o sancțiune financiară este luată de autoritatea contractantă. O astfel de decizie se bazează pe o hotărâre definitivă sau pe o decizie administrativă definitivă.

Cu toate acestea, în situațiile menționate la articolul 106 alineatul (2), autoritatea contractantă înaintează cazul comitetului menționat la articolul 108 pentru a asigura o evaluare centralizată a respectivelor situații. În astfel de cazuri, autoritatea contractantă ia decizia pe baza unei încadrări juridice preliminare, ținând cont de recomandarea comitetului.

În cazul în care decide să devieze de la recomandarea comitetului, autoritatea contractantă justifică această decizie în fața comitetului.

(3)   În cazurile menționate la articolul 107, autoritatea contractantă respinge operatorul economic de la o anumită procedură.”

13.

Articolul 106 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 106

Criterii de excludere și sancțiuni administrative

(1)   Autoritatea contractantă exclude un operator economic de la participarea la proceduri de achiziții reglementate de prezentul regulament în cazul în care:

(a)

operatorul economic este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în legislația sau în reglementările naționale;

(b)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că operatorul economic nu și-a respectat obligațiile de plată a impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu dreptul țării în care acesta este stabilit sau cu cel al țării în care se află autoritatea contractantă sau cu cel al țării în care se execută contractul;

(c)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că operatorul economic se face vinovat de abatere profesională gravă deoarece a încălcat legile sau regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte operatorul economic sau deoarece se face vinovat de orice conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:

(i)

falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau în executarea unui contract;

(ii)

încheierea unui acord cu alți operatori economici în vederea denaturării concurenței;

(iii)

nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

(iv)

tentativa de influențare a procesului decizional al autorității contractante pe durata procedurii de achiziții;

(v)

tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții;

(d)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că operatorul economic se face vinovat de oricare dintre următoarele:

(i)

fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995 (9);

(ii)

corupție, așa cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 mai 1997 (10) și a articolului 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (11), precum și corupție așa cum este definită în dreptul țării în care se află autoritatea contractantă sau al țării în care este stabilit operatorul economic sau al țării în care se execută contractul;

(iii)

participarea la o organizație criminală, în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (12);

(iv)

spălare de bani sau finanțarea terorismului, așa cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13);

(v)

infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, așa cum sunt definite la articolul 1, respectiv la articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului (14), sau instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie;

(vi)

exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (15);

(e)

operatorul economic prezintă deficiențe grave în respectarea principalelor obligații în executarea unui contract finanțat din bugetul Uniunii, ceea ce a dus la rezilierea anticipată a acestuia sau la aplicarea de clauze penale sau alte sancțiuni contractuale sau care au fost descoperite în urma verificărilor, auditurilor și anchetelor unui ordonator de credite, ale OLAF sau ale Curții de Conturi;

(f)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că operatorul economic a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (16).

(2)   În absența unei hotărâri definitive sau, după caz, a unei decizii administrative definitive în cazurile menționate la alineatul (1) literele (c), (d) și (f) sau în cazul menționat la alineatul (1) litera (e), autoritatea contractantă exclude un operator economic pe baza unei încadrări juridice preliminare a unui comportament menționat la literele respective, ținând cont de faptele stabilite sau de alte constatări incluse în recomandarea comitetului menționat la articolul 108.

Încadrarea preliminară menționată la primul paragraf nu aduce atingere evaluării conduitei operatorului economic în cauză de către autoritățile competente ale statelor membre în temeiul dreptului intern. Autoritatea contractantă își revizuiește fără întârziere decizia de a exclude operatorul economic și/sau de a impune o sancțiune financiară împotriva acestuia, în urma notificării unei hotărâri definitive sau a unei decizii administrative definitive. În cazurile în care hotărârea definitivă sau decizia administrativă definitivă nu stabilește durata excluderii, autoritatea contractantă stabilește această durată pe baza faptelor stabilite și a constatărilor și ținând cont de recomandarea comitetului menționat la articolul 108.

În cazul în care o astfel de hotărâre definitivă sau decizie administrativă definitivă stabilește că operatorul economic nu este vinovat de comportamentul care face obiectul încadrării juridice preliminare pe baza căreia a fost exclus, autoritatea contractantă pune capăt fără întârziere excluderii respective și/sau rambursează, după caz, orice sancțiune financiară impusă.

Printre faptele și constatările menționate la primul paragraf se numără mai ales:

(a)

fapte stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi, OLAF sau în cadrul unui audit intern sau în cadrul oricăror altor verificări, audituri sau controale efectuate sub responsabilitatea ordonatorului de credite;

(b)

deciziile administrative care nu sunt definitive și care pot include măsurile disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică profesională;

(c)

deciziile BCE, ale BEI, ale Fondului european de investiții sau ale organizațiilor internaționale;

(d)

deciziile Comisiei privind încălcarea normelor Uniunii în materie de concurență sau ale unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului Uniunii sau a celui intern în materie de concurență.

(3)   Orice decizie a autorității contractante adoptată în temeiul articolelor 106-108 sau, după caz, orice recomandare a comitetului menționat la articolul 108 se ia în conformitate cu principiul proporționalității, ținând cont în special de gravitatea situației, inclusiv de impactul asupra intereselor financiare și a imaginii Uniunii, de perioada scursă de la conduita relevantă, de durata și de caracterul repetitiv al acesteia, de premeditare sau de gradul de neglijență, de cuantumul limitat în discuție pentru alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol sau de orice alte circumstanțe atenuante, precum măsura în care operatorul economic colaborează cu autoritatea competentă relevantă și contribuția acestuia la investigație recunoscută de autoritatea contractantă sau informarea cu privire la situația de excludere prin intermediul declarației menționate la alineatul (10) de la prezentul articol.

(4)   Autoritatea contractantă exclude operatorul economic în cazul în care o persoană care este membră a organismului administrativ, de conducere sau de supraveghere a acelui operator economic sau care deține competențe de reprezentare, decizi sau control față de operatorul economic respectiv se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alineatul (1) literele (c)-(f). De asemenea, autoritatea contractantă exclude operatorul economic în cazul în care o persoană fizică sau juridică care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile respectivului operator economic se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) sau (b).

(5)   Atunci când bugetul este executat în sistem de gestiune indirectă cu țări terțe, Comisia poate lua o decizie de excludere sau poate impune o sancțiune financiară, ținând cont, după caz, de recomandarea comitetului menționat la articolul 108, în condițiile stabilite la prezentul articol, în urma nerespectării sarcinii de execuție bugetară de către țara terță căreia i s-a încredințat această sarcină în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c). Acest lucru nu afectează responsabilitatea ce îi revine țării terțe conform articolului 60 alineatul (3) de a preveni, a detecta, a corecta și a notifica neregulile și fraudele sau de a lua o decizie de excludere sau de a impune sancțiuni financiare.

(6)   În cazurile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, autoritatea contractantă poate exclude provizoriu un operator economic fără recomandarea prealabilă a comitetului menționat la articolul 108, atunci când participarea operatorului economic în cauză la o procedură de achiziții ar constitui o amenințare gravă și iminentă la adresa intereselor financiare ale Uniunii. În aceste cazuri, autoritatea contractantă sesizează imediat comitetul și ia o decizie finală în termen de maxim 14 zile de la primirea recomandării din partea comitetului.

(7)   Autoritatea contractantă, ținând cont, după caz, de recomandarea comitetului menționat la articolul 108, nu exclude un operator economic de la participarea la o procedură de achiziții dacă:

(a)

operatorul economic a luat măsurile corective menționate la alineatul (8) de la prezentul articol, demonstrându-și astfel fiabilitatea. Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul menționat la alineatul (1) litera (d) de la prezentul articol;

(b)

este indispensabil să se asigure continuitatea serviciului, pe o perioadă limitată, până în momentul luării măsurilor corective specificate la alineatul (8) de la prezentul articol;

(c)

o astfel de excludere ar fi disproporționată, pe baza criteriilor menționate la prezentul articol alineatul (3).

În plus, alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol nu se aplică în cazul achiziției de produse în condiții deosebit de avantajoase fie de la un furnizor care și-a încetat definitiv activitatea comercială, fie de la lichidatori în cadrul unei proceduri de insolvență, al unui concordat preventiv sau al unei proceduri similare în conformitate cu dreptul intern.

În cazurile de neexcludere menționate în prezentul alineat la primul și al doilea paragraf, autoritatea contractantă precizează motivele pentru care nu a exclus operatorul economic și informează comitetul menționat la articolul 108 cu privire la aceste motive.

(8)   Măsurile menționate la alineatul (7), care remediază situația de excludere, pot include în special:

(a)

măsuri care urmăresc identificarea originii situațiilor care au dus la excludere și măsuri concrete tehnice, organizaționale și de personal în cadrul domeniului de afaceri relevant luate de operatorul economic, adecvate pentru corectarea comportamentului și pentru prevenirea repetării acestuia;

(b)

dovada că operatorul economic a luat măsuri de compensare sau de despăgubire pentru prejudiciul adus intereselor financiare ale Uniunii prin faptele subiacente care au dus la situația de excludere;

(c)

dovada că operatorul economic a plătit sau a asigurat plata oricărei amenzi impuse de o autoritate competentă sau a oricăror contribuții sau taxe menționate la alineatul (1) litera (b).

(9)   Autoritatea contractantă, ținând cont, după caz, de recomandarea revizuită a comitetului, astfel cum este menționată la articolul 108, își revizuiește fără întârziere decizia de a exclude un operator economic din oficiu sau la cererea operatorului economic respectiv în cazul în care acesta din urmă a luat măsuri corective suficiente pentru a-și demonstra fiabilitatea sau dacă furnizează noi elemente care demonstrează că situația de excludere menționată la alineatul (1) de la prezentul articol nu mai există.

(10)   Candidatul sau ofertantul declară la momentul depunerii cererii de participare sau a ofertei dacă se află într-una dintre situațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol sau la articolul 107 alineatul (1) și, după caz, dacă a luat vreo măsură corectivă dintre cele menționate la alineatul (7) litera (a) de la prezentul articol. Dacă este cazul, candidatul sau ofertantul furnizează aceeași declarație semnată de o entitate pe ale cărei capacități intenționează să se bazeze. Cu toate acestea, autoritatea contractantă poate renunța la aceste cerințe în cazul contractelor cu valoare foarte mică ce urmează să fie definite în actele delegate adoptate în temeiul articolului 210.

(11)   Oricând o solicită autoritatea contractantă și în cazul în care este necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii, candidatul sau ofertantul, precum și entitatea pe ale cărei capacități intenționează să se bazeze candidatul sau ofertantul, furnizează:

(a)

dovezi adecvate că candidatul sau ofertantul nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la alineatul (1);

(b)

informații privind persoanele care sunt membre ale organismului administrativ, de conducere sau de supraveghere al candidatului, ofertantului sau entității sau care dețin competențe de reprezentare, decizie sau control față de candidatul, ofertantul sau entitatea respectivă și dovezi adecvate că una sau mai multe dintre aceste persoane nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la alineatul (1) literele (c)-(f);

(c)

dovezi adecvate că persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile candidatului, ofertantului sau entității respective nu se află într-o situație de excludere menționată la alineatul (1) litera (a) sau (b).

(12)   Autoritatea contractantă poate aplica alineatele (1)-(11) și unui subcontractant. În acest caz, autoritatea contractantă solicită ca un candidat sau ofertant să înlocuiască un subcontractant sau o entitate pe ale cărei capacități candidatul sau ofertantul intenționează să se bazeze și care se află într-o situație de excludere.

(13)   Pentru a asigura un efect disuasiv, autoritatea contractantă, ținând cont, după caz, de recomandarea comitetului menționat la articolul 108, poate să impună o sancțiune financiară unui operator economic care a încercat să obțină acces la fondurile Uniunii prin participarea sau solicitarea participării la o procedură de achiziții în timp ce se află într-una dintre următoarele situații de excludere, fără a fi declarat acest lucru în conformitate cu alineatul (10) de la prezentul articol:

(a)

în ceea ce privește situațiile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (e) și (f) de la prezentul articol, ca alternativă la o decizie de excludere a operatorului economic, atunci când această excludere ar fi disproporționată pe baza criteriilor menționate la alineatul (3) de la prezentul articol;

(b)

în ceea ce privește situațiile menționate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) de la prezentul articol, în plus față de o excludere necesară pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, atunci când operatorul economic a adoptat un comportament sistemic și recurent cu intenția de a obține nejustificat fonduri ale Uniunii.

Cuantumul sancțiunii financiare reprezintă între 2 % și 10 % din valoarea totală a contractului.

(14)   Perioada de excludere nu depășește:

(a)

durata, dacă există, stabilită prin hotărârea definitivă sau prin decizia administrativă definitivă a unui stat membru;

(b)

cinci ani pentru cazurile menționate la alineatul (1) litera (d);

(c)

trei ani pentru cazurile menționate la alineatul (1) literele (c), (e) și (f).

Un operator economic este exclus atât timp cât se află într-una din situațiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b).

(15)   Termenul de prescripție pentru excluderea și/sau impunerea de sancțiuni financiare unui operator economic este de cinci ani, calculat începând cu oricare dintre următoarele date:

(a)

data comportamentului care a dus la excludere sau, în cazul actelor continuate sau repetate, data la care comportamentul ia sfârșit, în cazurile menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) de la prezentul articol;

(b)

data la care se pronunță hotărârea definitivă a unei instanțe naționale sau decizia administrativă definitivă în cazurile menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) de la prezentul articol.

Termenul de prescripție este întrerupt de un act al Comisiei, al OLAF, al comitetului menționat la articolul 108 sau al oricărei entități implicate în execuția bugetului Uniunii, notificat operatorului economic și referitor la anchetă sau la procedurile judiciare. Un nou termen de prescripție începe să curgă din ziua următoare întreruperii.

În sensul alineatului (1) litera (f) de la prezentul articol, se aplică termenul de prescripție pentru excluderea și/sau impunerea de sancțiuni financiare unui operator economic prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95.

În cazul în care fapta operatorului economic corespunde mai multor situații dintre cele enumerate la alineatul (1) de la prezentul articol, se aplică termenul de prescripție al situației celei mai grave.

(16)   Pentru a consolida, atunci când este necesar, efectul disuasiv al excluderii și/sau al sancțiunii financiare, Comisia, sub rezerva unei decizii a autorității contractante, publică pe site-ul său internet următoarele informații referitoare la excludere și, după caz, la sancțiunea financiară în cazurile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (e) și (f) de la prezentul articol:

(a)

denumirea operatorului economic în cauză;

(b)

situația de excludere, prin trimitere la alineatul (1) de la prezentul articol;

(c)

durata excluderii și/sau cuantumul sancțiunii financiare.

În cazul adoptării unei decizii privind excluderea și/sau sancțiunea financiară pe baza încadrării preliminare menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, informarea indică faptul că nu există o hotărâre definitivă sau, după caz, o decizie administrativă definitivă în acest sens. În cazurile respective, informațiile privind orice cale de atac, situația și rezultatul acestora, precum și orice decizie revizuită a autorității contractante se publică fără întârziere. În cazul în care s-a impus o sancțiune financiară, informarea indică, de asemenea, dacă sancțiunea a fost plătită.

Decizia de publicare a informațiilor este luată de autoritatea contractantă fie în urma hotărârii definitive relevante, fie, după caz, a deciziei administrative definitive sau a recomandării comitetului menționat la articolul 108, după caz. Decizia respectivă produce efecte la trei luni de la notificarea sa către operatorul economic.

Informațiile publicate se înlătură imediat ce excluderea a expirat. În cazul unei sancțiuni financiare, informarea se înlătură la șase luni de la plata sancțiunii respective.

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în cazul datelor cu caracter personal, autoritatea contractantă informează operatorul economic cu privire la drepturile care îi revin în temeiul normelor aplicabile privind protecția datelor și cu privire la procedurile disponibile pentru exercitarea acestor drepturi.

(17)   Informațiile menționate la alineatul (16) de la prezentul articol nu se publică în niciuna dintre următoarele situații:

(a)

în cazul în care este necesar să se păstreze confidențialitatea unei anchete sau a unei proceduri judiciare naționale;

(b)

în cazul în care publicarea ar produce pagube disproporționate operatorului economic în cauză sau ar fi disproporționată în alt mod, pe baza criteriilor de proporționalitate stabilite la alineatul (3) de la prezentul articol și a cuantumului sancțiunii financiare;

(c)

în cazul în care este vizată o persoană fizică, cu excepția cazului în care publicarea datelor cu caracter personal se justifică în mod excepțional, printre altele, prin gravitatea comportamentului sau prin impactul acestuia asupra intereselor financiare ale Uniunii. În astfel de cazuri, decizia de publicare a informațiilor ține cont în mod corespunzător de dreptul la viața privată și de alte drepturi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(18)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 referitor la normele detaliate privind conținutul declarației menționate la alineatul (10) de la prezentul articol și la dovezile menționate la alineatul (11) litera (a) de la prezentul articol conform cărora un operator economic nu se află într-una dintre situațiile de excludere, inclusiv prin trimitere la documentul european de achiziție unic prevăzut la articolul 59 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, precum și privind situațiile în care autoritatea contractantă poate sau nu să solicite depunerea unei astfel de declarații sau a unor astfel de dovezi.

(9)  JO C 316, 27.11.1995, p. 48."

(10)  JO C 195, 25.6.1997, p. 1."

(11)  Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54)."

(12)  Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42)."

(13)  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15)."

(14)  Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3)."

(15)  Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1)."

(16)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).”"

14.

Articolul 107 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 107

Respingerea de la o anumită procedură de achiziții

(1)   Autoritatea contractantă nu atribuie un contract pentru o anumită procedură de achiziții unui operator economic care:

(a)

se află într-o situație de excludere stabilită în conformitate cu articolul 106;

(b)

a falsificat informațiile solicitate drept condiție pentru participarea la procedură sau nu a furnizat respectivele informații;

(c)

a fost implicat anterior în pregătirea documentelor de achiziție, în cazul în care aceasta conduce la o denaturare a concurenței care nu poate fi remediată în alt mod.

(2)   Înainte de a lua decizia de respingere a unui operator economic de la o anumită procedură de achiziții, autoritatea contractantă oferă operatorului economic ocazia de a-și prezenta observațiile, cu excepția cazului în care respingerea este justificată în conformitate cu alineatul (1) litera (a) printr-o decizie de excludere luată în privința operatorului economic, în urma examinării observațiilor acestuia.

(3)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind măsurile de evitare a denaturării concurenței, precum și privind declarația și dovezile care susțin faptul că un operator economic nu se află într-una dintre situațiile enumerate la alineatul (1) de la prezentul articol.”.

15.

Articolul 108 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 108

Sistemul de detectare timpurie și de excludere

(1)   Informațiile schimbate în cadrul sistemului de detectare timpurie și de excludere menționat la articolul 105a din prezentul regulament se centralizează într-o bază de date instituită de Comisie (denumită în continuare «baza de date») și se gestionează cu respectarea deplină a dreptului la viață privată și a drepturilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Autoritatea contractantă relevantă înscrie informațiile în baza de date în contextul procedurilor sale curente de achiziții și al contractelor existente după notificarea operatorului economic în cauză. O astfel de notificare poate fi amânată în mod excepțional, în cazul în care există motive legitime de păstrare a confidențialității unei investigații sau a unor proceduri judiciare naționale, până în momentul în care respectivele motive legitime de păstrare a confidențialității încetează să existe.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, orice operator economic care face obiectul sistemului de detectare timpurie și de excludere are dreptul să fie informat cu privire la datele stocate în baza de date în baza unei cereri adresate Comisiei.

Informațiile incluse în baza de date se actualizează, după caz, în urma unei rectificări, eliminări sau a oricărei modificări a datelor. Acestea se publică doar în conformitate cu articolul 106 alineatele (16) și (17) din prezentul regulament.

(2)   Detectarea timpurie a riscurilor care amenință interesele financiare ale Uniunii, menționată la articolul 105a alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, se bazează pe transmiterea de informații către Comisie de către oricare dintre următoarele:

(a)

OLAF, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17), în cazul în care o anchetă a OLAF în curs arată că ar putea fi oportun să se ia măsuri asigurătorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ținând cont în mod corespunzător de respectarea drepturilor procedurale și fundamentale și de protecția denunțătorilor;

(b)

un ordonator de credite al Comisiei, al unui oficiu european instituit de Comisie sau al unei agenții executive în cazul unei presupuse abateri profesionale grave, nereguli, fraude, fapte de corupție sau nerespectări grave ale contractului;

(c)

o instituție, un oficiu european ori o agenție europeană, altele decât cele menționate la litera (b) de la prezentul alineat, sau un organism în cazul unor presupuse abateri profesionale grave, nereguli, fraude, fapte de corupție sau nerespectări grave ale contractului;

(d)

entități care participă la execuția bugetului în conformitate cu articolul 59 din prezentul regulament în cazurile în care se depistează fraude și/sau nereguli, atunci normele specifice sectorului o impun;

(e)

entități care participă la execuția bugetului în conformitate cu articolul 60 din prezentul regulament în cazurile în care se depistează fraude și/sau nereguli.

(3)   Cu excepția cazurilor în care informațiile urmează să fie transmise în conformitate cu normele specifice sectorului, informațiile care urmează să fie transmise în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol includ:

(a)

identificarea operatorului economic în cauză;

(b)

o sinteză a riscurilor depistate sau a faptelor în cauză;

(c)

informații care ar putea sprijini ordonatorul de credite la efectuarea verificării menționate la alineatul (4) de la prezentul articol sau la luarea unei decizii de excludere menționate la articolul 106 alineatul (1) sau (2) sau a unei decizii de impunere a unei sancțiuni financiare menționate la articolul 106 alineatul (13);

(d)

după caz, orice măsură specială necesară pentru asigurarea confidențialității informațiilor transmise, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor pentru protejarea anchetei sau a procedurilor judiciare naționale.

(4)   Comisia transmite informațiile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol fără întârziere ordonatorilor proprii de credite și celor ai agențiilor sale executive, tuturor celorlalte instituții, organisme, oficii și agenții europene, pentru a le permite să desfășoare verificarea necesară cu privire la procedurile lor de achiziții în curs și la contractele existente.

La desfășurarea respectivei verificări, ordonatorul de credite își exercită competențele prevăzute la articolul 66 și nu încalcă clauzele și condițiile prevăzute în documentele de achiziție și în dispozițiile contractuale.

Perioada de păstrare a informațiilor transmise în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol nu depășește un an. Dacă, pe parcursul acestei perioade, autoritatea contractantă solicită comitetului să emită o recomandare într-un caz de excludere, perioada de păstrare poate fi prelungită până la momentul în care autoritatea contractantă ia o decizie.

(5)   Autoritatea contractantă poate lua o decizie de excludere și/sau de impunere a unei sancțiuni financiare și o decizie de publicare a informațiilor aferente doar după ce a obținut recomandarea comitetului, atunci când această decizie se bazează pe o încadrare preliminară, astfel cum se menționează la articolul 106 alineatul (2).

(6)   Comitetul se convoacă la cererea oricărei autorități contractante, astfel cum se menționează la articolul 117.

(7)   Comitetul se compune din:

(a)

un președinte permanent independent la nivel înalt;

(b)

doi reprezentanți ai Comisiei ca proprietar al sistemului, care exprimă o poziție comună; și

(c)

un reprezentant al autorității contractante solicitante.

Componența comitetului asigură un nivel adecvat de cunoștințe de specialitate în domeniul juridic și tehnic.

Comitetul este asistat de un secretariat permanent asigurat de Comisie, care asigură administrarea continuă a comitetului.

(8)   În ceea ce privește comitetul, se aplică următoarea procedură:

(a)

autoritatea contractantă solicitantă trimite cazul comitetului împreună cu informațiile necesare menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, faptele și constatările menționate la articolul 106 alineatul (2) și situația presupusă de excludere;

(b)

comitetul notifică fără întârziere operatorului economic faptele în cauză și încadrarea lor juridică preliminară, ceea ce poate fi considerat ca fiind o situație de excludere menționată la articolul 106 alineatul (1) literele (c), (d), (e) și (f) și/sau poate conduce la impunerea unei sancțiuni financiare. Comitetul transmite în același timp aceeași notificare celorlalte autorități contractante;

(c)

înainte de adoptarea oricărei recomandări, comitetul acordă operatorului economic și autorităților contractante notificate ocazia de a prezenta observații. Operatorul economic și autoritățile contractante notificate dispun de cel puțin 15 zile pentru a-și transmite observațiile;

(d)

în situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (d) și (f), notificarea la care s-a făcut referire la litera (b) de la prezentul alineat și ocazia la care s-a făcut referire la litera (c) de la prezentul alineat pot fi amânate în mod excepțional, atunci când există motive legitime de impunere a confidențialității unei investigații sau a procedurilor judiciare naționale, până când astfel de motive legitime de impunere a confidențialității încetează să existe;

(e)

în cazul în care cererea autorității contractante se bazează, printre altele, pe informațiile furnizate de OLAF, oficiul menționat cooperează cu comitetul în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, ținând cont în mod corespunzător de drepturile procedurale și fundamentale și de protecția denunțătorilor;

(f)

comitetul își adoptă recomandarea în termen de 45 de zile de la primirea cererii din partea autorității contractante. În cazul în care comitetul solicită informații suplimentare din partea operatorului economic, respectiva perioadă se extinde cu până la 15 zile. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, comitetul poate prelungi perioada de adoptare a recomandării cu până la o lună. În cazul în care operatorul economic nu își transmite observațiile sau nu furnizează informațiile solicitate în termenul specificat, comitetul poate proceda la adoptarea recomandării.

(9)   Recomandarea comitetului de a exclude și/sau de a impune o sancțiune financiară conține, după caz, următoarele elemente:

(a)

faptele sau constatările menționate la articolul 106 alineatul (2) și încadrarea lor juridică preliminară;

(b)

o evaluare a necesității de a impune o sancțiune financiară și a cuantumului acesteia;

(c)

o evaluare a necesității de a exclude operatorul economic în cauză și, în cazul respectiv, durata propusă pentru această excludere;

(d)

o evaluare a necesității de a se publica informațiile legate de operatorul economic exclus și/sau care face obiectul unei sancțiuni financiare;

(e)

o evaluare a măsurilor corective luate de operatorul economic, după caz.

În cazul în care prevede luarea unei decizii mai severe decât cea recomandată de comitet, autoritatea contractantă se asigură că o astfel de decizie se ia cu respectarea dreptului de a fi audiat și a normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

(10)   La cererea autorității contractante, comitetul își revizuiește recomandarea pe parcursul perioadei de excludere în cazurile menționate la articolul 106 alineatul (9) sau în urma notificării unei hotărâri definitive sau a unei decizii administrative definitive prin care se stabilesc motivele excluderii în cazurile în care o astfel de hotărâre sau o astfel de decizie nu stabilește durata excluderii, astfel cum se menționează la articolul 106 alineatul (2) al doilea paragraf.

Comitetul notifică fără întârziere recomandarea sa revizuită autorității contractante solicitante, iar aceasta își revizuiește decizia în consecință.

(11)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența judecării pe fond a unei decizii prin care autoritatea contractantă exclude un operator economic și/sau îi impune o sancțiune financiară, inclusiv pentru reducerea sau extinderea duratei excluderii și/sau pentru anularea, reducerea sau mărirea sancțiunii financiare impuse.

(12)   Comisia acordă tuturor entităților care participă la execuția bugetară în conformitate cu articolul 58 acces la informațiile privind deciziile de excludere în temeiul articolului 106 pentru a le permite să verifice dacă există o excludere în sistem, cu scopul de a ține cont de aceste informații, după caz și pe proprie răspundere, la atribuirea de contracte în cadrul execuției bugetului.

(13)   În cadrul raportului anual al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu menționat la articolul 325 alineatul (5) din TFUE, Comisia furnizează informații agregate cu privire la deciziile luate de autoritățile contractante în temeiul articolelor 105a-108 din prezentul regulament. Respectivul raport furnizează, de asemenea, informații suplimentare privind orice decizie luată de autoritățile contractante în temeiul articolului 106 alineatul (7) litera (b) din prezentul regulament și al articolului 106 alineatul (17) din prezentul regulament și privind orice decizie luată de autoritățile contractante de a se abate de la recomandarea comitetului în temeiul articolului 105a alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament.

Informațiile menționate la primul paragraf de la prezentul alineat sunt furnizate acordând atenția cuvenită cerințelor de confidențialitate și, în special, nu permit identificarea operatorului economic în cauză.

(14)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind sistemul Uniunii pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv baza de date și procedurile standardizate ale acesteia, organizarea și componența comitetului, numirea și independența președintelui, precum și prevenirea și gestionarea conflictelor de interes ale președintelui și ale membrilor comitetului.

(17)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).”"

16.

Articolul 109 se elimină.

17.

Articolul 110 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 110

Atribuirea contractelor

(1)   Contractele se atribuie pe baza criteriilor de atribuire, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi verificat următoarele condiții:

(a)

oferta este conformă cu cerințele minime menționate în documentele de achiziție;

(b)

candidatul sau ofertantul nu este exclus în temeiul articolului 106 sau respins în temeiul articolului 107; și

(c)

candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție menționate în documentele de achiziție și nu face obiectul unor conflicte de interese care pot afecta negativ executarea contractului.

(2)   Autoritatea contractantă aplică criteriile de selecție pentru a evalua capacitatea candidatului sau a ofertantului. Criteriile de selecție se pot referi doar la capacitatea din punct de vedere juridic și normativ de desfășurare a activității profesionale, la capacitatea economică și financiară și la capacitatea tehnică și profesională.

(3)   Autoritatea contractantă aplică criteriile de atribuire pentru evaluarea ofertei.

(4)   Autoritatea contractantă atribuie contractele pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, care constă într-una dintre cele trei metode de atribuire: cel mai mic preț, cel mai mic cost sau cel mai bun raport preț-calitate.

Pentru metoda celui mai mic cost, autoritatea contractantă utilizează o abordare bazată pe rentabilitate, inclusiv stabilirea costului pe ciclu de viață.

Pentru cel mai bun raport preț-calitate, autoritatea contractantă ține cont de preț sau de cost și de alte criterii de calitate legate de obiectul contractului.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește detaliile referitoare la criteriile de selecție, la criteriile de atribuire, inclusiv criteriile de calitate, și la cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, precum și la metodele utilizate pentru evaluarea costurilor pe ciclu de viață ale achiziției. În plus, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește documentele ce furnizează dovezi legate de capacitatea juridică, de capacitatea economică și financiară și de capacitatea tehnică și profesională, precum și norme detaliate privind licitațiile electronice și ofertele cu prețuri anormal de mici.”.

18.

Articolul 111 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 111

Depunere, comunicare electronică și evaluare

(1)   Modalitățile de depunere a ofertelor trebuie să asigure concurența reală și confidențialitatea conținutului ofertelor până la deschiderea simultană a acestora.

(2)   Comisia se asigură, prin mijloace corespunzătoare și în conformitate cu articolul 95, că ofertanții pot prezenta conținutul ofertei și orice document justificativ în format electronic («achiziții publice electronice»), cu excepția cazurilor justificate corespunzător precizate în actele delegate adoptate în conformitate cu articolul 210. Sistemele electronice de comunicații utilizate pentru susținerea schimburilor de comunicări și informații trebuie să nu discrimineze, să fie general disponibile și interoperabile cu produsele de uz general din tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de achiziții.

Comisia raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în aplicarea prezentului alineat.

(3)   În cazul în care consideră adecvat și proporțional, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să depună o garanție în avans pentru a se asigura că ofertele prezentate nu vor fi retrase. Garanția solicitată este proporțională cu valoarea estimată a contractului și se stabilește la un nivel adecvat pentru a preveni discriminarea diverșilor operatori economici.

(4)   Autoritatea contractantă deschide toate cererile de participare și ofertele. Cu toate acestea, aceasta respinge:

(a)

cererile de participare și ofertele care nu respectă termenul stabilit pentru primirea lor, fără a le deschide;

(b)

ofertele care erau deja deschise în momentul primirii, fără a analiza conținutul acestora.

(5)   Autoritatea contractantă evaluează toate cererile de participare sau ofertele care nu au fost respinse în etapa de deschidere stabilită la alineatul (4) pe baza criteriilor specificate în documentele de achiziție, în vederea atribuirii contractului sau a inițierii unei licitații electronice.

(6)   Solicitările de participare și ofertele care nu respectă toate cerințele minime stabilite în documentele de achiziție se resping.

Cu excepția cazurilor justificate corespunzător, comitetul de evaluare sau autoritatea contractantă solicită candidaților sau ofertanților să prezinte materiale suplimentare sau documente care lipsesc, să clarifice documentele care justifică criteriile de excludere și de selecție sau să explice o ofertă anormal de mică în termenul pe care îl precizează.

(7)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind termenele pentru primirea ofertelor și a cererilor de participare, accesul la documentele de achiziție, termenele pentru furnizarea de informații suplimentare, termenele pentru cazuri de urgență, în ceea ce privește mijloacele de comunicare pentru depunerea ofertelor și a cataloagelor electronice, normele detaliate pentru cerințele tehnice și juridice pentru sistemele de schimb electronice, precum și în ceea ce privește exceptarea de la utilizarea depunerii electronice a ofertelor în cazuri justificate corespunzător. În plus, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește norme detaliate privind posibilitatea de a solicita o garanție de participare la licitație și condițiile pentru blocarea și eliberarea garanției, deschiderea și evaluarea ofertelor și a cererilor de participare, precum și înființarea și componența comisiilor de deschidere și de evaluare.”

19.

Articolul 112 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 112

Contacte pe parcursul procedurii de achiziții

(1)   În timpul derulării procedurii de achiziții, toate contactele dintre autoritatea contractantă și candidați sau ofertanți trebuie să se desfășoare în condiții care garantează transparența, egalitatea de tratament și buna administrație, astfel cum se stabilește la articolul 96. După expirarea termenului pentru primirea ofertelor, autoritatea contractantă contactează ofertantul pentru a cere corectarea unei erori materiale evidente sau pentru a solicita confirmarea unui element specific sau tehnic, cu excepția cazurilor justificate corespunzător. Contactele sus-menționate, precum și orice alte contacte nu antrenează modificări aduse documentelor de achiziție sau modificări substanțiale privind termenii ofertei depuse, cu excepția cazului în care o procedură de achiziții stabilită la articolul 104 alineatul (1) permite în mod explicit acest lucru.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind contactele permise și contactele impuse între autoritatea contractantă și candidați sau ofertanți pe parcursul procedurii de achiziții.”

20.

Articolul 113 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 113

Decizia de atribuire și informații privind candidații sau ofertanții

(1)   Ordonatorul de credite responsabil decide cu privire la candidatul sau la ofertantul căruia urmează să i se atribuie contractul, în conformitate cu criteriile de selecție și de atribuire specificate în documentele de achiziție.

(2)   Autoritatea contractantă notifică tuturor candidaților sau ofertanților ale căror cereri de participare sau oferte au fost respinse motivele pe care s-a întemeiat această decizie, precum și data la care expiră perioada de așteptare menționată la articolul 118 alineatul (2).

Pentru atribuirea unor contracte specifice în temeiul unui contract-cadru care prevede reluarea procedurii concurențiale, autoritatea contractantă informează ofertanții cu privire la rezultatul evaluării.

(3)   Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant care nu se află într-o situație de excludere, a cărui ofertă este conformă cu documentele de achiziție și care formulează o cerere în scris, cu privire la oricare dintre următoarele:

(a)

denumirea ofertantului sau a ofertanților în cazul unui contract-cadru căruia (cărora) (l)i se atribuie contractul și, cu excepția cazului unui contract specific atribuit pe baza unui contract-cadru care prevede reluarea procedurii concurențiale, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare, prețul plătit sau valoarea contractului, după caz;

(b)

evoluția negocierilor și a dialogului cu ofertanții.

Cu toate acestea, autoritatea contractantă poate decide să nu divulge anumite informații în situația în care dezvăluirea acestora ar împiedica asigurarea respectării legii sau ar contraveni interesului public, ori ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici sau ar denatura concurența loială dintre aceștia.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind cerințele legate de raportul de evaluare și decizia de atribuire și privind conținutul acestora, precum și privind informarea candidaților și a ofertanților.”

21.

Articolul 114 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 114

Anularea procedurii de achiziții

Autoritatea contractantă poate, înainte de semnarea contractului, să anuleze procedura de achiziții, fără ca ofertanții sau candidații să aibă dreptul de a solicita despăgubiri.

Decizia trebuie să fie motivată și adresată candidaților sau ofertanților în cel mai scurt timp posibil.”

22.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 114a

Executarea și modificările aduse contractului

(1)   Executarea contractului nu începe înainte ca acesta să fie semnat.

(2)   Autoritatea contractantă poate modifica un contract sau un contract-cadru fără a iniția o procedură de achiziții numai în cazurile prevăzute la alineatul (3) și cu condiția ca modificările să nu afecteze obiectul contractului sau al contractului-cadru.

(3)   Un contract sau un contract specific în baza unui contract-cadru poate fi modificat fără o nouă procedură de achiziții în oricare dintre cazurile următoare:

(a)

pentru lucrări, produse sau servicii suplimentare asigurate de contractantul inițial care au devenit necesare și care nu au fost incluse în procedura de achiziții inițială, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile următoare:

(i)

contractantul nu poate fi schimbat din motive tehnice care țin de cerințele de înlocuire sau interoperabilitate cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente;

(ii)

schimbarea contractantului ar determina o duplicare substanțială a costurilor suportate de autoritatea contractantă; și

(iii)

orice creștere a prețului, inclusiv valoarea cumulată netă a modificărilor succesive, nu depășește 50 % din valoarea inițială a contractului;

(b)

atunci când sunt îndeplinite condițiile următoare:

(i)

necesitatea modificării a fost determinată de circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează conștiincios nu ar fi putut să le prevadă; și

(ii)

orice creștere a prețului nu depășește 50 % din valoarea inițială a contractului;

(c)

dacă valoarea modificării se situează sub pragurile următoare:

(i)

pragurile menționate la articolul 118 alineatul (1) și din actele delegate adoptate în temeiul articolului 190 alineatul (2) în domeniul acțiunilor externe aplicabile la momentul modificării; și

(ii)

10 % din valoarea inițială a contractului în cazul contractelor de achiziții de servicii și de produse și al contractelor de concesiune de lucrări sau servicii și 15 % din valoarea inițială a contractului în cazul contractelor de achiziții de lucrări;

(d)

dacă cerințele minime ale procedurii inițiale de achiziții nu sunt modificate. În acest caz, orice modificare ulterioară a valorii respectă condițiile stabilite la litera (c) de la prezentul paragraf, în afara cazului în care o astfel de modificare a valorii rezultă din stricta aplicare a documentelor de achiziție sau a dispozițiilor contractuale.

Literele (a), (c) și (d) de la primul paragraf al prezentului alineat se pot aplica și contractelor-cadru.

La stabilirea valorii inițiale a contractului nu se iau în calcul revizuirile de prețuri.

Valoarea cumulată netă a mai multor modificări succesive conform primului paragraf litera (c) de la prezentul alineat nu depășește niciunul dintre pragurile menționate la litera menționată.

Autoritatea contractantă aplică măsurile de publicitate ex-post prevăzute la articolul 103.”

23.

Articolele 115-120 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 115

Garanții

(1)   Cu excepția contractelor cu valoare scăzută, autoritatea contractantă poate, în cazul în care consideră acest lucru adecvat și proporțional, de la caz la caz și în urma unei analize a riscurilor, să solicite contractanților să depună o garanție prin care se angajează să efectueze oricare dintre următoarele activități:

(a)

limitarea riscurilor financiare legate de plata prefinanțării;

(b)

asigurarea respectării obligațiilor de conformitate cu cerințele contractuale substanțiale în cazul unor lucrări, produse sau servicii complexe;

(c)

asigurarea executării integrale a contractului pe perioada de răspundere contractuală.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind tipurile de garanții care pot fi solicitate de la contractanți, inclusiv criteriile de analiză a riscurilor, și privind cuantumul maxim al fiecărui tip de garanție ca procent din valoarea totală a contractului.

Articolul 116

Erori substanțiale, nereguli sau fraude

(1)   În sensul prezentului articol, o «eroare substanțială» înseamnă orice încălcare a unei prevederi contractuale care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune, ceea ce determină sau poate determina o pierdere la buget.

(2)   În cazul în care procedura se dovedește a fi viciată de erori substanțiale, de nereguli sau de fraudă, autoritatea contractantă o poate suspenda și poate lua toate măsurile necesare, inclusiv anularea acesteia.

(3)   În cazul în care, după semnarea contractului, se dovedește că procedura sau executarea contractului a fost viciată de erori substanțiale, de nereguli sau de fraudă, autoritatea contractantă poate suspenda executarea contractului sau, dacă este cazul, poate determina încetarea acestuia.

Executarea contractelor poate fi, de asemenea, suspendată pentru a se verifica existența erorilor substanțiale, a neregulilor sau a fraudelor presupuse.

În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau fraudele sunt imputabile contractantului, autoritatea contractantă poate refuza, în plus, să efectueze plățile sau poate recupera sumele plătite în mod nejustificat, în mod proporțional cu gravitatea erorilor substanțiale, a neregulilor sau a fraudelor.

(4)   OLAF exercită atribuțiile conferite Comisiei prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (18) de a efectua inspecții și verificări la fața locului în statele membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare și de asistență reciprocă în vigoare, în țări terțe și la sediile organizațiilor internaționale.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind suspendarea executării unui contract în cazul unor erori substanțiale, al unor nereguli sau al unor fraude.

Articolul 117

Autoritatea contractantă

(1)   Instituțiile, în înțelesul articolului 2, agențiile și organismele executive, în înțelesul articolelor 208 și 209, sunt considerate autorități contractante în cazul contractelor atribuite pe cont propriu, cu excepția cazului în care efectuează o achiziție de la un organism central de achiziție. Departamentele instituțiilor respective nu sunt considerate autorități contractante dacă încheie acorduri administrative între ele.

În conformitate cu articolul 65, instituțiile respective deleagă competențele necesare exercitării funcției de autoritate contractantă.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind delegarea funcției de autoritate contractantă și privind organismele centrale de achiziție.

Articolul 118

Praguri aplicabile și perioada de așteptare

(1)   Pentru atribuirea contractelor de achiziții publice și a contractelor de concesiune, autoritatea contractantă respectă pragurile de la articolul 4 literele (a) și (b) din Directiva 2014/24/UE în momentul selectării unei proceduri de la articolul 104 alineatul (1) din prezentul regulament. Pragurile respective determină măsurile de publicare de la articolul 103 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament.

(2)   Sub rezerva excepțiilor și a condițiilor specificate în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament, în cazul în care este vorba despre contracte ale căror valori depășesc pragurile menționate la alineatul (1), autoritatea contractantă nu semnează contractul sau contractul-cadru cu ofertantul declarat câștigător decât după expirarea unei perioade de așteptare.

(3)   Perioada de așteptare are o durată de 10 zile atunci când se utilizează mijloace electronice de comunicare și 15 zile în toate celelalte situații.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind contractele separate și contractele pentru loturi, estimând valoarea contractelor de achiziții publice și a contractelor de concesiune și perioada de așteptare înainte de semnarea contractului..

Articolul 119

Normele privind participarea la procedurile de achiziții

Participarea la procedurile de achiziții este deschisă, în condiții egale, tuturor persoanelor fizice și juridice care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor și tuturor persoanelor fizice și juridice dintr-o țară terță care a încheiat un acord special cu Uniunea în domeniul achizițiilor publice, în condițiile stabilite în acordul respectiv. Se permite, de asemenea, participarea organizațiilor internaționale.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind documentele justificative care trebuie furnizate pentru accesul la achiziții.

Articolul 120

Regulile privind achizițiile ale Organizației Mondiale a Comerțului

În cazul în care se aplică Acordului multilateral privind achizițiile publice încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), procedura de achiziții este valabilă și pentru operatorii economici stabiliți pe teritoriul statelor care au ratificat acordul menționat, în condițiile prevăzute de acesta.

(18)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).”"

24.

Articolul 131 se modifică precum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Articolul 105a alineatele (1)-(4) și (6) și alineatul (7) cu excepția primului paragraf litera (b) și a celui de al doilea paragraf, articolul 106 alineatele (8), (9), (11) și (13)-(17) și articolul 108 se aplică solicitanților și beneficiarilor de granturi. Articolul 107 se aplică solicitanților. Solicitanții declară dacă se află într-una dintre situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) sau la articolul 107 și, după caz, dacă au luat măsurile corective menționate la articolul 106 alineatul (7) litera (a).

În momentul desfășurării verificării necesare cu privire la procedurile sale de acordare de granturi în curs și la acordurile existente în conformitate cu articolul 108 alineatul (4), ordonatorul de credite se asigură că solicitantului sau beneficiarului i s-a dat posibilitatea de a-și prezenta observațiile înainte de adoptarea oricărei măsuri care să-i afecteze drepturile.”;

(b)

alineatul (5) se elimină;

(c)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind condițiile pentru cererile de grant, dovada neaplicării unei situații de excludere, solicitanții fără personalitate juridică, persoanele juridice care formează un solicitant unic, criteriile de eligibilitate și granturile de valoare mică.”

25.

La articolul 138 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Regulile de concurs stabilesc cel puțin condițiile de participare, inclusiv criteriile de excludere, criteriile de atribuire, cuantumul premiului și modalitățile de plată. Articolul 105a alineatele (1)-(4) și (6) și alineatul (7) cu excepția primului paragraf litera (b) și a celui de al doilea paragraf, articolul 106 alineatele (8), (9), (11) și (13)-(17) și articolul 108 se aplică participanților și câștigătorilor. Articolul 107 se aplică participanților.”.

26.

La articolul 139 se introduce următorul alineat:

„(5a)   Articolul 105a alineatul (1), cu excepția literelor (e) și (f) de la respectivul alineat, articolul 106 alineatele (2)-(4), (6)-(9) și (13)-(17), articolele 107 și 108 se aplică vehiculelor investiționale special concepute sau intermediarilor financiari. Beneficiarii finali furnizează intermediarilor financiari o declarație semnată pe propria răspundere prin care confirmă că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 106 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d) sau la articolul 107 alineatul (1) literele (b) și (c).”.

27.

La articolul 163, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Curtea de Conturi transmite instituției sau organismului în cauză orice observație care, în opinia sa, este de natură să apară într-un raport special. Observațiile respective rămân confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii.

Instituția sau organismul în cauză informează Curtea de Conturi, în general, în termen de șase săptămâni de la transmiterea observațiilor respective, cu privire la eventuale răspunsuri pe care dorește să le formuleze în legătură cu observațiile respective. Perioada respectivă se suspendă, în cazuri justificate corespunzător, în special când, pe parcursul procedurii contradictorii, este necesar ca instituția sau organismul în cauză să obțină o reacție de la statele membre pentru a-și finaliza răspunsul.

Răspunsurile instituției sau organismului în cauză tratează în mod direct și exclusiv observațiile Curții de Conturi.

Curtea de Conturi se asigură că se întocmesc și se adoptă rapoarte speciale într-un interval de timp adecvat care nu depășește, în general, 13 luni.

Rapoartele speciale, însoțite de răspunsurile instituției sau organismului în cauză, se transmit de îndată Parlamentului European și Consiliului, iar fiecare dintre cele două instituții decide, dacă este cazul împreună cu Comisia, cu privire la măsurile care trebuie luate.

Curtea de Conturi ia toate măsurile necesare pentru a garanta că răspunsurile la observațiile sale, formulate de fiecare instituție sau organism, precum și calendarul pentru întocmirea raportului special, sunt publicate împreună cu raportul special.”

28.

Articolul 166 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 166

Măsuri adoptate în urma descărcării de gestiune

(1)   În conformitate cu articolul 319 din TFUE și cu articolul 106a din Tratatul Euratom, Comisia și celelalte instituții și organisme menționate la articolele 208 și 209 din prezentul regulament iau toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European și comentariilor care însoțesc recomandarea de descărcare adoptată de Consiliu.

(2)   La solicitarea Parlamentului European sau a Consiliului, instituțiile și organismele menționate la alineatul (1) prezintă un raport privind măsurile luate ținând cont de observațiile și comentariile respective și, în special, privind dispozițiile date departamentelor lor care sunt responsabile cu execuția bugetară. Statele membre cooperează cu Comisia, informând-o în privința măsurilor luate pentru a da curs observațiilor, astfel încât Comisia să le poată lua în considerare la întocmirea propriului raport. Rapoartele instituțiilor se transmit, de asemenea, Curții de Conturi.”

29.

La articolul 183 alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Atunci când participă la proceduri de acordare de granturi sau la proceduri de achiziții în conformitate cu prezentul articol alineatul (1), CCC nu face obiectul condițiilor prevăzute la articolul 105a, la articolul 106, la articolul 107 alineatul (1) literele (a) și (b), la articolul 108 și la articolul 131 alineatul (4), în ceea ce privește dispozițiile referitoare la excludere și la sancțiuni aplicabile achizițiilor și granturilor.”

30.

Articolele 190 se modifică precum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Dispozițiile prevăzute la partea I titlul V capitolul 1 cu privire la dispozițiile generale referitoare la achiziții sunt aplicabile contractelor reglementate de prezentul titlu, sub rezerva dispozițiilor speciale referitoare la pragurile și modalitățile de atribuire a contractelor externe prevăzute de actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament. Articolele 117 și 120 nu se aplică în cazul achizițiilor prevăzute în prezentul capitol.

Prezentul capitol se aplică pentru:

(a)

achizițiile în cadrul cărora Comisia nu atribuie contracte în nume propriu;

(b)

achizițiile efectuate de entități sau persoane cărora li s-au încredințat sarcini, în conformitate cu litera (c) de la articolul 58 alineatul (1) în cazul în care se prevede acest lucru în acordul de finanțare menționat la articolul 189.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prezentul capitol nu se aplică acțiunilor din cadrul actelor de bază sectoriale referitoare la ajutorul pentru situații de criză umanitară, operațiuni de protecție civilă și operațiuni de ajutor umanitar.”

31.

Articolul 191 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 191

Normele privind accesul la achiziții

(1)   Participarea la procedurile de achiziții este permisă în condiții egale tuturor persoanelor care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor și oricăror alte persoane fizice sau juridice, în conformitate cu dispozițiile specifice din actele de bază care reglementează domeniul de cooperare în cauză. Se permite, de asemenea, participarea organizațiilor internaționale.

(2)   În cazurile menționate la articolul 54 alineatul (2) se poate decide ca, în circumstanțe excepționale motivate în mod corespunzător de către ordonatorul de credite, să se permită cetățenilor unor țări terțe altele decât cele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol să participe la proceduri de ofertare pentru contracte.

(3)   În cazul unui acord pentru lărgirea segmentului de piață pentru achizițiile de mărfuri sau servicii din care face parte și Uniunea, procedurile de achiziții pentru contractele finanțate din buget vor fi oferite și cetățenilor stabiliți în țări terțe, altele decât cele menționate la alineatele (1) și (2), pe baza condițiilor din respectivul acord.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește normele detaliate privind accesul la procedurile de achiziții.”

32.

La articolul 204 se adaugă următorul paragraf:

„Experții fac obiectul articolului 105a alineatele (1)-(3) și alineatul (7) cu excepția primului paragraf litera (b) și a celui de al doilea paragraf, al articolului 106 alineatele (8)-(10), alineatul (11) litera (a) și alineatele (13)-(17) și al articolelor 107 și 108.”

33.

Articolul 209 se modifică precum urmează:

(a)

primele patru paragrafe devin alineatul (1);

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(2)   Se aplică articolul 208 alineatele (2)-(4).”

34.

La articolul 211, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„O astfel de revizuire cuprinde, între altele, punerea în aplicare a dispozițiilor din partea I titlul VIII și termenele prevăzute la articolul 163 alineatul (1).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 28 octombrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  Avizul nr. 1 din 19 ianuarie 2015 (JO C 52, 13.2.2015, p. 1).

(2)  Poziția Parlamentului European din 7 octombrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 octombrie 2015.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(4)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

(5)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).


Top