Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1748 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de derogare, pentru anul de cerere 2015, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1748 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2015

de derogare, pentru anul de cerere 2015, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, între 16 octombrie și 30 noiembrie, statele membre pot plăti avansuri de până la 50 % în cazul plăților directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), și de până la 75 % în cazul măsurilor de sprijin legate de suprafață și de animale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

La articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se prevede că plățile menționate la alineatul (1) al articolului respectiv, inclusiv avansurile pentru plățile directe, nu se realizează înainte de finalizarea controalelor administrative și la fața locului care trebuie efectuate în temeiul articolului 74 din regulamentul menționat. Cu toate acestea, în ceea ce privește măsurile de sprijin legate de suprafață și de animale din cadrul dezvoltării rurale, articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 permite plata avansurilor după finalizarea controalelor administrative în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(3)

Gravitatea situației economice din anumite sectoare agricole, în special de pe piața produselor lactate, a generat dificultăți financiare grave și probleme de flux de numerar pentru beneficiari. Această situație coincide cu primul an de punere în aplicare a noilor scheme de plăți directe. Din cauza dificultăților întâmpinate de statele membre în aplicarea practică a schemelor respective, s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește administrarea cererii unice, a cererilor de ajutor, a cererilor de plată și a cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază. În consecință, este probabil ca verificările necesare să se finalizeze mai târziu decât de obicei, iar plățile către beneficiari să fie amânate.

(4)

Având în vedere caracterul excepțional al acestor circumstanțe luate împreună și dificultățile financiare pe care le provoacă beneficiarilor, este necesar să se atenueze respectivele dificultăți, oferindu-se beneficiarilor posibilitatea de a absorbi pierderile până când se ajunge la o stabilizare a piețelor.

(5)

Prin urmare, se justifică derogarea de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a permite statelor membre să acorde un nivel mai ridicat de avansuri către beneficiari pentru anul de cerere 2015.

(6)

Principiul efectuării plăților directe numai după finalizarea tuturor controalelor administrative și la fața locului este fundamentul asigurării obținute prin sistemul integrat de administrare și control. Cu toate acestea, având în vedere dificultățile grave întâmpinate de beneficiari, este necesar, ca măsură excepțională pentru anul de cerere 2015, să se deroge de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a permite efectuarea avansurilor pentru plățile directe după finalizarea controalelor administrative indicate la articolele 28 și 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (4). Este însă esențial ca o astfel de derogare să nu afecteze buna gestiune financiară și nici cerința unui nivel suficient de asigurare. În consecință, statelor membre care recurg la derogarea în cauză le revine răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că se evită plățile în exces și că orice sumă plătită necuvenit se recuperează în mod real și cu rapiditate. În plus, recurgerea la derogare ar trebui să fie inclusă în declarația de gestiune menționată la articolul 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2016.

(7)

Având în vedere gravitatea dificultăților financiare întâmpinate în prezent de beneficiari, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole, al Comitetului de gestionare privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de cerere 2015, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de cerere 2015, statele membre pot plăti avansuri pentru plățile directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 după finalizarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 3

În cazul statelor membre care aplică articolul 2 din prezentul regulament, declarația de gestiune în temeiul articolului 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2016 include o confirmare a faptului că s-au împiedicat plățile în exces către beneficiari și că sumele plătite necuvenit au fost recuperate în mod real și cu rapiditate pe baza verificării tuturor informațiilor necesare.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


Top