EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1369

Regulamentul delegat (UE) 2015/1369 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume

OJ L 211, 8.8.2015, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1369/oj

8.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/17


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1369 AL COMISIEI

din 7 august 2015

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1)

La 7 august 2014, guvernul rus a introdus o interdicție asupra importurilor în Rusia de anumite produse provenite din Uniune, inclusiv fructe și legume. Ca urmare, Comisia a adoptat o serie de măsuri de sprijin excepționale, în special prin Regulamentul delegat (UE) nr. 913/2014 al Comisiei (2) pentru piersici și nectarine și prin Regulamentele delegate (UE) nr. 932/2014 (3) și (UE) nr. 1031/2014 (4) ale Comisiei pentru alte fructe și legume.

(2)

La 24 iunie 2015, această interdicție a fost prelungită până în august 2016. Din cauza prelungirii interdicției, persistă în continuare un risc serios de perturbare a pieței care ar putea provoca scăderi semnificative ale prețurilor ca urmare a faptului că o importantă piață de export continuă să fie indisponibilă. Pentru o astfel de situație cu care se confruntă piața, măsurile normale disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 par insuficiente. Prin urmare, ar trebui prelungită disponibilitatea mecanismului bazat pe sprijinul pentru anumite cantități de produse prevăzut de Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014.

(3)

Pentru a crea o plasă de siguranță eficace, asistența financiară a Uniunii ar trebui prelungită, pentru toate produsele reglementate de Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014, cu o perioadă de un an. În plus, având în vedere exportul lor sezonier, piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30, care au fost eligibile pentru sprijin anul trecut în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014, ar trebui acum adăugate pe lista produselor eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014.

(4)

Cantitățile atribuite fiecărui stat membru ar trebui calculate pe baza nivelului exporturilor de produse vizate către Rusia în ultimii trei ani înainte de anunțarea interdicției, ajustate în funcție de nivelul de utilizare de către producătorii din fiecare stat membru a măsurilor excepționale de sprijin care le-au fost disponibile pentru aceste produse în ultimul an.

(5)

În cazul în care utilizarea acestor măsuri excepționale de sprijin în cadrul unui stat membru a fost foarte redusă pentru un anumit produs, iar costurile administrative pentru acordarea sprijinului au fost, prin urmare, disproporționat de mari, respectivul stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a opta să nu continue aplicarea acestor măsuri pentru perioada de prelungire.

(6)

Se poate preconiza că produsele vizate, care ar fi fost în mod normal exportate către Rusia, vor fi deturnate către piețele din alte state membre. În consecință, este posibil ca producătorii de produse de același tip din aceste state membre, care nu își exportă în mod obișnuit produsele către Rusia, să se confrunte cu o perturbare semnificativă a pieței și cu o scădere a prețurilor.

(7)

Prin urmare, pentru a stabiliza și mai mult piața, asistența financiară din partea Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie disponibilă pentru producătorii din toate statele membre în ceea ce privește unul sau mai multe dintre produsele care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014, pentru o cantitate care nu depășește 3 000 de tone per stat membru.

(8)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Pentru a avea un impact imediat asupra pieței și pentru a contribui la stabilizarea prețurilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (s):

„(s)

piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30.”;

(b)

la alineatul (3) se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

perioada cuprinsă între 8 august 2015 și data la care cantitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) au fost epuizate în fiecare stat membru vizat sau data de 30 iunie 2016, oricare dintre acestea survine prima.”;

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (c), cantitățile prevăzute în anexa Ib.”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru fiecare dintre perioadele menționate la articolul 1 alineatul (3) literele (a) și (c), acest sprijin este de asemenea disponibil, în toate statele membre, pentru operațiuni de retragere, de recoltare înainte de coacere sau de nerecoltare privind unul sau mai multe dintre produsele menționate la articolul 1 alineatul (2), după cum stabilește statul membru în cauză, cu condiția ca respectiva cantitate suplimentară să nu depășească 3 000 de tone per stat membru în fiecare dintre aceste perioade.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care cantitățile retrase efectiv într-un stat membru între 30 septembrie 2014 și 30 iunie 2015 pentru o categorie de produse, conform definiției din anexa I și din anexa Ia, reprezentau mai puțin de 5 % din totalul cantităților alocate statului membru respectiv pentru categoria de produse respectivă, statul membru poate decide să nu utilizeze cantitatea alocată în anexa Ib. În acest caz, statul membru în cauză notifică decizia sa Comisiei până la 31 octombrie 2015. Începând din momentul notificării, operațiunile efectuate în statul membru respectiv nu mai sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului regulament.

Statele membre pot decide să nu utilizeze, integral sau parțial, cantitatea de 3 000 de tone menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, până la următoarele date:

până la 31 octombrie 2014 pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a);

până la 31 octombrie 2015 pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (c).

Până la aceeași dată, statul membru în cauză notifică orice cantități neutilizate Comisiei. Începând din momentul notificării, operațiunile efectuate în statul membru respectiv nu mai sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului regulament.”;

3.

La articolul 9, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Organizațiile de producători solicită plata asistenței financiare din partea Uniunii, menționată la articolele 4, 5 și 6, până la 31 ianuarie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a), până la 31 iulie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b) și până la 31 iulie 2016 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (c).

(2)   Organizațiile de producători solicită plata asistenței financiare totale din partea Uniunii, menționată la articolele 4 și 6 din prezentul regulament, în conformitate cu procedura menționată la articolul 72 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, până la 31 ianuarie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din prezentul regulament, până la 31 iulie 2015 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din prezentul regulament și până la 31 iulie 2016 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (c) din prezentul regulament.”;

4.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre notifică Comisiei, până la 30 septembrie 2014, 15 octombrie 2014, 31 octombrie 2014, 15 noiembrie 2014, 30 noiembrie 2014, 15 decembrie 2014, 31 decembrie 2014, 15 ianuarie 2015, 31 ianuarie 2015 și 15 februarie 2015 în ceea ce privește perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a), până la data de 15 si ultima zi a fiecărei luni scurse până la 30 septembrie 2015 în ceea ce privește perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (b) și până la data de 15 si ultima zi a fiecărei luni scurse până la 30 septembrie 2016 în ceea ce privește perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (c), următoarele informații pentru fiecare produs:”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când fac prima notificare, statele membre comunică Comisiei sumele de sprijin pe care le-au stabilit în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) sau cu articolul 85 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 și cu articolul 4, 5 sau 6 din prezentul regulament, utilizând formularele-tip prevăzute în anexa IV.”;

5.

La articolul 11, se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

30 septembrie 2016 în ceea ce privește operațiunile efectuate în perioada menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (c).”;

6.

Se inserează anexa Ib, al cărei text este prevăzut în anexa I la prezentul regulament;

7.

Anexele III și IV se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 913/2014 al Comisiei din 21 august 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar pentru producătorii de piersici și de nectarine (JO L 248, 22.8.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe și legume și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014 (JO L 259, 30.8.2014, p. 2).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume (JO L 284, 30.9.2014, p. 22).


ANEXA I

„ANEXA Ib

Cantitățile maxime de produse alocate pentru fiecare stat membru, menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c)

(tone)

 

Mere și pere

Prune, struguri de masă și kiwi

Tomate, morcovi, ardei dulci, castraveți și cornișoni

Portocale, clementine, mandarine și lămâi

Piersici și nectarine

Bulgaria

0

0

0

0

950

Belgia

85 650

0

16 750

0

0

Germania

6 200

0

0

0

0

Grecia

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spania

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Franța

12 150

0

3 250

0

450

Croația

2 150

0

0

3 200

0

Italia

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cipru

0

0

0

11 850

0

Letonia

500

0

1 250

0

0

Lituania

0

0

3 000

0

0

Ungaria

0

300

0

0

0

Țările de Jos

22 950

0

22 800

0

0

Austria

2 050

0

0

0

0

Polonia

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugalia

3 600

0

0

0

0”


ANEXA II

ANEXA III

Formulare-tip pentru notificările menționate la articolul 10

NOTIFICARE PRIVIND RETRAGERILE DE PE PIAȚĂ – DISTRIBUIRE GRATUITĂ

Stat membru:…

Perioada vizată:…

Data:…


Produsul

Organizații de producători

Producători nemembri

Cantități totale (t)

Total asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Cantități (t)

Asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Cantități (t)

Asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

retragere

transport

sortare și ambalare

TOTAL

retragere

transport

sortare și ambalare

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total mere și pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total legume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total alte fructe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total citrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piersici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total piersici și nectarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Pentru fiecare notificare trebuie completată o foaie Excel diferită.

NOTIFICARE PRIVIND RETRAGERILE DE PE PIAȚĂ – ALTE DESTINAȚII

Stat membru:…

Perioada vizată:…

Data:…


Produsul

Organizații de producători

Producători nemembri

Cantități totale (t)

Total asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Cantități

(t)

Asistența financiară din partea Uniunii

(EUR)

Cantități

(t)

Asistența financiară din partea Uniunii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mere

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Total mere și pere

 

 

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

 

 

Total legume

 

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Total alte fructe

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

Total citrice

 

 

 

 

 

 

Piersici

 

 

 

 

 

 

Nectarine

 

 

 

 

 

 

Total piersici și nectarine

 

 

 

 

 

 

Varză

 

 

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

 

 

Total altele

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*

Pentru fiecare notificare trebuie completată o foaie Excel diferită.

NOTIFICARE PRIVIND NERECOLTAREA ȘI RECOLTAREA ÎNAINTE DE COACERE

Stat membru:…

Perioada vizată:…

Data:…


Produsul

Organizații de producători

Producători nemembri

Cantități totale

(t)

Total asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Suprafață

(ha)

Cantități

(t)

Asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

Suprafață

(ha)

Cantități

(t)

Asistență financiară din partea Uniunii (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Total mere și pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Total legume

 

 

 

 

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total alte fructe

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total citrice

 

 

 

 

 

 

 

 

Piersici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Total piersici și nectarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Varză

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

 

 

 

 

Total altele

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Pentru fiecare notificare trebuie completată o foaie Excel diferită.

ANEXA IV

TABELELE CARE TREBUIE TRANSMISE, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10 ALINEATUL (2), CU OCAZIA PRIMEI NOTIFICĂRI, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (1)

RETRAGERI DE PE PIAȚĂ – ALTE DESTINAȚII

Sumele maxime ale sprijinului stabilite de statul membru în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 și cu articolele 4 și 5 din prezentul regulament

Stat membru:…

Data:…


Produsul

Contribuția organizației de producători

(EUR/100 kg)

Asistența financiară din partea Uniunii

(EUR/100 kg)

Mere

 

 

Pere

 

 

Tomate

 

 

Morcovi

 

 

Varză

 

 

Ardei dulci

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

Ciuperci

 

 

Prune

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

Kiwi

 

 

Portocale

 

 

Clementine

 

 

Mandarine

 

 

Lămâi

 

 

Piersici

 

 

Nectarine

 

 

NERECOLTAREA ȘI RECOLTAREA ÎNAINTE DE COACERE

Sumele maxime ale sprijinului stabilite de statul membru în conformitate cu articolul 85 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 și cu articolul 6 din prezentul regulament

Stat membru:…

Data:…


Produsul

În aer liber

În seră

Contribuția organizației de producători

(EUR/ha)

Asistența financiară din partea Uniunii

(EUR/ha)

Contribuția organizației de producători

(EUR/ha)

Asistența financiară din partea Uniunii

(EUR/ha)

Mere

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Tomate

 

 

 

 

Morcovi

 

 

 

 

Varză

 

 

 

 

Ardei dulci

 

 

 

 

Conopidă și conopidă broccoli

 

 

 

 

Castraveți și cornișoni

 

 

 

 

Ciuperci

 

 

 

 

Prune

 

 

 

 

Fructe de tip bacă

 

 

 

 

Struguri de masă proaspeți

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

Lămâi

 

 

 

 

Piersici

 

 

 

 

Nectarine

 

 

 

 


Top