EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1368

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol

OJ L 211, 8.8.2015, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1368/oj

8.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1368 AL COMISIEI

din 6 august 2015

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 57 alineatul (1) literele (a) și (c) și articolul 57 alineatul (2), precum și articolul 223 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 58 alineatul (4), articolul 63 alineatul (5) primul paragraf litera (b) și al doilea paragraf, precum și articolul 64 alineatul (7) primul paragraf litera (a) și al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3) și stabilește noi norme în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul apicol. De asemenea, regulamentul respectiv conferă Comisiei competența de a adopta, în acest sens, acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a schemei de ajutoare în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei (4). Regulamentul menționat este abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei (5).

(2)

Articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani („programele apicole”). În conformitate cu articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care recurg la această posibilitate trebuie să efectueze un studiu privind structura producției și a comercializării în sectoarelor lor apicole. Este necesar să se precizeze elementele pe care trebuie să le conțină aceste programe și studii.

(3)

Programele apicole propuse de statele membre trebuie să fie aprobate de Comisie. Prin urmare, este necesar să se stabilească un termen limită pentru notificarea programelor de către statele membre și o procedură pentru aprobarea programelor de către Comisie.

(4)

Dat fiind că sectorul apicol implică un număr mare de mici producători, statele membre și Comisia ar trebui să pună la dispoziția publicului programele apicole după aprobare.

(5)

Pentru a permite o anumită flexibilitate în punerea în aplicare a programelor apicole și pentru a limita sarcina administrativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să modifice măsurile incluse în programe în cursul punerii în aplicare a acestora, cu condiția să nu se depășească plafonul total al cheltuielilor anuale prevăzute; de asemenea, contribuția Uniunii la finanțarea programelor trebuie să rămână echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească norme procedurale pentru modificările substanțiale ale unui program.

(6)

Statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a programelor apicole. Procedura aplicată de statele membre pentru controalele de monitorizare ar trebui să fie în concordanță cu principiile generale prevăzute la articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei această procedură împreună cu programele.

(7)

Pentru a verifica dacă condițiile pentru acordarea de finanțare din partea Uniunii au fost îndeplinite, statele membre participante ar trebui să efectueze controale administrative și la fața locului. În ceea ce privește controalele la fața locului, statele membre ar trebui să se asigure că sunt verificați cel puțin 5 % dintre solicitanții de ajutor. Statele membre ar trebui să extragă eșantionul de control din întreaga populație de solicitanți, astfel încât acesta să cuprindă o parte aleatorie, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, și o parte bazată pe riscuri, care ar trebui să vizeze domeniile în care riscul de eroare este cel mai mare.

(8)

În conformitate cu normele generale privind protecția intereselor financiare ale Uniunii prevăzute la articolele 54, 58 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre ar trebui să stabilească un regim adecvat de corecții și sancțiuni pentru neregulile comise, care să permită recuperarea sumelor plătite necuvenit, la care se adaugă dobânzile calculate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei (6). Statele membre ar trebui să notifice Comisiei acest sistem împreună cu programele.

(9)

Anul apicol ar trebui să acopere o perioadă de timp care să permită statelor membre să efectueze controale legate de măsurile privind sectorul apicol.

(10)

Pentru a evalua impactul programelor apicole ținând seama de necesitatea de a limita sarcina administrativă suportată de statele membre și de sectorul apicol, este necesar ca statele membre să prezinte Comisiei un raport anual al punerii în aplicare, care, prin indicatori de performanță pentru fiecare măsură inclusă în program, să ofere o sinteză a cheltuielilor și a rezultatelor obținute.

(11)

Pe durata punerii în aplicare a programelor apicole, ar trebui să se asigure coerența între măsurile incluse în programele apicole și programele de dezvoltare rurală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7). În acest scop, statele membre ar trebui să descrie în programele lor apicole criteriile pe care le-au prevăzut pentru a evita dubla finanțare a programelor apicole: din ajutorul acordat sectorului apicol, prevăzut la articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, și din sprijinul pentru dezvoltare rurală, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare care reglementează acordarea de ajutoare din partea Uniunii pentru programele naționale dedicate sectorului apicol, prevăzute la articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (denumite în continuare „programele apicole”).

Articolul 2

An apicol

În sensul programelor apicole, prin „an apicol” se înțelege perioada de 12 luni consecutive cuprinsă între 1 august și 31 iulie.

CAPITOLUL 2

PROGRAME APICOLE

Articolul 3

Notificarea programelor apicole

Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la propunerea sa privind un program apicol unic pentru întregul său teritoriu, cel târziu la data de 15 martie care precedă începutul primului an apicol al programului.

Articolul 4

Conținutul programelor apicole

Programele apicole includ elementele enumerate în anexă.

Articolul 5

Aprobarea programelor apicole

(1)   Programele apicole se aprobă de către Comisie în conformitate cu articolul 57 primul alineat litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cel târziu la data de 15 iunie care precedă începutul primului an apicol al programului apicol în cauză.

(2)   Programele apicole aprobate se publică de către Comisie pe site-ul său de internet.

Articolul 6

Modificări aduse programelor apicole

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), statele membre pot modifica în cursul anului apicol măsurile incluse în programele lor apicole, de exemplu prin introducerea sau retragerea unor măsuri sau tipuri de acțiuni, prin modificarea descrierii măsurilor sau prin modificarea condițiilor de eligibilitate ori prin transferul de fonduri între măsurile din cadrul programului, cu condiția ca aceste măsuri să continue să respecte articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Limitele financiare pentru fiecare măsură pot fi modificate cu condiția să nu se depășească plafonul total al cheltuielilor anuale prevăzute; de asemenea, contribuția Uniunii la finanțarea programelor apicole trebuie să rămână echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre pentru programele în cauză, așa cum au fost aprobate.

(2)   Cererile de modificare a programelor apicole care implică introducerea unei noi măsuri sau retragerea unei măsuri se notifică Comisiei de către statele membre și se aprobă de Comisie înainte de a fi puse în aplicare.

(3)   Cererile menționate la alineatul (2) trebuie să fie aprobate de Comisie în conformitate cu procedura următoare:

(a)

organizațiile reprezentative care au colaborat cu statul membru la elaborarea programelor apicole sunt consultate;

(b)

modificarea se consideră aprobată în cazul în care Comisia nu a formulat observații cu privire la cerere în termen de 21 de zile lucrătoare de la primirea cererii. În cazul în care Comisia a formulat observații, modificarea se consideră a fi aprobată de îndată ce Comisia informează statul membru cu privire la faptul că observațiile au fost abordate în întregime.

CAPITOLUL 3

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII

Articolul 7

Eligibilitatea cheltuielilor și plățile

Numai cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a măsurilor incluse în programul apicol al statului membru sunt eligibile pentru o contribuție din partea Uniunii.

Plățile legate de măsurile puse în aplicare în fiecare an apicol, efectuate de statele membre către beneficiari, au loc în perioada de 12 luni care începe la 16 octombrie a anului apicol respectiv și se încheie la data de 15 octombrie a anului următor.

CAPITOLUL 4

MONITORIZARE ȘI CONTROALE

Articolul 8

Controale

(1)   Statele membre realizează controale pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea finanțării din partea Uniunii. Controalele în cauză includ atât controale administrative, cât și controale la fața locului și urmează principiile generale prevăzute la articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2)   În ceea ce privește controalele la fața locului, statele membre cer verificarea următoarelor:

(a)

punerea corectă în aplicare a măsurilor incluse în programele apicole, în special a măsurilor privind investițiile și serviciile,

(b)

cuantumul cheltuielilor suportate efectiv, care trebuie să fie echivalent cu sprijinul financiar solicitat,

(c)

acolo unde este cazul, se verifică dacă numărul de stupi declarat corespunde cu numărul de stupi deținuți de solicitant, conform constatării la fața locului, luând în considerare datele suplimentare furnizate de apicultor cu privire la activitatea din cursul anului apicol vizat.

(3)   Statele membre se asigură că cel puțin 5 % din solicitanții de ajutor din cadrul programelor apicole sunt supuși controalelor la fața locului.

Eșantioanele supuse controalelor se extrag din întreaga populație de solicitanți și includ:

(a)

un număr de candidați selectați în mod aleatoriu, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă;

(b)

numărul de solicitanți selectați pe baza unei analize a riscurilor în funcție de următoarele criterii:

(i)

valoarea finanțării alocate beneficiarilor;

(ii)

natura acțiunilor finanțate în cadrul măsurilor referitoare la apicultură;

(iii)

concluziile controalelor anterioare la fața locului;

(iv)

alte criterii care se stabilesc de statele membre

Articolul 9

Plățile necuvenite și sancțiunile

(1)   Dobânda care se adaugă la suma plăților necuvenite recuperate în conformitate cu articolul 54 alineatul (1), articolul 58 alineatul (1) litera (e) sau articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se calculează în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014.

(2)   În caz de fraudă sau neglijență gravă pentru care beneficiarii sunt responsabili, pe lângă returnarea plăților necuvenite și a dobânzilor aferente în conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, aceștia plătesc o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și suma la care au dreptul.

CAPITOLUL 5

NORME PRIVIND NOTIFICĂRILE ȘI PUBLICAREA

Articolul 10

Raportul anual de punere în aplicare

(1)   Începând din 2018, până la data de 15 martie a fiecărui an, statele membre participante notifică Comisiei un raport anual de punere în aplicare privind aplicarea programului național apicol în cursul anului apicol anterior.

(2)   Raportul anual de punere în aplicare include următoarele elemente:

(a)

un rezumat al cheltuielilor efectuate în euro în cursul anului apicol, defalcate în funcție de măsură;

(b)

rezultatele pe baza indicatorilor de performanță selectați pentru fiecare măsură pusă în aplicare.

Articolul 11

Data de notificare a numărului de stupi

Notificarea menționată la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 se efectuează până la data de 15 martie a fiecărui an, începând din 2017.

Articolul 12

Norme privind notificările

Notificările menționate la articolele 3, 6, 10 și 11 din prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (8).

Articolul 13

Publicarea datelor agregate

Comisia publică pe site-ul său de internet datele agregate referitoare la următoarele:

(a)

numărul de stupi notificați în conformitate cu articolul 11;

(b)

raporturile anuale de punere în aplicare notificate în conformitate cu articolul 10;

(c)

studiul privind structura producției și a comercializării în sectorul apicol, menționat la punctul 3 din anexă, inclus în programul apicol notificat în conformitate cu articolul 3.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2015

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) ( JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole (JO L 163, 30.4.2004, p. 83).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (a se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența ( JO L 255, 28.8.2014, p. 59).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).


ANEXĂ

Programele apicole includ cel puțin următoarele elemente:

1.

o evaluare a rezultatelor obținute până în prezent în cursul punerii în aplicare a programului apicol anterior, în cazul în care un astfel de program a fost pus în aplicare. Începând cu programele apicole din perioada 2020-2022, evaluarea respectivă se bazează pe ultimele două rapoarte anuale de punere în aplicare din programul anterior, astfel cum se menționează la articolul 10;

2.

o descriere a metodei utilizate pentru a stabili numărul de stupi în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366;

3.

un studiu realizat de statele membre privind structura producției și a comercializării în sectorul apicol de pe teritoriul lor. Acest studiu trebuie să includă cel puțin următoarele informații vizând ultimii doi ani calendaristici care precedă notificarea programului apicol în vederea aprobării;

(i)

numărul de apicultori;

(ii)

numărul de apicultori care gestionează peste 150 de stupi;

(iii)

numărul total de stupi gestionați de apicultori cu peste 150 de stupi;

(iv)

numărul de apicultori organizați în asociații de apicultori;

(v)

producția națională anuală de miere, exprimată în kg, în cursul ultimilor doi ani calendaristici care precedă notificarea programului apicol în vederea aprobării;

(vi)

gama de prețuri pentru mierea polifloră la locul de producție;

(vii)

gama de prețuri pentru mierea polifloră în vrac la vânzătorii en gros;

(viii)

producția medie estimată de miere pentru fiecare stup, pe an, exprimată în kg;

(ix)

costul de producție mediu estimat (fix și variabil) pe kg de miere produsă;

(x)

numărul de stupi din ultimii doi ani calendaristici care precedă notificarea programului apicol în vederea aprobării, în cazul statelor membre care nu au pus în aplicare un astfel de program în cei trei ani precedenți;

4.

o evaluare a nevoilor sectorului apicol din statul membru, luând în considerare cel puțin evaluarea rezultatelor programului apicol anterior, dacă este cazul, studiul privind structura producției și a comercializării în sectorul apicol, precum și rezultatele cooperării cu organizațiile reprezentative din domeniul apiculturii;

5.

o descriere a obiectivelor programului apicol și legătura dintre aceste obiective și măsurile privind sectorul apicol, selectate din lista de la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

6.

o descriere detaliată a acțiunilor care vor fi efectuate în cadrul măsurilor privind sectorul apicol, selectate din lista de la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, inclusiv costurile estimate și un plan de finanțare, defalcat pe ani și pe acțiuni;

7.

criteriile stabilite de statele membre pentru a se asigura că nu există o dublă finanțare a programelor apicole, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366;

8.

indicatorii de performanță utilizați pentru fiecare măsură privind sectorul apicol selectată. Statele membre selectează cel puțin un indicator de performanță relevant pentru fiecare măsură;

9.

măsuri de punere în aplicare a programului apicol, inclusiv:

(i)

desemnarea de către statul membru în cauză a unui punct de contact responsabil de gestionarea programelor apicole;

(ii)

o descriere a procedurii aplicabile controalelor de monitorizare;

(iii)

o descriere a acțiunilor care urmează să fie întreprinse în cazul unor plăți necuvenite efectuate către beneficiari, inclusiv a penalităților;

(iv)

dispoziții prin care se garantează publicitatea în statul membru a programului aprobat;

(v)

măsurile luate pentru a coopera cu organizații reprezentative din domeniul apicol;

(vi)

o descriere a metodei utilizate pentru evaluarea rezultatelor măsurilor din cadrul programului apicol vizând sectorul apicol din statul membru în cauză.


Top