Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Regulamentul (UE) 2015/1221 al Comisiei din 24 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în vederea adaptării acestuia la progresul tehnic și științific (Text cu relevanță pentru SEE)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/10


REGULAMENTUL (UE) 2015/1221 AL COMISIEI

din 24 iulie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în vederea adaptării acestuia la progresul tehnic și științific

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 cuprinde două liste de clasificări și etichetări armonizate ale substanțelor periculoase. Tabelul 3.1 conține clasificările și etichetările armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în părțile 2-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Tabelul 3.2 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului (2).

(2)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) propuneri de clasificări și etichetări armonizate, noi sau actualizate, ale anumitor substanțe. Pe baza avizelor privind propunerile respective, emise de Comitetul pentru evaluarea riscurilor al ECHA, precum și pe baza observațiilor primite de la părțile în cauză, este oportun să se introducă sau să se actualizeze clasificările și etichetările armonizate ale anumitor substanțe, prin modificarea anexei VI la regulamentul menționat.

(3)

În ceea ce privește substanța acid azotic … % (număr CE: 231-714-2), au devenit disponibile noi date științifice pentru clasa de pericol „toxicitate acută”, care sugerează faptul că clasificarea în această clasă de pericol în conformitate cu recomandările din avizul CER, care se bazează pe date mai vechi, ar putea să nu fie corespunzătoare. Prin urmare, această clasă de pericol nu trebuie să fie inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 înainte ca CER să emită un aviz cu privire la noile informații, deși toate celelalte clase de pericol reglementate de avizul anterior al CER trebuie să fie incluse.

(4)

În ceea ce privește substanța fenol, dodecil, ramificat (număr CE: 310-154-3), CER este pe cale să adopte un nou aviz pentru limitele specifice de concentrație care trebuie aplicate clasei de pericol „toxic pentru reproducere”. Prin urmare, această clasă de pericol nu trebuie să fie inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 înainte de finalizarea acestui aviz.

(5)

Nu trebuie să se solicite respectarea imediată a noilor clasificări armonizate, deoarece va trebui să li se acorde furnizorilor o anumită perioadă de timp pentru a adapta etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor la noile clasificări și pentru a vinde stocurile existente. În plus, va trebui să li se acorde furnizorilor o anumită perioadă de timp pentru a se conforma obligațiilor de înregistrare care decurg din noile clasificări armonizate pentru substanțele clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, categoriile 1A și 1B (tabelul 3.1) și categoriile 1 și 2 (tabelul 3.2), sau ca fiind foarte toxice pentru organismele acvatice, putând provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic, și în special obligațiilor prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(6)

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 care permit aplicarea anticipată, în mod voluntar a noilor dispoziții, furnizorii trebuie să aibă posibilitatea de a aplica noile clasificări armonizate și de a adapta în consecință etichetarea și ambalarea în mod voluntar, înainte de termenul-limită pentru conformare.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament:

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), clasificările armonizate stabilite în anexa la prezentul regulament pot fi aplicate înainte de data menționată la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 3

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolul 1 se aplică, în ceea ce privește substanțele și amestecurile, de la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul 3.1 se modifică după cum urmează:

(a)

intrările corespunzătoare numerelor de index 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X și 613-149-00-7 se înlocuiesc cu următoarele intrări:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetarea

Limite de conc. specifice, factori M

Note

Clasa de pericol și categoria Cod(uri)

Fraza de pericol Cod(uri)

Pictograma, Cuvânt de avertizare Cod(uri)

Fraza de pericol Cod(uri)

Fraza de pericol suplim. Cod(uri)

007-004-00-1

acid azotic … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

fosfură de calciu; difosfură de tricalciu

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Tox. acut. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

arseniură de galiu

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (sistemele respirator și haematopoietic)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (sistemele respirator și haematopoietic)

 

 

 

050-008-00-3

compuși de tributilstaniu, cu excepția celor specificați în altă parte în prezenta anexă

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxibutan

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tetraconazol (ISO); 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoxaflutol (ISO); 5-ciclopropil- 1,2-oxazol- 4-yl α, α, α-trifluoro- 2-mesil-p-tolil cetonă

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

acid nonanoic

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciclododecil- 2,6-dimetilmorfolină

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (ficat)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (ficat)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triclormetil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terț-butil-5-(4-terț-butilbenziltio)-4-cloropiridazin-3(2H)-onă

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

(b)

se inserează următoarele intrări conform ordinii stabilite în tabelul 3.1:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetarea

Limite de conc. specifice, factori M

Note

Clasa de pericol și categoria Cod(uri)

Fraza de pericol Cod(uri)

Pictograma, Cuvânt de avertizare Cod(uri)

Fraza de pericol Cod(uri)

Fraza de pericol suplim. Cod(uri)

019-003-00-3

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

Irit. oc. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

fenol, dodecil ramificat [1];

fenol, -2 dodecil, ramificat;

lfenol, -3 dodeci, ramificat;

fenol,-4 dodecil, ramificat;

Derivați fenol (tetrapropenil) [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

carvonă (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex -2-en-1-onă; [1]

d-carvonă (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex -2-en-1-onă; [2]

l-carvonă (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex -2-en-1-onă [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrionă (ISO); 2-{2-cloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetoxi)metil]benzoil}ciclohexan-1,3-dionă

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (ochi, rinichi, ficat)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (ochi, rinichi, ficat)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoxaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-cloro-1,3-benzoxazol-2-il)oxi]fenoxi}propanoat

71283-80-2

STOT RE 2

Sens. piele 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (rinichi)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (rinichi)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

acid octanoic

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

acid decanoic

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

Acid 1,2-benzendicarboxilic, diester alchilic, ramificat și liniar

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil carbonat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorf acetat; 4-ciclododecil-2,6--dimetilmorfolină- 4-ium acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (ficat)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (ficat)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpiroximat (ISO); Terț-butil 4- [({(E) – [(1,3-dimetil- 5-fenoxi- 1H-pirazol- 4-il) metilen] amino} oxi) metil] benzoat

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

Triflusulfuron-metil; metil 2- ({[4- (dimetilamino) – 6- (2,2,2-trifluoretoxi) – 1,3,5-triazin-2-il) carbamoil} sulfamoil) -3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); izopropil 2-(4-metoxibifenil-3-il)hidrazinocarboxilat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Sens. piele 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-ciclohexil-6,7-dihidro-1H-ciclopenta[d]pirimidină-2,4(3H,5H)-dionă

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-clorofenil)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetamidă

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N- (2,6-dicloro- 3-metilfenil) – 5,7-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-a] pirimidină- 2-sulfonamidă

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (ochi, rinichi)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (ochi, rinichi)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetenamidă-P (ISO); 2-cloro-N- (2,4-dimetil- 3-tienil) -N- [(2S) –1-metoxipropan- 2-il] acetamidă

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonicamid (ISO); N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridină-3-carboxamidă

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoxaflor (ISO); [metil(oxo){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidă

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2.

Tabelul 3.2 se modifică după cum urmează:

(a)

intrările corespunzătoare numerelor de index 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X și 613-149-00-7 se înlocuiesc cu următoarele intrări:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetarea

Limite de concentrație

Note

007-004-00-1

acid azotic … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

fosfură de calciu; difosfură de tricalciu

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

arseniură de galiu

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

compuși de tributilstaniu, cu excepția celor specificați în altă parte în prezenta anexă

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxibutan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebuconazole (ISO); 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoxaflutol (ISO); 5-ciclopropil-1,2-oxazol-4-yl α, α,α-trifluoro-2-mesil-p-tolil cetonă

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

acid nonanoic

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciclododecil- 2,6-dimetilmorfolină

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triclormetil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terț-butil-5-(4-terț-butilbenziltio)-4-cloropiridazin-3(2H)-onă

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

(b)

se inserează următoarele intrări conform ordinii stabilite în tabelul 3.2:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetarea

Limite de concentrație

Note

019-003-00-3

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

fenol, dodecil ramificat [1];

fenol-2 dodecil, ramificat;

fenol-3 dodecil, ramificat;

fenol-4 dodecil, ramificat;

Derivați fenol (tetrapropenil) [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

carvonă (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex -2-en-1-onă; [1]

d-carvonă (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex -2-en-1-onă; [2]

l-carvonă (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex -2-en-1-onă [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrionă (ISO); 2-{2-cloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetoxi)metil]benzoil}ciclohexan-1,3-dionă

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-4822-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoxaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-cloro-1,3-benzoxazol-2-il)oxi]fenoxi}propanoat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

acid octanoic

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

acid decanoic

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

acid 1,2-Benzenedicarboxilic, diester alchilic, ramificat și liniar

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil carbonat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorf acetat; 4-ciclododecil-2,6-dimetilmorfolină-4-ium acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpiroximat (ISO); terț-butil 4-[({(E) – [(1,3-dimetil- 5-fenoxi- 1H-pirazol- 4-il) metilen] amino}oxi)metil]benzoat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

Triflusulfuron-metil; metil 2-({[4- (dimetilamino) – 6- (2,2,2-trifluoretoxi) – 1,3,5-triazin- 2-il) carbamoil} sulfamoil) – 3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); isopropyl 2-(4-methoxibifenil-3-yl)hydrazincarboxilat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-ciclohexil-6,7-dihidro-1H-ciclopenta[d]pirimidină-2,4(3H,5H)-dionă

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-clorofenil)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetamidă

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N- (2,6-dicloro- 3-metilfenil) – 5,7-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-a] pirimidină- 2-sulfonamidă

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetenamidă-P (ISO); 2-cloro-N- (2,4-dimetil- 3-tienil) -N- [(2S)-1-metoxipropan- 2-il] acetamidă

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonicamid (ISO); N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridină-3-carboxamidă

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoxaflor (ISO); [metil(oxo){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidă

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top