EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1108

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1108 al Comisiei din 8 iulie 2015 de aprobare a oțetului ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1108/oj

9.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/75


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1108 AL COMISIEI

din 8 iulie 2015

de aprobare a oțetului ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 23 alineatul (5) coroborat cu articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia a primit, la 24 aprilie 2013, din partea Institutului tehnic pentru agricultură ecologică [Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB)] o cerere de aprobare a oțetului ca substanță de bază. La data de 17 martie 2014, a fost primită o cerere din partea orașului Paris (Franța) privind extinderea utilizărilor vizate în cererea de aprobare a oțetului ca substanță de bază. Cererile respective au fost însoțite de informațiile solicitate la articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf.

(2)

Comisia a solicitat asistență științifică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). La 12 august 2014, autoritatea a prezentat Comisiei un raport tehnic privind substanța respectivă (2). La 27 ianuarie 2015, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul de analiză (3) și proiectul prezentului regulament, pe care le-a finalizat pentru reuniunea comitetului respectiv din 29 mai 2015.

(3)

Documentația furnizată de solicitant arată că oțetul îndeplinește criteriile unui produs alimentar, astfel cum este definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În plus, substanța nu este folosită predominant în scopul protecției plantelor, dar este totuși utilă pentru protecția plantelor în compoziția unui produs constând în substanța respectivă și apă. În special, oțetul nu ar trebui să fie confundat cu acidul acetic, o substanță activă care este inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (5) prin Directiva 2008/127/CE a Comisiei (6), astfel cum s-a clarificat în Comunicarea interpretativă a Comisiei (7) privind denumirile de vânzare ale produselor alimentare. Prin urmare, oțetul trebuie considerat o substanță de bază.

(4)

Din examinările efectuate reiese că este de așteptat ca oțetul să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de analiză întocmit de Comisie. Prin urmare, este adecvat să se aprobe oțetul ca substanță de bază.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, coroborat cu articolul 6 din respectivul regulament, și ținând cont de cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar să se includă anumite condiții pentru aprobare care sunt detaliate în anexa I la prezentul regulament.

(6)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (8) ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aprobarea unei substanțe de bază

Se aprobă substanța „oțet”, astfel cum este specificată în anexa I, ca substanță de bază sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa menționată anterior.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Rezultatul consultării cu statele membre și cu EFSA privind cererea de aprobare a oțetului ca substanță de bază și concluziile formulate de EFSA privind aspectele specifice semnalate. EFSA supporting publication 2014:EN-641.37 p.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(5)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piată a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(6)  Directiva 2008/127/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor substanțe active (JO L 344, 20.12.2008, p. 89).

(7)  JO C 270, 15.10.1991, p. 2.

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANEXA I

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

Oțet

Nr. CAS: 90132-02-8

Nu este disponibilă

De calitate alimentară, cu un conținut de acid acetic de maximum 10 %

1 iulie 2015

Numai utilizările substanței de bază ca fungicid și bactericid sunt aprobate.

Oțetul se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de analiză privind oțetul (SANCO/12896/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.


(1)  Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de analiză.


ANEXA II

În partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se adaugă următoarea rubrică:

Număr

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

„5

Oțet

Nr. CAS: 90132-02-8

Nu este disponibilă

De calitate alimentară, cu un conținut de acid acetic de maximum 10 %

1 iulie 2015

Numai utilizările substanței de bază ca fungicid și bactericid sunt aprobate.

Oțetul se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de analiză privind oțetul (SANCO/12896/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”


(1)  Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de analiză.


Top