EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0884

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei din 8 iunie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a procedurilor necesare pentru sistemul de interconectare a registrelor instituit prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2015/3639

OJ L 144, 10.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2021; abrogat prin 32020R2244

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/884/oj

10.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/884 AL COMISIEI

din 8 iunie 2015

de stabilire a specificațiilor tehnice și a procedurilor necesare pentru sistemul de interconectare a registrelor instituit prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (1), în special articolul 4c,

întrucât:

(1)

Articolul 4c din Directiva 2009/101/CE prevede obligația Comisiei de a adopta specificațiile tehnice și procedurile pentru sistemul de interconectare a registrelor instituit prin respectiva directivă.

(2)

Sistemul de interconectare a registrelor trebuie utilizat și pentru a pune în aplicare anumite cerințe stabilite în Directiva 89/666/CEE a Consiliului (2) și în Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(3)

Pentru a institui sistemul de interconectare a registrelor, este necesar să se definească și să se adopte specificații tehnice și proceduri care să asigure existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a sistemului și să explice în același timp diferențele dintre caracteristicile tehnice ale registrelor statelor membre.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Specificațiile tehnice și procedurile privind sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 4a alineatul (2) din Directiva 2009/101/CE sunt în forma prevăzută în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 258, 1.10.2009, p. 11.

(2)  A unsprezecea directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat (JO L 395, 30.12.1989, p. 36).

(3)  Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni (JO L 310, 25.11.2005, p. 1).


ANEXĂ

de stabilire a specificațiilor tehnice și a procedurilor menționate la articolul 1

Atunci când se face trimitere la „registre” în prezentul document, prin acestea se înțelege întotdeauna „registre centrale, ale comerțului și ale societăților”.

Sistemul de interconectare a registrelor este denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerțului sau BRIS (Business Registers Interconnection System).

1.   Metode de comunicare

BRIS utilizează metode de comunicare electronică bazate pe servicii, cum ar fi serviciile internet, în scopul interconectării registrelor.

Comunicarea dintre portal și platformă, precum și cea dintre un registru și platformă sunt bilaterale (unu-la-unu). Comunicarea dinspre platformă către registre poate fi bilaterală sau multilaterală (unu-la-unu, respectiv unu-la-mai-mulți).

2.   Protocoale de comunicare

Pentru comunicarea dintre portal, platformă, registre și punctele de acces opționale se utilizează protocoale de internet securizate, precum HTTPS.

Pentru transmiterea de date structurate și de metadate se utilizează protocoale de comunicare standard, cum ar fi protocolul SOAP (Single Object Access Protocol).

3.   Standarde de securitate

Pentru comunicarea și distribuirea informațiilor prin intermediul BRIS, măsurile tehnice de asigurare a standardelor minime de securitate informatică includ:

(a)

măsuri de asigurare a confidențialității informațiilor, inclusiv prin utilizarea unor canale sigure (HTTPS);

(b)

măsuri de asigurare a integrității datelor în momentul schimbului de date;

(c)

măsuri de asigurare a non-repudierii originii expeditorului informațiilor în cadrul BRIS și a non-repudierii primirii informațiilor;

(d)

măsuri de asigurare a păstrării evidenței evenimentelor de securitate în conformitate cu recomandările internaționale recunoscute pentru standardele de securitate informatică;

(e)

măsuri de asigurare a autentificării și a autorizării tuturor utilizatorilor înregistrați și măsuri de verificare a identității sistemelor conectate la portal, la platformă sau la registre în cadrul BRIS.

4.   Metode privind schimbul de informații între registrul societății și registrul sucursalei

Pentru schimbul de informații între registrul societății și registrul sucursalei, menționat la articolul 3d din Directiva 2009/101/CE și la articolul 5a din Directiva 89/666/CEE, se utilizează următoarea metodă:

(a)

registrul societății pune la dispoziția platformei, fără întârziere, informațiile privind deschiderea și încetarea oricărei proceduri de lichidare sau de insolvență și privind radierea societății („informațiile publicate”);

(b)

pentru a asigura primirea fără întârziere a informațiilor publicate, registrul sucursalei solicită respectivele informații de la platformă. Această solicitare poate consta în a-i indica platformei societățile pentru care registrul sucursalei dorește să primească informații publicate;

(c)

ca urmare a acestei solicitări, platforma se asigură că registrul sucursalei are acces imediat la informațiile publicate.

Se instituie măsurile tehnice și procedurile corespunzătoare pentru a trata orice eroare de comunicare între registru și platformă.

5.   Lista datelor care urmează să facă obiectul schimburilor între registre

5.1.   Notificarea aferentă informațiilor publicate privind sucursalele

În sensul prezentei anexe, schimbul de informații dintre registre, prevăzut la articolul 3d din Directiva 2009/101/CE și la articolul 5a din Directiva 89/666/CEE, este denumit „notificarea aferentă informațiilor publicate privind sucursalele”. Procedura care declanșează notificarea respectivă este denumită „evenimentul aferent informațiilor publicate privind sucursalele”.

Pentru fiecare notificare aferentă informațiilor publicate privind sucursalele menționată la articolul 3d din Directiva 2009/101/CE și la articolul 5a din Directiva 89/666/CEE, statele membre își pun reciproc la dispoziție următoarele date:

Tip de date

Descriere

Cardinalitate (1)

Descriere suplimentară

Data și ora emiterii

Data și ora la care a fost trimisă notificarea

1

Data și ora

Organizația emitentă

Denumirea/Identificatorul organizației care emite notificarea

1

Structura datelor părții respective

Trimitere legislativă

Trimitere la legislația națională sau UE relevantă

0…n

Text

Date legate de procedură

 

1

Grup de elemente

Data intrării în vigoare

Data la care procedura care vizează societatea în cauză a intrat în vigoare

1

Data

Tip de procedură

Tipul procedurii care duce la evenimentul aferent informațiilor publicate privind sucursalele, astfel cum se menționează la articolul 5a alineatul (1) din Directiva 89/666/CEE.

1

Codul

(Deschiderea procedurii de lichidare

Încetarea procedurii de lichidare

Deschiderea și încetarea procedurii de lichidare

Revocarea procedurii de lichidare

Deschiderea procedurii de insolvență

Încetarea procedurii de insolvență

Deschiderea și încetarea procedurii de insolvență

Revocarea procedurii de insolvență

Radierea)

Datele societății

 

1

Grup de elemente

EUID

Identificatorul unic al societății care face obiectul respectivei notificări

1

Identificator

Pentru structura EUID, a se vedea secțiunea 8 din prezenta anexă

Identificator alternativ

Alți identificatori ai societății (de exemplu, identificatorul entității juridice)

0…n

Identificator

Forma juridică

Tipul de formă juridică

1

Codul

Astfel cum se menționează la articolul 1 din Directiva 2009/101/CE

Denumire

Denumirea societății care face obiectul respectivei notificări

1

Text

Sediul social

Sediul social al societății

1

Text

Denumirea registrului

Denumirea registrului în care este înregistrată societatea

1

Text

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

5.2.   Notificarea aferentă fuziunilor transfrontaliere

În sensul prezentei anexe, schimbul de informații dintre registre, astfel cum este menționat la articolul 13 din Directiva 2005/56/CE, este denumit „notificarea aferentă fuziunilor transfrontaliere”. Pentru fiecare notificare aferentă fuziunilor transfrontaliere menționată la articolul 13 din Directiva 2005/56/CE, statele membre își pun reciproc la dispoziție următoarele date:

Tip de date

Descriere

Cardinalitate

Descriere suplimentară

Data și ora emiterii

Data și ora la care a fost trimisă notificarea

1

Data și ora

Organizația emitentă

Organizația care a emis respectiva notificare

1

Structura datelor părții respective

Organizația destinatară

Organizația căreia i se adresează notificarea

1

Structura datelor părții respective

Trimitere legislativă

Trimitere la legislația națională sau UE relevantă

0…n

Text

Date legate de fuziune

 

1

Grup de elemente

Data intrării în vigoare

Data la care fuziunea a devenit efectivă

1

Data

Tipul fuziunii

Tipul fuziunii, conform definiției de la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2005/56/CE

1

Codul

(Fuziune transfrontalieră prin achiziție

Fuziune transfrontalieră prin constituirea unei noi societăți

Fuziune transfrontalieră a unei societăți deținute în întregime)

Societatea rezultată în urma fuziunii

 

1

Grup de elemente

EUID

Identificatorul unic al societății rezultate în urma fuziunii

1

Identificator

Pentru structura EUID, a se vedea secțiunea 8 din prezenta anexă

Identificatori alternativi

Alți identificatori

0…n

Identificator

Forma juridică

Tipul de formă juridică

1

Codul

Astfel cum se menționează la articolul 1 din Directiva 2009/101/CE

Denumire

Denumirea societății rezultate în urma fuziunii

1

Text

Sediul social

Sediul social al societății rezultate în urma fuziunii

1

Text

Denumirea registrului

Denumirea registrului în care a fost înregistrată societatea care rezultă în urma fuziunii

1

Text

Societatea care fuzionează

 

1…n

Grup de elemente

EUID

Identificator unic al societății rezultate în urma fuziunii

1

Identificator

Pentru structura EUID, a se vedea secțiunea 8 din prezenta anexă

Identificatori alternativi

Alți identificatori

0…n

Identificator

Forma juridică

Tipul de formă juridică

1

Codul

Astfel cum se menționează la articolul 1 din Directiva 2009/101/CE

Denumire

Denumirea societății care participă la fuziune

1

Text

Sediul social

Sediul social al societății care participă la fuziune

0…1

Text

Denumirea registrului

Registrul în care este înregistrată societatea care fuzionează

1

Text

Mesajul de notificare poate include, de asemenea, datele tehnice necesare pentru transmiterea corectă a mesajului.

Schimbul de informații cuprinde, de asemenea, mesajele tehnice necesare pentru confirmarea de primire, păstrarea evidenței și raportare.

6.   Structura formatului standard de mesaj

Schimbul de informații dintre registre, platformă și portal se bazează pe metode standard de structurare a datelor și se realizează într-un format standard de mesaj de tip XML.

7.   Datele pentru platformă

Pentru ca platforma să își poată executa funcțiile, se furnizează următoarele tipuri de date:

(a)

date care permit identificarea sistemelor conectate la platformă. Aceste date ar putea consta în URL-uri sau într-un orice alt număr sau cod care identifică în mod unic fiecare sistem în cadrul BRIS;

(b)

un index al elementelor prevăzute la articolul 3c alineatul (2) din Directiva 2009/101/CE. Aceste date se utilizează pentru a se asigura obținerea unor rezultate consecvente și rapide din partea serviciului de căutare. În cazul în care datele nu sunt transmise către platformă pentru indexare, statele membre pun la dispoziția serviciului de căutare aceleași elemente într-un mod care să garanteze același nivel de serviciu ca și cel furnizat de platformă;

(c)

identificatorii unici ai societăților menționați la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE și identificatorii unici ai sucursalelor menționați la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 89/666/CEE. Acești identificatori se utilizează pentru a se asigura interoperabilitatea registrelor prin intermediul platformei;

(d)

orice alte date operaționale care sunt necesare pentru ca platforma să garanteze funcționarea corespunzătoare și eficientă a serviciului de căutare și interoperabilitatea registrelor. Aceste date pot include liste de coduri, date de referință, glosare și traduceri conexe ale acestor metadate, precum și date din evidențe și date de raportare.

Datele și metadatele gestionate de către platformă sunt prelucrate și stocate în conformitate cu standardele de securitate descrise în secțiunea 3 din prezenta anexă.

8.   Structura și utilizarea identificatorului unic

Identificatorul unic destinat comunicării dintre registre este denumit EUID (European Unique Identifier, identificator unic european).

Structura EUID va fi conformă cu ISO 6523 și va conține următoarele elemente:

Element al EUID

Descriere

Descriere suplimentară

Codul de țară

Elemente care permit identificarea statului membru aferent registrului

Obligatoriu

Identificatorul registrului

Elementele care permit identificarea registrului național de origine al societății și, respectiv, al sucursalei

Obligatoriu

Numărul de înregistrare

Numărul societății/sucursalei se referă la numărul de înregistrare al societății/sucursalei în registrul național de origine

Obligatoriu

Cifră de verificare

Elemente necesare pentru a evita erorile de identificare

Opțional

EUID este utilizat pentru a se identifica fără echivoc societățile și sucursalele în scopul schimbului de informații dintre registre prin intermediul platformei.

9.   Metodele de operare a sistemului și serviciile informatice furnizate de platformă

În ceea ce privește distribuția și schimbul de informații, sistemul se bazează pe următoarele metode tehnice de operare:

Image

Pentru transmiterea mesajelor în versiunea lingvistică relevantă, platforma furnizează artefacte de date de referință, cum ar fi liste de coduri, vocabulare controlate și glosare. Dacă este cazul, acestea vor fi traduse în limbile oficiale ale UE. În măsura în care este posibil, se utilizează standarde recunoscute și mesaje standardizate.

Comisia va face schimb de detalii suplimentare cu statul membru cu privire la metoda tehnică de operare și la implementarea serviciilor informatice furnizate de platformă.

10.   Criterii de căutare

Atunci când se efectuează o căutare trebuie selectată cel puțin o țară.

Portalul furnizează următoarele criterii armonizate de căutare:

Denumirea societății.

Numărul de înregistrare. Acesta se referă la numărul de înregistrare al societății sau al sucursalei în registrul național.

Pe portal pot fi disponibile criterii de căutare suplimentare.

11.   Modalități de plată

Pentru documentele și elementele pentru care statele membre percep taxe și care sunt puse la dispoziție pe portalul e-justiție prin intermediul BRIS, sistemul le permite utilizatorilor plata online prin folosirea modalităților de plată utilizate pe scară largă, cum ar fi cardurile de credit și de debit.

De asemenea, sistemul poate oferi metode de plată online alternative, cum ar fi transferurile bancare sau portofelele virtuale (depozite).

12.   Etichete explicative

În ceea ce privește elementele și tipurile de documente enumerate la articolul 2 din Directiva 2009/101/CE, statele membre furnizează următoarele etichete explicative:

(a)

un scurt titlu pentru fiecare element sau document (de exemplu: „Actul constitutiv”);

(b)

dacă este cazul, o scurtă descriere a conținutului fiecărui document sau element, inclusiv, opțional, informații privind valoarea juridică a documentului.

13.   Disponibilitatea serviciilor

Serviciul funcționează 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, cu o rată de disponibilitate a sistemului de cel puțin 98 %, cu excepția operațiunilor de întreținere programate.

Statele membre informează Comisia cu privire la activitățile de întreținere după cum urmează:

(a)

înainte cu 5 zile lucrătoare, pentru operațiunile de întreținere care pot provoca o perioadă de indisponibilitate de până la 4 ore;

(b)

înainte cu 10 zile lucrătoare, pentru operațiunile de întreținere care pot provoca o perioadă de indisponibilitate de până la 12 ore;

(c)

înainte cu 30 de zile lucrătoare, pentru operațiunile de întreținere a infrastructurii din centrul de date care pot provoca o perioadă de indisponibilitate de până la 6 zile pe an.

În măsura posibilului, operațiunile de întreținere trebuie să fie planificate în afara orelor de program (19.00 – 8.00 CET).

În cazul în care statele membre au instituit intervale săptămânale pentru furnizarea serviciului, acestea informează Comisia cu privire la momentul și la ziua din săptămână în care sunt planificate aceste intervale fixe săptămânale. Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite la literele (a)-(c) de mai sus, în cazul în care sistemele statelor membre devin indisponibile întrun astfel de interval fix, statele membre pot opta să nu notifice Comisia de fiecare dată.

În cazul unor defecțiuni tehnice neașteptate ale sistemelor statelor membre, statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la indisponibilitatea sistemului lor, precizând și momentul reluării preconizate a serviciului, dacă acesta se cunoaște.

În cazul unor defecțiuni neașteptate ale platformei centrale sau ale portalului, Comisia informează fără întârziere statele membre cu privire la indisponibilitatea platformei sau a portalului, precizând și momentul reluării preconizate a serviciului, dacă acesta se cunoaște.

14.   Puncte de acces opționale

14.1.   Procedura

Statele membre furnizează informații privind calendarul preconizat pentru instituirea punctelor de acces opționale, numărul punctelor de acces opționale care se vor conecta la platformă, precum și datele de contact ale persoanei (persoanelor) care ar putea fi contactată (contactate) în vederea stabilirii conexiunii tehnice.

Comisia furnizează statelor membre detaliile tehnice și sprijinul necesar pentru testarea și realizarea conexiunii la platformă a fiecărui punct de acces opțional.

14.2.   Cerințe tehnice

Pentru conectarea la platformă a punctelor de acces opționale, statele membre respectă specificațiile tehnice relevante definite în prezenta anexă, inclusiv cerințele de securitate pentru transmiterea de date prin punctele de acces opționale.

În cazul în care este necesară o plată prin intermediul unui punct de acces opțional, statele membre pun la dispoziție metodele de plată pe care le-au ales și realizează procesarea operațiunilor de plată în cauză.

Statele membre efectuează testele corespunzătoare înainte de realizarea conectării la platformă și înainte de efectuarea oricăror modificări semnificative aduse unei conexiuni existente.

După conectarea cu succes la platformă a punctului de acces opțional, statele membre informează Comisia cu privire la orice eventuală modificare semnificativă survenită la nivelul punctului de acces care ar putea afecta funcționarea platformei, în special închiderea punctului de acces. Statele membre furnizează suficiente detalii tehnice în legătură cu respectiva modificare pentru a permite integrarea adecvată a oricăror modificări conexe.

Statele membre indică, la nivelul fiecărui punct de acces opțional, că serviciul de căutare este furnizat prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.


(1)  Cardinalitatea 0 înseamnă că datele sunt opționale. Cardinalitatea 1 înseamnă că datele sunt obligatorii. Cardinalitatea 0…n sau 1…n înseamnă că pot fi furnizate mai multe informații din același tip de date.


Top