EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0028

Regulamentul (UE) 2015/28 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2, 3 și 8 și Standardele Internaționale de Contabilitate 16, 24 și 38 Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 5, 9.1.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/28/oj

9.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/28 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2, 3 și 8 și Standardele Internaționale de Contabilitate 16, 24 și 38

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 12 decembrie 2013, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat Îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2010-2012 (îmbunătățirile anuale), în cadrul procesului său periodic de îmbunătățire, care vizează simplificarea și clarificarea standardelor. Aceste îmbunătățiri anuale au ca obiectiv să rezolve unele probleme neurgente, însă necesare, discutate de IASB pe parcursul ciclului proiectului care a început în 2010, legate de părțile din Standardele Internaționale de Raportare Financiară care prezintă inconsecvențe sau trebuie formulate mai clar. Modificările aduse Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 8 și Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) 16, 24 și 38 reprezintă clarificări sau corectări la standardele respective. Modificările aduse IFRS 2 și IFRS 3 presupun modificarea cerințelor existente sau prevăd orientări suplimentare cu privire la punerea în aplicare a acestor cerințe.

(3)

Modificările aduse IFRS 3 antrenează, în consecință, modificări ale IAS 37 și ale IAS 39 pentru a asigura coerența la nivelul Standardelor Internaționale de Contabilitate.

(4)

Aceste modificări aduse standardelor existente conțin unele trimiteri la IFRS 9 care, în prezent, nu pot fi aplicate, deoarece IFRS 9 nu a fost încă adoptat de către Uniune. Prin urmare, orice trimitere la IFRS 9, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament, ar trebui interpretată ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare.

(5)

Consultarea cu Grupul de experți tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiară confirmă faptul că îmbunătățirile îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

Se modifică IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(b)

Se modifică IFRS 3 Combinare de întreprinderi, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(c)

Se modifică IFRS 8 Segmente de activitate, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(d)

Se modifică IAS 16 Imobilizări corporale, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(e)

Se modifică IAS 24 Informații privind părțile afiliate, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(f)

Se modifică IAS 38 Imobilizări necorporale, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(g)

Se modifică IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente și IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare, în conformitate cu modificările aduse IFRS 3, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

2.   Orice trimitere la IFRS 9, care figurează în anexa la prezentul regulament, trebuie interpretată ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare.

Articolul 2

Societățile aplică modificările menționate la articolul 1 alineatul (1) cel târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează la sau după 1 februarie 2015.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor Ciclul 2010-2012 (1)

Modificarea IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni

Se modifică punctele 15 și 19 și se adaugă punctul 63B.

Tranzacții în care sunt primite servicii

15

Dacă instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intră în drepturi până când partenerul nu încheie o perioadă specificată de serviciu, entitatea va considera că serviciile de prestat de către partener drept contraprestație pentru acele instrumente de capitaluri proprii vor fi primite în viitor, în timpul perioadei pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi. Entitatea trebuie să contabilizeze acele servicii pe măsură ce sunt prestate de partener în timpul perioadei pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi, cu o creștere corespunzătoare în capitalurile proprii. De exemplu:

(a)

(b)

dacă unui angajat i se acordă opțiuni pe acțiuni condiționate de îndeplinirea unei condiții de performanță și de rămânerea în serviciul entității până când acea condiție de performanță este satisfăcută, iar durata perioadei pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi variază în funcție de momentul în care condiția de performanță este satisfăcută, entitatea va considera că serviciile de prestat de către angajat drept contraprestație pentru opțiunile pe acțiuni în cauză vor fi primite în viitor, în decursul perioadei anticipate pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi. …

Tratamentul condițiilor necesare pentru a intra în drepturi

19

O acordare de instrumente de capitaluri proprii poate fi condiționată de satisfacerea condițiilor specificate pentru a intra în drepturi. De exemplu, o acordare de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni unui angajat este în general condiționată de rămânerea angajatului în serviciul entității pentru o perioadă de timp specificată. Se poate prevedea satisfacerea unor condiții de performanță, cum ar fi realizarea de către entitate a unei creșteri specificate a profitului sau a unei creșteri specificate a prețului acțiunilor entității. Condițiile necesare pentru a intra în drepturi, altele decât condițiile de piață, nu trebuie luate în considerare la estimarea valorii juste a acțiunilor sau a opțiunilor pe acțiuni la data de evaluare. În schimb, condițiile necesare pentru a intra în drepturi vor fi luate în considerare prin ajustarea numărului de instrumente de capitaluri proprii incluse în evaluarea valorii tranzacției, astfel încât, în cele din urmă, valoarea recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite drept contraprestație pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate va avea la bază numărul de instrumente de capitaluri proprii care intră în drepturi în cele din urmă. Așadar, pe o bază cumulativă, nicio valoare nu este recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite dacă instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intră în drepturi din cauza neîndeplinirii unei condiții necesare pentru a intra în drepturi, de exemplu, partenerul nu finalizează perioada de servicii specificată sau nu este îndeplinită o condiție de performanță, care face obiectul dispozițiilor de la punctul 21.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

63B

Prin Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise în decembrie 2013, s-au modificat punctele 15 și 19. În anexa A, au fost modificate definițiile „condițiilor necesare pentru a intra în drepturi” și „condiției de piață” și au fost adăugate definițiile „condiției de performanță” și „condiției de servicii”. O entitate trebuie să aplice prospectiv această modificare tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni pentru care data acordării este 1 iulie 2014 sau o dată ulterioară. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

În anexa A, au fost modificate definițiile „condiției de piață” și „condițiilor necesare pentru a intra în drepturi” și au fost adăugate definițiile „condiției de performanță” și „condiției de servicii”.

Anexa A

Termeni definiți

Prezenta anexă este parte integrantă din prezentul IFRS.

...

 

condiție de piață

O condiție de performanță de care depinde prețul de exercitare, intrarea în drepturi sau exercitarea unui instrument de capitaluri proprii care este legată de prețul (sau valoarea) de piață al instrumentelor de capitaluri proprii ale entității (sau al instrumentelor de capitaluri proprii ale unei alte entități din același grup), precum:

(a)

atingerea unui preț specificat pe acțiune sau a unei sume specificate a valorii intrinsece a unei opțiuni pe acțiuni sau

(b)

realizarea unui obiectiv specific care are la bază prețul (sau valoarea) de piață al instrumentelor de capitaluri proprii ale entității (sau al instrumentelor de capitaluri proprii ale unei alte entități din același grup) raportat la un indice al prețurilor pieței al instrumentelor de capitaluri proprii ale altor entități.

O condiție de piață presupune ca partenerul să încheie o perioadă de servicii specificată (cu alte cuvinte, o condiție de servicii); cerința de servicii poate fi explicită sau implicită.

...

 

condiție de performanță

O condiție necesară pentru a intra în drepturi care impune ca:

(a)

partenerul să încheie o perioadă de servicii specificată (cu alte cuvinte, o condiție de servicii); cerința de servicii poate să fie explicită sau implicită; și

(b)

să întrunească un anumit obiectiv sau anumite obiective de performanță specificate pe perioada în care partenerul prestează serviciul prevăzut la litera (a).

Perioada în care trebuie întrunit obiectivul sau obiectivele de performanță:

(a)

nu trebuie să se prelungească după sfârșitul perioadei de servicii; și

(b)

poate începe înainte de perioada de servicii, cu condiția ca data de începere a obiectivului de performanță să nu fie mult anterioară începerii perioadei de servicii.

Un obiectiv de performanță este definit prin trimitere la:

(a)

operațiunile (sau activitățile) proprii ale entității sau operațiunile sau activitățile unei alte entități din același grup (adică o condiție din afara pieței); sau

(b)

prețul (sau valoarea) instrumentelor de capitaluri proprii ale entității sau al instrumentelor de capitaluri proprii ale unei alte entități din același grup (inclusiv acțiuni sau opțiuni pe acțiuni) (adică o condiție de piață).

Un obiectiv de performanță ar putea fi legat fie de performanța entității în ansamblul său, fie de o anumită parte a entității (sau o parte a grupului), cum ar fi o divizie sau un angajat.

 

condiție de servicii

O condiție necesară pentru a intra în drepturi care impune partenerului să încheie o perioadă de servicii specificată, pe parcursul căreia entității îi sunt furnizate servicii. Dacă partenerul, indiferent de motiv, încetează să mai presteze servicii în decursul perioadei pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi, înseamnă că acesta nu a îndeplinit condiția respectivă. O condiție de servicii nu presupune îndeplinirea unui obiectiv de performanță.

 

condiție necesară pentru a intra în drepturi

O condiție care determină dacă entitatea primește serviciile care conferă partenerului dreptul de a primi numerar, alte active sau instrumente de capitaluri proprii ale entității, în cadrul unui angajament de plată pe bază de acțiuni. O condiție necesară pentru a intra în drepturi este fie o condiție de servicii, fie o condiție de performanță.

Modificarea IFRS 3 Combinări de întreprinderi

Se modifică punctele 40 și 58 și se adaugă punctul 64I, punctul 67A și titlul aferent.

Contraprestația contingentă

40

Dobânditorul trebuie să clasifice o obligație de a plăti contraprestația contingentă care se încadrează în definiția unui instrument financiar drept datorie financiară sau capitaluri proprii, pe baza definițiilor unui instrument de capitaluri proprii și a unei datorii financiare menționate la punctul 11 din IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare. Dobânditorul trebuie să clasifice ca activ un drept la restituirea contraprestației transferate anterior dacă sunt îndeplinite condițiile specificate. Punctul 58 oferă îndrumări privind contabilizarea ulterioară a contraprestației contingente.

Contraprestația contingentă

58

Unele modificări ale valorii juste a contraprestației contingente pe care o recunoaște dobânditorul după data achiziției pot fi rezultatul informațiilor suplimentare pe care le-a obținut dobânditorul după acea dată în legătură cu fapte și împrejurări care au existat la data achiziției. Astfel de modificări sunt ajustări din perioada de evaluare în conformitate cu punctele 45-49. Cu toate acestea, modificările care rezultă din evenimente care au loc după data achiziției, cum ar fi atingerea unui obiectiv privind câștigurile, atingerea unui preț specificat pe acțiune sau atingerea unui reper semnificativ într-un proiect de cercetare și dezvoltare, nu constituie ajustări din perioada de evaluare. Dobânditorul trebuie să contabilizeze modificările valorii juste a contraprestației contingente care nu reprezintă ajustări din perioada de evaluare după cum urmează:

(a)

(b)

Alte contraprestații contingente care:

(i)

intră sub incidența IFRS 9 trebuie evaluate la valoarea justă la fiecare dată de raportare, iar modificările valorii juste trebuie recunoscute în profit sau pierdere, în conformitate cu IFRS 9.

(ii)

nu intră sub incidența IFRS 9 trebuie evaluate la valoarea justă la fiecare dată de raportare, iar modificările valorii juste trebuie recunoscute în profit sau pierdere.

Data intrării în vigoare

64I

Prin Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise în decembrie 2013, s-au modificat punctele 40 și 58 și s-a adăugat punctul 67A și titlul aferent. O entitate trebuie să aplice această modificare în mod prospectiv combinărilor de întreprinderi pentru care data achiziției este 1 iulie 2014 sau o dată ulterioară. Se permite aplicarea anterior acestei date. O entitate poate aplica modificarea mai devreme, cu condiția să fi fost aplicate și IFRS 9 și IAS 37 (astfel cum au fost modificate de Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012). Dacă o entitate aplică respectiva modificare mai devreme, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

TRIMITERI LA IFRS 9

67A

Dacă o entitate aplică prezentul standard, dar nu aplică încă IFRS 9, orice trimitere la IFRS 9 trebuie interpretată ca o trimitere la IAS 39.

Modificări aduse altor IFRS-uri care rezultă în urma modificării IFRS 3

Modificarea IFRS 9 Instrumente financiare (emisă în noiembrie 2009)

Punctul 5.4.4 se modifică și se adaugă punctul 8.1.4.

Investiții în instrumente de capitaluri proprii

5.4.4

La recunoașterea inițială, o entitate poate face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificări ulterioare cu privire la valoarea justă a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii din domeniul de aplicare al prezentului IFRS care nu este deținut în vederea tranzacționării și nu este nici o contraprestație contingentă a dobânditorului în cadrul unei combinări de întreprinderi căreia i se aplică IFRS 3 Combinări de întreprinderi.

8.1   DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

8.1.4

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 5.4.4 ca modificare rezultată în urma modificării IFRS 3. O entitate trebuie să aplice această modificare în mod prospectiv combinărilor de întreprinderi cărora li se aplică IFRS 3.

Modificarea IFRS 9 Instrumente financiare (emisă în octombrie 2010)

Se modifică punctele 4.2.1 și 5.7.5 și se adaugă punctul 7.1.4.

4.2   Clasificarea datoriilor financiare

4.2.1

O entitate trebuie să clasifice toate datoriile financiare drept evaluate ulterior la costul amortizat utilizând metoda dobânzii efective, cu excepția:

(a)

(e)

contraprestației contingente a unui dobânditor în cadrul unei combinări de întreprinderi căreia i se aplică IFRS 3 Combinări de întreprinderi. Această contraprestație contingentă trebuie evaluată ulterior la valoarea justă.

Investiții în instrumente de capitaluri proprii

5.7.5

La recunoașterea inițială, o entitate poate face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificări ulterioare cu privire la valoarea justă a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii din domeniul de aplicare al prezentului IFRS care nu este deținut în vederea tranzacționării și nu este nici o contraprestație contingentă a dobânditorului în cadrul unei combinări de întreprinderi căreia i se aplică IFRS 3.

7.1   DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

7.1.4

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise în decembrie 2013, s-au modificat punctele 4.2.1 și 5.7.5 ca modificare rezultată în urma modificării IFRS 3. O entitate trebuie să aplice această modificare în mod prospectiv combinărilor de întreprinderi cărora li se aplică modificarea adusă IFRS 3.

Modificarea IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

Se modifică punctul 5 și se adaugă punctul 99.

DOMENIU DE APLICARE

5

În cazul în care un anumit tip de provizion, activ contingent sau datorie contingentă intră sub incidența unui alt standard, o entitate aplică standardul în cauză în locul prezentului standard. De exemplu, anumite tipuri de provizioane sunt tratate de standardele referitoare la:

(a)

(d)

beneficiile angajaților (a se vedea IAS 19 Beneficiile angajaților);

(e)

contractele de asigurare (a se vedea IFRS 4 Contracte de asigurare). Cu toate acestea, prezentul standard se aplică provizioanelor, datoriilor contingente și activelor contingente ale unui asigurător, altele decât cele care decurg din obligațiile și din drepturile sale contractuale care rezultă din contractele de asigurare ce intră sub incidența IFRS 4; și

(f)

contraprestația contingentă a unui dobânditor într-o combinare de întreprinderi (a se vedea IFRS 3 Combinări de întreprinderi).

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

99

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 5 ca modificare rezultată în urma modificării IFRS 3. O entitate trebuie să aplice această modificare în mod prospectiv combinărilor de întreprinderi cărora li se aplică modificarea adusă IFRS 3.

Modificarea IAS 39 Instrumente financiare: Recunoaștere și evaluare  (2)

Se modifică punctul 9 și se adaugă punctul 108F.

Definiții

9

Următorii termeni sunt utilizați în prezentul standard în înțelesul specificat în continuare:

Definițiile celor patru categorii de instrumente financiare

Un activ financiar sau o datorie financiară evaluat(ă) la valoarea justă prin profit sau pierdere este un activ financiar sau o datorie financiară care întrunește oricare dintre următoarele condiții.

(a)

(aa)

Reprezintă o contraprestație contingentă a unui dobânditor în cadrul unei combinări de întreprinderi căreia i se aplică IFRS 3 Combinări de întreprinderi.

(b)

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA

108F

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010-2012, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 9 ca modificare rezultată în urma modificării IFRS 3. O entitate trebuie să aplice această modificare în mod prospectiv combinărilor de întreprinderi cărora li se aplică modificarea adusă IFRS 3.

Modificări aduse IFRS 8 Segmente de activitate

Se modifică punctele 22 și 28 și se adaugă punctul 36C.

Informații generale

22

O entitate trebuie să prezinte următoarele informații generale:

(a)

factorii utilizați pentru identificarea segmentelor raportabile ale entității, inclusiv baza de organizare (de exemplu, dacă conducerea a ales să organizeze entitatea după diferențele dintre produse și servicii, zone geografice, medii de reglementare, sau o combinație de factori, și dacă segmentele de activitate au fost agregate);

(aa)

raționamentele făcute de conducere la aplicarea criteriilor de agregare de la punctul 12. Aceasta include o scurtă descriere a segmentelor de activitate care au fost agregate în acest mod și a indicatorilor economici care au fost evaluați pentru a determina că segmentele de activitate agregate au caracteristici economice similare; și

(b)

tipurile de produse și servicii din care își obține veniturile fiecare segment raportabil.

Reconcilieri

28

O entitate trebuie să furnizeze reconcilierile tuturor elementelor următoare:

(a)

(c)

totalul activelor segmentelor raportabile cu activele entității dacă activele segmentelor sunt raportate în conformitate cu punctul 23.

(d)

TRANZIȚIA ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

36C

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise în decembrie 2013, s-au modificat punctele 22 și 28. O entitate trebuie să aplice modificările respective pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste modificări pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Modificarea IAS 16 Imobilizări corporale

Se modifică punctul 35 și se adaugă punctele 80A și 81H.

Modelul de reevaluare

35

Atunci când un element de imobilizări corporale este reevaluat, valoarea contabilă a imobilizării respective este ajustată la valoarea reevaluată. La data reevaluării, imobilizarea este tratată într-unul din următoarele moduri:

(a)

valoarea contabilă brută este ajustată într-un mod compatibil cu reevaluarea valorii contabile a imobilizării. De exemplu, valoarea contabilă brută poate fi retratată prin trimitere la datele observabile pe piață sau poate fi retratată proporțional cu modificarea valorii contabile. Amortizarea cumulată la data reevaluării este ajustată pentru a fi egală cu diferența dintre valoarea contabilă brută și valoarea contabilă a imobilizării după luarea în considerare a pierderilor cumulate din depreciere; sau

(b)

amortizarea cumulată este eliminată din valoarea contabilă brută a imobilizării.

Valoarea ajustării amortizării cumulate face parte din creșterea sau reducerea valorii contabile care este contabilizată în conformitate cu punctele 39 și 40.

PREVEDERI TRANZITORII

80A

Punctul 35 a fost modificat de Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012. O entitate trebuie să aplice această modificare tuturor reevaluărilor recunoscute în perioadele anuale care încep la sau după data aplicării inițiale a modificării în cauză și în perioada anuală imediat precedentă. O entitate poate, de asemenea, să prezinte informații comparative ajustate pentru orice perioadă anterioară prezentată, dar nu este obligată să facă acest lucru. Dacă o entitate prezintă informații comparative neajustate pentru o perioadă anterioară, aceasta trebuie să identifice în mod clar informațiile care nu au fost ajustate, să precizeze că au fost prezentate pe baza unor norme diferite și să explice aceste norme.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

81H

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 35 și s-a adăugat punctul 80A. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Modificarea IAS 24 Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate

Se modifică punctul 9 și se adaugă punctele 17A, 18A și 28C.

DEFINIȚII

9

Următorii termeni sunt utilizați în prezentul standard cu înțelesul specificat în continuare:

O parte afiliată este o persoană sau o entitate care este afiliată entității care își întocmește situațiile financiare (denumită în prezentul standard „entitate raportoare”).

(a)

(b)

O entitate este afiliată unei entități raportoare dacă întrunește oricare dintre următoarele condiții:

(i)

(viii)

Entitatea, sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizează entității raportoare sau societății-mamă a entității raportoare servicii legate de personalul-cheie din conducerea entității respective.

Toate entitățile

17A

Dacă o entitate obține servicii privind personalul-cheie din conducere de la o altă entitate (entitatea „de administrare”), entitatea respectivă nu este obligată să aplice cerințele de la punctul 17 compensării plătite sau de plată de către entitatea de administrare angajaților sau directorilor entității de administrare.

18

18 A

Sumele suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată trebuie prezentate.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA

28C

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 9 și s-au adăugat punctele 17A și 18A. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Modificarea IAS 38 Imobilizări necorporale

Se modifică punctul 80 și se adaugă punctele 130H-130I.

Modelul de reevaluare

80

Atunci când o imobilizare necorporală este reevaluată, valoarea contabilă a imobilizării respective este ajustată la valoarea reevaluată. La data reevaluării, imobilizarea este tratată într-unul din următoarele moduri:

(a)

valoarea contabilă brută este ajustată într-un mod compatibil cu reevaluarea valorii contabile a imobilizării. De exemplu, valoarea contabilă brută poate fi retratată prin trimitere la datele observabile pe piață sau poate fi retratată proporțional cu modificarea valorii contabile. Amortizarea cumulată la data reevaluării este ajustată pentru a fi egală cu diferența dintre valoarea contabilă brută și valoarea contabilă a imobilizării după luarea în considerare a pierderilor cumulate din depreciere; sau

(b)

amortizarea cumulată este eliminată din valoarea contabilă brută a imobilizării.

Valoarea ajustării amortizării cumulate face parte din creșterea sau reducerea valorii contabile care este contabilizată în conformitate cu punctele 85 și 86.

PREVEDERI TRANZITORII ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

130H

În cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2010–2012, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 80. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

130I

O entitate trebuie să aplice modificarea introdusă de Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 20102012 în cazul tuturor reevaluărilor recunoscute în perioadele anuale care încep la sau după data aplicării inițiale a modificării în cauză și în perioada anuală imediat precedentă. O entitate poate, de asemenea, să prezinte informații comparative ajustate pentru orice perioadă anterioară prezentată, dar nu este obligată să facă acest lucru. Dacă o entitate prezintă informații comparative neajustate pentru o perioadă anterioară, aceasta trebuie să identifice în mod clar informațiile care nu au fost ajustate, să precizeze că au fost prezentate pe baza unor norme diferite și să explice aceste norme.


(1)  „Reproducerea permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org”

(2)  IFRS 9 Instrumente financiare (emis în octombrie 2010) și IFRS 9 Instrumente financiare (Contabilitate de acoperire și modificări aduse IFRS 9, IFRS 7 și IAS 39) (emis în noiembrie 2013) au eliminat „Definițiile celor patru categorii de instrumente financiare” de la punctul 9 din IAS 39.


Top