EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0001

Regulamentul delegat (UE) 2015/1 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru rapoartele periodice privind comisioanele percepute de agențiile de rating de credit în scopul supravegherii continue efectuate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 2, 6.1.2015, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1/oj

6.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2014

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru rapoartele periodice privind comisioanele percepute de agențiile de rating de credit în scopul supravegherii continue efectuate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (1), în special articolul 21 alineatul (4a) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 secțiunea E partea II punctul 2 prevăd că agențiile de rating de credit furnizează anual AEVMP lista comisioanelor percepute fiecărui client pentru ratingurile de credit individuale și pentru orice fel de servicii auxiliare, precum și politica lor de stabilire a prețurilor, inclusiv structura comisioanelor și criteriile de stabilire a prețurilor aferente ratingurilor de credit pentru diferite categorii de active. Este esențial să se prevadă detaliile tehnice în ceea ce privește conținutul care trebuie raportat și formatul care trebuie utilizat de către agențiile de rating de credit în vederea respectării obligațiilor care le revin și pentru a permite AEVMP să își exercite competențele de supraveghere continuă.

(2)

Pentru a reduce conflictele de interese și a favoriza concurența loială pe piața ratingurilor de credit, AEVMP ar trebui să se asigure că politicile și procedurile de stabilire a prețurilor și, în cele din urmă, comisioanele percepute clienților de către agențiile de rating de credit nu au caracter discriminatoriu. Diferențele dintre comisioanele percepute pentru același tip de serviciu ar trebui să fie justificabile printr-o diferență între costurile reale suportate pentru furnizarea acestui serviciu unor clienți diferiți. De asemenea, comisioanele percepute pentru serviciile de rating de credit furnizate unui anumit emitent nu ar trebui să depindă de rezultatele activității realizate.

(3)

Informațiile privind comisioanele care trebuie prezentate de agențiile de rating de credit înregistrate ar trebui să permită AEVMP să identifice ratingurile de credit pentru care ar fi necesare o examinare mai amănunțită și eventuale măsuri subsecvente de supraveghere suplimentare. Pentru ratingurile de credit și serviciile auxiliare cu caracteristici similare ar trebui să fie percepute comisioane similare, iar diferențele dintre nivelurile comisioanelor ar trebui să fie justificate pe baza diferențelor de cost. Informațiile colectate ar trebui să permită AEVMP să identifice, pentru fiecare agenție de rating de credit înregistrată, serviciile comparabile și comisioanele respective și, prin urmare, să detecteze orice abatere semnificativă de la comisioanele percepute. Ulterior, AEVMP poate efectua investigații pentru a verifica dacă orice astfel de comisioane sunt stabilite potrivit unor politici și proceduri de stabilire a prețurilor legale și, de asemenea, dacă diferențele dintre nivelurile comisioanelor bazate pe diferențele de cost respectă principiile concurenței loiale, că nu sunt efectul unor conflicte de interese și nu depind de rezultatele activității realizate.

(4)

Politicile și procedurile de stabilire a prețurilor ar trebui raportate pentru fiecare tip de rating. În scopul raportării și pentru a se face o distincție clară între fiecare politică și procedură de stabilire a prețurilor și actualizările acestora, este necesar ca fiecare versiune a politicilor de stabilire a prețurilor, împreună cu baremele comisioanelor, cu programele privind comisioanele și procedurile aferente, să aibă un număr de identificare. Pentru toate celelalte scopuri, politicile de stabilire a prețurilor ar trebui să includă structurile comisioanelor ori baremele comisioanelor, precum și criteriile de stabilire a prețurilor care pot fi aplicate de către persoana sau persoanele care negociază comisioanele ce urmează să fie percepute pentru un rating de credit individual. Politicile de stabilire a prețurilor ar trebui, de asemenea, să includă orice program care recompensează frecvența de utilizare sau alt program privind comisioanele de care entitatea sau abonatul căruia i se acordă un rating individual poate beneficia sub formă de comisioane diferite percepute pentru un rating individual sau pentru un set de ratinguri de credit. Agențiile de rating de credit ar trebui să menționeze toate cazurile în care nu au fost aplicate politicile, baremele comisioanelor, programele privind comisioanele și procedurile de stabilire a prețurilor, precum și toate cazurile de abateri de la politica de stabilire a prețurilor aplicată unui rating de credit individual, cu identificarea clară a ratingului de credit respectiv.

(5)

Agențiile de rating de credit înregistrate care fac parte dintr-un grup trebuie să fie în măsură fie să raporteze datele referitoare la rating separat către AEVMP, fie să mandateze una dintre celelalte agenții de rating de credit din cadrul grupului să prezinte datele pentru toți membrii grupului care fac obiectul cerințelor de raportare.

(6)

În sensul prezentului regulament, „structurarea unei emisiuni de titluri de creanță” și „titlu de creanță” ar trebui să includă instrumentele financiare sau alte active care rezultă dintr-o tranzacție sau o schemă de securitizare menționată la articolul 4 alineatul (61) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(7)

Pentru a permite agențiilor de rating de credit înregistrate să dezvolte sisteme și proceduri adecvate pe baza specificațiilor tehnice furnizate de AEVMP și pentru a asigura o raportare completă și corectă a datelor privind comisioanele, agențiile de rating de credit înregistrate ar trebui să raporteze inițial cu privire la datele privind comisioanele individuale în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Raportul inițial ar trebui să vizeze datele privind comisioanele aplicate începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. O astfel de obligație nu ar trebui interpretată ca o scutire de obligația ce le revine agențiilor de rating de credit înregistrate de a transmite periodic informații privind comisioanele, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009, în perioada de tranziție.

(8)

Politicile și procedurile de stabilire a prețurilor ar trebui să fie comunicate în mod continuu, astfel încât orice schimbări semnificative să fie raportate fără întârzieri nejustificate după adoptarea lor, în termen de cel mult 30 de zile de la punerea lor în aplicare. Informațiile care trebuie raportate ar trebui compilate într-un format standard, astfel încât AEVMP să le poată primi și procesa în mod automat în sistemele sale interne. Ca urmare a dificultăților de natură tehnică și datorită progresului tehnic realizat în decursul timpului, este posibil ca AEVMP să fie nevoită să actualizeze și să transmită, prin comunicări sau orientări specifice, o serie de instrucțiuni tehnice de raportare privind transmiterea sau formatul fișierelor care trebuie prezentate de agențiile de rating de credit.

(9)

În cazul în care o agenție de rating de credit nu respectă cerințele privind raportarea, AEVMP ar trebui să fie abilitată să solicite informații printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 23b alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 ori să ia alte măsuri de investigare.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate de către AEVMP Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(11)

AEVMP a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Principii generale

(1)   Agențiile de rating de credit înregistrate transmit AEVMP următoarele tipuri de rapoarte:

(a)

rapoarte privind politicile și procedurile de stabilire a prețurilor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2;

(b)

rapoarte privind datele referitoare la comisioanele aferente activităților de rating de credit furnizate pe baza modelului „emitentul plătește”, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1);

(c)

rapoarte privind datele referitoare la comisioanele aferente activităților de rating de credit furnizate pe baza modelului „abonatul sau investitorul plătește”, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2).

(2)   Agențiile de rating de credit înregistrate asigură acuratețea și exhaustivitatea informațiilor și a datelor raportate către AEVMP.

(3)   În cazul grupurilor de agenții de rating de credit, membrii fiecărui grup pot mandata un membru să transmită în numele lor rapoartele solicitate în temeiul prezentului regulament. Fiecare agenție de rating de credit în numele căreia este prezentat un raport trebuie identificată în datele prezentate AEVMP.

Articolul 2

Politicile și procedurile de stabilire a prețurilor

(1)   Agențiile de rating de credit înregistrate comunică AEVMP politicile lor de stabilire a prețurilor, structura comisioanelor sau baremele comisioanelor, precum și criteriile de stabilire a prețurilor aplicate entităților sau instrumentelor financiare pentru care emit ratinguri de credit și, dacă este cazul, politicile de stabilire a prețurilor privind serviciile auxiliare.

(2)   Agențiile de rating de credit înregistrate se asigură că pentru fiecare tip de rating de credit oferit, politicile de stabilire a prețurilor conțin sau sunt însoțite de următoarele elemente:

(a)

numele persoanelor responsabile de aprobarea și de gestionarea politicilor de stabilire a prețurilor, a baremelor comisioanelor și/sau a programelor privind comisioanele, inclusiv numele persoanelor responsabile de stabilirea comisioanelor, identificatorul intern al acestora, funcția și departamentul intern din care fac parte;

(b)

orice orientări interne privind aplicarea criteriilor de stabilire a prețurilor în ceea ce privește politicile de stabilire a prețurilor, baremele comisioanelor și/sau programele privind comisioanele referitoare la stabilirea comisioanelor individuale;

(c)

o descriere detaliată a gamei de comisioane sau a baremelor comisioanelor și a criteriilor aplicabile diferitelor tipuri de comisioane, inclusiv cele prevăzute în baremele comisioanelor;

(d)

o descriere detaliată a oricărui program privind comisioanele, inclusiv a programelor relaționale, a programelor care recompensează frecvența de utilizare, a programelor de fidelitate sau de altă natură și inclusiv a criteriilor de aplicare și a gamei comisioanelor, de care ratingurile de credit individuale sau seturile de ratinguri pot beneficia în ceea ce privește comisioanele aplicate;

(e)

dacă este cazul, principiile și normele de stabilire a prețurilor care trebuie utilizate ori de câte ori există o relație sau o legătură între comisioanele percepute pentru serviciile de rating de credit și serviciile auxiliare sau orice alte servicii furnizate clientului, în sensul anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 secțiunea E partea II punctul 2 al doilea paragraf (denumit în continuare „clientul”), de agenția de rating de credit și/sau de oricare dintre entitățile care aparțin grupului din care face parte agenția de rating de credit în sensul articolelor 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului (4), precum și de orice entitate care are o legătură cu agenția de rating de credit sau cu altă societate din cadrul grupului din care face parte agenția de rating de credit prin intermediul unei relații în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE;

(f)

sfera de aplicare geografică a politicii de stabilire a prețurilor, a baremului comisioanelor sau a programului privind comisioanele în ceea ce privește localizarea clienților și a agenției sau a agențiilor de rating de credit care aplică politica de stabilire a prețurilor, baremul comisioanelor sau programul privind comisioanele;

(g)

numele persoanelor autorizate să fixeze comisioanele și alte taxe în cadrul respectivei politici de stabilire a prețurilor, barem al comisioanelor sau program privind comisioanele, inclusiv numele persoanelor responsabile de stabilirea comisioanelor, identificatorul intern al acestora, funcția și departamentul intern din care fac parte.

(3)   Agențiile de rating de credit înregistrate se asigură că politicile de stabilire a prețurilor conțin sau sunt însoțite de următoarele elemente:

(a)

numele persoanelor responsabile de aprobarea și de gestionarea procedurilor de punere în aplicare a politicilor de stabilire a prețurilor, inclusiv numele persoanelor responsabile de stabilirea comisioanelor, identificatorul intern al acestora, funcția și departamentul intern din care fac parte;

(b)

o descriere detaliată a procedurilor și a controalelor instituite pentru asigurarea și monitorizarea respectării stricte a politicilor de stabilire a prețurilor;

(c)

o descriere detaliată a procedurilor instituite pentru a reduce comisioanele sau pentru a se abate în alt mod de la baremul comisioanelor sau de la programele privind comisioanele;

(d)

numele persoanelor direct responsabile de monitorizarea aplicării politicilor de stabilire a prețurilor în ceea ce privește comisioanele individuale, inclusiv identificatorul intern al acestora, funcția și departamentul intern din care fac parte;

(e)

numele persoanelor direct responsabile de asigurarea faptului că comisioanele individuale respectă politicile de stabilire a prețurilor, inclusiv identificatorul intern al acestora, funcția și departamentul intern din care fac parte;

(f)

o descriere detaliată a măsurilor care trebuie adoptate în cazul unei încălcări a politicilor de stabilire a prețurilor, a nerespectării baremelor comisioanelor, a programelor privind comisioanele și a procedurilor de stabilire a prețurilor;

(g)

o descriere detaliată a procedurii de raportare către AEVMP a oricărei încălcări semnificative a politicilor sau procedurilor de stabilire a prețurilor care poate duce la încălcarea punctului 3c din secțiunea B din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

Articolul 3

Lista comisioanelor percepute fiecărui client

(1)   Agențiile de rating de credit înregistrate care furnizează ratinguri de credit pe baza modelului „emitentul plătește” transmit AEVMP comisioanele percepute fiecărui client pentru ratingurile de credit individuale și pentru orice fel de servicii auxiliare, atât pentru fiecare entitate juridică, cât și datele agregate pe grupuri de societăți.

(2)   Agențiile de rating de credit înregistrate care furnizează ratinguri de credit pe baza modelului „abonatul sau investitorul plătește” transmit AEVMP, pentru fiecare client în parte, suma totală a comisioanelor percepute pentru aceste servicii, precum și pentru serviciile auxiliare furnizate.

(3)   Agențiile de rating de credit înregistrate consemnează toate abaterile de la politicile sau de la procedurile de stabilire a prețurilor ori neaplicarea în cazul unui rating a unei politici de stabilire a prețurilor, a unui barem al comisioanelor, a unui program privind comisioanele ori a unei proceduri de stabilire a prețurilor, identificând în mod clar principalele explicații ale abaterii și ratingul individual în cauză, în formatul stabilit în tabelul 1 din anexa II. Această consemnare se pune prompt la dispoziția AEVMP, la cerere.

Articolul 4

Tipurile de rating de credit

Agențiile de rating de credit înregistrate clasifică ratingurile care trebuie raportate în conformitate cu tipurile definite la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2 al Comisiei (5).

Articolul 5

Datele care trebuie furnizate

(1)   Agențiile de rating de credit înregistrate furnizează AEVMP elementele prevăzute la articolul 2 alineatele (2) și (3), datele prevăzute în tabelele 1-4 din anexa I, precum și politicile de stabilire a prețurilor, baremele comisioanelor, programele privind comisioanele și procedurile de stabilire a prețurilor, în fișiere separate.

(2)   Agențiile de rating de credit înregistrate furnizează AEVMP datele prevăzute în tabelele 1 și 2 din anexa II privind comisioanele percepute pentru fiecare rating de credit individual emis și comisioanele percepute pentru ratingurile de credit și orice servicii auxiliare pentru fiecare client în parte, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(3)   Agențiile de rating de credit înregistrate care au emis ratinguri de credit în baza modelului „abonatul sau investitorul plătește” furnizează AEVMP datele prevăzute în tabelul 1 din anexa III pentru fiecare client al serviciilor de rating de credit furnizate, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

(4)   Datele specificate în tabelele 1-4 din anexa I, în tabelele 1 și 2 din anexa II și în tabelul 1 din anexa III se transmit AEVMP în fișiere separate.

Articolul 6

Raportarea inițială

(1)   Fiecare agenție de rating de credit înregistrată furnizează AEVMP date prin completarea tabelelor 1-4 din anexa I și a unor fișiere separate pentru politicile de stabilire a prețurilor, baremele comisioanelor, programele privind comisioanele și procedurile de stabilire a prețurilor pe care le aplică pentru fiecare tip de rating de credit care intră în domeniul său de activitate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Raportul inițial privind comisioanele menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3) se transmite AEVMP la nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și include datele colectate de la data intrării în vigoare a prezentului regulament până la 30 iunie 2015.

(3)   Al doilea raport privind comisioanele menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3) se transmite AEVMP până la 31 martie 2016 și include datele colectate de la 1 iulie 2015 până la 31 decembrie 2015.

Articolul 7

Raportarea continuă

(1)   Fără a aduce atingere cerințelor privind raportarea inițială, prevăzute la articolul 6, informațiile trimise în conformitate cu articolul 5 se transmit anual până la data de 31 martie și includ datele și politicile de stabilire a prețurilor, baremele comisioanelor, programele privind comisioanele și procedurile de stabilire a prețurilor aferente anului calendaristic precedent.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), schimbările semnificative aduse politicilor de stabilire a prețurilor, baremelor comisioanelor, programelor privind comisioanele și procedurilor de stabilire a prețurilor se raportează AEVMP în mod continuu, fără întârzieri nejustificate, după adoptarea lor, în termen de cel mult 30 de zile de la punerea lor în aplicare.

(3)   Agențiile de rating de credit înregistrate notifică de îndată AEVMP orice circumstanțe excepționale care pot împiedica sau întârzia temporar raportarea prevăzută de prezentul regulament.

Articolul 8

Proceduri de raportare

(1)   Agențiile de rating de credit înregistrate transmit fișierele de date în conformitate cu instrucțiunile tehnice furnizate de AEVMP, folosind sistemul de raportare al AEVMP.

(2)   Agențiile de rating de credit înregistrate păstrează în format electronic fișierele trimise AEVMP și primite de la aceasta în temeiul articolului 5, precum și consemnările privind abaterile menționate la articolul 3 alineatul (3), pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Fișierele respective se pun la dispoziția AEVMP la cerere.

(3)   În cazul în care o agenție de rating de credit înregistrată identifică erori materiale în datele care au fost raportate, agenția respectivă informează AEVMP fără întârzieri nejustificate și corectează datele respective în conformitate cu instrucțiunile tehnice furnizate de AEVMP.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  A Șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (JO L 193, 18.7.1983, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le transmită registrului central creat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (a se vedea pagina 24 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

Tabelul 1

Raportarea politicilor de stabilire a prețurilor pentru fiecare clasă de rating în vigoare și a actualizărilor semnificative ulterioare

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Agențiile de rating de credit vizate

Identificarea agențiilor de rating de credit care aplică politica de stabilire a prețurilor

Obligatoriu

ISO 17442

3

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor

Identificatorul unic al politicii de stabilire a prețurilor care trebuie menținut. Toate modificările, cu excepția celor privind domeniul de aplicare al tipurilor de rating care intră sub incidența politicii de stabilire a prețurilor, păstrează același identificator unic. Modificările privind domeniul de aplicare necesită un nou identificator al politicii de stabilire a prețurilor.

Obligatoriu

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_ [identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

4

Data de început a valabilității politicii de stabilire a prețurilor

Data de la care este valabilă politica de stabilire a prețurilor.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ)

5

Data de sfârșit a politicii de stabilire a prețurilor

Data de la care politica de stabilire a prețurilor nu mai este valabilă.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01

6

Indicarea modelului

Indică dacă politica de stabilire a prețurilor se bazează pe modelul „emitentul plătește” sau pe modelul „investitorul sau abonatul plătește”. AEVMP înțelege că agențiile de rating de credit pot furniza servicii pe baza a mai mult de un model și, prin urmare, că este posibil ca o politică de stabilire a prețurilor să fie utilizată pentru ambele tipuri de modele. În astfel de cazuri se pot alege atât I, cât și S.

Obligatoriu

„I” pentru modelul „emitentul plătește” și/sau

„S” pentru modelul „investitorul sau abonatul plătește”

7

Domeniul de aplicare al politicii de stabilire a prețurilor

Descrierea tipului de ratinguri sau de servicii auxiliare incluse sau acoperite de politica de stabilire a prețurilor.

Obligatoriu

Indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„C” pentru ratinguri ale entităților comerciale (excluzând obligațiunile garantate)

„S” pentru ratinguri suverane și ale finanțelor publice

„T” pentru ratingurile pentru finanțarea structurată

„B” pentru ratinguri ale obligațiunilor garantate

„O” pentru alte tipuri de ratinguri

„A” pentru servicii auxiliare

8

Segmentul de activitate al politicii de stabilire a prețurilor

Atunci când se raportează ratinguri ale entităților comerciale se indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente de activitate: (i) financiar; (ii) asigurări; (iii) alte tipuri de entități comerciale.

Obligatoriu

Se aplică numai dacă a fost selectat „C” în câmpul 7 – „Domeniul de aplicare al politicii de stabilire a prețurilor”

Indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

FI – pentru instituțiile financiare, inclusiv băncile, brokerii și dealerii

IN – pentru ratingul în sectorul asigurărilor

CO – pentru entitățile comerciale emitente neincluse în clasele FI sau IN

9

Categoria de active a politicii de stabilire a prețurilor

Atunci când se raportează ratinguri pentru finanțarea structurată se indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente: (i) RMBS; (ii) ABS; (iii) CMBS; (iv) CDO; (v) ABCP; (vi) altele.

Obligatoriu

Se aplică numai dacă a fost selectat „T” în câmpul 7 – „Domeniul de aplicare al politicii de stabilire a prețurilor”

Indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„RMBS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu ipoteci rezidențiale

„ABS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu active

„CMBS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu ipoteci comerciale

„CDO” pentru ratinguri privind obligațiunile garantate cu active

„ABCP” pentru ratinguri privind efecte de comerț garantate cu active

„OTH” – altele

10

Sectorul

Atunci când se raportează ratinguri suverane și ale finanțelor publice se indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente: (i) rating de țară; (ii) rating al autorităților regionale sau locale; (iii) rating al organizațiilor supranaționale (altele decât instituțiile financiare internaționale); (iv) entități publice; (v) instituții financiare internaționale.

Obligatoriu

Se aplică numai dacă a fost selectat „S” în câmpul 7 – „Domeniul de aplicare al politicii de stabilire a prețurilor”

Indică dacă politica de stabilire a prețurilor se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„SV” – rating de țară

„SM” – rating al autorităților regionale sau locale

„SO” – rating al organizațiilor supranaționale, altele decât „IF”

„PE” – rating al entităților publice

„IF” – instituții financiare internaționale

11

Politica de stabilire a prețurilor precedentă

Identificarea politicii precedente de stabilire a prețurilor care este înlocuită de politica actuală.

Obligatoriu

Se aplică în cazul în care politica actuală de stabilire a prețurilor modifică domeniul de aplicare al unei politici precedente de stabilire a prețurilor

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_ [identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

12

Denumirea fișierului politicii de stabilire a prețurilor

Denumirea fișierului politicii de stabilire a prețurilor. Se transmite în format ZIP.

Obligatoriu

 


Tabelul 2

Raportarea baremelor de comisioane pentru fiecare clasă de rating în vigoare și a actualizărilor semnificative ulterioare

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Agențiile de rating de credit vizate

Identificarea agențiilor de rating de credit care aplică baremul de comisioane.

Obligatoriu

ISO 17442

3

Identificatorul baremului de comisioane

Identificator unic al baremului de comisioane care nu poate fi schimbat. Toate modificările, cu excepția celor privind domeniul de aplicare al tipurilor de rating care intră sub incidența baremului de comisioane, păstrează același identificator unic. Modificările privind domeniul de aplicare necesită un nou identificator al baremului de comisioane.

Obligatoriu

Identificatorul baremului de comisioane în format „FS_ [identificator intern al baremului de comisioane]”

4

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor

Identificarea politicii de stabilire a prețurilor care trebuie pusă în aplicare prin intermediul baremului de comisioane. Acest identificator al politicii de stabilire a prețurilor trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 1 din anexa I.

Obligatoriu

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_ [identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

5

Data de început a valabilității baremului de comisioane

Data de la care este valabil baremul de comisioane.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ)

6

Data de sfârșit a baremului de comisioane

Data de la care baremul de comisioane nu mai este valabil.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01

7

Indicarea modelului

Indică dacă baremul de comisioane se bazează pe modelul „emitentul plătește” sau pe modelul „investitorul plătește”.

Obligatoriu

„I” pentru modelul „emitentul plătește”

„S” pentru modelul „investitorul sau abonatul plătește”

8

Tipul de rating acoperit de baremul de comisioane

Descrierea tipului de ratinguri sau de servicii auxiliare incluse în baremul de comisioane.

Obligatoriu

Indică dacă baremul de comisioane se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„C” pentru ratinguri ale entităților comerciale (excluzând obligațiunile garantate)

„S” pentru ratinguri suverane și ale finanțelor publice

„T” pentru ratingurile pentru finanțarea structurată

„B” pentru ratinguri ale obligațiunilor garantate

„O” pentru alte tipuri de ratinguri

„A” pentru servicii auxiliare

9

Segmentul de activitate căruia i se aplică baremul de comisioane

Atunci când se raportează ratinguri ale entităților comerciale se indică dacă baremul de comisioane se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele sectoare de activitate: (i) financiar; (ii) asigurări; (iii) alte tipuri de entități comerciale.

Obligatoriu.

Se aplică numai dacă a fost selectat „C” în câmpul 8 – „Tipul de rating acoperit de baremul de comisioane”

Indică dacă baremul de comisioane se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„FI” – pentru instituțiile financiare, inclusiv băncile, brokerii și dealerii

„IN” – pentru ratingul în sectorul asigurărilor

„CO” – pentru entitățile comerciale emitente neincluse în clasele FI sau IN

10

Categoria de active a baremului de comisioane

Atunci când se raportează ratinguri pentru finanțarea structurată se indică dacă baremul de comisioane se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente: (i) RMBS; (ii) ABS; (iii) CMBS; (iv) CDO; (v)ABCP; (vi) altele.

Obligatoriu.

Se aplică numai dacă a fost selectat „T” în câmpul 8 – „Tipul de rating acoperit de baremul de comisioane”

Indică dacă baremul de comisioane se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„RMBS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu ipoteci rezidențiale

„ABS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu active

„CMBS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu ipoteci comerciale

„CDO” pentru ratinguri privind obligațiunile garantate cu active

„ABCP” pentru ratinguri privind efecte de comerț garantate cu active

„OTH” – altele

11

Sectorul baremului de comisioane

Atunci când se raportează ratinguri suverane și ale finanțelor publice se indică dacă baremul de comisioane se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente: (i) rating de țară; (ii) rating al autorităților regionale sau locale; (iii) rating al organizațiilor supranaționale (altele decât instituțiile financiare internaționale); (iv) entități publice; (v) instituții financiare internaționale.

Obligatoriu.

Se aplică numai dacă a fost selectat „S” în câmpul 8 – „Tipul de rating acoperit de baremul de comisioane”

Indică dacă baremul de comisioane se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„SV” – rating de țară

„SM” – rating al autorităților regionale sau locale

„SO” – rating al organizațiilor supranaționale, altele decât „IF”

„PE” – rating al entităților publice

„IF” – instituții financiare internaționale

12

Subcategoria de active a baremului de comisioane

Definește subcategoriile de active pentru ratingurile pentru finanțarea structurată.

Obligatoriu.

Se aplică numai dacă a fost selectat „T” în câmpul 8 iar „Categoria de active” = „ABS” sau „RMBS” sau „CDO” sau „OTH”.

Indică dacă baremul de comisioane se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„CCS” – dacă ABS: titluri garantate cu creanțe aferente cărților de credit

„ALB” – dacă ABS: titluri garantate cu împrumuturi pentru achiziționarea unui autovehicul

„CNS” – dacă ABS: titluri garantate de credite de consum

„SME” – dacă ABS: titluri garantate de credite pentru întreprinderi mici și mijlocii

„LES” – dacă ABS: titluri garantate de leasing pentru persoane fizice sau societăți

„HEL” – dacă RMBS: credite de nevoi personale cu ipotecă

„PRR” – dacă RMBS: RMBS cu profil de risc „prime”

„NPR” – dacă RMBS: RMBS cu profil de risc „non-prime”

„CFH” – dacă CDO: CDO/CLO cu flux de numerar și hibride

„SDO” – dacă CDO: CDO/CLO sintetice

„MVO” – dacă CDO: CDO la valoarea pieței

„SIV” – dacă OTH: vehicule de investiții structurate

„ILS” – dacă OTH: titluri legate de asigurări

„DPC” – dacă OTH: companii specializate în produse financiare derivate

„SCB” – dacă OTH: obligațiuni garantate structurate

„OTH” – altele

13

Baremul de comisioane precedent

Identificarea baremului de comisioane precedent care este înlocuit de baremul de comisioane actual.

Se aplică numai în cazul în care baremul de comisioane actual modifică domeniul de aplicare al unui barem de comisioane precedent

Identificatorul baremului de comisioane în format „FS_ [identificator intern al baremului de comisioane]”

14

Denumirea fișierului baremului de comisioane

Denumirea fișierului baremului de comisioane. Se transmite în format ZIP.

Obligatoriu

 


Tabelul 3

Raportarea programelor privind comisioanele pentru fiecare clasă de rating în vigoare și a actualizărilor semnificative ulterioare

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Agențiile de rating de credit vizate

Identificarea agențiilor de rating de credit care aplică programul privind comisioanele.

Obligatoriu

ISO 17442

3

Identificatorul programului privind comisioanele

Identificator unic al programului privind comisioanele care nu poate fi schimbat. Toate modificările, cu excepția celor privind domeniul de aplicare al tipurilor de rating sau al tipului de program care intră sub incidența programului privind comisioanele, păstrează același identificator unic. Modificările privind domeniul de aplicare necesită un nou identificator al programului privind comisioanele.

Obligatoriu

Identificatorul programului privind comisioanele în format „FP_[Identificator intern al programului privind comisioanele]”

4

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor

Identificarea politicii de stabilire a prețurilor care trebuie pusă în aplicare prin intermediul programului privind comisioanele. Acest identificator al politicii de stabilire a prețurilor trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 1 din anexa I.

Obligatoriu

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_ [identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

5

Data de început a valabilității programului privind comisioanele

Data de la care este valabil programul privind comisioanele.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ)

6

Data de sfârșit a programului privind comisioanele

Data de la care programul privind comisioanele nu mai este valabil.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01

7

Indicarea modelului

Indică dacă programul privind comisioanele se referă la modelul „emitentul plătește” sau la modelul „investitorul sau abonatul plătește”.

Obligatoriu

„I” pentru modelul „emitentul plătește” și/sau

„S” pentru modelul „investitorul sau abonatul plătește”

8

Tipul de rating acoperit de programul privind comisioanele

Descrierea tipului de rating sau de servicii auxiliare incluse în programul privind comisioanele.

Obligatoriu

Indică dacă programul privind comisioanele se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„C” pentru ratinguri ale entităților comerciale (excluzând obligațiunile garantate)

„S” pentru ratinguri suverane și ale finanțelor publice

„T” pentru ratingurile pentru finanțarea structurată

„B” pentru ratinguri ale obligațiunilor garantate

„O” pentru alte tipuri de ratinguri

„A” pentru servicii auxiliare

9

Sectorul de activitate căruia i se aplică programul privind comisioanele

Atunci când se raportează ratinguri ale entităților comerciale se indică dacă programul privind comisioanele se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele sectoare de activitate: (i) financiar, (ii) asigurări, (iii) alte tipuri de entități comerciale.

Obligatoriu

Se aplică numai dacă a fost selectat „C” în câmpul 8, „Domeniul de aplicare al programului privind comisioanele”

Indică dacă programul privind comisioanele se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

FI – pentru instituțiile financiare, inclusiv băncile, brokerii și dealerii

IN – pentru ratingul în sectorul asigurărilor

CO – pentru entitățile comerciale emitente neincluse în clasele FI sau IN

10

Categoria de active a programului privind comisioanele

Atunci când se raportează ratinguri pentru finanțarea structurată se indică dacă programul privind comisioanele se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v)ABCP, (vi) altele.

Obligatoriu

Se aplică numai dacă a fost selectat „T” în câmpul 8 – „Tipul de rating care face obiectul programului privind comisioanele”

Indică dacă programul privind comisioanele se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„RMBS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu ipoteci rezidențiale

„ABS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu active

„CMBS” pentru ratinguri privind titlurile garantate cu ipoteci comerciale

„CDO” pentru ratinguri privind obligațiunile garantate cu active

„ABCP” pentru ratinguri privind efecte de comerț garantate cu active

„OTH” – altele

11

Sectorul căruia i se aplică programul privind comisioanele

Atunci când se raportează ratinguri suverane și ale finanțelor publice se indică dacă programul privind comisioanele se aplică ratingurilor din unul dintre următoarele segmente: (i) rating de țară, (ii) rating al autorităților regionale sau locale, (iii) rating al organizațiilor supranaționale (altele decât instituțiile financiare internaționale), (iv) entități publice, (v) instituții financiare internaționale.

Obligatoriu

Se aplică numai dacă a fost selectat „S” în câmpul 8 – „Tipul de rating acoperit de programul privind comisioanele”

Indică dacă programul privind comisioanele se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„SV” – rating de țară

„SM” – rating al autorităților regionale sau locale

„SO” – rating al organizațiilor supranaționale, altele decât „IF”

„PE” – rating al entităților publice

„IF” – instituții financiare internaționale

12

Subcategoria de active a programului privind comisioanele

Definește subcategoriile de active pentru ratingurile pentru finanțarea structurată.

Obligatoriu.

Se aplică numai dacă a fost selectat „T” în câmpul 8 iar „Categoria de active” = „ABS” sau „RMBS” sau „CDO” sau „OTH”.

Indică dacă programul privind comisioanele se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„CCS” – dacă ABS: titluri garantate cu creanțe aferente cărților de credit

„ALB” – dacă ABS: titluri garantate cu împrumuturi pentru achiziționarea unui autovehicul

„CNS” – dacă ABS: titluri garantate de credite de consum

„SME” – dacă ABS: titluri garantate de credite pentru întreprinderi mici și mijlocii

„LES” – dacă ABS: titluri garantate de leasing pentru persoane fizice sau societăți

„HEL” – dacă RMBS: credite de nevoi personale cu ipotecă

„PRR” – dacă RMBS: RMBS cu profil de risc „prime”

„NPR” – dacă RMBS: RMBS cu profil de risc „non-prime”

„CFH” – dacă CDO: CDO/CLO cu flux de numerar și hibride

„SDO” – dacă CDO: CDO/CLO sintetice

„MVO” – dacă CDO: CDO la valoarea pieței

„SIV” – dacă OTH: vehicule de investiții structurate

„ILS” – dacă OTH: titluri legate de asigurări

„DPC” – dacă OTH: companii specializate în produse financiare derivate

„SCB” – dacă OTH: obligațiuni garantate structurate

„OTH” – altele

13

Tipul de program inclus

Descrierea tipului de program inclus în programul privind comisioanele, de exemplu dacă acesta este legat de și/sau include un program care recompensează frecvența de utilizare, un program de fidelitate, programe pentru emisiuni multiple, achiziționarea unui pachet de ratinguri de credit sau alte tipuri de programe.

 

Indică dacă programul privind comisioanele se aplică unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:

„All”

„F” frecvență de utilizare;

„L” program de fidelitate;

„M” programe pentru emisiuni multiple;

„B” achiziționarea unui pachet cu un număr predefinit de ratinguri de credit

„OTH” alte tipuri de programe privind comisioanele

14

Programul privind comisioanele precedent

Identificarea programului privind comisioanele precedent care este înlocuit de programul actual.

Obligatoriu

Se aplică în cazul în care programul privind comisioanele actual modifică domeniul de aplicare al unui program privind comisioanele precedent

Identificatorul programului privind comisioanele în format „FP_[identificator intern al programului privind comisioanele]”

15

Baremul sau baremele de comisioane

Numărul unic de identificare al oricărui barem de comisioane aplicabil sau aferent programului privind comisioanele. Acest identificator al baremului de comisioane trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor prevăzuți în tabelul 2 din anexa I.

Obligatoriu

dacă este aplicabil

Identificatorul baremului de comisioane în format „FS_ [identificator intern al baremului de comisioane]”

16

Denumirea fișierului programului privind comisioanele

Denumirea fișierului programului privind comisioanele. Se transmite în format ZIP.

Obligatoriu

 


Tabelul 4

Raportarea procedurilor de stabilire a prețurilor în vigoare și a actualizărilor semnificative ulterioare

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Agențiile de rating de credit vizate

Identificarea agențiilor de rating de credit care aplică procedura de stabilire a prețurilor

Obligatoriu

ISO 17442

3

Identificatorul procedurii

Identificator unic al procedurii de stabilire a prețurilor care nu poate fi schimbat.

Obligatoriu

 

4

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor

Identificatorul politicii sau politicilor de stabilire a prețurilor pe care procedura de stabilire a prețurilor trebuie să le pună în aplicare. Acest identificator al politicii de stabilire a prețurilor trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 2 din anexa I.

Obligatoriu

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_ [identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

5

Identificatorul baremului de comisioane

Identificarea baremului sau baremelor pe care procedura de stabilire a prețurilor trebuie să le pună în aplicare. Acest identificator al baremului de comisioane trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 2 din anexa I.

Obligatoriu.

Dacă este aplicabil

Identificatorul baremului de comisioane în format „FS_ [identificator intern al baremului de comisioane]”

6

Identificatorul programului privind comisioanele

Identificarea programului sau programelor privind comisioanele pe care procedura de stabilire a prețurilor trebuie să le pună în aplicare. Acest identificator al programului privind comisioanele trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 3 din anexa I.

Obligatoriu.

Dacă este aplicabil

Identificatorul programului privind comisioanele în format „FP_[identificator intern al programului privind comisioanele]”

7

Data de început a valabilității procedurii de stabilire a prețurilor

Data de la care este valabilă procedura de stabilire a prețurilor.

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ)

8

Data de sfârșit a procedurii de stabilire a prețurilor

Data de sfârșit a valabilității procedurii de stabilire a prețurilor

Obligatoriu

Formatul datelor conform ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01

9

Denumirea fișierului procedurii de stabilire a prețurilor

Denumirea fișierului procedurii de stabilire a prețurilor. Se transmite în format ZIP.

Obligatoriu

 


ANEXA II

Tabelul 1

Date care trebuie raportate către AEVMP pentru fiecare rating de credit individual alocat pe baza modelului „emitentul plătește”

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Anul de raportare

Anul calendaristic la care se referă perioada de raportare.

Obligatoriu

Format: AAAA

3

Identificatorul ratingului

Identificatorul unic al ratingului. Nu poate fi schimbat și corespunde identificatorului raportat în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/2.

Obligatoriu

4

Data la care începe contractul de rating

Data contractului inițial privind serviciul de rating. De regulă, aceasta corespunde datei la care se stabilesc comisioanele aferente serviciului de rating de credit.

Obligatoriu

Format extins pentru dată și oră conform ISO 8601: AAAA-LL-ZZ

5

Baremul de comisioane utilizat

Identificatorul unic al baremului pe baza căruia se stabilesc comisioanele. Acest indicator al baremului de comisioane trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 2 din anexa I. În cazul în care nu s-a utilizat un barem de comisioane pentru a stabili prețul, se va utiliza identificatorul politicii de stabilire a prețurilor. Acest identificator al politicii de stabilire a prețurilor trebuie să corespundă identificatorului sau identificatorilor stabiliți în tabelul 1 din anexa I.

În cazul în care nu s-a utilizat o politică de stabilire a prețurilor sau un barem de comisioane, se va utiliza „N”.

Obligatoriu

Baremul de comisioane în format „FS_[identificator intern al baremului de comisioane]” sau identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_[identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

„N” nu a fost utilizat

6

Persoana sau persoanele responsabile de stabilirea prețurilor

Identificator intern atribuit de agenția de rating de credit persoanei sau persoanelor responsabile de stabilirea comisioanelor aferente ratingului, prin utilizarea baremului de comisioane și/sau a programului privind comisioanele aplicabil(e), sau persoanei care aprobă derogări sau reduceri ale baremului și/sau ale programului privind comisioanele.

Obligatoriu

Identificatorul intern al persoanei responsabile

7

Identificatorul clientului

Cod unic atribuit de agenția de rating de credit pentru identificarea clientului. În mod tipic, acesta corespunde emitentului unui instrument sau entității, însă în nici un caz nu trebuie să fie un SPV. Pentru instrumentele financiare structurate, codul unic identifică inițiatorul sau altă entitate care, din punct de vedere economic (de exemplu, intermediar), direct sau indirect, prin intermediul unui SPV sau SIV, negociază în mod efectiv comisioanele cu agenția de rating de credit. Acesta corespunde unui identificator al clientului, astfel cum este indicat în tabelul 2 din anexa II.

Obligatoriu

 

8

Indicație dacă ratingul individual a beneficiat de o scutire sau o reducere a comisionului

Este posibil ca anumitor ratinguri de credit să nu li se aplice un comision individual direct sau ca acestea să beneficieze de o reducere întrucât clientul a plătit, pentru un set de ratinguri, o valoare nominală a emisiunilor anuală (sau cu o altă durată determinată), un comision forfetar sau întrucât ratingul face parte dintr-un „pachet” de ratinguri (comision de grup). Acest câmp indică dacă ratingul individual este acoperit de un astfel de acord cu clientul.

Obligatoriu

„C” – acoperit de un acord privind un comision de grup

„N” nu este acoperit de un acord privind un comision de grup

9

Valoarea totală a comisioanelor percepute

Identifică valoarea totală a comisioanelor facturate pentru rating în cursul anului calendaristic de raportare precedent. În cazul în care nu a fost plătit niciun comision pentru ratingul de credit individual, suma este 0 pentru toate ratingurile, mai puțin pentru un rating care a beneficiat de comisionul de grup.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

10

Valoarea comisioanelor plătite inițial

Identifică valoarea comisioanelor plătite în avans/inițiale facturate în cursul anului calendaristic de raportare anterior.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

11

Comisioanele de supraveghere plătite

Identifică comisioanele de supraveghere/monitorizare anuale facturate în anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

12

Alte comisioane percepute pentru serviciul de rating

Identifică suma totală a celorlalte comisioane sau compensații facturate în anul calendaristic anterior.

Dacă este aplicabil

Valoarea în EUR

13

Descrierea altor comisioane

Indică dacă comisioanele facturate au inclus contraprestații sau comisioane ca urmare a solicitării de către client a unui serviciu de rating în regim de urgență.

Obligatoriu.

Aplicabil în cazul în care câmpul „Alte comisioane percepute” a fost completat ca răspuns pentru câmpul „Alte comisioane percepute pentru serviciul de rating” (câmpul 12).

„Y” – dacă s-a aplicat un comision de urgență

„N” – dacă nu s-a aplicat un comision de urgență

14

Legături de negociere cu alte ratinguri

Indică dacă negocierea privind comisionul aferent ratingului emis a fost legată de alte ratinguri existente ale clientului, iar acest lucru a determinat variații ale comisioanelor finale aplicate și plătite de către client. Acest lucru ar include servicii de rating de credit furnizate în ceea ce privește vehiculele create pentru facilitarea emisiunii, de exemplu un program MTN.

Obligatoriu

„Y” pentru Da

„N” pentru Nu

15

Identificarea ratingului sau ratingurilor care sunt legate

Identificatorul unic al ratingului sau ratingurilor legate de ratingul care este raportat (de exemplu, în cazul finanțării structurate, o structură de master trust și seriile acesteia)

Obligatoriu.

Aplicabil dacă s-a completat „Y” ca răspuns la câmpul 14.

Lista identificatoarelor

16

Programul privind comisioanele

Indică dacă clientul beneficiază de comisioane individuale mai reduse datorită unui program care recompensează frecvența utilizării sau datorită altui program privind comisioanele.

Obligatoriu

„Y” pentru Da

„N” pentru Nu

17

Identificarea programului privind comisioanele

Identificarea programului privind comisioanele în cadrul căruia se stabilește prețul ratingului. Identifică programul privind comisioanele care trebuie să corespundă identificatorului stabilit în programul privind comisioanele aplicabil prevăzut în tabelul 3 din anexa I.

Obligatoriu în cazul în care s-a răspuns „Y” la câmpul 16.

Identificatorul programului privind comisioanele în format „FP_[identificator intern al programului privind comisioanele]”


Tabelul 2

Date care trebuie furnizate AEVMP cu privire la comisioanele percepute per client pentru serviciile de rating și serviciile auxiliare

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Identificatorul clientului

Cod unic atribuit de agenția de rating de credit pentru identificarea clientului. Clienții pot fi emitenți, entități cărora li se acordă un rating și/sau inițiatori și/sau pot să includă entități care, din punct de vedere economic, direct sau indirect, prin intermediul unui SPV sau SIV, negociază comisioanele cu agenția de rating de credit în contextul acordurilor de rating de credit. Din motive de claritate, trebuie să se precizeze că în niciun caz un client nu poate fi un SPV sau un SIV. Identificatorul unic al clientului rămâne același în toate aceste cazuri.

Obligatoriu

 

3

Persoane juridice

Lista persoanelor juridice incluse în câmpul „Identificatorul clientului”.

Obligatoriu

Lista denumirilor persoanelor juridice

4

Totalul comisioanelor globale facturate

Comisioanele totale facturate clientului în anul calendaristic anterior pentru serviciile de rating pe baza modelului „emitentul plătește”.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

5

Ratinguri acordate clientului

Indică numărul de ratinguri acordate clientului de către agenția de rating de credit la data de 31 decembrie din anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

Numărul de ratinguri

6

Comisioanele totale pentru programe

Comisioanele totale facturate clientului în anul calendaristic anterior pentru servicii de rating care nu au fost derivate dintr-un rating individual, ci din programe care recompensează frecvența utilizării, programe relaționale sau pe alte tipuri de programe forfetare și comisioane pentru emisiuni în exces, care pot acoperi unul sau mai multe ratinguri.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

7

Identificarea ratingurilor

Identificarea ratingurilor acordate în cadrul programelor privind comisioanele sau acoperite de aceste programe în anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

Lista identificatoarelor ratingurilor

8

Comisioane încasate pentru servicii auxiliare

Comisioanele totale facturate clientului de către grupul de întreprinderi al agenției de rating de credit pentru servicii auxiliare în anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

9

Principalele servicii auxiliare

Identificarea principalelor trei servicii furnizate de grupul agenției de rating de credit clientului în anul calendaristic anterior, în termeni de venit.

Obligatoriu. Dacă valoarea introdusă în câmpul 8 „Comisioane încasate pentru servicii auxiliare” este mai mare decât 0.

Lista serviciilor auxiliare

10

Clasificarea serviciilor auxiliare

Clasificarea serviciilor auxiliare pentru principalele trei servicii auxiliare identificate în câmpul 9 „Principalele servicii auxiliare”, în termeni de venit.

Obligatoriu. Dacă valoarea introdusă în câmpul 8 „Comisioane încasate pentru servicii auxiliare” este mai mare decât 0.

Clasificarea serviciilor auxiliare

11

Alte servicii

Indică dacă pentru stabilirea comisioanelor pentru serviciile de rating de credit furnizate clientului s-a ținut cont de eventualele servicii furnizate de entități aparținând grupului agenției de rating de credit, în sensul articolelor 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE, precum și de entități legate de agenția de rating de credit sau de orice altă întreprindere din grupul agenției de rating de credit printr-un raport în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE.

Obligatoriu

„Y” pentru Da

„N” pentru Nu


ANEXA III

Tabelul 1

Date care trebuie furnizate AEVMP cu privire la comisioanele percepute pentru servicii de rating bazate pe modelul „abonatul sau investitorul plătește”

Datele se furnizează per client pentru:

(i)

primii 100 de clienți în termeni de venit pentru acest tip de serviciu de rating de credit;

(ii)

precum și pentru toți ceilalți clienți care sunt abonați sau plătesc pentru ratinguri ca investitori și primesc, de asemenea, un rating emis de grupul agenției de rating.

Nr.

Denumirea câmpului

Descriere

Tip

Standard

1

Identificatorul agenției de rating de credit

Cod utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care efectuează raportarea. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării.

Obligatoriu

 

2

Identificatorul clientului

Codul utilizat intern de sistem pentru identificarea clientului care plătește, este destinatarul facturii sau negociază în orice alt mod comisioanele cu agenția de rating de credit pentru a beneficia de serviciul de rating de credit.

Obligatoriu

 

3

Comisioane per client

Comisioanele totale facturate clientului pentru serviciile de rating pe bază de abonament furnizate în anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

Valoarea în EUR

4

Identificarea politicii de stabilire a prețurilor

Identificarea politicii de stabilire a prețurilor pe baza căreia agenția de rating de credit a facturat clientul. Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor trebuie să corespundă identificatorului stabilit în politica de stabilire a prețurilor aplicabilă prevăzută în tabelul 1 din anexa I la prezentul STR.

Obligatoriu.

Dacă este aplicabil

Identificatorul politicii de stabilire a prețurilor în format „PP_ [identificator intern al politicii de stabilire a prețurilor]”

5

Identificarea baremului de comisioane

Identificarea principalelor trei bareme de comisioane pe baza cărora agenția de rating de credit a facturat clientul. Identificatorul baremului de comisioane trebuie să corespundă identificatorului stabilit în partea privind baremul de comisioane aplicabil a politicii de stabilire a prețurilor prevăzută în tabelul 3 din anexa I la prezentul STR.

Obligatoriu.

Dacă este aplicabil

Identificatorul baremului de comisioane în format „FS_[identificator intern al baremului de comisioane]”

6

Identificarea programului privind comisioanele

Identificarea principalelor trei programe privind comisioanele pe baza cărora agenția de rating de credit a facturat clientul. Identificatorul programului privind comisioanele trebuie să corespundă identificatorului stabilit în partea privind programul privind comisioanele aplicabil a politicii de stabilire a prețurilor prevăzută în tabelul 4 din anexa I la prezentul STR.

Obligatoriu.

Dacă este aplicabil

Identificatorul programului privind comisioanele în format „FP_[identificator intern al programului privind comisioanele]”

7

Emitent sau entitatea căreia i se acordă ratingul

Indică dacă clientul este, de asemenea, un emitent, o entitate căreia i se acordă un rating sau un client conform tabelului 2 din anexa II.

Obligatoriu

„Y” pentru Da

„N” pentru Nu

8

Indicație privind primii clienți

Indică dacă clientul a făcut parte din primii 100 de clienți abonați, în termeni de venit, în anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

„Y” pentru Da

„N” pentru Nu

9

Comisioane percepute pentru servicii auxiliare

Comisioanele totale facturate clientului de către grupul de întreprinderi al agenției de rating de credit pentru servicii auxiliare în anul calendaristic anterior.

Obligatoriu

Valoarea în EUR


Top