EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0012

Orientarea (UE) 2015/856 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2023; abrogat prin 32021O2256

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 135/29


ORIENTAREA (UE) 2015/856 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 12 martie 2015

privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/12)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1) (denumit în continuare „Regulamentul privind MUS”), în special articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) acordă o importanță deosebită abordării de guvernanță corporativă care plasează în centrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) asumarea responsabilității, transparența și cele mai înalte standarde etice. Aderarea la aceste principii constituie elementul cheie al credibilității MUS și este esențială pentru asigurarea încrederii cetățenilor europeni.

(2)

În acest context, se apreciază că este necesară instituirea unui cadru etic pentru MUS care să stabilească standardele etice prin a căror respectare să se asigure credibilitatea și reputația acestuia, precum și încrederea publicului în integritatea și imparțialitatea membrilor personalului și ai organelor BCE și ale autorităților naționale competente (ANC) din statele membre care participă la MUS (denumit în continuare „Cadrul etic al MUS”). Cadrul etic al MUS ar trebui să fie constituit din prezenta orientare, prin care sunt stabilite principiile, un set de bune practici privind implementarea acestor principii și regulile și practicile interne adoptate de BCE și fiecare ANC.

(3)

Ar trebui ca prin standarde minime referitoare la prevenirea utilizării necorespunzătoare a informațiilor privilegiate să se consolideze prevenirea unei astfel de utilizări necorespunzătoare de către membrii personalului sau ai organelor BCE sau ANC și să se excludă potențialele conflicte de interese generate de tranzacții financiare private. În acest scop, Cadrul etic al MUS ar trebui să definească în mod clar principalele concepte, precum și rolurile și responsabilitățile diferitelor organe implicate. În plus, acesta ar trebui să prevadă, dincolo de interdicția generală de a folosi în mod necorespunzător informații privilegiate, restricții suplimentare pentru persoanele care au acces la informații privilegiate. Cadrul etic al MUS ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințele privind monitorizarea respectării sale și raportarea cazurilor de nerespectare.

(4)

În plus, acesta ar trebui să includă și standarde minime privind evitarea conflictelor de interese și acceptarea de cadouri și ospitalitate.

(5)

Cadrul etic al MUS ar trebui aplicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere. Este de dorit ca BCE și ANC să aplice standarde echivalente în ceea ce privește membrii personalului sau agenții externi implicați în îndeplinirea altor atribuții.

(6)

Dispozițiile prezentei orientări nu aduc atingere legislației naționale aplicabile. Atunci când o ANC nu poate implementa o dispoziție a prezentei orientări din motive legate de legislația națională aplicabilă, aceasta ar trebui să informeze BCE cu privire la această situație. În plus, ANC în cauză ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a lua unele dintre măsurile aflate la dispoziția sa pentru a depăși obstacolul din legislația națională.

(7)

Dispozițiile prezentei orientări nu aduc atingere Codului de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (2) și Codului de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere (3).

(8)

De vreme ce Cadrul etic al MUS este limitat la îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, Consiliul guvernatorilor a adoptat un cadru etic echivalent pentru îndeplinirea misiunilor Eurosistemului de către BCE și băncile centrale naționale (4),

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„autoritate națională competentă” (ANC) înseamnă o autoritate națională competentă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul privind MUS. Această definiție nu aduce atingere mecanismelor existente în temeiul legislației naționale care alocă anumite atribuții de supraveghere unei bănci centrale naționale (BCN) care nu este desemnată drept ANC. O trimitere la o ANC din prezenta orientare se aplică în această situație, după caz, BCN pentru atribuțiile alocate acesteia de legislația națională;

2.

„informații privilegiate” înseamnă orice informații considerate sensibile cu privire la piață care au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere conferite BCE și care nu au fost făcute publice sau nu sunt accesibile publicului;

3.

„informații considerate sensibile cu privire la piață” înseamnă informații cu caracter exact a căror publicare poate avea un efect semnificativ asupra prețurilor activelor sau asupra prețurilor de pe piețele financiare;

4.

„inițiat” înseamnă orice membru al unui organ sau orice membru al personalului care are acces la informații privilegiate mai mult de o dată;

5.

„membru al personalului” înseamnă orice persoană care are un raport de muncă cu BCE sau ANC, cu excepția celor cărora le sunt încredințate doar atribuții care nu au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere prevăzute de Regulamentul privind MUS;

6.

„membru al organelor” înseamnă membrii organelor de decizie sau ai altor organe interne ale BCE sau ale ANC care nu sunt membri ai personalului;

7.

„instituții financiare” are sensul definit la punctul 2.55 din capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

8.

„conflict de interese” înseamnă o situație în care membrii personalului sau ai organelor au interese personale care pot influența sau pot părea să influențeze îndeplinirea imparțială și obiectivă a atribuțiilor ce le revin;

9.

„interes personal” înseamnă orice beneficiu sau potențial beneficiu, de natură financiară sau nefinanciară, pentru membrii organelor sau ai personalului, membrii familiilor acestora, celelalte rude ale acestora sau cercul de prieteni și cunoștințe apropiate ale acestora;

10.

„avantaj” înseamnă orice cadou, element de ospitalitate sau alt beneficiu de natură financiară sau nefinanciară care îmbunătățește în mod obiectiv situația financiară, juridică sau personală a primitorului și la care primitorul nu este altfel îndreptățit.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta orientare se aplică BCE și ANC pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere conferite BCE. În acest sens, regulile interne adoptate de BCE și ANC în contextul respectării dispozițiilor prezentei orientări se aplică membrilor personalului și ai organelor acestora.

(2)   BCE și ANC extind, în măsura posibilă din punct de vedere juridic, obligațiile definite în actele de implementare a dispozițiilor prezentei orientări la persoanele implicate în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere care nu sunt membri ai personalului.

(3)   Dispozițiile prezentei orientări nu aduc atingere aplicării de către BCE sau ANC a unor norme etice mai stricte în ceea ce privește membrii personalului și ai organelor acestora.

Articolul 3

Roluri și responsabilități

(1)   Consiliul guvernatorilor stabilește prin prezenta orientare principiile Cadrului etic al MUS și instituie bune practici cu privire la implementarea acestor principii în temeiul responsabilității sale de stabilire a culturii etice și corporative la nivelul MUS.

(2)   Comitetul de audit, Comitetul auditorilor interni și Comitetul pentru dezvoltare organizațională sunt implicate în aplicarea și monitorizarea Cadrului etic al MUS în conformitate cu mandatele ce le-au fost atribuite.

(3)   BCE și ANC precizează rolurile și responsabilitățile organelor, unităților și membrilor personalului implicați la nivel local în implementarea, aplicarea și monitorizarea Cadrului etic al MUS.

Articolul 4

Comunicare și creșterea gradului de cunoaștere

(1)   BCE și ANC formulează norme interne proprii pentru implementarea prezentei orientări în mod clar și transparent, comunică aceste norme membrilor personalului și ai organelor lor și asigură accesibilitatea acestora.

(2)   BCE și ANC iau măsurile adecvate pentru creșterea gradului de cunoaștere de către membrii personalului și ai organelor acestora pentru a asigura înțelegerea de către aceștia a obligațiilor ce le revin în temeiul Cadrului etic al MUS.

Articolul 5

Monitorizarea respectării

(1)   BCE și ANC monitorizează respectarea normelor de implementare a prezentei orientări. Monitorizarea include, după caz, efectuarea de verificări periodice și/sau ad-hoc ale respectării. BCE și ANC stabilesc proceduri adecvate pentru a răspunde prompt în caz de nerespectare și pentru a corecta astfel de cazuri.

(2)   Monitorizarea respectării nu aduce atingere normelor interne care permit investigațiile interne atunci când un membru al personalului sau al unui organ este suspectat de încălcarea normelor de implementare a prezentei orientări.

Articolul 6

Raportarea cazurilor de nerespectarea și măsurile subsecvente

(1)   BCE și ANC adoptă proceduri interne pentru raportarea cazurilor de nerespectare a normelor de implementare a prezentei orientări, inclusiv norme privind denunțurile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

(2)   BCE și ANC adoptă măsuri pentru a asigura protejarea adecvată a persoanelor care raportează cazuri de nerespectare.

(3)   BCE și ANC asigură luarea de măsuri subsecvente corespunzătoare în cazurile de nerespectare, inclusiv, după caz, impunerea de măsuri disciplinare corespunzătoare conform normelor și procedurilor disciplinare aplicabile.

(4)   BCE și ANC raportează Consiliului guvernatorilor, fără întârzieri nejustificate, orice incident major privind nerespectarea normelor de implementare a prezentei orientări prin intermediul Comitetului pentru dezvoltare organizațională și al Consiliului de supraveghere, în conformitate cu procedurile interne aplicabile. În cazuri urgente, BCE sau o ANC poate raporta un incident major privind nerespectarea direct Consiliului guvernatorilor. În orice caz, BCE și ANC informează în paralel Comitetul de audit.

CAPITOLUL II

REGULI PRIVIND PREVENIREA UTILIZĂRII NECORESPUNZĂTOARE A INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE

Articolul 7

Interdicția generală de a folosi în mod necorespunzător informații privilegiate

(1)   BCE și ANC asigură interzicerea utilizării necorespunzătoare a informațiilor privilegiate de către membrii personalului și ai organelor acestora.

(2)   Interdicția privind utilizarea necorespunzătoare a informațiilor privilegiate acoperă minimum: (a) utilizarea informațiilor privilegiate pentru tranzacții private pe cont propriu sau în contul unor terți; (b) divulgarea de informații privilegiate oricărei alte persoane, cu excepția cazului în care această divulgare este efectuată în cursul îndeplinirii îndatoririlor profesionale pe baza principiului necesității de a cunoaște; și (c) utilizarea informațiilor privilegiate pentru a recomanda altor persoane sau pentru a le determina să efectueze tranzacții financiare private.

Articolul 8

Restricții specifice pentru inițiați

(1)   BCE și ANC asigură restricționarea accesului la informațiile privilegiate astfel încât acesta să fie permis doar acelor membri ai personalului și ai organelor care trebuie să aibă acces la aceste informații pentru a-și îndeplini atribuțiile profesionale.

(2)   BCE și ANC se asigură că toți inițiații fac obiectul unor restricții specifice în ceea ce privește tranzacțiile financiare private critice. O tranzacție financiară privată este considerată critică atunci când este sau poate fi percepută ca fiind strâns legată de îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere. BCE și ANC prevăd în normele lor interne o listă de astfel de tranzacții critice care va include, în special:

(a)

tranzacțiile cu acțiuni și obligațiuni emise de societăți financiare cu sediul în Uniune;

(b)

tranzacții pe termen scurt, respectiv achiziția și vânzarea ulterioară sau vânzarea și achiziția ulterioară a aceluiași instrument financiar într-o perioadă de referință determinată;

(c)

tranzacții cu instrumente financiare derivate legate de instrumentele financiare prevăzute la litera (a) și scheme de plasament colectiv al căror scop principal este de a investi în astfel de instrumente financiare.

(3)   BCE și ANC adoptă norme interne prin care stabilesc restricții specifice pentru inițiați, care au în vedere considerente legate de eficiență, eficacitate și proporționalitate. Astfel de restricții specifice pot conține oricare din cele de mai jos, sau o combinație a acestora:

(a)

interzicerea anumitor tranzacții financiare;

(b)

cerința autorizării prealabile pentru anumite tranzacții financiare;

(c)

o cerință de raportare ex ante sau ex post pentru anumite tranzacții financiare; și/sau

(d)

perioade de embargo pentru anumite tranzacții financiare.

(4)   BCE și ANC pot alege să aplice aceste restricții specifice și altor membri ai personalului diferiți de inițiați.

(5)   BCE și ANC asigură posibilitatea ajustării rapide a listelor lor de tranzacții financiare private critice pentru a reflecta deciziile Consiliului guvernatorilor.

(6)   BCE și ANC precizează în normele lor interne condițiile și garanțiile în temeiul cărora membri ai personalului și ai organelor care încredințează unui terț independent administrarea tranzacțiilor lor financiare private printr-un acord scris de administrare a activelor sunt exceptați de la restricțiile specifice prevăzute în prezentul articol.

CAPITOLUL III

REGULI PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERES

Articolul 9

Conflictele de interese

(1)   BCE și ANC dispun de mecanisme pentru evitarea unei situații în care un candidat avut în vedere pentru numirea ca membru al personalului este în conflict de interese din cauza unor activități ocupaționale anterioare sau al unor relații personale.

(2)   BCE și ANC adoptă norme interne prin care solicită membrilor personalului și ai organelor acestora să evite pe durata raporturilor de muncă cu aceste instituții orice situație care ar putea genera un conflict de interese și să raporteze astfel de situații. BCE și ANC se asigură că, atunci când este raportat un conflict de interese, sunt disponibile măsuri adecvate pentru evitarea acestuia, inclusiv măsura alocării atribuțiilor privind chestiunea respectivă altor angajați.

(3)   BCE și ANC dispun de mecanisme pentru evaluarea și evitarea posibilelor conflicte de interese generate de activitățile ocupaționale asumate după încetarea raporturilor de muncă cu instituțiile respective de către membrii organelor acestora și de membrii personalului cu funcții de conducere cu obligații de raportare directă față de conducerea executivă.

(4)   BCE și ANC dispun, atunci când este relevant, de mecanisme pentru evaluarea și evitarea potențialelor conflicte de interese generate de activitățile ocupaționale asumate de membrii personalului acestora pe durata concediului fără plată.

CAPITOLUL IV

NORME PRIVIND ACCEPTAREA DE CADOURI ȘI OSPITALITATE

Articolul 10

Interzicerea primirii de avantaje

(1)   BCE și ANC adoptă norme interne pentru a interzice membrilor personalului și ai organelor acestora să solicite, să primească sau să accepte o promisiune legată de primirea pentru ei sau orice altă persoană a oricărui avantaj legat în orice fel de îndeplinirea atribuțiilor oficiale care le revin.

(2)   BCE și ANC pot preciza în normele lor interne excepții de la interdicția prevăzută la alineatul (1) în ceea ce privește avantajele oferite de băncile centrale, instituțiile, organele sau agențiile Uniunii, organizații internaționale și agenții guvernamentale sau în ceea ce privește avantajele oferite de sectorul privat a căror valoare este neglijabilă sau obișnuită potrivit uzanțelor, cu condiția ca în al doilea caz aceste avantaje să nu fie frecvente și nici din aceeași sursă. BCE și ANC se asigură că aceste excepții nu influențează și nu pot fi percepute ca influențând independența și imparțialitatea membrilor organelor și personalului lor.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), nu se acordă excepții de la avantajele oferite de instituții de credit membrilor personalului BCE sau ANC în cursul inspecțiilor la fața locului sau al misiunilor de audit, cu excepția ospitalității de valoare neglijabilă oferită în cursul ședințelor de lucru.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către ANC.

(2)   BCE și ANC iau măsurile necesare pentru implementarea și respectarea prezentei orientări și le aplică de la 18 martie 2016. ANC informează BCE despre orice obstacole în calea implementării prezentei orientări și transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 18 ianuarie 2016 cel târziu.

Articolul 12

Raportare și revizuire

(1)   ANC transmit anual BCE rapoarte cu privire la implementarea prezentei orientări.

(2)   Consiliul guvernatorilor revizuiește prezenta orientare cel puțin la fiecare trei ani.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCE și ANC participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 12 martie 2015.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor adoptat de Banca Centrală Europeană (JO C 123, 24.5.2002, p. 9).

(3)  Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO C 93, 20.3.2015, p. 2).

(4)  Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11) (a se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).


Top