EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; abrogare implicită prin 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 302/99


DIRECTIVA (UE) 2015/2087 A COMISIEI

din 18 noiembrie 2015

de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 15 iulie 2011, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a adoptat Rezoluția MEPC.201(62) de modificare a anexei V la Convenția MARPOL privind prevenirea poluării cu gunoaie provenite de la nave, prin introducerea unei noi clasificări mai detaliate a gunoaielor (2). Modificarea anexei V la Convenția MARPOL a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013.

(2)

Această nouă clasificare a gunoaielor se reflectă în Circulara MEPC.1/Circ.644/Rev.1 a OMI, unde este prevăzut un format standard pentru formularul de notificare prealabilă a livrării deșeurilor în instalații portuare de preluare (3), precum și în Circulara MEPC.1/Circ.645/Rev.1 a OMI, care conține un format standard pentru confirmarea livrării deșeurilor după utilizarea de către o navă a instalațiilor portuare de preluare (4).

(3)

Din motive de coerență cu măsurile OMI și pentru a evita incertitudinea în rândul utilizatorilor și al autorităților portuare, tabelul inclus în anexa II la Directiva 2000/59/CE, care conține diferitele tipuri și cantități de deșeuri și reziduuri de încărcătură care urmează să fie livrate sau reținute la bord, ar trebui să fie adaptat la noua clasificare a gunoaielor din anexa V modificată la Convenția MARPOL.

(4)

În plus, în vederea îmbunătățirii regimului instituit în temeiul Directivei 2000/59/CE, care vizează reducerea deversărilor în mare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, în tabelul din anexa II ar trebui incluse informații cu privire la tipurile și cantitățile de deșeuri provenite din exploatarea navelor livrate efectiv în instalațiile portuare de preluare din ultimul port de livrare.

(5)

Datele exacte cu privire la tipurile și cantitățile de deșeuri provenite din exploatarea navelor și de reziduuri de încărcătură livrate de o navă în ultimul port sunt esențiale pentru un calcul exact al capacității de depozitare specializate suficiente a navei respective. Calculul capacității de depozitare suficiente reprezintă o condiție prealabilă pentru a permite navei să plece către portul de escală următor fără a-și fi livrat deșeurile provenite din exploatarea navelor, precum și pentru o selectare adecvată a navelor în vederea inspecției. O mai bună focalizare a inspecțiilor va contribui la funcționarea eficace a traficului maritim, prin reducerea duratei escalelor.

(6)

Aceste informații pot fi disponibile prin intermediul confirmărilor de livrare a deșeurilor emise pe baza circularei MEPC.1/Circ.645/Rev.1 a OMI, care recomandă un format standard pentru confirmarea livrării deșeurilor, sau prin intermediul altor tipuri de confirmări emise comandantului navei în momentul livrării deșeurilor. Cantitățile și tipurile de deșeuri indicate în confirmarea de livrare a deșeurilor sau declarate de comandantul navei în momentul livrării în cazul în care nu se poate obține o confirmare de livrare a deșeurilor sunt în general mai exacte decât cele disponibile în formularul de notificare a deșeurilor, întrucât acestea reflectă situația reală după livrare și, ca atare, oferă o mai mare fiabilitate în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor. Comandantul navei înregistrează aceste informații legate de livrare în jurnalul de înregistrare a gunoaielor (Garbage Record Book), în conformitate cu Convenția MARPOL.

(7)

Un efort sistematic de colectare de date exacte privind livrarea deșeurilor ar permite, de asemenea, o mai bună analiză statistică a structurii fluxului de deșeuri în porturi și ar facilita instituirea sistemului de informare și monitorizare prevăzut la articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2000/59/CE. Monitorizarea și schimbul de astfel de informații, inclusiv notificarea electronică a deșeurilor elaborată în temeiul Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5), beneficiază în prezent de sprijinul sistemului de schimb de informații maritime al Uniunii (SafeSeaNet), instituit prin Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), care ar trebui să fie legat de un modul de raportare din baza de date a autorității de control a statului portului (7) instituită în temeiul Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

(8)

Anexa II la Directiva 2000/59/CE ar trebui modificată pentru a include informații privind livrarea deșeurilor în portul anterior, precum și pentru a include noua clasificare a gunoaielor, introdusă prin modificarea anexei V la convenția MARPOL.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2000/59/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, cel târziu până la 9 decembrie 2016. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

În momentul adoptării acestor acte de către statele membre, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 332, 28.12.2000, p. 81.

(2)  Rezoluția MEPC.201(62), adoptată la 15 iulie 2011, amendamentele la anexa Protocolului din 1978 referitor la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, 1973.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1, 1 iulie 2013.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1, 1 iulie 2013.

(5)  Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (JO L 283, 29.10.2010, p. 1).

(6)  Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

(7)  Bază de date dezvoltată și administrată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă.

(8)  Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).


ANEXĂ

„ANEXA II

INFORMAȚII DE COMUNICAT ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN PORTUL …

(Port de destinație, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2000/59/CE)

1.

Numele navei, indicativul de apel și, după caz, numărul de identificare OMI al navei:

2.

Statul de pavilion:

3.

Ora probabilă a sosirii (ETA):

4.

Ora probabilă a plecării (ETD):

5.

Portul de escală anterior:

6.

Portul de escală următor:

7.

Ultimul port și ultima dată la care au fost livrate deșeurile provenite din exploatarea navei, inclusiv cantitățile (în m3) și tipurile de deșeuri livrate:

8.

A se bifa căsuța corespunzătoare:

Livrați toate deșeurile dvs. ☐

Livrați doar o parte a deșeurilor dvs. ☐

Nu livrați deșeurile dvs. ☐

în instalații portuare de preluare?

9.

Tipul și cantitatea de deșeuri și reziduuri care urmează a fi livrate și/sau reținute la bord, precum și procentul capacității maxime de depozitare:

Dacă livrați toate deșeurile, vă rugăm să completați a doua și ultima coloană, după caz. Dacă nu livrați deșeuri sau livrați doar o parte a acestora, vă rugăm să completați toate coloanele.

Tip

Deșeuri care urmează să fie livrate

(m3)

Capacitate maximă specializată de depozitare

(m3)

Cantitate de deșeuri reținută la bord

(m3)

Portul de livrare a restului deșeurilor

Cantitatea estimată de deșeuri care urmează a fi generată între momentul notificării și cel al intrării în următorul port de escală

(m3)

Deșeuri care au fost livrate în ultimul port de livrare identificat la punctul 7 de mai sus

(m3)

Uleiuri uzate

Ape de santină uleioase

 

 

 

 

 

 

Reziduuri uleioase (nămol)

 

 

 

 

 

 

Altele (precizați)

 

 

 

 

 

 

Ape uzate  (1)

 

 

 

 

 

 

Gunoaie

Materiale plastice

 

 

 

 

 

 

Deșeuri alimentare

 

 

 

 

 

 

Deșeuri menajere (de exemplu produse din hârtie, textile, sticlă, metal, sticle, veselă etc.)

 

 

 

 

 

 

Ulei de gătit

 

 

 

 

 

 

Cenușă din incineratoare

 

 

 

 

 

 

Deșeuri provenite din exploatare

 

 

 

 

 

 

Carcasă(e) de animale

 

 

 

 

 

 

Reziduuri de încărcătură  (2) (a se preciza) (3)

 

 

 

 

 

 

Observații

1.

Aceste informații pot fi folosite în vederea efectuării unor controale de către statul de port, precum și în vederea efectuării altor activități de inspecție.

2.

Statele membre vor determina organismele abilitate pentru a primi copii ale prezentei notificări.

3.

Completarea prezentului formular este obligatorie, cu excepția cazului în care nava beneficiază de o derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 2000/59/CE.

Subsemnatul confirm că:

informațiile de mai sus sunt exacte și corecte; și că

nava dispune la bordul său de o capacitate suficientă de depozitare a tuturor deșeurilor generate între momentul notificării și cel al intrării în următorul port în care acestea vor fi livrate.

Data …

Ora …

Semnătura”


(1)  Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regulamentul 11 din anexa IV la Convenția MARPOL. Casetele aferente nu trebuie completate dacă se intenționează să se efectueze o deversare în mare autorizată.

(2)  Se pot face estimări.

(3)  Reziduurile de încărcătură sunt specificate și clasificate în conformitate cu anexele relevante la Convenția MARPOL, în special anexele I, II și V.


Top