EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Directiva (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/13


DIRECTIVA (UE) 2015/1127 A COMISIEI

din 10 iulie 2015

de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 38 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa II la Directiva 2008/98/CE stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, care nu este exhaustivă.

(2)

Operațiunea R1 din anexa II la Directiva 2008/98/CE se aplică deșeurilor care înlocuiesc combustibilul sau alte mijloace de generare a energiei. Această categorie include instalațiile de incinerare dedicate prelucrării de deșeuri municipale solide numai în cazul în care eficiența energetică a acestora respectă pragul stabilit prin utilizarea formulei eficienței energetice menționate în anexa II la Directiva 2008/98/CE (formula R1).

(3)

Potrivit datelor tehnice, condițiile climaterice locale din Uniune influențează cantitățile de energie care pot fi utilizate sau produse din punct de vedere tehnic, sub formă de energie electrică, căldură, vapori de răcire sau de prelucrare, de către instalațiile de incinerare dedicate prelucrării deșeurilor municipale solide.

(4)

Un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a arătat că în vederea realizării unor condiții de concurență echitabile în Uniune, este rezonabil ca instalațiile de incinerare afectate de condițiile climaterice locale să facă obiectul unei compensări realizate printr-un factor climateric de corecție (FCC), care să fie aplicat formulei R1. Acest factor ar trebui să se bazeze pe documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru incinerarea deșeurilor.

(5)

În urma aplicării unui FCC, unele instalații de incinerare care funcționează prin eliminare ar atinge pragul stabilit prin formula R1 și, prin urmare, ar deveni automat instalații de incinerare care funcționează prin valorificare. Fără a se aduce atingere acestui aspect, aplicarea unui astfel de factor de corecție ar trebui să rămână un stimulent pentru ca instalațiile de incinerare să atingă o eficiență ridicată în materie de producere a energiei din deșeuri, în conformitate cu obiectivele și cu ierarhia deșeurilor stabilite prin Directiva 2008/98/CE.

(6)

Factorul climateric de corecție aplicabil formulei R1 ar trebui să se bazeze pe condițiile climaterice caracteristice pentru locul în care este situată instalația de incinerare.

(7)

Prin urmare, Directiva 2008/98/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2008/98/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 31 iulie 2016. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.


ANEXĂ

În anexa II la Directiva 2008/98/CE, următorul text se adaugă la nota de subsol (*):

„Formula eficienței energetice este înmulțită cu un factor de corecție climaterică (FCC), după cum se indică mai jos:

1.

FCC pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația Uniunii aplicabilă înainte de 1 septembrie 2015.

FCC = 1 dacă HDD >= 3 350

FCC = 1,25 dacă HDD <= 2 150

FCC = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD < 3 350

2.

FCC pentru instalațiile autorizate după 31 august 2015 și pentru instalațiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029:

FCC = 1 dacă HDD >= 3 350

FCC = 1,12 dacă HDD <= 2 150

FCC = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 dacă 2 150 < HDD < 3 350

(Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.)

Valoarea HDD (Heating Degree Days – grade zile pentru încălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru locul unde este situată instalația de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18 °C – Tm) × d, dacă Tm este mai mic de sau egal cu 15 °C (pragul de încălzire), și egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15 °C; Tm reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintr-o perioadă de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) și adunate pentru un an.”


Top