Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2096

Decizia (PESC) 2015/2096 a Consiliului din 16 noiembrie 2015 privind poziția Uniunii Europene cu privire la cea de a opta Conferință de revizuire a BTWC a Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor (BTWC)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2096/oj

20.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 303/13


DECIZIA (PESC) 2015/2096 A CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2015

privind poziția Uniunii Europene cu privire la cea de a opta Conferință de revizuire a BTWC a Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor (BTWC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, care vizează printre altele consolidarea Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor (BTWC), continuarea dezbaterii asupra mecanismului de verificare a BTWC, susținerea universalizării și a punerii în aplicare la nivel național a BTWC, inclusiv în domeniul dreptului penal, și o mai bună asigurare a conformității cu această convenție.

(2)

La 28 aprilie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat în unanimitate Rezoluția 1540 (2004), care califică proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora drept amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Punerea în aplicare a dispozițiilor acestei rezoluții contribuie la punerea în aplicare a BTWC.

(3)

La 26 august 1988, CSONU a adoptat Rezoluția 620 (1988), care, printre altele, îl încurajează pe secretarul general să desfășoare cu promptitudine anchete ca răspuns la afirmațiile privind posibila utilizare a unor arme chimice, bacteriologice (biologice) sau cu toxine care ar putea constitui o încălcare a Protocolului privind interzicerea utilizării gazelor asfixiante, otrăvitoare sau a altor tipuri de gaze și a mijloacelor bacteriologice de purtare a războiului („Protocolul de la Geneva din 1925”). La 20 septembrie 2006, Adunarea Generală a adoptat Strategia globală a Organizației Națiunilor Unite de combatere a terorismului, anexată la Rezoluția 60/288 din 8 septembrie 2006, prin care statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) îl încurajează pe secretarul general să actualizeze registrul de experți și de laboratoare, precum și orientările și procedurile tehnice pe care le are la dispoziție pentru anchetarea eficientă și la timp a presupusei utilizări.

(4)

La 27 februarie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/184/PESC (1) privind BTWC, cu obiectivele de promovare a universalității BTWC și de sprijinire a punerii sale în aplicare de către statele părți pentru a se asigura că acestea transpun obligațiile internaționale prevăzute de BTWC în legislația și măsurile administrative naționale.

(5)

În paralel cu Acțiunea comună 2006/184/PESC, Uniunea Europeană a adoptat un Plan de acțiune privind armele biologice și toxice (2), în care statele membre s-au angajat să prezinte ONU măsuri de consolidare a încrederii, în fiecare an, în luna aprilie și secretarului general al ONU liste cu experți și laboratoare relevante, pentru a facilita eventuale anchete privind presupusa utilizare de arme chimice și biologice.

(6)

La 20 martie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/242/PESC (3) referitoare la cea de a șasea Conferință de revizuire a BTWC.

(7)

La 10 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/858/PESC (4) privind BTWC, cu obiectivele de promovare a universalității BTWC, de asigurare a sprijinului acordat punerii în aplicare a BTWC de către statele părți, de promovare a prezentării declarațiilor privind măsurile de consolidare a încrederii de către statele părți și de asigurare a sprijinului acordat procesului în perioada dintre sesiunile BTWC.

(8)

La 18 iulie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/429/PESC (5) privind poziția Uniunii cu privire la cea de a șaptea Conferință de revizuire a BTWC.

(9)

Cea de a șaptea Conferință de revizuire a BTWC a decis să reînnoiască mandatul Unității de sprijin pentru punere în aplicare (ISU) pentru o nouă perioadă de cinci ani (2012-2016) și a decis să extindă sarcinile acesteia pentru a include punerea în aplicare a deciziei de constituire și de gestionare a bazei de date pentru solicitările și ofertele de asistență și pentru facilitarea schimbului de informații asociat în rândul statelor părți, precum și sprijinul, după caz, pentru punerea în aplicare de către statele părți a deciziilor și recomandărilor celei de a șaptea Conferințe de revizuire.

(10)

Cea de a șaptea Conferință de revizuire a decis organizarea celei de a opta Conferințe de revizuire la Geneva cel târziu în 2016 și că aceasta ar trebui să revizuiască funcționarea BTWC, ținând seama, printre altele, de:

(i)

noile evoluții științifice și tehnologice relevante pentru BTWC;

(ii)

progresele realizate de statele părți cu privire la punerea în aplicare a obligațiilor asumate în cadrul BTWC;

(iii)

progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a deciziilor și recomandărilor convenite în cadrul celei de a șaptea Conferințe de revizuire.

(11)

La 23 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/421/PESC (6) privind BTWC, cu obiectivele de promovare a universalității BTWC, de sprijinire a punerii în aplicare a BTWC de către statele părți, de promovare a prezentării declarațiilor privind măsurile de consolidare a încrederii de către statele părți și de sprijinire a procesului în perioada dintre sesiunile BTWC.

(12)

În perspectiva viitoarei Conferințe de revizuire a BTWC, care se va desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2016, se impune actualizarea poziției Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În perioada premergătoare și în cursul celei de a opta Conferințe de revizuire a Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor (BTWC), Uniunea acționează în special pentru a se asigura că statele părți abordează următoarele priorități:

(a)

consolidarea și menținerea încrederii în ceea ce privește conformitatea, printr-o serie de măsuri specifice descrise în prezenta decizie;

(b)

sprijinirea punerii în aplicare la nivel național, inclusiv printr-o implicare sporită a părților interesate neguvernamentale;

(c)

sprijinirea mecanismului secretarului general al ONU de anchetare a presupuselor utilizări de arme biologice și agenți biologici prin dezvoltarea în continuare a capacităților sale operaționale ca mijloc de consolidare a articolelor VI și VIII din BTWC; și

(d)

promovarea universalității BTWC.

Obiectivul Uniunii este de a revizui funcționarea BTWC și a procesului în perioada dintre sesiunile 2012-2015, de a promova acțiuni concrete și de a explora opțiuni pentru consolidarea BTWC. În acest sens, Uniunea înaintează propuneri concrete pentru cea de a opta Conferință de revizuire din 2016 în vederea adoptării lor de către conferința respectivă.

Articolul 2

Pentru realizarea obiectivelor enunțate la articolul 1, Uniunea:

(a)

contribuie la revizuirea deplină a funcționării BTWC în cadrul celei de a opta Conferințe de revizuire, inclusiv la punerea în aplicare a angajamentelor asumate de statele părți în temeiul BTWC, precum și la desfășurarea și rezultatele programului în perioada dintre sesiuni 2012-2015;

(b)

sprijină un nou program de lucru substanțial, care să abordeze limitările programelor anterioare din perioada dintre sesiuni, în perioada cuprinsă între a opta și a noua Conferință de revizuire, prin adoptarea unor modalități îmbunătățite de a realiza noi progrese în cadrul acestui program de activitate, în vederea consolidării eficacității BTWC;

(c)

sprijină organizarea unei a noua Conferințe de revizuire a BTWC, care ar trebui să aibă loc nu mai târziu de 2021;

(d)

realizează un consens pentru un rezultat de succes al celei de a opta Conferințe de revizuire, pe baza cadrului instituit de conferințele anterioare, și promovează în special următoarele aspecte-cheie:

(i)

recunoscând faptul că nu există un consens în ceea ce privește verificarea în această etapă, care rămâne un element central al unui regim complet și eficace de dezarmare și neproliferare, Uniunea depune eforturi în vederea identificării de opțiuni care ar putea contribui, în cadrul unui nou program în perioada dintre sesiuni și ulterior, la o creștere a încrederii în ceea ce privește conformitatea și la punerea în aplicare efectivă a obiectului și a scopului BTWC. Statele părți ar trebui să poată demonstra conformitatea, printre altele prin intermediul unor schimburi de informații interactive (cum ar fi declarațiile obligatorii sau voluntare) și al unei transparențe sporite în ceea ce privește capacitățile, activitățile și acțiunile lor, inclusiv măsurile voluntare și alte măsuri la fața locului, în conformitate cu cele convenite; propunerile făcute în cadrul programului în perioada dintre sesiuni 2012-2015 și rezultatele programului oferă o bază pentru aceste lucrări;

(ii)

sprijinirea și consolidarea, acolo unde este necesar, a măsurilor naționale de punere în aplicare, inclusiv a normelor administrative, judiciare și de drept penal, precum și a controlului asupra microorganismelor patogene și a toxinelor în cadrul BTWC; ar putea fi avute în vedere noi acțiuni și decizii privind modalități și mijloace de consolidare a punerii în practică la nivel național: informarea și implicarea părților neguvernamentale interesate la nivel național, regional și global cu privire la rolul acestora în promovarea obiectivelor BTWC și a punerii sale în aplicare; continuarea sprijinului pentru adoptarea unor standarde adecvate privind măsurile în domeniul biosiguranței și biosecurității; sensibilizarea în rândul profesioniștilor relevanți din sectoarele privat și public; programe de educație și formare pentru cei cărora li s-a acordat accesul la agenți și toxine de origine biologică relevante pentru convenție; promovarea unei culturi a responsabilității în rândul profesioniștilor relevanți de la nivel național și dezvoltarea, adoptarea și promulgarea voluntare ale unor coduri de conduită; promovarea respectării obligațiilor care decurg din Rezoluțiile 1540 (2004) și 1673 (2006) ale CSONU, acolo unde este relevant pentru eliminarea riscului achiziționării sau utilizării armelor biologice sau cu toxine în scopuri teroriste, incluzând accesul potențial al actorilor nestatali la materiale, echipamente și cunoștințe care ar putea fi utilizate pentru perfecționarea și producerea armelor biologice și cu toxine;

(iii)

aderarea universală a tuturor statelor la BTWC, inclusiv invitarea tuturor statelor care nu sunt părți la BTWC să adere la aceasta fără întârziere și să se angajeze din punct de vedere juridic în favoarea dezarmării și a neproliferării armelor biologice și cu toxine și, în așteptarea aderării acestor state la BTWC, încurajarea acestora să participe ca observatori la reuniunile statelor părți la BTWC și să pună în aplicare în mod voluntar dispozițiile BTWC; și prin recomandarea adoptării unui plan de acțiune privind universalizarea, coordonat de ISU și evaluat în cadrul unor sesiuni dedicate la reuniunilor în perioada dintre sesiuni;

(iv)

desfășurarea unor acțiuni pentru ca interzicerea armelor biologice și cu toxine să fie declarată normă universal obligatorie a dreptului internațional, inclusiv prin universalizarea BTWC;

(v)

eforturi de sporire a transparenței și de consolidare a încrederii în ceea ce privește conformitatea, inclusiv prin revizuiri necesare și realizabile aduse actualelor măsuri de consolidare a încrederii; Uniunea este dispusă să contribuie la dezvoltarea măsurilor de consolidare a încrederii prin identificarea unor măsuri menite să sporească relevanța lor directă pentru principalele obiective de transparență și de evitare a suspiciunilor și preocupărilor; sprijinirea în continuare a unui proces de evaluare inter pares pe bază de voluntariat, drept instrument valoros pentru creșterea transparenței între statele părți, sporind astfel încrederea în conformitate cu BTWC și consolidând punerea în aplicare la nivel național prin intermediul schimbului de bune practici, sensibilizând părțile interesate cu privire la cerințele de punere în aplicare și intensificând cooperarea internațională în acest domeniu;

(vi)

consolidarea capacităților operaționale ale mecanismului secretarului general al ONU de anchetare a presupuselor utilizări de arme chimice și biologice, inclusiv prin extinderea cercului de experți special instruiți, formare și desfășurarea de exerciții de simulare pe calculator și pe teren; acțiunile distincte pot contribui la consolidarea în continuare a articolului VI și, în mod indirect, a articolului VII din BTWC;

(vii)

adoptarea unor decizii privind furnizarea de asistență și coordonarea în contextul articolului VII din BTWC cu organizațiile relevante la cererea oricărui stat parte, în cazul unei presupuse utilizări a armelor biologice sau cu toxine, inclusiv îmbunătățirea capacităților naționale de supraveghere, detectare și diagnosticare a bolilor, precum și a sistemelor de sănătate publică ca primă linie de apărare;

(viii)

sporirea transparenței în ceea ce privește cooperarea și asistența referitoare la articolul X din BTWC și luarea în considerare a mandatelor, acțiunilor și experienței altor organizații internaționale; Uniunea va continua să sprijine punerea concretă în aplicare a articolului X din BTWC prin intermediul diferitelor sale programe de asistență și este dispusă să continue elaborarea de înțelegeri comune, care constituie baza unor acțiuni efective în privința cooperării în scopuri pașnice în cadrul BTWC; ar putea fi avute în vedere noi acțiuni și decizii privind consolidarea cooperării internaționale, asistența și schimburile în domeniul științelor biologice și al tehnologiilor în scopuri pașnice, precum și promovarea consolidării capacităților în domeniile supravegherii, detectării, diagnosticării și izolării bolilor infecțioase. Uniunea va continua să sprijine funcționarea actualei baze de date în materie de cooperare și asistență și, după caz, să caute modalități de a spori utilitatea sa; sprijinirea, printre altele, a programelor de parteneriat mondial ale G7, a programelor relevante ale Uniunii și a obiectivelor agendei pentru securitate sanitară globală care vizează sprijinul pentru punerea în aplicare a reglementărilor internaționale din domeniul sănătății și pentru dezarmarea, controlul și securitatea materialelor și instalațiilor sensibile, precum și pentru expertiza necesară, după caz;

(ix)

sprijinirea unui proces de evaluări mai frecvente și orientate ale evoluțiilor științifice și tehnologice relevante, care ar putea avea implicații pentru BTWC; un astfel de proces ar putea implica încorporarea în ISU a unei funcții consultative permanente în domeniul științei și tehnologiei și un proces de revizuire mai substanțială, ca element central în cadrul unui nou program de lucru în perioada dintre sesiuni, pentru a include evenimentele și activitățile relevante desfășurate de academiile internaționale și statele părți într-un mod mai integrat și coordonat.

Articolul 3

În scopul consolidării conformității, Uniunea promovează dezvoltarea relevanței și a caracterului cuprinzător al formularelor privind măsuri de consolidare a încrederii prin:

(a)

examinarea formularelor anuale privind măsuri de consolidare a încrederii ca instrumente pentru declarațiile periodice la nivel național cu privire la punerea în aplicare și la conformitate și dezvoltarea în continuare a acestora din perspectiva acestui obiectiv;

(b)

reducerea într-o măsură cât mai mare a aspectelor complexe restante ale formularelor privind măsuri de consolidare a încrederii și înlăturarea potențialelor ambiguități;

(c)

sprijinirea ISU să joace un rol mai mare în sprijinul punctelor naționale de contact pentru compilarea propriilor măsuri de consolidare a încrederii; prin seminare regionale și formare pentru transmiterea electronică a formularelor privind măsurile de consolidare a încrederii;

(d)

depunerea de eforturi pentru a spori participarea, calitatea și caracterul cuprinzător al măsurilor de consolidare a încrederii, prin extinderea funcționalității instrumentului electronic privind măsurile de consolidare a încrederii și punerea la dispoziție a acestuia, precum și a ghidului privind măsuri de consolidare a încrederii, în toate limbile oficiale ale ONU pe site-ul BTWC.

Articolul 4

Pe lângă obiectivele enunțate la articolul 1, Uniunea susține consolidarea rolului ISU. Uniunea susține în special:

(a)

prelungirea mandatului ISU pentru încă cinci ani;

(b)

includerea unor activități suplimentare în mandatul ISU pentru a sprijini activitatea unui program de activitate revizuit și consolidat în perioada dintre sesiuni, astfel cum se propune la articolul 5;

(c)

elaborarea unui sistem mai eficace de examinare a evoluțiilor științifice și tehnologice și a impactului acestora asupra BTWC prin crearea, printre altele, în cadrul ISU a unei funcții consultative și de legătură permanente în domeniul științei și tehnologiei;

(d)

adoptarea unui plan de acțiune privind universalizarea, care ar urma să fie coordonat de ISU;

(e)

rolul ISU în sprijinirea punctelor naționale de contact ale statelor părți în compilarea și transmiterea de măsuri de consolidare a încrederii astfel cum se menționează la articolul 3;

(f)

o suplimentare adecvată a personalului actual al ISU pentru a îndeplini noile obiective și a desfășura activitățile menționate în prezentul articol.

Articolul 5

Pentru a sprijini revizuirea și consolidarea programului desfășurat în perioada dintre sesiuni, Uniunea, în special:

(a)

sprijină următoarele subiecte pentru un nou program desfășurat în perioada dintre sesiuni, fie ca subiecte pentru perioada dintre sesiuni, fie prin intermediul unor grupuri de lucru dedicate sau ambele:

(i)

punerea în aplicare și conformitatea la nivel național;

(ii)

noi lucrări în domeniul unor măsuri de consolidare a încrederii ulterioare celei de a opta Conferințe de revizuire;

(iii)

asistența și cooperarea în temeiul articolului VII din BTWC;

(iv)

evoluțiile în domeniul științei și tehnologiei;

(v)

revizuirea procedurii Comitetului consultativ;

(vi)

universalizarea, astfel cum se propune la articolul 6;

(b)

sprijină dezvoltarea unor cadre de reglementare naționale privind biosiguranța și biosecuritatea; adoptarea și promovarea unor standarde adecvate pentru laboratoare în ceea ce privește biosiguranța și biosecuritatea, deși aceste standarde nu reprezintă în niciun fel un substitut al unui regim de conformitate, pot ajuta fiecare stat parte pe termen lung în vederea punerii în aplicare a obligațiilor lor conform BTWC; de asemenea, acestea s-ar putea dovedi, alături de alte măsuri, un instrument util pentru a contribui la demonstrarea conformității; discuțiile privind acest subiect, și anume cele purtate inclusiv cu industria, asociațiile din domeniul biosiguranței și laboratoarele relevante, ar putea face parte dintr-un nou program de lucru desfășurat în perioada dintre sesiuni;

(c)

sprijină exercițiile de evaluare inter pares pe bază de voluntariat care implică statele părți în contextul BTWC; obiectivul unui exercițiu de evaluare inter pares este de a îmbunătăți punerea în aplicare la nivel național și de a oferi garanții cu privire la conformitate prin intermediul schimburilor de informații și al unei transparențe sporite în ceea ce privește, de exemplu, capacitățile, activitățile și acțiunile în vederea punerii în aplicare, precum și intențiile în vederea conformității;

(d)

sprijină consolidarea caracterului decizional al procesului desfășurat în perioada dintre sesiuni prin explorarea unei serii de opțiuni, cum ar fi competențele decizionale clar definite pentru anumite domenii de activitate.

Articolul 6

În sprijinul universalității BTWC, Uniunea:

(a)

sprijină adoptarea unui plan de acțiune privind universalizarea, coordonat de ISU, cu etape și activități concrete; planul de acțiune ar putea include activități precum evenimente de informare, demersuri comune, traducerea unor documente relevante, stimulente precum schimbul de informații privind ofertele de asistență; acest plan de acțiune ar fi evaluat și, dacă este necesar, modificat cu ocazia fiecărei reuniuni a statelor părți;

(b)

sprijină organizarea unor sesiuni dedicate sau a unor reuniuni la nivel de grup de lucru pe tema universalizării în timpul procesului desfășurat în perioada dintre sesiuni pentru a coordona activitățile de informare între diferiți actori și pentru a planifica inițiative regionale.

Articolul 7

Uniunea sprijină eforturile de consolidare a instrumentului secretarului general al ONU de anchetare a presupuselor utilizări de arme chimice și biologice și, în special, de asigurare a eficacității dispozițiilor mecanismului și de realizare a unor acțiuni concrete în acest sens, precum acordarea de sprijin pentru programe de formare, inclusiv găzduirea de exerciții, și dezvoltarea unui sistem de laboratoare de analiză.

Articolul 8

Uniunea sprijină eforturile de consolidare a articolului VII din BTWC în cadrul celei de a opta Conferințe de revizuire, ținând seama de eforturile altora de consolidare a capacităților internaționale de reacție în cazul apariției unor focare de boli infecțioase.

Articolul 9

Acțiunea desfășurată de Uniune în scopurile la care se face referire în prezenta decizie cuprinde:

(a)

prezentarea de către Uniune și statele sale membre, pe baza poziției prevăzute în prezenta decizie, a unor propuneri cu privire la măsuri specifice, concrete și realizabile, vizând consolidarea efectivă a punerii în aplicare a BTWC în vederea examinării de către statele părți la BTWC, cu ocazia celei de a opta Conferințe de revizuire;

(b)

după caz, inițiative ale Înaltului Reprezentant sau ale delegațiilor Uniunii;

(c)

declarații din partea Înaltului Reprezentant sau a delegației Uniunii la Organizația Națiunilor Unite în perioada premergătoare și în cursul celei de a opta Conferinței de revizuire.

Articolul 10

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Acțiunea comună 2006/184/PESC a Consiliului din 27 februarie 2006 în sprijinul Convenției privind armele biologice și toxice, în cadrul strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 65, 7.3.2006, p. 51).

(2)  JO C 57, 9.3.2006, p. 1.

(3)  Poziția comună 2006/242/PESC a Consiliului din 20 martie 2006 referitoare la conferința de examinare a Convenției privind interzicerea armelor biologice și toxice care va avea loc în 2006 (BTWC) (JO L 88, 25.3.2006, p. 65).

(4)  Acțiunea comună 2008/858/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 în sprijinul Convenției privind armele biologice și toxice (BTWC), în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 302, 13.11.2008, p. 29).

(5)  Decizia 2011/429/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011 privind poziția Uniunii Europene cu privire la cea de A șaptea conferință de examinare a statelor părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, fabricării și stocării armelor bacteriologice (biologice) sau cu toxine și distrugerea acestora (BTWC) (JO L 188, 19.7.2011, p. 42).

(6)  Decizia 2012/421/PESC a Consiliului din 23 iulie 2012 în sprijinul Convenției privind armele biologice și toxice (BTWC), în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 196, 24.7.2012, p. 61).


Top