Help Print this page 

Document 32015D0789

Title and reference
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2015) 3415]
  • In force
OJ L 125, 21.5.2015, p. 36–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/789/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/789 A COMISIEI

din 18 mai 2015

privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificată cu numărul C(2015) 3415]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

Având în vedere auditurile efectuate de Comisie și notificările privind noi focare transmise de autoritățile italiene, măsurile prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/87/UE a Comisiei (2) ar trebui consolidate.

(2)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a publicat la data de 6 ianuarie 2015 un Aviz științific privind riscul pentru sănătatea plantelor determinat de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (denumit în continuare „organismul specificat”) pe teritoriul UE, în care se identifică și se evaluează opțiunile de reducere a riscurilor (3). Respectivul aviz conține o listă cu specii de plante susceptibile la izolatele europene și neeuropene ale organismului specificat. În plus, la data de 20 martie 2015, autoritatea a publicat un raport științific privind clasificarea respectivelor plante destinate plantării, cu excepția semințelor, în funcție de riscul de introducere a organismului specificat. Raportul clasifică speciile de plante care au fost confirmate până în prezent a fi susceptibile la izolatele europene și neeuropene ale organismului specificat în plante cu infecție naturală, cu infecție experimentală prin intermediul vectorilor sau cu infecție de tip necunoscut (denumite în continuare „plante specificate”). Respectiva listă este mai lungă decât lista prevăzută în Decizia de punere în aplicare 2014/497/UE a Comisiei (4). Prin urmare, este adecvat ca prezenta decizie să se aplice unei liste mai lungi de specii decât Decizia de punere în aplicare 2014/497/UE. Totuși, pentru a se asigura proporționalitatea, anumite măsuri ar trebui să se aplice numai speciilor de plante susceptibile la izolatele europene ale organismului specificat (denumite în continuare „plante-gazdă”). În această privință, în timp ce avizul EFSA din 6 ianuarie 2015 evidențiază incertitudinea în ceea ce privește gama de specii de plante având în vedere faptul că cercetările sunt încă în curs de desfășurare, rezultatele investigațiilor efectuate de autoritățile italiene au confirmat capacitatea anumitor plante specificate de a fi „plante-gazdă”.

(3)

Statele membre ar trebui să efectueze anchete anuale în vederea depistării prezenței organismului specificat pe teritoriul lor și ar trebui să se asigure că operatorii profesioniști sunt informați cu privire la prezența sa potențială și la măsurile care urmează să fie luate.

(4)

Pentru a eradica organismul specificat și pentru a preveni răspândirea sa în restul Uniunii, statele membre ar trebui să stabilească zone delimitate constând dintr-o zonă în care se înregistrează infecții și o zonă tampon și să aplice măsuri de eradicare. Având în vedere situația actuală din sudul Italiei, zona în care se înregistrează infecții din zona delimitată stabilită de autoritățile italiene ar trebui să acopere cel puțin întregul teritoriu al provinciei Lecce. În scopul de a reduce la minimum riscul de răspândire a organismului specificat în afara zonei delimitate [zonă în care se înregistrează infecții], zona tampon ar trebui să aibă lățimea de 10 km.

(5)

În cazul unor apariții izolate ale organismului specificat, stabilirea unei zone delimitate nu ar trebui să fie necesară în cazul în care organismul specificat poate să fie eliminat de pe plantele pe care i s-a constatat prezența. În astfel de cazuri, ar trebui luate măsuri imediate pentru a stabili dacă au fost infectate și alte plante.

(6)

Ținând cont de epidemiologia organismului specificat și de riscul răspândirii în restul Uniunii, plantarea în zona în care se înregistrează infecții a plantelor-gazdă ar trebui să fie interzisă, exceptând locurile care sunt protejate fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii săi. Acest fapt este important și pentru a preveni infectarea plantelor-gazdă de către organismul specificat în zona delimitată.

(7)

În provincia Lecce, organismul specificat este deja bine stabilit. În cazul în care dovezile arată că în anumite părți ale zonei respective organismul specificat este prezent de mai mult de doi ani și nu mai este posibilă eradicarea lui, organismul oficial responsabil ar trebui să aibă posibilitatea să aplice măsuri de izolare, în locul celor de eradicare, pentru a proteja cel puțin locurile de producție, plantele cu valoare culturală, socială sau științifică particulară, precum și frontiera cu restul teritoriului Uniunii. Măsurile de izolare ar trebui să vizeze reducerea la minim a cantității de inoculum bacterian în zona respectivă și menținerea populației de vectori la cel mai mic nivel posibil.

(8)

Pentru a se asigura protecția eficientă a restului teritoriului Uniunii de organismul specificat, ținând seama de posibila răspândire a organismului specificat prin mijloace naturale și asistate de om altele decât deplasarea plantelor specificate în scop de plantare, este adecvat să se stabilească o zonă de supraveghere imediat în afara zonei tampon care înconjoară zona în care se înregistrează infecții din provincia Lecce.

(9)

Plantele despre care se cunoaște că sunt susceptibile la organismul specificat și care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată sau care au fost deplasate printr-o astfel de zonă sunt mai susceptibile să fi fost infectate cu organismul specificat. Prin urmare, deplasarea plantelor respective ar trebui să facă obiectul unor cerințe specifice menite să prevină răspândirea mai departe a organismului specificat. Pentru a facilita depistarea timpurie a prezenței organismului specificat în afara zonei delimitate, ar trebui stabilite cerințe de trasabilitate pentru deplasarea plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la organismul specificat în afara zonelor delimitate.

(10)

Pentru a se crea condițiile unei inspecții de control la destinația plantelor destinate plantării care au fost deplasate din zonele delimitate, organismul oficial responsabil de la locul de origine și organismul oficial responsabil de la locul de destinație ar trebui să fie informate imediat de către operatorii profesioniști cu privire la deplasarea fiecărui lot de plante specificate care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată.

(11)

Pentru asigurarea unei monitorizări stricte a deplasării plantelor destinate plantării originare din zonele delimitate și pentru a oferi o imagine de ansamblu efectivă a locurilor în care riscul fitosanitar determinat de organismul specificat este mare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă acces la informații privind locurile de producție situate în zonele delimitate. Prin urmare, statele membre ar trebui să întocmească și să actualizeze o listă cu toate locurile situate în zonele delimitate de pe teritoriul lor în care au fost crescute plante specificate și să comunice lista respectivă Comisiei și celorlalte state membre. Comisia ar trebui să pună la dispoziția statelor membre o compilație a respectivelor liste.

(12)

Ar trebui efectuate controale oficiale pentru a se asigura că plantele specificate sunt deplasate în afara zonelor delimitate doar în condițiile respectării cerințelor din prezenta decizie.

(13)

Ținând cont de natura organismului specificat, plantele specificate originare dintr-o țară terță în care organismul specificat nu este prezent ar trebui, atunci când sunt introduse în Uniune, să fie însoțite de un certificat fitosanitar, incluzând o declarație suplimentară care să ateste faptul că țara respectivă nu este afectată de organismul specificat.

(14)

Pentru a se asigura faptul că plantele specificate introduse în Uniune din țări terțe cu prezență cunoscută a organismului specificat nu sunt afectate de organismul specificat, cerințele pentru introducerea lor în Uniune ar trebui să fie similare cu cele stabilite pentru deplasarea plantelor specificate originare din zone delimitate.

(15)

Din octombrie 2014, numeroase plante de Coffea destinate plantării, altele decât semințele, originare din Costa Rica sau Honduras, au fost găsite în Uniune purtând organismul specificat. Prin urmare, se concluzionează că procedurile de certificare fitosanitară din Costa Rica sau Honduras sunt insuficiente pentru a se asigura că transporturile de plante de Coffea nu sunt afectate de organismul specificat. În consecință, având în vedere probabilitatea mare de stabilire a organismului specificat în Uniune, absența vreunui tratament eficient odată ce plantele specificate sunt infectate, precum și consecințele economice majore pentru Uniune, introducerea în Uniune a plantelor de Coffea destinate plantării, altele decât semințele, originare din Costa Rica sau Honduras ar trebui interzisă.

(16)

Decizia de punere în aplicare 2014/497/UE ar trebui abrogată.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„organism specificat” înseamnă izolate europene și neeuropene de Xylella fastidiosa (Wells et al.);

(b)

„plante specificate” înseamnă toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa I;

(c)

„plante-gazdă” înseamnă toate plantele specificate aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa II;

(d)

„operator profesionist” înseamnă orice persoană implicată profesional în una sau mai multe dintre activitățile următoare vizând plantele:

(i)

plantarea;

(ii)

ameliorarea;

(iii)

producția, inclusiv creșterea, înmulțirea și îngrijirea plantelor;

(iv)

introducerea în Uniune și circulația în interiorul și în afara teritoriului Uniunii;

(v)

punerea la dispoziție pe piață.

Articolul 2

Depistarea sau prezența suspectată a organismului specificat

(1)   Orice persoană care suspectează sau care are cunoștință de prezența organismului specificat informează imediat organismul oficial responsabil și îi furnizează toate informațiile relevante cu privire la prezența sau la prezența suspectată a organismului specificat.

(2)   Organismul oficial responsabil înregistrează imediat astfel de informații.

(3)   În cazul în care organismul oficial responsabil a fost informat cu privire la prezența sau prezența suspectată a organismului specificat, el trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a confirma prezența respectivă sau prezența suspectată.

(4)   Statele membre se asigură că orice persoană care are sub control plante care ar putea fi infectate cu organismul specificat este informată imediat cu privire la prezența sau la prezența suspectată a organismului specificat, la posibilele consecințe și riscuri și la măsurilor care trebuie luate.

Articolul 3

Anchete vizând organismul specificat efectuate pe teritoriul statelor membre

Statele membre efectuează anchete anuale în vederea depistării prezenței organismului specificat, pe teritoriile lor, la plantele specificate.

Respectivele anchete sunt efectuate de organismul oficial responsabil sau sub supravegherea oficială a organismului oficial responsabil. Ele se realizează prin examinări vizuale și, în cazul oricărei suspiciuni de infecție cu organismul specificat, prin prelevări de eșantioane și testări. Respectivele anchete se bazează pe principii tehnice și științifice solide și sunt efectuate la momentele oportune din cursul anului din punctul de vedere al posibilității de a depista organismul specificat. În cadrul respectivelor anchete se ține seama de datele științifice și tehnice disponibile, de biologia organismului specificat și de vectorii săi, de prezența și de biologia plantelor specificate, precum și de orice alte informații adecvate referitoare la prezența organismului specificat.

Articolul 4

Stabilirea zonelor delimitate

(1)   În cazul în care prezența organismului specificat este confirmată, statul membru în cauză delimitează, de îndată, o zonă în conformitate cu punctul 2, denumită în continuare „zonă delimitată”.

(2)   Zona delimitată cuprinde o zonă în care se înregistrează infecții și o zonă tampon.

Zona în care se înregistrează infecții se delimitează astfel încât să includă toate plantele cunoscute ca fiind infectate cu organismul specificat, toate plantele care prezintă simptome care indică posibile infecții cu respectivul organism și toate celelalte plante susceptibile de a fi infectate cu respectivul organism din cauza proximității lor față de plantele infectate sau din cauza unei surse comune de producție, dacă se cunoaște, cu plantele infectate sau cu plantele crescute din acestea.

În ceea ce privește prezența organismului specificat în provincia Lecce, zona în care se înregistrează infecții include cel puțin întregul teritoriu al provinciei respective.

Zona tampon are o lățime de cel puțin 10 km, înconjurând zona în care se înregistrează infecții.

Delimitarea exactă a zonelor se bazează pe principii științifice solide, pe biologia organismului specificat și a vectorilor săi, pe nivelul de infecție, pe prezența vectorilor și pe distribuția plantelor specificate în zona vizată.

(3)   Dacă prezența organismului specificat este confirmată în zona tampon, delimitarea zonei în care se înregistrează infecții și a zonei tampon se revizuiește de îndată și se modifică în mod corespunzător.

(4)   Pe baza notificărilor transmise de statele membre în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/917/UE a Comisiei (5), Comisia întocmește și actualizează o listă cu zonele delimitate și comunică această listă statelor membre.

(5)   În cazul în care, pe baza anchetelor menționate la articolul 3 și a monitorizării menționate la articolul 6 alineatul (7), organismul specificat nu este depistat într-o zonă delimitată timp de 5 ani, această delimitare poate fi anulată. În astfel de cazuri, statul membru în cauză informează Comisia și celelalte state membre.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), statul membru poate decide să nu stabilească imediat o zonă delimitată în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

există dovezi care arată că organismul specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat;

(b)

există indicii care arată că respectivele plante au fost infectate înainte de introducerea lor în zona în cauză;

(c)

nu a fost detectat niciun vector al organismului specificat, pe baza testelor efectuate în conformitate cu metode de testare validate la nivel internațional, în vecinătatea respectivelor plante.

(7)   În cazul menționat la alineatul (6), statul membru:

(a)

efectuează o anchetă anuală timp de cel puțin doi ani pentru a stabili dacă au fost infectate și alte plante decât cele pe care organismul specificat a fost depistat prima oară;

(b)

pe baza respectivei anchete, decide dacă este necesară stabilirea unei zone delimitate;

(c)

notifică Comisiei și celorlalte state membre justificarea deciziei de a nu stabili o zonă delimitată, precum și rezultatele anchetei menționate la litera (a) de îndată ce sunt disponibile.

Articolul 5

Interdicție de plantare a plantelor-gazdă în zonele în care se înregistrează infecții

Plantarea de plante-gazdă în zonele în care se înregistrează infecții este interzisă, cu excepția locurilor care sunt protejate fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi.

Articolul 6

Măsuri de eradicare

(1)   Statele membre, după ce au stabilit zona delimitată menționată la articolul 4, iau, în zona respectivă, măsurile prezentate la alineatele (2)-(11).

(2)   Statul membru în cauză, în interiorul unei zone cu raza de 100 m în jurul plantelor care au fost testate și despre care s-a constatat că sunt infectate cu organismul specificat, elimină imediat:

(a)

plantele-gazdă, indiferent de starea lor de sănătate;

(b)

plantele cert infectate cu organismul specificat;

(c)

plantele care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu respectivul organism sau despre care se suspectează că sunt infectate cu organismul respectiv.

(3)   Statul membru în cauză prelevează de la plantele specificate aflate într-o zonă cu raza de 100 m în jurul fiecărei plante infectate eșantioane pe care le testează, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare (International Standard for Phytosanitary Measures) ISPM nr. 31 (6).

(4)   Statul membru în cauză efectuează tratamente fitosanitare adecvate înainte de eliminarea plantelor menționate la alineatul (2) împotriva vectorilor organismului specificat și a plantelor care ar putea găzdui respectivii vectori. Respectivele tratamente pot include, dacă este cazul, eliminarea plantelor.

(5)   Statul membru în cauză, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona în care se înregistrează infecții, distruge plantele și părțile plantelor menționate la alineatul (2), într-un mod prin care să se asigure faptul că organismul specificat nu se răspândește.

(6)   Statul membru în cauză efectuează investigațiile corespunzătoare pentru a identifica originea infecției. El identifică plantele specificate asociate cu cazul de infecție în cauză, inclusiv pe cele care au fost deplasate înainte de stabilirea zonei delimitate. Rezultatele acestor investigații se comunică statelor membre din care provin respectivele plante, statelor membre prin care respectivele plante au fost deplasate și statelor membre în care au ajuns respectivele plante.

(7)   Statul membru în cauză monitorizează prezența organismului specificat prin anchete anuale efectuate la momentele oportune. El efectuează inspecții vizuale ale plantelor specificate, prelevează eșantioane pe care le testează atât de la plantele simptomatice, cât și de la cele asimptomatice aflate în proximitatea celor simptomatice.

În zonele tampon, suprafața care a făcut obiectul anchetei se împarte în pătrate cu latura de 100 m. Inspecțiile vizuale se efectuează în fiecare dintre aceste pătrate.

(8)   Statul membru în cauză ia măsuri de creștere a nivelului de cunoaștere de către public a amenințării reprezentate de organismul specificat și a măsurilor adoptate pentru a preveni introducerea și răspândirea sa în Uniune. El plasează semne rutiere care indică circumscrierea zonei delimitate respective.

(9)   Dacă este necesar, statul membru în cauză ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia eradicarea, în particular cele legate de accesibilitate și de distrugerea adecvată a tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, indiferent de locul în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele.

(10)   Statul membru în cauză ia orice altă măsură care ar putea contribui la eradicarea organismului specificat, în conformitate cu ISPM nr. 9 (7) și aplicând o abordare integrată în conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr. 14 (8).

(11)   Statul membru în cauză aplică practici agricole corespunzătoare pentru gestionarea organismului specificat și a vectorilor săi.

Articolul 7

Măsuri de izolare

(1)   Prin derogare de la articolul 6, doar în provincia Lecce, organismul oficial responsabil din statul membru în cauză poate decide să aplice măsuri de izolare, astfel cum se menționează la alineatele (2)-(6) (denumită în continuare: „zonă de izolare”).

(2)   Statul membru în cauză elimină fără întârziere cel puțin toate plantele care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul specificat, în cazul în care acestea sunt situate în oricare dintre următoarele locuri:

(a)

în apropierea locurilor menționate la articolul 9 alineatul (2);

(b)

în apropierea locurilor unde se află plante cu valoare culturală, socială sau științifică deosebită;

(c)

în interiorul unui segment de 20 km de la frontiera zonei de izolare cu restul teritoriului Uniunii.

Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului specificat în cursul eliminării și după eliminare.

(3)   Statul membru în cauză prelevează eșantioane, pe care le testează, de la plantele-gazdă aflate într-o zonă cu raza de 100 m în jurul plantelor menționate la alineatul (2) și despre care s-a constatat că sunt infectate de organismul testat, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 31. Respectiva testare se efectuează la intervale regulate, cel puțin de două ori pe an.

(4)   Statul membru în cauză efectuează tratamente fitosanitare adecvate înainte de eliminarea plantelor menționate la alineatul (2) împotriva vectorilor organismului specificat și a plantelor care ar putea găzdui respectivii vectori. Respectivele tratamente pot include, dacă este cazul, eliminarea plantelor.

(5)   Statul membru în cauză, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona de izolare, distruge plantele și părțile plantelor menționate la alineatul (2), într-un mod prin care să se asigure faptul că organismul specificat nu se răspândește.

(6)   Statul membru în cauză aplică practici agricole corespunzătoare pentru gestionarea organismului specificat și a vectorilor săi.

Articolul 8

Stabilirea unei zone de supraveghere în Italia

(1)   Adiacent zonei delimitate care acoperă zona în care se înregistrează infecții din provincia Lecce se stabilește o zonă de supraveghere cu o lățime de cel puțin 30 km.

(2)   În zona de supraveghere menționată la alineatul (1), statul membru în cauză monitorizează prezența organismului specificat prin anchete anuale efectuate la momentele oportune din cursul anului. El efectuează inspecții vizuale ale plantelor specificate, iar de la plantele simptomatice prelevează eșantioane pe care le testează.

Zona de supraveghere se împarte în pătrate cu latura de 100 m. Inspecțiile vizuale se efectuează în fiecare dintre aceste pătrate.

Numărul de eșantioane, metodologia și rezultatele se indică în raportul menționat la articolul 14.

(3)   Statul membru în cauză aplică practici agricole corespunzătoare pentru gestionarea organismului specificat și a vectorilor săi.

Articolul 9

Deplasările plantelor specificate în Uniune

(1)   Deplasarea în Uniune, în interiorul sau în afara zonelor delimitate, a plantelor specificate care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată stabilită în conformitate cu articolul 4, este interzisă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), o astfel de deplasare poate avea loc în cazul în care plantele specificate au fost crescute într-un loc care îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

este înregistrat în conformitate cu Directiva 92/90/CEE a Comisiei (9);

(b)

este certificat de organismul oficial responsabil ca fiind neafectat de organismul specificat și de vectorii săi, ținând cont de Standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(c)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de către vectorii săi;

(d)

este înconjurat de o zonă cu lățimea de 200 de metri, care, prin inspecție vizuală oficială și, în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prin eșantionare și testare, este considerată neafectată de organismul specificat, și face obiectul unor tratamente fitosanitare adecvate împotriva vectorilor organismului specificat; respectivele tratamente pot include, dacă este cazul, eliminarea plantelor;

(e)

face obiectul unor tratamente fitosanitare adecvate pentru a-l menține neafectat de vectorii organismului specificat; respectivele tratamente pot include, dacă este cazul, eliminarea plantelor;

(f)

este vizat anual, împreună cu zona menționată la litera (d), de cel puțin de două inspecții oficiale efectuate la momente oportune;

(g)

pe parcursul întregii perioade de creștere a plantelor specificate, în locul respectiv nu au fost constatate nici simptome determinate de organismul specificat, nici vectorii săi sau, dacă au fost observate simptome suspecte, au fost efectuate teste care au confirmat absența organismului specificat;

(h)

pe parcursul întregii perioade de creștere a plantelor specificate, în zona menționată la litera (d) nu s-a constatat niciun simptom determinat de organismul specificat sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea care a confirmat absența organismului specificat.

(3)   Eșantioanele reprezentative prelevate de la fiecare specie de plante specificate provenind din fiecare loc au fost supuse testării anuale, la momentul cel mai potrivit, iar absența organismului specificat a fost confirmată pe baza testelor efectuate în conformitate cu metode de testare validate la nivel internațional.

(4)   Într-un moment cât mai apropiat posibil de cel al deplasării, loturile de plante specificate au fost inspectate vizual, de la nivelul lor au fost prelevate eșantioane care au fost testate molecular, în conformitate cu metode de testare validate la nivel internațional, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o fiabilitate de 99 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 % sau mai mare și care vizează în special plantele care prezintă simptome care ridică suspiciunea prezenței organismului specificat, în conformitate cu ISPM nr. 31.

(5)   Înainte de deplasare, loturile de plante specificate au fost supuse unor tratamente fitosanitare împotriva oricărui vector al organismului specificat.

(6)   Plantele specificate deplasate prin sau în interiorul zonelor delimitate sunt transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi nu poate avea loc.

(7)   Toate plantele menționate la alineatul (1) pot fi deplasate în Uniune și în interiorul teritoriului acesteia doar dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și emis în conformitate cu Directiva 92/105/CEE a Comisiei (10).

Articolul 10

Trasabilitate

(1)   Operatorii profesioniști care livrează plante specificate care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată sau care au fost deplasate printr-o astfel de zonă păstrează o evidență a fiecărui lot livrat și a operatorului profesionist care l-a primit.

(2)   Operatorii profesioniști cărora li se livrează plante specificate care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată sau care au fost deplasate printr-o astfel de zonă păstrează o evidență a fiecărui lot primit și a furnizorului.

(3)   Operatorii profesioniști păstrează evidențele menționate la alineatele (1) și (2) timp de trei ani de la data la care au livrat sau au primit respectivul lot.

(4)   Operatorii profesioniști menționați la alineatele (1) și (2) informează imediat organismele oficiale responsabile respective cu privire la fiecare lot furnizat sau primit de ei. Informațiile respective includ originea, expeditorul, destinatarul, locul de destinație, numărul de serie individual, săptămâna sau numărul lotului de pe pașaportul fitosanitar și identitatea și cantitatea lotului în cauză.

(5)   Un organism oficial responsabil care primește informații în temeiul alineatului (4) informează imediat organismul oficial responsabil de la locul de destinație a lotului respectiv.

(6)   La cerere, statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile menționate la alineatul (4).

Articolul 11

Controalele oficiale ale deplasărilor plantelor specificate

(1)   Statele membre efectuează controale oficiale regulate vizând plantele specificate deplasate în afara unei zone delimitate sau dintr-o zonă în care se înregistrează infecții într-o zonă tampon.

Astfel de controale se realizează cel puțin în:

(a)

punctele din care plantele specificate sunt deplasate din zone în care se înregistrează infecții în zone tampon;

(b)

punctele din care plantele specificate sunt deplasate din zone tampon în zone nedelimitate;

(c)

locul de destinație al plantelor specificate în zona tampon;

(d)

locul de destinație în zonele nedelimitate.

(2)   Controalele menționate la alineatul (1) includ un control al documentelor și un control al identității plantelor specificate.

Controalele menționate la alineatul (1) se efectuează indiferent de locul de proveniență al plantelor specificate, de situația proprietarului sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele.

(3)   Intensitatea controalelor menționate la alineatul (2) se bazează pe riscul ca plantele să poarte organismul specificat sau vectori cunoscuți sau potențiali, luând în considerare proveniența loturilor, gradul de susceptibilitate al plantelor și respectarea de către operatorul profesionist responsabil de deplasare a dispozițiilor prezentei decizii și a oricărei alte măsuri luate pentru a izola sau eradica organismul specificat.

Articolul 12

Lista locurilor autorizate

Statele membre întocmesc și actualizează o listă cu toate locurile autorizate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

Statele membre transmit lista respectivă Comisiei.

Pe baza informațiilor primite de la statele membre, Comisia întocmește și actualizează o listă cu toate locurile autorizate în statele membre.

Comisia transmite lista respectivă oricărui stat membru.

Articolul 13

Măsuri în caz de nerespectare a dispozițiilor articolului 9

În cazul în care verificările menționate la articolul 11 alineatul (2) arată că nu sunt îndeplinite condițiile de la articolul 9, statul membru care a efectuat verificările respective va distruge imediat plantele neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Respectiva acțiune se efectuează luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului specificat, precum și a oricăror vectori purtați de planta respectivă, în cursul eliminării și după eliminare.

Articolul 14

Raportarea măsurilor

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre:

(a)

un raport cu privire la măsurile luate în temeiul articolelor 3, 4, 6, 7, 8 și 11 și la rezultatele respectivelor măsuri;

(b)

un plan de măsuri, incluzând calendarul fiecărei măsuri, de luat în temeiul articolelor 3, 4, 6, 7, 8 și 11 în anul următor.

În cazul în care statul membru în cauză decide să aplice măsuri de izolare în temeiul articolului 7, el comunică imediat Comisiei motivele aplicării măsurilor de izolare și măsurile luate sau pe care intenționează să le ia.

Atunci când se justifică prin evoluția riscului fitosanitar respectiv, statele membre adaptează măsurile respective și actualizează în consecință planul menționat la litera (b). Ele comunică imediat Comisiei și celorlalte state membre actualizarea planului.

Articolul 15

Interdicție de introducere a plantelor de Coffea destinate plantării, altele decât semințele, originare din Costa Rica sau Honduras

Introducerea în Uniune a plantelor de Coffea destinate plantării, altele decât semințele, originare din Costa Rica sau Honduras este interzisă.

Plantele de Coffea destinate plantării, altele decât semințele, originare din Costa Rica sau Honduras, care au fost introduse în Uniune înainte de aplicarea prezentei decizii vor fi deplasate pe teritoriul Uniunii numai de operatori profesioniști, după ce aceștia au informat organismul oficial responsabil.

Articolul 16

Introducerea în Uniune a plantelor specificate originare dintr-o țară terță în care organismul specificat este absent

Plantele specificate originare dintr-o țară terță în care organismul specificat este absent pot fi introduse în Uniune în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei că organismul specificat nu există în țară;

(b)

plantele specificate sunt însoțite de un certificat fitosanitar, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE, care atestă la rubrica „Declarație suplimentară” că organismul specificat nu există în țară;

(c)

la intrarea în Uniune, plantele specificate au fost verificate de către organismul oficial responsabil în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) și nu au fost constatate nici prezența organismului specificat, nici simptomele determinate de acesta.

Articolul 17

Introducerea în Uniune a plantelor specificate originare dintr-o țară terță cu prezență cunoscută a organismului specificat

(1)   Plantele specificate originare dintr-o țară terță cu prezență cunoscută a organismului specificat pot fi introduse în Uniune în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

sunt însoțite de un certificat fitosanitar, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE;

(b)

sunt conforme alineatului (2) sau alineatelor (3) și (4);

(c)

la intrarea în Uniune, au fost verificate de către organismul oficial responsabil în conformitate cu articolul 18 și nu au fost constatate nici prezența organismului specificat, nici simptomele determinate de acesta.

(2)   În cazul în care plantele specificate provin dintr-o zonă neafectată de organismul specificat, astfel cum a fost stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale relevante privind măsurile fitosanitare, se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei denumirea zonei respective;

(b)

denumirea zonei respective este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine”.

(3)   În cazul în care plantele specificate provin dintr-o zonă cu prezență cunoscută a organismului specificat, certificatul fitosanitar conține la rubrica „Declarație suplimentară” următoarele:

(a)

plantele specificate au fost produse într-unul sau mai multe locuri care îndeplinesc condițiile de la alineatul (4);

(b)

organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile respective, inclusiv localizarea lor în țară;

(c)

la locul sau locurile respective și în zona respectivă se aplică tratamente fitosanitare împotriva vectorilor organismului specificat, astfel cum se menționează la alineatul (4) litera (c);

(d)

eșantioanele reprezentative prelevate de la fiecare specie de plante specificate provenind din fiecare loc au fost supuse testării anuale, la momentul cel mai potrivit, iar absența organismului specificat a fost confirmată pe baza testelor efectuate în conformitate cu metode de testare validate la nivel internațional;

(e)

plantele specificate au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau infestarea cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți nu poate avea loc;

(f)

într-un moment cât mai apropiat posibil de cel al exportului, loturile de plante specificate au fost inspectate vizual, de la nivelul lor au fost prelevate eșantioane care au fost testate molecular, în conformitate cu metode de testare validate la nivel internațional, confirmându-se absența organismului specificat, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o fiabilitate de 99 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 % sau mai mare și care vizează în special plantele care prezintă simptome care ridică suspiciunea prezenței organismului specificat;

(g)

imediat înainte de export, loturile de plante specificate au fost supuse unor tratamente fitosanitare împotriva oricărui vector cunoscut al organismului specificat.

În plus, certificatul fitosanitar menționat la alineatul (1) litera (a) indică, la rubrica „Loc de origine”, identificarea locului menționat la litera (a).

(4)   Locul menționat la alineatul (3) litera (a) îndeplinește următoarele condiții:

(a)

este certificat de organizația națională pentru protecția plantelor ca fiind neafectat de organismul specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(b)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(c)

este înconjurat de o zonă cu lățimea de 200 de metri, care, prin inspecție vizuală oficială și, în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prin eșantionare și testare, este considerată neafectată de organismul specificat, și face obiectul unor tratamente fitosanitare adecvate împotriva vectorilor organismului specificat; respectivele tratamente pot include, dacă este cazul, eliminarea plantelor;

(d)

face obiectul unor tratamente fitosanitare care urmăresc să-l mențină neafectat de vectorii organismului specificat; respectivele tratamente pot include, dacă este cazul, eliminarea plantelor;

(e)

este vizat anual, împreună cu zona menționată la litera (c), de cel puțin de două inspecții oficiale efectuate la momente oportune;

(f)

pe parcursul întregii perioade de producție a plantelor specificate, în locul respectiv nu au fost constatate nici simptome determinate de organismul specificat, nici vectorii săi sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea care a confirmat absența organismului specificat;

(g)

pe parcursul întregii perioade de producție a plantelor specificate, în zona menționată la litera (c) nu s-a constatat niciun simptom determinat de organismul specificat sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea care a confirmat absența organismului specificat.

Articolul 18

Controale oficiale la introducerea în Uniune

(1)   Toate transporturile de plante specificate introduse în Uniune dintr-o țară terță sunt verificate oficial la punctul de intrare în Uniune sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu articolul 1 din Directiva 2004/103/CE a Comisiei (11) și, dacă este cazul, în temeiul alineatelor (2) sau (3) și al alineatului (4).

(2)   În cazul plantelor specificate originare dintr-o țară terță în care organismul specificat nu este prezent, organismul oficial responsabil efectuează următoarele controale:

(a)

o inspecție vizuală; și

(b)

în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prelevare de eșantioane și testarea lotului de plante specificate, pentru a se confirma absența organismului specificat sau a simptomelor pe care le determină.

(3)   În cazul plantelor specificate originare dintr-o țară terță unde se știe că este prezent organismul specificat, organismul oficial responsabil efectuează următoarele controale:

(a)

o inspecție vizuală; și

(b)

prelevare de eșantioane și testarea lotului de plante specificate, pentru a se confirma absența organismului specificat sau a simptomelor pe care le determină.

(4)   Eșantioanele menționate la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (3) litera (b) au o dimensiune care să permită identificarea cu o fiabilitate de 99 % a unui nivel de plante infectate de 1 % sau mai mare, ținând seama de ISPM nr. 31.

Articolul 19

Conformare

Pentru a se conforma prezentei decizii, statele membre abrogă sau modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și a răspândirii organismului specificat. Ele informează de îndată Comisia cu privire la respectivele măsuri.

Articolul 20

Abrogare

Decizia de punere în aplicare 2014/497/UE se abrogă.

Articolul 21

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/87/EU a Comisiei din 13 februarie 2014 în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well și Raju) (JO L 45, 15.2.2014, p. 29).

(3)  Comitetul PLH EFSA (Comitetul EFSA pentru sănătatea plantelor), 2015. Aviz științific privind riscurile la adresa sănătății plantelor determinate de Xylella fastidiosa pe teritoriul UE, cuprinzând identificarea și evaluarea opțiunilor de reducere a riscurilor. EFSA Journal 2015;13(1):3989, 262 pp..

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/497/UE a Comisiei din 23 iulie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Xylella fastidiosa (Well și Raju) (JO L 219, 25.7.2014, p. 56).

(5)  Decizia de punere în aplicare 2014/917/UE a Comisiei din 15 decembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește notificarea prezenței organismelor dăunătoare și măsurile luate sau care urmează să fie luate de statele membre (JO L 360, 17.12.2014, p. 59).

(6)  Metodologii de eșantionare a transporturilor – Standard de referință ISPM nr. 31 al Secretariatului Convenției internaționale pentru protecția plantelor, Roma. Publicare 2008.

(7)  Orientări pentru programe de eradicare a dăunătorilor – Standard de referință ISPM nr. 9 al Secretariatului Convenției internaționale pentru protecția plantelor, Roma. Publicare 15 decembrie 2011.

(8)  Utilizarea unor măsuri integrate într-o abordare sistemică pentru gestionarea riscurilor determinate de dăunători – Standard de referință ISPM nr. 14 al Secretariatului Convenției internaționale pentru protecția plantelor, Roma. Publicare 8 ianuarie 2014.

(9)  Directiva 92/90/CEE a Comisiei din 3 noiembrie 1992 de stabilire a anumitor obligații pentru producătorii și importatorii de plante, de produse vegetale sau de alte obiecte, precum și a modalității de înregistrare a acestora (JO L 344, 26.11.1992, p. 38).

(10)  Directiva 92/105/CEE a Comisiei din 3 decembrie 1992 de stabilire a unui grad de standardizare pentru pașapoartele fitosanitare utilizate pentru circulația anumitor plante, produse sau alte obiecte vegetale în cadrul Comunității și de stabilire a procedurilor detaliate de eliberare a acestor pașapoarte și a condițiilor și procedurilor detaliate de înlocuire (JO L 4, 8.1.1993, p. 22).

(11)  Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste controale (JO L 313, 12.10.2004, p. 16).


ANEXA I

Lista cu plantele cunoscute ca fiind susceptibile la izolatele europene și neeuropene ale organismului specificat („plante specificate”)

 

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

 

Acer

 

Aesculus

 

Agrostis gigantea Roth

 

Albizia julibrissin Durazz.

 

Alnus rhombifolia Nutt.

 

Alternanthera tenella Colla

 

Amaranthus blitoides S. Watson

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

 

Ampelopsis cordata Michx.

 

Artemisia douglasiana Hook.

 

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

 

Avena fatua L.

 

Baccharis halimifolia L.

 

Baccharis pilularis DC.

 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

 

Bidens pilosa L.

 

Brachiaria decumbens (Stapf)

 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 

Brassica

 

Bromus diandrus Roth

 

Callicarpa americana L.

 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 

Carex

 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

 

Cassia tora (L.) Roxb.

 

Catharanthus

 

Celastrus orbiculata Thunb.

 

Celtis occidentalis L.

 

Cenchrus echinatus L.

 

Cercis canadensis L.

 

Cercis occidentalis Torr.

 

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

 

Chenopodium quinoa Willd.

 

Chionanthus

 

Chitalpa tashkinensis T.S. Elias & Wisura

 

Citrus

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coffea

 

Commelina benghalensis L.

 

Conium maculatum L.

 

Convolvulus arvensis L.

 

Conyza canadensis (L.) Cronquist

 

Cornus florida L.

 

Coronopus didymus (L.) Sm.

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Cyperus esculentus L.

 

Cytisus scoparius (L.) Link

 

Datura wrightii Regel

 

Digitaria horizontalis Willd.

 

Digitaria insularis (L.) Ekman

 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

 

Duranta erecta L.

 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

 

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

 

Eriochloa contracta Hitchc.

 

Erodium

 

Escallonia montevidensis Link & Otto

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

 

Eucalyptus globulus Labill.

 

Eugenia myrtifolia Sims

 

Euphorbia hirta L.

 

Fagus crenata Blume

 

Ficus carica L.

 

Fragaria vesca L.

 

Fraxinus americana L.

 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

 

Fraxinus latifolia Benth.

 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

 

Fuchsia magellanica Lam.

 

Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson

 

Geranium dissectum L.

 

Ginkgo biloba L.

 

Gleditsia triacanthos L.

 

Hedera helix L.

 

Helianthus annuus L.

 

Hemerocallis

 

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

 

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

 

Hibiscus syriacus L.

 

Hordeum murinum L.

 

Hydrangea paniculata Siebold

 

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

 

Ipomoea purpurea (L.) Roth

 

Iva annua L.

 

Jacaranda mimosifolia D. Don

 

Juglans

 

Juniperus ashei J. Buchholz

 

Koelreuteria bipinnata Franch.

 

Lactuca serriola L.

 

Lagerstroemia indica L.

 

Lavandula dentata L.

 

Ligustrum lucidum L.

 

Lippia nodiflora (L.) Greene

 

Liquidambar styraciflua L.

 

Liriodendron tulipifera L.

 

Lolium perenne L.

 

Lonicera japonica (L.) Thunb.

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

 

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

 

Lupinus villosus Willd.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Malva

 

Marrubium vulgare L.

 

Medicago polymorpha L.

 

Medicago sativa L.

 

Melilotus

 

Melissa officinalis L.

 

Metrosideros

 

Modiola caroliniana (L.) G. Don

 

Montia linearis (Hook.) Greene

 

Morus

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Murray

 

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

 

Nerium oleander L.

 

Nicotiana glauca Graham

 

Olea europaea L.

 

Origanum majorana L.

 

Paspalum dilatatum Poir.

 

Persea americana Mill.

 

Phoenix reclinata Jacq.

 

Phoenix roebelenii O'Brien

 

Pinus taeda L.

 

Pistacia vera L.

 

Plantago lanceolata L.

 

Platanus

 

Pluchea odorata (L.) Cass.

 

Poa annua L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Polygonum arenastrum Boreau

 

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

 

Polygonum persicaria Gray

 

Populus fremontii S. Watson

 

Portulaca

 

Prunus

 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

 

Quercus

 

Ranunculus repens L.

 

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Rosa californica Cham. & Schldl.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Rubus

 

Rumex crispus L.

 

Salix

 

Salsola tragus L.

 

Salvia mellifera Greene

 

Sambucus

 

Sapindus saponaria L.

 

Schinus molle L.

 

Senecio vulgaris L.

 

Setaria magna Griseb.

 

Silybum marianum (L.) Gaertn.

 

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

 

Sisymbrium irio L.

 

Solanum americanum Mill.

 

Solanum elaeagnifolium Cav.

 

Solidago virgaurea L.

 

Sonchus

 

Sorghum

 

Spartium junceum L.

 

Spermacoce latifolia Aubl.

 

Stellaria media (L.) Vill.

 

Tillandsia usneoides (L.) L.

 

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

 

Trifolium repens L.

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

 

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

 

Urtica dioica L.

 

Urtica urens L.

 

Vaccinium

 

Verbena litoralis Kunth

 

Veronica

 

Vicia faba L.

 

Vinca

 

Vitis

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

 

Xanthium spinosum L.

 

Xanthium strumarium L.


ANEXA II

Lista cu plantele cunoscute ca fiind susceptibile la izolatele europene ale organismului specificat („plante-gazdă”)

 

Acacia saligna (Labill.) Wendl.

 

Catharanthus

 

Myrtus communis L.

 

Nerium oleander L.

 

Olea europaea L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Spartium junceum L.

 

Vinca

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce


Top