Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0043(01)

Decizia (UE) 2015/2332 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro (BCE/2015/43)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/123


DECIZIA (UE) 2015/2332 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 decembrie 2015

privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro (BCE/2015/43)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2) prima teză,

întrucât:

(1)

Statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „statele membre din zona euro”) au dreptul de a emite monede metalice euro cu condiția aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană (BCE).

(2)

Atunci când este abrogată o derogare în favoarea unui stat membru, acel stat ar trebui să poată participa la procedura de aprobare din anul anterior substituirii monedei fiduciare cu moneda euro astfel încât să își poată exercita dreptul de a emite monede metalice euro din ziua în care devine stat membru din zona euro.

(3)

Astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1), emisiunile de monede de colecție ar trebui avute în considerare în mod agregat în cadrul volumului emisiunilor de monede metalice a cărui aprobare de către BCE este solicitată.

(4)

Ar trebui instituite reguli privind cadrul procedural pentru aprobarea volumul emisiunii de monede metalice.

(5)

Pentru a obține aprobarea BCE, statele membre din zona euro ar trebui să transmită BCE solicitări de aprobare.

(6)

Deși metodologiile pentru estimarea cererii de monede metalice pot varia într-o anumită măsură în statele membre din zona euro, BCE trebuie să primească un anumit nivel minim de informații pentru a verifica cererea referitoare la volumul emisiunii de monede metalice pentru care a fost solicitată aprobarea.

(7)

Volumele emisiunilor de monede metalice care au fost aprobate nu ar trebui depășite fără aprobarea prealabilă a BCE.

(8)

Pentru a permite statelor membre din zona euro timp suficient pentru a compila datele solicitate, prezenta decizie ar trebui să producă efecte doar de la 1 ianuarie 2016,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„monede de circulație” și „monede comemorative” au sensurile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 729/2014 (2);

2.

„monede de colecție” au sensul prevăzut la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2012;

3.

„volumul emisiunii de monede metalice” se referă la diferența netă, din punct de vedere al valorii nominale, dintre volumul cumulat de monede metalice euro emise de un stat membru din zona euro și volumul cumulat de monede metalice euro returnat acelui stat membru din zona euro în cursul anului calendaristic respectiv.

Articolul 2

Solicitarea anuală a aprobării

(1)   Fiecare stat membru din zona euro transmite BCE, pe bază anuală, o solicitare de aprobare a volumului emisiunii de monede metalice care să fie atribuit acelui stat membru pentru anul următor. Solicitarea se transmite nu mai târziu de data de 30 septembrie din anul precedent celui pentru care se face solicitarea.

(2)   Solicitarea se întemeiază pe cererea estimată de monede metalice din statul membru din zona euro solicitant și face distincție între monede de circulație și monede de colecție. Fiecare solicitare include o explicație generală a metodologiei utilizate pentru estimarea cererii.

(3)   Pentru monedele de circulație, volumul solicitat poate include, pe lângă cererea estimată, și o cantitate suplimentară care să asigure o marjă de siguranță rezonabilă.

(4)   Pentru monedele de circulație, solicitarea include următoarele informații:

(a)

valoarea monedelor aflate în circulație la data de 30 iunie sau la o dată alternativă din anul precedent celui pentru care se efectuează solicitarea și care este folosită pentru estimarea cererii de monede metalice pentru anul pentru care se efectuează solicitarea în conformitate cu metodologia aleasă de statul membru din zona euro solicitant;

(b)

orice alte date relevante necesare pentru evaluarea solicitării efectuate de statul membru din zona euro în conformitate cu metodologia aleasă de statul membru din zona euro solicitant;

(c)

dacă și în ce măsură volumul solicitat include o cantitate suplimentară în conformitate cu alineatul (3); și

(d)

volumul emisiunii de monede metalice pentru care se solicită aprobarea.

(5)   Informațiile suplimentare care trebuie furnizate în legătură cu monedele de circulație pot include, atunci când sunt disponibile și considerate importante de către statul membru din zona euro solicitant pentru a fundamenta solicitarea aprobării,

(a)

factori-cheie cu impact asupra cererii de monede metalice la nivel național;

(b)

informații mai detaliate cu privire la cererea de monede metalice defalcată în funcție de valoarea nominală; și

(c)

dacă și în ce măsură cererea de monede metalice la nivel național este influențată de cererea de monede metalice din alte state membre din zona euro.

(6)   Pentru monedele de colecție, solicitarea include următoarele informații:

(a)

volumul total, măsurat prin valoarea nominală agregată, a emisiunii de monede metalice de colecție, inclusiv o listă a valorilor nominale ale monedelor de colecție; și

(b)

dacă în solicitare a fost inclusă o marjă de siguranță pentru a acoperi evenimente deocamdată necunoscute care ar trebui comemorate prin monede metalice de colecție.

(7)   În cazul în care între Uniunea Europeană și un stat sau un teritoriu care nu este un stat membru al Uniunii Europene a fost încheiat un acord în sensul folosirii euro drept monedă oficială de către statul sau teritoriul respectiv (denumit în continuare „acord monetar”), iar acel acord monetar acordă respectivului stat sau teritoriu dreptul de a emite monede metalice euro, volumul emisiunii de monede metalice a acelui stat sau teritoriu este adăugată la solicitarea anuală a statului membru din zona euro stabilit în acordul monetar.

(8)   Atunci când este abrogată o derogare în favoarea unui stat membru, BCE procesează, în anul anterior substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, o solicitare, făcută în mod voluntar de acel stat membru în conformitate cu cerințele prevăzute de prezentul articol, pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice atribuibil acelui stat membru după substituirea monedei fiduciare cu moneda euro.

(9)   Consiliul guvernatorilor adoptă o decizie cu privire la adoptarea volumului anual al emisiunii de monede metalice pentru zona euro înainte de sfârșitul anului calendaristic precedent anului pentru care solicitările de aprobare sunt efectuate.

Articolul 3

Notificare și solicitarea ad-hoc a aprobării

(1)   Volumul emisiunii de monede metalice aprobat de BCE pentru fiecare stat membru din zona euro într-un an calendaristic nu se depășește niciodată pe parcursul acelui an calendaristic fără aprobarea prealabilă a BCE.

(2)   Statele membre din zona euro monitorizează constant cererea de monede metalice. Dacă se prefigurează că cererea efectivă de monede metalice euro dintr-un stat membru din zona euro va depăși volumul aprobat al emisiunii de monede metalice pentru acel an calendaristic, respectivul stat membru notifică imediat BCE.

(3)   Notificarea include următoarele informații:

(a)

valoarea nominală sau valorile nominale ale monedelor metalice pentru care cererea este mai mare decât cea prevăzută; și

(b)

o descriere detaliată a factorilor-cheie care generează majorarea neprevăzută a cererii de monede metalice.

(4)   În termen de zece zile lucrătoare BCE de la primirea notificării, BCE, la un nivel operațional care nu necesită implicarea organelor de decizie ale BCE, poate efectua o pre-evaluare a notificării și poate furniza orientări fără caracter obligatoriu statului membru din zona euro care a transmis notificarea. În special, BCE poate recomanda majorarea volumului suplimentar al emisiunii de monede metalice atunci când cererea mai mare de monede metalice care a fost notificată pare a fi insuficientă pentru a răspunde cererii efective, putând conduce la o încălcare a obligației prevăzute la alineatul (1).

(5)   Dacă cererea mai mare de monede metalice continuă să existe după expirarea perioadei prevăzute la alineatul (4), statul membru din zona euro transmite BCE fără întârzieri nejustificate o solicitare ad-hoc de aprobare a unui volum suplimentar al emisiunii de monede metalice.

(6)   Solicitarea ad-hoc a aprobării precizează majorarea propusă a volumului suplimentar al emisiunii de monede metalice și furnizează informații privind factorii-cheie care generează majorarea neprevăzută a cererii de monedă care nu a fost anticipată în solicitarea anuală a aprobării.

(7)   Consiliul guvernatorilor adoptă o decizie individuală cu privire la solicitarea ad-hoc a aprobării.

Articolul 4

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la 1 ianuarie 2016.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre din zona euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 decembrie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).


Top