Help Print this page 

Document 32014R1303

Title and reference
Regulamentul (UE) nr. 1303/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 394–420 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1303/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 356/394


REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2014 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2014

privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare „agenția”) trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare „STI-uri”) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluția pieței și la cerințele sociale și să propună Comisiei orice modificare a STI-urilor pe care o consideră necesară.

(2)

Prin Decizia C(2010)2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenției un mandat de elaborare și revizuire a STI-urilor cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. În temeiul mandatului respectiv, agenției i s-a solicitat să extindă în mod corespunzător sfera de aplicare a STI referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare”.

(3)

La 21 decembrie 2012, agenția a emis o recomandare cu privire la versiunea revizuită a STI referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare”.

(4)

Pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice și pentru a încuraja modernizarea, ar trebui promovate soluții inovatoare și ar trebui să se permită punerea lor în aplicare, în anumite condiții. În cazurile în care se propune o soluție inovatoare, fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia ar trebui să precizeze modul în care respectiva soluție se abate de la secțiunea relevantă a STI sau modul în care o completează, iar soluția inovatoare în cauză ar trebui evaluată de către Comisie. Dacă evaluarea este pozitivă, agenția ar trebui să definească specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare pentru respectiva soluție inovatoare și să dezvolte metodele de evaluare relevante.

(5)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să notifice Comisiei și celorlalte state membre normele tehnice și procedurile de evaluare a conformității și de verificare care trebuie utilizate în anumite cazuri, precum și organismele responsabile cu executarea procedurilor respective.

(6)

În prezent, materialul rulant este exploatat în temeiul unor acorduri naționale, bilaterale, multinaționale sau internaționale în vigoare. Acordurile respective nu ar trebui să împiedice progresul actual și viitor către interoperabilitate. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice astfel de acorduri Comisiei.

(7)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice tunelurilor, indiferent de volumul lor de trafic.

(8)

Unele state membre dispun deja de norme de siguranță care impun un nivel de siguranță mai ridicat decât cel dispus de prezenta STI. Prezentul regulament ar trebui să permită statelor membre să mențină astfel de norme numai în ceea ce privește subsistemele infrastructură, energie și exploatare. Asemenea norme deja existente trebuie considerate norme de siguranță naționale în sensul articolului 8 din Directiva 2004/49/CE al Parlamentului European și al Consiliului (3). În plus, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată, statele membre se asigură că siguranța căilor ferate este în general menținută și, când este rezonabil din punct de vedere practic, îmbunătățită în mod continuu, ținând seama de evoluția legislației Uniunii și de progresul tehnic și științific și acordând prioritate prevenirii accidentelor grave. Cu toate acestea, nu ar trebui să se prevadă măsuri suplimentare pentru materialul rulant.

(9)

Statele membre dispun de capacitatea de a defini rolul și responsabilitatea serviciilor de salvare. Pentru tunelurile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statele membre ar trebui să asigure accesul în scopuri de salvare, coordonându-se cu serviciile de salvare. Este important să se specifice măsuri în domeniul salvării care să se bazeze pe ipoteza că serviciile de salvare ce intervin în cazul unui accident într-un tunel trebuie să protejeze vieți, nu valori materiale, precum vehicule sau structuri.

(10)

Decizia 2008/163/CE a Comisiei (4) privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” ar trebui abrogată.

(11)

Pentru a evita o sarcină administrativă și costuri suplimentare inutile, Decizia 2008/163/CE ar trebui să se aplice în continuare, și după abrogarea sa, în cazul subsistemelor și proiectelor menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/57/CE.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se adoptă specificația tehnică de interoperabilitate (STI) referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar al întregii Uniuni Europene, prevăzută în anexă.

Articolul 2

STI se aplică subsistemelor control-comandă și semnalizare, infrastructură, energie, exploatare și material rulant, descrise în anexa II la Directiva 2008/57/CE.

STI se aplică subsistemelor menționate în conformitate cu secțiunea 7 din anexă.

Articolul 3

Domeniul de aplicare tehnic și geografic al prezentului regulament este stabilit în secțiunile 1.1 și 1.2 din anexă.

Articolul 4

(1)   În ceea ce privește cazurile specifice prevăzute în secțiunea 7.3 din anexa la prezentul regulament, condițiile care trebuie îndeplinite pentru verificarea interoperabilității în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE sunt cele stabilite de normele naționale aflate în vigoare în statele membre, care autorizează darea în exploatare a subsistemelor vizate de prezentul regulament.

(2)   În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare stat membru înștiințează celelalte state membre și Comisia cu privire la:

(a)

normele naționale menționate la alineatul (1);

(b)

procedurile de evaluare a conformității și de verificare care trebuie efectuate în vederea aplicării normelor naționale menționate la alineatul (1);

(c)

organismele desemnate, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, să execute procedurile de evaluare a conformității și de verificare în ceea ce privește cazurile specifice prevăzute în secțiunea 7.3 din anexă.

Articolul 5

(1)   În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică următoarele tipuri de acorduri Comisiei:

(a)

acordurile naționale între statele membre și întreprinderile feroviare sau administratorii de infrastructură încheiate permanent sau temporar, necesare din cauza naturii foarte specifice sau locale a serviciului de transport avut în vedere;

(b)

acordurile bilaterale sau multilaterale între întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură sau autoritățile competente în materie de siguranță, care oferă niveluri semnificative de interoperabilitate locală sau regională;

(c)

acordurile internaționale între unul sau mai multe state membre și cel puțin o țară terță sau între întreprinderi feroviare ori administratori de infrastructură din statele membre și cel puțin o întreprindere feroviară ori un administrator de infrastructură dintr-o țară terță, care oferă niveluri semnificative de interoperabilitate locală sau regională.

(2)   Nu se notifică din nou acordurile care au fost deja notificate în temeiul Deciziilor 2006/920/CE (5), 2008/231/CE (6), 2011/314/UE (7) sau 2012/757/UE (8) ale Comisiei.

(3)   Statele membre notifică de îndată Comisiei orice acord viitor sau orice modificare a acordurilor existente care au fost deja notificate.

Articolul 6

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare stat membru transmite Comisiei o listă a proiectelor în curs de implementare pe teritoriul său care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare.

Articolul 7

Fiecare stat membru, acționând în conformitate cu capitolul 7 din anexa la prezentul regulament, actualizează planurile naționale de implementare a STI, instituite în conformitate cu articolul 4 din Decizia 2006/920/CE, cu articolul 4 din Decizia 2008/231/CE și cu articolul 5 din Decizia 2011/314/UE.

Fiecare stat membru transmite planul său actualizat de implementare celorlalte state membre și Comisiei până cel târziu la 1 iulie 2015.

Articolul 8

(1)   Pentru a ține pasul cu progresul tehnologic, pot fi necesare soluții inovatoare care nu sunt conforme cu specificațiile prevăzute în anexă și/sau pentru care metodele de evaluare prevăzute în anexă nu pot fi aplicate. În acest caz, pot fi elaborate noi specificații și/sau noi metode de evaluare asociate respectivelor soluții inovatoare, în conformitate cu dispozițiile de la alineatele (2)-(5).

(2)   Soluțiile inovatoare pot fi legate de subsistemele menționate la articolul 2, de părțile și de elementele constitutive de interoperabilitate ale acestora.

(3)   Dacă se propune o soluție inovatoare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniune declară modul în care se abate de la dispozițiile STI-urilor relevante sau modul în care le completează pe acestea și prezintă respectivele abateri Comisiei spre analiză. Comisia poate solicita avizul agenției cu privire la soluțiile inovatoare propuse.

(4)   Comisia emite un aviz cu privire la soluția inovatoare propusă. În cazul unui aviz pozitiv, specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare, precum și metoda de evaluare, care trebuie incluse în STI-urile relevante pentru a permite utilizarea respectivei soluții inovatoare, se elaborează și se integrează ulterior în STI-urile relevante în timpul procesului de revizuire în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2008/57/CE. În cazul unui aviz negativ, soluția inovatoare propusă nu poate fi aplicată.

(5)   Până la revizuirea STI-urilor relevante, un aviz pozitiv emis de Comisie se consideră ca fiind un mijloc acceptabil de conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 2008/57/CE și poate fi utilizat pentru evaluarea subsistemului.

Articolul 9

Decizia 2008/163/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2015.

Cu toate acestea, ea continuă să se aplice:

(a)

subsistemelor autorizate în conformitate cu decizia respectiva;

(b)

proiectelor de subsisteme noi, reînnoite sau modernizate care, la momentul publicării prezentului regulament, se află într-un stadiu avansat de dezvoltare sau fac obiectul unui contract aflat în curs de derulare.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenția) (JO L 164, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(4)  Decizia 2008/163/CE a Comisiei din 20 decembrie 2007 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” din sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză (JO L 64, 7.3.2008, p. 1).

(5)  Decizia 2006/920/CE a Comsiei din 11 august 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „Operarea și gestionarea traficului” al sistemului feroviar transeuropean convențional (JO L 359, 18.12.2006, p. 1).

(6)  Decizia 2008/231/CE a Comsiei din 1 februarie 2008 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul exploatare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză menționat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2002/734/CE a Comisiei din 30 mai 2002 (JO L 84, 26.3.2008, p. 1).

(7)  Decizia 2011/314/UE a Comsiei din 12 mai 2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar transeuropean convențional (JO L 144, 31.5.2011, p. 1).

(8)  Decizia 2012/757/UE a Comsiei din 14 noiembrie 2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Deciziei 2007/756/CE (JO L 345, 15.12.2012, p. 1).


ANEXĂ

1.

Introducere 400

1.1.

Domeniul de aplicare tehnic 400

1.1.1.

Domeniul de aplicare în ceea ce privește tunelurile 400

1.1.2.

Domeniul de aplicare în ceea ce privește materialul rulant 400

1.1.3.

Domeniul de aplicare în ceea ce privește exploatarea 400

1.1.4.

Sfera de risc, riscuri care nu sunt acoperite de prezenta STI 400

1.2.

Domeniul de aplicare geografic 401

2.

Definirea aspectului/domeniului de aplicare 401

2.1.

Generalități 401

2.2.

Scenarii de risc 402

2.2.1.

Incidente „fierbinți”: incendiu, explozie urmată de incendiu, emisie de fum sau de gaze toxice. 402

2.2.2.

Incidente „reci”: coliziune, deraiere 403

2.2.3.

Staționarea prelungită 403

2.2.4.

Scenarii excluse 403

2.3.

Rolul serviciilor de intervenție în caz de urgență 403

2.4.

Definiții 403

3.

Cerințe esențiale 404

4.

Caracterizarea subsistemului 405

4.1.

Introducere 405

4.2.

Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor 405

4.2.1.

Subsistemul infrastructură 405

4.2.2.

Subsistemul energie 409

4.2.3.

Subsistemul material rulant 410

4.3.

Specificații funcționale și tehnice ale interfețelor 411

4.3.1.

Interfețe cu subsistemul control-comandă și semnalizare (CCS) 411

4.3.2.

Interfețe cu subsistemul exploatare și management al traficului 412

4.4.

Norme de exploatare 412

4.4.1.

Norme de urgență 412

4.4.2.

Plan de urgență pentru tunel 412

4.4.3.

Exerciții 413

4.4.4.

Proceduri de izolare și de împământare 413

4.4.5.

Furnizarea de informații călătorilor cu privire la situațiile de urgență și siguranța la bordul trenului 413

4.4.6.

Norme de exploatare referitoare la trenurile care circulă în tuneluri 413

4.5.

Norme de întreținere 414

4.5.1.

Infrastructură 414

4.5.2.

Întreținerea materialului rulant 414

4.6.

Calificări profesionale 414

4.6.1.

Competența personalului de tren și a altor membri ai personalului cu privire la aspecte specifice tunelurilor 414

4.7.

Condiții de sănătate și de siguranță 414

4.7.1.

Dispozitiv de autosalvare 414

4.8.

Registrele de infrastructură și de material rulant 414

4.8.1.

Registrul de infrastructură 414

4.8.2.

Registrul de material rulant 415

5.

Elemente constitutive de interoperabilitate 415

6.

Evaluarea conformității și/sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive și verificarea subsistemului 415

6.1.

Elemente constitutive de interoperabilitate 415

6.2.

Subsisteme 415

6.2.1.

Verificarea CE (generalități) 415

6.2.2.

Procedurile aferente verificării CE a unui subsistem (module) 415

6.2.3.

Soluții existente 415

6.2.4.

Soluții inovatoare 416

6.2.5.

Evaluarea întreținerii 416

6.2.6.

Evaluarea normelor de exploatare 416

6.2.7.

Cerințe suplimentare pentru evaluarea specificațiilor care vizează administratorul de infrastructură 416

6.2.8.

Cerințe suplimentare pentru evaluarea specificațiilor care vizează întreprinderea feroviară 417

7.

Punerea în aplicare 417

7.1.

Aplicarea prezentei STI în cazul subsistemelor noi 417

7.1.1.

Generalități 417

7.1.2.

Material rulant nou 417

7.1.3.

Infrastructuri noi 417

7.2.

Aplicarea prezentei STI în cazul subsistemelor aflate deja în exploatare 417

7.2.1.

Modernizarea sau reînnoirea materialului rulant 417

7.2.2.

Măsuri de modernizare și de reînnoire pentru tuneluri 418

7.2.3.

Subsistemul exploatare 418

7.2.4.

Exploatarea materialului rulant nou în tuneluri existente 418

7.3.

Cazuri specifice 418

7.3.1.

Generalități 418

7.3.2.

Norme de exploatare referitoare la trenurile care rulează în tuneluri (clauza 4.4.6) 418

Apendicele A:

Standarde sau documente normative menționate în prezenta STI 419

Apendicele B:

Evaluarea subsistemelor 420

1.   INTRODUCERE

1.1.   Domeniul de aplicare tehnic

(a)

Prezenta STI vizează următoarele subsisteme definite în Directiva 2008/57/CE: control-comandă și semnalizare („CCS”), infrastructură („INF”), energie („ENE”), exploatare („OPE”) și material rulant (locomotive și vagoane de călători „LOC&PAS”).

(b)

Scopul prezentei STI este de a defini un set coerent de măsuri specifice tunelurilor pentru subsistemele de infrastructură, de energie, de material rulant, de control-comandă și semnalizare și de exploatare, oferind astfel un nivel optim de siguranță în tuneluri în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor.

(c)

În acest mod, se permite libera circulație a vehiculelor care sunt conforme cu prezenta STI în vederea rulării în condiții de siguranță armonizate în tunelurile feroviare.

(d)

În prezenta STI se prevăd numai măsuri concepute să reducă riscurile specifice tunelurilor. Riscurile legate de simpla exploatarea feroviară în sine, cum ar fi deraierea și coliziunea cu alte trenuri, sunt abordate în cadrul măsurilor generale de siguranță feroviară.

(e)

Nivelul de siguranță existent nu se reduce în nicio țară, după cum se stipulează la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE. Statele membre pot menține cerințe mai stricte, atât timp cât aceste cerințe nu împiedică exploatarea trenurilor conforme cu STI.

(f)

Statele membre pot prevedea cerințe noi mai stricte pentru anumite tuneluri în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2004/49/CE. Astfel de cerințe trebuie notificate Comisiei înainte de a fi introduse. Aceste cerințe mai stricte trebuie să se bazeze pe o analiză a riscurilor și trebuie să fie justificate de o anumită situație de risc. Ele sunt rezultatul consultării administratorului de infrastructură și a autorităților de intervenție în caz de urgență competente și trebuie supuse unei evaluări cost-beneficiu.

1.1.1.   Domeniul de aplicare în ceea ce privește tunelurile

(a)

Prezenta STI se aplică tunelurilor noi, reînnoite și modernizate care se regăsesc în rețeaua feroviară a Uniunii Europene și care sunt conforme cu definiția de la clauza 2.4 din prezenta STI.

(b)

Gările din tuneluri trebuie să fie conforme cu normele naționale de protecție împotriva incendiilor. Atunci când sunt utilizate ca zone sigure, stațiile din tuneluri trebuie să fie doar conforme specificațiilor de la punctele 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.2 și 4.2.1.5.3 din prezenta STI. Atunci când sunt utilizate ca puncte de stingere a incendiilor, stațiile din tuneluri trebuie să fie doar conforme specificațiilor de la clauza 4.2.1.7 literele (c) și (e) din prezenta STI.

1.1.2.   Domeniul de aplicare în ceea ce privește materialul rulant

(a)

Prezenta STI se aplică materialului rulant care intră sub incidența STI LOC&PAS.

(b)

Materialul rulant încadrat la categoria „A” sau „B” conform precedentei STI SRT (Decizia 2008/163/CE) își păstrează categoria în cadrul prezentei STI, conform definiției de la clauza 4.2.3.

1.1.3.   Domeniul de aplicare în ceea ce privește exploatarea

Prezenta STI se aplică exploatării tuturor unităților de material rulant care rulează în tunelurile descrise la clauza 1.1.1.

1.1.3.1.   Exploatarea trenurilor de marfă

Atunci când fiecare vehicul al unui tren de marfă sau al unui tren cu mărfuri periculoase, conform definiției de la clauza 2.4, respectă STI-urile structurale care i se aplică (LOC&PAS, SRT, NOI, CCS, WAG) și atunci când vagonul sau vagoanele cu mărfuri periculoase respectă anexa II la Directiva 2008/68/CE, se permite respectivului tren de marfă sau tren cu mărfuri periculoase exploatat în conformitate cu cerințele STI OPE să circule în toate tunelurile sistemului feroviar al Uniunii Europene.

1.1.4.   Sfera de risc, riscuri care nu sunt acoperite de prezenta STI

(a)

Prezenta STI vizează riscuri specifice pentru siguranța în tuneluri a călătorilor și a personalului de la bord pentru subsistemele menționate mai sus. Ea acoperă și riscurile la adresa persoanelor aflate în vecinătatea unui tunel, unde o prăbușire a structurii tunelului ar putea avea consecințe dezastruoase.

(b)

În cazul în care o analiză a riscurilor ajunge la concluzia că alte incidente produse în tuneluri ar putea fi relevante, se definesc măsuri specifice pentru a face față respectivelor situații.

(c)

Riscurile care nu fac obiectul prezentei STI sunt următoarele:

1.

Sănătatea și siguranța personalului implicat în întreținerea instalațiilor fixe din tuneluri.

2.

Pierderile financiare produse de avarierea structurilor și a trenurilor și, în consecință, pierderile cauzate de închiderea tunelului pentru reparații.

3.

Accesul nepermis în tunel prin portalurile tunelului.

4.

Terorismul, ca act intenționat și premeditat menit să producă distrugeri iresponsabile, vătămarea persoanelor și pierderea de vieți omenești.

1.2.   Domeniul de aplicare geografic

Domeniul de aplicare geografic al prezentei STI este reprezentat de rețeaua întregului sistem feroviar, compusă din:

rețeaua sistemului feroviar transeuropean convențional (TEN) descrisă în secțiunea 1.1 „Rețea” din anexa I la Directiva 2008/57/CE;

rețeaua sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (TEN) descrisă în secțiunea 2.1 „Rețea” din anexa I la Directiva 2008/57/CE;

alte părți ale rețelei întregului sistem feroviar, ca urmare a extinderii domeniului descris în secțiunea 4 din anexa I la Directiva 2008/57/CE,

și exclude cazurile menționate la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE.

2.   DEFINIREA ASPECTULUI/DOMENIULUI DE APLICARE

2.1.   Generalități

(a)

Strategia de apărare pentru promovarea siguranței în tuneluri are patru niveluri succesive: prevenire, combatere, evacuare și salvare.

(b)

Cea mai mare contribuție este în domeniul prevenirii, urmată de combatere și de celelalte două.

(c)

Nivelurile de siguranță se combină pentru a avea ca rezultat un risc rezidual scăzut.

Image

(d)

O caracteristică importantă a căilor ferate este capacitatea lor intrinsecă de a preveni accidentele prin faptul că traficul este ghidat de linia de cale ferată și, în general, este controlat și reglementat prin folosirea unui sistem de semnalizare.

2.2.   Scenarii de risc

(a)

Prezenta STI prevede măsuri care ar putea preveni sau reduce dificultatea operațiunilor de evacuare sau de salvare în urma unui incident feroviar specific tunelurilor.

Image

(b)

S-au identificat măsuri relevante, care vor combate sau vor reduce semnificativ riscurile rezultate în urma scenariile de incidente specifice tunelurilor prezentate mai sus.

(c)

Acestea au fost elaborate pentru categoriile prevenire/combatere/evacuare/salvare, însă nu apar la rubricile respective în prezenta STI, ci la rubricile subsistemelor vizate.

(d)

Măsurile prevăzute pot fi considerate drept o reacție la cele trei tipuri de incidente prezentate în continuare.

2.2.1.   Incidente „fierbinți”: incendiu, explozie urmată de incendiu, emisie de fum sau de gaze toxice.

(a)

Principalul pericol este incendiul. Prin incendiu se înțelege o combinație de căldură, flăcări și fum.

(b)

Incendiul se declanșează la bordul unui tren.

Incendiul este detectat, fie cu ajutorul detectoarelor de incendiu de la bord, fie de persoanele aflate la bord. Mecanicul de locomotivă este înștiințat cu privire la o problemă printr-o notificare automată atunci când s-a produs un incendiu sau de către călători, cu ajutorul semnalului de alarmă, atunci când există o problemă în general.

Mecanicul de locomotivă este instruit să acționeze în mod corespunzător în funcție de circumstanțele locale.

Ventilația se închide pentru a preveni propagarea fumului. În cazul materialului rulant de categoria B, călătorii din zona afectată se vor muta într-o zonă neafectată a trenului unde sunt protejați de incendiu și de fum.

Cu prima ocazie, trenul părăsește tunelul. Călătorii sunt evacuați, fie sub îndrumarea personalului de tren, fie prin autosalvare, spre o zonă sigură în aer liber.

Dacă este oportun, trenul poate opri la punctul de stingere a incendiilor din interiorul tunelului. Călătorii sunt evacuați, fie sub îndrumarea personalului de tren, fie prin autosalvare, spre o zonă sigură.

În cazul în care un sistem de stingere a incendiilor poate stinge focul, incidentul va deveni un incident „rece”.

(c)

Incendiul se declanșează în tunel.

Dacă incendiul se declanșează într-un tunel sau într-un compartiment tehnic, mecanicul de locomotivă este instruit să acționeze în mod corespunzător în funcție de circumstanțele locale în conformitate cu scenariile de incidente specifice tunelurilor, descrise în planul de urgență.

2.2.2.   Incidente „reci”: coliziune, deraiere

(a)

Măsurile specifice tunelurilor se concentrează pe mijloacele de intrare/ieșire pentru a înlesni evacuarea, precum și acțiunea serviciilor de intervenție în caz de urgență.

(b)

Diferența față de incidentele „fierbinți” constă în faptul că nu există presiunea timpului datorată prezenței unui mediu ostil creat de incendiu.

2.2.3.   Staționarea prelungită

(a)

Staționarea prelungită (o staționare neprevăzută într-un tunel, fără producerea unui incident „fierbinte” sau „rece”, timp de peste 10 minute) nu constituie, în sine, o amenințare pentru călători sau pentru personal.

(b)

Ea poate totuși crea panică și poate duce la o evacuare spontană și necontrolată care să expună persoanele la pericolele inerente unui mediu de tunel.

2.2.4.   Scenarii excluse

Scenariile care nu au fost abordate sunt enumerate la clauza 1.1.4.

2.3.   Rolul serviciilor de intervenție în caz de urgență

(a)

Definirea rolului serviciilor de intervenție în caz de urgență ține de domeniul legislației naționale aplicabile.

(b)

Măsurile specificate în prezenta STI în ceea ce privește salvarea se bazează pe ipoteza că serviciile de intervenție în caz de urgență care acționează în cazul unui incident produs într-un tunel protejează cu prioritate viețile.

(c)

Se presupune că aceste servicii au responsabilitatea ca:

1.

într-un incident de tip „fierbinte”

să salveze persoanele care nu pot ajunge într-o zonă sigură;

să ofere asistență medicală primară celor evacuați;

să lupte contra unui incendiu în măsura necesară pentru a se autoproteja și pentru a proteja persoanele implicate în incident;

să dirijeze evacuarea din zonele sigure din tunel către locul de refugiu final;

2.

într-un incident de tip „rece”

să salveze persoanele;

să ofere asistență primară persoanelor cu răni grave;

să elibereze persoanele blocate;

să dirijeze evacuarea către locul de refugiu final.

(d)

Prezenta STI nu cuprinde nicio cerință referitoare la timp sau la performanță.

(e)

Având în vedere că incidentele din tunelurile feroviare soldate cu pierderi mari de vieți omenești sunt rare, se subînțelege că ar putea exista, cu o probabilitate foarte scăzută, evenimente în cazul cărora chiar și serviciile de intervenție în situații de urgență bine echipate ar fi limitate ca acțiune, cum ar fi un incendiu de proporții care implică un tren de marfă.

(f)

Dacă estimările serviciilor de intervenție în caz de urgență incluse în planurile de urgență depășesc ipotezele descrise mai sus, atunci se pot prevedea măsuri sau echipamente suplimentare pentru tuneluri.

2.4.   Definiții

În sensul prezentei STI, se aplică următoarele definiții:

(a)

tunel feroviar înseamnă un tunel feroviar este o galerie excavată sau o construcție în jurul liniei de cale ferată, prevăzută pentru a permite căii ferate să treacă, de exemplu, de un relief mai înalt, de clădiri sau de apă. Lungimea unui tunel se definește ca fiind lungimea secțiunii complet închise, măsurată la nivelul șinei. În contextul prezentei STI, un tunel are 0,1 km sau mai mult. În cazul în care anumite dispoziții se aplică doar tunelurilor mai lungi, sunt precizate pragurile la punctele relevante;

(b)

zonă sigură înseamnă o zonă sigură este un spațiu cu condiții temporar suportabile, aflat în interiorul sau în afara tunelului, în care călătorii sau personalul găsesc refugiu după ce au fost evacuați dintr-un tren;

(c)

punct de stingere a incendiilor înseamnă un punct de stingere a incendiilor este un loc determinat, aflat în interiorul sau în afara tunelului, în care serviciile de salvare pot folosi echipamentele de luptă împotriva incendiilor și în care pot fi evacuați dintr-un tren călătorii sau personalul;

(d)

compartimente tehnice înseamnă compartimentele tehnice sunt spații închise cu uși care asigură intrarea în tunel sau ieșirea din acesta, dotate cu instalații de siguranță necesare pentru cel puțin una dintre următoarele funcții: autosalvare, evacuare, comunicații în caz de urgență, salvare și luptă împotriva incendiilor, echipamente de semnalizare și comunicații și o sursă de energie electrică pentru tracțiune;

(e)

tren de marfă înseamnă un tren de marfă este un tren compus dintr-una sau mai multe locomotive și unul sau mai multe vagoane. Un tren de marfă care are cel puțin un vagon ce transportă mărfuri periculoase este un tren cu mărfuri periculoase.

(f)

Toate definițiile referitoare la materialul rulant sunt definite în STI LOC&PAS și în STI WAG.

3.   CERINȚE ESENȚIALE

Tabelul următor indică parametrii de bază ai prezentei STI și corespondența acestora cu cerințele esențiale prevăzute și numerotate în anexa III la Directiva 2008/57/CE.

Element al subsistemului infrastructură

Clauza nr.

Siguranță

Fiabilitate Disponibilitate

Sănătate

Protecția mediului

Compatibilitate tehnică

Prevenirea accesului neautorizat la ieșirile de urgență și la compartimentele tehnice

4.2.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Rezistența la foc a structurilor tunelului

4.2.1.2

1.1.4

2.1.1

 

 

 

 

Reacția la foc a materialelor de construcții

4.2.1.3

1.1.4

2.1.1

 

1.3.2

1.4.2

 

Detectarea incendiilor

4.2.1.4

1.1.4

2.1.1

 

 

 

 

Mijloace de evacuare

4.2.1.5

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Căi de evacuare

4.2.1.6

2.1.1

 

 

 

 

Puncte de stingere a incendiilor

4.2.1.7

2.1.1

 

 

 

1.5

Comunicații în caz de urgență

4.2.1.8

2.1.1

 

 

 

 


Element al subsistemului energie

Clauza nr.

Siguranță

Fiabilitate Disponibilitate

Sănătate

Protecția mediului

Compatibilitate tehnică

Segmentarea liniei aeriene de contact sau a șinelor de contact

4.2.2.1

2.2.1

 

 

 

 

Împământarea liniei aeriene de contact sau a șinei de contact

4.2.2.2

2.2.1

 

 

 

 

Alimentarea cu energie electrică

4.2.2.3

2.2.1

 

 

 

 

Cerințe pentru cablurile electrice din tuneluri

4.2.2.4

2.2.1

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

Fiabilitatea instalațiilor electrice

4.2.2.5

2.2.1

 

 

 

 


Element al subsistemului material rulant

Clauza nr.

Siguranță

Fiabilitate Disponibilitate

Sănătate

Protecția mediului

Compatibilitate tehnică

Măsuri de prevenire a incendiilor

4.2.3.1

1.1.4

2.4.1

 

1.3.2

1.4.2

 

Măsuri de detectare și de combatere a incendiilor

4.2.3.2

1.1.4

2.4.1

 

 

 

 

Cerințe referitoare la situațiile de urgență

4.2.3.3

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

Cerințe referitoare la evacuare

4.2.3.4

2.4.1

 

 

 

 

4.   CARACTERIZAREA SUBSISTEMULUI

4.1.   Introducere

(a)

Sistemul feroviar al Uniunii Europene, căruia i se aplică Directiva 2008/57/CE și din care fac parte subsistemele, a fost dezvoltat astfel încât să devină un sistem integrat a cărui coerență trebuie verificată.

(b)

Această coerență a fost verificată în ceea ce privește elaborarea specificațiilor din prezenta STI, interfețele ei cu sistemele în care este integrată și, de asemenea, normele de exploatare a căilor ferate.

(c)

Ținând seama de toate cerințele esențiale aplicabile, în secțiunea 4.2 din prezenta STI se prevăd parametrii de bază referitori la siguranța în tunelurile feroviare pentru subsistemele infrastructură, energie și material rulant. Responsabilitățile și cerințele de exploatare sunt prevăzute în STI OPE și în secțiunea 4.4 din prezenta STI.

4.2.   Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor

Având în vedere cerințele esențiale din capitolul 3, specificațiile tehnice și funcționale pentru aspectele specifice siguranței în tuneluri în cadrul subsistemelor sus-menționate sunt următoarele:

4.2.1.   Subsistemul infrastructură

4.2.1.1.   Prevenirea accesului neautorizat la ieșirile de urgență și la compartimentele tehnice

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor.

(a)

Se previne accesul neautorizat la compartimentele tehnice.

(b)

Atunci când ieșirile de urgență sunt încuiate din motive de securitate, trebuie să fie întotdeauna posibilă deschiderea lor din interior.

4.2.1.2.   Rezistența la foc a structurilor tunelului

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor.

(a)

În caz de incendiu, integritatea căptușelii tunelului trebuie să se mențină o perioadă suficient de lungă pentru a permite autosalvarea, evacuarea călătorilor și a personalului și acțiunea serviciilor de intervenție în caz de urgență. Această perioadă trebuie să respecte scenariile de evacuare avute în vedere și să fie indicată în planul de urgență.

(b)

În cazul tunelurilor imersate și al tunelurilor care pot cauza prăbușirea unor structuri adiacente importante, structura principală a tunelului trebuie să reziste la temperatura focului o perioadă suficient de lungă pentru a permite evacuarea zonelor din tunel și a structurilor adiacente puse în pericol. Această perioadă trebuie indicată în planul de urgență.

4.2.1.3.   Reacția la foc a materialelor de construcții

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor.

(a)

Prezenta specificație se aplică produselor pentru construcții și elementelor de construcție din interiorul tunelurilor.

(b)

Materialul de construcție al tunelurilor trebuie să îndeplinească cerințele pentru clasa A2 din Decizia 2000/147/CE a Comisiei. Panourile nestructurale și alte echipamente trebuie să îndeplinească cerințele pentru clasa B din Decizia 2000/147/CE.

(c)

Se întocmește o listă cu materialele care nu contribuie în mod semnificativ la o sarcină calorifică. Este permis ca respectivele materiale să nu fie în conformitate cu prevederile de mai sus.

4.2.1.4.   Detectarea incendiilor în compartimentele tehnice

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

Compartimentele tehnice se dotează cu detectoare care alertează administratorul de infrastructură în caz de incendiu.

4.2.1.5.   Mijloace de evacuare

4.2.1.5.1.   Zona sigură

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

(a)

Zona sigură permite evacuarea trenurilor care utilizează tunelul. Ea trebuie să dispună de o capacitate corespunzătoare capacității maxime a trenurilor prevăzute să fie exploatate pe linia pe care este situat tunelul.

(b)

Zona sigură trebuie să mențină condiții de supraviețuire pentru călători și pentru personal atât timp cât este necesar pentru a finaliza evacuarea din zona sigură către un loc de refugiu final.

(c)

În cazul zonelor sigure subterane/submarine, dispozițiile trebuie să permită deplasarea persoanelor din zona sigură către suprafață fără ca acestea să trebuiască să intre din nou în tubul tunelului afectat.

(d)

Amenajarea unei zone sigure subterane și echipamentele aferente trebuie să țină seama de necesitatea de a controla fumul, în special pentru a proteja persoanele care utilizează mijloacele de autoevacuare.

4.2.1.5.2.   Accesul la zona sigură

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

(a)

Zonele sigure trebuie să fie accesibile persoanelor care încep autoevacuarea din tren, dar și serviciilor de intervenție în caz de urgență.

(b)

Pentru punctele de acces dintr-un tren spre zona sigură se alege una dintre următoarele soluții:

1.

Ieșiri de urgență la suprafață laterale și/sau verticale. Se prevăd astfel de ieșiri cel puțin la fiecare 1 000 m.

2.

Pasaje de trecere între tuburi de tunel independente adiacente, care permit ca tubul de tunel adiacent să fie folosit ca zonă sigură. Se prevăd astfel de pasaje de trecere cel puțin la fiecare 500 m.

3.

Sunt permise soluții tehnice alternative care să asigure o zonă sigură cu un nivel de siguranță echivalent minim. Nivelul de siguranță echivalent pentru călători și pentru personal se demonstrează cu ajutorul metodei comune de siguranță pentru evaluarea riscurilor.

(c)

Ușile de acces dinspre calea de evacuare spre zona sigură trebuie să aibă o deschidere liberă minimă de 1,4 m lățime și 2,0 m înălțime. În mod alternativ, se permite utilizarea mai multor uși alăturate mai înguste, atât timp cât se demonstrează o capacitate echivalentă sau mai mare a fluxului de persoane.

(d)

După trecerea de uși, deschiderea liberă trebuie să fie în continuare de cel puțin 1,5 m lățime și 2,25 m înălțime.

(e)

Modul în care serviciile de intervenție în caz de urgență intră în zona sigură trebuie descris în planul de urgență.

4.2.1.5.3.   Mijloace de comunicație în zonele sigure

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

Trebuie să fie posibilă comunicația, fie cu ajutorul telefonului mobil, fie prin legătură fixă, între zonele sigure subterane și centrul de control al administratorului de infrastructură.

4.2.1.5.4.   Luminile de urgență pe traseele de evacuare

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 0,5 km lungime.

(a)

Se prevăd lumini de urgență pentru a ghida călătorii și personalul spre o zonă sigură în cazul unei situații de urgență.

(b)

Iluminarea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1.

galerie cu linie simplă: pe partea laterală a căii de evacuare

2.

galerie cu linii multiple: pe ambele părți ale galeriei

3.

poziția luminilor:

deasupra căii de evacuare, cât mai jos posibil, astfel încât să nu intervină în spațiul de trecere a persoanelor, sau

integrate în mâna curentă.

4.

Iluminarea menținută trebuie să fie de cel puțin 1 lux în plan orizontal, la nivelul căii de evacuare.

(c)

Autonomie și fiabilitate: trebuie să fie disponibilă o sursă alternativă de energie electrică pentru o perioadă corespunzătoare după ce sursa principală de energie electrică s-a defectat. Timpul necesar trebuie să respecte scenariile de evacuare și să fie indicat în planul de urgență.

(d)

Dacă luminile de urgență sunt stinse în condiții normale de exploatare, aprinderea lor trebuie să fie posibilă prin ambele mijloace prezentate în continuare:

1.

manual, din interiorul tunelului, la intervale de 250 m

2.

de către operatorul tunelului prin comandă de la distanță

4.2.1.5.5.   Semnalizarea de evacuare

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor.

(a)

Semnalizarea de evacuare indică ieșirile de urgență, distanța și direcția spre o zonă sigură.

(b)

Toate semnele trebuie să fie proiectate în conformitate cu cerințele Directivei 92/58/CEE din 24 iunie 1992 referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă și cu specificația menționată în apendicele A indicele 1.

(c)

Semnele de evacuare se instalează pe pereții laterali, de-a lungul căilor de evacuare.

(d)

Distanța maximă între semnele de evacuare este de 50 m.

(e)

În tunel se instalează semne care să indice poziția echipamentelor de urgență, acolo unde există astfel de echipamente.

(f)

Toate ușile care conduc la ieșiri de urgență sau la un pasaj de trecere trebuie marcate.

4.2.1.6.   Căi de evacuare

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 0,5 km lungime.

(a)

Într-o galerie de tunel cu linie simplă, se construiesc căi de evacuare cel puțin pe o parte a liniei, iar într-o galerie de tunel cu linii multiple, pe ambele părți ale galeriei. În galeriile de tunel cu mai mult de două fire de cale ferată, accesul la o cale de evacuare trebuie să fie posibil de la fiecare fir de cale ferată.

1.

Lățimea căii de evacuare trebuie să fie de minimum 0,8 m.

2.

Înălțimea minimă de gabarit deasupra căii de evacuare trebuie să fie de 2,25 m.

3.

Calea de evacuare trebuie să se afle cel puțin la înălțimea părții superioare a șinei.

4.

Trebuie evitate gâtuirile cauzate de obstacole în zona de evacuare. Prezența obstacolelor trebuie să nu reducă lățimea minimă la mai puțin de 0,7 m, iar lungimea obstacolului trebuie să nu depășească 2 m.

(b)

La o înălțime cuprinsă între 0,8 m și 1,1 m de la calea de evacuare se instalează mâini curente care să indice traseul către o zonă sigură.

1.

Mâinile curente se instalează în afara gabaritului minim obligatoriu al căii de evacuare.

2.

Mâinile curente trebuie să formeze un unghi de 30°-40° cu axa longitudinală a tunelului la intrarea sau ieșirea dinspre un obstacol.

4.2.1.7.   Puncte de stingere a incendiilor

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

(a)

În sensul prezentei dispoziții, două sau mai multe tuneluri consecutive se consideră ca fiind un singur tunel, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiții:

1.

separația dintre tuneluri în aer liber este mai mare decât lungimea maximă a trenului prevăzut să circule pe linie + 100 m; și

2.

situarea liniei și zona în aer liber din jurul separației dintre tuneluri permit călătorilor să se îndepărteze de tren de-a lungul unui spațiu care oferă condiții de siguranță. În spațiul cu condiții de siguranță trebuie să intre toți călătorii corespunzând capacității maxime a trenului prevăzut să circule pe respectiva linie.

(b)

Se creează puncte de stingere a incendiilor

1.

în afara ambelor portaluri ale fiecărui tunel de > 1km și

2.

în interiorul tunelului, în funcție de categoria de material rulant prevăzut să fie exploatat, după cum se rezumă în tabelul de mai jos:

Lungimea tunelului

Categoria de material rulant în conformitate cu punctul 4.2.3

Distanța maximă de la portaluri la un punct de stingere a incendiilor și între punctele de stingere a incendiilor

între 1 și 5 km

categoria A sau B

Nu sunt necesare puncte de stingere a incendiilor

între 5 și 20 km

categoria A

5 km

între 5 și 20 km

categoria B

Nu sunt necesare puncte de stingere a incendiilor

> 20 km

categoria A

5 km

> 20 km

categoria B

20 km

(c)

Cerințe aplicabile tuturor punctelor de stingere a incendiilor:

1.

Punctele de stingere a incendiilor trebuie să fie echipate cu o sursă de alimentare cu apă (minimum 800 l/min. timp de 2 ore) în apropierea punctului prevăzut de oprire a trenului. Metoda de alimentare cu apă trebuie descrisă în planul de urgență.

2.

Poziția de oprire prevăzută a trenului afectat trebuie indicată mecanicului de locomotivă. Pentru respectarea acestei dispoziții nu sunt necesare echipamente de bord specifice (toate trenurile conforme cu STI trebuie să poată folosi tunelul).

3.

Punctele de stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile serviciilor de intervenție în caz de urgență. Modul în care serviciile de intervenție în caz de urgență au acces la punctul de stingere a incendiilor și instalează echipamentele trebuie descris în planul de urgență.

4.

Este necesar să fie posibile oprirea alimentării cu energie electrică pentru tracțiune și împământarea instalației electrice a punctelor de stingere a incendiilor, fie de la fața locului, fie de la distanță.

(d)

Cerințe aplicabile punctelor de stingere a incendiilor situate în afara portalurilor tunelului

În plus față de cerințele de la 4.2.1.7 litera (c), punctele de stingere a incendiilor situate în afara portalurilor tunelului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1.

Zona în aer liber din jurul punctului de stingere a incendiilor trebuie să aibă o suprafață minimă de 500 m2.

(e)

Cerințe aplicabile punctelor de stingere a incendiilor din tunel

În plus față de cerințele de la punctul 4.2.1.7 litera (c), punctele de stingere a incendiilor situate în tunel trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1.

Din poziția de oprire a trenului trebuie să fie accesibilă o zonă sigură. Dimensiunile traseului de evacuare către zona sigură trebuie să țină seama de timpul de evacuare (indicat la clauza 4.2.3.4.1) și de capacitatea planificată a trenurilor (menționată la clauza 4.2.1.5.1) prevăzute să circule în tunel. Trebuie să se demonstreze că dimensionarea traseului de evacuare este adecvată.

2.

Zona sigură corespunzătoare punctului de stingere a incendiilor trebuie să aibă o suprafață care să ofere călătorilor suficient loc de așteptare în picioare în raport cu cât timp se estimează că aceștia vor trebui să aștepte evacuarea către un loc de refugiu final.

3.

Trebuie să se prevadă o cale de acces la trenul afectat pentru serviciile de intervenție în caz de urgență, care să nu treacă prin zona sigură ocupată.

4.

Amenajarea unui punct de stingere a incendiilor și echipamentele aferente trebuie să țină seama de necesitatea de a controla fumul, în special pentru a proteja persoanele care utilizează mijloacele de autoevacuare pentru a intra în zona sigură.

4.2.1.8.   Comunicații în caz de urgență

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

(a)

În fiecare tunel dotat cu GSM-R trebuie să se asigure comunicații radio între tren și centrul de control al administratorului de infrastructură.

(b)

Se asigură continuitatea comunicațiilor radio pentru a permite echipelor de intervenție în caz de urgență să comunice cu centrele lor de comandă de la fața locului. Sistemul trebuie să permită serviciilor de intervenție în caz de urgență să utilizeze propriile echipamente de comunicații.

4.2.2.   Subsistemul energie

Prezenta secțiune se aplică părții de infrastructură a subsistemului energie.

4.2.2.1.   Segmentarea liniei aeriene de contact sau a șinelor de contact

Prezenta specificație se aplică tunelurilor de peste 5 km lungime.

(a)

Sistemul de alimentare cu energie electrică pentru tracțiune din tuneluri se împarte în secțiuni, fiecare nedepășind 5 km. Prezenta specificație se aplică numai dacă sistemul de semnalizare permite prezența în tunel a mai mult de un tren pe fiecare fir de cale ferată simultan.

(b)

Se asigură controlul de la distanță și comutarea fiecărui „post de secționare”.

(c)

La punctul de comutare se prevede un mijloc de comunicație și de iluminare pentru a permite operarea manuală în siguranță și întreținerea echipamentului de comutare.

4.2.2.2.   Împământarea liniei aeriene de contact sau a șinei de contact

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

(a)

Trebuie prevăzute dispozitive de împământare la punctele de intrare în tunel și, în cazul în care procedurile de împământare permit împământarea unei singure secțiuni, în apropierea punctelor de separare dintre secțiuni. Respectivele dispozitive sunt fie portabile, fie instalații fixe controlate de la distanță.

(b)

Se asigură mijloacele de comunicație și de iluminare necesare operațiunilor de împământare.

(c)

Procedurile și responsabilitățile legate de împământare se definesc de către administratorul de infrastructură împreună cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pe baza scenariilor de urgență luate în considerare în planul de urgență.

4.2.2.3.   Alimentarea cu energie electrică

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

Sistemul de distribuție a energiei electrice din tunel trebuie să fie adecvat pentru echipamentele serviciilor de intervenție în caz de urgență, în conformitate cu planul de urgență pentru respectivul tunel. Unele grupuri naționale de servicii de intervenție în caz de urgență pot fi autonome din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică. În acest caz, poate fi oportună posibilitatea de a nu prevedea instalații de alimentare cu energie electrică pentru uzul acestor grupuri. O astfel de decizie trebuie însă descrisă în planul de urgență.

4.2.2.4.   Cerințe aplicabile cablurilor electrice din tuneluri

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

În caz de incendiu, cablurile expuse trebuie să aibă caracteristici de inflamabilitate scăzută, propagare scăzută a incendiului, toxicitate redusă și densitate a fumului redusă. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când cablurile respectă cel puțin cerințele pentru clasele B2CA, s1a, a1, prevăzute în Decizia 2006/751/CE a Comisiei.

4.2.2.5.   Fiabilitatea instalațiilor electrice

Prezenta specificație se aplică tuturor tunelurilor de peste 1 km lungime.

(a)

Instalațiile electrice relevante pentru siguranță (detectoarele de incendii, luminile de urgență, comunicațiile în caz de urgență și orice alt sistem identificat de administratorul de infrastructură sau de entitatea contractantă ca fiind vital pentru siguranța călătorilor în tunel) trebuie protejate împotriva deteriorării produse de impactul mecanic, de căldură sau de foc.

(b)

Sistemul de distribuție trebuie proiectat astfel încât să permită sistemului să suporte avariile inevitabile (de exemplu) prin alimentarea cu energie a legăturilor alternative.

(c)

Autonomie și fiabilitate: trebuie să fie disponibilă o sursă alternativă de energie electrică pentru o perioadă corespunzătoare după ce sursa principală de energie electrică s-a defectat. Timpul necesar trebuie să respecte scenariile de evacuare și să fie luat în considerare și indicat în planul de urgență.

4.2.3.   Subsistemul material rulant

(a)

În contextul prezentei STI, subsistemul material rulant se împarte în categoriile de mai jos.

1.

Materialul rulant de categoria A pentru transportul de călători (inclusiv locomotivele de călători) destinat să fie exploatat pe linii incluse în domeniul de aplicare al prezentei STI, în cazul în care distanța dintre punctele de stingere a incendiilor sau lungimea tunelurilor nu depășește 5 km.

2.

Materialul rulant de categoria B pentru transportul de călători (inclusiv locomotivele de călători) destinat să fie exploatat pe linii incluse în domeniul de aplicare al prezentei STI, indiferent de lungimea tunelurilor.

3.

Locomotivele de marfă și unitățile autopropulsate proiectate să transporte o altă sarcină utilă decât călătorii, de exemplu poștă și mărfuri, destinate să fie exploatate în toate tunelurile pe linii incluse în domeniul de aplicare al prezentei STI, indiferent de lungimea tunelurilor. Locomotivele proiectate să tracteze trenuri de marfă, precum și trenuri de călători se încadrează la ambele categorii și trebuie să respecte cerințele pentru ambele categorii.

4.

Mașinile de cale autopropulsate, atunci când sunt în regim de transport, destinate să fie exploatate în toate tunelurile pe linii incluse în domeniul de aplicare al prezentei STI, indiferent de lungimea tunelurilor.

(b)

Categoria de material rulant se înregistrează în dosarul tehnic și va rămâne valabilă indiferent de revizuirile viitoare ale prezentei STI.

4.2.3.1.   Măsuri de prevenire a incendiilor

Prezenta secțiune se aplică tuturor categoriilor de material rulant.

4.2.3.1.1.   Cerințe privind materialele

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.2.1 din STI LOC&PAS. Aceste cerințe se aplică și echipamentelor CCS de la bord.

4.2.3.1.2.   Măsuri specifice pentru lichide inflamabile

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.2.2 din STI LOC&PAS.

4.2.3.1.3.   Detectarea supraîncălzirii cutiilor de osie

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.2.3 din STI LOC&PAS.

4.2.3.2.   Măsuri de detectare și de combatere a incendiilor

4.2.3.2.1.   Extinctoare portabile

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.3.1 din STI LOC&PAS.

4.2.3.2.2.   Sisteme de detectare a incendiilor

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.3.2 din STI LOC&PAS.

4.2.3.2.3.   Sistem automat de combatere a incendiilor pentru unități diesel de marfă

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.3.3 din STI LOC&PAS.

4.2.3.2.4.   Sisteme de limitare a propagării incendiilor și de combatere a incendiilor pentru materialul rulant de călători

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.3.4 din STI LOC&PAS.

4.2.3.2.5.   Sisteme de limitare a propagării incendiilor și de combatere a incendiilor pentru locomotivele de marfă și pentru unitățile autopropulsate de marfă

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.3.5 din STI LOC&PAS.

4.2.3.3.   Cerințe referitoare la situațiile de urgență

4.2.3.3.1.   Sistemul de lumini de urgență din tren

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.4.1 din STI LOC&PAS.

4.2.3.3.2.   Controlul fumului

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.4.2 din STI LOC&PAS.

4.2.3.3.3.   Semnalul de alarmă pentru călători și mijloace de comunicații

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.4.3 din STI LOC&PAS.

4.2.3.3.4.   Capacitatea de rulare

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.4.4 din STI LOC&PAS.

4.2.3.4.   Cerințe referitoare la evacuare

4.2.3.4.1.   Ieșirile de urgență pentru călători

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.5.1 din STI LOC&PAS.

4.2.3.4.2.   eșirile de urgență ale cabinei de conducere

Cerințele sunt prevăzute la clauza 4.2.10.5.2 din STI LOC&PAS.

4.3.   Specificații funcționale și tehnice ale interfețelor

4.3.1.   Interfețe cu subsistemul control-comandă și semnalizare (CCS)

Interfața cu subsistemul CCS

STI SRT

 

STI CCS

 

Parametrul

Clauza

Parametrul

Clauza

Comunicații radio

4.2.1.8 litera (a)

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare GSM-R

4.2.4

Caracteristicile materialelor

4.2.2.4

Cerințe esențiale

Capitolul 3

Caracteristicile materialelor

4.2.3.1.1

Cerințe esențiale

Capitolul 3

4.3.2.   Interfețe cu subsistemul exploatare și management al traficului

Interfața cu subsistemul OPE

STI SRT

 

STI OPE

 

Parametrul

Clauza

Parametrul

Clauza

Norme de urgență

4.4.1

Asigurarea faptului că trenul este în stare de funcționare

4.2.2.7

Plecarea trenului

4.2.3.3

Exploatare în condiții de avarie

4.2.3.6

Plan de urgență pentru tunel

4.4.2

Gestionarea unei situații de urgență

4.2.3.7

Exerciții

4.4.3

Furnizarea de informații călătorilor cu privire la situațiile de urgență și siguranța la bordul trenului

4.4.5

Competența personalului de tren și a altor membri ai personalului cu privire la aspecte specifice tunelurilor

4.6.1

Competențe profesionale

4.6.1

Elemente specifice pentru personalul de tren și personalul auxiliar

4.6.3.2.3

4.4.   Norme de exploatare

(a)

Normele de exploatare se elaborează în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranței de care dispune administratorul de infrastructură. Normele menționate iau în considerare documentația legată de exploatare care face parte din dosarul tehnic impus de articolul 18 alineatul (3) și detaliat în anexa VI la Directiva 2008/57/CE.

Următoarele norme de exploatare nu fac parte din evaluarea subsistemelor structurale.

4.4.1.   Norme de urgență

Prezentele norme se aplică tuturor tunelurilor.

Având în vedere cerințele esențiale din capitolul 3, normele de exploatare specifice siguranței în tuneluri sunt după cum urmează:

(a)

Norma de exploatare este de a monitoriza starea trenului înainte de intrarea în tunel, pentru a detecta orice defect care ar putea afecta comportamentul său de rulare și pentru a lua măsuri corespunzătoare.

(b)

În cazul unui incident produs în afara tunelului, norma de exploatare este de a opri un tren care prezintă o defecțiune care ar putea afecta comportamentul său de rulare înainte de intrarea în tunel.

(c)

În cazul unui incident produs în interiorul tunelului, norma de exploatare este de a conduce trenul în afara tunelului sau până la primul punct de stingere a incendiilor.

4.4.2.   Plan de urgență pentru tunel

Prezentele norme se aplică tunelurilor cu lungimea > 1 km.

(a)

Se elaborează un plan de urgență sub îndrumarea administratorului sau a administratorilor de infrastructură, în colaborare cu serviciile de intervenție în caz de urgență și cu autoritățile competente pentru fiecare tunel. Întreprinderile feroviare care intenționează să folosească tunelul trebuie să fie implicate în elaborarea sau adaptarea planului de urgență. Șefii de gară trebuie să fie la rândul lor implicați dacă una sau mai multe gări dintr-un tunel sunt utilizate drept zonă sigură sau punct de stingere a incendiilor.

(b)

Planul de urgență trebuie să fie adaptat la mijloacele disponibile de autosalvare, de evacuare, de luptă împotriva incendiilor și de salvare.

(c)

Pentru planul de urgență se elaborează scenarii detaliate de incidente specifice tunelurilor, adaptate condițiilor locale din tunelul în cauză.

4.4.3.   Exerciții

Prezentele norme se aplică tunelurilor cu lungimea > 1 km.

(a)

Înainte de deschiderea unui singur tunel sau a unei serii de tuneluri, se organizează un exercițiu pe scară largă cuprinzând proceduri de evacuare și de salvare, în care să fie implicate toate categoriile de personal definite în planul de urgență.

(b)

Planul de urgență trebuie să definească modul în care toate organizațiile implicate pot fi familiarizate cu infrastructura, precum și frecvența la care trebuie să aibă loc vizite ale tunelului și exerciții de simulare pe calculator sau de alt tip.

4.4.4.   Proceduri de izolare și de împământare

Prezentele norme se aplică tuturor tunelurilor.

(a)

Dacă este necesară întreruperea alimentării cu energie electrică pentru tracțiune, administratorul de infrastructură se asigură că secțiunile relevante ale rețelei catenare sau ale șinei de contact au fost decuplate și informează serviciile de intervenție în caz de urgență înainte de intrarea acestora în tunel sau într-o secțiune a tunelului.

(b)

Responsabilitatea de a întrerupe alimentarea cu energie electrică pentru tracțiune îi revine administratorului de infrastructură.

(c)

Responsabilitatea și procedura de împământare se definesc în planul de urgență. Se ia măsura izolării secțiunii în care a avut loc incidentul.

4.4.5.   Furnizarea de informații călătorilor cu privire la situațiile de urgență și siguranța la bordul trenului

(a)

Întreprinderile feroviare trebuie să informeze călătorii cu privire la procedurile de urgență și de siguranță la bord în tuneluri.

(b)

Atunci când informațiile menționate sunt oferite în scris sau verbal, acestea trebuie prezentate cel puțin în limba țării prin care circulă trenul, plus în limba engleză.

(c)

Trebuie să existe o normă de exploatare care să descrie modul în care personalul de tren asigură evacuarea completă a trenului atunci când este necesar, inclusiv evacuarea persoanelor cu deficiențe de auz care se pot afla în spații închise.

4.4.6.   Norme de exploatare referitoare la trenurile care circulă în tuneluri

(a)

Se permite vehiculelor conforme cu STI, definite la clauza 4.2.3, să circule în tuneluri pe baza următoarelor principii:

1.

Se consideră că materialul rulant de categoria A pentru transportul de călători respectă cerințele privind siguranța în tuneluri aplicabile materialului rulant pe liniile unde distanța dintre punctele de stingere a incendiilor sau lungimea tunelurilor nu depășește 5 km.

2.

Se consideră că materialul rulant de categoria B pentru transportul de călători respectă cerințele privind siguranța în tuneluri aplicabile materialului rulant pe toate liniile.

3.

Se consideră că locomotivele de marfă respectă cerințele privind siguranța în tuneluri aplicabile materialului rulant pe toate liniile. Cu toate acestea, se permite administratorilor de infrastructură care au tuneluri mai lungi de 20 km să impună ca, pentru tractarea trenurilor de marfă în astfel de tuneluri, să se folosească locomotive cu o capacitate de rulare echivalentă cu cea a materialului rulant de categoria B pentru transportul de călători. Această cerință trebuie să fie clar menționată în registrul de infrastructură definit la clauza 4.8.1 și în documentul de referință al rețelei deținut de administratorul de infrastructură.

4.

Se consideră că mașinile de cale respectă cerințele privind siguranța în tuneluri aplicabile materialului rulant pe toate liniile.

5.

Trenurile de marfă sunt admise în toate tunelurile în conformitate cu condițiile specificate la clauza 1.1.3.1. Pot exista norme de exploatare care să reglementeze exploatarea în condiții de siguranță a traficului de marfă și de călători, de exemplu prin separarea acestor tipuri de trafic.

(b)

Se permite exploatarea materialului rulant de categoria A pe liniile unde distanța dintre punctele de stingere a incendiilor sau lungimea tunelurilor depășește 5 km, în cazul în care la bord nu se află călători.

(c)

Trebuie instituite norme de exploatare pentru a se evita panica și evacuarea spontană, necontrolată, în cazul unei opriri prelungite a unui tren într-un tunel fără existența unui incident cald sau rece.

4.5.   Norme de întreținere

4.5.1.   Infrastructură

Înainte de darea în exploatare a unui tunel trebuie pregătit un dosar de întreținere care cuprindă cel puțin:

1.

Identificarea elementelor supuse uzurii, defectării, îmbătrânirii sau altor forme de deteriorare sau de degradare.

2.

Specificarea limitelor de utilizare a elementelor prevăzute la subpunctul 1 și o descriere a măsurilor care trebuie luate pentru a preveni depășirea acestor limite.

3.

Identificarea elementelor care sunt relevante pentru situațiile de urgență și pentru gestionarea lor.

4.

Verificările periodice și activitățile de service necesare pentru a se asigura buna funcționare a componentelor și a sistemelor prevăzute la subpunctul 3.

4.5.2.   Întreținerea materialului rulant

Cerințele de întreținere pentru materialul rulant sunt prevăzute în STI LOC&PAS.

4.6.   Calificări profesionale

Calificările profesionale ale personalului care sunt necesare pentru operațiunile specifice siguranței în tuneluri din cadrul subsistemelor vizate de prezenta STI și în conformitate cu normele de exploatare de la clauza 4.4 al prezentei STI sunt următoarele:

4.6.1.   Competența personalului de tren și a altor membri ai personalului cu privire la aspecte specifice tunelurilor

(a)

Întregul personal care conduce sau însoțește un tren, precum și personalul care autorizează mișcările trenurilor trebuie să dețină cunoștințele necesare și capacitatea de a pune în practică respectivele cunoștințe pentru a gestiona situațiile grave în cazul unui incident.

(b)

Pentru personalul care îndeplinește sarcini de însoțire a trenurilor, cerințele generale sunt specificate în STI OPE.

(c)

Personalul de tren, definit în STI OPE, trebuie să aibă cunoștințe despre comportamentul de siguranță corespunzător în tuneluri și, în special, să poată evacua persoanele aflate la bordul unui tren atunci când trenul este oprit într-un tunel.

(d)

Acest lucru implică în special instruirea călătorilor să treacă în următorul vagon sau să coboare din tren și conducerea acestora afară din tren spre o zonă sigură.

(e)

Personalul auxiliar al trenului (de exemplu, servicii de alimentație, curățenie), care nu face parte din personalul de tren definit mai sus, trebuie să fie pregătit, în plus față de instruirea sa de bază, să sprijine acțiunile personalului de tren.

(f)

Pregătirea profesională a inginerilor și managerilor responsabili cu întreținerea și exploatarea subsistemelor trebuie să includă subiectul siguranței în tunelurile feroviare.

4.7.   Condiții de sănătate și de siguranță

Condițiile de sănătate și de siguranță ale personalului necesar pentru operațiunile specifice siguranței în tuneluri pentru subsistemele vizate de prezenta STI și pentru aplicarea STI sunt următoarele:

4.7.1.   Dispozitiv de autosalvare

Unitățile de tracțiune cu personal ale trenurilor de marfă trebuie dotate cu un dispozitiv de autosalvare pentru mecanicul de locomotivă și pentru alte persoane de la bord, care să îndeplinească fie specificațiile menționate în apendicele A indicele 2, fie specificațiile menționate în apendicele A indicele 3. Întreprinderea feroviară trebuie să aleagă una dintre cele două soluții definite în specificațiile menționate.

4.8.   Registrele de infrastructură și de material rulant

4.8.1.   Registrul de infrastructură

Caracteristicile infrastructurii care trebuie înscrise în „registrul de infrastructură feroviară” sunt enumerate în Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE a Comisiei din 15 septembrie 2011 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară.

4.8.2.   Registrul de material rulant

Caracteristicile materialului rulant care trebuie înscrise în „registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare” sunt enumerate în Decizia de punere în aplicare 2011/665/UE a Comisiei din 4 octombrie 2011 privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare.

5.   ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

În STI SRT nu este definit niciun element constitutiv de interoperabilitate.

6.   EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI/SAU A ADECVĂRII PENTRU UTILIZARE A ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ȘI VERIFICAREA SUBSISTEMULUI

6.1.   Elemente constitutive de interoperabilitate

Nu se aplică, de vreme ce în STI SRT nu a fost definit niciun element constitutiv de interoperabilitate.

6.2.   Subsisteme

6.2.1.   Verificarea CE (generalități)

(a)

Verificarea CE a unui subsistem trebuie realizată conform unuia dintre modulele următoare sau unei combinații între respectivele module, definite în Decizia 2010/713/UE:

—   Modulul SB: Examinarea CE de tip

—   Modulul SD: Verificarea CE bazată pe sistemul de management al calității procesului de producție

—   Modulul SF: Verificarea CE bazată pe verificarea produsului

—   Modulul SG: Verificarea CE bazată pe verificarea unității

—   Modulul SH1: Verificarea CE bazată pe un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului

(b)

Procesul de aprobare și cuprinsul evaluării se definesc de către solicitant împreună cu organismul notificat conform cerințelor definite în prezenta STI și în conformitate cu normele prevăzute în secțiunea 7 a prezentei STI.

6.2.2.   Procedurile aferente verificării CE a unui subsistem (module)

(a)

Solicitantul alege unul dintre modulele sau una dintre combinațiile de module indicate în tabelul următor.

Proceduri de evaluare

Subsistem de evaluat

Modulul SB+SD

Modulul SB+SF

Modulul SG

Modulul SH1

Subsistemul material rulant

X

X

 

X

Subsistemul energie

 

 

X

X

Subsistemul infrastructură

 

 

X

X

(b)

Caracteristicile subsistemului care trebuie evaluate în timpul fazelor relevante sunt indicate în apendicele B.

6.2.3.   Soluții existente

(a)

Dacă o soluție existentă este deja evaluată pentru o cerere în condiții comparabile și se află în exploatare, atunci se aplică următorul proces:

(b)

Solicitantul demonstrează că rezultatele testelor și ale verificărilor pentru evaluarea anterioară a cererii respectă cerințele prezentei STI. În acest caz, evaluarea anterioară de tip a caracteristicilor aferente subsistemului rămâne valabilă în ceea ce privește noua cerere.

6.2.4.   Soluții inovatoare

(a)

Soluțiile inovatoare sunt soluții tehnice care satisfac cerințele funcționale și spiritul prezentei STI, însă nu sunt pe deplin în conformitate cu aceasta.

(b)

Dacă se propune o soluție inovatoare, fabricantul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în cadrul Uniunii Europene aplică procedura descrisă la articolul 8.

6.2.5.   Evaluarea întreținerii

(a)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, un organism notificat trebuie să fie responsabil cu alcătuirea dosarului tehnic care conține documentația solicitată pentru exploatare și întreținere.

(b)

Organismul notificat trebuie să verifice numai dacă a fost furnizată documentația solicitată pentru exploatare și întreținere, definită la clauza 4.5 din prezenta STI. Organismul notificat nu are obligația de a verifica informațiile cuprinse în documentația furnizată.

6.2.6.   Evaluarea normelor de exploatare

În conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE, atunci când solicită un certificat sau o autorizație de siguranță nouă sau modificată, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură trebuie să demonstreze că respectă cerințele prezentei STI în cadrul propriului sistem de management al siguranței. Respectarea normelor de exploatare ale prezentei STI nu necesită evaluarea de către un organism notificat.

6.2.7.   Cerințe suplimentare pentru evaluarea specificațiilor care vizează administratorul de infrastructură

6.2.7.1.   Prevenirea accesului neautorizat la ieșirile de urgență și la compartimentele pentru echipamente

Evaluarea trebuie să confirme că:

(a)

ușile de evacuare la suprafață și ușile compartimentelor tehnice sunt prevăzute cu încuietori corespunzătoare;

(b)

încuietorile instalate sunt conforme cu strategia în materie de siguranță pentru tunel și pentru infrastructura adiacentă;

(c)

ieșirile de urgență nu pot fi încuiate din interior și trebuie să poată fi deschise de persoanele evacuate;

(d)

sunt disponibile modalități de acces pentru serviciile de intervenție în caz de urgență.

6.2.7.2.   Rezistența la foc a structurilor tunelului

Organismul notificat trebuie să evalueze conformitatea cu cerințele pentru protecția împotriva incendiilor aplicabile structurilor, definite la clauza 4.2.1.2, folosind rezultatele calculelor și/sau ale testelor făcute de solicitant sau folosind o metodă echivalentă.

1.

Pentru a demonstra că integritatea căptușelii unui tunel se menține o perioadă suficient de lungă pentru a permite autosalvarea, evacuarea călătorilor și a personalului și intrarea în acțiune a serviciilor de intervenție în caz de urgență, este suficient să se demonstreze că respectiva căptușeală a tunelului poate rezista la fel de mult timp la o temperatură de 450 °C la nivelul tavanului.

2.

Evaluarea rezistenței tunelurilor imersate sau a tunelurilor care pot cauza prăbușirea unor structuri adiacente importante se efectuează în conformitate cu o „curbă temperatură-timp” adecvată aleasă de solicitant.

Această verificare nu este necesară pentru tunelurile în stâncă fără sprijin suplimentar.

6.2.7.3.   Reacția la foc a materialelor de construcții

Pentru evaluarea prevăzută la punctul 4.2.1.3 litera (c), organismul notificat verifică numai dacă este prezentă lista materialelor care nu ar contribui în mod semnificativ la un incendiu.

6.2.7.4.   Mijloace de autosalvare, de salvare și de evacuare în cazul unui incident

(a)

Organismul notificat verifică dacă soluția adoptată este identificată clar printr-o declarație în dosarul tehnic și dacă aceasta respectă cerințele de la clauza 4.2.1.5. Pentru a evalua evoluția condițiilor din zona de siguranță în timpul unui incident, organismul notificat verifică dacă ușile și structurile care separă zona de siguranță de tunel pot suporta creșterea temperaturii în cel mai apropiat tub.

(b)

În cazul în care se aplică clauza 4.2.1.2 litera (b), ușile de acces la zonele sigure se pot evalua pe baza unei curbe diferite de cea aleasă conform clauzei 6.2.7.2 subpunctul (2) de mai sus.

6.2.7.5.   Accesul și echipamentele serviciilor de intervenție în caz de urgență

Organismul notificat confirmă, prin verificarea dosarului tehnic și luând în considerare și dovada consultării serviciilor de intervenție în caz de urgență, că au fost îndeplinite cerințele aplicabile din secțiunile 4.2.1 și 4.4.

6.2.7.6.   Fiabilitatea instalațiilor electrice

Organismul notificat confirmă numai faptul că a fost efectuată o evaluare a modurilor de defectare, care îndeplinește cerințele funcționale de la punctul 4.2.2.5.

6.2.8.   Cerințe suplimentare pentru evaluarea specificațiilor care vizează întreprinderea feroviară

6.2.8.1.   Dispozitivul de autosalvare

Evaluarea conformității este descrisă în specificațiile menționate în apendicele A, indicele 2, 3, 4.

7.   PUNEREA ÎN APLICARE

Prezenta secțiune definește strategia de punere în aplicare a STI SRT.

(a)

Prezenta STI nu necesită modificări ale subsistemelor care se află deja în exploatare, cu excepția cazului în care acestea sunt modernizate sau reînnoite.

(b)

În cazul în care nu se definește altfel în secțiunea 7.3 „Cazuri specifice”, se consideră că orice material rulant nou de categoria B care respectă STI atinge un nivel mai ridicat de siguranță în ceea ce privește incendiile și tunelurile decât materialul rulant care nu respectă STI. Această ipoteză se folosește pentru a justifica exploatarea în siguranță a materialului rulant nou care respectă STI în tunelurile vechi, care nu sunt conforme STI. Prin urmare, toate trenurile de categoria B care respectă STI se consideră adecvate pentru integrarea în siguranță, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, în circulația prin toate tunelurile care nu respectă STI și care sunt incluse în domeniul geografic de aplicare al prezentei STI.

(c)

Fără a aduce atingere celor menționate anterior, pentru a se obține nivelul dorit de siguranță în tuneluri pot fi necesare măsuri suplimentare față de cele stabilite în prezenta STI. Astfel de măsuri pot fi impuse numai în cazul subsistemelor infrastructură, energie și exploatare și trebuie să nu restricționeze autorizarea materialului rulant conform cu STI sau utilizarea acestuia.

7.1.   Aplicarea prezentei STI în cazul subsistemelor noi

7.1.1.   Generalități

(a)

Prezenta STI se aplică tuturor subsistemelor incluse în domeniul său de aplicare care sunt date în exploatare după data sa de aplicare, cu excepția cazului în care se definește altfel în secțiunile de mai jos.

(b)

Aplicarea prezentei STI în cazul mașinilor de cale este voluntară. În situația în care mașinile de cale nu sunt evaluate și declarate a fi în conformitate cu prezenta STI, ele trebuie să se supună normelor naționale. În acest caz, se aplică articolele 24 și 25 din Directiva 2008/57/CE.

7.1.2.   Material rulant nou

Pentru materialul rulant nou, se aplică normele de aplicare stabilite la clauza 7.1.1 din STI LOC&PAS.

7.1.3.   Infrastructuri noi

Prezenta STI se aplică tuturor infrastructurilor noi care intră în domeniul său de aplicare.

7.2.   Aplicarea prezentei STI în cazul subsistemelor aflate deja în exploatare

7.2.1.   Modernizarea sau reînnoirea materialului rulant

În cazul reînnoirii sau al modernizării materialului rulant existent, se aplică normele de aplicare stabilite la clauza 7.1.2 din STI LOC&PAS.

7.2.2.   Măsuri de modernizare și de reînnoire pentru tuneluri

Luând în considerare articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, orice modificare a parametrilor de bază ai subsistemelor structurale prevăzuți în prezenta STI se consideră că afectează nivelul general de siguranță al infrastructurii subsistemului în cauză. Prin urmare, statele membre trebuie să decidă în ce măsură trebuie aplicată prezenta STI în cazul proiectului respectiv. Dacă nu se definește altfel în secțiunea 7.3 „Cazuri specifice”, rezultatul lucrărilor de reînnoire sau de modernizare trebuie să asigure menținerea sau îmbunătățirea compatibilității instalațiilor fixe cu materialul rulant care respectă STI.

7.2.3.   Subsistemul exploatare

(a)

Aspectele legate de exploatare și punerea lor în aplicare sunt prevăzute în STI OPE.

(b)

Atunci când se dă în exploatare un tunel modernizat sau reînnoit, se aplică cerințele pentru tunelurile noi cuprinse în prezenta STI.

7.2.4.   Exploatarea materialului rulant nou în tuneluri existente

(a)

Categoria materialului rulant nou destinat exploatării în tuneluri existente trebuie selectată în conformitate cu clauza 4.4.6 litera (a).

(b)

Cu toate acestea, un stat membru poate permite exploatarea materialului rulant nou de categoria A în tunelurile existente mai lungi de 5 km, cu condiția ca exploatarea unui astfel de material rulant nou să ofere un nivel de protecție împotriva incendiilor echivalent sau îmbunătățit față de exploatarea materialului rulant precedent. Nivelul de siguranță echivalent sau îmbunătățit pentru călători și pentru personal se demonstrează cu ajutorul metodei comune de siguranță pentru evaluarea riscurilor.

7.3.   Cazuri specifice

7.3.1.   Generalități

(a)

Cazurile specifice, descrise la clauza următoare, cuprind dispoziții speciale care sunt necesare și autorizate pe anumite rețele din fiecare stat membru.

(b)

Respectivele cazuri specifice sunt clasificate drept cazuri „T” (cazuri „temporare”): se prevede posibilitatea includerii acestora în viitor în sistemul vizat. Prin urmare, cazurile menționate vor fi reexaminate în cadrul revizuirilor viitoare ale prezentei STI.

(c)

Orice caz specific aplicabil materialului rulant care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI este detaliat în STI LOC&PAS.

7.3.2.   Norme de exploatare referitoare la trenurile care rulează în tuneluri (clauza 4.4.6)

(a)   Cazul specific al Italiei („T”)

Cerințele suplimentare pentru materialul rulant destinat exploatării în tunelurile italiene existente sunt detaliate la clauza 7.3.2.20 din STI LOC&PAS.

(b)   Cazul specific al tunelului de sub Canalul Mânecii („T”)

Cerințele suplimentare pentru materialul rulant de călători destinat exploatării în tunelul de sub Canalul Mânecii sunt detaliate la clauza 7.3.2.21 din STI LOC&PAS.

Apendicele A

Standarde sau documente normative menționate în prezenta STI

 

STI

 

Nr. indice

Caracteristicile care trebuie evaluate

Clauza

Document normativ

1

Proiectarea semnalizării de evacuare

4.2.1.5.5

ISO 3864-1:2011

2

Specificație și evaluare a dispozitivului de autosalvare

4.7.1

6.2.8.1

EN 402:2003

3

Specificație și evaluare a dispozitivului de autosalvare

4.7.1

6.2.8.1

EN 403:2004

4

Evaluarea dispozitivului de autosalvare

6.2.8.1

EN 13794:2002

Apendicele B

Evaluarea subsistemelor

Pentru materialul rulant, caracteristicile de subsistem care trebuie evaluate în diferitele faze ale proiectării, dezvoltării și producției sunt indicate în STI LOC&PAS.

Pentru infrastructură și energie, caracteristicile de subsistem care trebuie evaluate în diferitele faze ale proiectării, dezvoltării și producției sunt marcate cu X în tabelul următor.

Caracteristici care trebuie evaluate

Linie nouă sau proiect de modernizare/reînnoire

Proceduri speciale de evaluare

Analiza proiectului

Asamblarea înainte de darea în exploatare

1

2

3

4.2.1.1.

Prevenirea accesului neautorizat la ieșirile de urgență și la compartimentele tehnice

X

X

6.2.7.1

4.2.1.2.

Rezistența la foc a structurilor tunelului

X

 

6.2.7.2

4.2.1.3.

Reacția la foc a materialelor de construcții

X

 

6.2.7.3

4.2.1.4.

Detectarea incendiilor în compartimentele tehnice

X

X

 

4.2.1.5.

Mijloace de evacuare

X

 

6.2.7.4

4.2.1.6.

Căi de evacuare

X

 

 

4.2.1.7.

Puncte de stingere a incendiilor

X

 

 

4.2.1.8.

Comunicații în caz de urgență

X

 

 

4.2.2.1.

Segmentarea liniei aeriene de contact sau a șinelor de contact

X

X

 

4.2.2.2.

Împământarea liniei aeriene de contact sau a șinei de contact

X

X

 

4.2.2.3.

Alimentarea cu energie electrică

X

 

 

4.2.2.4.

Cerințe aplicabile cablurilor electrice din tuneluri

X

 

 

4.2.2.5.

Fiabilitatea instalațiilor electrice

X

 

 


Top