Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1230

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1230/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 331, 18.11.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1230/oj

18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1230/2014 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2014

privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru bilizinatul de cupru. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea respectivă se referă la autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale, urmând ca această substanță să fie clasificată în categoria „aditivi nutriționali”.

(4)

În avizul său din 3 iulie 2014 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, bilizinatul de cupru nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului și că utilizarea sa poate fi considerată ca o sursă eficace de cupru pentru toate speciile de animale. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în hrana animalelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea bilizinatului de cupru arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea substanței în cauză ar trebui să fie autorizată, în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanța menționată în anexă, aparținând categoriei „aditivi nutriționali” și grupei funcționale „compuși de oligoelemente”, este autorizată ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3796.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Conținut de element (Cu) în mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor nutriționali. Grupa funcțională: compuși de oligoelemente

3b411

Bilizinat de cupru

Caracteristicile aditivului:

Pulbere sau granule, cu un conținut de cupru ≥ 14,5 % și lizină ≥ 84,0 %.

Caracterizarea substanței active:

Chelat de cupru al L-lizinei-HCl

Formula chimică: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numărul CAS: 53383-24-7

Metode de analiză  (1):

Pentru cuantificarea conținutului de lizină în aditivul furajer:

cromatografia prin schimb ionic combinată cu derivatizare post-coloană și detecție colorimetrică sau fluorimetrică — EN ISO 17180.

Pentru cuantificarea conținutului total de cupru în aditivul furajer și preamestecuri:

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) — EN 15510;

sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestia sub presiune — EN 15621.

Pentru cuantificarea cuprului total în aditivi din materiile prime pentru hrana animalelor și hrana combinată pentru animale:

spectrometrie de adsorbție atomică (AAS) — Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) — EN 15510 sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestia sub presiune — EN 15621.

Toate speciile de animale

Bovine:

bovine înainte de începerea rumegării: 15 (total);

Alte bovine: 35 (total).

Ovine: 15 (total).

Purcei până la 12 săptămâni: 170 (total).

Crustacee: 50 (total).

Alte animale: 25 (total).

1.

Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec.

2.

Pentru siguranța utilizatorilor: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

3.

Pe etichetă se înscrie următoarea mențiune:

În cazul furajelor destinate oilor, dacă concentrația de cupru din furaj depășește 10 mg/kg:

„Concentrația de cupru din acest furaj poate cauza otrăvirea anumitor soiuri de ovine.”

În cazul furajelor destinate bovinelor după începerea rumegării, dacă concentrația de cupru din furaj este mai mică de 20 mg/kg:

„Concentrația de cupru din acest furaj poate cauza deficit de cupru la vitele care pasc pe pășuni cu concentrație mare de molibden sau sulf.”

„Conținutul de lizină al aditivului ar trebui să fie luat în considerare în stabilirea formulei furajului.”

8 decembrie 2024


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top