EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/72


REGULAMENTUL (UE) NR. 673/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 iunie 2014

privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia

(BCE/2014/26)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 25 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, Banca Centrală Europeană (BCE) creează un grup de mediere pentru soluționarea diferențelor de opinii exprimate de autoritățile competente ale statelor membre participante în cauză cu privire la o anumită obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere instituit prin acel regulament.

(2)

În conformitate cu considerentul 73 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, instituirea grupului de mediere și, în special, componența acestuia ar trebui să asigure soluționarea diferențelor de opinii într-un mod echilibrat, în interesul Uniunii în ansamblu.

(3)

Regulamentul de procedură al grupului de mediere nu aduce atingere procedurii în care un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE cu privire la dezacordul său motivat față de o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4)

Întrucât vicepreședintele Consiliului de supraveghere este membru atât al Consiliului guvernatorilor, cât și al Consiliului de supraveghere, acesta este cel mai bine plasat pentru a prezida grupul de mediere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1

Natura suplimentară

Prezentul regulament suplimentează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene (2). Termenii utilizați în prezentul regulament au sensul stabilit în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL I

GRUPUL DE MEDIERE

Articolul 2

Instituire

În conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, se instituie un grup de mediere.

Articolul 3

Componența

(1)   Grupul de mediere este compus din câte un membru pentru fiecare stat membru participant.

(2)   Vicepreședintele Consiliului de supraveghere, care nu este un membru al grupului de mediere, are funcția de președinte al grupului de mediere.

Articolul 4

Desemnarea membrilor

(1)   Fiecare stat membru participant desemnează un membru al grupului de mediere dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere. Președintele facilitează atingerea unui echilibru între membrii Consiliului guvernatorilor și cei ai Consiliului de supraveghere.

(2)   Mandatul membrilor grupului de mediere expiră în cazul în care aceștia încetează să mai fie membri ai organismului din care au fost desemnați.

(3)   Atunci când acționează în calitate de membru al grupului de mediere, fiecare membru acționează în interesul Uniunii în ansamblu.

Articolul 5

Participarea la ședințele grupului de mediere

(1)   Cu excepția cazului prevăzut la alineatul (2), participarea la ședințele grupului de mediere este permisă numai membrilor, președintelui și secretarului acestuia.

(2)   La invitația grupului de mediere, la anumite ședințe ale grupului de mediere pot participa experți, în cazul în care este nevoie de expertiza acestora.

Articolul 6

Ședințele grupului de mediere

(1)   Oricând președintele consideră necesar, acesta poate convoca o ședință a grupului de mediere.

(2)   Ședințele grupului de mediere au loc la sediul BCE.

(3)   De asemenea, la cererea președintelui, ședințele grupului de mediere pot avea loc prin teleconferință, cu excepția cazului în care cel puțin trei membri se opun.

(4)   Procesele-verbale ale ședințelor grupului de mediere sunt supuse spre aprobare membrilor grupului de mediere la următoarea ședință a acestora sau înainte de aceasta, prin procedură scrisă, iar după aprobare sunt semnate de președinte. Acestea sunt puse la dispoziția Consiliului guvernatorilor și a Consiliului de supraveghere.

(5)   Secretarul Consiliului de supraveghere acționează drept secretar al grupului de mediere. În această funcție, acesta îl asistă pe președintele grupului de mediere la pregătirea ședințelor grupului de mediere și ale comitetului de caz și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor ședințe. De asemenea, acesta îl asistă pe secretarul Consiliului guvernatorilor la pregătirea ședințelor Consiliului guvernatorilor cu privire la toate chestiunile în care a fost implicat grupul de mediere și este responsabil cu întocmirea părții respective a proceselor-verbale.

Articolul 7

Procedura de vot

(1)   Cvorumul necesar pentru ca grupul de mediere să poată vota este de două treimi din membrii săi. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință extraordinară în cadrul căreia membrii pot vota indiferent de cvorum.

(2)   Fiecare membru dispune de un vot. Hotărârile grupului de mediere sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor săi. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv aparține membrului grupului de mediere cu experiența cea mai lungă din punct de vedere al mandatului, în primă instanță, și din punct de vedere al vârstei în cazul în care doi sau mai mulți membri au aceeași situație din punct de vedere al mandatului.

(3)   Grupul de mediere votează la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază o procedură de vot la cererea a trei membri ai grupului de mediere.

(4)   La cererea președintelui, deciziile pot fi luate și prin procedură scrisă.

CAPITOLUL II

MEDIERE

Articolul 8

Cererea de mediere

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre participante care sunt vizate de o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere și au opinii diferite cu privire la acel proiect de decizie pot solicita Consiliului de supraveghere, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea obiecției, inclusiv a motivelor care stau la baza obiecției, să ceară mediere pentru soluționarea acestor diferențe, în vederea asigurării unei separări între politica monetară și sarcinile de supraveghere. Fiecare autoritate competentă vizată face aceasta prin notificarea către Consiliul de supraveghere a unei cereri de mediere, identificând obiecția Consiliului guvernatorilor și incluzând o declarație privind motivele pentru care se cere medierea. Secretariatul va notifica asemenea cereri de mediere membrilor Consiliului de supraveghere.

(2)   Orice altă autoritate competentă a unui stat membru participant vizată de aceeași obiecție și care are opinii diferite cu privire la aceeași obiecție poate transmite o notificare separată prin care să ceară medierea sau se poate alătura unei cereri de mediere existente în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea primei cereri de mediere și își poate exprima opiniile diferite.

(3)   O obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere poate face obiectul medierii o singură dată.

(4)   În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru participant din afara zonei euro a notificat BCE cu privire la dezacordul său motivat față de o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului și cu articolul 13g alineatul (4) din Regulamentul de procedură al BCE, această autoritate nu poate cere medierea în temeiul alineatului (1) cu privire la aceeași obiecție a Consiliului guvernatorilor.

(5)   În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru participant solicită Consiliului de supraveghere să ceară medierea în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea obiecției, Consiliul de supraveghere depune o notificare prin care cere medierea la secretariatul Consiliului guvernatorilor, în termen de zece zile lucrătoare de la primirea obiecției de către Consiliul guvernatorilor. Proiectul relevant de decizie a Consiliului de supraveghere și obiecția relevantă a Consiliului guvernatorilor se anexează la notificarea prin care se cere medierea. Notificarea prin care se cere medierea este comunicată membrilor Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere.

(6)   În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru participant din afara zonei euro care a cerut o mediere cu privire la o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere în temeiul alineatului (1) notifică BCE cu privire la dezacordul său motivat față de respectiva obiecție a Consiliului guvernatorilor în temeiul articolului 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, respectiva cerere de mediere este considerată retrasă.

Articolul 9

Comitetul de caz

(1)   Atunci când este depusă o notificare prin care se cere medierea în conformitate cu articolul 8 alineatul (5), președintele grupului de mediere transmite imediat notificarea membrilor grupului de mediere.

(2)   Pentru fiecare notificare prin care se cere mediere care a fost depusă în conformitate cu articolul 8 alineatul (5), grupul de mediere instituie un comitet de caz in termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării prin care se solicită medierea și informează membrii grupului de mediere cu privire la componența acestuia.

(3)   Comitetul de caz este compus din președintele grupului de mediere care acționează drept președinte al acestuia și alți patru membri desemnați de grupul de mediere dintre membrii grupului de mediere. Grupul de mediere urmărește să obțină un echilibru între membrii Consiliului guvernatorilor și cei ai Consiliului de supraveghere. Comitetul de caz nu include membrul desemnat de statul membru participant a cărui autoritate competentă și-a exprimat opinii diferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau membrul desemnat de statul membru participant a cărui autoritate competentă s-a alăturat unei cereri de mediere existente în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(4)   În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea de către grupul de mediere a notificării prin care se cere medierea, comitetul de caz transmite președintelui grupului de mediere un proiect de aviz care include o analiză privind admisibilitatea și fundamentarea juridică al cererii de mediere. În cazuri urgente, comitetul de caz transmite proiectul de aviz într-o perioadă mai scurtă de timp, care urmează a fi stabilită de președinte.

(5)   Președintele transmite imediat proiectul de aviz grupului de mediere și convoacă o ședință.

CAPITOLUL III

PROCESUL DECIZIONAL

Articolul 10

Medierea

(1)   Grupul de mediere analizează proiectul de aviz pregătit de comitetul de caz și transmite un aviz Consiliului de supraveghere și Consiliului guvernatorilor în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea notificării prin care se cere medierea. În cazuri urgente, grupul de mediere transmite avizul într-o perioadă mai scurtă de timp, care urmează a fi stabilită de președinte.

(2)   Avizul este în formă scrisă și include motivele pe care se întemeiază.

(3)   Avizul grupului de mediere nu este obligatoriu pentru Consiliul de supraveghere și Consiliul guvernatorilor.

Articolul 11

Pregătirea unui nou proiect de decizie

(1)   Atunci când grupul de mediere a emis un aviz, Consiliul de supraveghere, după ce a luat în considerare avizul, poate transmite un nou proiect de decizie Consiliului guvernatorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea avizului grupului de mediere.

(2)   În cazuri urgente, Consiliul de supraveghere poate transmite un nou proiect de decizie într-o perioadă de timp mai scurtă, care urmează a fi stabilită de președintele Consiliului de supraveghere.

(3)   O cerere de mediere referitoare la o obiecție a Consiliului guvernatorilor cu privire la un nou proiect de decizie transmis în conformitate cu alineatul (2) nu este posibilă.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 12

Confidențialitate și secret profesional

(1)   Lucrările grupului de mediere sunt confidențiale. Cu toate acestea, Consiliul guvernatorilor poate autoriza președintele BCE să facă public rezultatul acestor lucrări.

(2)   Documentele întocmite sau deținute de grupul de mediere sunt documente BCE și, prin urmare, sunt clasificate și tratate în conformitate cu articolul 23.3 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

Articolul 13

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 iunie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia 2004/257/CE a Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/2) (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).


Top