EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0641

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune

OJ L 181, 20.6.2014, p. 74–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 29/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/641/oj

20.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/74


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 641/2014 AL COMISIEI

din 16 iunie 2014

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (1), în special articolul 24 alineatul (11), articolul 31 alineatul (2), articolul 34 alineatul (5), articolul 39 alineatul (4), articolul 43 alineatul (13), articolul 45 alineatul (7), articolul 55 alineatul (2), articolul 57 alineatul (4) și articolul 67 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și articolele 20 și 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei (2) prevăd posibilitatea ca fermierii să semneze contracte prin care transferă drepturile la plată care urmează să fie alocate sau dreptul de a primi drepturi la plată, în cazul vânzării sau al arendării exploatației lor. Ar trebui stabilite norme pentru astfel de circumstanțe specifice, în special în ceea ce privește cererile de alocare a drepturilor la plată în astfel de cazuri.

(2)

În sensul articolului 25 alineatul (2), al articolului 26 și al articolului 40 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar să se stabilească norme privind calcularea valorii drepturilor la plată care urmează să fie alocate în cazul transferului unei ferme prin moștenire unui alt fermier care are intenția de a continua activitatea agricolă în exploatația respectivă și care are, la rândul său, dreptul să i se aloce drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază.

(3)

Pentru buna gestionare a schemei de plată de bază, este adecvat să se stabilească norme referitoare la notificarea de către fermieri a autorităților naționale în privința transferurilor de drepturi la plată.

(4)

În vederea alimentării rezervei naționale sau regionale cu drepturi la plată neutilizate, în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar să se stabilească o dată după care drepturile neutilizate, inclusiv drepturile la plată care nu au fost activate sau care altfel nu generează plăți, revin la rezervă.

(5)

Articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că statele membre pot decide să aplice angajamente specifice sau scheme de certificare ca practici echivalente benefice pentru climă și mediu. Pentru a se asigura o evaluare eficace și la timp a practicilor incluse în respectivele angajamente sau scheme de certificare, ar trebui stabilite norme privind procedura de notificare către Comisie și privind evaluarea de către aceasta.

(6)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, nu se aplică nicio obligație de reconversie individuală la nivel de exploatație dacă suprafața de pășune permanentă este menținută în termeni absoluți în anumite limite. Limitele respective trebuie să fie fixate.

(7)

În conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, deciziile menționate la articolul 53 alineatul (4) și alineatul (6) litera (a) din regulamentul respectiv fac obiectul aprobării de către Comisie. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind procedura de evaluare și aprobare de către Comisie.

(8)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Comisia adoptă norme privind procedura de autorizare a terenurilor și a soiurilor în scopul acordării plății specifice pentru cultura de bumbac. În conformitate cu principiul subsidiarității, normele respective ar trebui să se limiteze la stabilirea unei date finale pentru încheierea procedurii în cauză, lăsând în seama statelor membre stabilirea normelor de procedură detaliate.

(9)

Ar trebui stabilite informațiile necesare, care trebuie transmise de statele membre producătorilor în ceea ce privește respectiva autorizare. Pentru a se asigura informarea în timp util a producătorilor, ar trebui stabilită o dată finală pentru aceste notificări.

(10)

În scopul monitorizării aplicării corecte a normelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea dintre piloni, este necesar să se specifice anumite obligații de notificare în ceea ce privește informațiile care trebuie notificate de statele membre în legătură cu deciziile luate în conformitate cu articolul 14 din regulamentul menționat.

(11)

În scopul fixării plafoanelor financiare instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și pentru a se verifica respectarea plafoanelor respective, este necesar să se specifice anumite obligații de notificare, în special în ceea ce privește informațiile care trebuie notificate de statele membre cu privire la deciziile adoptate în conformitate cu articolul 22 alineatele (2) și (3), cu articolul 42 alineatul (1), cu articolul 49 alineatul (1) și cu articolul 51 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(12)

Din motive de eficiență, este adecvat să se prevadă că notificările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, al Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 și al prezentului regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (3).

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește norme de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește:

(a)

dispozițiile generale referitoare la plățile directe;

(b)

schema de plată de bază;

(c)

plata pentru fermierii care utilizează practici agricole benefice pentru climă și mediu;

(d)

sprijinul cuplat facultativ;

(e)

plata specifică pentru cultura de bumbac;

(f)

notificările care trebuie făcute de statele membre.

Articolul 2

Principii generale

Statele membre implementează prezentul regulament în conformitate cu criterii obiective și în așa fel încât să asigure un tratament egal al fermierilor și să evite denaturări ale pieței și ale concurenței, promovând totodată o gestionare sustenabilă a resurselor naturale și măsurile climatice.

CAPITOLUL 2

SCHEMA DE PLATĂ DE BAZĂ

SECȚIUNEA 1

Prima alocare a drepturilor la plată

Articolul 3

Cererea de alocare a drepturilor la plată în cazul vânzării sau al arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în temeiul articolului 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013

În cazul vânzării sau al arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în conformitate cu articolul 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cererea de alocare a drepturilor la plată se depune de către cumpărător sau, respectiv, de către arendaș. Cererea în cauză include următoarele informații:

(a)

detalii privind contractul de vânzare sau, respectiv, de arendare, inclusiv clauza contractuală relevantă și/sau, în cazul în care statul membru o solicită, o copie a respectivului contract;

(b)

datele de identificare ale fermierului care a transferat dreptul de a primi drepturi către cumpărător sau arendaș, inclusiv, dacă este disponibilă, identificarea unică a beneficiarului menționată la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei (4).

În plus, statele membre solicită de la cumpărător sau de la arendaș toate informațiile necesare pentru verificarea aplicării articolului 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

Articolul 4

Cererea de alocare a drepturilor la plată în cazul vânzării cu utilizarea unei clauze contractuale în temeiul articolului 20 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014

(1)   În cazul vânzării cu utilizarea unei clauze contractuale în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, cererea de alocare a drepturilor la plată care fac obiectul clauzei respective se depune de către vânzător. Cererea în cauză include următoarele informații:

(a)

detalii privind contractul de vânzare, inclusiv clauza contractuală relevantă și/sau, în cazul în care statul membru o solicită, o copie a respectivului contract de vânzare;

(b)

numărul de hectare eligibile care fac obiectul respectivei clauze contractuale;

(c)

datele de identificare ale fermierului în favoarea căruia se face transferul în temeiul clauzei respective, inclusiv, dacă este disponibilă, identificarea unică a beneficiarului menționată la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

(2)   Un stat membru poate permite cumpărătorului să depună cererea de alocare a drepturilor la plată în numele vânzătorului. În acest caz, statul membru verifică dacă vânzătorul a autorizat cumpărătorul să depună cererea.

Articolul 5

Cererea de alocare a drepturilor la plată în cazul arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în temeiul articolului 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014

(1)   În cazul arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, cererea de alocare a drepturilor la plată care fac obiectul clauzei respective se depune de către arendator. Cererea în cauză include următoarele informații:

(a)

detalii privind contractul de arendare, inclusiv clauza contractuală relevantă și/sau, în cazul în care statul membru o solicită, o copie a respectivului contract de arendare;

(b)

numărul de hectare eligibile care fac obiectul respectivei clauze contractuale;

(c)

datele de identificare ale fermierului în favoarea căruia se face transferul în temeiul clauzei respective, inclusiv, dacă este disponibilă, identificarea unică a beneficiarului menționată la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

(2)   Un stat membru poate permite arendașului să depună cererea de alocare a drepturilor la plată în numele arendatorului. În acest caz, statul membru verifică dacă arendatorul a autorizat arendașul să depună cererea.

Articolul 6

Valoarea drepturilor la plată în caz de moștenire

(1)   În statele membre care aplică articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, în cazul în care un fermier are dreptul să i se aloce drepturi în conformitate cu articolul 24 din regulamentul menționat, în plus față de dreptul de a primi drepturi la plată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, valoarea drepturilor la plată ale fermierului care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se calculează luând în considerare suma datelor pentru 2014 referitoare la exploatația sa inițială și la exploatația moștenită sau la o parte din exploatația moștenită.

(2)   În statele membre care aplică articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, în cazul în care un fermier are dreptul să i se aloce drepturi la plată în conformitate cu articolul 39 din regulamentul menționat, în plus față de dreptul de a primi drepturi la plată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, valoarea drepturilor la plată ale fermierului care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se bazează pe suma datelor pentru anul în cauză referitoare la exploatația sa inițială și la exploatația moștenită sau la o parte din exploatația moștenită.

SECȚIUNEA 2

Activarea și transferul drepturilor la plată

Articolul 7

Activarea drepturilor la plată în cazul vânzării sau arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în temeiul articolului 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau al articolelor 20 și 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014

(1)   În cazul vânzării sau al arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în conformitate cu articolul 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, prima cerere de plată a cumpărătorului sau a arendașului în cadrul schemei de plată de bază trebuie depusă în același an cu cererea de alocare a drepturilor la plată menționată la articolul 3 din prezentul regulament.

(2)   În cazul vânzării cu utilizarea unei clauze contractuale în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, în prima sa cerere de plată în cadrul schemei de plată de bază cumpărătorul trebuie să includă detalii cu privire la contractul de vânzare, indicând clauza contractuală relevantă și/sau, în cazul în care statul membru o solicită, o copie a respectivului contract de vânzare. Cererea respectivă trebuie depusă în același an cu cererea de alocare a drepturilor la plată menționată la articolul 4 din prezentul regulament.

(3)   În cazul arendării cu utilizarea unei clauze contractuale în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, în prima sa cerere de plată în cadrul schemei de plată de bază arendașul trebuie să includă detalii cu privire la contractul de arendare, indicând clauza contractuală relevantă și/sau, în cazul în care statul membru o solicită, o copie a respectivului contract de arendare. Cererea respectivă trebuie depusă în același an cu cererea de alocare a drepturilor la plată menționată la articolul 5 din prezentul regulament.

Articolul 8

Notificări privind transferul

(1)   În caz de transfer în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cedentul notifică autoritatea competentă cu privire la transfer într-o perioadă care urmează a fi stabilită de statul membru.

(2)   Transferul are loc astfel cum se precizează în notificare, cu excepția cazului în care autoritatea competentă are obiecții în ceea ce privește transferul. Autoritatea competentă poate prezenta obiecții cu privire la un transfer numai în cazul în care acesta nu este în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 și cu prezentul regulament. Autoritatea competentă notifică cedentului obiecția sa cât mai curând posibil.

SECȚIUNEA 3

Rezervele naționale sau regionale

Articolul 9

Restituirea în rezerva națională sau regională

(1)   În sensul articolului 31 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale, se consideră că drepturile la plată neutilizate au fost restituite în rezerva națională sau regională în ziua următoare datei finale stabilite de Comisie în temeiul articolului 78 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru modificarea cererii unice în cadrul schemei de plată de bază, în anul calendaristic în care se încheie perioada menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2)   Statele membre care utilizează rezerve regionale în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 aplică normele referitoare la restituirea drepturilor la plată nefolosite la nivel regional.

CAPITOLUL 3

ECOLOGIZAREA

Articolul 10

Procedura de notificare și evaluarea practicilor incluse în angajamentele specifice sau în schemele de certificare

(1)   Notificările menționate la articolul 43 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se efectuează până la 1 august 2014, în cazul aplicării în 2015, sau până la data de data de 1 iulie care precedă anul de aplicare, în cazul aplicării după 2015.

Notificările respective pot fi modificate o dată pe an, cu condiția notificării Comisiei cu privire la acest lucru până la data de 1 iulie care precedă anul de aplicare a modificării.

(2)   În cazul angajamentelor menționate la articolul 43 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, notificările către Comisie trebuie să descrie clar practicile care fac obiectul angajamentului și să indice cu care dintre practicile menționate la articolul 43 alineatul (2) din respectivul regulament sunt echivalente și prin care dintre practicile echivalente enumerate în anexa IX la regulamentul respectiv se consideră că sunt acoperite. Notificările respective trebuie să includă o referire la angajamentele relevante din cadrul programului de dezvoltare rurală prezentat Comisiei în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) sau aprobat de Comisie în temeiul articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2009 al Consiliului (7).

(3)   În cazul schemelor de certificare menționate la articolul 43 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, notificările către Comisie trebuie să descrie clar practicile care fac obiectul schemei de certificare și să indice cu care dintre practicile menționate la articolul 43 alineatul (2) din respectivul regulament sunt echivalente și prin care dintre practicile echivalente enumerate în anexa IX la regulamentul respectiv se consideră că sunt acoperite.

(4)   În cazul în care concluzia evaluării realizate de Comisie este că practicile notificate incluse în angajamentele specifice sau în schemele de certificare nu sunt acoperite de lista din anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Comisia informează statul membru în legătură cu acest lucru în termen de trei luni de la primirea notificării. Statul membru poate oferi informații suplimentare în termen de o lună de la primirea informațiilor din partea Comisiei. Actul de punere în aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (8) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se adoptă în termen de șapte luni de la primirea notificării inițiale.

Articolul 11

Limite privind menținerea pășunilor permanente în termeni absoluți

Limitele care trebuie utilizate în scopul evaluării menținerii pășunilor permanente în termeni absoluți, limite menționate la articolul 45 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, vor consta într-o reducere de maximum 0,5 % a suprafețelor pășunilor permanente stabilite în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) litera (a) din regulamentul menționat.

CAPITOLUL 4

SPRIJINUL CUPLAT

SECȚIUNEA 1

Sprijinul cuplat facultativ

Articolul 12

Procedura de evaluare și aprobare a deciziilor menționate la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013

Comisia evaluează deciziile menționate la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește conformitatea acestora cu regulamentul menționat, în special referitor la demonstrarea uneia dintre nevoile prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din regulamentul menționat, și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014.

În cazul în care consideră că informațiile furnizate de un stat membru nu îi permit să concluzioneze că sunt îndeplinite condițiile menționate la primul alineat, Comisia solicită statului membru să furnizeze informații suplimentare sau să își reexamineze decizia.

În termen de patru luni de la primirea tuturor informațiilor necesare, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care aprobă sau respinge decizia statului membru.

SECȚIUNEA 2

Plata specifică pentru cultura de bumbac

Articolul 13

Procedura de autorizare a terenurilor și a soiurilor

Procedura de autorizare a terenurilor și a soiurilor în scopul acordării plății specifice pentru cultura de bumbac prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se încheie până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru campania de însămânțare din anul respectiv.

Articolul 14

Notificări către producători

(1)   Înainte de data de 1 martie a fiecărui an, statele membre notifică fermierilor producători de bumbac următoarele informații pentru însămânțarea din anul respectiv:

(a)

soiurile autorizate pentru însămânțare;

(b)

criteriile privind autorizarea terenurilor pentru producția de bumbac, astfel cum au fost stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;

(c)

densitatea minimă a plantelor de bumbac, menționată la articolul 58 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;

(d)

practicile agronomice necesare.

(2)   În cazul în care se retrage autorizația pentru un soi, statele membre informează cultivatorii în privința retragerii înaintea datei de 1 martie, pentru însămânțarea din anul următor.

CAPITOLUL 5

NORME PRIVIND NOTIFICAREA

Articolul 15

Notificări privind flexibilitatea dintre piloni

(1)   Informațiile care trebuie notificate Comisiei în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și al articolului 136a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (8) trebuie să fie sub formă de procentaje anuale din plafoanele naționale anuale menționate la articolul 14 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și la articolul 136a alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pentru fiecare an calendaristic până în 2019.

(2)   Informațiile care trebuie notificate Comisiei în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și al articolului 136a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 trebuie să fie sub formă de procentaje anuale din cuantumurile anuale alocate pentru sprijinirea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală menționate la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și la articolul 136a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru fiecare exercițiu financiar până în 2020.

Articolul 16

Notificarea creșterii plafonului schemei de plată de bază menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013

Atunci când un stat membru notifică Comisiei deciziile sale în temeiul articolului 22 alineatul (2) sau (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, informațiile care urmează să fie transmise Comisiei constau în procentaje din plafoanele naționale anuale prevăzute în anexa II la respectivul regulament, după deducerea cuantumului rezultat din aplicarea articolului 47 alineatul (1) din respectivul regulament pentru fiecare an calendaristic până în 2020.

Articolul 17

Alocările financiare în cadrul plății redistributive, al plății pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și al plății pentru tinerii fermieri

Atunci când un stat membru notifică Comisiei deciziile sale în temeiul articolului 42 alineatul (1), al articolului 49 alineatul (1) și al articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, informațiile care urmează să fie transmise Comisiei constau în procentaje din plafoanele naționale anuale prevăzute în anexa II la respectivul regulament pentru fiecare an calendaristic până în 2020.

Articolul 18

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 792/2009

Notificările către Comisie prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, de Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 și de prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică în ceea ce privește cererile de ajutor referitoare la anii calendaristici ulteriori anului calendaristic 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, precum și de modificare a anexei X la regulamentul respectiv (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (a se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009, p. 16).


Top