EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0605

Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj

6.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 605/2014 AL COMISIEI

din 5 iunie 2014

de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (1), în special articolul 50,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (2), în special articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 487/2013 al Comisiei (3) modifică unele tabele cu frazele de pericol în diferite limbi, incluse în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, și unele tabele cu frazele de precauție în diferite limbi, incluse în anexa IV la regulamentul menționat. Odată cu aderarea Croației la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013, este necesar ca toate frazele de pericol și toate frazele de precauție prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 487/2013, să fie disponibile și în limba croată. Prezentul regulament introduce adaptările necesare ale tabelelor cu fraze de pericol și de precauție în diferite limbi.

(2)

Partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 cuprinde două liste de clasificări și etichetări armonizate ale substanțelor periculoase. Tabelul 3.1 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în părțile 2-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Tabelul 3.2 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului (4).

(3)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) propuneri de clasificări și etichetări armonizate, noi sau actualizate, ale anumitor substanțe. Pe baza avizelor privind propunerile respective, emise de Comitetul pentru evaluarea riscurilor al ECHA, precum și pe baza observațiilor primite de la părțile în cauză, este oportun să se introducă, să se elimine sau să se actualizeze clasificările și etichetările armonizate ale anumitor substanțe, prin modificarea anexei VI la regulamentul menționat.

(4)

Nu trebuie să se solicite respectarea imediată a noilor clasificări armonizate, deoarece va trebui să li se acorde furnizorilor o anumită perioadă de timp pentru a adapta etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor la noile clasificări și a vinde stocurile existente. În plus, va trebui să li se acorde furnizorilor o anumită perioadă de timp pentru a se conforma obligațiilor de înregistrare care decurg din noile clasificări armonizate pentru substanțele clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, categoriile 1A și 1B (tabelul 3.1) și categoriile 1 și 2 (tabelul 3.2), sau ca fiind foarte toxice pentru organismele acvatice, putând provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic, și în special obligațiilor prevăzute de articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(5)

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 care permit aplicarea anticipată în mod voluntar a noilor dispoziții, furnizorii trebuie să aibă posibilitatea de a aplica noile clasificări armonizate și de a adapta în consecință etichetarea și ambalarea în mod voluntar, înainte de termenul-limită pentru conformare.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

3.

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), substanțele și amestecurile pot fi clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu prezentul regulament înainte de 1 decembrie 2014 și, respectiv, de 1 iunie 2015.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), substanțele clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și introduse pe piață înainte de 1 decembrie 2014 nu trebuie reetichetate și reambalate în conformitate cu prezentul regulament înainte de 1 decembrie 2016.

(3)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), amestecurile clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) sau cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015 nu trebuie reetichetate și reambalate în conformitate cu prezentul regulament înainte de 1 iunie 2017.

(4)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (3), clasificările armonizate stabilite în anexa III la prezentul regulament pot fi aplicate înainte de data menționată la articolul 3 alineatul (3).

Articolul 3

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolul 1 alineatele (1) și (2) se aplică de la 1 decembrie 2014 în cazul substanțelor și de la 1 iunie 2015 în cazul amestecurilor.

(3)   Articolul 1 alineatul (3) se aplică de la 1 aprilie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 112, 24.4.2012, p. 21.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 487/2013 al Comisiei din 8 mai 2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 149, 1.6.2013, p. 1).

(4)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO L 196, 16.8.1967, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).


ANEXA I

În partea 1 din anexa III, tabelul 1.1 se modifică după cum urmează:

1.

La codul H229 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2.

La codul H230 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3.

La codul H231 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


ANEXA II

Partea 2 din anexa IV se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul 1.2 se modifică după cum urmează:

(a)

la codul P210 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

(b)

la codul P223 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

(c)

la codul P244 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

(d)

la codul P251 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

(e)

la codul P284 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2.

Tabelul 1.3 se modifică după cum urmează:

(a)

la codul P310 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(b)

la codul P 311 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(c)

la codul P312 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(d)

la codul P340 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(e)

la codul P352 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

(f)

la codul P361 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

(g)

la codul P362 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

(h)

la codul P364 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

(i)

la codul P378 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

(j)

la codurile combinate P301 + P310 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(k)

la codurile combinate P301 + P312 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(l)

la codurile combinate P302 + P352 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

(m)

la codurile combinate P303 + P361 + P353 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

(n)

la codurile combinate P304 + P340 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(o)

la codurile combinate P308 + P311 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(p)

la codurile combinate P342 + P311 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(q)

la codurile combinate P361 + P364 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(r)

la codurile combinate P362 + P364 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(s)

la codurile combinate P370 + P378 se inserează următorul text după intrarea corespunzătoare GA:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


ANEXA III

Partea 3 din anexa VI se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul 3.1 se modifică după cum urmează:

(a)

intrarea corespunzătoare numărului de index 015-188-00-X se elimină;

(b)

intrările corespunzătoare numerelor de index 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 și 616-035-00-5 se înlocuiesc cu următoarele intrări:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (organe de auz)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (organe de auz)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (organe de auz)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (organe de auz)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (sânge, timus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (sânge, timus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

(c)

se inserează următoarele intrări conform ordinii stabilite în tabelul 3.1:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (sistemul nervos, sistemul imunitar)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (sistemul nervos, sistemul imunitar)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (sistemul nervos, sistemul imunitar)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (sistemul nervos, sistemul imunitar)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (plămâni) (inhalare)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (plămâni) (inhalare)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (laringe)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (laringe)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2.

Tabelul 3.2 se modifică după cum urmează:

(a)

intrarea corespunzătoare numărului de index 015-188-00-X se elimină;

(b)

intrările corespunzătoare numerelor de index 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 și 616-035-00-5 se înlocuiesc cu următoarele intrări:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

(c)

se inserează următoarele intrări conform ordinii stabilite în tabelul 3.2:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top