Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0560

Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 169, 7.6.2014, p. 130–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/560/oj

7.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 169/130


REGULAMENTUL (UE) NR. 560/2014 AL CONSILIULUI

din 6 mai 2014

privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 187 și articolul 188 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

întrucât:

(1)

Parteneriatele public-privat sub forma inițiativelor tehnologice comune au fost prevăzute inițial în Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

(2)

Decizia 2006/971/CE a Consiliului (3) a identificat anumite parteneriate public-privat care trebuie sprijinite.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) a instituit Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 (denumit în continuare „Orizont 2020”). Orizont 2020 urmărește să sporească impactul în ceea ce privește cercetarea și inovarea prin combinarea Orizont 2020 și a fondurilor din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat, în domenii esențiale în care cercetarea și inovarea pot să contribuie la obiectivele mai ample ale Uniunii privind competitivitatea, la atragerea investițiilor private și la soluționarea provocărilor societale. Parteneriatele respective ar trebui să se bazeze pe un angajament pe termen lung, incluzând o contribuție echilibrată din partea tuturor partenerilor, să fie răspunzătoare de îndeplinirea obiectivelor lor și să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. Guvernanța și funcționarea acestor parteneriate ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere ocazia de a participa pentru o gamă largă de părți interesate active în domeniile lor specifice. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, implicarea Uniunii în respectivele parteneriate poate lua forma unor contribuții financiare pentru întreprinderile comune înființate pe baza articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și cu Decizia 2013/743/UE a Consiliului (5) se poate acorda sprijin întreprinderilor comune înființate în cadrul Orizont 2020 în condițiile prevăzute în decizia respectivă.

(5)

Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” („Strategia Europa 2020”), aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, subliniază necesitatea creării unor condiții favorabile investițiilor în cunoaștere și inovare, pentru a se ajunge la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniune.

(6)

Consorțiul bioindustriilor (denumit în continuare „consorțiul BIC”) a elaborat un document politic și o agendă strategică de inovare și cercetare, bazate pe un amplu proces de consultare cu părțile interesate din sectorul public și privat. Agenda strategică de inovare și cercetare descrie principalele dificultăți tehnologice și de inovare care trebuie depășite pentru a dezvolta bioindustrii durabile și competitive în Europa și identifică activitățile de cercetare, demonstrative și de implementare care trebuie desfășurate în cadrul inițiativei tehnologice comune pentru bioindustrii (denumită în continuare „inițiativa pentru bioindustrii”).

(7)

Consorțiul BIC este o organizație nonprofit creată pentru a reprezenta grupul industrial care sprijină inițiativa pentru bioindustrii. Membrii săi acoperă întregul lanț valoric bioeconomic și reprezintă industriile mari, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), clustere regionale, asociații profesionale europene și platforme tehnologice europene. Obiectivul consorțiului BIC este de a asigura și a încuraja dezvoltarea tehnologică și economică a bioindustriilor în Europa. Orice parte interesată care intervine de-a lungul lanțului valoric bioeconomic poate să devină membru al consorțiului. În ceea ce privește statutul de membru, consorțiul BIC aplică principii generale de deschidere și transparență, asigurând o vastă participare a industriilor.

(8)

Orice instituție eligibilă poate deveni participant sau coordonator în cadrul proiectelor selecționate.

(9)

Comunicarea Comisiei din 13 februarie 2012 intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa” și, în special, planul de acțiune aferent solicită crearea unui parteneriat public-privat pentru a sprijini înființarea unor bioindustrii și lanțuri valorice europene durabile și competitive. Având în vedere orientarea spre o societate post-petrolieră, comunicarea își propune să integreze mai bine sectoarele de producție și de prelucrare a biomasei pentru a reconcilia securitatea alimentară și penuria de resurse naturale și obiectivele de mediu cu utilizarea biomasei în scopuri industriale și energetice.

(10)

Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012, intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” confirmă importanța strategică a bioindustriilor pentru competitivitatea Europei în viitor, astfel cum a fost identificată în Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2007, intitulată „O inițiativă privind piețele-pilot pentru Europa”, și subliniază necesitatea inițiativei pentru bioindustrii.

(11)

Bioindustriile și lanțurile lor valorice se confruntă cu dificultăți tehnologice și de inovare complexe și considerabile. În calitate de sector nou, bioindustriile trebuie să depășească problema dispersiei competențelor tehnice și a deficitului de date disponibile public privind resursele disponibile efectiv pentru crearea unor lanțuri valorice durabile și competitive. Pentru a răspunde acestor dificultăți, masa critică trebuie obținută în mod orientat și coerent la nivel european în ceea ce privește amploarea activităților, excelența și potențialul de inovare.

(12)

Inițiativa pentru bioindustrii ar trebui să reducă diferitele tipuri de deficiențe ale pieței care descurajează investițiile private în cercetarea preconcurențială, în activități demonstrative și de implementare pentru bioindustriile din Europa. În special, această inițiativă ar trebui să asigure disponibilitatea unei aprovizionări fiabile cu biomasă, ținând seama de alte necesități de ordin social și ambiental concurente, și să sprijine dezvoltarea unor tehnologii de prelucrare avansate, realizarea unor activități demonstrative la scară largă și elaborarea unor instrumente politice, reducând astfel riscurile pentru investițiile private realizate în cercetare și inovare în vederea dezvoltării unor bioproduse și biocombustibili durabili și competitivi.

(13)

Inițiativa pentru bioindustrii ar trebui să constituie un parteneriat public-privat destinat să sporească investițiile în dezvoltarea unui sector bioindustrial durabil în Europa. Datorită acestei inițiative, cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de avantaje socio-economice și de mediu, ar trebui să crească competitivitatea Europei, iar Europa ar trebui să devină un actor-cheie în cercetarea, demonstrarea și utilizarea bioproduselor și a biocombustibililor avansați.

(14)

Obiectivul inițiativei pentru bioindustrii este să implementeze un program de activități de cercetare și inovare în Europa, care vor evalua disponibilitatea resurselor biologice regenerabile care pot fi utilizate pentru producerea de biomateriale, și, pe această bază, să sprijine crearea de lanțuri valorice bioeconomice durabile. Activitățile respective ar trebui să fie realizate prin intermediul unor colaborări între părțile interesate, de-a lungul întregului lanț valoric bioeconomic, care includ producția primară și industrii de prelucrare, mărci de consum, IMM-uri, centre de cercetare și tehnologie și universități.

(15)

Ambiția și sfera de cuprindere a obiectivelor inițiativei pentru bioindustrii, amploarea resurselor financiare și tehnice care trebuie mobilizate, precum și necesitatea unei coordonări eficiente și a unor sinergii ale resurselor și fondurilor necesită implicarea Uniunii. Prin urmare, ar trebui înființată o întreprindere comună pentru implementarea inițiativei tehnologice comune pentru bioindustrii (denumită în continuare „întreprinderea comună pentru bioindustrii”), care să aibă personalitate juridică.

(16)

Obiectivul întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să fie îndeplinit prin sprijinirea activităților de cercetare și inovare, prin utilizarea resurselor din sectoarele public și privat. În acest scop, întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să organizeze cereri de propuneri pentru sprijinirea cercetării, a activităților demonstrative și de implementare.

(17)

Pentru a obține un impact maxim, întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să dezvolte sinergii strânse cu alte programe ale Uniunii în domenii precum educația, mediul, competitivitatea și IMM-urile, cu fondurile pentru politica de coeziune și cu politica de dezvoltare rurală, care pot contribui în mod special la consolidarea pe plan național și regional a capacităților de cercetare și inovare, în contextul strategiilor de specializare inteligentă.

(18)

Orizont 2020 ar trebui să contribuie la eliminarea decalajelor privind cercetarea și inovarea din cadrul Uniunii prin promovarea sinergiilor cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui, prin urmare, să dezvolte interacțiuni strânse cu fondurile ESI, care pot contribui în mod particular la consolidarea capacităților de cercetare și inovare locale, regionale și naționale în domeniul întreprinderii comune pentru bioindustrii și pot sprijini eforturile de specializare inteligentă.

(19)

Membrii fondatori ai întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să fie Uniunea și consorțiul BIC.

(20)

Normele privind organizarea și funcționarea întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să fie prevăzute în statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii din cadrul prezentului regulament.

(21)

Consorțiul BIC și-a exprimat în scris acordul de a continua activitățile de cercetare în domeniul de activitate a întreprinderii comune pentru bioindustrii în cadrul unei structuri bine adaptate naturii unui parteneriat public-privat. Este necesar ca BIC să adere la statutul prevăzut în anexa la prezentul regulament prin semnarea unei scrisori de aprobare.

(22)

Pentru a-și îndeplini obiectivele, întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să acorde sprijinul său financiar pentru aceste activități prin intermediul unor proceduri deschise și transparente, în principal sub formă de granturi acordate participanților pe baza unor cereri deschise și competitive.

(23)

Contribuțiile membrilor, cu excepția Uniunii, nu ar trebui să se limiteze la acoperirea cheltuielilor administrative ale întreprinderii comune pentru bioindustrii și la cofinanțarea necesară pentru desfășurarea activităților de cercetare și inovare sprijinite de întreprinderea comună pentru bioindustrii. Contribuțiile membrilor ar trebui să vizeze, de asemenea, activități suplimentare care trebuie întreprinse de către membrii, cu excepția Uniunii, activități precizate într-un plan de activități suplimentare. Pentru a oferi o imagine adecvată a efectului stimulativ al respectivelor activități suplimentare, acestea ar trebui să reprezinte contribuții, la nivel mai general, la inițiativa pentru bioindustrii.

(24)

Participarea la acțiuni indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să respecte Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui, de asemenea, să asigure aplicarea coerentă a acestor norme pe baza unor măsuri relevante adoptate de Comisie.

(25)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui, de asemenea, să utilizeze mijloace electronice gestionate de Comisie pentru a asigura deschiderea și transparența și pentru a facilita participarea. Prin urmare, cererile de propuneri lansate de întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să fie publicate, de asemenea, pe portalul unic dedicat participanților, precum și prin alte mijloace electronice de diseminare din cadrul Orizont 2020 gestionate de Comisie. În plus, întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să pună la dispoziție date relevante privind, printre altele, propuneri, solicitanți, granturi și participanți pentru a fi incluse în sistemele electronice de raportare și diseminare ale Orizont 2020 gestionate de Comisie, într-un format adecvat și cu frecvența corespunzătoare obligațiilor de raportare ale Comisiei.

(26)

Contribuția financiară a Uniunii la întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să fie administrată în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și cu normele relevante privind gestiunea indirectă prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (8).

(27)

În scopul simplificării, ar trebui să se reducă sarcinile administrative care revin tuturor părților. Ar trebui să se evite duplicarea auditurilor și elaborarea documentației și rapoartelor disproporționate ca număr. Auditarea beneficiarilor fondurilor Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(28)

Interesele financiare ale Uniunii și ale celorlalți membri ai întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(29)

Auditorul intern al Comisiei ar trebui să exercite asupra întreprinderii comune pentru bioindustrii aceleași prerogative ca în cazul Comisiei.

(30)

Având în vedere natura specifică și statutul actual al întreprinderilor comune și pentru a asigura continuitatea cu cel de al șaptelea program-cadru, întreprinderile comune ar trebui să continue să facă obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune. Prin derogare de la articolul 60 alineatul (7) și de la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui, prin urmare, să fie acordată de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. În consecință, cerințele de raportare menționate la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 nu ar trebui să se aplice contribuției financiare a Uniunii la întreprinderea comună pentru bioindustrii, ci ar trebui să fie aliniate pe cât posibil la cele prevăzute pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Auditarea conturilor, precum și a legalității și regularității tranzacțiilor subiacente ar trebui să fie efectuată de Curtea de Conturi.

(31)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând toate informațiile relevante, în timp util, organismelor sale corespunzătoare și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentele de procedură ale organismelor întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

(32)

Pentru a facilita înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii, Comisia ar trebui să fie responsabilă de înființarea și funcționarea inițială a întreprinderii comune pentru bioindustrii, până când aceasta dispune de capacitatea operațională necesară execuției propriului buget.

(33)

Având în vedere obiectivul general al Orizont 2020 privind mai multă simplificare și armonizare, toate cererile de propuneri în temeiul întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să țină seama de durata Orizont 2020.

(34)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru a consolida cercetarea și inovarea în sectorul industrial la nivelul Uniunii, nu pot fi atinse în mod suficient de către statele membre, ci mai degrabă pentru a se evita dublarea eforturilor, menținând masa critică și garantând utilizarea finanțării publice în cel mai bun mod posibil, acestea pot fi atinse într-o mai mare măsură la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Înființarea

(1)   În vederea punerii în aplicare a inițiativei tehnologice comune pentru bioindustrii (denumită în continuare „inițiativa pentru bioindustrii”), se înființează o întreprindere comună în sensul articolului 187 din TFUE (denumită în continuare „întreprinderea comună pentru bioindustrii”), pentru o durată până la 31 decembrie 2024. Pentru a se ține seama de durata Orizont 2020, cererile de propuneri în temeiul întreprinderii comune pentru bioindustrii ar trebui să fie lansate până cel târziu la 31 decembrie 2020. În cazuri justificate corespunzător, cererile de propuneri pot să fie lansate până la 31 decembrie 2021.

(2)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii reprezintă un organism căruia i se încredințează punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, menționat la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii are personalitate juridică. În fiecare dintre statele membre, aceasta se bucură de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației respectivelor state. Întreprinderea comună pentru bioindustrii poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și poate avea capacitate procesuală.

(4)   Sediul întreprinderii comune pentru bioindustrii este situat la Bruxelles, Belgia.

(5)   Statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii (denumit în continuare „statutul”) este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Obiective

Întreprinderea comună pentru bioindustrii are următoarele obiective:

(a)

de a contribui la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 și în special a părții III din Decizia 2013/743/UE;

(b)

de a contribui la obiectivele inițiativei pentru bioindustrii de dezvoltare a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și mai durabile și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă, în special în zonele rurale, prin dezvoltarea unor bioindustrii durabile și competitive în Europa, bazate pe biorafinării avansate care se aprovizionează cu biomasă durabilă; precum și, în special:

(i)

de a prezenta tehnologii care utilizează noi elemente de structură chimice, noi materiale și noi produse de consum din biomasă europeană care înlătură necesitatea utilizării combustibililor fosili;

(ii)

de a dezvolta modele de afaceri care integrează operatori economici de-a lungul întregului lanț valoric, de la aprovizionarea cu biomasă și biorafinării până la consumatorii de biomateriale, bioproduse chimice și biocombustibili, inclusiv prin crearea unor conexiuni intersectoriale noi și prin sprijinirea clusterelor interprofesionale; și

(iii)

de a crea biorafinării-model, care să utilizeze tehnologii și modele de afaceri axate pe biomateriale, bioproduse chimice și biocombustibili și să realizeze câștiguri în termeni de costuri și performanță care să fie competitive cu alternativele bazate pe combustibili fosili.

Articolul 3

Contribuția financiară a Uniunii

(1)   Contribuția financiară a Uniunii, care include creditele AELS, la întreprinderea comună pentru bioindustrii este de 975 000 000 EUR și acoperă cheltuielile administrative și de funcționare. Contribuția Uniunii este plătită din creditele înscrise în bugetul general al Uniunii, alocate programului specific de punere în aplicare a Orizont 2020, instituit prin Decizia 2013/743/UE, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iv) și cu articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele menționate la articolul 209 din regulamentul respectiv.

(2)   Dispozițiile privind contribuția financiară a Uniunii sunt stabilite în cadrul unui acord de delegare și al unor acorduri anuale de transfer de fonduri care urmează a fi încheiate între Comisie, în numele Uniunii, și întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(3)   Acordul de delegare menționat la alineatul (2) din prezentul articol se referă la elementele prevăzute la articolul 58 alineatul (3) și la articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, și, printre altele, la următoarele:

(a)

cerințele privind contribuția întreprinderii comune pentru bioindustrii la indicatorii de performanță relevanți menționați în anexa II la Decizia 2013/743/UE;

(b)

cerințele privind contribuția întreprinderii comune pentru bioindustrii în vederea monitorizării menționate în anexa III la Decizia 2013/743/UE;

(c)

indicatorii specifici de performanță referitori la funcționarea întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(d)

măsurile privind furnizarea de date necesare pentru a se asigura că Comisia poate să își îndeplinească obligațiile de raportare și difuzare, inclusiv pe portalul unic dedicat participanților, precum și prin alte mijloace electronice de diseminare din cadrul Orizont 2020 gestionate de Comisie;

(e)

dispozițiile privind publicarea cererilor de propuneri ale întreprinderii comune pentru bioindustrii inclusiv pe portalul unic dedicat participanților, precum și prin alte mijloace electronice de diseminare din cadrul Orizont 2020 gestionate de Comisie;

(f)

utilizarea resurselor umane și schimbările în ceea ce le privește, în special recrutarea pe grupe de funcții, grade și categorii, exercițiul de reclasificare și orice fel de modificare a numărului de angajați.

Articolul 4

Contribuțiile altor membri decât Uniunea

(1)   Membrii întreprinderii comune pentru bioindustrii, cu excepția Uniunii, se asigură că entitățile lor constitutive aduc o contribuție totală de cel puțin 2 730 000 000 EUR pentru durata stabilită la articolul 1.

(2)   Contribuția menționată la alineatul (1) din prezentul articol constă în:

(a)

contribuții la întreprinderea comună pentru bioindustrii, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) și alineatul (3) literele (b) și (c) din statut;

(b)

contribuții în natură în valoare de cel puțin 1 755 000 000 EUR pentru durata stabilită la articolul 1, din partea altor membri decât Uniunea sau a entităților lor constitutive, care constau în costurile suportate de aceștia în legătură cu punerea în aplicare a activităților suplimentare din afara planului de lucru al întreprinderii comune pentru bioindustrii, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor inițiativei pentru bioindustrii. Alte programe de finanțare ale Uniunii pot sprijini aceste costuri în conformitate cu normele și procedurile aplicabile. În astfel de cazuri, finanțarea Uniunii nu înlocuiește contribuțiile în natură din partea altor membri decât Uniunea sau a entităților lor constitutive.

Costurile menționate la litera (b) nu sunt eligibile pentru sprijin financiar din partea întreprinderii comune pentru bioindustrii. Activitățile corespunzătoare sunt stabilite în planul anual de activități suplimentare care indică valoarea estimată a contribuțiilor respective.

(3)   Membrii întreprinderii comune pentru bioindustrii, cu excepția Uniunii, raportează anual, până la data de 31 ianuarie, consiliului de conducere al întreprinderii comune pentru bioindustrii cu privire la valoarea contribuțiilor menționate la alineatul (2) pentru fiecare exercițiu financiar anterior. Grupul de reprezentanți ai statelor este, de asemenea, informat în timp util.

(4)   În vederea evaluării contribuțiilor menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol și la articolul 12 alineatul (3) litera (c) din statut, costurile sunt stabilite în conformitate cu practicile obișnuite de contabilitate a costurilor folosite de entitățile în cauză, cu standardele contabile aplicabile în țara în care este stabilită entitatea respectivă și cu standardele contabile internaționale și cu standardele internaționale de raportare financiară aplicabile. Costurile trebuie să fie certificate de un auditor extern independent desemnat de către entitatea în cauză. Metoda de evaluare poate fi verificată de întreprinderea comună pentru bioindustrii în cazul în care există vreo incertitudine generată de certificare. În scopurile prezentului regulament, costurile suportate în cadrul activităților suplimentare nu sunt auditate de întreprinderea comună pentru bioindustrii sau de orice organism al Uniunii.

(5)   Comisia poate înceta, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii la întreprinderea comună pentru bioindustrii sau poate declanșa procedura de lichidare menționată la articolul 20 alineatul (2) în cazul în care membrii respectivi sau entitățile lor constitutive nu participă, ori participă doar parțial sau tardiv la contribuțiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol. Decizia Comisiei nu împiedică rambursarea costurilor eligibile deja angajate de către membri anterior momentului la care respectiva decizie a fost notificată întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 5

Norme financiare

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, întreprinderea comună pentru bioindustrii adoptă norme financiare specifice în conformitate cu articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei (9).

Articolul 6

Personalul

(1)   Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (10) („Statutul funcționarilor” și „Regimul aplicabil celorlalți agenți”), precum și normele adoptate în comun de către instituțiile Uniunii în vederea aplicării Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți se aplică personalului angajat de către întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(2)   Consiliul de conducere exercită, în legătură cu personalul întreprinderii comune pentru bioindustrii, competențele conferite autorității de numire prin Statutul funcționarilor și autorității împuternicite să încheie contracte de muncă prin Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențele autorității de numire”).

Consiliul de conducere adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, delegând competențele relevante ale autorității de numire directorului executiv și definind condițiile în care poate fi suspendată delegarea competențelor respective. Directorul executiv este autorizat să subdelege competențele respective.

În circumstanțe excepționale, consiliul de conducere poate decide să suspende temporar delegarea competențelor autorității de numire către directorul executiv și orice subdelegare a competențelor respective de către acesta. În acest caz, consiliul de conducere exercită el însuși competențele autorității de numire sau le delegă unuia dintre membrii săi sau unui membru al personalului întreprinderii comune pentru bioindustrii, altul decât directorul executiv.

(3)   Consiliul de conducere adoptă norme adecvate de punere în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor.

(4)   Resursele de personal sunt stabilite pe baza schemei de personal a întreprinderii comune pentru bioindustrii, indicând numărul de posturi temporare pentru fiecare grupă de funcții și grad, precum și numărul de agenți contractuali exprimat în echivalent normă întreagă, în conformitate cu bugetul său anual.

(5)   Personalul întreprinderii comune pentru bioindustrii este format din agenți temporari și din agenți contractuali.

(6)   Toate cheltuielile cu personalul sunt suportate de întreprinderea comună pentru bioindustrii.

Articolul 7

Experții naționali detașați și stagiarii

(1)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii poate utiliza experți naționali detașați și stagiari care nu sunt angajați de către întreprinderea comună pentru bioindustrii. Numărul experților naționali detașați exprimat în echivalent normă întreagă se adaugă la informațiile privind personalul, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4), în conformitate cu bugetul anual.

(2)   Consiliul de conducere adoptă o decizie care prevede normele privind detașarea experților naționali la întreprinderea comună pentru bioindustrii și utilizarea stagiarilor.

Articolul 8

Privilegii și imunități

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE, se aplică întreprinderii comune pentru bioindustrii și personalului acesteia.

Articolul 9

Răspunderea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(1)   Răspunderea contractuală a întreprinderii comune pentru bioindustrii este reglementată de dispozițiile contractuale pertinente și de dreptul aplicabil acordului, deciziei sau contractului în cauză.

(2)   În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, întreprinderea comună pentru bioindustrii acordă despăgubiri pentru toate prejudiciile provocate de personalul său în exercițiul funcțiunii.

(3)   Orice plată efectuată de întreprinderea comună pentru bioindustrii destinată să acopere răspunderea menționată la alineatele (1) și (2), precum și costurile și cheltuielile aferente sunt considerate cheltuieli ale întreprinderii comune pentru bioindustrii și sunt suportate din resursele acesteia.

(4)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii este unicul responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

Articolul 10

Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene și dreptul aplicabil

(1)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competențe:

(a)

în conformitate cu orice clauză compromisorie prevăzută în acordurile, deciziile sau contractele încheiate de întreprinderea comună pentru bioindustrii;

(b)

în litigiile referitoare la despăgubirile acordate pentru prejudiciile cauzate de personalul întreprinderii comune pentru bioindustrii în exercițiul funcțiunii sale;

(c)

în litigiile dintre întreprinderea comună pentru bioindustrii și personalul său în limitele și condițiile prevăzute de Statutul funcționarilor și de Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(2)   Pentru orice aspect care nu este reglementat de prezentul regulament sau de alte acte juridice ale Uniunii, se aplică legislația statului în care se află sediul întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 11

Evaluare

(1)   Până la 30 iunie 2017, Comisia desfășoară, cu ajutorul unor experți independenți, o evaluare intermediară a întreprinderii comune pentru bioindustrii. Comisia întocmește un raport cu privire la evaluarea respectivă, care include concluziile evaluării și observațiile sale. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2017. Rezultatele evaluării intermediare a întreprinderii comune pentru bioindustrii sunt luate în considerare în evaluarea aprofundată și evaluarea intermediară menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(2)   Pe baza concluziilor evaluării intermediare menționate la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia poate acționa în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) sau poate adopta alte acțiuni corespunzătoare.

(3)   În termen de șase luni de la lichidarea întreprinderii comune pentru bioindustrii, însă nu mai târziu de doi ani după declanșarea procedurii de lichidare menționate la articolul 20 din statut, Comisia realizează o evaluare finală a întreprinderii comune pentru bioindustrii. Rezultatele evaluării finale sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 12

Descărcarea de gestiune

Prin derogare de la articolul 60 alineatul (7) și articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii este acordată de Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, în conformitate cu procedura prevăzută în normele financiare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 13

Audituri ex post

(1)   Auditurile ex post ale cheltuielilor privind acțiunile indirecte sunt efectuate de întreprinderea comună pentru bioindustrii în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 ca parte a acțiunilor indirecte ale Orizont 2020.

(2)   Comisia poate decide să efectueze auditurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Comisia efectuează aceste audituri în conformitate cu normele aplicabile, în special cu Regulamentele (UE, Euratom) nr. 966/2012, (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013.

Articolul 14

Protecția intereselor financiare ale membrilor

(1)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii acordă personalului Comisiei și altor persoane autorizate de întreprinderea comună pentru bioindustrii sau de Comisie, precum și Curții de Conturi, drept de acces la spațiile și la sediile sale, precum și la toate informațiile, inclusiv la informațiile în format electronic, necesare pentru realizarea auditurilor.

(2)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale la fața locului și inspecții, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (11) și în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12), pentru a stabili dacă au avut loc fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord, o decizie sau un contract finanțat în temeiul prezentului regulament.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), acordurile, deciziile și contractele care rezultă din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, întreprinderea comună pentru bioindustrii, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele acestora.

(4)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii se asigură că interesele financiare ale membrilor săi sunt protejate în mod corespunzător prin realizarea sau solicitarea unor controale interne și externe adecvate.

(5)   Întreprinderea comună pentru bioindustrii aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (13). Întreprinderea comună pentru bioindustrii adoptă măsurile necesare pentru facilitarea investigațiilor interne efectuate de OLAF.

Articolul 15

Confidențialitate

Fără a aduce atingere articolului 16, întreprinderea comună pentru bioindustrii asigură protecția informațiilor sensibile a căror divulgare ar putea dăuna intereselor membrilor săi sau ale participanților la activitățile întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 16

Transparență

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (14) se aplică documentelor deținute de întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(2)   Consiliul de conducere al întreprinderii comune pentru bioindustrii poate adopta modalități practice de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 10 din prezentul regulament, deciziile adoptate de întreprinderea comună pentru bioindustrii în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri la Ombudsman, în condițiile prevăzute la articolul 228 din TFUE.

Articolul 17

Norme de participare și diseminare

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 se aplică acțiunilor finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii. În conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv, întreprinderea comună pentru bioindustrii este considerată un organism de finanțare și furnizează asistență financiară acțiunilor indirecte, în conformitate cu articolul 1 din statut.

Articolul 18

Sprijin din partea statului gazdă

Între întreprinderea comună pentru bioindustrii și statul în care se află sediul acesteia poate fi încheiat un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferit de statul respectiv întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 19

Măsuri inițiale

(1)   Comisiei îi revine răspunderea pentru înființarea și începerea funcționării întreprinderii comune pentru bioindustrii, până când aceasta are capacitatea operațională necesară execuției propriului buget. Comisia întreprinde, în conformitate cu dreptul Uniunii, toate acțiunile necesare, în colaborare cu ceilalți membri și cu implicarea organismelor competente ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(2)   În scopul enunțat la alineatul (1):

(a)

până preluarea de către directorul executiv a responsabilităților sale în urma numirii sale de către consiliul de conducere, în conformitate cu articolul 8 din statut, Comisia poate desemna un funcționar al Comisiei care să acționeze în calitate de director executiv interimar și să îndeplinească sarcinile atribuite directorului executiv, care poate fi asistat de un număr limitat de funcționari ai Comisiei;

(b)

prin derogare de la dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament, directorul interimar exercită competențele autorității de numire;

(c)

Comisia poate desemna un număr limitat de funcționari ai Comisiei cu titlu provizoriu.

(3)   După aprobarea prealabilă a consiliului de conducere, directorul executiv interimar poate autoriza toate plățile acoperite de creditele prevăzute în bugetul anual al întreprinderii comune pentru bioindustrii și poate adopta decizii, încheia acorduri și contracte, inclusiv contracte de angajare a personalului, ca urmare a adoptării schemei de personal a întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(4)   Directorul executiv interimar stabilește, de comun acord cu directorul executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii și sub rezerva aprobării de către consiliul de conducere, data la care întreprinderea comună pentru bioindustrii are capacitatea de a-și executa propriul buget. De la data respectivă, Comisia se abține să angajeze credite și să efectueze plăți pentru activitățile întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 mai 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. STOURNARAS


(1)  Avizul din 10 decembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(5)  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 38, 7.2.2014, p. 2).

(10)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a regulamentului privind Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și de instituire a unor măsuri temporare aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

(11)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(12)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


ANEXĂ

STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE PENTRU BIOINDUSTRII

Articolul 1

Atribuții

Întreprinderea comună pentru bioindustrii îndeplinește următoarele atribuții:

(a)

asigură instituirea și gestionarea durabilă a inițiativei pentru bioindustrii;

(b)

mobilizează resursele necesare ale sectoarelor public și privat;

(c)

stabilește și dezvoltă o colaborare strânsă, pe termen lung, între Uniune, industrie și alte părți interesate;

(d)

asigură eficiența inițiativei pentru bioindustrii;

(e)

atinge masa critică a eforturilor de cercetare necesară pentru a se implica într-un program pe termen lung;

(f)

monitorizează progresele pentru îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(g)

sprijină financiar acțiunile indirecte de cercetare și inovare, în special prin intermediul granturilor;

(h)

desfășoară activități de informare, comunicare, exploatare și diseminare, prin aplicarea mutatis mutandis a dispozițiilor articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, inclusiv prin asigurarea disponibilității și accesibilității, într-o bază de date electronică comună a Orizont 2020, a informațiilor detaliate privind rezultatele cererilor de propuneri;

(i)

asigură legătura cu diverse părți interesate, inclusiv organizații de cercetare și universități;

(j)

îndeplinește alte sarcini necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament.

Articolul 2

Membri

(1)

Membrii întreprinderii comune pentru bioindustrii sunt:

(a)

Uniunea, reprezentată de Comisie;

(b)

cu condiția acceptării prezentului statut printr-o scrisoare de aprobare, consorțiul bioindustriilor (Bio-based Industries Consortium Aisbl) (denumit în continuare „consorțiul BIC”), organizație fără scop lucrativ înființată în temeiul legislației belgiene, cu sediul permanent la Bruxelles, Belgia.

(2)

Entitățile constitutive sunt entitățile din care este constituit fiecare membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii, cu excepția Uniunii, potrivit statutului membrului respectiv.

Articolul 3

Modificarea statutului de membru

(1)

Cu condiția să contribuie la finanțarea menționată la articolul 12 în vederea atingerii obiectivelor întreprinderii comune pentru bioindustrii prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament și să accepte statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii, orice entitate juridică ce sprijină în mod direct sau indirect activitățile de cercetare și inovare într-un stat membru sau într-o țară asociată la Orizont 2020 poate solicita să devină membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(2)

Orice cerere de acordare a statutului de membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii se adresează consiliului de conducere, însoțită de o propunere pentru adaptarea componenței acestuia.

(3)

Consiliul de conducere examinează cererea ținând seama de relevanța și valoarea adăugată potențială a solicitantului la îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune pentru bioindustrii. Consiliul de conducere decide cu privire la cerere.

(4)

Orice membru poate renunța la statutul de membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii. Această renunțare produce efecte și devine irevocabilă la șase luni de la notificarea celorlalți membri. De la data renunțării, fostul membru este scutit de toate obligațiile, cu excepția celor care au fost aprobate sau asumate de întreprinderea comună pentru bioindustrii anterior renunțării la statutul de membru.

(5)

Statutul de membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii nu poate fi transferat unui terț fără acordul prealabil al consiliului de conducere.

(6)

De la modificarea statutului de membru în conformitate cu prezentul articol, întreprinderea comună pentru bioindustrii publică pe site-ul său internet o listă actualizată a membrilor întreprinderii comune pentru bioindustrii împreună cu data la care a avut loc modificarea în cauză.

Articolul 4

Organizarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(1)

Organismele întreprinderii comune pentru bioindustrii sunt:

(a)

consiliul de conducere;

(b)

directorul executiv;

(c)

comitetul științific;

(d)

grupul de reprezentanți ai statelor.

(2)

Comitetul științific și grupul de reprezentanți ai statelor sunt organismele consultative ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 5

Componența consiliului de conducere

Consiliul de conducere este format din:

(a)

cinci reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii;

(b)

cinci reprezentanți ai membrilor privați, dintre care cel puțin unul ar trebui să fie reprezentant al unei întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri).

Articolul 6

Funcționarea consiliului de conducere

(1)

Uniunea deține 50 % din drepturile de vot. Dreptul de vot al Comisiei este indivizibil. Membrii alții decât Uniunea dețin un număr egal de voturi. Membrii depun toate eforturile posibile pentru a ajunge la un consens. În lipsa unui consens, consiliul de conducere ia decizii cu o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor, incluzând voturile membrilor absenți.

(2)

Consiliul de conducere își alege președintele pentru un mandat de doi ani.

(3)

Consiliul de conducere se întrunește în ședință ordinară de două ori pe an. Acesta poate desfășura reuniuni extraordinare la cererea Comisiei sau a unei majorități a reprezentanților membrilor privați sau la cererea președintelui. Reuniunile consiliului de conducere sunt convocate de către președintele acestuia și au loc de regulă la sediul întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Directorul executiv are dreptul să ia parte la deliberări, dar nu are drept de vot.

Președintele grupului reprezentanților statelor are dreptul de a participa la ședințele consiliului de conducere în calitate de observator și ia parte la deliberările acestuia, dar nu are drept de vot.

Președintele comitetului științific are dreptul, ori de câte ori se discută chestiuni care intră în atribuțiile sale, de a participa la ședințele consiliului de conducere și ia parte la deliberările acestuia, dar nu are drept de vot.

Consiliul de conducere poate invita, de la caz la caz, alte persoane să participe la reuniunile sale în calitate de observatori, în special reprezentanți ai autorităților regionale ale Uniunii și reprezentanți ai societății civile.

(4)

Reprezentanții membrilor nu sunt personal răspunzători pentru acțiunile pe care le întreprind în calitate de reprezentanți în cadrul consiliului de conducere.

(5)

Consiliul de conducere își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 7

Sarcinile consiliului de conducere

(1)

Consiliul de conducere exercită responsabilitatea generală asupra orientării strategice și a operațiunilor întreprinderii comune pentru bioindustrii și supraveghează punerea în aplicare a activităților acesteia.

(2)

În cadrul rolului care îi revine în consiliul de conducere, Comisia urmărește să asigure coordonarea între activitățile întreprinderii comune pentru bioindustrii și activitățile relevante din cadrul Orizont 2020 cu scopul de a stimula sinergiile necesare în identificarea priorităților cercetării colaborative.

(3)

Consiliul de conducere îndeplinește în special următoarele sarcini:

(a)

evaluarea, acceptarea sau respingerea cererilor noi de obținere a statului de membru, în conformitate cu articolul 3 din prezentul statut;

(b)

luarea unei decizii cu privire la încetarea statutului de membru al întreprinderii comune BBI pentru orice membru care nu își îndeplinește obligațiile;

(c)

adoptarea normelor financiare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament;

(d)

adoptarea bugetului anual al întreprinderii comune pentru bioindustrii, inclusiv a schemei de personal, indicând numărul de posturi temporare pentru fiecare grupă de funcții și fiecare grad, precum și numărul agenților contractuali și al experților naționali detașați, exprimat în echivalent normă întreagă;

(e)

exercitarea competențelor autorității de numire în ceea ce privește personalul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament;

(f)

numirea, revocarea și prelungirea mandatului directorului executiv, oferind consiliere și monitorizând performanța acestuia;

(g)

aprobarea structurii organizatorice a Biroului de programe, pe baza recomandării directorului executiv;

(h)

adoptarea planului anual de lucru și a estimărilor corespunzătoare privind cheltuielile, propuse de către directorul executiv în urma consultării comitetului științific și a grupului de reprezentanți ai statelor;

(i)

aprobarea planului anual de activități suplimentare, menționat la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament, pe baza propunerii din partea altor membri decât Uniunea și în urma consultării, după caz, a unui grup consultativ ad-hoc;

(j)

aprobarea raportului anual de activitate, inclusiv a cheltuielilor corespunzătoare;

(k)

dispunerea creării, după caz, a unei structuri de audit intern a întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(l)

aprobarea cererilor și, după caz, a normelor aferente privind procedurile de depunere a cererilor, de evaluare, de selecție, de atribuire și de revizuire;

(m)

aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului stabilit de un grup de experți independenți;

(n)

stabilirea politicii de comunicare a întreprinderii comune pentru bioindustrii la recomandarea directorului executiv;

(o)

după caz, stabilirea normelor de punere în aplicare a statutului Funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament;

(p)

după caz, stabilirea normelor privind detașarea experților naționali la întreprinderea comună pentru bioindustrii și utilizarea stagiarilor, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament;

(q)

după caz, înființarea de grupuri consultative pe lângă organismele întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(r)

după caz, înaintarea către Comisie a cererilor de modificare a prezentului regulament propuse de către un membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(s)

orice sarcină care nu a fost alocată în mod specific unui anumit organism al întreprinderii comune pentru bioindustrii, pe care poate să o atribuie oricăruia dintre organismele respective.

Articolul 8

Numirea, revocarea sau prelungirea mandatului directorului executiv

(1)

Directorul executiv este numit de consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Comisia implică în procedura de selecție, după caz, reprezentanți ai altor membri ai întreprinderii comune pentru bioindustrii.

O reprezentare corespunzătoare din partea altor membri ai întreprinderii comune pentru bioindustrii este asigurată în special în faza de preselecție a procedurii de selecție. În acest scop, membrii, alții decât Uniunea, numesc de comun acord un reprezentant, precum și un observator, în numele consiliului de conducere.

(2)

Directorul executiv este un membru al personalului angajat ca agent temporar al întreprinderii comune pentru bioindustrii, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

În vederea încheierii contractului cu directorul executiv, întreprinderea comună BBI este reprezentată de președintele Consiliului de conducere.

(3)

Mandatul directorului executiv este de trei ani. Până la sfârșitul mandatului, Comisia, în colaborare cu membrii, alții decât Uniunea, după caz, evaluează performanța directorului executiv, precum și sarcinile și dificultățile viitoare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(4)

Consiliul de conducere, la propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, pentru o durată de cel mult patru ani.

(5)

Directorul executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate să participe la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul duratei totale.

(6)

Directorul executiv poate fi revocat numai pe baza deciziei consiliului de conducere care acționează la propunerea Comisiei, în colaborare cu membrii, alții decât Uniunea, după caz.

Articolul 9

Sarcinile directorului executiv

(1)

Directorul executiv este responsabilul principal cu gestionarea cotidiană a întreprinderii comune pentru bioindustrii în conformitate cu deciziile consiliului de conducere.

(2)

Directorul executiv este reprezentantul legal al întreprinderii comune pentru bioindustrii. Acesta răspunde în fața consiliului de conducere.

(3)

Directorul executiv execută bugetul întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(4)

Directorul executiv îndeplinește în special următoarele sarcini în mod independent:

(a)

pregătește și înaintează consiliului de conducere spre adoptare proiectul de buget anual, inclusiv schema de personal corespunzătoare, indicând numărul de posturi temporare pentru fiecare grad și grupă de funcții, precum și numărul de agenți contractuali și de experți naționali detașați, exprimat în echivalent normă întreagă;

(b)

pregătește și înaintează consiliului de conducere spre adoptare planul anual de lucru și estimările corespunzătoare privind cheltuielile;

(c)

înaintează consiliului de conducere spre aprobare conturile anuale;

(d)

pregătește și înaintează consiliului de conducere spre avizare raportul anual de activitate, inclusiv informații referitoare la cheltuielile corespunzătoare;

(e)

prezintă consiliului de conducere, în vederea aprobării, lista acțiunilor selectate pentru finanțare;

(f)

informează periodic grupul de reprezentanți ai statelor și comitetul științific cu privire la toate aspectele relevante pentru rolul lor consultativ;

(g)

semnează acorduri și decizii individuale;

(h)

semnează contracte de achiziții;

(i)

pune în aplicare politica de comunicare a întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(j)

organizează, direcționează și supraveghează operațiunile și personalul întreprinderii comune pentru bioindustrii în funcție de constrângerile impuse de consiliul de conducere în materie de delegare, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament;

(k)

instituie și asigură funcționarea unui sistem de control intern eficace și eficient și raportează consiliului de conducere orice modificare semnificativă a acestui sistem;

(l)

asigură realizarea evaluării riscurilor și a gestionării riscurilor;

(m)

adoptă orice altă măsură necesară pentru a evalua progresele înregistrate de întreprinderea comună pentru bioindustrii pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;

(n)

execută alte sarcini încredințate sau delegate directorului executiv de către consiliul de conducere.

(5)

Directorul executiv înființează un birou de programe pentru executarea, sub responsabilitatea sa, a tuturor sarcinilor de sprijin care rezultă din prezentul regulament. Biroul de programe este format din personalul întreprinderii comune pentru bioindustrii și îndeplinește, în special, următoarele sarcini:

(a)

furnizează asistență pentru stabilirea și gestionarea unui sistem corespunzător de contabilitate în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii;

(b)

gestionează cererile prevăzute în planul anual de lucru și administrează acordurile și deciziile, inclusiv coordonarea acestora;

(c)

furnizează membrilor și celorlalte organisme ale întreprinderii comune pentru bioindustrii toate informațiile relevante și sprijinul necesar pentru ca acestea să își poată îndeplini obligațiile și, totodată, răspunde la solicitările specifice ale acestora;

(d)

funcționează ca secretariat al organismelor întreprinderii comune pentru bioindustrii și oferă sprijin grupurilor consultative create de consiliul de conducere.

Articolul 10

Comitetul științific

(1)

Comitetul științific este format din cel mult 15 membri. El își alege un președinte din rândul membrilor săi.

(2)

Membrii asigură o reprezentare echilibrată a experților recunoscuți la nivel mondial din mediul academic, industrie, IMM-uri, organizații neguvernamentale și organisme de reglementare. Împreună, membrii comitetului științific dețin competențe și cunoștințe științifice care acoperă întregul domeniu tehnic și care sunt necesare pentru a formula recomandări științifice pentru întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(3)

Consiliul de conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție pentru constituirea comitetului științific și numește membrii acestuia. Consiliul de conducere ține seama de candidații potențiali propuși de grupul de reprezentanți ai statelor.

(4)

Comitetul științific îndeplinește următoarele sarcini:

(a)

oferă recomandări cu privire la prioritățile științifice care urmează să fie abordate în planurile anuale de lucru;

(b)

oferă informații cu privire la realizările științifice descrise în raportul anual de activitate.

(5)

Comitetul științific se reunește cel puțin de două ori pe an. Reuniunile sunt convocate de către președintele acestuia.

(6)

Cu acordul președintelui, comitetul științific poate să invite alte persoane să participe la reuniunile sale.

(7)

Comitetul științific își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 11

Grupul de reprezentanți ai statelor

(1)

Grupul de reprezentanți ai statelor este format din câte un reprezentant din fiecare stat membru și din fiecare țară asociată la Orizont 2020. Grupul își alege un președinte din rândul membrilor săi.

(2)

Grupul de reprezentanți ai statelor se reunește de cel puțin două ori pe an. Reuniunile sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul executiv și președintele Consiliului de conducere sau reprezentanții acestora participă la reuniuni.

Președintele grupului de reprezentanți ai statelor poate invita alte persoane să participe la reuniuni în calitate de observatori, în special reprezentanți ai autorităților regionale ale Uniunii, reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai asociațiilor de IMM-uri.

(3)

Grupul de reprezentanți ai statelor este consultat și, în special, examinează informațiile și furnizează avize cu privire la următoarele aspecte:

(a)

progresul programului întreprinderii comune pentru bioindustrii și îndeplinirea obiectivelor acestuia, inclusiv în ceea ce privește procesul de evaluare a cererilor și a propunerilor;

(b)

actualizarea orientării strategice;

(c)

legăturile cu Orizont 2020;

(d)

planurile anuale de lucru;

(e)

participarea IMM-urilor.

(4)

De asemenea, grupul de reprezentanți ai statelor furnizează informații întreprinderii comune pentru bioindustrii și acționează ca interfață pentru aceasta în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a)

stadiul programelor relevante de cercetare și inovare naționale sau regionale și identificarea potențialelor zone de cooperare, inclusiv implementarea tehnologiilor relevante, pentru a permite crearea de sinergii și a evita suprapunerile;

(b)

măsurile specifice luate la nivel național sau regional în ceea ce privește evenimentele de diseminare, atelierele tehnice dedicate și activitățile de comunicare;

(c)

măsurile specifice luate la nivel național sau regional cu privire la activitățile de implementare legate de inițiativa pentru bioindustrii.

(5)

Grupul de reprezentanți ai statelor poate emite, din proprie inițiativă, recomandări sau propuneri în atenția consiliului de conducere cu privire la aspecte tehnice, administrative și financiare, precum și cu privire la planurile anuale, în special atunci când aceste aspecte afectează interesele naționale sau regionale.

Consiliul de conducere informează, cât mai repede posibil, grupul de reprezentanți ai statelor cu privire la măsurile luate ca urmare a recomandărilor sau propunerilor respective, inclusiv cu privire la motive în cazul în care nu s-a luat nicio măsură.

(6)

Grupul de reprezentanți ai statelor primește informații în mod periodic, printre altele privind participarea la acțiuni indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii, rezultatul fiecărei cereri de propuneri și al implementării fiecărui proiect, sinergiile cu alte programe relevante ale Uniunii, precum și privind execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(7)

Grupul de reprezentanți ai statelor își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 12

Surse de finanțare

(1)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii este finanțată în comun de Uniune și de alți membri decât Uniunea sau de entitățile constitutive ale acestora, prin intermediul contribuțiilor financiare plătite în tranșe și al contribuțiilor care constau în costurile suportate de aceștia în legătură cu punerea în aplicare a acțiunilor indirecte care nu sunt rambursate de întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(2)

Cheltuielile administrative ale întreprinderii comune pentru bioindustrii nu depășesc 58 500 000 EUR și sunt acoperite prin intermediul contribuțiilor financiare împărțite anual în mod egal între Uniune și alți membri decât Uniunea. În cazul în care o parte din contribuția la cheltuielile administrative nu este utilizată, aceasta poate servi la acoperirea cheltuielilor de funcționare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(3)

Cheltuielile de funcționare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii sunt acoperite prin intermediul următoarelor contribuții:

(a)

contribuția financiară din partea Uniunii;

(b)

contribuția financiară a altor membri decât Uniunea;

(c)

contribuțiile în natură din partea altor membri decât Uniunea sau din partea entităților constitutive ale acestora, care constau în costurile suportate de către aceștia în legătură cu punerea în aplicare a acțiunilor indirecte, din care se scade contribuția întreprinderii comune pentru bioindustrii și orice altă contribuție a Uniunii la costurile respective.

(4)

Contribuția financiară din partea altor membri decât Uniunea la cheltuielile de funcționare menționate la punctul 3 litera (b) este de cel puțin 182 500 000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 1 din prezentul regulament.

(5)

Resursele întreprinderii comune pentru bioindustrii introduse în bugetul acesteia includ următoarele contribuții:

(a)

contribuțiile financiare ale membrilor la cheltuielile administrative;

(b)

contribuțiile financiare ale membrilor la cheltuielile de funcționare;

(c)

orice venit obținut de întreprinderea comună pentru bioindustrii;

(d)

orice alte contribuții financiare, resurse și venituri.

Orice dobândă generată de contribuțiile plătite de membri este considerată venit al întreprinderii comune pentru bioindustrii.

(6)

Toate resursele întreprinderii comune pentru bioindustrii și activitățile sale sunt dedicate atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament.

(7)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii este proprietara tuturor activelor generate de aceasta sau transferate către aceasta în scopul îndeplinirii obiectivelor sale.

(8)

Cu excepția situației de lichidare a întreprinderii comune pentru bioindustrii, orice sumă rămasă după plata cheltuielilor nu se plătește membrilor întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Articolul 13

Angajamentele financiare

Angajamentele financiare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii nu depășesc resursele financiare disponibile sau alocate pentru bugetul său de către membrii acesteia.

Articolul 14

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Articolul 15

Planificarea operațională și financiară

(1)

Directorul executiv înaintează consiliului de conducere spre adoptare un proiect de plan anual de lucru, care include un plan detaliat al activităților de cercetare și inovare, al activităților administrative și al estimărilor corespunzătoare privind cheltuielile pentru exercițiul financiar următor. Proiectul de plan de lucru include, de asemenea, valoarea estimată a contribuțiilor care urmează să fie făcute în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) litera (c) din statut.

(2)

Planul anual de lucru pentru un anumit exercițiu financiar este adoptat la sfârșitul exercițiului financiar anterior. Planul anual de lucru este făcut public.

(3)

Directorul executiv elaborează proiectul de buget anual pentru exercițiul financiar următor și îl înaintează consiliului de conducere spre adoptare.

(4)

Bugetul anual pentru un anumit exercițiu financiar este adoptat de consiliul de conducere până la sfârșitul exercițiului financiar anterior.

(5)

Bugetul anual este adaptat cu scopul de a lua în considerare valoarea contribuției financiare a Uniunii, astfel cum este prevăzută în bugetul Uniunii.

Articolul 16

Raportarea operațională și financiară

(1)

Directorul executiv raportează anual consiliului de conducere cu privire la îndeplinirea sarcinilor directorului executiv în conformitate cu normele financiare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul executiv prezintă consiliului de conducere spre aprobare un raport anual de activitate cu privire la progresele înregistrate de întreprinderea comună pentru bioindustrii în anul calendaristic precedent, în special în ceea ce privește planul de activitate anual pentru anul respectiv. Raportul anual de activitate include, printre altele, informații privind următoarele aspecte:

(a)

activitățile de cercetare, de inovare și de alt tip desfășurate și cheltuielile corespunzătoare;

(b)

acțiunile prezentate, inclusiv o defalcare în funcție de tipul de participant, inclusiv IMM-uri, și de țară;

(c)

acțiunile selectate pentru finanțare, inclusiv o defalcare în funcție de tipul de participant, inclusiv IMM-uri, și de țară, cu indicarea contribuției întreprinderii comune pentru bioindustrii la participanții și acțiunile individuale.

(2)

După ce a fost aprobat de consiliul de conducere, raportul anual de activitate este dat publicității.

(3)

Până la data de 1 martie a exercițiului financiar următor, contabilul întreprinderii comune pentru bioindustrii comunică conturile provizorii contabilului Comisiei și Curții de Conturi.

Până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor, întreprinderea comună pentru bioindustrii trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi.

La primirea observațiilor Curții de Conturi privind conturile provizorii ale întreprinderii comune pentru bioindustrii în temeiul articolului 148 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, contabilul întreprinderii comune pentru bioindustrii întocmește conturile finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii, iar directorul executiv le înaintează consiliului de conducere în vederea obținerii unui aviz.

Consiliul de conducere emite un aviz privind conturile finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii.

Directorul executiv transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale, împreună cu avizul consiliului de conducere, până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a exercițiului financiar următor.

Până la 30 septembrie, directorul executiv trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile făcute de aceasta în cadrul raportului său anual. Directorul executiv trimite răspunsul și consiliului de conducere.

Directorul executiv transmite Parlamentului European, la cererea acestuia din urmă, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 17

Auditul intern

Auditorul intern al Comisiei exercită asupra întreprinderii comune pentru bioindustrii aceleași prerogative ca și asupra Comisiei.

Articolul 18

Răspunderea membrilor și asigurarea

(1)

Răspunderea financiară a membrilor în ceea ce privește datoriile întreprinderii comune pentru bioindustrii se limitează la contribuția acestora deja plătită la cheltuielile administrative.

(2)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii subscrie și menține o asigurare adecvată.

Articolul 19

Conflictul de interese

(1)

În îndeplinirea activităților lor, întreprinderea comună pentru bioindustrii, organismele sale și personalul său evită orice conflict de interese.

(2)

Consiliul de conducere al întreprinderii comune pentru bioindustrii adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce privește membrii, organismele și personalul acesteia. În normele respective se prevede evitarea unui conflict de interese în ceea ce privește reprezentanții membrilor care fac parte din consiliul de conducere.

Articolul 20

Lichidarea

(1)

Întreprinderea comună pentru bioindustrii se lichidează la încheierea perioadei prevăzute la articolul 1 din prezentul regulament.

(2)

În completarea alineatului (1), procedura de lichidare se declanșează automat în cazul în care Uniunea sau toți membrii, alții decât Uniunea, se retrag din întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(3)

În scopul derulării procedurilor de lichidare a întreprinderii comune pentru bioindustrii, consiliul de conducere numește unul sau mai mulți lichidatori, care se conformează deciziilor consiliului de conducere.

(4)

În momentul lichidării întreprinderii comune pentru bioindustrii, activele sale sunt utilizate pentru compensarea pasivelor și a cheltuielilor corespunzătoare lichidării sale. Orice surplus este distribuit în rândul membrilor la momentul lichidării, proporțional cu contribuția financiară a acestora la întreprinderea comună pentru bioindustrii. Orice surplus distribuit Uniunii este rambursat în bugetul Uniunii.

(5)

Se organizează o procedură ad-hoc pentru asigurarea unei gestionări adecvate a acordurilor încheiate sau a deciziilor adoptate de întreprinderea comună pentru bioindustrii, precum și a contractelor de achiziții cu o durată mai lungă decât durata întreprinderii comune pentru bioindustrii.


Top