EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0530

Regulamentul delegat (UE) nr. 530/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/530/oj

20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/50


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 530/2014 AL COMISIEI

din 12 martie 2014

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 77 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 77 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE se referă numai la „titluri de creanță”, ceea ce înseamnă că instrumentele de capitaluri proprii din portofoliul de tranzacționare nu ar trebui să fie incluse în evaluarea caracterului semnificativ al riscului specific.

(2)

Caracterul semnificativ în termeni absoluți al expunerilor la riscul specific ar trebui măsurat prin aplicarea unor reguli standardizate de calculare a pozițiilor nete din instrumentele de datorie. În această evaluare ar trebui să fie luate în considerare pozițiile nete atât lungi, cât și scurte, calculate în conformitate cu articolul 327 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), după recunoașterea acoperirilor prin instrumente financiare derivate de credit în conformitate cu articolele 346 și 347 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

La articolul 77 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE, care se referă la riscul specific din portofoliul de tranzacționare, este menționat „un număr mare de poziții semnificative pe titluri de creanță ale unor emitenți diferiți”. Aceste norme stabilesc, prin urmare, un prag de semnificație pentru numere mari de poziții semnificative pe titluri de creanță ale unor emitenți diferiți, în temeiul articolului 77 alineatul (4) din directiva respectivă.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(5)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiția „expunerilor la un risc specific care sunt semnificative în termeni absoluți”, în conformitate cu articolul 77 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE

Se consideră că expunerea unei instituții la un risc specific al instrumentelor de datorie este semnificativă în termeni absoluți atunci când suma tuturor pozițiilor lungi nete și a pozițiilor scurte nete, în sensul articolului 327 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, este mai mare de 1 000 000 000 EUR.

Articolul 2

Definiția „numărului mare de poziții semnificative pe titluri de creanță ale unor emitenți diferiți”, în conformitate cu articolul 77 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE

Se consideră că portofoliul cu risc specific al unei instituții cuprinde un număr mare de poziții semnificative pe titluri de creanță ale unor emitenți diferiți atunci când portofoliul include peste 100 de poziții, fiecare mai mare de 2 500 000 EUR, indiferent dacă aceste poziții sunt lungi nete sau scurte nete, în sensul articolului 327 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


Top