EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0379

Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei din 7 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

OJ L 123, 24.4.2014, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/379/oj

24.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 379/2014 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Operatorii și personalul implicat în operarea anumitor aeronave trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Comisia Europeană ar trebui să adopte normele de aplicare necesare pentru a stabili condițiile de operare în siguranță a aeronavelor. Aceste reguli ar trebui să țină cont în primul rând de complexitatea aeronavelor, a organizațiilor și a operațiunilor cu aeronave, precum și de riscurile asociate diverselor tipuri de operațiuni.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare pentru operațiunile de transport aerian comercial cu avioane și elicoptere. Ar trebui prevăzute, de asemenea, o serie de norme pentru operațiunile de transport aerian comercial cu baloane și planoare, cu scopul de a respecta principiile de bază și aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 216/2008. Mai mult, particularitățile anumitor operațiuni comerciale cu avioane și elicoptere, cu punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau în același loc de operare, trebuie abordate în mod corespunzător, în funcție de amploarea și sfera de aplicare a acestora și de riscul aferent.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei (3) modifică Regulamentul (UE) nr. 965/2012 astfel încât (acesta) să includă norme pentru operațiuni necomerciale în funcție de complexitatea aeronavei. De asemenea, este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 965/2012 pentru a reflecta nivelul actual al tehnologiei și pentru a asigura măsuri proporționale pentru anumite activități strict definite cu aeronave altele decât cele complexe, precum și pentru organizațiile implicate.

(5)

Ar trebui să se includă, de asemenea, o serie de norme pentru operațiunile specializate cu avioane, elicoptere, baloane și planoare, ținând seama de aspectele specifice acestor operațiuni și de riscul aferent. Din motive de proporționalitate, nu ar fi adecvat ca toți operatorii comerciali, în special operatorii comerciali specializați, să facă obiectul certificării. În pofida caracterului lor comercial, acești operatori ar trebui să facă obiectul unei declarații de capacitate și nu al unui certificat. Cu toate acestea, ar trebui ca, din motive de siguranță, să se indice condițiile pentru anumite operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat, care pun în pericol părțile terțe aflate la sol, și, prin urmare, aceste operațiuni ar trebui să facă obiectul autorizării.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 965/2012 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt de siguranță a aviației civile în Uniune, normele de aplicare ar trebui să reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici, precum și progresul științific și tehnic în domeniul operațiunilor aeriene. În consecință, ar trebui să se aibă în vedere cerințele tehnice și procedurile administrative convenite sub auspiciile Organizației Aviației Civile Internaționale și ale Autorităților Aeronautice Comune Europene până la 30 iunie 2009, precum și legislațiile naționale specifice existente.

(8)

Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca industria aeronautică și administrațiile statelor membre să se adapteze la noul cadru de reglementare.

(9)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a pregătit un proiect de norme de aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind operațiunile aeriene cu avioane, elicoptere, baloane și planoare, inclusiv privind inspecțiile la platformă efectuate în cazul aeronavelor operatorilor aflați, în ceea ce privește supravegherea siguranței, sub jurisdicția altui stat, atunci când aterizează pe aerodromuri aflate pe teritoriul care face obiectul dispozițiilor tratatului.

(2)   Prezentul regulament stabilește și norme detaliate referitoare la condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor operatorilor de aeronave menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 implicați în operațiuni de transport aerian comercial, la privilegiile și responsabilitățile titularilor de certificate, precum și la condițiile în care operațiunile sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiții din motive de siguranță.

(3)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme detaliate privind condițiile și procedurile referitoare la declarațiile date de operatorii implicați în operațiuni comerciale specializate și în operarea necomercială a aeronavelor complexe motorizate, inclusiv în operațiuni necomerciale specializate cu aeronave complexe motorizate, precum și condițiile și procedurile referitoare la supravegherea acestor operatori.

(4)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme detaliate privind condițiile în care anumite operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat fac obiectul autorizării din motive de siguranță, precum și privind condițiile pentru emiterea, menținerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea autorizațiilor.

(5)   Prezentul regulament nu se aplică operațiunilor aeriene care intră sub incidența articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(6)   Prezentul regulament nu se aplică operațiunilor aeriene cu baloane captive și dirijabile și nici zborurilor cu baloane captive.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), se adaugă următoarele puncte:

„7.

«operațiune specializată» înseamnă orice operațiune, alta decât transportul aerian comercial, în cadrul căreia aeronava este utilizată pentru activități specializate din domenii precum agricultură, construcții, fotografiere, supraveghere, observare și patrulare, publicitate aeriană;

8.

«operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat» înseamnă orice operațiune comercială specializată cu aeronave, desfășurată într-o zonă unde siguranța părților terțe aflate la sol ar putea fi pusă în pericol în cazul unei situații de urgență, sau, conform prevederilor autorității competente din locul în care se desfășoară operațiunea, orice operațiune comercială specializată cu aeronave care, din cauza caracterului său specific și a condițiilor locale în care se desfășoară, prezintă un risc ridicat, în special pentru părțile terțe aflate la sol;

9.

«zbor introductiv» înseamnă orice zbor efectuat în schimbul unei remunerații sau al unui titlu oneros, constând într-un tur aerian de scurtă durată, oferit de o organizație de pregătire autorizată sau de o organizație creată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, pentru a atrage noi doritori de pregătire sau noi membri;

10.

«zbor de competiție» înseamnă orice activitate de zbor în cadrul căreia aeronava este utilizată în întreceri sau competiții aeriene, precum și în vederea pregătirii pentru întreceri sau competiții aeriene și a efectuării de zboruri spre și dinspre întreceri sau competiții;

11.

«demonstrație de zbor» înseamnă orice activitate de zbor efectuată în mod deliberat în scop demonstrativ sau de divertisment cu ocazia unui eveniment anunțat în prealabil și deschis publicului, inclusiv atunci când aeronava este utilizată în vederea pregătirii pentru o demonstrație de zbor și a efectuării de zboruri spre și dinspre un eveniment anunțat în prealabil.”;

(b)

la alineatul (2), „VII” se înlocuiește cu „VIII”.

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

Se introduce următorul alineat (1a):

„(1a)   Operatorii implicați în operațiunile CAT cu punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau loc de operare efectuate cu avioane din clasa de performanță B sau cu elicoptere necomplexe trebuie să respecte dispozițiile relevante din anexele III și IV.”;

(b)

alineatele (3), (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Operatorii de elicoptere și avioane motorizate complexe implicați în operațiuni necomerciale trebuie să declare că dispun de capacitatea și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de operarea de aeronave și pentru a exploata aeronavele în conformitate cu dispozițiile specificate în anexa III și în anexa VI. În cazul în care sunt implicați în operațiuni necomerciale specializate, acești operatori operează în schimb aeronavele în conformitate cu dispozițiile specificate în anexa III și în anexa VIII.

(4)   Operatorii de avioane motorizate altele decât cele complexe, de elicoptere, precum și de baloane și planoare, implicați în operațiuni necomerciale, inclusiv operațiuni necomerciale specializate, operează aeronavele în conformitate cu dispozițiile specificate în anexa VII.

(5)   Atunci când efectuează pregătire practică spre, pe sau dinspre teritoriul Uniunii, organizațiile de pregătire care își au sediul principal de activitate într-un stat membru și care sunt autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 operează:

(a)

elicoptere și avioane complexe motorizate în conformitate cu dispozițiile specificate în anexa VI;

(b)

avioane și elicoptere motorizate altele decât cele complexe, precum și baloane și planoare în conformitate cu dispozițiile specificate în anexa VII.”;

(c)

se adaugă următoarele alineate (6) și (7):

„(6)   Operatorii exploatează o aeronavă numai în scopul operațiunilor comerciale specializate, conform prevederilor din anexele III și VIII.

(7)   Zborurile care au loc imediat înainte, în timpul sau imediat după desfășurarea de operațiuni specializate și aflate în directă legătură cu aceste operațiuni sunt efectuate în conformitate cu alineatele (3), (4) și (6), după caz. Cu excepția operațiunilor cu parașute, la bord se transportă maximum șase persoane indispensabile misiunii, cu excepția membrilor echipajului.”

4.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se elimină;

(b)

se introduce următorul alineat (4a):

„(4a)   Prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (6), următoarele operațiuni cu aeronave altele decât cele complexe motorizate pot fi efectuate în conformitate cu anexa VII:

(a)

zboruri ale căror costuri sunt împărțite între persoane particulare, cu condiția ca toți ocupanții aeronavei, inclusiv pilotul, să împartă costurile directe și ca numărul persoanelor care împart costurile directe să fie de maximum șase;

(b)

zboruri de competiție sau demonstrații de zbor, cu condiția ca remunerația sau orice titlu oneros oferit pentru astfel de zboruri să se limiteze la recuperarea costurilor directe și la o contribuție proporțională cu costurile anuale, precum și la premii de cel mult o valoare specificată de autoritatea competentă;

(c)

zboruri introductive, lansări cu parașuta, remorcări ale planoarelor sau zboruri acrobatice efectuate fie de o organizație de pregătire care își are sediul principal de activitate într-un stat membru și care este aprobată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, fie de o organizație înființată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca aeronava să fie exploatată de organizația respectivă pe baza dreptului de proprietate sau al unui contract de închiriere de aeronave fără echipaj, ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara organizației, precum și cu condiția ca, ori de câte ori sunt implicate persoane care nu sunt membre ale organizației în cauză, astfel de zboruri să reprezinte doar o activitate marginală a organizației.”

5.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Operațiunile CAT cu elicoptere, operațiunile CAT cu baloane și operațiunile CAT cu planoare respectă cerințele naționale.”;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Operațiunile necomerciale, inclusiv operațiunile necomerciale specializate, cu avioane și elicoptere complexe motorizate, precum și operațiunile comerciale specializate cu avioane, elicoptere, baloane și planoare sunt efectuate în continuare în conformitate cu legislația națională aplicabilă în ceea ce privește limitarea timpului de zbor până la adoptarea și aplicarea normelor de aplicare conexe.”

6.

La articolul 10, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), cuvântul „anexa III” se înlocuiește cu cuvintele „anexele II și III”;

(b)

la litera (b), cuvintele „anexa V, VI și VII” se înlocuiesc cu cuvintele „anexele II, V, VI și VII”.

7.

La articolul 10, se adaugă următoarele alineate (4), (5), (6) și (7):

„(4)   Prin derogare de la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile din anexele II, III, VII și VIII în cazul operațiunilor specializate până la 21 aprilie 2017.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexele II, III și IV în cazul:

(a)

operațiunilor CAT cu punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau loc de operare efectuate cu avioane din clasa de performanță B sau elicoptere altele decât cele complexe până la 21 aprilie 2017; și

(b)

operațiunilor CAT cu baloane și planoare până la 21 aprilie 2017.

(6)   Dacă un stat membru decide să aplice derogarea prevăzută la alineatul (5) litera (a), se aplică următoarele dispoziții:

(a)

în cazul avioanelor, anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 și derogările naționale conexe în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91;

(b)

în cazul elicopterelor, cerințele naționale.

(7)   Dacă un stat membru decide să aplice derogările prevăzute la alineatele (3), (4) și (5), acesta trebuie să notifice Comisia și agenția. Această notificare trebuie să descrie motivele care stau la baza derogării și durata acesteia, precum și programul de implementare care cuprinde acțiunile prevăzute și calendarul aferent.”

8.

Anexele I-VII la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

9.

Anexa VIII (partea SPO) se adaugă la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2016/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14 august 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2016/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 227, 24.8.2013, p. 1).


ANEXA I

1.

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul se înlocuiește cu „Definițiile termenilor utilizați în anexele II-VIII”.

(b)

Se introduce următorul punct:

„11a.

«masa balonului gol» înseamnă masa determinată prin cântărirea balonului cu toate echipamentele instalate, astfel cum se specifică în manualul de zbor al aeronavei (AFM);”.

(c)

Punctul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„40.

«acord de închiriere fără echipaj» înseamnă un acord între întreprinderi, în temeiul căruia o aeronavă este operată pe baza certificatului de operator aerian (AOC) al locatarului sau, în cazul operațiunilor comerciale altele decât CAT, sub responsabilitatea locatarului;”.

(d)

Se introduce următorul punct:

„117a.

«specialist în executarea anumitor sarcini» înseamnă o persoană desemnată de operator sau de o parte terță sau care activează în calitate de întreprindere și care efectuează activități la sol direct asociate unei sarcini specializate sau care desfășoară sarcini specializate la bord sau din interiorul aeronavei;”.

(e)

Punctul 120 se înlocuiește cu următorul text:

„120.

«încărcătură transportată» înseamnă masa totală de pasageri, bagaje, mărfuri și echipamente specializate transportate la bord și, cu excepția baloanelor, inclusiv orice balast;”.

(f)

Punctul 127 se înlocuiește cu următorul text:

„127.

«acord de închiriere cu echipaj» înseamnă un acord:

în cazul operațiunilor CAT, între transportatori aerieni, în temeiul căruia o aeronavă este operată pe baza AOC al locatorului; sau

în cazul operațiunilor comerciale altele decât operațiunile CAT, între operatori, în temeiul căruia o aeronavă este operată sub responsabilitatea locatorului.”

2.

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

În ARO.GEN.120 litera (d) punctul 1, după cuvântul „autorizației” se introduc o virgulă și cuvintele „a autorizației pentru operațiuni specializate”.

(b)

În ARO.GEN.200 litera (c), cuvintele „sau autorizate” se introduc după cuvântul „certificate”.

(c)

În ARO.GEN.205 litera (a), după cuvintele „certificarea inițială” se introduc o virgulă și cuvintele „de autorizarea pentru operațiuni specializate”.

(d)

În ARO.GEN.205 litera (b), după cuvântul „certificare” se introduc o virgulă și cuvintele „de autorizare”.

(e)

În ARO.GEN.220 litera (a):

(i)

se adaugă următorul punct:

„4a

procesului de autorizare a unei operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat și a supravegherii continue a unui titular de autorizație;”;

(ii)

punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

supravegherii persoanelor și organizațiilor care exercită activități pe teritoriul statului membru, dar care sunt supravegheate, certificate sau autorizate de către autoritatea competentă a unui alt stat membru sau de către agenție, după cum au convenit respectivele autorități;”;

(iii)

la punctul 9, după cuvântul „certificare” se introduc cuvintele „sau autorizare”.

(f)

În ARO.GEN.220, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Autoritatea competentă păstrează o listă cu toate certificatele și autorizațiile pentru operațiuni specializate ale organizațiilor pe care le-a eliberat, precum și cu declarațiile primite.”

(g)

În ARO.GEN.300 litera (a), punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

conformitatea cu cerințele aplicabile organizațiilor sau tipului de operațiuni, înainte de a elibera un certificat, o aprobare sau o autorizație, după caz;

2.

menținerea conformității cu cerințele aplicabile a organizațiilor pe care le-a certificat, a operațiunilor specializate pe care le-a autorizat și a organizațiilor de la care a primit o declarație;”.

(h)

În ARO.GEN.305, se introduc următoarele schimbări:

(i)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Pentru organizațiile care își declară activitatea către autoritatea competentă, programul de supraveghere se bazează pe caracteristicile specifice ale organizației, pe complexitatea activităților sale, pe rezultatele activităților de supraveghere anterioare și pe evaluarea riscurilor aferente tipului de activitate desfășurată. Acesta trebuie să cuprindă audituri și inspecții, inclusiv inspecții la platformă și inspecții inopinate, după caz.”;

(ii)

litera (d1) se introduce după cum urmează:

„(d1)

Pentru organizațiile care dețin o autorizație pentru operațiuni specializate, programul de supraveghere se stabilește în conformitate cu dispozițiile de la litera (d) și trebuie să țină seama, de asemenea, de procesul de autorizare anterior și actual și de perioada de valabilitate a autorizației.”

(i)

ARO.GEN.350 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

O constatare de nivel 1 se eliberează de către autoritatea competentă atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări, ale unui certificat, ale unei autorizații pentru operațiuni specializate sau cu conținutul unei declarații care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.”

(j)

În ARO.GEN.350 litera (b) punctul 2 și, respectiv, 3, cuvintele „sau a autorizației pentru operațiuni specializate” se introduc după cuvintele „certificatului organizației”.

(k)

ARO.GEN.350 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

O constatare de nivel 2 se eliberează de către autoritatea competentă atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de aplicare, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări, ale unui certificat, ale unei autorizații pentru operațiuni specializate sau cu conținutul unei declarații care ar putea reduce nivelul de siguranță sau periclita siguranța zborului.”

(l)

În ARO.GEN.350 litera (d) punctul 1, după cuvântul „certificatului” se introduc o virgulă și cuvintele „a autorizației pentru operațiuni specializate”.

(m)

În ARO.GEN.350 litera (e), după cuvintele „unei organizații certificate” se introduc cuvintele „sau autorizate de”.

(n)

În ARO.GEN.355 litera (a), trimiterea la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 se înlocuiește cu o trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(o)

Se adaugă următorul punct ARO.GEN.360:

ARO.GEN.360   Constatări și măsuri executorii – toți operatorii

Dacă, în cursul supravegherii sau prin alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o neconformitate cu cerințele aplicabile din partea unui operator care face obiectul cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare, autoritatea competentă care a identificat neconformitatea ia toate măsurile executorii necesare pentru a preveni menținerea acelei neconformități.”

(p)

În ARO.OPS.100, se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

Autoritatea competentă poate stabili limitări operaționale specifice. Astfel de limitări trebuie să fie documentate în specificațiile operațiunilor.”

(q)

În SUBPARTEA OPS se introduce următoarea SECȚIUNE Ia:

SECȚIUNEA Ia

Autorizarea operațiunilor comerciale specializate cu risc ridicat

ARO.OPS.150   Autorizarea operațiunilor comerciale specializate cu risc ridicat

(a)

La primirea unei cereri de eliberare a unei autorizații pentru efectuarea de operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat, autoritatea competentă a operatorului examinează documentația referitoare la evaluarea riscurilor și procedurile standard de operare (SOP) ale operatorului aferente uneia sau mai multor operațiuni planificate și elaborate în conformitate cu cerințele relevante din anexa VIII (Partea SPO).

(b)

În cazul în care este satisfăcută de evaluarea riscurilor și de SOP, autoritatea competentă a operatorului eliberează autorizația prevăzută în apendicele VI. Autorizația poate fi eliberată pentru o durată limitată sau nelimitată. Condițiile în care operatorul este autorizat să efectueze una sau mai multe operațiuni comerciale specializate cu risc ridicat se specifică în autorizație.

(c)

La primirea unei cereri de modificare a autorizației, autoritatea competentă a operatorului trebuie să respecte dispozițiile de la literele (a) și (b). Aceasta descrie condițiile în care operatorul își poate desfășura activitatea pe durata efectuării schimbării, cu excepția cazului în care autoritatea competentă constată că autorizația trebuie suspendată.

(d)

La primirea unei cereri de reînnoire a autorizației, autoritatea competentă a operatorului trebuie să respecte dispozițiile de la literele (a) și (b). Aceasta poate lua în considerare cel mai recent proces de autorizare și cele mai recente activități de supraveghere.

(e)

Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când operatorul efectuează schimbări fără să fi prezentat o evaluare a riscurilor și proceduri standard de operare modificate, autoritatea competentă a operatorului suspendă, limitează sau revocă autorizația.

(f)

La primirea unei cereri de eliberare a unei autorizații pentru efectuarea de operațiuni comerciale specializate transfrontaliere cu risc ridicat, autoritatea competentă a operatorului examinează documentația referitoare la evaluarea riscurilor și procedurile standard de operare (SOP) ale operatorului în colaborare cu autoritatea competentă din locul în care se are în vedere desfășurarea operațiunii. În cazul în care ambele autorități sunt satisfăcute de evaluarea riscurilor și de SOP, autoritatea competentă a operatorului eliberează autorizația.

ARO.OPS.155   Contracte de închiriere

(a)

Autoritatea competentă aprobă un contract de închiriere care implică o aeronavă înmatriculată într-o țară terță sau un operator dintr-o țară terță dacă operatorul SPO a demonstrat respectarea ORO.SPO.100.

(b)

Aprobarea unui contract de închiriere a fără echipaj se suspendă sau se revocă ori de câte ori certificatul de navigabilitate al aeronavei este suspendat sau revocat.”

(r)

În ARO.OPS.200 litera (b) punctul 2, cuvintele „și operațiuni specializate” se introduc după cuvintele „operațiuni necomerciale”.

(s)

ARO.OPS.210 se înlocuiește cu următorul text:

ARO.OPS.210   Stabilirea distanței sau a zonei locale

În scopul desfășurării operațiunilor, autoritatea competentă poate stabili o distanță sau o zonă locală.”

(t)

În subpartea OPS, se introduce următoarea SECȚIUNE III:

SECȚIUNEA III

Supravegherea operațiunilor

ARO.OPS.300   Zboruri introductive

Autoritatea competentă poate stabili condiții suplimentare pentru zborurile introductive efectuate în conformitate cu partea NCO pe teritoriul statului membru. Aceste condiții trebuie să garanteze siguranța operațiunilor și să fie proporționale.”

(u)

În apendicele I:

(i)

subtitlul se înlocuiește cu „(Programul de autorizare pentru operatorii de transport aerian)”;

(ii)

cuvintele „operațiuni comerciale specializate (SPO)” și nota de subsol 2 se elimină.

(v)

În apendicele II, se elimină cuvântul „decolare” care se repetă, iar nota de subsol 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

Introducerea categoriei aplicabile de apropiere de precizie: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB sau CAT IIIC. Introducerea distanței vizuale în lungul pistei (RVR) minime în metri (m) și a înălțimii de decizie (DH) în picioare (ft). Se folosește un rând pentru fiecare categorie de apropiere din listă.”

(w)

În apendicele V, cuvintele „Operațiuni specializate” se adaugă sub cuvintele „Operațiuni necomerciale”.

(x)

Se adaugă următorul apendice VI:

„Apendicele VI

Image Textul imaginii

3.

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

Toate trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se înlocuiesc cu trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (1).

(b)

Toate trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 290/2012 se înlocuiesc cu trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(c)

ORO.GEN.005 se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta anexă stabilește cerințele care trebuie respectate de un operator aerian care desfășoară:

(a)

operațiuni de transport aerian comercial (CAT);

(b)

operațiuni comerciale specializate;

(c)

operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate;

(d)

operațiuni necomerciale specializate cu aeronave complexe motorizate.”

(d)

În ORO.GEN.105, cuvintele „sau unei autorizații pentru operațiuni specializate” se introduc după „declarare”.

(e)

În ORO.GEN.110, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Operatorul este responsabil cu exploatarea aeronavei în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, după caz, cu cerințele relevante din prezenta anexă și cu certificatul său de operator aerian (AOC) sau cu autorizația pentru operațiuni specializate (autorizația SPO) sau cu declarația.”

(f)

În ORO.GEN.110 litera (c), cuvintele „sau din autorizația pentru operațiuni specializate” se introduc după cuvintele „certificatul său”.

(g)

În ORO.GEN.110, se adaugă următorul punct:

„(k)

Fără a aduce atingere literei (j), operatorul unui planor sau al unui balon sau al zborurilor care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare, în condiții VFR pe timp de zi, cu:

(i)

avioane monomotor cu elice cu o masă maximă certificată la decolare de 5 700 kg sau mai puțin și cu o MOPSC de 5 sau mai puțin; sau cu:

(ii)

elicoptere monomotor altele decât cele complexe, cu o MOPSC de 5 sau mai puțin,

se asigură că echipajul de zbor a beneficiat de o pregătire sau o informare adecvată care să îi permită să recunoască mărfurile periculoase nedeclarate aduse la bord de pasageri sau sub formă de mărfuri.”

(h)

În ORO.GEN.115:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text: „Solicitarea unui AOC”;

(ii)

la litera (a), cuvântul „aerian” se introduce după cuvintele „certificat de operator”.

(i)

În ORO.GEN.120, se adaugă următorul punct:

„(d)

Atunci când un operator care face obiectul unei autorizații SPO dorește să utilizeze mijloace de conformitate alternative, el trebuie să respecte dispozițiile literei (b) ori de câte ori aceste mijloace de conformitate alternative afectează procedurile standard de operare care fac parte din autorizație, precum și dispozițiile literei (c) pentru partea declarată din organizarea și funcționarea sa.”

(j)

Titlul ORO.GEN.125 se înlocuiește cu următorul text: „Condiții de aprobare și privilegiile unui titular de AOC”.

(k)

Titlul ORO.GEN.130 se înlocuiește cu următorul text: „Schimbări legate de titularul unui AOC”.

(l)

Titlul ORO.GEN.135 se înlocuiește cu următorul text: „Menținerea valabilității unui AOC”.

(m)

În ORO.GEN.140 litera (a), după cuvântul „certificării” se introduc o virgulă și cuvintele „al autorizației SPO”.

(n)

În ORO.GEN.140 litera (b), după cuvintele „Accesul la aeronave menționat la litera (a) include” se introduc, încadrate de virgule, cuvintele „în cazul CAT”.

(o)

ORO.GEN.205 se înlocuiește cu următorul text:

ORO.GEN.205   Activități contractate

(a)

Atunci când contractează sau achiziționează orice parte a activității sale, operatorul se asigură că serviciul contractat sau achiziționat este conform cu cerințele aplicabile.

(b)

Atunci când operatorul certificat sau titularul unei autorizații SPO contractează orice parte a activității sale unei organizații care nu este la rândul său certificată sau autorizată în conformitate cu prezenta parte să desfășoare o astfel de activitate, organizația contractată își desfășoară activitatea în temeiul aprobării operatorului. Organizația contractantă se asigură că autorității competente i se acordă acces la organizația contractată, pentru a determina menținerea conformității cu cerințele aplicabile.”

(p)

În ORO.AOC.100 litera (a), cuvintele „de transport” se introduc după cuvântul „comerciale”.

(q)

În ORO.AOC.100, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următoarele:

„(b)

Operatorul pune la dispoziția autorității competente următoarele informații:

1.

denumirea oficială și denumirea comercială, adresa și adresa de corespondență a solicitantului;

2.

o descriere a operațiunii propuse, inclusiv tipul (tipurile) și numărul aeronavei care urmează a fi exploatată;

3.

o descriere a sistemului de management, inclusiv a structurii organizatorice;

4.

numele managerului responsabil;

5.

numele persoanelor desemnate în conformitate cu ORO.AOC.135 litera (a), precum și calificările și experiența acestora;

6.

o copie a manualului de operațiuni în conformitate cu ORO.MLR.100;

7.

o declarație conform căreia întreaga documentație trimisă autorității competente a fost verificată de solicitant și este în conformitate cu cerințele aplicabile.

(c)

Solicitanții dovedesc autorității competente că:

1.

îndeplinesc toate cerințele aplicabile din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, din prezenta anexă, din anexa IV (partea CAT) și din anexa V (partea SPA) la prezentul regulament;

2.

toate aeronavele exploatate dețin un certificat de navigabilitate (CofA) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 748/2012; și

3.

organizarea și managementul său sunt adecvate și adaptate corespunzător amplorii și domeniului de aplicare al operațiunii.”

(r)

În ORO.AOC.125 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), cuvintele „de transport aerian” se introduc înaintea cuvintelor „comerciale și necomerciale”.

(s)

În ORO.DEC.100, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Operatorul de aeronave complexe motorizate implicat în operațiuni necomerciale sau în operațiuni specializate necomerciale, precum și operatorul comercial specializat trebuie:”.

(t)

După SUBPARTEA DEC – DECLARAȚIA, se introduce următoarea subparte:

„SUBPARTEA SPO

OPERAȚIUNI COMERCIALE SPECIALIZATE

ORO.SPO.100   Cerințe comune pentru operatorii comerciali specializați

(a)

Un operator comercial specializat respectă, în plus față de ORO.DEC.100, și ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 și ORO.AOC.150.

(b)

Aeronava trebuie să dețină un certificat de navigabilitate (CofA) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau să fie închiriată în conformitate cu litera (c).

(c)

Un operator comercial specializat trebuie să obțină aprobarea prealabilă a autorității competente și să îndeplinească următoarele condiții:

1.

dacă închiriază o aeronavă cu echipaj aparținând unui operator dintr-o țară terță:

(i)

standardele de siguranță pe care operatorul dintr-o țară terță le aplică în domeniul menținerii navigabilității și al operațiunilor aeriene sunt echivalente cerințelor aplicabile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 și de prezentul regulament;

(ii)

aeronava aparținând unui operator dintr-o țară terță dispune de un CofA eliberat în conformitate cu anexa 8 a OACI;

(iii)

durata închirierii cu echipaj nu depășește șapte luni în nicio perioadă de 12 luni consecutive; sau

2.

dacă închiriază o aeronavă fără echipaj înmatriculată într-o țară terță:

(i)

a fost identificată o nevoie operațională la care nu se poate răspunde prin închirierea unei aeronave înmatriculate în UE;

(ii)

durata închirierii aeronavei fără echipaj nu depășește șapte luni în nicio perioadă de 12 luni consecutive;

(iii)

se asigură conformitatea cu cerințele aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

(iv)

Aeronava este echipată în conformitate cu anexa VIII [partea SPO].

ORO.SPO.110   Autorizarea operațiunilor comerciale specializate cu risc ridicat

(a)

Un operator comercial specializat trebuie să solicite și să obțină o autorizație eliberată de autoritatea competentă a operatorului, înainte de începerea unei operațiuni comerciale specializate de risc ridicat:

1.

care este efectuată într-o zonă în care siguranța părților terțe aflate la sol poate fi pusă în pericol în cazul unei situații de urgență; sau

2.

care, conform celor stabilite de autoritatea competentă din locul în care se desfășoară operațiunea, din cauza caracterului său specific și a condițiilor locale în care se derulează, prezintă un risc ridicat, în special în ceea ce privește părțile terțe aflate la sol.

(b)

Operatorul pune la dispoziția autorității competente următoarele informații:

1.

denumirea oficială și denumirea comercială, adresa și adresa de corespondență a solicitantului;

2.

o descriere a sistemului de management, inclusiv a structurii organizatorice;

3.

o descriere a operațiunii propuse, inclusiv tipul (tipurile) și numărul aeronavei care urmează a fi exploatată;

4.

documentația de evaluare a riscurilor și procedurile standard de operare aferente, cerute de SPO.OP.230;

5.

o declarație conform căreia întreaga documentație trimisă autorității competente a fost verificată de operator și este în conformitate cu cerințele aplicabile.

(c)

Cererea de obținere sau de modificare a unei autorizații se elaborează în forma și conform modalității stabilite de autoritatea competentă, ținând cont de cerințele aplicabile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de normele sale de aplicare.

ORO.SPO.115   Schimbări

(a)

Orice modificare care afectează domeniul de aplicare al autorizației sau operațiunile autorizate necesită aprobarea prealabilă a autorității competente. Orice modificare care nu este inclusă în evaluarea inițială a riscurilor necesită depunerea, la autoritatea competentă, a unei evaluări a riscurilor și a procedurilor standard de operare modificate.

(b)

Cererea de aprobare a unei schimbări se face înainte ca orice astfel de modificare să aibă loc, pentru a permite autorității competente să determine menținerea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare și să modifice autorizația, dacă este necesar. Operatorul furnizează autorității competente orice documentație relevantă.

(c)

Modificarea se realizează numai după primirea aprobării oficiale a autorității competente în conformitate cu ARO.OPS.150.

(d)

Operatorul operează în timpul acestor schimbări în condițiile prevăzute de autoritatea competentă, după caz.

ORO.SPO.120   Menținerea valabilității

(a)

Un operator care deține o autorizație pentru operațiuni specializate respectă domeniul de aplicare și privilegiile definite în autorizație.

(b)

Autorizația operatorului rămâne valabilă cu condiția ca:

1.

operatorul să își mențină conformitatea cu cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de aplicare, ținând cont de prevederile referitoare la tratarea constatărilor, după cum se specifică la ORO.GEN.150;

2.

autorității competente să i se acorde acces la operator, după cum se specifică la ORO.GEN.140, în vederea determinării conformității continue cu cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de aplicare; și

3.

autorizația să nu fie revocată sau să nu se renunțe la aceasta.

(b)

În cazul revocării sau al renunțării, autorizația se returnează autorității competente fără întârziere.”

(u)

ORO.MLR.100 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Conținutul OM trebuie să reflecte cerințele stabilite în prezenta anexă, în anexa IV (partea CAT), în anexa V (partea SPA), în anexa VI (partea NCC) și în anexa VIII (partea SPO), după caz, și să nu contravină condițiilor cuprinse în specificațiile de operare anexate la certificatul de operator aerian (AOC), în autorizația SPO sau în declarație și în lista aprobărilor specifice, după caz.”

(v)

În ORO.MLR.100, se introduce următoarea literă (g1):

„(g1)

Pentru titularii unei autorizații SPO, orice modificare legată de procedurile standard de operare autorizate, trebuie să se obțină o aprobare prealabilă înainte de data intrării în vigoare a schimbării.”

(w)

În ORO.MLR.100 litera (h), cuvintele „și literei (g1)” se introduc după cuvintele „Fără a aduce atingere literei (g)”.

(x)

În ORO.MLR.101, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția operațiunilor cu avioane monomotor cu elice cu o MOPSC de 5 sau cu elicoptere monomotor necomplexe cu o MOPSC de 5, care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare, în condiții VFR pe timp de zi, și pentru operațiuni cu planoare și baloane, structura principală a OM este următoarea:”.

(y)

În ORO.MLR.115, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Următoarele documente trebuie păstrate timp de cel puțin cinci ani:

1.

pentru operatorii CAT, evidențe privind activitățile menționate în ORO.GEN.200;

2.

pentru operatorii declarați, o copie a declarației operatorului, detalii privind aprobările deținute și manualul de operațiuni;

3.

pentru titularii de autorizații SPO, în plus față de documentele menționate la litera (a) punctul 2, evidențele privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu SPO.OP.230 și procedurile standard de operare conexe.”

(z)

În ORO.MLR.115 litera (b) punctul 4, după cuvintele „bunurilor periculoase” se introduc o virgulă și cuvintele „dacă este cazul”.

(aa)

În ORO.SEC.100.A, titlul se înlocuiește cu următorul text:

ORO.SEC.100   Securitatea compartimentului echipajului de zbor – avioane”.

(ab)

În ORO.SEC.100.H, titlul se înlocuiește cu următorul text:

ORO.SEC.105   Securitatea compartimentului echipajului de zbor – elicoptere”.

(ac)

ORO.FC.005 se înlocuiește cu următorul text:

ORO.FC.005   Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de către operator în legătură cu pregătirea, experiența și calificarea echipajului de zbor și cuprinde:

(a)

SECȚIUNEA 1, care specifică cerințele comune aplicabile atât operațiunilor necomerciale cu aeronave complexe motorizate, cât și oricărei operațiuni comerciale;

(b)

SECȚIUNEA 2, care specifică cerințele suplimentare aplicabile operațiunilor de transport aerian comercial, cu excepția:

1.

operațiunilor de transport aerian comercial cu planoare sau baloane; sau

2.

operațiunilor de transport aerian comercial de pasageri în condiții de zbor la vedere (VFR) pe timp de zi, cu punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau loc de operare și în cadrul unei zone locale precizate de autoritatea competentă, cu

avioane monomotor cu elice cu o masă maximă certificată la decolare de 5 700 kg sau mai puțin și cu o MOPSC de 5; sau

elicoptere monomotor altele decât cele complexe motorizate, cu o MOPSC de 5.

(c)

SECȚIUNEA 3, care specifică cerințele suplimentare pentru operațiuni comerciale specializate și pentru cele menționate la litera (b) punctele 1 și 2.”

(ad)

În ORO.FC.105:

(i)

la litera (c) prima teză, la începutul tezei, se introduc cuvintele „În cazul operațiunilor comerciale cu avioane și elicoptere”, urmate de o virgulă;

(ii)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Litera (c) nu se aplică în cazul:

1.

avioanelor din clasa de performanță B utilizate pentru operațiuni de transport aerian comercial în condiții VFR pe timp de zi; și

2.

operațiunilor de transport aerian comercial de pasageri în condiții VFR pe timp de zi, cu punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau loc de operare sau în cadrul unei zone locale precizate de autoritatea competentă, efectuate cu elicoptere monomotor altele decât cele complexe motorizate, cu o MOPSC de 5.”

(ae)

În ORO.FC.145, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În cazul operațiunilor CAT, programele de pregătire și de verificare, inclusiv programa și folosirea echipamentelor individuale de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD), se aprobă de către autoritatea competentă.”

(af)

După ORO.FC.H.250, se adaugă următoarea SECȚIUNE:

SECȚIUNEA 3

Cerințe suplimentare pentru operațiuni comerciale specializate și operațiuni de transport aerian comercial menționate în ORO.FC.005 litera (b) punctele 1 și 2

ORO.FC.330   Pregătirea periodică și verificarea aferentă – verificarea competenței efectuată de operator

(a)

Fiecare membru al echipajului de zbor se supune unor verificări ale competenței efectuate de operator pentru a-și demonstra competența de a executa procedurile normale, anormale și de urgență, acestea acoperind aspectele relevante aferente sarcinilor specializate descrise în manualul de operațiuni.

(b)

Se acordă atenția necesară în cazul în care operațiunile se desfășoară în condiții IFR sau pe timp de noapte.

(c)

Perioada de valabilitate a unei verificări a competenței efectuate de operator este de 12 luni calendaristice. Perioada de valabilitate se calculează începând cu sfârșitul lunii în care s-a realizat verificarea. Dacă verificarea competenței efectuată de operator are loc în ultimele trei luni ale perioadei de valabilitate, noua perioadă de valabilitate se calculează de la data expirării celei precedente.”

(ag)

În ORO.CC.100 litera (a) a doua teză, la începutul tezei, se introduc cuvintele „Exceptând baloanele”, urmate de o virgulă.

(ah)

Apendicele I se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele I

Image Textul imaginii

4.

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

Toate trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1702/1992 se înlocuiesc cu trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

Se adaugă următorul punct CAT.GEN.105:

CAT.GEN.105   Motoplanoare de agrement, planoare motorizate și baloane mixte

(a)

Planoarele motorizate, cu excepția motoplanoarelor de agrement, trebuie să fie operate și echipate în conformitate cu cerințele aplicabile planoarelor.

(b)

Motoplanoarele de agrement (TMG) sunt exploatate în conformitate cu cerințele pentru:

1.

avioane, dacă acestea sunt acționate cu ajutorul unui motor; și

2.

planoare, dacă acestea sunt operate fără a utiliza un motor.

(c)

Motoplanoarele de agrement se echipează în conformitate cu cerințele aplicabile pentru avioane, cu excepția cazului în care CAT.IDE.A prevede altfel.

(d)

Baloanele mixte se operează în conformitate cu cerințele pentru baloanele cu aer cald.”

(c)

În CAT.GEN.MPA.180 litera (a) punctele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„5.

o copie conformă cu originalul a certificatului de operator aerian (AOC), inclusiv o traducere în limba engleză, dacă AOC a fost emis într-o altă limbă;

6.

specificațiile de operare relevante pentru tipul de aeronavă, eliberate în conformitate cu AOC, inclusiv o traducere în limba engleză, în cazul în care specificațiile de operare au fost emise în altă limbă;”.

(d)

În SUBPARTEA A – CERINȚE GENERALE, se inserează următoarea SECȚIUNE:

SECȚIUNEA 2

Aeronave nemotorizate

CAT.GEN.NMPA.100   Responsabilitățile comandantului

(a)

Comandantul:

1.

răspunde de siguranța tuturor membrilor echipajului și a pasagerilor aflați la bord, din momentul în care comandantul sosește la bordul aeronavei și până în momentul în care acesta părăsește aeronava la încheierea zborului;

2.

răspunde de operarea și siguranța aeronavei:

(i)

pentru baloane, de la momentul demarării procesului de umflare a anvelopei până când anvelopa este golită de aer, cu excepția cazului în care comandantul a delegat responsabilitatea unei alte persoane calificate, în timpul fazei de umflare până la sosirea comandantului așa cum se specifică în manualul de operațiuni (OM);

(ii)

pentru planoare, de la momentul inițierii procedurii de lansare până când planorul se oprește la încheierea zborului;

3.

are autoritatea de a da toate comenzile și de lua toate măsurile necesare în scopul asigurării siguranței aeronavei și a persoanelor și/sau a bunurilor transportate de aceasta în conformitate cu punctul 7c din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008;

4.

este autorizat să nu îmbarce sau să debarce orice persoană care poate reprezenta un pericol potențial pentru siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia;

5.

nu permite transportul în aeronavă al niciunei persoane care pare să se afle sub influența alcoolului sau a drogurilor, în măsura în care siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia ar putea fi pusă în pericol;

6.

se asigură că toți pasagerii au primit informații privind siguranța;

7.

se asigură că toate procedurile operaționale și listele de verificare sunt respectate în conformitate cu manualul de operațiuni;

8.

se asigură că s-a efectuat inspecția înainte de zbor în conformitate cu cerințele din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

9.

se asigură că echipamentul de urgență relevant rămâne ușor accesibil în vederea unei folosiri imediate;

10.

respectă cerințele relevante ale sistemelor de raportare a evenimentelor stabilite de operator;

11.

respectă toate limitările privind timpul de zbor și de serviciu (FTL) și cerințele privind timpul de odihnă aplicabile activităților proprii;

12.

dacă îndeplinește sarcini pentru mai mult de un operator:

(i)

menține la zi dosarul său individual cu privire la timpul de zbor și de serviciu și perioadele de odihnă, așa cum se menționează în cerințele FTL aplicabile; și

(ii)

pune la dispoziția fiecărui operator datele necesare pentru programarea activităților în conformitate cu cerințele FTL aplicabile.

(b)

Comandantul nu este autorizat să îndeplinească sarcini pe o aeronavă:

1.

dacă se află sub influența unor substanțe psihoactive sau a alcoolului sau dacă este inapt din cauza unei vătămări corporale, a oboselii, a unor medicamente, a unei boli sau din alte cauze similare;

2.

dacă nu a trecut o perioadă de timp rezonabilă de la scufundarea la mare adâncime sau în urma unei donări de sânge;

3.

dacă nu sunt îndeplinite cerințele medicale aplicabile;

4.

dacă el/ea are dubii în ceea ce privește capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile atribuite; sau

5.

dacă el/ea știe sau suspectează că suferă de oboseală, așa cum se menționează la punctul 7f din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, sau dacă se simte inapt(ă) din alte motive, într-o așa măsură încât zborul poate fi pus în pericol.

(c)

Într-o situație de urgență care necesită decizii și reacții imediate, comandantul ia toate măsurile pe care le consideră necesare în circumstanțele date, în conformitate cu punctul 7d din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În aceste cazuri, el/ea se poate abate de la norme, proceduri și metode operaționale în interesul siguranței.

(d)

Comandantul unui balon:

1.

răspunde de activitatea de informare înainte de zbor a acelor persoane care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei;

2.

se asigură că nicio persoană nu fumează la bord sau în vecinătatea imediată a balonului; și

3.

se asigură că persoanele care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată.

CAT.GEN.NMPA.105   Membrul suplimentar al echipajului unui balon

(a)

Atunci când un balon transportă mai mult de 19 pasageri, cel puțin un membru suplimentar al echipajului cu experiență și pregătire corespunzătoare trebuie să fie prezent la bord pentru a ajuta pasagerii în caz de urgență.

(b)

Membrul suplimentar al echipajului nu este autorizat să îndeplinească sarcini la bordul unui balon:

1.

dacă se află sub influența unor substanțe psihoactive sau a alcoolului;

2.

dacă este inapt să le îndeplinească din cauza unor vătămări corporale, a oboselii, a unor medicamente, a unei boli sau din alte cauze similare; sau

3.

dacă nu a trecut o perioadă de timp rezonabilă de la scufundarea la mare adâncime sau în urma unei donări de sânge.

CAT.GEN.NMPA.110   Autoritatea comandantului

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toate persoanele de la bordul aeronavei se supun comenzilor legitime date de comandant în scopul garantării siguranței aeronavei și a persoanelor sau a bunurilor materiale transportate.

CAT.GEN.NMPA.115   Limbă comună

Operatorul trebuie să se asigure că toți membrii echipajului pot comunica între ei într-o limbă comună.

CAT.GEN.NMPA.120   Dispozitive electronice portabile

Operatorul nu permite niciunei persoane să utilizeze la bordul unei aeronave un dispozitiv electronic portabil (PED) care poate afecta negativ performanțele sistemelor și echipamentelor aeronavei și ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni o astfel de utilizare.

CAT.GEN.NMPA.125   Informații privind echipamentele de urgență și de supraviețuire transportate

Operatorul are permanent la dispoziție liste cu informații privind echipamentele de urgență și de supraviețuire de la bordul tuturor aeronavelor sale pentru comunicarea imediată către centrele de coordonare a acțiunilor de căutare și salvare (RCC).

CAT.GEN.NMPA.130   Alcool și droguri

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nu se permite accesul sau prezența la bordul unei aeronave a niciunei persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor, în măsura în care siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia ar putea fi pusă în pericol.

CAT.GEN.NMPA.135   Periclitarea siguranței

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nicio persoană nu acționează sau nu omite să acționeze, din imprudență sau neglijență, astfel încât:

(a)

să pună în pericol aeronava sau persoanele aflate la bordul acesteia sau la sol; sau

(b)

să cauzeze sau să permită ca aeronava să pună în pericol orice persoană sau bunuri materiale.

CAT.GEN.NMPA.140   Documente, manuale și informații care trebuie păstrate la bord

(a)

Următoarele documente, manuale și informații în original sau copii ale acestora trebuie să se afle la bord în timpul fiecărui zbor, cu excepția unor prevederi contrare:

1.

manualul de zbor al aeronavei (AFM) sau un document/documente echivalent(e);

2.

certificatul de înmatriculare în original;

3.

certificatul de navigabilitate (CofA) în original;

4.

certificatul de zgomot, dacă este cazul;

5.

o copie a certificatului de operator aerian (AOC);

6.

specificațiile de operare relevante pentru tipul de aeronavă, eliberate în conformitate cu AOC, dacă este cazul;

7.

licența pentru utilizarea stației radio a aeronavei, dacă este cazul;

8.

certificatul (certificatele) de asigurare de răspundere civilă;

9.

jurnalul de bord sau un document echivalent pentru aeronavă;

10.

jurnalul tehnic al aeronavei, în conformitate cu anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, dacă este cazul;

11.

MEL sau CDL, dacă este cazul;

12.

informații detaliate privind planul de zbor al serviciului de trafic aerian (ATS) depus, dacă este cazul;

13.

hărți aeronautice actualizate și corespunzătoare pentru ruta zborului propus și pentru toate rutele pe care este rezonabil să se prevadă că poate fi deviat zborul;

14.

procedurile și informațiile privind semnalele vizuale care trebuie utilizate de aeronava interceptoare și de aeronava interceptată;

15.

informații privind serviciile de căutare și salvare pentru zona zborului avut în vedere;

16.

avize corespunzătoare către navigatori (NOTAM) și documentația de informare privind serviciile de informare aeronautică (AIS);

17.

informații meteorologice corespunzătoare;

18.

listele de pasageri, dacă este cazul;

19.

pentru planoare, documentația privind masa și centrajul, iar pentru baloane, documentația privind masa;

20.

planul operațional de zbor, dacă este cazul; precum și

21.

orice altă documentație care poate fi relevantă pentru zbor sau care este solicitată de statele interesate de zbor.

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), documentele, manualele și informațiile specificate la respectiva literă pot fi transportate în vehiculul de recuperare sau păstrate la aerodrom sau la locul de operare în cazul zborurilor care sunt prevăzute:

1.

să decoleze și să aterizeze pe același aerodrom sau loc de operare; sau

2.

să rămână într-o zonă locală specificată în manualul de operațiuni.

CAT.GEN.NMPA.145   Furnizarea de documente și înregistrări

La cererea unei persoane autorizate de o autoritate, comandantul îi prezintă acesteia, într-o perioadă rezonabilă de timp de la primirea cererii, documentele care trebuie păstrate la bord.

CAT.GEN.NMPA.150   Transportul de bunuri periculoase

(a)

Transportul de bunuri periculoase nu este permis, cu excepția cazurilor în care:

1.

ele nu fac obiectul Instrucțiunilor tehnice privind siguranța transportului aerian de bunuri periculoase (Doc 9284-AN/905 al OACI), în conformitate cu partea 1 a acestor instrucțiuni; sau

2.

sunt transportate de pasageri sau de membri ai echipajului sau se află în bagaje, în conformitate cu partea 8 a Instrucțiunilor tehnice.

(b)

Operatorul instituie proceduri care să asigure luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru prevenirea transportului neintenționat de bunuri periculoase la bord.

(c)

Operatorul pune la dispoziția membrilor personalului informațiile necesare care să le permită îndeplinirea responsabilităților.”

(e)

În CAT.OP.MPA.151, se introduce următoarea literă (a1):

„(a1)

Fără a aduce atingere secțiunii CAT.OP.MPA.150 literele (b)-(d), pentru operațiunile cu avioane ELA2, în condiții VFR pe timp de zi, care decolează sau aterizează pe același aerodrom sau loc de operare, operatorul indică, în manualul de operațiuni, rezerva finală minimă de combustibil. Această rezervă finală minimă de combustibil nu trebuie să fie mai mică decât cantitatea necesară efectuării unui zbor de 45 de minute.”

(f)

În SUBPARTEA B – PROCEDURI OPERAȚIONALE, se inserează următoarea SECȚIUNE:

SECȚIUNEA 2

Aeronave nemotorizate

CAT.OP.NMPA.100   Utilizarea aerodromurilor și a locurilor de operare

Operatorul utilizează doar aerodromuri sau locuri de operare care corespund tipului (tipurilor) de aeronave și operațiunii (operațiunilor) prevăzute.

CAT.OP.NMPA.105   Proceduri de reducere a zgomotului – baloane și planoare motorizate

Comandantul ține seama de efectele zgomotului produs de aeronavă, asigurând în același timp prioritatea siguranței față de reducerea zgomotului.

CAT.OP.NMPA.110   Aprovizionarea cu combustibil sau balast și planificarea - baloane

(a)

Operatorul se asigură că balastul sau combustibilul transportate sunt suficiente pentru durata prevăzută a zborului, plus o rezervă pentru 30 de minute de zbor.

(b)

Calculele pentru aprovizionarea cu combustibil sau balast trebuie să se bazeze cel puțin pe următoarele condiții de operare în care urmează să se desfășoare zborul:

1.

datele furnizate de producătorul balonului;

2.

masele anticipate;

3.

condițiile meteorologice preconizate; și

4.

procedurile și restricțiile furnizorului (furnizorilor) de servicii de navigație aeriană.

(c)

Calculele sunt documentate într-un plan de zbor operațional.

CAT.OP.NMPA.115   Transportul categoriilor speciale de pasageri (SCP)

Persoanele care necesită condiții, asistență și/sau dispozitive speciale atunci când se află la bordul unei aeronave sunt considerate SCP și sunt transportate în condiții care să asigure siguranța aeronavei și a ocupanților săi, în conformitate cu procedurile stabilite de operator.

CAT.OP.NMPA.120   Informarea pasagerilor

Operatorul se asigură că pasagerii primesc informații referitoare la siguranță înainte sau, după caz, în timpul zborului.

CAT.OP.NMPA.125   Pregătirea zborului

Înainte de a iniția zborul, comandantul:

(a)

se asigură prin orice mijloace rezonabile disponibile că instalațiile de la sol, inclusiv mijloacele de comunicare și de navigație disponibile și necesare în mod direct unui astfel de zbor pentru exploatarea în siguranță a aeronavei, sunt adecvate pentru tipul de operațiune în cadrul căreia se execută zborul; și

(b)

ia cunoștință de toate informațiile meteorologice disponibile corespunzătoare pentru zborul prevăzut. Pregătirea pentru un zbor în afara vecinătății locului de plecare cuprinde:

1.

un studiu al buletinelor și prognozelor meteorologice curente disponibile; și

2.

un plan de acțiune alternativ pentru cazul în care zborul nu se poate efectua astfel cum s-a prevăzut, din cauza condițiilor meteorologice.

CAT.OP.NMPA.130   Depunerea planului de zbor ATS

(a)

Dacă nu se depune un plan de zbor ATS deoarece acest lucru nu este cerut de reglementările aeronautice, se păstrează informații adecvate care să permită activarea, în caz de necesitate, a serviciilor de alertă.

(b)

Dacă se operează de pe o bază de operare unde depunerea unui plan de zbor ATS este imposibilă, acesta se transmite cât mai curând posibil după decolare de către comandant sau operator.

CAT.OP.NMPA.135   Securizarea compartimentelor pentru pasageri și pentru piloți – baloane

Comandantul se asigură că, înainte de decolare și aterizare și ori de câte ori se consideră necesar în interesul siguranței:

(a)

toate echipamentele și bagajele sunt asigurate corespunzător; și că

(b)

evacuarea de urgență rămâne posibilă.

CAT.OP.NMPA.140   Fumatul la bord

Nicio persoană nu are voie să fumeze la bordul unui planor sau al unui balon.

CAT.OP.NMPA.145   Condiții meteorologice

Comandantul inițiază sau continuă un zbor în condiții VFR doar dacă cele mai recente informații meteorologice disponibile indică faptul că, de-a lungul rutei și la destinația avută în vedere, la momentul estimat al utilizării, condițiile meteorologice vor fi la nivelul sau peste minimele de operare VFR aplicabile.

CAT.OP.NMPA.150   Gheața și alți contaminanți – proceduri la sol

Comandantul poate să inițieze decolarea numai atunci când aeronava este curățată de orice depunere care ar putea afecta negativ performanța sau maniabilitatea aeronavei, cu excepția cazurilor permise în conformitate cu AFM.

CAT.OP.NMPA.155   Condiții de decolare

Înainte de inițierea decolării, comandantul se asigură că, în conformitate cu informațiile de care dispune, condițiile meteorologice de la aerodrom sau de la locul de operare nu ar putea împiedica decolarea și plecarea în condiții de siguranță.

CAT.OP.NMPA.160   Simularea în zbor a situațiilor anormale

Comandantul se asigură că, atunci când transportă pasageri, nu se simulează situații anormale sau de urgență care să necesite aplicarea procedurilor pentru situații anormale sau de urgență.

CAT.OP.NMPA.165   Gestionarea combustibilului și a balastului în timpul zborului – baloane

Comandantul verifică la intervale regulate dacă cantitatea de combustibil utilizabil și cantitatea de balast rămasă în timpul zborului nu este mai mică decât cantitatea de combustibil și de balast necesară pentru a încheia zborul avut în vedere și decât rezerva prevăzută pentru aterizare.

CAT.OP.NMPA.170   Utilizarea oxigenului suplimentar

Comandantul se asigură că membrii echipajului de zbor implicați în îndeplinirea de sarcini esențiale pentru operarea în siguranță a aeronavei în zbor folosesc continuu oxigen suplimentar atunci când altitudinea barometrică depășește 10 000 ft pentru o perioadă mai mare de 30 de minute, precum și ori de câte ori altitudinea barometrică depășește 13 000 ft.

CAT.OP.NMPA.175   Condiții de apropiere și de aterizare

Înainte de inițierea unei apropieri în vederea aterizării, comandantul se asigură că, în conformitate cu informațiile de care dispune, condițiile meteorologice de la aerodromul sau de la locul de operare avut în vedere și starea suprafeței care urmează a fi utilizată nu ar putea împiedica apropierea și aterizarea în condiții de siguranță.

CAT.OP.NMPA.180   Restricții de operare – baloane cu aer cald

(a)

Un balon cu aer cald nu trebuie să aterizeze pe timp de noapte, cu excepția situațiilor de urgență.

(b)

Un balon cu aer cald poate decola pe timp de noapte, cu condiția să transporte suficient combustibil pentru o aterizare pe timp de zi.

CAT.OP.NMPA.185   Limitări de operare – planoare

Un planor se operează doar pe timp de zi.”

(g)

În CAT.POL.A.240 litera (b) punctul 4, „ORO.OPS” se înlocuiește cu „ORO.FC”.

(h)

În CAT.POL.A.310, se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

Cerințele prevăzute la litera (a) punctele 3, 4 și 5, litera (b) punctul 2 și litera (c) punctul 2 nu se aplică în cazul operațiunilor în condiții VFR pe timp de zi.”

(i)

În CAT.POL.A.405 litera (b), trimiterea la „CAT.POL.A.405 litera (b) sau litera (c)” se înlocuiește cu o trimitere la „CAT.POL.A.400 litera (b) sau litera (c)”.

(j)

În SUBPARTEA C – PERFORMANȚELE ȘI LIMITĂRILE DE OPERARE ALE AERONAVELOR se inserează următoarele SECȚIUNI 4 și 5:

SECȚIUNEA 4

Planoare

CAT.POL.S.100   Limitări de operare

(a)

În orice fază de operare, încărcarea, masa și poziția centrului de greutate (CG) ale planorului sunt conforme cu orice limitare specificată în AFM sau în manualul de operațiuni (OM), în cazul în care acesta este mai restrictiv.

(b)

Plăcile, listele, marcajele de pe instrumente sau combinațiile acestora care conțin respectivele limitări de operare prevăzute în AFM pentru prezentarea vizuală trebuie afișate în interiorul planorului.

CAT.POL.S.105   Cântărire

(a)

Operatorul se asigură că masa și CG ale planorului au fost stabilite prin cântărire efectivă înainte de darea în folosință inițială. Efectele cumulate ale schimbărilor și reparațiilor asupra masei și centrajului trebuie să fie luate în considerare și documentate corespunzător. Astfel de informații se pun la dispoziția comandantului. Planorul trebuie recântărit dacă efectul schimbărilor asupra masei și centrajului nu se cunoaște cu precizie.

(b)

Cântărirea se realizează de către producătorul aeroplanului sau în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, după caz.

CAT.POL.S.110   Performanța

Comandantul operează planorul numai în cazul în care performanța se ridică la un nivel corespunzător pentru a se conforma reglementărilor aeronautice aplicabile și oricăror altor restricții aplicabile zborului, spațiului aerian sau aerodromurilor sau locurilor de operare utilizate, ținând seama de precizia graficelor și a hărților utilizate.

SECȚIUNEA 5

Baloane

CAT.POL.B.100   Limitări de operare

(a)

În orice fază de operare, încărcarea și masa balonului sunt conforme cu orice limitare specificată în AFM sau în manualul de operațiuni (OM), în cazul în care acesta este mai restrictiv.

(b)

Plăcile, listele, marcajele de pe instrumente sau combinațiile acestora care conțin respectivele limitări de operare prevăzute în AFM pentru prezentarea vizuală trebuie afișate în interiorul balonului.

CAT.POL.B.105   Cântărire

(a)

Operatorul se asigură că masa balonului a fost stabilită prin cântărire efectivă înainte de darea în folosință inițială. Efectele cumulate ale schimbărilor și reparațiilor asupra masei trebuie să fie luate în considerare și documentate corespunzător. Astfel de informații se pun la dispoziția comandantului. Balonul se recântărește atunci când efectul schimbărilor asupra masei nu se cunoaște cu precizie.

(b)

Cântărirea se realizează de către producătorul balonului sau în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, după caz.

CAT.POL.B.110   Sistemul de determinare a masei

(a)

Operatorul unui balon instituie un sistem care specifică modul în care următoarele elemente sunt stabilite cu acuratețe pentru fiecare zbor, astfel încât să permită comandantului să verifice respectarea limitărilor prevăzute de AFM:

1.

masa balonului gol;

2.

masa încărcăturii transportate;

3.

masa combustibilului sau a încărcăturii de balast;

4.

masa la decolare;

5.

încărcarea balonului efectuată sub supravegherea comandantului sau a personalului calificat;

6.

pregătirea și punerea la dispoziție a întregii documentații.

(b)

Calculul masei pe baza calculelor electronice trebuie să poată fi reprodus de către comandant.

(c)

Documentația privind masa se pregătește înainte de fiecare zbor și se documentează într-un plan de zbor operațional.

CAT.POL.B.115   Performanța

Comandantul operează planorul numai în cazul în care performanța se ridică la un nivel corespunzător pentru a se conforma reglementărilor aeronautice aplicabile și oricăror altor restricții aplicabile zborului, spațiului aerian sau aerodromurilor sau locurilor de operare utilizate, ținând seama de precizia graficelor și a hărților utilizate.”

(k)

În CAT.IDE.A.100 litera (c), cuvintele „trebuie să fie utilizabil” se înlocuiesc cu cuvintele „este operabil” și cuvintele „trebuie să fie instalat” se înlocuiesc cu cuvintele „se instalează; în CAT.IDE.A.215 litera (d), cuvintele „trebuie menținută” se înlocuiesc cu cuvintele „se menține”, iar în CAT.IDE.H.100 litera (c), cuvintele „trebuie să fie utilizabil” se înlocuiesc cu cuvintele „este operabil” și cuvintele „trebuie să fie instalat” se înlocuiesc cu cuvintele „se instalează”.

(l)

În CAT.IDE.A.260, figura 1 se înlocuiește cu figura următoare:

Figura 1

Image

(m)

În SUBPARTEA D – INSTRUMENTE, DATE ȘI ECHIPAMENTE se inserează următoarele SECȚIUNI 3 și 4:

SECȚIUNEA 3

Planoare

CAT.IDE.S.100   Instrumente și echipamente – generalități

(a)

Instrumentele și echipamentele prevăzute de prezenta subparte se aprobă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dacă sunt:

1.

utilizate de echipajul de zbor pentru a controla traiectoria de zbor;

2.

utilizate pentru a respecta prevederile CAT.IDE.S.140;

3.

utilizate pentru a respecta prevederile CAT.IDE.S.145; sau

4.

instalate în planor.

(b)

Următoarele elemente, atunci când sunt obligatorii conform prezentei subpărți, nu necesită aprobarea echipamentelor:

1.

lanternă autonomă;

2.

mijloc precis de indicare a timpului; și

3.

echipamente de supraviețuire și de semnalizare.

(c)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt obligatorii conform prezentei subpărți, precum și orice alte echipamente care nu sunt obligatorii conform altor anexe, dar se transportă la bord în timpul unui zbor, trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.

informațiile furnizate de aceste instrumente sau echipamente nu se folosesc de către echipajul de zbor pentru a se conforma anexei I la Regulamentul (CE) nr. 216/2008; și

2.

instrumentele și echipamentele nu afectează navigabilitatea planorului, chiar și în cazul unor defecțiuni sau al proastei funcționări.

(d)

Instrumentele și echipamentele sunt ușor operabile sau accesibile de la postul unde este așezat membrul echipajului care are nevoie să le utilizeze.

(e)

Toate echipamentele de urgență impuse sunt ușor accesibile pentru o utilizare imediată.

CAT.IDE.S.105   Echipamentul minim de zbor

Un zbor nu se inițiază în momentul în care oricare dintre instrumentele, echipamentele sau funcțiile planorului necesare pentru zborul prevăzut este nefuncțional(ă) sau lipsește, cu excepția cazului în care planorul se exploatează în conformitate cu lista echipamentului minim (MEL).

CAT.IDE.S.110   Operațiuni în condiții VFR – instrumente de zbor și de navigație

(a)

Planoarele operate în condiții VFR pe timp de zi se echipează cu un mijloc de măsurare și de afișare a următoarelor elemente:

1.

în cazul planoarelor motorizate, capul magnetic;

2.

timpul în ore, minute și secunde;

3.

altitudinea barometrică; și

4.

viteza față de aer indicată.

(b)

Planoarele care operează în condiții în care planorul nu poate fi menținut într-o atitudine dorită fără a utiliza unul sau mai multe instrumente suplimentare, se echipează, în plus față de cele prevăzute la litera (a), cu un mijloc de măsurare și de afișare a următoarelor elemente:

1.

viteza verticală;

2.

atitudinea sau virajul și glisada; și

3.

capul magnetic.

CAT.IDE.S.115   Zborul în nori – instrumente de zbor și de navigație

Planoarele care execută un zbor în nori sunt echipate cu un mijloc de măsurare și de afișare a următoarelor elemente:

(a)

capul magnetic;

(b)

timpul în ore, minute și secunde;

(c)

altitudinea barometrică;

(d)

viteza față de aer indicată;

(e)

viteza verticală; și

(f)

atitudinea sau virajul și glisada.

CAT.IDE.S.120   Scaunele și sistemele de reținere

(a)

Planoarele se echipează cu:

1.

un scaun pentru fiecare persoană aflată la bord; și

2.

o centură de siguranță cu un sistem de reținere a părții superioare a trunchiului pentru fiecare scaun în conformitate cu AFM.

(b)

O centură de siguranță cu un sistem de reținere a părții superioare a trunchiului trebuie să aibă un singur punct de eliberare.

CAT.IDE.S.125   Oxigenul suplimentar

Planoarele exploatate la altitudini barometrice de peste 10 000 ft trebuie dotate cu echipamente de stocare și de distribuire a oxigenului, care transportă suficient oxigen respirabil pentru a alimenta:

(a)

membrii echipajului, pentru orice perioadă mai mare de 30 de minute în care altitudinea barometrică se va situa între 10 000 ft și 13 000 ft; și

(b)

toți membrii echipajului și pasagerii, pentru orice perioadă în care altitudinea barometrică va fi mai mare de 13 000 ft.

CAT.IDE.S.130   Zborul deasupra apei

Comandantul unui planor exploatat deasupra apei stabilește riscurile pentru supraviețuirea ocupanților planorului în eventualitatea amerizării de urgență, pe baza cărora decide transportul:

(a)

unei veste de salvare sau al unui dispozitiv de flotabilitate individual echivalent pentru fiecare persoană aflată la bord, care se îmbracă sau se depozitează într-o poziție accesibilă imediat de pe scaunul persoanei căreia îi este destinat(ă);

(b)

unui emițător pentru localizare în caz de urgență (ELT) sau al unei balize de localizare personale (PLB), transportat(ă) de un membru al echipajului sau de un pasager, capabil(ă) să transmită simultan pe frecvențele de 121,5 MHz și 406 MHz; și

(c)

echipamente de producere a semnalelor de ajutor, în cazul unui zbor:

1.

deasupra apei la o distanță față de uscat mai mare decât distanța de planare; sau

2.

în cazul căruia traiectoria de decolare sau de apropiere este dispusă deasupra apei în așa fel încât, în eventualitatea unei probleme, există probabilitatea unei amerizări de urgență.

CAT.IDE.S.135   Echipamente de supraviețuire

Planoarele exploatate deasupra unor zone în care operațiunile de căutare și salvare ar fi deosebit de dificile se echipează cu dispozitive de semnalizare și echipamente de salvare adecvate pentru zona survolată.

CAT.IDE.S.140   Echipamente de comunicații radio

(a)

Atunci când spațiul aerian survolat necesită acest lucru, planoarele se echipează cu echipamente de comunicații radio capabile să desfășoare comunicații bilaterale cu stațiile aeronautice sau pe frecvențele necesare pentru a îndeplini cerințele spațiului aerian.

(b)

Echipamentul de comunicații radio, dacă este prevăzut la litera (a), asigură comunicații pe frecvența aeronautică de urgență 121,5 MHz.

SPO.IDE.S.145   Echipamente de navigație

Planoarele se echipează cu orice echipament de navigație necesar pentru a se acționa în conformitate cu:

(a)

planul de zbor ATS, dacă este cazul; și

(b)

cerințele spațiului aerian aplicabil.

CAT.IDE.S.150   Transponderul

Atunci când spațiul aerian survolat necesită acest lucru, planoarele se echipează cu un transponder radar secundar de supraveghere (SSR), care dispune de toate capacitățile necesare.

SECȚIUNEA 4

Baloane

CAT.IDE.B.100   Instrumente și echipamente – generalități

(a)

Instrumentele și echipamentele prevăzute de prezenta subparte se aprobă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 748/2012, dacă ele sunt:

1.

utilizate de echipajul de zbor pentru a determina traiectoria de zbor;

2.

utilizate pentru a respecta prevederile CAT.IDE.B.155; sau

3.

instalate în balon.

(b)

Următoarele elemente, atunci când sunt obligatorii conform prezentei subpărți, nu necesită o aprobare specifică echipamentelor:

1.

lanternă autonomă;

2.

mijloc precis de indicare a timpului;

3.

trusă de prim-ajutor;

4.

echipamente de supraviețuire și de semnalizare;

5.

sursă alternativă de aprindere;

6.

pătură împotriva incendiilor sau o prelată ignifugă;

7.

cablu de manevră; și

8.

cuțit.

(c)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt obligatorii conform prezentei subpărți, precum și orice alte echipamente care nu sunt obligatorii conform altor anexe, dar se transportă la bord în timpul unui zbor, trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.

informațiile furnizate de aceste instrumente sau echipamente nu se folosesc de către echipajul de zbor pentru a se conforma anexei I la Regulamentul (CE) nr. 216/2008; și

2.

instrumentele și echipamentele nu afectează navigabilitatea balonului, nici măcar în cazul unor defecțiuni sau al proastei funcționări.

(d)

Instrumentele și echipamentele sunt operabile imediat sau ușor accesibile de la postul unde este așezat membrul echipajului de zbor care are nevoie să le utilizeze.

(e)

Toate echipamentele de urgență impuse sunt ușor accesibile pentru o utilizare imediată.

CAT.IDE.B.105   Echipamentul minim de zbor

Un zbor nu se inițiază în momentul în care oricare dintre instrumentele, echipamentele sau funcțiile balonului necesare pentru zborul prevăzut este nefuncțional(ă) sau lipsește, cu excepția cazului în care balonul este exploatat în conformitate cu lista echipamentului minim (MEL).

CAT.IDE.B.110   Luminile de operare

Baloanele operate pe timp de noapte sunt echipate cu:

(a)

lumini anticoliziune;

(b)

un mijloc de asigurare a iluminării adecvate a tuturor instrumentelor și echipamentelor esențiale pentru operarea în siguranță a balonului; și

(c)

o lanternă autonomă;

CAT.IDE.B.115   Operațiuni în condiții VFR – instrumente de zbor și de navigație și echipamente asociate

Baloanele operate în condiții VFR se echipează cu:

(a)

un mijloc de afișare a direcției de derivă; și

(b)

un mijloc de măsurare și de afișare a:

1.

timpului în ore, minute și secunde;

2.

vitezei verticale, dacă este prevăzută de AFM;

3.

altitudinii barometrice, dacă este prevăzută de AFM și de cerințele spațiului aerian sau atunci când altitudinea trebuie controlată pentru utilizarea de oxigen; și

4.

cu excepția baloanelor cu gaz, a presiunii din fiecare circuit de alimentare cu gaz de ardere.

CAT.IDE.B.120   Sistemele de reținere

Baloanele cu un compartiment separat pentru comandant se echipează cu un sistem de reținere pentru comandant.

CAT.IDE.B.125   Trusa de prim ajutor

(a)

Baloanele se echipează cu o trusă de prim ajutor.

(b)

În vehiculul de recuperare se transportă o trusă de prim ajutor suplimentară.

(c)

Trusa de prim ajutor trebuie să fie:

1.

ușor accesibilă pentru utilizare; și

2.

menținută în termenul de valabilitate.

CAT.IDE.B.130   Oxigenul suplimentar

Baloanele exploatate la altitudini barometrice de peste 10 000 ft trebuie dotate cu echipamente de stocare și de distribuire a oxigenului, care transportă suficient oxigen respirabil pentru a alimenta:

(a)

membrii echipajului, pentru orice perioadă mai mare de 30 de minute în care altitudinea barometrică se va situa între 10 000 ft și 13 000 ft; și

(b)

toți membrii echipajului și pasagerii, pentru orice perioadă în care altitudinea barometrică va fi mai mare de 13 000 ft.

CAT.IDE.B.135   Stingătoarele manuale de incendiu

Baloanele cu aer cald se echipează cu cel puțin un stingător manual de incendiu, în conformitate cu codul de navigabilitate aplicabil.

CAT.IDE.B.140   Zborul deasupra apei

Comandantul unui balon exploatat deasupra apei stabilește riscurile pentru supraviețuirea ocupanților balonului, în eventualitatea amerizării de urgență, pe baza cărora decide transportul:

(a)

unei veste de salvare pentru fiecare persoană de la bord sau a unui dispozitiv de flotabilitate individual echivalent pentru fiecare persoană de la bord cu vârsta sub 24 de luni, care este purtat sau se depozitează într-o poziție ușor accesibilă de la postul persoanei căreia îi este destinat(ă);

(b)

unui emițător pentru localizare în caz de urgență (ELT) sau al unei balize de localizare personale (PLB), transportat(ă) de un membru al echipajului sau de un pasager, capabil(ă) să transmită simultan pe frecvențele de 121,5 MHz și 406 MHz; și

(c)

echipamente pentru producerea de semnale de ajutor.

CAT.IDE.B.145   Echipamente de supraviețuire

Baloanele operate deasupra zonelor în care operațiunile de căutare și salvare ar fi deosebit de dificile se echipează cu dispozitive de semnalizare și echipamente de salvare adecvate pentru zona survolată.

CAT.IDE.B.150   Diverse alte echipamente

(a)

Baloanele se echipează cu mănuși de protecție pentru fiecare membru al echipajului.

(b)

Baloanele cu aer cald se echipează cu:

1.

o sursă alternativă de aprindere;

2.

un dispozitiv de măsurare și indicare a cantității de combustibil;

3.

o pătură împotriva incendiilor sau o prelată ignifugă; și

4.

un cablu de manevră cu o lungime de cel puțin 25 m.

(c)

Baloanele cu gaz se echipează cu:

1.

un cuțit; și

2.

un cablu de manevră cu o lungime de cel puțin 20 m fabricat din fibre naturale sau dintr-un material bun conductor electric.

CAT.IDE.B.155   Echipamente de comunicații radio

(a)

În cazul în care cerințele spațiului aerian prevăd astfel, baloanele se echipează cu dispozitive de comunicații radio la postul pilotului, care pot să stabilească comunicații bilaterale cu stațiile aeronautice sau pe frecvențele necesare pentru a îndeplini cerințele spațiului aerian.

(b)

Echipamentul de comunicații radio, dacă este prevăzut la litera (a), asigură comunicarea pe frecvența aeronautică de urgență 121,5 MHz.

CAT.IDE.B.160   Transponderul

În cazul în care spațiul aerian survolat necesită acest lucru, baloanele se echipează cu un transponder radar secundar de supraveghere (SSR), care dispune de toate capacitățile necesare.”

5.

Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

Toate trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se înlocuiesc cu trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

În SPA.GEN.100 litera (a) punctul 1, cuvintele „de transport aerian” se elimină.

(c)

SPA.DG.100 se înlocuiește cu următorul text:

SPA.DG.100   Transportul bunurilor periculoase

Cu excepția dispozițiilor din anexa IV (partea CAT), din anexa VI (partea NCC), din anexa VII (partea NCO) și din anexa VIII (partea SPO), operatorul transportă bunuri periculoase pe calea aerului numai dacă a obținut aprobarea din partea autorității competente.”

6.

În anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, litera (b) de la NCC.POL.125 se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cu excepția unui avion echipat cu motoare turbopropulsoare, care are o masă maximă la decolare de maximum 5 700 kg, în cazul cedării unui motor în timpul decolării, pilotul comandant trebuie să se asigure că avionul are capacitatea:

1.

de a întrerupe decolarea și de a se opri pe distanța de accelerare-oprire disponibilă sau pe pista disponibilă; sau

2.

de a continua decolarea și de a depăși toate obstacolele de pe traiectoria de zbor cu o marjă adecvată până când avionul se află în poziția în care se conformează dispozițiilor de la NCC.POL.130.”

7.

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

Toate trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se înlocuiesc cu trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b)

NCO.GEN.102 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Motoplanoare de agrement, planoare motorizate și baloane mixte”;

(ii)

se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

Baloanele mixte se operează în conformitate cu cerințele pentru baloanele cu aer cald.”

(c)

Se introduce punctul NCO.GEN.103 următor:

NCO.GEN.103   Zboruri introductive

Zborurile introductive menționate la articolul 6 alineatul (5) litera (c) din prezentul regulament, în cazul în care sunt efectuate în conformitate cu prezenta anexă:

(a)

încep și se încheie pe același aerodrom sau loc de operare, cu excepția baloanelor și a planoarelor;

(b)

se operează în condiții VFR pe timp de zi;

(c)

sunt supravegheate de o persoană desemnată a fi responsabilă pentru siguranța lor; și

(d)

respectă orice alte condiții stipulate de autoritatea competentă.”

(d)

NCO.GEN.106 se înlocuiește cu următorul text:

NCO.GEN.106   Responsabilitățile și autoritatea pilotului comandant – baloane

Pilotul comandant al unui balon îndeplinește următoarele sarcini, pe lângă cele specificate la NCO.GEN.105:

(a)

răspunde de activitatea de informare înaintea zborului a acelor persoane care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei;

(b)

se asigură că nicio persoană nu fumează la bord sau în vecinătatea imediată a balonului; și

(c)

se asigură că persoanele care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată.”

(e)

În NCO.GEN.135 litera (a) punctul 10, cuvintele „pentru ruta” se înlocuiesc cu cuvintele „pentru zona rutei”.

(f)

În NCO.OP.110 litera (c) prima teză, cuvântul „numai” se inserează înaintea cuvântului „dacă”.

(g)

Titlul NCO.OP.113 se înlocuiește cu următorul text: „Minime de operare pentru aerodromuri – operațiuni de apropiere cu manevre la vedere pe uscat cu elicoptere”.

(h)

În NCO.OP.127 literele (a) și (b), cuvântul „gaz” se elimină.

(i)

NCO.OP.215 se înlocuiește cu următorul text:

NCO.OP.215   Limitări operaționale – baloane cu aer cald

(a)

Un balon cu aer cald nu este autorizat să aterizeze pe timp de noapte, cu excepția situațiilor de urgență.

(b)

Un balon cu aer cald poate decola pe timp de noapte, cu condiția să transporte suficient combustibil pentru o aterizare pe timp de zi.”

(j)

NCO.POL.105 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cântărirea se efectuează:

1.

în cazul avioanelor și al elicopterelor, de către producătorul aeronavei sau de către o organizație de întreținere aprobată; și

2.

în cazul planoarelor și al baloanelor, de către producătorul aeronavei sau în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, în funcție de caz.”

(k)

NCO.IDE.B.110 se înlocuiește cu următorul text:

NCO.IDE.B.110   Lumini de operare

Baloanele operate pe timp de noapte sunt echipate cu:

(a)

lumini anticoliziune;

(b)

un mijloc de asigurare a iluminării adecvate a tuturor instrumentelor și echipamentelor esențiale pentru operarea în siguranță a balonului; și

(c)

o lanternă autonomă.”

(l)

NCO.IDE.B.125 se înlocuiește cu următorul text:

NCO.IDE.B.125   Stingătoare de incendiu manuale

Baloanele cu aer cald sunt echipate cu cel puțin un stingător de incendiu manual, dacă acest lucru este obligatoriu conform specificațiilor de certificare aplicabile.”

(m)

NCO.IDE.B.140 se înlocuiește cu următorul text:

NCO.IDE.B.140   Diverse alte echipamente

(a)

Baloanele se echipează cu mănuși de protecție pentru fiecare membru al echipajului.

(b)

Baloanele cu aer cald se echipează cu:

1.

o sursă alternativă de aprindere;

2.

un mijloc de măsurare și indicare a cantității de combustibil;

3.

o pătură împotriva incendiilor sau o prelată ignifugă; și

4.

un cablu de manevră de cel puțin 25 de metri (m) lungime.

(c)

Baloanele cu gaz se echipează cu:

1.

un cuțit; și

2.

un cablu de manevră cu o lungime de cel puțin 20 m fabricat din fibre naturale sau dintr-un material bun conductor electric.”

(n)

Se adaugă următoarea SUPBARTE E:

„SUBPARTEA E

CERINȚE SPECIFICE

SECȚIUNEA 1

Generalități

NCO.SPEC.100   Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințe specifice care trebuie respectate de un pilot comandant care efectuează operațiuni specializate necomerciale cu aeronave altele decât cele complexe motorizate.

NCO.SPEC.105   Lista de verificare

(a)

Înainte de a iniția o operațiune specializată, pilotul comandant efectuează o evaluare a riscurilor prin care evaluează complexitatea activității în vederea determinării pericolelor și a riscurilor asociate inerente din cadrul operațiunii, precum și a stabilirii de măsuri de reducere a acestor riscuri.

(b)

O operațiune specializată se efectuează în conformitate cu o listă de verificare. Pe baza evaluării riscurilor pilotul comandant întocmește astfel de liste de verificare corespunzătoare activității specializate și aeronavei utilizate, luând în considerare orice secțiune a prezentei subpărți.

(c)

Lista de verificare relevantă pentru sarcinile pilotului comandant, ale membrilor echipajului și ale specialiștilor în executarea anumitor sarcini trebuie să fie ușor accesibilă în cazul fiecărui zbor.

(d)

Lista de verificare trebuie revizuită și actualizată periodic, după caz.

NCO.SPEC.110   Responsabilitățile și autoritatea pilotului comandant

Ori de câte ori membrii echipajului sau specialiștii în executarea anumitor sarcini sunt implicați în operațiune, pilotul comandant

(a)

asigură respectarea de către membrii echipajului și de către specialiștii în executarea anumitor sarcini a NCO.SPEC.115 și NCO.SPEC.120;

(b)

nu inițiază niciun zbor în cazul în care vreun membru al echipajului sau vreun specialist în executarea anumitor sarcini se află în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile din cauze precum vătămare corporală, boală, oboseală sau consumul de substanțe psihoactive;

(c)

nu continuă un zbor dincolo de cel mai apropiat aerodrom sau loc de operare cu condiții meteorologice admisibile în cazul în care capacitatea de exercitare a atribuțiilor a oricărui membru al echipajului sau a oricărui specialist în executarea anumitor sarcini este semnificativ redusă din cauze precum oboseală, boală sau lipsă de oxigen;

(d)

se asigură că membrii echipajului și specialiștii în executarea anumitor sarcini respectă legislația, reglementările și procedurile statelor în care se derulează operațiunile;

(e)

se asigură că toți membrii echipajului și specialiștii în executarea numitor sarcini pot comunica între ei într-o limbă comună; și

(f)

se asigură că specialiștii în executarea anumitor sarcini și membrii echipajului utilizează continuu oxigen suplimentar ori de câte ori altitudinea cabinei depășește 10 000 ft pentru o perioadă mai lungă de 30 de minute și ori de câte ori altitudinea cabinei depășește 13 000 ft.

NCO.SPEC.115   Responsabilitățile echipajului

(a)

Membrul echipajului este responsabil de executarea corespunzătoare a atribuțiilor sale. Atribuțiile echipajului sunt specificate în lista de verificare.

(b)

Exceptând baloanele, în timpul fazelor critice de zbor sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, membrul echipajului este reținut la postul său alocat dacă lista de verificare nu specifică altceva.

(c)

În timpul zborului, membrul echipajului de zbor menține centura de siguranță cuplată atunci când se află la postul său.

(d)

În timpul zborului, cel puțin un membru calificat al echipajului de zbor rămâne la comenzile aeronavei în orice moment.

(e)

Membrul echipajului nu îndeplinește atribuții pe o aeronavă:

1.

în cazul în care știe sau suspectează că suferă de oboseală, așa cum se menționează la punctul 7f din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, sau nu se simte capabil de a își executa atribuțiile; sau

2.

dacă se află sub influența unor substanțe psihoactive sau a alcoolului ori din alte motive, așa cum se menționează la punctul 7g din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(f)

Membrul echipajului care îndeplinește atribuții pentru mai mult de un operator:

1.

își păstrează documentele individuale cu privire la timpul de zbor și de serviciu și la perioadele de odihnă, așa cum se menționează în anexa III (partea ORO), subpartea FTL la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, dacă este cazul; și

2.

pune la dispoziția fiecărui operator datele necesare pentru programarea activităților în conformitate cu cerințele FTL aplicabile.

(g)

Membrul echipajului raportează pilotului comandant:

1.

orice avarie, funcționare necorespunzătoare sau defecțiune pe care o consideră ca putând afecta starea de navigabilitate sau operarea în siguranță a aeronavei, inclusiv a sistemelor de urgență; și

2.

orice incident care a pus sau ar putea pune în pericol siguranța operațiunii.

NCO.SPEC.120   Responsabilitățile specialiștilor în executarea anumitor sarcini

(a)

Specialistul în executarea anumitor sarcini este responsabil de executarea corespunzătoare a atribuțiilor sale. Atribuțiile specialistului în executarea numitor sarcini sunt specificate în lista de verificare.

(b)

Exceptând baloanele, în timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, specialistul în executarea anumitor sarcini este reținut la postul său alocat dacă lista de verificare nu specifică altceva.

(c)

Specialistul în executarea anumitor sarcini se asigură că este reținut atunci când efectuează sarcini specializate cu ușile exterioare deschise sau demontate.

(d)

Specialistul în executarea anumitor sarcini raportează pilotului comandant:

1.

orice avarie, funcționare necorespunzătoare sau defecțiune pe care o consideră ca putând afecta starea de navigabilitate sau operarea în siguranță a aeronavei, inclusiv a sistemelor de urgență; și

2.

orice incident care a pus sau ar putea pune în pericol siguranța operațiunii.

NCO.SPEC.125   Informare privind siguranța

(a)

Înainte de decolare, pilotul comandant informează specialiștii în executarea anumitor sarcini în legătură cu:

1.

echipamentele și procedurile în caz de urgență;

2.

procedurile operaționale aferente sarcinii specializate înainte de fiecare zbor sau serie de zboruri.

(b)

Informarea menționată la litera (a) punctul 2 poate să nu fie obligatorie dacă specialiștii în executarea anumitor sarcini au fost instruiți cu privire la procedurile operaționale înainte de începerea sezonului de operare din respectivul an calendaristic.

NCO.SPEC.130   Altitudini minime de trecere a obstacolelor – zboruri în condiții IFR

Pilotul comandant stabilește altitudini minime de zbor pentru fiecare zbor, asigurând distanța necesară pentru depășirea obstacolelor de la sol pentru toate segmentele de rută care urmează să fie parcurse în condiții IFR. Altitudinile minime de zbor trebuie să nu fie mai mici decât cele publicate de statul survolat.

NCO.SPEC.135   Aprovizionarea cu combustibil și ulei – avioane

NCO.OP.125 litera (a) punctul 1 subpunctul (i) nu se aplică în cazul activităților de remorcare a planoarelor, al demonstrațiilor de zbor, al zborurilor acrobatice sau al zborurilor de competiție.

NCO.SPEC.140   Aprovizionarea cu combustibil și ulei – elicoptere

Fără a aduce atingere NCO.OP.126 litera (a) punctul 1, pilotul comandant al unui elicopter poate iniția un zbor în condiții VFR pe timp de zi numai cu condiția să rămână în raza a 25 MN față de aerodromul/locul de operare de plecare cu combustibil de rezervă pentru a zbura nu mai puțin de 10 minute la viteza optimă.

NCO.SPEC.145   Situații simulate în zbor

Cu excepția cazului în care un specialist în executarea anumitor sarcini se află la bordul aeronavei în scopul pregătirii, atunci când transportă astfel de specialiști, pilotul comandant nu simulează:

(a)

situații care necesită aplicarea de proceduri pentru situații anormale și de urgență; sau

(b)

zborul în condiții meteorologice instrumentale (IMC).

NCO.SPEC.150   Detectarea apropierii de sol

Sistemul de avertizare privind apropierea față de sol poate fi dezactivat în timpul acestor sarcini specializate, care prin natura lor necesită ca aeronava să fie operată la o distanță față de sol inferioară celei care ar declanșa sistemul de avertizare privind apropierea față de sol.

NCO.SPEC.155   Sistemul de evitare a coliziunii în zbor (ACAS II)

Fără a aduce atingere NCO.OP.200, sistemul ACAS II poate fi dezactivat în timpul acestor sarcini specializate, care prin natura lor necesită ca aeronava să fie operată la o distanță față de sol inferioară celei care ar declanșa ACAS.

NCO.SPEC.160   Eliberarea de bunuri periculoase

În timpul eliberării de bunuri periculoase, pilotul comandant nu operează o aeronavă deasupra zonelor dens populate ale orașelor sau ale altor așezări ori deasupra unor adunări de persoane în aer liber.

NCO.SPEC.165   Transportul și utilizarea armelor

(a)

Dacă într-un zbor se transportă arme în scopul unei sarcini specializate, pilotul comandant se asigură că acestea sunt asigurate atunci când nu se utilizează.

(b)

Specialistul în executarea anumitor sarcini care utilizează arma ia toate măsurile necesare pentru a preveni punerea în pericol a aeronavei și a persoanelor de la bord sau de la sol.

NCO.SPEC.170   Criterii de performanță și de operare – avioane

Atunci când operează un avion la o înălțime mai mică de 150 m (500 ft) deasupra unei zone neaglomerate, pentru operațiunile cu avioane care nu au capacitatea de a-și menține nivelul de zbor în cazul unei defecțiuni a motorului critic, operatorul trebuie:

(a)

să fi instituit proceduri operaționale pentru a reduce la minimum consecințele unei defecțiuni a motorului; și

(b)

să fi informat toți membrii echipajului și specialiștii în executarea anumitor sarcini aflați la bord cu privire la procedurile care trebuie executate în cazul unei aterizări forțate.

NCO.SPEC.175   Criterii de performanță și de operare – elicoptere

(a)

Pilotul comandant poate opera o aeronavă deasupra unor zone aglomerate cu condiția:

1.

ca elicopterul să fie certificat în categoria A sau B; și

2.

să fie instituite măsuri de siguranță pentru a preveni punerea în pericol în mod nejustificat a persoanelor și a bunurilor de la sol.

(b)

Pilotul comandant trebuie:

1.

să fi instituit proceduri operaționale pentru a reduce la minimum consecințele unei defecțiuni a motorului; și

2.

să fi informat toți membrii echipajului și specialiștii în executarea anumitor sarcini aflați la bord cu privire la procedurile care trebuie executate în cazul unei aterizări forțate.

(c)

Pilotul comandant se asigură că masa la decolare, la aterizare sau la zborul la punct fix nu depășește masa maximă specificată pentru:

1.

un zbor la punct fix în afara efectului de sol (HOGE) cu toate motoarele funcționând la puterea nominală corespunzătoare; sau

2.

în cazul în care predomină condiții astfel încât nu este probabil să se realizeze un HOGE, masa elicopterului nu trebuie să depășească masa maximă specificată pentru un zbor la punct fix cu efect de sol (HIGE) cu toate motoarele funcționând la puterea nominală corespunzătoare, în situația în care condițiile predominate permit un zbor la punct fix cu efect de sol la masa maximă specificată.

SECȚIUNEA 2

Operațiuni de transport cu elicopterul al unei încărcături acroșate (HESLO)

NCO.SPEC.HESLO.100   Listă de verificare

Lista de verificare pentru HESLO trebuie să conțină:

(a)

procedurile normale, anormale și de urgență;

(b)

datele relevante referitoare la performanță;

(c)

echipamentele necesare;

(d)

orice limitări; și

(e)

responsabilitățile și atribuțiile pilotului comandant, și, dacă este cazul, ale membrilor echipajului și ale specialiștilor în executarea anumitor sarcini.

NCO.SPEC.HESLO.105   Echipamente specifice pentru HESLO

Elicopterul se echipează cu cel puțin:

(a)

o oglindă de siguranță pentru încărcătură sau un mijloc alternativ de vizualizare a cârligului (cârligelor)/încărcăturii; și

(b)

un dispozitiv de măsurare a încărcăturii, cu excepția cazului în care există o altă metodă de determinare a greutății încărcăturii.

NCO.SPEC.HESLO.110   Transportul bunurilor periculoase

Operatorul care transportă bunuri periculoase în/din zone fără personal sau locuri îndepărtate solicită autorității competente o derogare de la dispozițiile din instrucțiunile tehnice în cazul în care intenționează să nu respecte cerințele respectivelor instrucțiuni.

SECȚIUNEA 3

Operațiuni de transport de persoane la exterior (HEC)

NCO.SPEC.HEC.100   Listă de verificare

Lista de verificare pentru HEC trebuie să conțină:

(a)

procedurile normale, anormale și de urgență;

(b)

datele relevante referitoare la performanță;

(c)

echipamentele necesare;

(d)

orice limitări; și

(e)

responsabilitățile și atribuțiile pilotului comandant, și, dacă este cazul, ale membrilor echipajului și ale specialiștilor în executarea anumitor sarcini.

NCO.SPEC.HEC.105   Echipamente specifice pentru HEC

(a)

Elicopterul se echipează cu:

1.

echipamente pentru operațiuni de ridicare sau cârlig de suspendare a încărcăturii;

2.

o oglindă de siguranță pentru încărcătură sau un mijloc alternativ de vizualizare a cârligului; și

3.

un dispozitiv de măsurare a încărcăturii, cu excepția cazului în care există o altă metodă de determinare a greutății încărcăturii.

(b)

Instalarea tuturor echipamentelor de ridicare și a cârligelor de suspendare a încărcăturii, precum și orice schimbări ulterioare trebuie să fie acoperite de o certificare de navigabilitate corespunzătoare pentru funcția prevăzută.

SECȚIUNEA 4

Operațiuni cu parașute (PAR)

NCO.SPEC.PAR.100   Listă de verificare

Lista de verificare pentru PAR trebuie să conțină:

(a)

procedurile normale, anormale și de urgență;

(b)

datele relevante referitoare la performanță;

(c)

echipamentele necesare;

(d)

orice limitări; și

(e)

responsabilitățile și atribuțiile pilotului comandant, și, dacă este cazul, ale membrilor echipajului și ale specialiștilor în executarea anumitor sarcini.

NCO.SPEC.PAR.105   Transportul membrilor echipajului și al specialiștilor în executarea anumitor sarcini

Cerința prevăzută în NCO.SPEC.120 litera (c) nu se aplică în cazul specialiștii în executarea anumitor sarcini care efectuează salturi cu parașuta.

NCO.SPEC.PAR.110   Scaune

Fără a aduce atingere NCO.IDE.A.140 litera (a) punctul 1 și NCO.IDE.H.140 litera (a) punctul 1, podeaua poate fi utilizată pe post de scaun dacă specialistul în executarea anumitor sarcini are la dispoziție mijloace de care să se prindă cu mâinile sau să se fixeze cu chingi.

NCO.SPEC.PAR.115   Oxigen suplimentar

Fără a aduce atingere NCO.SPEC.110 litera (f), cerința de a utiliza oxigen suplimentar nu se aplică în cazul altor membri ai echipajului decât pilotul comandant și nici specialiștilor în executarea anumitor sarcini care îndeplinesc atribuții esențiale pentru sarcina specializată ori de câte ori altitudinea cabinei:

(a)

depășește 13 000 ft, pentru o perioadă de nu mai mult de șase minute; sau

(b)

depășește 15 000 ft, pentru o perioadă de nu mai mult de trei minute.

NCO.SPEC.PAR.120   Eliberarea de bunuri periculoase

Fără a aduce atingere NCO.SPEC.160, parașutiștii pot ieși din aeronavă cu scopul de a efectua demonstrații de parașutism deasupra zonelor dens populate ale orașelor sau ale altor așezări ori deasupra unor adunări de persoane în aer liber purtând dispozitive de producere a dârelor de fum, cu condiția ca acestea să fie fabricate în acest scop.

SECȚIUNEA 5

Zborurile acrobatice (ABF)

NCO.SPEC.ABF.100   Listă de verificare

Lista de verificare pentru ABF trebuie să conțină:

(a)

procedurile normale, anormale și de urgență;

(b)

datele relevante referitoare la performanță;

(c)

echipamentele necesare;

(d)

orice limitări; și

(e)

responsabilitățile și atribuțiile pilotului comandant, și, dacă este cazul, ale membrilor echipajului și ale specialiștilor în executarea anumitor sarcini.

NCO.SPEC.ABF.105   Documente și informații

Următoarele documente și informații enumerate în NCO.GEN.135 litera (a) nu trebuie transportate în timpul zborurilor acrobatice:

(a)

detalii ale planului de zbor ATS depus, dacă este cazul;

(b)

hărți aeronautice actualizate și corespunzătoare pentru ruta/zona zborului propus și pentru toate rutele pe care este rezonabil să se prevadă că poate fi deviat zborul; și

(c)

procedurile și informațiile privind semnalele vizuale care trebuie utilizate de aeronava interceptoare și de aeronava interceptată.

NCO.SPEC.ABF.110   Echipamente

În cazul zborurilor acrobatice nu este necesară aplicarea următoarelor cerințe privind echipamentele:

(a)

trusa de prim-ajutor prevăzută la NCO.IDE.A.145 și NCO.IDE.H.145;

(b)

stingătoarele de incendiu manuale prevăzute la NCO.IDE.A.160 și NCO.IDE.H.180; și

(c)

emițătoarele pentru localizare în caz de urgență sau balizele de localizare personale prevăzute la NCO.IDE.A.170 și NCO.IDE.H.170.”


(1)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).


ANEXA II

„ANEXA VIII

OPERAȚIUNI SPECIALIZATE

[PARTEA-SPO]

SPO.GEN.005   Domeniul de aplicare

(a)

Prezenta anexă se aplică oricărei operațiuni specializate în cadrul căreia aeronava este utilizată pentru activități specializate din domenii precum agricultură, construcții, fotografiere, supraveghere, observare și patrulare, publicitate aeriană.

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), operațiunile specializate necomerciale cu aeronave altele decât cele complexe motorizate respectă dispozițiile anexei VII (partea NCO).

(c)

Fără a aduce atingere literei (a), următoarele operațiuni cu aeronave altele decât cele complexe motorizate pot fi desfășurate conform dispozițiilor anexei VII (partea NCO):

1.

zborurile de competiție sau demonstrațiile de zbor, cu condiția ca remunerația sau orice titlu oneros oferit pentru astfel de zboruri să se limiteze la recuperarea costurilor directe și la o contribuție proporțională cu costurile anuale, precum și la premii de cel mult o valoare specificată de autoritatea competentă;

2.

lansări cu parașuta, remorcări ale planoarelor sau zboruri acrobatice efectuate fie de o organizație de pregătire care își are sediul principal de activitate într-un stat membru și care este aprobată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, fie de o organizație înființată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca aeronava să fie exploatată de organizația respectivă pe baza dreptului de proprietate sau al unui contract de închiriere de aeronave fără echipaj, ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara organizației, precum și cu condiția ca, ori de câte ori sunt implicate persoane care nu sunt membre ale organizației în cauză, astfel de zboruri să reprezinte doar o activitate marginală a organizației.

SUBPARTEA A

CERINȚE GENERALE

SPO.GEN.100   Autoritatea competentă

Autoritatea competentă este autoritatea desemnată de statul membru în care operatorul își are sediul principal de activitate sau reședința.

SPO.GEN.101   Mijloace de conformitate

Mijloacele de conformitate alternative la cele adoptate de agenție pot fi utilizate de către un operator pentru a stabili conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare.

SPO.GEN.102   Motoplanoare de agrement, planoare motorizate și baloane mixte

(a)

Motoplanoarele de agrement se operează în conformitate cu cerințele pentru:

1.

avioane, dacă acestea sunt acționate cu ajutorul unui motor; și

2.

planoare, dacă acestea sunt operate fără a utiliza un motor.

(b)

Motoplanoarele de agrement trebuie echipate în conformitate cu cerințele aplicabile avioanelor, cu excepția cazului în care se specifică altfel în subpartea D.

(c)

Planoarele motorizate, cu excepția motoplanoarelor de agrement, trebuie să fie operate și echipate în conformitate cu cerințele aplicabile planoarelor.

(d)

Baloanele mixte se operează în conformitate cu cerințele pentru baloanele cu aer cald.

SPO.GEN.105   Responsabilitățile echipajului

(a)

Membrul echipajului este responsabil de executarea corespunzătoare a atribuțiilor sale. Atribuțiile echipajului sunt specificate în procedurile standard de operare (SOP) și, după caz, în manualul de operațiuni.

(b)

Exceptând cazul baloanelor, în timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, membrul echipajului este reținut la postul său dacă SOP nu specifică altceva.

(c)

În timpul zborului, membrul echipajului de zbor menține centura de siguranță cuplată atunci când se află la postul său.

(d)

În timpul zborului, cel puțin un membru calificat al echipajului de zbor rămâne la comenzile aeronavei în orice moment.

(e)

Membrul echipajului nu îndeplinește atribuții pe o aeronavă:

1.

în cazul în care știe sau suspectează că suferă de oboseală, așa cum se menționează la punctul 7f din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, sau nu se simte capabil de a-și executa atribuțiile din alte motive; sau

2.

dacă se află sub influența unor substanțe psihoactive sau a alcoolului ori din alte motive, așa cum se menționează la punctul 7g din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(f)

Membrul echipajului care îndeplinește atribuții pentru mai mult de un operator:

1.

își păstrează documentele individuale cu privire la timpul de zbor și de serviciu și la perioadele de odihnă, așa cum se menționează în anexa III (partea ORO), subpartea FTL la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, dacă este cazul; și

2.

pune la dispoziția fiecărui operator datele necesare pentru programarea activităților în conformitate cu cerințele FTL aplicabile.

(g)

Membrul echipajului raportează pilotului comandant:

1.

orice avarie, funcționare necorespunzătoare sau defecțiune pe care o consideră ca putând afecta starea de navigabilitate sau operarea în siguranță a aeronavei, inclusiv a sistemelor de urgență; și

2.

orice incident care a pus sau ar putea pune în pericol siguranța operațiunii.

SPO.GEN.106   Responsabilitățile specialiștilor în executarea numitor sarcini

(a)

Specialistul în executarea anumitor sarcini este responsabil de executarea corespunzătoare a atribuțiilor sale. Atribuțiile specialiștilor în executarea numitor sarcini sunt specificate în SOP.

(b)

Exceptând cazul baloanelor, în timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, specialistul în executarea numitor sarcini este reținut la postul său alocat dacă SOP nu specifică altceva.

(c)

Specialistul în executarea anumitor sarcini se asigură că este reținut atunci când efectuează sarcini specializate cu ușile exterioare deschise sau demontate.

(d)

Specialistul în executarea anumitor sarcini raportează pilotului comandant:

1.

orice avarie, funcționare necorespunzătoare sau defecțiune pe care o consideră ca putând afecta starea de navigabilitate sau operarea în siguranță a aeronavei, inclusiv a sistemelor de urgență; și

2.

orice incident care a pus sau ar putea pune în pericol siguranța operațiunii.

SPO.GEN.107   Responsabilitățile și autoritatea pilotului comandant

(a)

Pilotul comandant răspunde de:

1.

siguranța aeronavei și a tuturor membrilor echipajului, a specialiștilor în executarea numitor sarcini și a încărcăturii aflate la bord în timpul operațiunilor cu aeronava;

2.

inițierea, continuarea, terminarea sau devierea unui zbor din motive de siguranță;

3.

garantarea faptului că toate procedurile operaționale și listele de verificare sunt respectate în conformitate cu manualul corespunzător;

4.

inițierea unui zbor numai în cazul în care este convins că toate limitările operaționale menționate la 2.a.3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt respectate, după cum urmează:

(i)

aeronava îndeplinește condițiile de navigabilitate;

(ii)

aeronava este înmatriculată corespunzător;

(iii)

instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea respectivului zbor sunt instalate în aeronavă și sunt funcționale, cu excepția cazului în care lista echipamentului minim (MEL) sau un document echivalent permite funcționarea cu echipamente inoperante, dacă este cazul, așa cum este prevăzut în SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105, SPO.IDE.S.105 sau SPO.IDE.B.105;

(iv)

masa aeronavei și, cu excepția cazului baloanelor, poziția centrului său de greutate permit efectuarea zborului în limitele prescrise în documentația privind navigabilitatea;

(v)

toate echipamentele și bagajele sunt încărcate și asigurate corespunzător; și

(vi)

limitările de operare a aeronavei, așa cum sunt specificate în manualul de zbor al aeronavei (AFM), nu vor fi depășite în niciun moment al zborului;

5.

neinițierea unui zbor în cazul în care acesta sau orice alt membru al echipajului sau specialist în executarea anumitor sarcini se află în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile din cauze precum vătămare corporală, boală, oboseală sau efecte ale unor substanțe psihoactive;

6.

necontinuarea unui zbor dincolo de cel mai apropiat aerodrom sau loc de operare cu condiții meteorologice admisibile în cazul în care capacitatea sa de exercitare a atribuțiilor sau cea a oricărui membru al echipajului sau specialist în executarea anumitor sarcini este semnificativ redusă din cauze precum oboseală, boală sau lipsă de oxigen;

7.

decizia privind acceptarea unei aeronave care prezintă elemente inutilizabile permise de lista derogărilor de configurație (CDL) sau MEL, după caz;

8.

înregistrarea datelor de utilizare și a tuturor defecțiunilor cunoscute sau suspectate din aeronavă în jurnalul tehnic al aeronavei sau în jurnalul de bord al acesteia la terminarea zborului sau a seriei de zboruri; și

9.

garantarea faptului că, atunci când sunt instalate, înregistratoarele de zbor:

(i)

nu sunt dezactivate sau oprite pe timpul zborului; și

(ii)

în cazul unui accident sau incident care trebuie să fie obligatoriu raportat:

(A)

nu sunt șterse intenționat;

(B)

sunt dezactivate imediat după încheierea zborului; și

(C)

sunt reactivate numai cu acordul autorității responsabile cu ancheta.

(b)

Pilotul comandant este autorizat să refuze transportul sau să debarce orice persoană sau încărcătură care poate reprezenta un pericol potențial pentru siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia.

(c)

Pilotul comandant raportează cât mai curând posibil către serviciile de trafic aerian (ATS) corespunzătoare orice condiții meteorologice sau de zbor periculoase întâlnite, de natură să afecteze siguranța altor aeronave.

(d)

Fără a aduce atingere dispoziției de la litera (a) punctul 6, într-o operațiune cu echipaj multiplu, pilotul comandant poate continua un zbor dincolo de cel mai apropiat aerodrom cu condiții meteorologice admisibile atunci când sunt instituite proceduri adecvate de reducere a riscurilor.

(e)

Într-o situație de urgență care necesită decizii și acțiuni imediate, pilotul comandant ia toate măsurile pe care le consideră necesare în circumstanțele respective, în conformitate cu punctul 7d din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În aceste cazuri, el/ea se poate abate de la norme, proceduri și metode operaționale în interesul siguranței.

(f)

Pilotul comandant înaintează fără întârziere autorității competente un raport asupra unui act de intervenție ilicită și informează autoritatea locală desemnată.

(g)

Pilotul comandant înștiințează cea mai apropiată autoritate competentă prin cele mai rapide mijloace disponibile cu privire la orice accident care implică aeronava și care are ca rezultat vătămări corporale grave sau decesul unei persoane sau daune semnificative provocate aeronavei sau bunurilor materiale.

SPO.GEN.108   Responsabilitățile și autoritatea pilotului comandant – baloane

Pilotul comandant al unui balon îndeplinește următoarele sarcini, pe lângă cele specificate în SPO.GEN.107:

(a)

răspunde de activitatea de informare înaintea zborului a acelor persoane care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei;

(b)

se asigură că nicio persoană nu fumează la bord sau în vecinătatea imediată a balonului; și

(c)

se asigură că persoanele care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată.

SPO.GEN.110   Respectarea actelor cu putere de lege și a procedurilor

Pilotul comandant, membrii echipajului și specialiștii în executarea anumitor sarcini respectă actele cu putere de lege și procedurile statelor în care se derulează operațiunile.

SPO.GEN.115   Limbă comună

Operatorul se asigură că toți membrii echipajului și specialiștii în executarea anumitor sarcini pot comunica între ei într-o limbă comună.

SPO.GEN.120   Rularea la sol a avioanelor

Operatorul se asigură că un avion rulează pe suprafața de mișcare a unui aerodrom doar în cazul în care în care persoana aflată la comenzi:

(a)

este un pilot calificat corespunzător; sau

(b)

a fost desemnată de operator și:

1.

este competentă să efectueze rulajul la sol al avionului;

2.

este competentă să folosească radiotelefonia dacă sunt necesare radiocomunicații;

3.

a fost instruită cu privire la configurația, rutele, semnele, marcajele, luminile aerodromului, precum și la semnalele, instrucțiunile, frazeologia și procedurile de control al traficului aerian (ATC); și

4.

se poate conforma standardelor operaționale necesare pentru deplasarea în siguranță a avionului pe aerodrom.

SPO.GEN.125   Pornirea rotoarelor

Rotorul unui elicopter se pornește doar în scopul efectuării unui zbor cu un pilot calificat la comenzi.

SPO.GEN.130   Dispozitive electronice portabile

Operatorul nu permite niciunei persoane să utilizeze și ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nicio persoană nu utilizează, la bordul unei aeronave, un dispozitiv electronic portabil (PED) care poate afecta negativ performanțele sistemelor și ale echipamentelor aeronavei.

SPO.GEN.135   Informații privind echipamentele de urgență și de supraviețuire transportate

Operatorul se asigură că, în orice moment, există liste disponibile pentru o comunicare imediată către centrele de coordonare a salvării (RCC) conținând informații privind echipamentele de urgență și de supraviețuire de la bord.

SPO.GEN.140   Documente, manuale și informații care trebuie păstrate la bord

(a)

Următoarele documente, manuale și informații în original sau copii ale acestora se află la bord în timpul fiecărui zbor, dacă nu se specifică altfel mai jos:

1.

manualul de zbor al aeronavei (AFM) sau un document/documente echivalent(e);

2.

certificatul de înmatriculare în original;

3.

certificatul de navigabilitate (CofA) în original;

4.

certificatul de zgomot, dacă este cazul;

5.

o copie a declarației, astfel cum se specifică în ORO.DEC.100 și, dacă este cazul, o copie a autorizației, astfel cum se specifică în ORO.SPO.110;

6.

lista aprobărilor specifice, dacă este cazul;

7.

licența pentru utilizarea stației radio a aeronavei, dacă este cazul;

8.

certificatul (certificatele) de asigurare de răspundere civilă;

9.

jurnalul de bord sau un document echivalent pentru aeronavă;

10.

jurnalul tehnic al aeronavei, în conformitate cu anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, dacă este cazul;

11.

detaliile planului de zbor ATS depus, dacă este cazul;

12.

hărțile aeronautice actualizate și corespunzătoare pentru ruta zborului propus și pentru toate rutele pe care este rezonabil să se prevadă că poate fi deviat zborul;

13.

procedurile și informațiile privind semnalele vizuale care trebuie utilizate de aeronava interceptoare și de aeronava interceptată;

14.

informații privind serviciile de căutare și salvare pentru zona zborului avut în vedere;

15.

părțile în vigoare ale manualului de operațiuni și/sau ale SOP sau AFM care sunt relevante pentru atribuțiile membrilor echipajului și ale specialiștilor în executarea anumitor, care să fie ușor accesibile acestora;

16.

MEL sau CDL, dacă este cazul;

17.

avizele corespunzătoare către navigatori (NOTAM) și documentația de informare privind serviciile de informare aeronautică (AIS);

18.

informațiile meteorologice corespunzătoare, dacă este cazul;

19.

manifestele încărcăturii, dacă este cazul; și

20.

orice altă documentație care poate fi relevantă pentru zbor sau care este solicitată de statele interesate de zbor.

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), documentele și informațiile de la litera (a) punctele 2-11, litera (a) punctul 14, litera (a) punctul 17, litera (a) punctul 18 și litera (a) punctul 19 pot fi păstrate la aerodrom sau la locul de operare în cazul zborurilor:

1.

ale căror decolare și aterizare sunt prevăzute a avea loc pe același aerodrom sau loc de operare; sau

2.

care rămân la o distanță sau într-o zonă determinată de autoritatea competentă în conformitate cu ARO.OPS.210.

(c)

Fără a aduce atingere literei (a), în cazul zborurilor cu baloane sau planoare, cu excepția motoplanoarelor de agrement (TMG), documentele și informațiile de la litera (a) punctele 1-10 și 13-19 pot fi transportate în vehiculul de recuperare.

(d)

În cazul pierderii sau furtului documentelor specificate la litera (a) punctele 2-8, se permite continuarea operațiunii până când zborul ajunge la destinație sau într-un loc în care se pot furniza documente înlocuitoare.