EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 184/2014 AL COMISIEI

din 25 februarie 2014

de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 74 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (2), în special articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate, dat fiind că ele vizează aspecte necesare pentru pregătirea programelor operaționale din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Pentru a asigura coerența acestor dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a permite tuturor locuitorilor din Uniune să beneficieze de o imagine cuprinzătoare și de un acces compact la acestea, este de dorit să se includă în prezentul act de punere în aplicare dispozițiile privind categoriile de intervenție din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, dat fiind că procedura privind consultarea comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene, stabilit la articolul 150 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este identică cu cea prevăzută pentru celelalte dispoziții incluse în prezentul act de punere în aplicare, în timp ce categoriile de intervenție din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă fac obiectul unei proceduri diferite.

(2)

În conformitate cu articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie sunt efectuate utilizând un sistem de schimb electronic de date. Prin urmare, este necesar să se stabilească clauzele și condițiile pe care respectivul sistem de schimb electronic de date trebuie să le respecte.

(3)

Modalitățile de schimb de informații între statul membru și Comisie ar trebui să fie considerate diferite de cele stabilite pentru schimburile de informații între beneficiari și autoritățile relevante în conformitate cu articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care fac obiectul unui act de punere în aplicare diferit. Pentru a garanta o calitate sporită a informațiilor privind implementarea programelor operaționale, pentru a îmbunătăți utilitatea sistemului și a-l simplifica, este necesar să se precizeze cerințele de bază referitoare la forma și domeniul de aplicare al informațiilor care urmează a fi schimbate.

(4)

Este necesar să se specifice principiile, precum și normele aplicabile pentru operarea sistemului în ceea ce privește identificarea părții responsabile cu încărcarea documentelor și actualizarea acestora.

(5)

Pentru a garanta reducerea sarcinii administrative pentru statele membre și Comisie, asigurându-se în același timp eficiența și eficacitatea schimbului electronic de informații, este necesar să se stabilească caracteristicile tehnice ale sistemului.

(6)

Statele membre și Comisia ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a codifica și a transfera date în două moduri diferite, care urmează a fi precizate. De asemenea, este necesar să se prevadă norme în cazul în care utilizarea sistemului de schimb electronic de date ar fi împiedicată de un caz de forță majoră, pentru a se asigura că atât statele membre, cât și Comisia pot în continuare să facă schimb de informații prin mijloace alternative.

(7)

Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că transferul de date prin sistemul de schimb electronic de date se realizează într-un mod securizat care să garanteze disponibilitatea, integritatea, autenticitatea, confidențialitatea și nerepudierea informațiilor. Prin urmare, ar trebui să se stabilească norme în materie de securitate.

(8)

Prezentul regulament ar trebui să respecte drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice în conformitate cu drepturile și principiile respective. În ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate de către statele membre, se aplică Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(9)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, este necesar să se specifice categoriile de intervenție comune pentru programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, pentru a permite statelor membre să prezinte Comisiei informații coerente privind utilizarea programată a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), precum și informații privind alocarea cumulată și cheltuielile aferente FEDER pe categorii și numărul de operațiuni, pe toată durata implementării programului. Obiectivul este de a permite Comisiei să informeze celelalte instituții ale Uniunii și cetățenii Uniunii în mod corespunzător cu privire la utilizarea FEDER.

(10)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu articolul 150 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dat fiind că comitetul de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene stabilit prin articolul 150 alineatul (1) din regulamentul respectiv a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește fondurile ESI

SISTEMUL DE SCHIMB ELECTRONIC DE DATE

[Competență conferită în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 1

Instituirea unui sistem de schimb electronic de date

Comisia instituie un sistem de schimb electronic de date pentru toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie.

Articolul 2

Conținutul sistemului de schimb electronic de date

1.   Sistemul de schimb electronic de date (denumit în continuare „SFC2014”) trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate în modelele, formatele și formularele stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și cu viitorul act juridic al Uniunii de stabilire a condițiilor privind sprijinul financiar pentru politica în domeniul maritim și al pescuitului pentru perioada de programare 2014-2020 („regulamentul FEPAM”).

2.   Informațiile furnizate în formularele electronice integrate în SFC2014 (denumite în continuare „date structurate”) nu pot fi înlocuite cu date nestructurate, incluzând utilizarea de hyperlinkuri sau alte tipuri de date nestructurate, de exemplu documente sau imagini anexate. În cazul în care un stat membru transmite aceleași informații sub formă de date structurate și sub formă de date nestructurate, în cazul unor neconcordanțe trebuie utilizate datele structurate.

Articolul 3

Funcționarea SFC2014

1.   Comisia, autoritățile desemnate de statul membru în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6), al articolului 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și al articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și organismele cărora le-au fost delegate sarcini de către respectivele autorități introduc în SFC2014 informațiile de a căror transmitere sunt responsabile, precum și orice actualizări ale acestora.

2.   Orice transmitere de informații către Comisie trebuie să fie verificată și prezentată de către o altă persoană decât cea care a introdus datele pentru transmitere. Această separare a sarcinilor trebuie să fie sprijinită de SFC2014 sau de sistemele informatice de gestionare și control ale statului membru conectate automat la SFC2014.

3.   Statele membre desemnează, la nivel național sau regional sau atât la nivel național, cât și la nivel regional, una sau mai multe persoane responsabile cu gestionarea drepturilor de acces la SFC2014 care îndeplinesc următoarele sarcini:

(a)

identifică utilizatorii care solicită acces, asigurându-se că utilizatorii respectivi sunt angajați ai organizației;

(b)

informează utilizatorii cu privire la obligațiile care le revin pentru a menține securitatea sistemului;

(c)

verifică dacă utilizatorii au dreptul să dispună de nivelul de privilegii solicitat, în funcție de sarcinile și poziția lor ierarhică;

(d)

solicită suprimarea drepturilor de acces atunci când respectivele drepturi de acces nu mai sunt necesare sau justificate;

(e)

raportează în mod prompt evenimentele suspecte care pot cauza un prejudiciu securității sistemului;

(f)

asigură exactitatea constantă a datelor de identificare a utilizatorilor, prin raportarea oricăror schimbări;

(g)

iau măsurile necesare de precauție cu privire la protecția datelor și confidențialitatea comercială, în conformitate cu legislația Uniunii și cu normele naționale;

(h)

informează Comisia cu privire la orice schimbări privind capacitatea autorităților din statele membre sau a utilizatorilor SFC2014 de a-și exercita responsabilitățile menționate la alineatul (1) sau privind capacitatea lor personală de a-și exercita responsabilitățile menționate la literele (a) - (g).

4.   Schimburile de date și tranzacțiile trebuie să fie însoțite de o semnătură electronică obligatorie în sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7). Statele membre și Comisia recunosc eficiența juridică și admisibilitatea semnăturii electronice utilizate în cadrul SFC2014 ca probă în procedurile judiciare.

Informațiile prelucrate prin intermediul SFC2014 respectă protejarea vieții private și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice și confidențialitatea comercială în cazul persoanelor juridice, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), cu Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), cu Directiva 1995/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10) și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 4

Caracteristicile SFC2014

Pentru a asigura eficiența și eficacitatea schimbului electronic de informații, SFC2014 prezintă următoarele caracteristici:

(a)

formulare interactive sau formulare completate în mod automat de sistem pe baza datelor deja înregistrate în sistem;

(b)

calcule automate, dacă acestea reduc efortul de codificare din partea utilizatorilor;

(c)

controale automate integrate pentru a verifica coerența internă a datelor transmise și coerența acestor date cu normele aplicabile;

(d)

alerte generate de sistem pentru a avertiza utilizatorii SFC2014 că anumite acțiuni pot sau nu pot fi efectuate;

(e)

urmărirea online a stadiului de tratare a informațiilor introduse în sistem;

(f)

disponibilitatea datelor istorice în ceea ce privește toate informațiile introduse pentru un program operațional.

Articolul 5

Transmiterea datelor prin intermediul SFC2014

1.   SFC2014 poate fi accesat de statele membre și de Comisie fie direct printr-o interfață interactivă pentru utilizatori (de exemplu, o aplicație web) sau printr-o interfață tehnică ce utilizează protocoale prestabilite (de exemplu, servicii internet) care permite sincronizarea automată și transmiterea datelor între sistemele informatice ale statelor membre și SFC2014.

2.   Data transmiterii electronice a informațiilor de către statul membru Comisiei și invers se consideră a fi data depunerii documentului în cauză.

3.   În eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a CFP2014 sau a întreruperii legăturii cu SFC2014 pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea de informații sau în perioada 23-31 decembrie, sau timp de cinci zile lucrătoare în alte perioade, schimbul de informații între statul membru și Comisie poate avea loc pe suport de hârtie utilizând modelele, formatele și formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament.

Atunci când sistemul de schimb electronic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză introduce fără întârziere în SFC2014 informațiile deja transmise pe suport de hârtie.

4.   În cazurile menționate la alineatul (3), data poștei este considerată data depunerii documentului în cauză.

Articolul 6

Securitatea datelor transmise prin SFC2014

1.   Comisia instituie o politică de securitate a tehnologiei informației (denumită în continuare „politica de securitate informatică a SFC”) pentru SFC2014, aplicabilă personalului care utilizează SFC2014, în conformitate cu normele relevante ale Uniunii, în special cu Decizia C(2006) 3602 a Comisiei (11) și cu normele sale de aplicare. Comisia desemnează una sau mai multe persoane responsabile cu definirea, menținerea și asigurarea aplicării corecte a politicii de securitate în cazul SFC2014.

2.   Statele membre și instituțiile europene, altele decât Comisia, care au primit drepturi de acces la SFC2014, respectă clauzele și condițiile de securitate informatică publicate pe portalul SFC2014, precum și măsurile care sunt puse în aplicare în cadrul SFC2014 de către Comisie pentru a securiza transmiterea datelor, în special în ceea ce privește utilizarea interfeței tehnice menționate la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament.

3.   Statele membre și Comisia pun în aplicare și asigură eficacitatea măsurilor de securitate adoptate pentru a proteja datele care sunt stocate și transmise prin intermediul SFC2014.

4.   Statele membre adoptă politici de securitate informatică la nivel național, regional sau local privind accesul la SFC2014 și introducerea automată de date în acest sistem, asigurând un set minim de cerințe în materie de securitate. Aceste politici de securitate informatică la nivel național, regional sau local pot să vizeze și alte documente de securitate. Fiecare stat membru se asigură că aceste politici de securitate informatică se aplică tuturor autorităților care utilizează SFC2014.

5.   Aceste politici de securitate informatică la nivel național, regional sau local se referă la:

(a)

aspectele de securitate informatică a activității desfășurate de persoana sau persoanele responsabile de gestionarea drepturilor de acces menționate la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul aplicării utilizării directe;

(b)

în cazul sistemelor informatice naționale, regionale sau locale conectate la SFC2014 printr-o interfață tehnică menționată la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament, măsuri de securitate aplicabile sistemelor respective care trebuie să poată fi aliniate cerințelor de securitate aplicabile SFC2014.

În sensul literei (b) de la primul paragraf, trebuie să fie acoperite următoarele aspecte, după caz:

(a)

securitatea fizică;

(b)

controlul suporturilor de date și al accesului;

(c)

controlul stocării;

(d)

controlul accesului și al parolelor;

(e)

monitorizarea;

(f)

interconectarea cu SFC2014;

(g)

infrastructura de comunicații;

(h)

gestionarea resurselor umane înainte de angajare, pe durata contractului de muncă și după încetarea acestuia;

(i)

gestionarea incidentelor.

6.   Aceste politici de securitate informatică la nivel național, regional sau local se bazează pe o evaluare a riscului, iar măsurile descrise sunt proporționale cu riscurile identificate.

7.   Documentele care definesc politicile de securitate informatică la nivel național, regional sau local sunt puse la dispoziția Comisiei la cerere.

8.   Statele membre desemnează, la nivel național sau regional, una sau mai multe persoane responsabile cu menținerea și asigurarea aplicării politicilor de securitate informatică la nivel național, regional sau local. Persoana sau persoanele respective servesc drept punct de contact cu persoana sau persoanele desemnate de Comisie și menționate la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament.

9.   Atât politica de securitate informatică a SFC, cât și politicile de securitate informatică relevante la nivel național, regional și local sunt actualizate pentru a ține cont de schimbările tehnologice, de identificarea unor noi amenințări sau de alte progrese relevante în domeniu. În orice caz, ele trebuie să fie revizuite anual, pentru a se asigura faptul că oferă în continuare un răspuns adecvat.

CAPITOLUL II

Dispoziții de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013

NOMENCLATURA CATEGORIILOR DE INTERVENȚIE

[Competență conferită în temeiul articolului 8 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Articolul 7

Categoriile de intervenție din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

Nomenclatura categoriilor de intervenție menționată la articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 este stabilită în anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 259.

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).

(8)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 337, 18.12.2009, p.11).

(10)  Directiva 1995/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(11)  Decizia C(2006) 3602 a Comisiei din 16 august 2006 privind securitatea sistemelor informatice utilizate de Comisia Europeană.


ANEXĂ

Nomenclatura categoriilor de intervenție ale Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

TABELUL 1:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND CÂMPUL DE INTERVENȚIE

1.   DOMENIUL DE INTERVENȚIE

I.   Investiții productive:

001

Investiții productive generice în întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare „IMM-uri”)

002

Procese de cercetare și inovare în întreprinderile mari

003

Investiții productive în întreprinderile mari legate de economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon

004

Investiții productive legate de cooperarea dintre întreprinderile mari și IMM-uri pentru dezvoltarea de produse și servicii TIC (tehnologii ale informației și comunicațiilor), dezvoltarea comerțului online și consolidarea cererii pentru TIC

II.   Infrastructuri care oferă servicii de bază și investiții conexe:

 

Infrastructură energetică

005

Energie electrică (stocare și transmitere)

006

Energie electrică (stocare și transmitere TEN-E)

007

Gaz natural

008

Gaz natural (TEN-E)

009

Energie regenerabilă: energie eoliană

010

Energie regenerabilă: energie solară

011

Energie regenerabilă: energie de biomasă

012

Alte tipuri de energie regenerabilă (inclusiv energia hidroelectrică, geotermică și marină) și integrarea energiei regenerabile (inclusiv stocare, infrastructuri de producție de gaz și hidrogen reînnoibil pe bază de energie)

013

Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin

014

Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin

015

Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice de tensiune joasă și medie (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC)

016

Cogenerare cu eficiență ridicată și termoficare

 

Infrastructură de mediu

017

Gestionarea deșeurilor menajere (inclusiv măsuri de minimizare, sortare și reciclare)

018

Gestionarea deșeurilor menajere (inclusiv tratarea mecano-biologică, tratarea termică, incinerarea și măsuri de depozitare la groapa de gunoi)

019

Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase

020

Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție)

021

Gestionarea apei și conservarea apei potabile (inclusiv gestionarea bazinelor hidrografice, alimentarea cu apă, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, contorizare pentru consumatori și pentru cartier, sisteme de tarifare și reducerea scurgerilor)

022

Tratarea apelor reziduale

023

Măsuri de protecție a mediului care vizează reducerea și/sau evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră (inclusiv tratarea și stocarea gazului metan și compostarea)

 

Infrastructura transporturilor

024

Căi ferate (TEN-T principal)

025

Căi ferate (TEN-T cuprinzător)

026

Alte căi ferate

027

Active feroviare mobile

028

Autostrăzi și drumuri TEN-T - rețea principală (construcție nouă)

029

Autostrăzi și drumuri TEN-T - rețea cuprinzătoare (construcție nouă)

030

Legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (construcție nouă)

031

Alte drumuri naționale și regionale (construcție nouă)

032

Drumuri de acces locale (construcție nouă)

033

Drumuri TEN-T reconstruite sau îmbunătățite

034

Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)

035

Transport multimodal (TEN-T)

036

Transport multimodal

037

Aeroporturi (TEN-T) (1)

038

Alte aeroporturi (1)

039

Porturi maritime (TEN-T)

040

Alte porturi maritime

041

Căi navigabile interne și porturi (TEN-T)

042

Căi navigabile interne și porturi (regionale și locale)

 

Transporturi sustenabile

043

Infrastructuri de transport urban curat și promovare (inclusiv echipamentele și materialul rulant)

044

Sisteme de transport inteligente (inclusiv introducerea gestionării cererii, sistemele de taxare rutieră, sistemele informatice de monitorizare, de control și de informare)

 

Infrastructuri TIC (tehnologiile informațiilor și comunicațiilor)

045

TIC: Rețea de bază/rețea de racordare

046

TIC: Rețea de mare viteză în bandă largă (acces/buclă locală; >/= 30 Mbps)

047

TIC: Rețea de foarte mare viteză în bandă largă (acces/buclă locală; >/= 100 Mbps)

048

TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC/resurse informatice la scară mare/echipamente (inclusiv infrastructurile online, centrele de date și senzorii; de asemenea, când sunt încorporate în alte infrastructuri precum unitățile de cercetare, infrastructurile de mediu și sociale)

III.   Infrastructuri sociale, de sănătate și de educație și investiții conexe:

049

Infrastructuri de educație pentru învățământul superior

050

Infrastructuri de educație pentru învățământul și formarea profesionale și învățarea în rândul adulților

051

Infrastructuri de educație pentru educația școlară (învățământ prima și secundar general)

052

Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari

053

Infrastructuri de sănătate

054

Infrastructuri de locuit

055

Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regională și locală

IV.   Dezvoltarea potențialului endogen:

 

Cercetare, dezvoltare și inovare

056

Investiții în infrastructuri, capacități și echipamente ale IMM-urilor legate direct de activități de cercetare și inovare

057

Investiții în infrastructuri, capacități și echipamente ale întreprinderilor mari legate direct de activități de cercetare și inovare

058

Infrastructuri de cercetare și inovare (publice)

059

Infrastructuri de cercetare și inovare (private, inclusiv parcuri științifice)

060

Activități de cercetare și inovare în centre de cercetare publice și centre de competență, inclusiv colaborarea în rețea (networking)

061

Activități de cercetare și inovare în centre de cercetare private, inclusiv colaborarea în rețea (networking)

062

Transferul de tehnologie și cooperarea între universități și întreprinderi, în principal în beneficiul IMM-urilor

063

Asistență de grup și rețele de întreprinderi, în principal în beneficiul IMM-urilor

064

Procese de cercetare și de inovare în IMM-uri (inclusiv sisteme de cupoane, procese, proiectări, servicii și inovații sociale)

065

Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare în cadrul întreprinderilor, cu accent pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliența la schimbările climatice

 

Dezvoltarea întreprinderilor

066

Servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri și grupuri de IMM-uri (inclusiv servicii de gestionare, comercializare și proiectare)

067

Dezvoltarea comercială a IMM-urilor, sprijinirea antreprenoriatului și a incubării (inclusiv sprijinirea întreprinderilor rezultate din divizare - spin offs/spin-outs)

068

Eficiență energetică și proiecte de demonstrare în IMM-uri și măsuri de sprijin

069

Sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri

070

Promotion of energy efficiency in large enterprises

071

Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor specializate în furnizarea de servicii care contribuie la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la reziliența la schimbările climatice (inclusiv sprijinul pentru aceste servicii)

072

Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcurile și siturile industriale)

073

Sprijin pentru întreprinderile sociale (IMM-uri)

074

Dezvoltarea și promovarea activelor turistice în cadrul IMM-urilor

075

Dezvoltarea și promovarea activelor turistice în cadrul IMM-urilor

076

Dezvoltarea și promovarea activelor culturale și creative în cadrul IMM-urilor

077

Dezvoltarea și promovarea serviciilor culturale și creative în sau pentru IMM-uri

 

Tehnologiile informațiilor și comunicațiilor (TIC) - stimularea cererii, aplicații și servicii

078

Servicii și aplicații de e-guvernare (inclusiv e-achiziții, măsuri TIC de sprijinire a reformei administrației publice, măsuri în domeniul securității cibernetice, al încrederii și al respectării vieții private, e-justiție și e-democrație)

079

Acces la informațiile din sectorul public (inclusiv date culturale deschise online, biblioteci digitale, conținut digital și e-turism)

080

servicii și aplicații de e-incluziune, e-accesibilitate, e-învățare și e-educație, alfabetizare digitală

081

Soluții TIC pentru îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate și servicii și aplicații de e-sănătate (inclusiv e-asistență și asistență pentru autonomie la domiciliu )

082

Servicii TIC și aplicații pentru IMM-uri (inclusiv e-comerț, e-afaceri și procesele întreprinderilor interconectate), laboratoare vii (living labs), antreprenori web și întreprinderi noi în domeniul TIC)

 

Mediu

083

Măsuri privind calitatea aerului

084

Prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)

085

Protejarea și sporirea biodiversității, protecția naturii și infrastructură ecologică

086

Protejarea, restaurarea și utilizarea durabilă a siturilor Natura 2000

087

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor legate de climă, precum eroziunile, incendiile, inundațiile, furtunile și seceta, inclusiv acțiunile de sensibilizare, sistemele și infrastructurile de protecție civilă și de gestionare a dezastrelor

088

Prevenirea riscurilor și gestionarea riscurilor naturale conexe care nu au legătură cu clima (de exemplu, cutremurele), precum și riscurile legate de activitățile umane (de exemplu, accidentele tehnologice), inclusiv acțiunile de sensibilizare, sistemele și infrastructurile de protecție civilă și de gestionare a dezastrelor

089

Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate

090

Piste pentru biciclete și drumuri pietonale

091

Dezvoltarea și promovarea potențialului turistic al zonelor naturale

092

Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice

093

Dezvoltarea și promovarea serviciilor turistice publice

094

Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor culturale și de patrimoniu publice

095

Dezvoltarea și promovarea serviciilor culturale și de patrimoniu publice

 

Altele

096

Capacități instituționale ale administrațiilor publice și ale serviciilor publice în legătură cu punerea în aplicare a FEDER sau acțiuni de sprijinire a inițiativelor privind capacitățile instituționale din cadrul FSE

097

Inițiative de dezvoltare locală gestionate de comunitate în zone urbane și rurale

098

Regiuni ultraperiferice: compensarea oricăror costuri suplimentare cauzate de deficitul de accesibilitate și de fragmentarea teritorială

099

Regiuni ultraperiferice: acțiuni specifice menite să compenseze costurile suplimentare cauzate de factori legați de dimensiunea pieței

100

Regiuni ultraperiferice: sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de condițiile climatice și de dificultățile de relief

101

Finanțare încrucișată în cadrul FEDER (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE necesare pentru implementarea satisfăcătoare a părții FEDER a operațiunii și legate direct de aceasta)

V.   Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă:

102

Acces la locurile de muncă pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii pe termen lung și persoanele care au renunțat să fie prezente pe piața muncii, în special prin inițiative locale de angajare și sprijinirea mobilității forței de muncă

103

Integrarea sustenabilă pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau o formare profesională, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea „garanției pentru tineret”

104

Activități independente, antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

105

Egalitate între bărbați și femei în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea între viața profesională și cea privată și promovarea unei remunerații egale pentru muncă egală

106

Adaptarea la schimbări a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor

107

Îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate

108

Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, cum ar fi serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, pentru a răspunde mai bine necesităților pieței forței de muncă, inclusiv prin acțiuni de îmbunătățire a mobilității profesionale transnaționale, precum și prin scheme de mobilitate și o cooperare mai bună între instituții și părțile interesate relevante

VI.   Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare:

109

Incluziunea activă, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse și a participării active, și îmbunătățirea șanselor de angajare

110

Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

111

Combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse

112

Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

113

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă

114

Strategii de dezvoltare locală gestionate de comunitate

VII.   Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățare pe tot parcursul vieții:

115

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la programe de dezvoltare pentru (copiii) preșcolari, precum și la un învățământ primar și secundar de calitate, inclusiv parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în filierele de educație și formare

116

Îmbunătățirea calității, a eficienței și a accesului la învățământul superior și echivalent în vederea creșterii participării și a nivelurilor de calificare, în special pentru grupurile defavorizate

117

Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

118

Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

VIII.   Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate și eficiența administrației publice:

119

Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor publice și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe

120

Consolidarea capacităților tuturor părților interesate care pun în aplicare politici de educație, învățare pe tot parcursul vieții, formare și ocupare a forței de muncă, precum și politici sociale, în special prin pacte sectoriale și teritoriale, în vederea mobilizării în favoarea realizării de reforme la nivel național, regional și local

IX.   Asistență tehnică:

121

Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și inspectare

122

Evaluare și studii

123

Informare și comunicare


TABELUL 2:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA LEGATĂ DE FORMELE DE FINANȚARE

2.   FORMĂ DE FINANȚARE

01

Grant nerambursabil

02

Grant rambursabil

03

Sprijin prin instrumente financiare: capital de risc și fonduri proprii sau echivalent

04

Sprijin prin instrumente financiare: împrumuturi sau echivalent

05

Sprijin prin instrumente financiare: garanții sau echivalent

06

Sprijin prin instrumente financiare: subvenționarea ratei dobânzii, subvenționarea comisioanelor de garantare, asistență tehnică sau echivalent

07

Premiu


TABELUL 3:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA TERITORIALĂ

3.   TIP DE TERITORIU

01

Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)

02

Mici zone urbane (densitate medie a populației > 5 000 de locuitori)

03

Zone rurale (slab populate)

04

Zonă de cooperare macroregională

05

Cooperare transversală în domeniile unui program național sau regional în context național

06

Cooperare transnațională în cadrul FSE:

07

Nu se aplică.


TABELUL 4:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND MECANISMELE DE APLICARE TERITORIALE

4.   MECANISME DE APLICARE TERITORIALE

01

Investiții teritoriale integrate - în domeniul urban

02

Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

03

Investiții teritoriale integrate - altele

04

Alte abordări integrate pentru dezvoltarea rurală sustenabilă

05

Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană/rurală sustenabilă

06

Inițiative de dezvoltare locală gestionate de comunitate

07

Nu se aplică.


TABELUL 5:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND OBIECTIVELE TEMATICE

5.   OBIECTIV TEMATIC (FEDR și Fondul de coeziune)

01

Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării

02

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

03

Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

04

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

05

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor

06

Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

07

Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

08

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă:

09

Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum și a oricărei forme de discriminare

10

Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții

11

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate și eficiența administrației publice

12

Nu se aplică (doar asistență tehnică)


TABELUL 6:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICĂ

6.   ACTIVITATE ECONOMICĂ

01

Agricultură și silvicultură

02

Pescuit și acvacultură

03

Fabricarea de produse alimentare și băuturi

04

Industria textilă și a produselor textile

05

Fabricarea echipamentelor de transport

06

Fabricarea computerelor, a produselor electronice și optice

07

Alte industrii prelucrătoare nespecificate

08

Construcții

09

Extracția minieră și exploatarea în carieră (inclusiv extracția materialelor producătoare de energie)

10

Electricitate, gaz, aburi, apă caldă și aer condiționat

11

Distribuția apei, canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

12

Transporturi și depozitare

13

Activități de informare și comunicare, inclusiv telecomunicații, activități ale serviciilor de informare, programare informatică, consultanță și activități conexe

14

Comerț cu amănuntul și comerț cu ridicata

15

Activități de turism, cazare și alimentație

16

Activități financiare și de asigurare

17

Activități imobiliare, închiriere și servicii pentru întreprinderi

18

Administrație publică

19

Educație

20

Activități pentru sănătatea umană

21

Activități de asistență socială, servicii colective, sociale și personale

22

Activități legate de mediu și de schimbările climatice

23

Arte, divertisment, activități creative și recreative

24

Alte servicii nespecificate


TABELUL 7:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND AMPLASAMENTUL

7.   AMPLASAMENT (2)

Cod

Amplasament

 

Codul regiunii sau al zonei în care este situată/se desfășoară operațiunea, în conformitate cu nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2)


(1)  Limitate la investiții legate de protecția mediului sau însoțite de investiții necesare pentru a atenua sau a reduce impactul negativ asupra mediului.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).


Top