EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/28


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 iulie 2014

privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9

(reformare)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță și articolele 5.1, 12.1, 14.3 și 18.2,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2013/4 (1) a fost modificată substanțial. De vreme ce noi modificări urmează a fi efectuate, Orientarea BCE/2013/4 ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Condițiile generale în care BCE și BCN sunt pregătite să participe la operațiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14 (2).

(3)

La 8 decembrie 2011 și 20 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat o decizie privind măsuri suplimentare pentru intensificarea susținerii creditării în scopul susținerii creditării bancare și a lichidității pe piața monetară din zona euro, printre acestea fiind incluse măsurile prevăzute în Decizia BCE/2011/25 (3). În plus, a fost necesar ca trimiterile la rata rezervelor minime obligatorii din Orientarea BCE/2007/9 (4) să fie aliniate cu modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) (5) introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al Băncii Centrale Europene (BCE/2011/26) (6).

(4)

Decizia BCE/2012/4 (7) a prevăzut că BCN nu ar trebui să fie obligate să accepte drept colateral în operațiunile de creditare din Eurosistem obligațiuni bancare eligibile garantate de un stat membru aflat într-un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional sau de un stat membru a cărui evaluare a creditului nu este la nivelul referinței Eurosistemului pentru stabilirea cerinței minime pentru standardele înalte de creditare.

(5)

Decizia BCE/2012/12 (8) a revizuit și excepția de la interdicția privind legăturile strânse prevăzută la punctul 6.2.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14 în ceea ce privește obligațiunile bancare garantate de stat utilizate de contrapărți drept colateral în operațiunile lor.

(6)

La 2 august 2012, Decizia BCE/2011/25 a fost înlocuită de Orientarea BCE/2012/18 (9), care a fost pusă în aplicare de BCN în reglementările sau contractele lor. De asemenea, Orientarea BCE/2012/18 a permis contrapărților care participă la operațiunile de creditare din Eurosistem să majoreze nivelurile de utilizare în operațiunile lor a obligațiunilor bancare garantate de stat pe care le dețineau la 3 iulie 2012 cu condiția aprobării ex ante de către Consiliul guvernatorilor în circumstanțe excepționale. Solicitările transmise Consiliului guvernatorilor pentru aprobare ex ante trebuie să fie însoțite de un plan de finanțare.

(7)

Orientarea BCE/2012/18 a fost modificată la 10 octombrie 2012 prin Orientarea BCE/2012/23 (10), care a lărgit temporar criteriile pentru stabilirea eligibilității activelor care urmează a fi folosite drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, prin acceptarea titlurilor de creanță tranzacționabile exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani drept active eligibile pentru operațiunile de politică monetară. În cazul acestor titluri de creanță tranzacționabile au fost aplicate reduceri ale valorii care să reflecte volatilitatea istorică a cursurilor de schimb relevante.

(8)

Orientarea BCE/2013/2 (11) stabilește procedura aplicabilă pentru rambursarea anticipată a operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung de către contrapărți pentru a asigura aplicarea acelorași condiții de către toate BCN. În special, regimul sancționator prevăzut în apendicele 6 la anexa I la Orientarea BCE/2011/14 este aplicabil în cazul în care o contraparte care a optat pentru o rambursare anticipată nu reușește să deconteze, parțial sau total, suma care trebuie rambursată respectivei BCN până la scadență.

(9)

Orientarea BCE/2012/18 a fost modificată din nou pentru a include dispozițiile Deciziei BCE/2012/34 (12) și pentru a se asigura faptul că BCN nu sunt obligate să accepte drept colateral pentru operațiunile de creditare din Eurosistem obligațiuni bancare neacoperite eligibile care sunt: (a) emise de contrapărțile care le folosesc sau de entități care au legături strânse cu acele contrapărți; și (b) garantate pe deplin de statul membru a cărui evaluare a creditului nu respectă standardele înalte de creditare din Eurosistem și în legătură cu care Consiliul guvernatorilor apreciază că respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.

(10)

Pentru claritate și simplitate, Orientarea BCE/2012/18 a fost înlocuită la 20 martie 2013 cu Orientarea BCE/2013/4, care a fost pusă în aplicare de BCN în reglementările sau în contractele lor.

(11)

Pentru claritate și simplitate, conținutul Deciziilor BCE/2011/4 (13), BCE/2011/10 (14) și BCE/2012/32 (15) a fost inclus în Orientarea BCE/2013/4 împreună cu toate celelalte măsuri cu caracter temporar referitoare la operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului.

(12)

Orientarea BCE/2013/4 a fost modificată la 5 iulie 2013 prin Decizia BCE/2013/22 (16) și la 12 martie 2014 prin Orientarea BCE/2014/12 (17) pentru a lua în considerare statele membre din zona euro în legătură cu care Consiliul guvernatorilor a apreciat că respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, precum și pentru a reflecta modificările aduse cadrului aplicabil colateralului în Eurosistem. Ca urmare a modificărilor ulterioare aduse listei statelor membre din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, Orientarea BCE/2013/4 trebuie să fie adaptată din nou.

(13)

Decizia BCE/2013/36 (18) adaptează marjele de ajustare a valorii și dispozițiile privind continuitatea administrării datoriei aplicabile titlurile garantate cu active acceptate în baza măsurilor suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem prevăzute în Orientarea BCE/2013/4 și modifică criteriile de eligibilitate aplicate creanțelor private suplimentare prevăzute de aceasta.

(14)

Pentru claritate și simplitate, conținutul Deciziilor BCE/2013/22 și BCE/2013/36 ar trebui inclus în prezenta orientare.

(15)

La 22 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a decis că, pe lângă anumite creanțe private suplimentare prevăzute deja de Orientarea BCE/2013/4, BCN pot accepta anumite titluri de creanță pe termen scurt emise de societăți nefinanciare care nu ar respecta criteriile de eligibilitate ale Eurosistemului pentru active tranzacționabile cu condiția ca acestea să respecte criteriile de eligibilitate și măsurile de control al riscurilor stabilite de Consiliul guvernatorilor. Această decizie impune modificarea corespunzătoare a Orientării BCE/2013/4.

(16)

Măsurile suplimentare prevăzute în prezenta orientare ar trebui aplicate temporar, până când Consiliul guvernatorilor va aprecia că nu mai sunt necesare, pentru asigurarea unui mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare și colateralul eligibil

(1)   Regulile pentru desfășurarea operațiunilor de politică monetară din Eurosistem și criteriile de eligibilitate pentru colateral prevăzute în prezenta orientare se aplică în coroborare cu Orientarea BCE/2011/14.

(2)   În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta orientare și Orientarea BCE/2011/14, astfel cum este pusă în aplicare la nivel național de către BCN, cea dintâi are prioritate. BCN continuă să aplice toate dispozițiile Orientării BCE/2011/14, nemodificate, cu excepția prevederilor contrare din prezenta orientare.

(3)   În sensul articolului 6 alineatul (1) și al articolului 8, Republica Elenă și Republica Cipru sunt considerate state membre din zona euro care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional.

Articolul 2

Opțiunea de a rezilia sau de a reduce valoarea operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung

(1)   Eurosistemul poate hotărî că, în anumite condiții, contrapărțile pot rezilia sau pot reduce valoarea anumitor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung înainte de scadență (astfel de reduceri ale valorii sau rezilieri sunt în continuare denumite colectiv „rambursare anticipată”). În anunțul licitației se precizează dacă opțiunea de a rezilia sau de a reduce valoarea operațiunilor respective înainte de scadență se aplică, precum și data de la care această opțiune poate fi exercitată. Aceste informații pot fi furnizate în mod alternativ într-un alt format considerat adecvat de Eurosistem.

(2)   O contraparte poate exercita opțiunea de reziliere sau de reducere a valorii operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung înainte de scadență prin notificarea BCN relevante cu privire la suma pe care intenționează să o ramburseze în cadrul procedurii de rambursare anticipată, precum și data de la care intenționează să facă această rambursare anticipată, cu cel puțin o săptămână înainte de data respectivei rambursări anticipate. În lipsa altor precizări de către Eurosistem, o rambursare anticipată poate fi efectuată în orice zi care coincide cu data decontării unei operațiuni principale de refinanțare din Eurosistem, cu condiția ca acea contraparte să efectueze notificarea prevăzută în prezentul aliniat cu cel puțin o săptămână înainte de data respectivă.

(3)   Notificarea prevăzută la alineatul (2) devine obligatorie pentru contraparte cu o săptămână înainte de data rambursării anticipate la care se referă. Situația în care contrapartea nu reușește să deconteze, total sau parțial, suma datorată în cadrul procedurii de rambursare anticipată până la scadență poate conduce la impunerea unei sancțiuni financiare astfel cum este prevăzut în secțiunea 1 din apendicele 6 la anexa I la Orientarea BCE/2011/14. Prevederile din secțiunea 1 din apendicele 6 aplicabile încălcărilor normelor referitoare la licitații se aplică în cazul în care o contraparte nu reușește să deconteze, total sau parțial, suma datorată până la scadența rambursării anticipate prevăzute la alineatul (2). Impunerea unei sancțiuni financiare nu aduce atingere dreptului BCN de a exercita măsurile reparatorii prevăzute pentru situația neîndeplinirii obligațiilor, astfel cum este prevăzut la anexa II la Orientarea BCE/2011/14.

Articolul 3

Acceptarea anumitor titluri suplimentare garantate cu active

(1)   Pe lângă titlurile garantate cu active (asset-backed securities) (TGA) eligibile în temeiul capitolului 6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, TGA care nu îndeplinesc cerințele pentru evaluarea creditului prevăzute la punctul 6.3 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, dar în rest îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate aplicabile TGA în temeiul anexei I la Orientarea BCE/2011/14, sunt eligibile drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, cu condiția să aibă pentru emisiune două ratinguri de tip „triplu B” (triple B) cel puțin (19), de la orice instituție externă de evaluare a creditului acceptată. Acestea trebuie să îndeplinească și toate cerințele următoare:

(a)

activele generatoare de fluxuri de numerar care garantează TGA aparțin uneia dintre următoarele clase de active: (i) creanțe ipotecare rezidențiale (residential mortgages); (ii) credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) [loans to small and medium-sized enterprises (SMEs)]; (iii) credite ipotecare comerciale (commercial real estate mortgages); (iv) credite auto (auto loans); (v) creanțe de tip leasing (leasing receivables); (vi) credite de consum (consumer finance loans); (vii) creanțe din operațiunile cu carduri de credit (credit card receivables);

(b)

nu există mixuri de diferite clase de active în activele generatoare de fluxuri de numerar;

(c)

activele generatoare de fluxuri de numerar care garantează TGA nu conțin credite care:

(i)

sunt neperformante la momentul emiterii respectivelor TGA;

(ii)

sunt neperformante atunci când sunt încorporate în TGA pe parcursul vieții TGA, de exemplu prin intermediul unei substituiri sau înlocuiri a activelor generatoare de fluxuri de numerar;

(iii)

sunt, în orice moment, structurate, sindicalizate sau cu efect de levier;

(d)

documentele aferente tranzacției cu TGA cuprind dispoziții privind continuitatea administrării datoriei.

(2)   TGA prevăzute la alineatul (1) care au două ratinguri de tip „un singur A” (single A) cel puțin (20) fac obiectul aplicării unei marje de ajustare a valorii de 10 %.

(3)   TGA prevăzute la alineatul (1) care nu au două ratinguri de tip „un singur A” cel puțin fac obiectul aplicării unei marje de ajustare a valorii de 22 %.

(4)   O contraparte nu poate depune drept colateral TGA eligibile în temeiul alineatului (1), în cazul în care contrapartea, sau orice alt terț cu care are legături strânse, acționează în legătură cu TGA ca un furnizor de acoperire pentru riscul ratei dobânzii.

(5)   O BCN poate accepta drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem TGA ale căror active-garanție includ creanțe ipotecare rezidențiale sau credite acordate IMM-urilor, sau ambele, și care nu îndeplinesc cerințele pentru evaluarea creditului prevăzute la punctul 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14 și cerințele prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(d) și la alineatul (4) de mai sus, dar care în rest îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate aplicabile TGA în temeiul Orientării BCE/2011/14 și au două ratinguri de tip „triplu B” cel puțin. Astfel de TGA sunt limitate la cele emise înainte de 20 iunie 2012 și fac obiectul aplicării unei marje de ajustare a valorii de 22 %.

(6)   TGA care au dispoziții privind continuitatea administrării datoriei, care respectă Orientarea BCE/2013/4 și care erau pe lista activelor eligibile înainte de 1 octombrie 2013 rămân eligibile până la 1 octombrie 2014.

(7)   În sensul prezentului articol, se aplică următoarele definiții:

(a)

„creanțe ipotecare rezidențiale” includ, pe lângă creditele garantate cu creanțe ipotecare imobiliare rezidențiale (residential real estate mortgage-backed loans), și credite imobiliare rezidențiale garantate (guaranteed residential real estate loans) (fără o ipotecă imobiliară) dacă garanția este plătibilă prompt în caz de neîndeplinire a obligațiilor. Garanția respectivă poate fi furnizată prin diferite tipuri de contracte, inclusiv contracte de asigurare, cu condiția să fie oferite de o entitate din sectorul public sau de o instituție financiară supusă supravegherii publice. Evaluarea creditului în privința garantului în scopul unor astfel de garanții trebuie să respecte calitatea creditului de nivel 3 din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului pe durata de valabilitate a tranzacției;

(b)

„întreprindere mică” și „întreprindere mijlocie” înseamnă o entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, în al cărei caz vânzările raportate pentru entitate sau, în cazul în care entitatea face parte dintr-un grup consolidat, pentru grupul consolidat sunt mai mici de 50 de milioane EUR;

(c)

„credit neperformant” include creditele în cazul cărora plata dobânzii sau a principalului este restantă de 90 de zile sau mai mult și debitorul este în situație de nerambursare, astfel cum este definit la articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (21), sau când există motive temeinice de îndoială cu privire la efectuarea plății întregi;

(d)

„credit structurat” înseamnă o structură care implică creanțe private subordonate;

(e)

„credit sindicalizat” înseamnă un credit acordat de un grup de creditori reuniți într-un sindicat;

(f)

„credit cu efect de levier” înseamnă un credit furnizat unei companii care are deja un grad considerabil de îndatorare, precum finanțarea unei răscumpărări sau a unei preluări, atunci când creditul este utilizat pentru achiziționarea participației la o societate care este totodată debitorul creditului;

(g)

„dispoziții privind continuitatea administrării datoriei” înseamnă dispozițiile din documentația juridică a unui titlu garantat cu active care constau fie în dispoziții privind organul supleant de administrare a datoriei, fie în dispoziții privind agentul pentru desemnarea organului supleant de administrare a datoriei (în cazul în care nu există dispoziții privind organul supleant de administrare a datoriei). În cazul dispozițiilor privind agentul pentru desemnarea organului supleant de administrare a datoriei, un agent pentru desemnarea organului supleant de administrare a datoriei ar trebui numit și însărcinat să găsească un organ supleant corespunzător de administrare a datoriei în termen de 60 de zile de la apariția unui eveniment declanșator, pentru a asigura efectuarea la timp a plății și a administrării datoriei pentru titlul garantat cu active. Aceste dispoziții includ și evenimentele declanșatoare ale înlocuirii organului de administrare pentru desemnarea unui organ supleant de administrare a datoriei. Aceste evenimente declanșatoare se pot baza sau nu pe rating, de exemplu neîndeplinirea obligațiilor de către organul actual de administrare a datoriei.

Articolul 4

Acceptarea anumitor creanțe private suplimentare

(1)   O BCN poate accepta drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem creanțe private care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate din Eurosistem.

(2)   BCN care decid să accepte creanțe private în conformitate cu alineatul (1) stabilesc criteriile de eligibilitate și măsurile de control al riscului în acest scop, prin precizarea derogărilor de la cerințele prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14. Asemenea criterii de eligibilitate și măsuri de control al riscului includ criteriul potrivit căruia creanțele private sunt guvernate de legea statului membru al BCN care stabilește criteriile de eligibilitate și măsurile de control al riscului. Criteriile de eligibilitate și măsurile de control al riscurilor sunt supuse aprobării prealabile de către Consiliul guvernatorilor.

(3)   În circumstanțe excepționale, cu condiția aprobării prealabile de către Consiliul guvernatorilor, BCN pot accepta creanțe private:

(a)

în aplicarea criteriilor de eligibilitate și a măsurilor de control al riscului stabilite de o altă BCN în temeiul alineatelor (1) și (2); sau

(b)

guvernate de legea oricărui stat membru, altul decât statul membru în care are sediul BCN acceptantă; sau

(c)

care sunt incluse într-un pachet de creanțe private sau care sunt garantate de active imobiliare, în cazul în care legea care guvernează creanța privată sau debitorul relevant (sau garantul, dacă este cazul) este cea a oricărui stat membru, altul decât cel în care este stabilită BCN acceptantă.

(4)   O altă BCN furnizează asistență unei BCN care acceptă creanțe private în temeiul alineatului (1) doar dacă acest lucru a fost agreat bilateral de cele două BCN și cu condiția aprobării prealabile de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 5

Acceptarea anumitor titluri de creanță pe termen scurt

(1)   BCN pot accepta drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem anumite titluri de creanță pe termen scurt care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate din Eurosistem pentru activele tranzacționabile prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)   BCN care decid să accepte titluri de creanță pe termen scurt în conformitate cu alineatul (1) stabilesc criteriile de eligibilitate și măsurile de control al riscurilor în acest scop cu condiția ca acestea să respecte standardele minime stabilite de Consiliul guvernatorilor. Aceste criterii de eligibilitate și măsuri de control al riscurilor includ următoarele criterii aplicabile titlurilor de creanță pe termen scurt.

(a)

Titlurile de creanță pe termen scurt sunt emise de societăți nefinanciare (22) care au sediul în zona euro. Garantul (dacă există) titlului de creanță pe termen scurt trebuie să fie de asemenea o societate nefinanciară cu sediul în zona euro, cu excepția cazului în care pentru titlul de creanță pe termen scurt nu este necesară o garanție pentru fi în conformitate cu dispozițiile privind stabilirea standardelor înalte de creditare astfel cum sunt prevăzute la litera (d).

(b)

Acestea nu sunt admise la tranzacționare pe o piață considerată drept acceptabilă de către Eurosistem astfel cum este prevăzut la punctul 6.2.1.5 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(c)

Acestea sunt exprimate în euro.

(d)

Acestea îndeplinesc cerințele privind standardele înalte de creditare stabilite de BCN relevante, care se vor aplica în locul cerințelor prevăzute la punctele 6.3.2 și 6.3.3 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(e)

Cu excepția celor prevăzute la literele (a)-(d), acestea sunt în conformitate cu criteriile de eligibilitate din Eurosistem pentru activele tranzacționabile prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(3)   Cu excepția cazurilor în care procedează astfel în temeiul unui acord bilateral cu o altă BCN, o BCN nu poate accepta titlurile de creanță pe termen scurt menționate la alineatele (1) și (2), care sunt emise în zona euro:

(a)

cu această altă BCN; sau

(b)

cu un depozitar central de valori mobiliare care: (i) a fost evaluat pozitiv de Eurosistem în baza standardelor și procedurilor de evaluare descrise în „Cadrul pentru evaluarea sistemelor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare și a legăturilor pentru stabilirea eligibilității acestora pentru utilizarea în operațiunile de creditare din cadrul Eurosistemului” (Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations) (23); și (ii) are sediul în statul membru din zona euro în care este stabilită această altă BCN.

(4)   În sensul prezentului articol, „titlurile de creanță pe termen scurt” înseamnă titlurile de creanță cu o scadență care nu este mai mare de 365 de zile la emisiune și în orice moment ulterior.

Articolul 6

Acceptarea anumitor obligațiuni bancare garantate de către stat

(1)   O BCN nu este obligată să accepte drept colateral pentru operațiunile de creditare din Eurosistem obligațiuni bancare neacoperite eligibile care:

(a)

nu îndeplinesc cerința Eurosistemului privind standardele înalte de creditare;

(b)

sunt emise de contrapartea care le folosește sau de entități care au legături strânse cu acea contraparte; și

(c)

sunt garantate pe deplin de un stat membru:

(i)

a cărui evaluare a creditului nu respectă cerința Eurosistemului privind standardele înalte de creditare pentru emitenții și garanții activelor tranzacționabile în conformitate cu punctele 6.3.1 și 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14; și

(ii)

care respectă un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, conform evaluării Consiliului guvernatorilor.

(2)   BCN informează Consiliul guvernatorilor ori de câte ori decid să nu accepte drept colateral titlurile de valoare descrise la alineatul (1).

(3)   Contrapărțile nu pot depune obligațiuni bancare neacoperite emise de ele sau de entități între care există legături strânse și garantate de către o entitate din sectorul public din țările din Spațiul Economic European cu drept de impunere de taxe, drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem pentru o valoare mai mare decât valoarea nominală a acestor obligațiuni deja depuse drept colateral la 3 iulie 2012.

(4)   În cazuri excepționale, Consiliul guvernatorilor poate decide să acorde derogări temporare de la cerința prevăzută la alineatul (3) pentru maximum trei ani. Solicitarea de acordare a unei derogări este însoțită de un plan de finanțare care indică modul în care contrapartea solicitantă va elimina treptat în cel mult trei ani de la aprobarea derogării utilizarea în scopuri proprii a obligațiunilor bancare neacoperite garantate de către stat. Orice derogare acordată deja după 3 iulie 2012 continuă să se aplice până la termenul de revizuire a acesteia.

Articolul 7

Acceptarea drept colateral eligibil a anumitor active exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani

(1)   Titlurile de creanță tranzacționabile descrise la punctul 6.2.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, în cazul în care sunt exprimate în lire sterline, yeni sau dolari americani, constituie colateral eligibil pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, dacă: (a) sunt emise și deținute/decontate în zona euro; (b) emitentul are sediul în Spațiul Economic European; și (c) îndeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate incluse la punctul 6.2.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)   Eurosistemul aplică unor astfel de titluri de creanță tranzacționabile următoarele reduceri ale valorii: (a) o reducere de 16 % pentru activele exprimate în lire sterline sau dolari americani; și (b) o reducere de 26 % pentru activele exprimate în yeni.

(3)   Constituie colateral eligibil pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem și titlurile de creanță tranzacționabile descrise la alineatul (1) care au cupoane indexate în funcție de doar o singură rată a pieței monetare în moneda în care sunt exprimate sau de un indice al inflației și care nu conțin discrete range, range accrual, ratchet sau structuri complexe similare pentru țara respectivă.

(4)   BCE poate publica o listă cu alte rate de referință ale dobânzii pentru moneda străină acceptabile, pe lângă cele prevăzute la alineatul (3), pe website-ul său la adresa www.ecb.europa.eu, cu aprobarea prealabilă a Consiliului guvernatorilor.

(5)   Doar articolele 1, 3, 6, 7 și 9 din prezenta orientare se aplică activelor tranzacționabile exprimate în monedă străină.

Articolul 8

Suspendarea cerințelor de respectare a pragurilor de calitate a creditului pentru anumite titluri tranzacționabile

(1)   Cerințele minime prevăzute de Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditului, astfel cum sunt prevăzute de normele privind Mecanismul Eurosistemului de evaluare a creditelor pentru active tranzacționabile de la punctul 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, se suspendă în conformitate cu alineatul (2).

(2)   Pragul de calitate a creditului din Eurosistem nu se aplică titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de administrațiile centrale ale statelor membre din zona euro în cadrul unui program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor decide că respectivul stat membru nu îndeplinește condiționalitatea prevăzută de programul de susținere financiară și/sau de programul macroeconomic.

(3)   Titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de administrația centrală a Republicii Elene sau a Republicii Cipru fac obiectul marjelor de ajustare a valorii specifice prevăzute în anexa I și, respectiv, în anexa II la prezenta orientare.

Articolul 9

Aplicare

(1)   Prezenta orientare se aplică de la 9 iulie 2014.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru asigurarea respectării articolului 1 alineatul (3), a articolului 3 alineatele (2), (3), (5) și (6), a articolului 3 alineatul (7) litera (g), a articolului 4 alineatul (3) litera (c) și a articolului 8 alineatul (3) și aplică prezenta orientare începând cu 20 august 2014. Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la măsurile legate de articolul 1 alineatul (3), articolul 3 alineatele (2), (3), (5) și (6), articolul 3 alineatul (7) litera (g), articolul 4 alineatul (3) litera (c) și articolul 8 alineatul (3) până la 6 august 2014 cel târziu, precum și la orice măsuri legate de articolul 5, în conformitate cu procedurile stabilite de Consiliul guvernatorilor.

(3)   Articolul 6 se aplică de la 28 februarie 2015.

Articolul 10

Modificarea Orientării BCE/2007/9

În anexei III partea 5, textul care urmează după tabelul 2 este înlocuit cu următorul text:

„Calcularea deducerii forfetare în scopuri de control (R6)

Deducere forfetară: Deducerea se aplică fiecărei instituții de credit. Fiecare instituție de credit deduce o sumă forfetară maximă ce are ca scop reducerea costului administrativ al gestionării cerințelor privind rezervele minime obligatorii foarte reduse. În cazul în care (baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii) este mai puțin de 100 000 EUR, atunci deducerea forfetară este egală cu (baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii). În cazul în care (baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii) este mai mult de sau egal cu 100 000 EUR, atunci deducerea forfetară este egală cu 100 000 EUR. Instituțiile cărora li s-a acordat permisiunea să raporteze la nivel de grup date statistice privind baza de calcul consolidată a rezervelor minime obligatorii [astfel cum este definită în partea 2 secțiunea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32)] dețin rezerve minime obligatorii prin intermediul uneia dintre instituțiile din grupul care acționează ca intermediar exclusiv pentru aceste instituții. În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (24), în cel din urmă caz doar grupul ca întreg este îndreptățit să beneficieze de deducerea forfetară.

Rezervele minime obligatorii (sau «solicitate») se calculează după cum urmează:

Rezervele minime obligatorii (sau «solicitate») = baza de calcul a rezervelor minime obligatorii × rata rezervelor minime obligatorii — deducerea forfetară.

Rata rezervelor minime obligatorii se aplică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 11

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2013/4 se abrogă de la 20 august 2014.

(2)   Trimiterile la Orientarea BCE/2013/4 se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 12

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 iulie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 95, 5.4.2013, p. 23).

(2)  Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (JO L 331, 14.12.2011, p. 1).

(3)  Decizia BCE/2011/25 din 14 decembrie 2011 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 341, 22.12.2011, p. 65).

(4)  Orientarea BCE/2007/9 din 1 august 2007 privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (JO L 341, 27.12.2007, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, p. 10).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338, 21.12.2011, p. 51).

(7)  Decizia BCE/2012/4 din 21 martie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 91, 29.3.2012, p. 27).

(8)  Decizia BCE/2012/12 din 3 iulie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 186, 14.7.2012, p. 38).

(9)  Orientarea BCE/2012/18 din 2 august 2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 218, 15.8.2012, p. 20).

(10)  Orientarea BCE/2012/23 din 10 octombrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 284, 17.10.2012, p. 14).

(11)  Orientarea BCE/2013/2 din 23 ianuarie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 34, 5.2.2013, p. 18).

(12)  Decizia BCE/2012/34 din 19 decembrie 2012 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină (JO L 14, 18.1.2013, p. 22).

(13)  Decizia BCE/2011/4 din 31 martie 2011 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul irlandez (JO L 94, 8.4.2011, p. 33).

(14)  Decizia BCE/2011/10 din 7 iulie 2011 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul portughez (JO L 182, 12.7.2011, p. 31).

(15)  Decizia BCE/2012/32 din 19 decembrie 2012 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă (JO L 359, 29.12.2012, p. 74).

(16)  Decizia BCE/2013/22 din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (JO L 195, 18.7.2013, p. 27).

(17)  Orientarea BCE/2014/12 din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 166, 5.6.2014, p. 42).

(18)  Decizia BCE/2013/36 din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 301, 12.11.2013, p. 13).

(19)  Un rating de tip „triplu B” este cel puțin un rating „Baa3” acordat de Moody's, „BBB-” acordat de Fitch sau de Standard & Poor's sau un rating „BBBL” acordat de DBRS.

(20)  Un rating de tip „un singur A” (single A) este cel puțin un rating „A3” acordat de Moody's, „A–” acordat de Fitch sau de Standard & Poor's sau un rating „AL” acordat de DBRS.

(21)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(22)  Societățile nefinanciare sunt definite în conformitate cu Sistemul European de Conturi 1995 (SEC 95).

(23)  Disponibil pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu.


ANEXA I

Programul marjelor de ajustare a valorii aplicabil titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă

Obligațiuni emise de statul elen

Tranșă de scadență (maturity bucket)

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupon zero

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligațiuni bancare garantate de stat și obligațiuni corporative nefinanciare garantate de stat

Tranșă de scadență (maturity bucket)

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupon zero

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANEXA II

Programul marjelor de ajustare a valorii aplicabil titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

Obligațiuni de stat

Tranșă de scadență (maturity bucket)

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupon zero

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obligațiuni bancare garantate de stat și obligațiuni corporative nefinanciare garantate de stat

Tranșă de scadență (maturity bucket)

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupoane fixe și obligațiunile cu rata dobânzii variabilă

Marje de ajustare a valorii pentru titlurile de creanță tranzacționabile cu cupon zero

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


ANEXA III

ORIENTAREA ABROGATĂ ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE ALE ACESTEIA

Orientarea BCE/2013/4 (JO L 95, 5.4.2013, p. 23).

Orientarea BCE/2014/12 (JO L 166, 5.6.2014, p. 42).


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Orientarea BCE/2013/4

Prezenta orientare

Articolele 1 și 2

Articolele 1 și 2

Articolul 3 alineatele (4) și (5)

Articolul 3 alineatele (4) și (5)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 3 alineatul (6) punctul 1

Articolul 3 alineatul (7) litera (a)

Articolul 3 alineatul (6) punctul 2

Articolul 3 alineatul (7) litera (b)

Articolul 3 alineatul (6) punctul 3

Articolul 3 alineatul (7) litera (c)

Articolul 3 alineatul (6) punctul 4

Articolul 3 alineatul (7) litera (d)

Articolul 3 alineatul (6) punctul 5

Articolul 3 alineatul (7) litera (e)

Articolul 3 alineatul (6) punctul 6

Articolul 3 alineatul (7) litera (f)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Orientarea BCE/2014/12

Prezenta orientare

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Decizia BCE/2013/22

Prezenta orientare

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Anexă

Anexa II

Decizia BCE/2013/36

Prezenta orientare

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (7) litera (g)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 4 litera (c)

Articolul 4 alineatul (3) litera (c)


Top