EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/1


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 aprilie 2014

privind statisticile monetare și financiare

(reformare)

(BCE/2014/15)

(2014/810/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2),

având în vedere Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (3),

având în vedere Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (4),

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2007/9 (5) a fost modificată semnificativ. Deoarece urmează a fi efectuate modificări suplimentare, în special având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) privind Sistemul european de conturi naționale și regionale și modificările aferente ale regulamentelor statistice relevante ale Băncii Centrale Europene (BCE), aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

(2)

Pentru elaborarea de statistici privind bilanțul agregat al sectorului instituțiilor financiare monetare (IFM) pentru zona euro și pentru statele membre individuale a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”) și privind bilanțul consolidat al sectorului IFM pentru zona euro și agregatele monetare relevante din zona euro, BCE solicită raportarea datelor privind bilanțul BCE și privind bilanțurile referitoare la sectorul IFM al statelor membre din zona euro. Datele urmează a fi raportate de către băncile centrale naționale (BCN) în conformitate cu prezenta orientare și utilizând datele de intrare colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (7).

(3)

Pentru a obține agregatele monetare, BCE colectează de la BCN din statele membre din zona euro informații statistice privind instituțiile emitente de cecuri și viramente poștale care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/39) (8) și privind activele și pasivele administrației centrale în conformitate cu prezenta orientare.

(4)

BCE elaborează statistici privind bilanțul agregat al anumitor subgrupuri ale sectorului IFM, și anume privind fondurile de piață monetară (FPM) și instituțiile de credit. Pentru a obține aceste statistici pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro, BCE colectează de la BCN date privind activele și pasivele FPM în conformitate cu prezenta orientare.

(5)

BCN pot transmite Fondului Monetar Internațional (FMI) statistici suplimentare privind bilanțul sectorului IFM prin intermediul BCE, în conformitate cu modelele prevăzute în prezenta orientare.

(6)

Pentru a analiza mai bine evoluțiile creditelor IFM acordate societăților nefinanciare din zona euro și din statele membre individuale din zona euro, BCE solicită BCN să raporteze, acolo unde sunt disponibile, date privind creditele IFM acordate societăților nefinanciare în funcție de ramura de activitate. Cerințele în materie de date sunt prevăzute în prezenta orientare.

(7)

Pentru a completa analiza evoluțiilor creditului în zona euro și în statele membre individuale din zona euro, se solicită BCN să furnizeze informații privind liniile de credit ale IFM defalcate pe sector instituțional în conformitate cu prezenta orientare.

(8)

Pentru a elabora statistici privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), BCE solicită date de la BCN în conformitate cu prezenta orientare. BCN își transmit contribuțiile utilizând date de intrare colectate de la instituțiile de credit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)

Pentru a obține statistici referitoare la ratele dobânzilor practicate de IFM pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și pentru creditele acordate acestora pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro, BCE colectează informații de la BCN în conformitate cu prezenta orientare. BCN își transmit contribuțiile utilizând date colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/34) (9).

(10)

BCE elaborează statistici privind activele și pasivele fondurilor de investiții (FI) și ale societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (SVI) pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro în baza datelor transmise de BCN în conformitate cu prezenta orientare. BCN își transmit contribuțiile utilizând date colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/38) (10) și cu Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40) (11).

(11)

Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra dimensiunii și dezvoltării emiterii de monedă electronică, BCE solicită BCN să raporteze informații statistice privind instituțiile emitente de monedă electronică în conformitate cu prezenta orientare.

(12)

BCE administrează Registrul Bazei de Date a Instituțiilor și Companiilor Afiliate (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD), un registru central de date de referință privind unitățile instituționale relevante în scop statistic. RIAD stochează, printre altele, listele de IFM, FI, SVI și instituții relevante pentru statisticile plăților (IRSP). Prezenta orientare specifică dispozițiile care reglementează modul în care BCN raportează datele necesare către BCE.

(13)

BCE elaborează statistici privind activele și pasivele fondurilor de pensii (FP) pentru zona euro și statele membre individuale din zona euro în baza datelor transmise de BCN în conformitate cu prezenta orientare.

(14)

Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra altor intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurare și fondurilor de pensii (AIF), BCE solicită BCN să raporteze informații statistice privind brokerii în valori mobiliare și produse financiare derivate (BVMPFD), societățile financiare care desfășoară activități de creditare (SFAC) și alte AIF în conformitate cu prezenta orientare. În plus, BCE solicită BCN să raporteze informații statistice privind contrapărțile centrale (CPC).

(15)

BCE elaborează statistici privind emisiunile de valori mobiliare pentru zona euro și pentru statele membre individuale din zona euro. Cadrul se bazează în mare parte pe informațiile pe care BCE le colectează de la BCN în conformitate cu prezenta orientare.

(16)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98, BCE compilează balanța de plăți pentru zona euro și statisticile externe aferente și solicită statelor membre din zona euro să raporteze datele naționale privind balanța de plăți. Evaluarea calității pentru statisticile privind balanța de plăți și poziția investițională internațională din zona euro și pentru situația rezervelor internaționale ar trebui realizată în conformitate cu Cadrul BCE privind calitatea statisticilor care cuprinde, printre altele, asigurarea unei consecvențe adecvate cu statisticile monetare și financiare relevante ale zonei euro (12).

(17)

Pentru a compila date privind indicatorii financiari structurali din zona euro și date bancare consolidate pentru grupurile bancare din zona euro și pentru a elabora statistici privind expunerile din finanțări sectoriale sau regionale ale grupurilor bancare mari din zona euro, BCE solicită BCN să raporteze informații statistice în conformitate cu modelele specificate în prezenta orientare.

(18)

Pentru a analiza evoluțiile sistemelor de plăți din zona euro și pentru a monitoriza gradul de integrare al acestora, BCE solicită BCN să raporteze date în conformitate cu prezenta orientare, care completează Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/43) (13).

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta orientare stabilește obligațiile BCN de a raporta BCE statisticile monetare și financiare.

BCN raportează posturile menționate la articolele 3-26 în conformitate cu sistemele stabilite în anexa II și în conformitate cu standardele de raportare electronică prevăzute în anexa III. Până în luna septembrie a fiecărui an, BCE comunică BCN datele exacte de transmitere sub forma unui calendar de raportare pentru anul următor.

În cazul adoptării euro se aplică următoarele reguli:

(a)

Pentru statisticile privind bilanțul IFM și FPM și statisticile privind activele și pasivele FI și SVI, BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”) care adoptă euro după intrarea în vigoare a prezentei orientări raportează BCE date retrospective care acoperă toate perioadele de referință de la aderarea acestora la Uniune, acoperind în orice caz cel puțin ultimii trei ani anteriori aderării acestora la zona euro. Datele sunt compilate de BCN ca și când statul membru în cauză ar fi făcut parte din zona euro în toate perioadele de referință. Pentru a îndeplini această cerință, se recomandă ca BCN din țările care aderă la Uniune să pună în aplicare cerințele acestor seturi de date în conformitate cu modelele pentru statele membre din afara zonei euro.

(b)

În plus față de această cerință generală, pentru statisticile posturilor din bilanțul IFM se aplică următoarele cerințe:

(i)

datele retrospective acoperă și ultimii trei ani anteriori aderării la Uniune a statului membru respectiv, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu BCE;

(ii)

BCN din statele membre din zona euro raportează pozițiile față de statele membre care adoptă euro după intrarea în vigoare a prezentei orientări, incluzând ultimii trei ani anteriori extinderii zonei euro, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu BCE. Acest principiu se aplică numai soldurilor lunare raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Raportarea este obligatorie numai pentru soldurile care depășesc 50 de milioane EUR, iar în rest se face în mod voluntar.

(c)

Pentru emisiunile de valori mobiliare, seriile de timp transmise BCE încep din decembrie 1989 pentru solduri și din ianuarie 1990 pentru fluxuri.

(d)

Pentru statisticile privind plățile, se raportează datele aferente unei perioade de cinci ani, incluzând anul de referință cel mai recent, cu maxima diligență posibilă.

(a)

Datele retrospective sau estimările trimestriale în conformitate cu cerințele Sistemului european de conturi revizuit (denumit în continuare „SEC 2010”) stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 sunt necesare pentru statisticile posturilor din bilanț, FI și SVI, astfel cum se specifică în tabelele 1, 2 și 3 din anexa VI pentru compilarea conturilor financiare. Datele sunt raportate BCE cu maxima diligență posibilă, după cum urmează: în septembrie 2014 pentru perioadele de referință de la T4 2012 la T2 2014; în decembrie 2014 pentru perioada de referință T3 2014; și în martie 2015 pentru perioada de referință T4 2014.

(b)

Datele retrospective sau estimările pentru noile caracteristici de înaltă prioritate adoptate în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), specificate în tabelul 4 din anexa VI pentru perioadele de referință începând cu iunie 2014, sunt necesare cu maxima diligență posibilă până în mai 2015, pentru a evita o întârziere în publicarea efectivă.

(c)

Datele retrospective sau estimările pentru noile caracteristici adoptate în Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) și în prezenta orientare, astfel cum sunt specificate în tabelul 5 din anexa VI pentru perioadele de referință începând cu iunie 2014, sunt necesare cu maxima diligență posibilă până în mai 2015.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„agent raportor” și „rezident” au sensul definit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

2.

„Eurosistem” înseamnă BCN ale statelor membre din zona euro și BCE;

3.

„instituție de credit” are sensul definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (14);

4.

„alte IFM” înseamnă toate IFM-urile altele decât băncile centrale.

Articolul 3

Statisticile posturilor din bilanț referitoare la IFM

BCN compilează și raportează două bilanțuri agregate separate, ambele la valoarea brută, în conformitate cu sistemele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33): un bilanț agregat referitor la subsectorul IFM „banca centrală” și un bilanț agregat referitor la subsectorul „alte IFM”.

BCN extrag informațiile statistice solicitate referitoare la bilanțul propriu din sistemele de contabilitate ale acestora prin intermediul tabelelor de corespondență dedicate disponibile pe website-ul BCE (15). Tabelele vor fi modificate după necesități în cooperare cu BCN, pentru a reflecta evoluțiile situațiilor, de exemplu, pentru a asigura consecvența cu normele contabile actualizate. În scopul raportării statistice, BCE extrage date din bilanțul propriu, corespunzătoare datelor extrase de BCN din bilanțurile proprii.

BCN extrag informațiile statistice solicitate referitoare la bilanțurile altor IFM prin agregarea datelor privind posturile din bilanț colectate de la IFM individuale rezidente, exclusiv BCN rezidentă.

Aceste cerințe privesc soldurile (stocurile) la sfârșitul lunii și la sfârșitul trimestrului, datele privind ajustările fluxurilor lunare și trimestriale și datele lunare și trimestriale privind securitizările creditelor și alte transferuri de credite. Bilanțul este întocmit în ultima zi calendaristică a lunii/trimestrului, fără a lua în considerare zilele bancare nelucrătoare locale; în cazul în care acest lucru nu este posibil, sunt utilizate datele referitoare la ultima zi lucrătoare, în conformitate cu normele pieței naționale sau cu normele contabile.

Toate posturile sunt obligatorii; totuși, în ceea ce privește celulele din tabelele 3 și 4 din partea 3 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), corespunzătoare statelor membre din afara zonei euro, se aplică anumite dispoziții speciale, astfel cum se descrie la alineatul (8). În plus, în ceea ce privește cerințele tabelului 5 din partea 5 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) pentru raportarea creditelor securitizate și derecunoscute care sunt administrate de IFM, BCN pot extinde cerințele de raportare pentru a include creditele transferate în alt mod care sunt administrate de IFM. În măsura în care aceste informații suplimentare nu sunt incluse în raportarea de la tabelul 5 din partea 5 a anexei la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), dar sunt disponibile pentru BCN, datele se includ în tabelul 4 din partea 1 a anexei II la prezenta orientare. În măsura în care informațiile privind creditele securitizate sau transferate în alt mod care nu sunt administrate de IFM sunt disponibile BCN (de exemplu, AIF sau auxiliari financiari care au rolul de administratori în cadrul creditelor), aceste date sunt incluse în tabelul 4 din partea 1 a anexei II.

BCN raportează informațiile statisticile privind posturile din bilanț în conformitate cu partea 1 a anexei II.

BCE calculează tranzacțiile pe baza diferenței dintre stocurile de la sfârșit de lună și apoi prin eliminarea efectelor care nu rezultă din tranzacții pe baza următoarelor ajustări de fluxuri:

(i)

reclasificări și alte ajustări, acoperind modificări în stocurile din bilanț care apar în urma modificării componenței și structurii populației IFM, modificări în clasificarea instrumentelor financiare și a contrapărților, modificări în definițiile statistice și corectarea (parțială) a erorilor de raportare;

(ii)

ajustări din reevaluare datorate schimbării prețurilor, incluzând orice modificare a poziției de stoc datorată impactului evoluției prețurilor activelor și pasivelor, reflectând, de asemenea, impactul scoaterii din evidențele contabile sau al reducerii valorii contabile a creditelor; și variații ale cursurilor de schimb, cuprinzând orice modificare a poziției de stoc din cauza impactului evoluției cursurilor de schimb asupra activelor și pasivelor exprimate în monedă străină.

BCN raportează către BCE date lunare și trimestriale privind reclasificările și alte ajustări și privind reevaluările datorate modificării prețurilor calculate în conformitate cu anexa IV. În mod normal, BCE calculează ajustări din reevaluare pentru variațiile cursului de schimb, deși, atunci când BCN se află în poziția de a compila ajustări mai precise, acestea pot, de asemenea, transmite aceste ajustări direct către BCE.

BCN și serviciul BCE responsabil pentru raportarea financiară raportează BCE datele lunare până la încheierea activității în a cincisprezecea zi lucrătoare care urmează sfârșitului lunii la care se referă datele, iar datele trimestriale sunt raportate până la încheierea activității în a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului trimestrului la care se referă datele.

E posibil ca BCN să trebuiască să revizuiască datele referitoare la ultima perioadă anterioară perioadei de referință curente. În plus, pot apărea revizuiri referitoare la perioadele anterioare, ca rezultat, de exemplu, al greșelilor, reclasificărilor, procedurilor de raportare îmbunătățite etc. BCE poate procesa revizuirile obișnuite și excepționale în mod simultan sau poate decide să amâne procesarea revizuirilor excepționale până după perioada producției lunare a agregatelor monetare.

Politica de revizuire este conformă cu principiile din Manualul BCE pentru statisticile privind bilanțul IFM. În vederea asigurării unui echilibru între calitatea statisticilor monetare și stabilitatea acestora și în vederea îmbunătățirii consecvenței dintre statisticile lunare și cele trimestriale, revizuirile excepționale ale datelor lunare sunt raportate cu ocazia depunerii statisticilor trimestriale. Atunci când sunt raportate revizuiri ale datelor lunare, dar cadrul național de producție a datelor nu permite generarea revizuirilor trimestriale corespunzătoare, BCN asigură, cu maxima diligență posibilă, menținerea consecvenței între datele lunare și cele trimestriale, de exemplu, prin intermediul estimărilor.

Înainte de a transmite datele către BCE, BCN și serviciul BCE responsabil pentru raportarea financiară verifică consecvența internă a datelor în conformitate cu verificările definite și actualizate de BCE.

În cazul în care BCN acordă derogări FPM în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), BCN se asigură că, prin contribuția combinată a acestora la totalul bilanțului național al FPM, nu se depășește:

(i)

10 % în fiecare stat membru din zona euro, atunci când bilanțul național al FPM reprezintă mai mult de 15 % din totalul bilanțului FPM din zona euro;

(ii)

30 % în toate celelalte state membre din zona euro, cu excepția acelora unde bilanțul național al FPM reprezintă mai puțin de 1 % din totalul bilanțului FPM din zona euro, caz în care nu se aplică restricții specifice la încadrarea FPM în categoria „instituții scutite de obligația de raportare lunară completă”.

În cazul în care BCN acordă derogări FPM în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) punctele (i), (ii) sau (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), BCN se asigură că, pentru fiecare post, contribuția combinată a derogărilor la totalul corespunzător în bilanțul național al IFM nu depășește 5 %. De asemenea, BCN pot acorda FPM derogări de la cerința de a furniza separat date privind pozițiile de active și pasive față de sectorul societăților de asigurare și sectorul fondurilor de pensii, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). BCN disting între active și pasive față de societăți de asigurare și fonduri de pensii, pe de o parte, și între poziții privind instituțiile naționale și instituțiile rezidente în alte state membre din zona euro, pe de altă parte, și pot apoi acorda derogări cu privire la fiecare bloc a cărui contribuție nu depășește 5 % din totalul bilanțului național al FPM.

În cazul în care BCN acordă IFM derogări în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), BCN extrapolează până la o acoperire de 100 % pentru aceste IFM în compilarea datelor lunare și trimestriale privind bilanțul IFM raportate către BCE. BCN pot alege procedura pentru extrapolare până la o acoperire de 100 %, cu condiția îndeplinirii următoarelor standarde minime.

(i)

În cazul datelor lipsă cu privire la defalcare, estimările se fac prin aplicarea unor coeficienți pe baza unui subset de unități de observare statistică efective cu obligații de raportare considerate a fi mai reprezentative în cadrul categoriei „instituții scutite de obligația de raportare lunară completă”, după cum urmează:

BCN ale statelor membre a căror contribuție la bilanțul agregat al IFM din zona euro este mai mare de 2 % determină acest subset astfel încât totalul bilanțului entităților din subset să nu depășească 35 % din bilanțul național agregat al IFM. Această cerință nu se aplică atunci când bilanțurile instituțiilor cărora le sunt acordate derogări reprezintă mai puțin de 1 % din bilanțul național al IFM;

BCN ale statele membre a căror contribuție la bilanțul total agregat al IFM din zona euro este mai mică de 2 % sunt încurajate să urmeze același aranjament. Cu toate acestea, în cazul în care sunt implicate costuri semnificative, BCN din aceste state membre pot aplica coeficienți pe baza unităților de observare statistică cu obligații de raportare.

(ii)

În aplicarea punctului (i), categoria „instituții scutite de obligația de raportare lunară completă” și subsetul unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare pot fi subdivizate în grupuri diferite prin trimitere la tipul de instituție, de exemplu, FPM sau instituții de credit.

(iii)

Atunci când contribuția FPM care raportează totalul activelor lor numai o singură dată pe an depășește 30 % din totalul bilanțului FPM în oricare stat membru, BCN extrapolează datele raportate de FPM și instituțiile de credit separat, după cum urmează:

în cazul în care există acoperire suficientă din partea FPM care sunt instituții supuse cerințelor complete de raportare, bilanțul agregat al acestora se utilizează ca bază pentru extrapolare;

în cazul în care acoperirea din partea FPM care sunt instituții supuse cerințelor complete de raportare nu este suficientă sau când nu există FPM care sunt instituții supuse cerințelor complete de raportare, BCN estimează, cel puțin o dată pe an, un bilanț pentru sectorul FPM din surse de date alternative și îl utilizează ca bază pentru extrapolare.

(iv)

În cazul în care sunt disponibile datele cu privire la defalcare, însă este necesar un termen mai lung pentru a fi furnizate sau sunt disponibile cu frecvență mai scăzută, datele raportate se reportează în perioadele care lipsesc, astfel:

prin repetarea datelor, în cazul în care rezultatele s-au dovedit a fi adecvate, sau

prin aplicarea tehnicilor de estimare statistică adecvate, pentru a lua în considerare tendințele care rezultă din date sau tiparele sezoniere.

(v)

Coeficienții sau orice alt calcul intermediar necesar pentru implementarea standardelor minime pentru extrapolare pot fi extrași din datele obținute de la autoritățile de supraveghere ori de câte ori poate fi stabilită o conexiune sigură între defalcările statistice care urmează să fie extrapolate și astfel de date.

BCN informează BCE cu privire la derogările pe care le aplică și, de asemenea, oferă informații privind principalele elemente ale noilor proceduri de extrapolare sau privind modificarea celor existente, dacă sunt semnificative.

În compilarea bilanțului băncii centrale, BCN și BCE respectă normele contabile armonizate din Orientarea BCE/2010/20, astfel cum a fost modificată, și aplică tabelele de corespondență menționate la articolul 3 alineatul (1). În special:

(a)

în cazul în care BCN și BCE trebuie, în scopuri contabile, să își reevalueze portofoliul de valori mobiliare mai degrabă lunar decât trimestrial, aceste reevaluări se reflectă, de asemenea, lunar în bilanțul statistic;

(b)

pentru posturile din bilanț 9.5 „alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)” și 10.4 „alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)”, BCN identifică activele separat de pasive și le raportează la valoarea brută;

(c)

în cazul în care postul din bilanț 14 „conturi de reevaluare” se raportează la valoarea brută pentru scopuri contabile, BCN îl raportează pe bază netă în scopuri statistice.

Articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) stabilește principiile contabile relevante în scopul raportării statistice cu privire la „alte IFM”. În special, fără a aduce atingere practicilor contabile și mecanismelor de compensare prevalente în statele membre din zona euro, toate activele și pasivele financiare se raportează la valoarea brută. În plus, în ceea ce privește depozitele și creditele, se raportează valoarea principală existentă în sold, excluzând sumele reduse sau scoase din evidențele contabile. În mod excepțional, BCN pot permite raportarea creditelor la valoarea netă fără provizioane și raportarea creditelor achiziționate la prețul convenit în momentul achiziționării, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

În ceea ce privește evaluarea altor posturi din bilanț, în special a valorilor mobiliare deținute și emise, se recomandă ca BCN să aplice o evaluare de piață în conformitate cu cerințele SEC 2010. Cu toate acestea, cerința generală prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), conform căreia IFM urmează transpunerea națională a Directivei 86/635/CEE, precum și oricare alte standarde internaționale aplicabile, presupune că practicile de evaluare pentru valorile mobiliare și alte active variază. Prin urmare, aplicarea unor reguli de evaluare nestandardizate este acceptabilă atât timp cât valoarea contabilă nu diferă în mod semnificativ de valoarea de piață.

La transmiterea datelor către BCE, BCN și serviciul BCE responsabil pentru raportarea financiară transmit note explicative care însoțesc evoluțiile speciale legate de cea mai recentă perioadă de referință, inclusiv explicații privind „reclasificările și alte ajustări”, precum și revizuiri relevante ale perioadelor anterioare. În special, notele explicative sunt raportate pentru evoluții, „reclasificări și alte ajustări” și revizuiri mai mari de 5 miliarde EUR (în valoare absolută) sau în alte cazuri în care sunt considerate semnificative din punct de vedere economic, de exemplu, atunci când evoluțiile din seria raportată sunt legate de tranzacții mari în perioada de raportare sau atunci când revizuirile determină schimbări semnificative ale interpretării economice a evoluțiilor agregate. BCN și BCE furnizează explicații suplimentare privind datele raportate, la cererea BCE.

De asemenea, notele indică măsura în care evoluțiile, revizuirile sau „reclasificările și alte ajustări” semnificative identificate care afectează seriile raportate sunt finale sau încă fac obiectul investigațiilor.

BCN raportează notele explicative de preferință în momentul transmiterii datelor și, în orice caz, înainte de închiderea producției datelor.

BCE păstrează la nivel central notele explicative primite de la BCN în scopuri de monitorizare a datelor și clarificare a statisticilor. BCE tratează informațiile furnizate în note cu respectarea regimului de confidențialitate aplicabil.

BCN pot decide să nu solicite IFM să raporteze complet în privința celulelor din tabelele 3 și 4 din partea 3 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) corespunzătoare statelor membre din afara zonei euro, în cazul în care cifrele colectate la un nivel mai agregat sunt nesemnificative. BCN revizuiesc la intervale regulate și cel puțin o dată pe an măsura în care aceste dispoziții continuă să se aplice sau nu. La acordarea acestor derogări, BCN raportează estimări trimestriale obținute în conformitate cu următoarele criterii:

(a)

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor raportate de IFM cu o frecvență mai redusă; aceste date sunt reportate pentru perioada (perioadele) lipsă, prin repetarea lor sau prin aplicarea unor tehnici statistice adecvate care să reflecte orice tendință a datelor sau orice tipar sezonier;

(b)

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor raportate de IFM la un nivel superior de agregare sau pe baza unor defalcări specifice considerate relevante de către BCN;

(c)

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor trimestriale colectate de la IFM de dimensiuni mari responsabile pentru cel puțin 80 % din activitatea economică desfășurată cu țările pentru care se aplică scutirea de la raportare;

(d)

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza unor surse alternative de date, precum Banca Reglementelor Internaționale (BRI), sau pe baza datelor privind balanța de plăți, după efectuarea oricărei ajustări necesare impuse de diferențele între conceptele și definițiile utilizate de astfel de surse alternative comparativ cu cele folosite în statisticile monetare și bancare, sau

(e)

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor privind țările pentru care se aplică scutirea de la raportare, raportate trimestrial de către IFM sub forma unui total unic.

Articolul 4

Monitorizarea consecvenței între bilanțul statistic al BCN și bilanțul contabil al acesteia

BCN și BCE monitorizează consecvența dintre bilanțul lor agregat de la sfârșitul lunii elaborat în scopuri statistice, astfel cum este raportat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), și posturile lor contabile, astfel cum sunt raportate pentru situația financiară săptămânală a Eurosistemului în temeiul Orientării BCE/2010/20, astfel cum a fost modificată.

BCN efectuează verificări privind fiecare post de date lunare în conformitate cu modelul prevăzut la partea 2 a anexei I. Verificările sunt transmise BCE împreună cu datele trimestriale corespunzătoare și cu același termen definit la articolul 3 alineatul (2) pentru datele trimestriale.

Pentru perioadele de raportare în care datele din bilanțul lor agregat de sfârșit de lună din Eurosistem stabilit în scopuri statistice și posturile lor contabile, astfel cum sunt raportate pentru situația financiară săptămânală din Eurosistem, nu coincid, BCN pot compara datele statistice cu bilanțul zilnic întocmit pentru ultima zi lucrătoare a lunii. În calitate de instituție care își elaborează propriul bilanț, BCE urmează aceeași procedură.

BCE monitorizează rezultatele verificărilor de consecvență și poate solicita BCN să trateze discrepanțele relevante.

Articolul 5

Statistici privind moneda electronică

În cooperare cu BCN, BCE identifică și înregistrează anual datele legate de sistemele de monedă electronică utilizate în Uniune, disponibilitatea informațiilor statistice referitoare la aceste sisteme, precum și metodele de compilare utilizate pentru acestea. BCN raportează informațiile statistice privind moneda electronică emisă de toate IFM cărora nu li s-a acordat o derogare în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), în conformitate cu lista de posturi prevăzută în tabelul 1 din partea 2 a anexei II la prezenta orientare.

Datele lunare sunt raportate BCE împreună cu transmiterea datelor lunare ale statisticilor posturilor din bilanțul IFM, astfel cum se specifică la articolul 3 alineatul (2). În absența datelor, BCN utilizează estimări sau date provizorii, acolo unde este posibil.

Această raportare acoperă instituțiile emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în intermedierea financiară sub forma emiterii de monedă electronică, care, prin urmare, respectă definiția IFM, și instituțiile emitente de monedă electronică a căror activitate principală nu constă în intermedierea financiară sub forma emiterii de monedă electronică, care, prin urmare, nu respectă definiția IFM. Această raportare include, de asemenea, raportare din partea IFM mici cărora li s-a acordat o derogare în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), indiferent dacă sunt sau nu sunt instituții de credit.

BCN raportează informațiile statistice în conformitate cu lista de posturi prevăzută în tabelul 2 din partea 2 a anexei II la prezenta orientare. Datele emitenților de monedă electronică care nu se încadrează în definiția IFM și care, astfel, nu fac obiectul cerințelor de raportare statistică periodică privind posturile din bilanț sunt raportate, în măsura în care BCN le pot obține de la autoritățile de supraveghere ale acestora sau din alte surse corespunzătoare.

Seriile se raportează anual către BCE, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare sfârșitului perioadei de referință. În absența datelor, BCN utilizează estimări sau date provizorii, acolo unde este posibil.

Articolul 6

Statistici privind instituțiile emitente de cecuri și viramente poștale și administrația centrală

BCN colectează informații statistice privind instituții emitente de cecuri și viramente poștale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 (BCE/2013/39). Cerințele acoperă pasivele monetare față de instituțiile financiare nemonetare din zona euro, respectiv substitute apropiate pentru pasivele sub formă de depozite ale instituțiilor financiare monetare, și deținerile de numerar și valori mobiliare emise de IFM din zona euro. Aceste date sunt raportate de BCN către BCE în conformitate cu partea 3 a anexei II.

De asemenea, BCN acoperă pasivele monetare ale administrației centrale și deținerile de numerar și valori mobiliare emise de IFM din zona euro în raportarea din partea 3 a anexei II. Pe baza principiului de minimis, aceste posturi nu sunt raportate atunci când aceste active și pasive nu există sau nu sunt semnificative.

Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Seriile sunt raportate lunar și la aceleași termene precum cele menționate la articolul 3 alineatul (2) pentru statisticile lunare privind posturile din bilanț.

Articolul 7

Posturi pro memoria

În măsura în care datele sunt disponibile, inclusiv pe baza celei mai bune estimări, BCN raportează informații statistice suplimentare în conformitate cu lista de posturi pro memoria prevăzută în partea 4 a anexei II ca o completare la statisticile privind posturile din bilanț menționate la articolul 3 alineatul (2) și cu aceeași frecvență și aceleași termene ca și acestea. În cooperare cu BCN, BCE identifică și înregistrează disponibilitatea informațiilor statistice respective, precum și metodele de compilare a informațiilor respective. Aceste posturi pro memoria reprezintă informațiile necesare pentru compilarea agregatelor monetare din zona euro, a statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM și a conturilor financiare ale uniunii monetare și au prioritate ridicată, cu excepția cazului în care se indică altfel în tabele. Sub rezerva acordului dintre BCE și BCN, posturile legate de divizarea deținerilor IFM de titluri de natura datoriei emise după domiciliul titularului în tabelul 2 din secțiunea 1 a părții 4 din anexa II nu trebuie raportate de BCN în cazul în care BCE folosește surse alternative de date.

Sub rezerva acordului bilateral între BCE și BCN relevantă, pot fi raportate date privind fluxurile. Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Seriile sunt raportate lunar pentru posturile prevăzute în secțiunile 1 și 2 din partea 4 a anexei II și trimestrial pentru posturile prevăzute în secțiunea 3 din partea 4 a anexei II, la aceleași termene ca și în cazul statisticilor obligatorii lunare și trimestriale privind bilanțul IFM raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Posturile pro memoria solicitate în temeiul prezentului articol se raportează cu respectarea acelorași norme contabile și de evaluare aplicabile datelor raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolul 8

Statistici privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

Statisticile lunare privind baza de calcul agregată a rezervelor minime obligatorii, defalcată pe tipuri de pasive, se calculează ca stocuri de sfârșit de lună în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) și cu categoriile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Datele necesare elaborării acestor statistici în conformitate cu partea 5 a anexei II sunt extrase din datele transmise BCN de instituțiile de credit care fac obiectul cerințelor privind rezervele minime obligatorii.

Statisticile privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii cuprind șase serii de timp pentru instituțiile de credit, care se referă la valorile stocurilor de sfârșit de lună care trebuie transmise lunar către BCE, cel mai târziu până în ziua lucrătoare a BCN care precede începutul perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii, prin sistemul de transmitere de date al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Instituțiile de credit scutite de obligația de raportare lunară completă raportează BCN trimestrial o defalcare limitată. Pentru aceste instituții de credit scutite, pentru cele trei perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii vor fi folosite statistici simplificate privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii. BCN utilizează datele trimestriale privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii furnizate de instituțiile de credit care beneficiază de scutiri pentru cifrele lunare raportate către BCE în cele trei transmiteri de date ulterioare publicării lor.

Revizuirile efectuate de instituțiile raportoare în cazul bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii și/sau în cazul cerințelor privind rezervele minime obligatorii după începutul perioadei de aplicare nu pot conduce la revizuiri ale statisticilor privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și privind cerințele referitoare la rezervele minime obligatorii.

Articolul 9

Statistici privind indicatorii macro

BCE monitorizează lunar, utilizând informațiile statistice de sfârșit de lună pe care instituțiile de credit le transmit BCN în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), acuratețea deducerilor standard curente din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pe care instituțiile de credit le pot aplica soldurilor titlurilor lor de natura datoriei emise cu o scadență de până la doi ani. BCN compilează agregatele solicitate în conformitate cu partea 6 a anexei II și le raportează BCE.

Cele trei serii de timp pentru instituțiile de credit, referitoare la valorile stocurilor de sfârșit de lună, sunt transmise lunar către BCE, până cel târziu în ziua lucrătoare a BCN care precede începutul perioadei de aplicare.

Aceste serii sunt transmise chiar dacă posturile din bilanț corespunzătoare nu se aplică în statul membru relevant.

Articolul 10

Statistici privind bilanțul FPM

BCN raportează către BCE date privind posturile din bilanț distincte pentru sectorul FPM, în conformitate cu tabelele 1 și 2 din partea 7 a anexei II. Aceste date sunt utilizate de către BCE pentru elaborarea statisticilor privind bilanțul FPM și al instituțiilor de credit. Din moment ce datele privind întregul sector IFM sunt deja raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), cerințele prevăzute în prezentul articol se aplică doar FPM. Deși în unele state membre un număr mic de alte instituții sunt clasificate ca IFM, aceste instituții sunt considerate irelevante din punct de vedere cantitativ.

Datele privind ajustările din reclasificare și reevaluare, astfel cum sunt menționate în tabelul 2 din partea 7 a anexei II, se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b), luând în considerare orice derogări acordate în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). În cazul în care raportarea ajustărilor din reevaluare este supusă unei derogări acordate FPM de BCN în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), BCN raportează cu maxima diligență posibilă date pentru posturile în privința cărora ajustările din reevaluare pot fi semnificative.

Datele se raportează trimestrial, în termen de 28 de zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de referință.

Datele raportate cu privire la bilanțul FPM acoperă 100 % din instituțiile clasificate în acest sector. Atunci când acoperirea efectivă a raportării este mai mică de 100 % ca urmare a scutirii instituțiilor mici de la obligațiile de raportare completă, BCN extrapolează datele furnizate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) pentru a asigura o acoperire de 100 %.

Revizuirile datelor privind FPM sunt în conformitate cu datele corespunzătoare de sfârșit de trimestru privind alte FPM. În situația în care transmiterea datelor noi sau revizuite privind FPM implică modificări ale datelor pentru perioada de referință corespunzătoare privind alte IFM, se transmit și revizuirile necesare ale datelor privind alte IFM.

Articolul 11

Indicatori financiari structurali

BCN raportează date referitoare la alți indicatori financiari structurali în conformitate cu partea 8 a anexei II.

BCN furnizează date cu privire la indicatorii prevăzuți în partea 8 a anexei II în conformitate cu normele conceptuale și metodologice stabilite în aceasta. Sunt respectate principiile statistice adoptate pentru elaborarea statisticilor privind posturile din bilanț, și anume:

(i)

datele sunt agregate, și nu consolidate;

(ii)

principiul domiciliului respectă „abordarea țării-gazdă”;

(iii)

datele din bilanț sunt raportate la valoarea brută.

Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Datele necesare calculării indicatorilor financiari structurali privind instituțiile de credit se raportează până la sfârșitul lunii martie a fiecărui an cu trimitere la anul precedent. Indicatorul „numărul de angajați ai IC” este furnizat, dacă este posibil, până la sfârșitul lunii mai a fiecărui an cu trimitere la anul precedent.

BCN aplică următoarele principii generale atunci când revizuiesc datele raportate:

(a)

în timpul tuturor transmisiilor anuale regulate de date, pe lângă datele privind anul precedent, sunt transmise, dacă este necesar, revizuiri obișnuite ale datelor din anul anterior și revizuiri excepționale;

(b)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea datelor pot fi transmise pe parcursul anului.

Datele colectate acoperă 100 % din instituțiile definite ca instituții de credit în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Atunci când acoperirea efectivă a raportării este mai mică de 100 %, BCN extrapolează datele furnizate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) pentru a asigura o acoperire de 100 %.

BCN raportează BCE orice abatere de la definițiile și normele de mai sus pentru a permite monitorizarea practicilor naționale. BCN transmit note explicative pentru a explica motivele revizuirilor semnificative.

Articolul 12

Date bancare consolidate

BCN raportează date bancare consolidate în conformitate cu partea 9 a anexei II și urmează normele conceptuale și metodologice stabilite în aceasta atunci când furnizează aceste date.

Datele bancare consolidate sunt raportate utilizând o abordare pe termen scurt în conformitate cu standardele de raportare FINREP/CONREP stabilite de Autoritatea Bancară Europeană.

Pentru a asigura acoperirea maximă posibilă, se colectează date privind toate instituțiile de credit, astfel cum sunt definite în dreptul național.

Datele sunt consolidate integral pe bază transfrontalieră și intersectorială, unde „transfrontalier” se referă la sucursalele și filialele băncilor naționale situate în afara pieței naționale și incluse în datele raportate de instituția-mamă, iar „intersectorial” include sucursalele și filialele băncilor clasificabile ca alte instituții financiare. Societățile de asigurare nu sunt incluse în consolidare.

Datele bancare consolidate sunt raportate separat pentru:

grupuri bancare naționale și instituții de credit independente mici;

grupuri bancare naționale și instituții de credit independente de dimensiune medie;

grupuri bancare naționale și instituții de credit independente mari;

filiale sub control străin (din afara Uniunii Europene);

sucursale sub control străin (din afara Uniunii Europene);

filiale sub control străin (din Uniunea Europeană);

sucursale sub control străin (din Uniunea Europeană).

În sensul prezentului articol, băncile sunt clasificate ca grupuri bancare sau instituții de credit independente mari în cazul în care activele acestora depășesc 0,5 % din activele bancare consolidate totale ale băncilor din Uniunea Europeană; ca bănci de dimensiune medie în cazul în care activele acestora reprezintă între 0,5 % și 0,005 % din aceste active consolidate totale; și ca bănci mici în cazul în care activele acestora reprezintă sub 0,005 % din aceste active consolidate totale.

Datele bancare consolidate sunt raportate de două ori pe an. Pentru datele de sfârșit de an se raportează un set de date complet. O primă transmitere a acestor date anuale, care urmează a fi efectuată până la jumătatea lunii aprilie din anul următor, cuprinde posturile marcate cu „*” în partea 9 a anexei II. Setul de date anual complet se raportează până la jumătatea lunii mai.

Un set de date axat pe un set limitat de posturi este raportat cu o dată de referință la sfârșitul lunii iunie până la jumătatea lunii octombrie din același an. Seriile sunt raportate în conformitate cu partea 9 a anexei II.

Revizuirile datelor raportate se efectuează în conformitate cu următoarele principii generale:

(a)

în timpul tuturor transmisiilor anuale și bianuale regulate de date, pe lângă datele privind anul precedent, sunt transmise, dacă este necesar, revizuiri obișnuite ale datelor din anul anterior și revizuiri excepționale;

(b)

atunci când sunt efectuate revizuiri semnificative, sunt furnizate note explicative BCE.

BCN raportează BCE orice abatere de la definițiile și normele de mai sus pentru a permite monitorizarea practicilor naționale. BCN transmit note explicative pentru a explica motivele revizuirilor semnificative.

Articolul 13

Statistici bancare consolidate internaționale

(expuneri din finanțări sectoriale sau regionale ale grupurilor bancare naționale mari)

BCN raportează creanțele internaționale consolidate globale ale sediilor bancare naționale ale grupurilor bancare mari sub control național definite la articolul 12, defalcate pe scadență, instrument, regiune geografică a debitorului și sector al debitorului, astfel cum se raportează în statisticile bancare consolidate internaționale ale BRI.

Datele se raportează într-un mod care coincide cu raportarea trimestrială a datelor agregate către BRI pentru statisticile bancare consolidate internaționale. Datele sunt raportate BCE în conformitate cu sistemul de raportare utilizat pentru a transmite date agregate către BRI. BCN agregă declarațiile individuale ale grupurilor bancare relevante.

Raportarea se limitează la acele BCN care raportează statistici bancare consolidate internaționale către BRI și în ale căror țări își au sediul principal grupurile bancare mari.

BCN raportează BCE date trimestriale cu un decalaj de cel mult două săptămâni de termenul oficial de raportare către BRI.

Revizuirile datelor raportate sunt armonizate cu cele raportate BRI.

BCN raportează BCE orice abateri de la aceste reguli pentru a permite monitorizarea practicilor naționale. BCN transmit note explicative pentru a explica motivele revizuirilor semnificative.

Articolul 14

Date destinate FMI

Fără a aduce atingere obligațiilor statutare ale BCN față de FMI, BCN pot transmite statistici suplimentare privind posturile din bilanțul IFM către FMI prin intermediul BCE, în conformitate cu următoarele modalități tehnice.

Posturile din bilanțul IFM în conformitate cu partea 10 din anexa II sunt transmise BCE de către BCN în cadrul transmisiei lunare regulate a datelor privind posturile din bilanț. Frecvența și respectarea termenelor de raportare pentru transmisiunile de date coincid cu cele ale raportării regulate a datelor privind posturile din bilanț către BCE, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

Articolul 15

Statistici privind AIF (cu excluderea SVI)

BCN raportează informațiile statistice privind AIF (cu excluderea SVI) în conformitate cu partea 11 a anexei II. Datele se transmit separat pentru următoarele subcategorii de AIF: (i) BVMPFD; (ii) SFAC; și (iii) alte AIF.

Datele referitoare la AIF se transmit pe baza datelor disponibile la momentul respectiv la nivel național. În cazul în care datele efective nu sunt disponibile sau nu pot fi prelucrate, sunt furnizate estimări naționale. În cazul în care fenomenul economic subiacent există, dar nu este monitorizat statistic și, prin urmare, nu pot fi furnizate estimări naționale, BCN pot opta fie să nu raporteze seria de timp, fie să o raporteze ca indisponibilă. Prin urmare, orice serie de timp neraportată se interpretează ca „date care există, dar care nu au fost colectate”, iar BCE poate face presupuneri și estimări pentru compilarea agregatelor zonei euro. Unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare includ toate tipurile de AIF (cu excepția SVI) rezidente în statele membre din zona euro: instituții localizate pe teritoriu, inclusiv filiale ale societăților-mamă localizate în afara teritoriului respectiv; și sucursale rezidente ale instituțiilor care au sediul central în afara teritoriului respectiv.

Se furnizează indicatorii de bază și informațiile suplimentare următoare:

indicatori de bază care urmează a fi transmiși pentru compilarea agregatelor zonei euro: toate statele membre din zona euro transmit aceste date detaliate atunci când sunt disponibile datele efective. Atunci când nu sunt disponibile date reale pentru defalcările necesare sau pentru frecvența, termenele sau perioada acoperită convenite, sunt furnizate estimări, dacă este posibil;

informații suplimentare care urmează a fi transmise ca „posturi pro memoria”: aceste date sunt transmise de țările pentru care aceste informații sunt disponibile la momentul respectiv.

Datele privind ajustările de fluxuri pot fi raportate în cazul în care există rupturi semnificative intervenite în seriile de date referitoare la stocuri sau când au loc reclasificări sau alte ajustări. În special, datele privind ajustările de fluxuri pot fi furnizate, cu maxima diligență posibilă, în urma reclasificărilor efectuate în contextul punerii în aplicare a sistemului SEC 2010.

Ajustările din reclasificare se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Raportarea către BCE se face trimestrial. Statisticile privind AIF sunt transmise BCE cel târziu în ultima zi calendaristică a celei de a treia luni care urmează sfârșitului perioadei de referință sau în ziua lucrătoare precedentă pentru BCN, dacă ultima zi calendaristică a lunii nu este zi lucrătoare pentru BCN. Datele exacte de transmitere sunt comunicate BCN în avans sub forma unui calendar de raportare furnizat de BCE până în luna septembrie a fiecărui an.

Există posibilitatea ca BCN să fie nevoite să revizuiască datele transmise în cursul trimestrului anterior. De asemenea, pot apărea revizuiri ale datelor referitoare la trimestrele anterioare.

Se aplică următoarele principii generale:

(a)

cu ocazia transmisiilor trimestriale regulate de date, pe lângă datele privind ultimul trimestru, pot fi trimise doar revizuiri „obișnuite”, respectiv revizuiri ale datelor transmise în trimestrul anterior;

(b)

revizuirile excepționale sunt limitate și raportate la o dată diferită de data raportării regulate. Revizuirile istorice minore de rutină ale datelor sunt furnizate doar anual, împreună cu transmiterea datelor pentru al patrulea trimestru;

(c)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi transmise în cursul anului în afara ciclurilor regulate de producție.

Normele contabile urmate de AIF în elaborarea conturilor lor sunt în conformitate cu actele normative naționale prin care a fost transpusă Directiva 86/635/CEE și orice alte standarde internaționale aplicabile. Fără a aduce atingere practicilor contabile prevalente din statele membre, toate activele și toate pasivele trebuie raportate la valoarea brută în scopuri statistice. Metodele de evaluare sunt indicate în cadrul categoriilor relevante.

BCN transmit note explicative BCE în conformitate cu secțiunea 3 din partea 11 a anexei II. BCN transmit note explicative pentru revizuirile semnificative.

Articolul 16

Statistici privind emisiunile de valori mobiliare

BCN raportează informațiile statistice care acoperă toate emisiunile de valori mobiliare efectuate de către rezidenții zonei euro în orice monedă, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, în conformitate cu partea 12 a anexei II.

Raportarea către BCE se face lunar. Statisticile privind emisiunile de valori mobiliare sunt transmise BCE nu mai târziu de cinci săptămâni de la sfârșitul lunii la care se referă datele raportate. BCE comunică BCN în avans datele exacte de transmitere sub forma unui calendar de raportare.

BCN transmit note explicative BCE în conformitate cu secțiunea 3 din partea 12 a anexei II.

Articolul 17

Statistici privind ratele dobânzii practicate de IFM

În scopul elaborării statisticilor IFM privind ratele dobânzii (RMD), BCN raportează statistici lunare naționale agregate privind soldurile și contractele noi, în conformitate cu apendicele 1 și 2 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34). În plus, BCN raportează informații statistice lunare naționale agregate privind contractele noi în conformitate cu partea 13 a anexei II.

Aceste informații statistice sunt raportate în conformitate cu calendarul anual stabilit de BCE și comunicat BCN până la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an.

BCN pot acorda derogări cu privire la raportarea ratelor dobânzilor aplicate și a volumului creditelor colateralizate/garantate acordate societăților nefinanciare, respectiv indicatorii 62-85 incluși în tabelele 3 și 4 din apendicele 2 la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34). Acestea pot fi acordate în cazul în care volumul național agregat de contracte aferent postului corespunzător (indicatorii 37-54) care acoperă toate creditele reprezintă sub 10 % din volumul național agregat de contracte al sumei tuturor creditelor din aceeași categorie de mărime și sub 2 % din volumul contractelor pentru aceeași dimensiune și aceeași perioadă inițială de stabilire a ratei dobânzii la nivelul zonei euro. În cazul în care sunt acordate derogări, aceste praguri sunt verificate anual.

În cazul în care acoperirea reală a raportării RMD este mai mică de 100 % datorită utilizării eșantionării, BCN selectează și actualizează eșantionul și extrapolează datele noi furnizate referitoare la volumul contractelor pentru a asigura o acoperire de 100 %, astfel cum se specifică în partea 14 a anexei II. În cazul în care se acordă o derogare prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) sau la alineatul (3) din prezentul articol, datele raportate pe bază trimestrială sunt reportate pentru perioadele lipsă prin aplicarea unor tehnici de estimare statistică adecvate, pentru a ține cont de tendințele datelor și tiparele sezoniere.

BCN se pot afla în situația de a fi nevoite să revizuiască valorile lunii de referință precedente. De asemenea, pot interveni revizuiri care rezultă, de exemplu, din erori, reclasificări, proceduri de raportare îmbunătățite etc., și care sunt aplicate datelor anterioare lunii de referință precedente.

Se aplică următoarele principii generale:

(a)

în cazul în care BCN revizuiesc datele pentru perioada anterioară lunii de referință precedente, acestea transmit BCE note explicative;

(b)

de asemenea, BCN transmit note explicative pentru revizuirile semnificative;

(c)

atunci când transmit date revizuite, BCN țin seama de termenele stabilite pentru raportarea obișnuită a statisticilor RMD. Revizuirile excepționale se raportează în afara perioadelor de producție lunare.

Articolul 18

Statistici privind plățile

BCN raportează BCE informații cu privire la statisticile privind plățile în conformitate cu anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 (BCE/2013/43) și partea 16 a anexei II la prezenta orientare. Acestea cuprind, printre altele, următoarele:

(a)

datele privind numărul de instituții, conturile de plăți, cardurile de plată, terminalele, participanții la sisteme de plăți și anumite posturi din bilanț se raportează pentru toate posturile din tabelele 1, 2, 3 și 6 din anexa III la regulament și tabelele 1, 2 și 5 din partea 16 a anexei II. Aceste date privind stocurile se referă la cifrele de sfârșit de perioadă, cu excepția postului din tabelul 1 din partea 16 a anexei II care se referă la „media pentru ultima perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii”;

(b)

datele privind operațiunile de plată pe instrument, terminal și/sau sistem, incluse în tabelele 4, 5 și 7 din anexa III la regulament și în tabelele 3, 4, 6 și 7 din partea 16 a anexei II se raportează ca fluxuri brute, respectiv totaluri, pentru perioadă.

Seriile se raportează anual către BCE, până la sfârșitul lunii mai din fiecare an, cu privire la anul calendaristic precedent. Indicatorii din Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 (BCE/2013/43) se raportează anual. Datele suplimentare solicitate în partea 16 a anexei II pot fi raportate lunar, trimestrial sau anual, în conformitate cu specificația din tabelul relevant.

Pentru tabelele din prezenta orientare și în absența datelor efective, BCN fie solicită informații suplimentare relevante de la agenții raportori, fie utilizează estimări sau date provizorii. Metodologia pentru aceste estimări este definită de către fiecare BCN, în funcție de particularitățile țării. Atunci când este relevant, BCN transmit note explicative pentru a clarifica abordarea utilizată.

BCN aplică următoarele principii generale atunci când revizuiesc datele raportate:

(a)

în timpul tuturor transmisiilor anuale regulate de date, pe lângă datele privind perioada precedentă, sunt transmise, dacă este necesar, revizuiri obișnuite ale datelor din anul anterior și revizuiri excepționale;

(b)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea datelor pot fi transmise pe parcursul anului, în urma aprobării BCE.

BCN transmit BCE note explicative, explicând detaliat abaterile de la cerințele de raportare și rupturile structurale, inclusiv impactul asupra datelor.

Articolul 19

Statistici privind activele și pasivele FI

BCN raportează informații statistice privind activele și pasivele FI în conformitate cu partea 17 a anexei II pentru fiecare din următoarele subsectoare, care sunt clasificate după natura investiției: fonduri de plasament în acțiuni, fonduri de plasament în obligațiuni, fonduri mixte, fonduri imobiliare, fonduri de hedging și alte fonduri. Fiecare dintre aceste subsectoare este în continuare defalcat în fonduri deschise și fonduri închise, respectiv în funcție de tipul de FI. În privința FI defalcate după natura investiției, fondurile de investiții care investesc în principal în acțiunile sau unitățile fondurilor de investiții (respectiv, fonduri de fonduri) vor fi clasificate în categoria fondurilor în care acestea investesc în principal.

Aceste cerințe acoperă stocurile de la sfârșitul lunii și de la sfârșitul trimestrului, ajustările de fluxuri lunare și trimestriale, precum și informații lunare privind emisiunile noi/vânzările și răscumpărările de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții.

Toate stocurile de la sfârșitul lunii și ajustările de fluxuri lunare sunt raportate, de asemenea, pentru subsectorul fonduri cotate la bursă, ca o poziție de tipul „din care” din „fonduri totale”.

În măsura în care sunt disponibile date, inclusiv pe baza celei mai bune estimări, stocurile de la sfârșitul trimestrului și ajustările de flux trimestriale sunt raportate, de asemenea, pentru subsectorul fonduri de investiții în societăți necotate (inclusiv fonduri de capital de risc) ca o poziție de tipul „din care” din „fonduri totale”.

BCN raportează BCE date separate privind ajustările din reevaluare datorate schimbărilor de preț și de curs de schimb și privind ajustările din reclasificare, astfel cum se prevede în partea 17 a anexei II și în conformitate cu anexa IV.

Tranzacțiile financiare și, prin urmare, ajustările, sunt calculate în conformitate cu SEC 2010, iar acest calcul este numit „metoda SEC 2010”. BCN se pot abate de la SEC 2010 datorită practicilor naționale divergente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38). În cazurile în care sunt disponibile informații despre stocuri titlu-cu-titlu, ajustările din reevaluare pot fi obținute conform unei metode comune din Eurosistem, respectiv metoda derivării din flux menționată în partea 4 a anexei IV.

În cazul în care datele privind acțiunile la purtător raportate de FI, IFM și/sau în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38) sunt incomplete sau nu sunt încă disponibile, BCN furnizează date privind acțiunile la purtător pe baza celei mai bune estimări, prin trimitere la defalcarea sectorială și geografică din tabelul 1 din partea 17 a anexei II.

În măsura în care datele sunt disponibile, inclusiv pe baza celei mai bune estimări, și nu sunt considerate nesemnificative, BCN raportează trimestrial informații separate privind sectoarele contrapărților societăți de asigurare și fonduri de pensii, în conformitate cu tabelul 1 din partea 17 a anexei II.

Stocurile de la sfârșitul lunii și ajustările de flux lunare sunt necesare pentru fondurile tranzacționate la bursă defalcate în fonduri tranzacționate la bursă sintetice și fizice imediat ce Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pune la dispoziție o definiție adecvată pentru această defalcare. BCE verifică periodic existența unei asemenea definiții și, atunci când este cazul, publică sistemele de raportare necesare.

BCN raportează BCE datele lunare și trimestriale ale FI până la încheierea activității în cea de a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului lunii/trimestrului la care se referă datele.

Următoarele reguli generale se aplică revizuirilor datelor lunare și trimestriale:

(a)

revizuirile se efectuează astfel încât să existe o consecvență între datele lunare și cele trimestriale;

(b)

pe parcursul perioadelor regulate de producție, respectiv din a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului lunii/trimestrului de referință până în ziua în care datele sunt retransmise către BCN, BCN pot revizui datele referitoare la trimestrul de referință precedent, datele referitoare la cele două luni dinaintea acestuia, precum și datele referitoare la lunile care urmează trimestrului de referință precedent;

(c)

în afara perioadelor regulate de producție, BCN pot, de asemenea, revizui datele referitoare la perioadele de referință anterioare celor două luni dinaintea trimestrului de referință precedent, printre altele în caz de greșeli, reclasificări sau proceduri de raportare îmbunătățite.

Pentru a asigura calitatea statisticilor privind FI din zona euro, în cazul în care BCN acordă derogări pentru cele mai mici FI în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), acestea extrapolează până la o acoperire de 100 % pentru aceste FI în cadrul compilării datelor lunare și trimestriale ale FI raportate către BCE.

BCN pot alege procedura pentru extrapolare până la o acoperire de 100 %, cu condiția să îndeplinească următoarele standarde minime:

(a)

pentru datele care lipsesc cu privire la defalcări, se calculează estimări prin aplicarea procentelor bazate pe subsectorul fondului de investiții corespunzător; de exemplu, dacă un fond deschis de plasament în obligațiuni intră în categoria instituțiilor scutite de obligația de raportare lunară completă și sunt colectate doar date privind acțiunile/unitățile fondului de investiții emise, defalcările care lipsesc sunt obținute prin aplicarea structurii categoriei fondurilor deschise de plasament în obligațiuni;

(b)

nici un subsector al fondurilor de investiții, de exemplu, fondurile imobiliare deschise, fondurile imobiliare închise etc., nu este exclus complet.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), pot fi acordate derogări pentru FI care, datorită normelor contabile naționale, își evaluează activele cu o frecvență mai redusă decât cea trimestrială. Fără a ține seama de astfel de derogări, datele lunare și trimestriale privind FI raportate de BCN către BCE includ mereu date referitoare la aceste FI.

BCN obțin date agregate privind activele și pasivele trimestriale ale subsectoarelor FI în conformitate cu tabelul 1 din partea 17 a anexei II, după cum urmează:

(a)

Pentru valorile mobiliare cu coduri de identificare accesibile publicului, BCN vor pune în corespondență informațiile furnizate titlu-cu-titlu cu informațiile obținute din baza de date centralizată a valorilor mobiliare (Centralised Securities Database – CSDB) ca bază de date de referință principală. Informațiile titlu-cu-titlu puse în corespondență sunt folosite pentru compilarea activelor și pasivelor în euro și pentru obținerea defalcărilor necesare pentru fiecare valoare mobiliară individuală a FI. BCN estimează datele lipsă în cazul în care identificatorii valorilor mobiliare nu sunt găsiți în CSDB sau informația necesară pentru compilarea activelor și pasivelor în conformitate cu tabelul 1 din partea 17 a anexei II nu este disponibilă în CSDB. BCN pot să culeagă, de asemenea, informații titlu-cu-titlu cu privire la valorile mobiliare ce nu au coduri de identificare accesibile publicului prin utilizarea identificatorilor valorilor mobiliare utilizați intern de BCN.

(b)

BCN agregă datele privind valorile mobiliare derivate în temeiul literei (a) și le adaugă informațiilor raportate pentru valorile mobiliare lipsite de coduri de identificare accesibile publicului în scopul de a elabora agregate pentru: (i) titlurile de natura datoriei, defalcate pe scadență, monedă și contraparte; (ii) participații și acțiuni ale fondurilor de investiții, defalcate pe instrument și contraparte; și (iii) acțiunile/unitățile FI totale emise.

(c)

BCN obțin informațiile statistice solicitate cu privire la activele și pasivele FI prin adăugarea datelor referitoare la valorile mobiliare obținute în temeiul literei (b) și la active și pasive, altele decât valorile mobiliare colectate de la FI individuale rezidente.

(d)

BCN agregă activele și pasivele tuturor FI rezidente într-un stat membru și care fac parte din același subsector.

Cele de mai sus sunt, de asemenea, aplicabile atunci când BCN colectează lunar datele privind activele și pasivele FI în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38).

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), BCN colectează lunar datele privind acțiunile/unitățile FI emise. Pentru lunile de referință care nu sunt luni de sfârșit de trimestru, BCN estimează datele lunare cu privire la activele și pasivele FI, altele decât acțiunile/unitățile emise ale fondurilor de investiții, pe baza datelor lunare și trimestriale colectate, cu excepția cazului în care datele sunt colectate lunar, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Atunci când este posibil, BCN fac estimări la nivel de fond individual. Alternativ, o BCN poate face estimări pe un subsector al FI sau poate solicita BCE să facă estimările. În acest din urmă caz, BCE poate solicita informații suplimentare precum date titlu-cu-titlu sau fond-cu-fond.

Normele contabile și/sau de evaluare din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38) se aplică și atunci când BCN raportează date privind FI către BCE. Cu toate acestea, pentru posturile care fac obiectul dobânzii acumulate sunt aplicabile următoarele norme:

(a)

„titlurile de natura datoriei” includ dobânda acumulată;

(b)

posturile „creanțe din depozite și credite” și „depozite și credite atrase” exclud dobânda acumulată care este înregistrată la alte active/pasive.

BCN transmit note explicative pentru a explica motivele revizuirilor semnificative. În plus, BCN transmit BCE note explicative cu privire la ajustările din reclasificare. BCN transmit și note explicative cu privire la revizuirile menționate la articolul 19 alineatul (3) litera (c).

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), BCN pot permite FI să își raporteze activele și pasivele ca grup, cu condiția ca aceasta să conducă la rezultate similare cu cele ale raportării fond-cu-fond. FI care raportează ca un grup fac parte din același subsector, de exemplu, fonduri imobiliare închise sau fonduri imobiliare deschise.

Articolul 20

Statistici privind activele și pasivele SVI

BCN elaborează și raportează informații statistice agregate separate privind activele și pasivele SVI, în conformitate cu partea 18 a anexei II. Datele se transmit pentru următoarele patru subcategorii: (a) SVI angajate în operațiuni de securitizare tradițională; (b) SVI angajate în operațiuni de securitizare sintetică; (c) SVI angajate în operațiuni de securitizare legate de asigurare; și (d) alte SVI.

Aceste cerințe se referă la datele privind soldurile existente, tranzacțiile financiare și scoaterile din evidențele contabile/reducerile valorii contabile furnizate trimestrial.

BCN pot transmite BCE datele solicitate privind scoaterile din evidențele contabile/reducerile valorii contabile, cu maxima diligență posibilă.

BCN raportează trimestrial către BCE datele privind soldurile SVI, tranzacțiile financiare și scoaterile din evidențele contabile/reducerile valorii contabile, până la încheierea activității în cea de a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului de trimestru la care se referă datele.

Următoarele reguli generale se aplică revizuirii datelor trimestriale:

(a)

pe parcursul perioadelor regulate de producție, respectiv din cea de a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului trimestrului de referință până în ziua precedentă zilei în care datele sunt retransmise către BCN, BCN pot revizui datele referitoare la trimestrul de referință precedent;

(b)

în afara perioadelor regulate de producție, BCN pot, de asemenea, să revizuiască datele referitoare la perioadele de referință anterioare trimestrului de referință precedent, printre altele, în caz de erori, reclasificări sau proceduri de raportare îmbunătățite;

(c)

atunci când prezintă relevanță, se includ în statisticile SVI, în conformitate cu literele (a) și (b), revizuirile datelor raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) în ceea ce privește creditele inițiate și administrate de IFM din zona euro.

Pentru a îndeplini cerințele de raportare statistică de la care SVI sunt scutite în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), BCN, după ce consultă BCE, hotărăsc asupra abordării corespunzătoare în privința compilării datelor privind activele și pasivele SVI, în funcție de organizarea piețelor relevante și de disponibilitatea altor informații statistice, publice sau de supraveghere relevante.

În cazul în care BCN extrag datele privind activele și pasivele SVI din alte surse de date statistice, din surse publice, cum sunt rapoartele anterioare vânzării sau rapoartele investitorilor, ori surse de date de supraveghere, se aplică standardele de calitate a datelor descrise mai jos.

Datele care sunt identificate ca serii ancoră în partea 18 a anexei II la prezenta orientare sunt supuse unor standarde de calitate înalte, comparabile cu cele pentru datele raportate în mod direct de către SVI în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40). Datele care sunt identificate ca serii non-ancoră în partea 18 a anexei II la prezenta orientare pot fi estimate potrivit unor standarde de calitate mai puțin riguroase, de exemplu, utilizând interpolări și extrapolări atunci când datele se colectează din surse publice sau de supraveghere cu o frecvență mai redusă decât cea trimestrială și la un termen mai lung decât cea de a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare perioadei de referință.

În cazul în care datele nu sunt raportate direct de către SVI în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), calitatea datelor se monitorizează de către BCN pe baza informațiilor disponibile din situațiile financiare anuale. BCN transmit BCE rezultatul verificărilor calității până la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an sau la cea mai apropiată dată imediat următoare, în conformitate cu practicile juridice naționale aplicabile în statul membru de rezidență al SVI. În cazul în care verificările încrucișate între datele extrase trimestrial și situațiile financiare anuale demonstrează că nu sunt îndeplinite standardele înalte de calitate, BCN iau măsurile necesare pentru a se asigura că datele îndeplinesc standardele de calitate impuse, inclusiv posibila colectare directă a datelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40).

În cazul în care BCN extrag datele privind activele și pasivele SVI din surse de date de supraveghere, acestea se asigură că aceste surse sunt armonizate de o manieră suficientă, conform cerințelor de raportare ale SVI, cu conceptele și definițiile statistice. Aceeași regulă se aplică datelor extrase din alte surse de date statistice.

În cazul în care CSDB sau altă bază de date a valorilor mobiliare este folosită ca sursă pentru datele privind emisiunile de titluri de natura datoriei ale SVI, BCN monitorizează anual acoperirea și calitatea datelor. BCN transmit BCE rezultatul verificărilor calității până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an, luând ca perioadă de referință datele de la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent. În cazul în care indicatorii de acoperire și calitate demonstrează că nu sunt îndeplinite standardele înalte de calitate, BCN iau măsurile necesare pentru a atinge standardele de calitate impuse, inclusiv posibila colectare directă a datelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Fiecare BCN face schimb de date privind creditele securitizate inițiate și administrate de IFM naționale pentru SVI rezidente în alte state membre din zona euro prin agregarea separată a creditelor administrate pentru fiecare stat membru în care SVI sunt rezidente, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și tabelul 3 din partea 18 a anexei II la prezenta orientare.

BCE asigură, în conformitate cu actele juridice aplicabile privind protecția datelor confidențiale, modalitățile tehnice pentru realizarea schimbului transfrontalier de informații. BCN raportează aceste date către BCE până la sfârșitul celei de a douăzeci și treia zi lucrătoare următoare sfârșitului trimestrului la care se referă datele. BCE redistribuie datele respectivelor BCN în cea de a douăzeci și patra zi lucrătoare următoare sfârșitului trimestrului la care se referă datele.

BCN implicate în schimbul de date pentru securitizările existente clarifică orice întrebări existente și chestiuni de coordonare pe o bază bilaterală și, dacă este cazul, schimbă informații relevante. În cazul în care există securitizări noi, BCN relevante pot solicita BCE să acționeze în calitate de coordonator.

Îndeplinirea obligațiilor de mai sus permite BCN, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), să compileze partea datelor SVI referitoare la soldurile și tranzacțiile financiare de credite securitizate care sunt inițiate de IFM din zona euro și la care IFM continuă să administreze creditele securitizate din date colectate de IFM în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), în loc să colecteze aceste date direct de la SVI.

În cazul în care BCN compilează date privind activele și pasivele SVI direct de la SVI și, dacă este relevant, pe baza datelor raportate de IFM în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și acordă derogări SVI în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), BCN extind sfera de acoperire până la 100 % pentru toate SVI atunci când compilează date privind activele și pasivele trimestriale ale SVI raportate către BCE pentru solduri, tranzacții financiare și scoateri din evidențele contabile/reduceri ale valorii contabile.

În cazul în care BCN compilează date privind activele și pasivele SVI din alte surse statistice, publice și/sau de supraveghere, acestea pot efectua compilarea pe baza unui eșantion de SVI, atât timp cât aceste SVI reprezintă cel puțin 95 % din totalul soldurilor activelor SVI în calitate de unități de observare statistică de referință cu obligații de raportare din statul membru relevant, astfel cum sunt reprezentate în lista de SVI. BCN extrapolează până la o acoperire de 100 % atunci când compilează datele trimestriale privind activele și pasivele SVI raportate trimestrial BCE pentru solduri, tranzacții financiare și scoateri din evidențele contabile/reduceri ale valorii contabile.

BCN transmit BCE note explicative prin care prezintă motivele revizuirilor semnificative, precum și ale oricăror alte revizuiri făcute conform articolului 20 alineatul (3) litera (b).

Articolul 21

Statistici privind creditele acordate de IFM societăților nefinanciare în funcție de ramura de activitate

BCN raportează BCE, atunci când sunt disponibile, date privind creditele acordate de IFM societăților nefinanciare naționale și privind creditele acordate de IFM societăților nefinanciare ale altor state membre din zona euro, defalcate în funcție de ramura de activitate, potrivit clasificării statistice a activităților economice în Uniune (NACE Rev. 2), în conformitate cu partea 19 a anexei II.

BCN raportează trimestrial datele către BCE, până la încheierea activității în cea de a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului trimestrului la care se referă datele.

BCN raportează revizuirile în conformitate cu următoarele principii:

(a)

în plus față de fiecare transmitere de date obișnuită, atunci când este necesar se transmit revizuirile perioadelor de referință anterioare;

(b)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi transmise de îndată ce sunt disponibile.

BCN raportează către BCE orice modificări semnificative în cuprinsul definițiilor naționale și clasificărilor utilizate și transmit note explicative arătând motivele pentru revizuirile semnificative, atunci când este cazul. În plus, BCN furnizează informații cu privire la reclasificările majore din sectorul IFM și, dacă sunt disponibile, cu privire la reclasificările majore ale societăților nefinanciare în cadrul defalcărilor NACE Rev. 2 transmise.

Articolul 22

Statistici privind liniile de credit ale IFM

BCN elaborează și raportează informații statistice agregate privind liniile de credit ale IFM acordate rezidenților naționali și privind liniile de credit ale IFM acordate altor rezidenți non-naționali din zona euro, defalcate pe sector instituțional, în conformitate cu partea 20 a anexei II.

Liniile de credit ale IFM au același sens ca „facilitățile de credit neutilizate”, clasificate ca „risc mediu”, „risc moderat” și „risc scăzut”, astfel cum se stabilește în Regulamentul (UE) nr. 575/2013. BCN aplică această definiție cu maxima diligență posibilă și, oricând se aplică o definiție națională diferită pentru liniile de credit, pot raporta utilizând definiția națională, dar urmăresc să armonizeze compilarea datelor privind liniile de credit ale IFM, pentru a ameliora comparabilitatea de la o țară la alta pe termen lung.

BCN calculează defalcări sectoriale și le transmit către BCE. În cazul în care aceste defalcări sectoriale nu sunt colectate la nivel național, BCN pot solicita informații suplimentare de la agenții raportori sau, ca alternativă, acestea pot estima defalcările sectoriale utilizând informațiile disponibile la nivel național din alte surse.

BCN transmit BCE datele privind reclasificările statistice cu maxima diligență posibilă.

BCN raportează trimestrial datele către BCE. Datele privind soldurile trimestriale și ajustările din reclasificare sunt transmise BCE până la încheierea activității în a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului de trimestru la care se referă acestea.

BCN raportează revizuirile în conformitate cu următoarele principii:

(a)

în plus față de fiecare transmitere de date obișnuită, atunci când este necesar se transmit revizuirile trimestrului de referință anterior;

(b)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi transmise de îndată ce sunt disponibile.

BCN transmit note explicative către BCE pentru a explica motivele revizuirilor semnificative.

Articolul 23

Statistici privind activele și pasivele CPC

BCN elaborează și raportează informații statistice agregate separate privind activele și pasivele CPC în conformitate cu partea 21 a anexei II.

În scopul prezentei raportări statistice, CPC sunt entitățile identificate drept contrapărți centrale de către ESMA și care sunt „alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii” (S.125) sau „auxiliari financiari” (S.126), astfel cum se specifică în clasificarea sectoarelor instituționale prevăzută în capitolul 23 din SEC 2010.

CPC identificate de ESMA care sunt clasificate în sectorul instituțional „instituții financiare monetare (IFM)” din SEC 2010 nu fac parte din prezenta raportare statistică.

BCN raportează datele către BCE în mod obligatoriu, prin trimitere la următoarele praguri:

(a)

pentru celulele referitoare la contracte de report, identificate cu litera „R” în partea 21 a anexei II, raportarea obligatorie este aplicabilă în cazul în care soldul bilanțier al oricăror astfel de celule depășește 10 miliarde EUR, cu excepția celulelor care se referă la pozițiile față de IFM.

În cazul în care pragul este atins de una sau mai multe celule identificate cu „R”, sunt raportate toate celulele identificate cu „R”, indiferent de valoarea bilanțieră efectivă a acestora;

(b)

pentru celule care nu se referă la contracte de report, identificate cu literele „NR” în partea 21 a anexei II, raportarea obligatorie este aplicabilă în cazul în care este impusă în temeiul literei (a) sau soldul bilanțier al oricăror dintre aceste celule depășește 10 miliarde EUR.

În cazul în care pragul este atins de una sau mai multe celule identificate cu „NR”, sunt raportate toate celulele identificate cu „NR”, indiferent de valoarea bilanțieră efectivă a acestora.

În cazul în care nu este atins niciunul din pragurile (a) sau (b), BCN transmit BCE date cu privire la bilanțurile CPC în mod facultativ. În cazul în care BCN aleg să nu raporteze în mod facultativ, acestea monitorizează cel puțin anual dacă aceste praguri nu sunt atinse.

BCN raportează trimestrial datele către BCE. Soldurile trimestriale și ajustările din reclasificare sunt transmise BCE până la încheierea activității în a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului de trimestru la care se referă datele.

BCN raportează revizuirile în conformitate cu următoarele principii:

(a)

în plus față de fiecare transmitere de date obișnuită, atunci când este necesar se transmit revizuirile trimestrului de referință anterior;

(b)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi transmise de îndată ce sunt disponibile.

BCN transmit note explicative către BCE pentru a explica motivele revizuirilor semnificative.

Articolul 24

Înregistrarea datelor de referință privind unitățile instituționale relevante în scop statistic

BCN comunică și actualizează toate datele de referință care descriu unități instituționale sau juridice, acolo unde este aplicabil, și care sunt necesare în scop statistic prin intermediul Registrului Bazei de Date a Instituțiilor și Companiilor Afiliate (RIAD), registrul central care păstrează atributele privind unitățile organizaționale individuale, precum și diferitele tipuri de relații dintre acestea, care, printre altele, permit derivarea structurilor de grup prin trimitere la diferite definiții.

RIAD permite prelucrarea informațiilor cu privire la un atribut individual furnizate de mai mult de o singură sursă. Dacă este cazul, BCN trebuie astfel să convină asupra metodei specifice de aplicat în RIAD pentru a deriva versiunea „definitivă” a datelor de referință din mai multe surse de date naționale „candidate”.

Cerințele specifice de furnizare a datelor pentru seturi individuale de societăți (financiare) sunt descrise în articolul 25 și în anexa V.

Toate unitățile organizaționale înregistrate în RIAD pot avea identificatori multipli. BCN sunt responsabile pentru atribuirea și administrarea identificatorului principal, denumit „cod RIAD”, asigurând astfel un schimb de date neechivoc între RIAD și orice alte sisteme (locale) expeditoare/receptoare.

De asemenea, RIAD poate atribui unor entități individuale orice coduri naționale sau supranaționale („pseudonime”), care, de preferință, ar trebui să urmeze standardele disponibile.

Pentru a administra datele de referință ale unei entități, BCN creează în primul rând aceste date în RIAD. Ulterior, BCN administrează toate schimbările demografice, precum începerea activității, actualizarea atributelor individuale și chiar închiderea entității, prin raportarea valorilor noi ale atributelor și/sau adaptarea intervalului de validitate al valorilor. (Ștergeri efective sunt anticipate numai în cazul excepțional al unei includeri eronate a unei entități.)

BCN trebuie să descrie fuziunile (sau, invers, divizările) de unități cu un set complet de operațiuni aferente cu titluri, precum închiderea, modificarea și/sau crearea uneia sau mai multor unități.

Schimbările în sectorul SEC, de exemplu, realocarea unei entități de pe lista IFM pe lista FI, urmează a fi raportate prin actualizarea valorii și intervalului de validitate în atributul „sector SEC”.

Înainte de transmiterea actualizărilor către BCE, BCN efectuează verificările de validare prevăzute în specificațiile relevante privind schimbul de date. Când se folosesc proceduri de introducere a datelor, BCN administrează un set corespunzător de controale, pentru a minimiza erorile operaționale și pentru a asigura acuratețea și consecvența actualizărilor raportate prin intermediul RIAD.

În cazul unei nefuncționări a RIAD, BCN transmit actualizările prin poștă electronică la următoarea adresă: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

BCN pot utiliza setul lor de caractere naționale, cu condiția să utilizeze alfabetul latin. Acestea folosesc Unicode (UTF-8) pentru a afișa corect toate seturile de caractere speciale atunci când primesc informații de la BCE prin intermediul RIAD.

La primirea actualizărilor, BCE efectuează imediat verificări pentru a valida acuratețea formală și consecvența internă a informațiilor furnizate.

BCE transmite imediat BCN următoarele: (a) o confirmare de primire, care conține informații concise privind actualizările care au fost procesate și implementate cu succes în setul de date relevant, și/sau (b) o confirmare de eroare, care conține informații detaliate privind actualizările și verificările de validare care au eșuat.

La primirea unei confirmări de eroare, BCN acționează pentru a transmite informațiile corectate. Dacă informațiile corecte depind de actualizări trimise recent de alte BCN și nu sunt disponibile pe website-ul BCE, BCN contactează BCE, menționând detaliile specifice ale informațiilor solicitate.

BCN declară statutul de confidențialitate al fiecărui atribut care descrie o unitate organizațională prin selectarea uneia din trei valori predefinite: „F” înseamnă liber, respectiv neconfidențial; „N” înseamnă că atributul datelor poate fi eliberat numai pentru uzul SEBC și al instituțiilor asociate pentru care există un memorandum de înțelegere, respectiv nu se eliberează extern; sau „C”, pentru informații statistice confidențiale.

Articolul 25

Liste de instituții financiare actualizate în scopuri statistice

Pentru a permite crearea și actualizarea listei de IFM în scopuri statistice, prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), variabilele specificate în părțile 1 și 2 ale anexei V trebuie colectate în RIAD la intervalele prescrise. BCN raportează fără întârziere orice actualizări ale acestor variabile, în special atunci când o instituție intră în sectorul IFM, respectiv în cazul înființării unei IFM ca urmare a unei fuziuni, în cazul înființării unor noi entități juridice ca urmare a divizării unei IFM existente, în cazul înființării unei noi IFM sau în cazul schimbării statutului unei instituții care anterior nu era IFM, astfel încât aceasta devine IFM, ori atunci când o IFM existentă iese din sectorul IFM, respectiv în cazul implicării unei IFM într-o fuziune, al achiziționării unei IFM de către altă instituție, al divizării unei IFM în entități juridice distincte, al schimbării statutului unei IFM, astfel încât aceasta devine o instituție care nu este IFM, sau al lichidării unei IFM.

Datele de referință permanent actualizate din RIAD permit actualizarea listei IFM oficiale pe baza clasificării sectoriale instituționale, statutului activității și altor caracteristici ale unei instituții. În acest context, poate fi acordată o atenție specială cazurilor în care o instituție de pe lista IFM este restricționată în activitățile sale de intermediere financiară, de exemplu, în acceptarea depozitelor sau acordarea de credite, în special înainte de lichidarea și/sau eliminarea sa din sectorul IFM. Pentru a permite monitorizarea îndeaproape a consecvenței cu clasificările naționale ale IFM, BCE poate solicita periodic informații suplimentare de la BCN relevante.

Pentru a permite crearea și actualizarea listei de FI în scopuri statistice, prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), variabilele specificate în părțile 1 și 2 ale anexei V trebuie colectate în RIAD la intervalele prescrise. BCN raportează orice actualizări ale acestor variabile, în special atunci când o instituție se alătură populației FI sau atunci când o FI existentă părăsește populația FI.

Pentru a permite crearea și actualizarea listei de SVI în scopuri statistice, prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), variabilele specificate în părțile 1 și 2 ale anexei V trebuie colectate în RIAD la intervalele prescrise. BCN raportează orice actualizări ale acestor variabile, în special atunci când o instituție se alătură populației SVI sau o părăsește.

Pentru a permite crearea și actualizarea listei de instituții relevante pentru statisticile plăților (IRSP) în scopuri statistice, prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 (BCE/2013/43), variabilele specificate în partea 1 a anexei V trebuie colectate în RIAD la intervalele prescrise. BCN raportează orice actualizări ale acestor variabile, în special atunci când o instituție se alătură populației IRSP sau o părăsește.

BCN transmit BCE, atunci când este posibil, actualizări ale variabilelor menționate pentru IFM, imediat ce se produc schimbările în sectorul IFM sau în atributele IFM existente. Atunci când nu este posibil, BCN transmit o explicație scrisă pentru timpul scurs între producerea evenimentului și raportarea acestuia către BCE.

BCN transmit BCE actualizări ale variabilelor prevăzute pentru FI, cel puțin trimestrial, în termen de două luni de la data de referință. Cu toate acestea, variabila valoarea activului net este actualizată anual pentru toate fondurile de investiții, în termen de maximum două luni de la data de referință de la sfârșitul lunii decembrie.

BCN transmit BCE actualizări ale variabilelor prevăzute pentru SVI, cel puțin trimestrial, în termen de 14 zile lucrătoare de la data de referință.

BCN transmit BCE actualizări ale variabilelor prevăzute pentru IRSP la sfârșit de an, în termen de trei luni de la data de referință.

La ora 18:00 CET în fiecare zi lucrătoare pentru BCE, BCE publică o copie a setului de date privind IFM pe website-ul acesteia. În același timp cu publicarea pe website-ul său a listei privind IFM, BCE o transmite către BCN prin RIAD. Totodată, BCE publică o listă a modificările aplicate în cadrul populației de IFM și o difuzează în fiecare zi lucrătoare pentru BCE către toate BCN. Informațiile transmise conțin detaliile complete privind fiecare din următoarele modificări raportate de BCN: (a) IFM noi și (b) IFM eliminate.

Până la ora 18:00 CET în ultima zi lucrătoare pentru BCE a fiecărei luni calendaristice, BCE face o copie a setului de date privind IFM și o combină cu variabila „rezerve” din setul de date privind contrapărțile eligibile pentru operațiunile de politică monetară, care indică dacă instituțiile de credit rezidente în zona euro fac obiectul rezervelor minime obligatorii sau nu. BCE pune apoi la dispoziție pe website-ul său această listă de IFM și instituții care fac obiectul rezervelor minime obligatorii.

Până la ora 18:00 CET în a patra zi lucrătoare care urmează termenului de transmitere a actualizărilor, BCE preia o copie a setului de date privind FI și o pune la dispoziția BCN. BCE apoi publică pe website-ul său lista de FI.

Până la ora 18:00 CET în a doua zi lucrătoare care urmează termenului de transmitere a actualizărilor, BCE preia o copie a setului de date privind SVI și o pune la dispoziția BCN. BCE apoi publică pe website-ul său lista de SVI.

Până la ora 18:00 CET în ultima zi lucrătoare pentru BCE din fiecare lună calendaristică, BCE preia o copie a tuturor instituțiilor înregistrate în RIAD și o pune la dispoziția BCN.

BCE nu publică datele marcate „confidențial” sau „nu poate fi publicat”. Similar, BCE nu transmite valorile către BCN dacă au fost marcate „confidențial”. În ceea ce privește indicatorii cantitativi marcați „confidențial” sau „nu poate fi publicat”, BCE poate totuși publica sau distribui o gamă de clase de mărime.

Articolul 26

Statistici privind FP

BCN raportează BCE informații statistice privind FP în conformitate cu partea 22 a anexei II. Datele referitoare la FP se transmit pe baza datelor disponibile la momentul respectiv la nivel național. Atunci când datele efective nu sunt disponibile, sunt furnizate estimări cu maxima diligență posibilă.

Unitățile de observare statistică cu obligații de raportare cuprind FP, astfel cum sunt definite în SEC 2010 (la punctele 2.105 și 2.106), incluzând toate FP care sunt rezidente în statele membre din zona euro.

BCN raportează soldurile la sfârșitul perioadei de referință și tranzacțiile financiare în cursul trimestrului, care sunt calculate în conformitate cu SEC 2010.

Frecvența raportării către BCE este trimestrială. Statisticile FP descrise la alineatul (1) litera (a) sunt raportate BCE într-o perioadă care nu depășește 85 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului de referință. Începând cu raportarea din primul trimestru al anului 2017, statisticile FP sunt raportate BCE într-o perioadă care nu depășește 82 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului de referință. Datele exacte de transmisie sunt comunicate BCN în avans sub forma unui calendar de raportare furnizat de BCE până în luna septembrie a fiecărui an.

Există posibilitatea ca BCN să fie nevoite să revizuiască datele transmise în cursul trimestrului anterior. De asemenea, pot fi făcute revizuiri ale datelor referitoare la trimestrele anterioare.

Se aplică următoarele principii generale:

(a)

cu ocazia tuturor transmisiilor trimestriale regulate de date, pe lângă datele privind ultimul trimestru, pot fi trimise doar revizuiri „obișnuite”, respectiv revizuiri ale datelor transmise în trimestrul anterior;

(b)

revizuirile excepționale sunt limitate și raportate la o dată diferită de data raportării regulate. Revizuirile istorice minore de rutină ale datelor sunt furnizate doar anual, împreună cu transmiterea datelor pentru al patrulea trimestru;

(c)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi transmise în cursul anului în afara ciclurilor regulate de producție.

Fără a aduce atingere practicilor contabile prevalente din statele membre, toate activele și toate pasivele trebuie raportate la valoarea brută în scopuri statistice. Metodele de evaluare corespund SEC 2010. În principiu, activele și pasivele sunt evaluate la prețurile de piață la momentul de referință al contului de patrimoniu. Pasivele sub formă de depozite și creditele se raportează la valoarea principală existentă în sold la sfârșitul trimestrului.

BCN transmit BCE note explicative, incluzând sursele de date, sistemele de colectare a datelor, procedura de compilare, cadrul juridic, abaterile de la instrucțiunile de raportare ale BCE, precum și unitățile de observare statistică cu obligații de raportare. BCN transmit note explicative pentru revizuirile semnificative și, în special, pentru rupturile în seriile istorice.

Articolul 27

Verificare

Fără a aduce atingere drepturilor BCE de verificare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2533/98 și al Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), BCN monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea informațiilor statistice puse la dispoziția BCE.

Articolul 28

Standarde de transmitere

BCN utilizează ESCB-Net furnizat de către SEBC pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice solicitate de BCE. Formatul mesajului statistic elaborat pentru acest schimb electronic de informații statistice este formatul standard convenit de către Comitetul de statistică. Această cerință nu exclude utilizarea oricăror alte mijloace de transmitere a informațiilor statistice ca o soluție de rezervă, cu acordul prealabil al BCE.

Articolul 29

Procedură simplificată de modificare

Ținând seama de avizele Comitetului de statistică (STC), Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare a agenților raportori din statele membre. Comitetul executiv informează Consiliul guvernatorilor cu privire la orice asemenea modificare fără întârzieri nejustificate.

Articolul 30

Publicare

BCN nu publică datele naționale care au contribuit la elaborarea agregatelor monetare lunare din zona euro și a contrapărților acestora până când BCE nu a publicat aceste agregate. Atunci când BCN publică astfel de date, acestea sunt identice cu datele transmise pentru elaborarea ultimelor agregate din zona euro publicate. În cazul în care BCN reproduc agregatele din zona euro publicate de BCE, reproducerea trebuie să fie fidelă.

Articolul 31

Abrogare

Orientarea BCE/2007/9 se abrogă.

Articolul 32

Producerea de efecte și implementarea

Prezenta orientare produce efecte din ziua notificării sale către BCN ale statelor membre din zona euro. BCN ale statelor membre din zona euro respectă articolele 11, 12, 13 și 16 de la data notificării, articolul 26 de la 1 ianuarie 2016 și restul dispozițiilor orientării de la 1 ianuarie 2015.

Până la 31 decembrie 2018, Comitetul executiv transmite un raport Consiliului guvernatorilor, ținând seama de opiniile STC în cooperare cu alte comitete relevante, privind (a) necesitatea și calendarul posibil de integrare a cerințelor de raportare din domeniul statisticilor plăților prevăzute la articolul 18 cu cerințele de raportare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 (BCE/2013/43) privind statisticile referitoare la plăți, și (b) impactul posibil al oricăror noi evoluții legate de colectarea statisticilor asigurărilor de către SEBC asupra cerințelor de raportare în domeniul statisticilor fondurilor de pensii prevăzute la articolul 26.

Articolul 33

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre din zona euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 aprilie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(2)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1.

(4)  JO L 35, 9.2.2011, p. 31.

(5)  Orientarea BCE/2007/9 din 1 august 2007 privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (JO L 341, 27.12.2007, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind cerințele de raportare statistică aplicabile oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (BCE/2013/39) (JO L 297, 7.11.2013, p. 94).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, p. 73).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).

(12)  A se vedea considerentul 13 din Orientarea BCE/2011/23 din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (JO L 65, 3.3.2012, p. 1); a se vedea, de asemenea, considerentul 5 din Recomandarea BCE/2011/24 din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (JO C 64, 3.3.2012, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăți (BCE/2013/43) (JO L 352, 24.12.2013, p. 18).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(15)  A se vedea „Tabelele de corespondență între posturile din bilanțurile contabile ale BCN și ale BCE și posturile care se raportează în scopuri statistice” (Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes), care urmează a fi publicate pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu.


ANEXA I

Monitorizarea consecvenței dintre datele contabile și cele statistice în ceea ce privește bilanțurile BCN/BCE

PARTEA 1

Descrierea verificărilor lunare ale consecvenței

 

Nr. verif.

Post în bilanțul statistic BCN/BCE

Relație

Post contabil

Pasive

1

Numerar în circulație

>=

Categoria statistică ar trebui să depășească cu puțin categoria contabilă, întrucât doar categoria statistică include monedele metalice emise de administrația centrală

Bancnote în circulație

2

Depozite ale rezidenților din zona euro

>=<

Categoria statistică ar trebui să fie mai mare decât suma posturilor contabile. Acest lucru se datorează faptului că pozițiile intra-Eurosistem sunt incluse în categoria statistică la un nivel agregat, dar sunt excluse din posturile contabile (1). Cu toate acestea, relația poate fi diferită, deoarece posturile contabile includ pozițiile intra-Eurosistem care reprezintă contrapartida ajustărilor referitoare la bancnotele euro care sunt înregistrate la „alte active/pasive” în scopuri statistice și soldurile în monedă străină sunt reevaluate cu o frecvență diferită (trimestrială în ceea ce privește datele contabile, lunară în ceea ce privește datele statistice)

Pasive față de instituții de credit din zona euro exprimate în euro + alte pasive față de instituții de credit din zona euro exprimate în euro + pasive față de alți rezidenți din zona euro exprimate în euro + pasive față de rezidenți din zona euro exprimate în monedă străină

3

Depozite ale rezidenților din zona euro, din care instituții financiare monetare (IFM)

>=<

Această verificare ar trebui să reflecte impactul includerii soldurilor intra-Eurosistem la valoarea brută în categoria statistică și pe cel al excluderii lor din categoriile contabile (1). În principiu, datele statistice ar trebui să fie mai mari decât datele contabile, în parte pentru că includ pasivele față de contrapărți financiare în monedă străină. Cu toate acestea, clasificarea diferită a contrapartidei ajustărilor referitoare la bancnotele euro poate inversa această relație

Pasive față de instituții de credit din zona euro exprimate în euro + alte pasive față de instituții de credit din zona euro exprimate în euro

4

Depozite ale rezidenților din zona euro, din care administrația centrală + alte administrații publice/alți rezidenți din zona euro

=<

Suma categoriilor statistice ar trebui să fie mai mică decât suma categoriilor contabile, datorită includerii pasivelor față de instituțiile de credit în monedă străină doar în datele contabile

Pasive față de alți rezidenți din zona euro exprimate în euro + pasive față de rezidenți din zona euro exprimate în monedă străină

5

Titluri de natura datoriei emise

=

Categoria statistică ar trebui să fie egală cu categoria contabilă

Certificate de creanță emise

6

Capital și rezerve

>=

Categoria statistică poate diferi puțin de cea contabilă datorită efectului de reevaluare, care apare trimestrial în unele bănci centrale. Mai mult, apare o diferență datorită faptului că postul „profituri nerepartizate” din bilanțul contabil și o parte din postul „cont de provizioane” sunt înregistrate ca un subset al postului rezidual din datele contabile, dar fac parte din „capital și rezerve” în datele statistice

Capital și rezerve + conturi de reevaluare

7

Pasive externe

Categoria statistică ar trebui să fie aproximativ aceeași cu suma posturilor contabile. Cele două valori pot diferi numai din cauza frecvenței de evaluare diferite

Pasive față de rezidenți din afara zonei euro în euro + pasive față de rezidenți din afara zonei euro exprimate în monedă străină + contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de Fondul Monetar Internațional

8

Alte pasive

Orice diferență între categoria statistică și categoria contabilă se poate explica prin diferențele identificate în alte părți ale bilanțului

Alte pasive

Active

9

Credite către rezidenți din zona euro

>=

A se vedea verificările 10 și 11

Credite acordate instituțiilor de credit din zona euro exprimate în euro + alte creanțe asupra instituțiilor de credit din zona euro exprimate în euro + datoria administrației publice exprimată în euro

10

Credite acordate rezidenților din zona euro, din care IFM

>=

Categoria statistică ar trebui să fie mai mare decât suma posturilor contabile. Diferențele se datorează în principal pozițiilor intra-Eurosistem raportate la valoarea brută în datele statistice, dar care sunt compensate din raportul contabil (a se vedea și pasivele) (1). În plus, datele contabile nu includ soldurile în monedă străin

Împrumuturi către instituțiile de credit din zona euro exprimate în euro + alte creanțe asupra instituțiilor de credit din zona euro exprimate în euro

11

Credite acordate rezidenților din zona euro, din care administrații publice

>=

Categoria statistică este un concept care privește toate monedele și poate fi mai mare decât categoria contabilă, care se referă la creditele exprimate doar în euro

Datorii ale administrației publice exprimate în euro

12

Dețineri de titluri de natura datoriei emise de rezidenți din zona euro

>=

Categoria statistică ar trebui să fie mai mare decât categoria contabilă, deoarece include dețineri de valori mobiliare exprimate în monedă străină și dețineri de alte valori mobiliare, care sunt clasificate ca „alte active” (pentru fondurile de pensii ale personalului, investirea propriului capital etc.) în datele contabile

Valori mobiliare ale rezidenților zonei euro, exprimate în euro

13

Credite acordate rezidenților din zona euro, din care alți rezidenți ai zonei euro + dețineri de acțiuni/alte participații emise de rezidenți din zona euro + active fixe + alte active

A se vedea verificarea nr. 8

Alte active + creanțe asupra rezidenților din zona euro exprimate în monedă străină

14

Active externe

>=

Categoria statistică ar trebui să fie puțin mai mare decât suma categoriilor contabile, deoarece include anumite acțiuni și alte participații și numerar (bancnote) în monedă străină, care sunt excluse din categoria contabilă. De asemenea, cele două valori pot fi diferite din cauza frecvenței de evaluare diferite

Aur și creanțe în aur + creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro exprimate în monedă străină + creanțe ale rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro

PARTEA 2

Model pentru verificările consecvenței

Verificările consecvenței trebuie efectuate și transmise BCE în conformitate cu articolul 4. Se consideră că o verificare a consecvenței a eșuat atunci când diferența dintre valoarea statistică și valoarea contabilă este mai mare de 2 miliarde EUR (în valoare absolută). În aceste cazuri, BCN trebuie să ofere explicații cu privire la motivele ce stau la baza eșecului.

Denumirea băncii centrale: …

Verificările consecvenței pentru sfârșitul de lună: …


Posturi

Valoare statistică (2)

Valoare contabilă (2)

Diferență (2)

Rezultatul verificării (3)

Explicație (4)

1 -

Numerar în circulație

 

 

 

 

 

2 -

Depozite ale rezidenților din zona euro

 

 

 

 

 

3 -

Depozite ale rezidenților din zona euro, din care IFM

 

 

 

 

 

4 -

Depozite ale rezidenților din zona euro, din care non-IFM

 

 

 

 

 

5 -

Titluri de natura datoriei emise

 

 

 

 

 

6 -

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

7 -

Pasive externe

 

 

 

 

 

8 -

Alte pasive

 

 

 

 

 

9 -

Credite către rezidenți din zona euro

 

 

 

 

 

10 -

Credite acordate rezidenților din zona euro, din care IFM

 

 

 

 

 

11 -

Credite acordate rezidenților din zona euro, din care administrațiile publice

 

 

 

 

 

12 -

Dețineri de titluri de natura datoriei emise de rezidenți din zona euro

 

 

 

 

 

13 -

Active reziduale

 

 

 

 

 

14 -

Active externe

 

 

 

 

 


(1)  Totuși, din perspectivă națională, aceste efect nu ar trebui să apară, de vreme ce ambele seturi de date se raportează la valoarea brută, în timp ce numai datele contabile sunt consolidate de către BCE (iar pozițiile intra-Eurosistem sunt compensate) în vederea întocmirii situației financiare săptămânale.

(2)  Valorile trebuie raportate în milioane EUR.

(3)  Introduceți „OK”, în cazul în care este respectată relația liniară privind verificarea consecvenței, sau „Eșuat”, în cazul în care verificarea consecvenței eșuează.

(4)  Pentru fiecare verificare a consecvenței eșuată, vă rugăm să clasificați eșecul prin selectarea din următoarele patru categorii: (a) diferențe din cauza unei revizuiri unice; (b) diferențe din cauza unei revizuiri regulate; (c) diferențe din cauza normelor diferite de prezentare sau de clasificare; și (d) orice alte diferențe, inclusiv erori de raportare. De asemenea, trebuie oferite explicații detaliate.


ANEXA II

SISTEME DE RAPORTARE

PARTEA 1

Statistici privind posturile din bilanț referitoare la instituțiile financiare monetare

Toate declarațiile statistice trebuie să conțină datele specificate în tabelele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) sau în prezenta orientare, indiferent de existența efectivă a fenomenului de bază, chiar dacă sunt egale cu zero sau absente. Se folosește „NC” pentru a indica inexistența fenomenului. Totuși, dacă în cazul posturilor pro memoria nu sunt date disponibile, băncile centrale naționale (BCN) pot decide să nu le transmită.

Pentru seriile lunare solicitate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) care au fost raportate cu frecvență trimestrială pentru perioadele anterioare lunii ianuarie 2003 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2819/98 (BCE/1998/16) (1), revizuirile istorice care se referă la perioade anterioare lunii ianuarie 2003 trebuie raportate la inițiativa Băncii Centrale Europene (BCE) sau a băncii centrale naționale (BCN) relevante, în urma unui acord bilateral.

În ceea ce privește datele de bilanț pentru alte instituții financiare monetare (IFM), se așteaptă ca BCN să raporteze BCE date privind soldurile în conformitate cu tabelele 1-4 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), precum și ajustări ale fluxurilor în conformitate cu tabelele 1 și 2 de mai jos. De asemenea, BCN și BCE trebuie să raporteze date privind bilanțurile proprii în conformitate cu aceleași cerințe, cu excepția posturilor legate de acțiunile/unitățile fondurile de piață monetară (FPM) emise. În plus, BCN și BCE trebuie, de asemenea, să raporteze date privind deținerile proprii de aur și creanțe în aur (numai aur monetar) și creanțele de la Fondul Monetar Internațional (FMI) [de exemplu, drepturi de tragere și drepturi speciale de tragere (DST)], precum și privind pasivele față de FMI în legătură cu DST.

În ceea ce privește cerințele referitoare la securitizările creditelor și alte transferuri de credite, se așteaptă ca BCN să raporteze BCE date în conformitate cu tabelele 5a și 5b din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), precum și date privind ajustările fluxurilor în conformitate cu tabelele 3a și 3b de mai jos. Posturile suplimentare privind securitizarea creditelor și alte transferuri de credite ar trebui raportate în tabelul 4, în măsura în care aceste date nu sunt solicitate în cadrul tabelelor 5a și 5b din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Tabelul 1

Posturi pentru care sunt necesare ajustări lunare ale fluxurilor  (*)

POSTURI DIN BILANȚ

A.

La nivel național

B.

Zona euro, exclusiv teritoriul național

C.

Restul lumii

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM

Total

IFM

Non-IFM

Total

Bănci

Non-bănci

 

din care: bancă centrală (S1.121)

din care: Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S1.122)

 

din care: din care instituții de credit care intră sub incidența RMO, BCE și BCN

Administrația publică (S.13)

Alte sectoare rezidente

 

 

din care: bancă centrală (S1.121)

din care: societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S1.122)

 

din care: din care instituții de credit care intră sub incidența RMO, BCE și BCN

Administrația publică (S.13)

Alte sectoare rezidente

din care: instituții de credit

Administrația centrală (S.1311)

Alte administrații publice

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125+S.126+S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15)

din care: instituții de credit

Administrația centrală (S.1311)

Alte administrații publice

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125+S.126+S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15)

 

din care: CPC (2)

din care: SVI

 

din care: CPC (2)

din care: SVI

PASIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Numerar în circulație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: poziții intragrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: depozite transferabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: până la 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: credite sindicalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: depozite transferabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

La termen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an și până la 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Contracte de report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Monede străine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

La termen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an și până la 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Contracte de report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Acțiuni/unități ale FPM  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11

Titluri de natura datoriei emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

peste 1 an și până la 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

din care: până la 2 ani și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x

Monede străine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

peste 1 an și până la 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

din care: până la 2 ani și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

peste 2 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Contrapartida DST  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


POSTURI DIN BILANȚ

A.

La nivel național

B.

Zona euro, exclusiv teritoriul național

C.

Restul lumii

D.

Total

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

din care: bancă centrală (S1.121)

din care societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S1.122)

Administrația publică (S.13)

Alte sectoare rezidente

 

din care: bancă centrală (S1.121)

din care: societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S1.122)

Administrația publică (S.13)

Alte sectoare rezidente

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125+S.126+S.127)

(f)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15)

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125+S.126+S.127)

(f)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15)

 

din care: CPC (2)

din care: SVI

Total

Credite pentru consum

Credite pentru locuințe

Alte credite

 

din care: CPC (2)

din care: SVI

Total

Credite pentru consum

Credite pentru locuințe

Alte credite

 

din care: II/A (3)

 

din care: II/A (3)

ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

din care: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Credite

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

peste 1 an și până la 5 ani

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

peste 5 ani

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

din care: poziții intragrup

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: credite sindicalizate

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

din care: contracte de deport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

din care: euro

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

din care: credite reînnoibile automat și credite acordate pe descoperit de cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

din care: credite de oportunitate prin card de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

din care: credite extinse prin card de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3

Titluri de natura datoriei deținute

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e

Euro

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an și până la 2 ani

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Monede străine

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an și până la 2 ani

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Participații

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități de fond ale FPM

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6

Active nefinanciare (inclusiv active fixe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Depozite și creanțe în aur (numai aur monetar)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Creanțe asupra FMI – drepturi de tragere, DST, alte creanțe  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Tabelul 2

Posturi pentru care sunt necesare ajustări trimestriale ale fluxurilor  (**)

POSTURI DIN BILANȚ

A.

La nivel național

B.

Zona euro, exclusiv teritoriul național

C.

Restul lumii

D.

Total

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Total

Total

Administrația publică (S.13)

Alte sectoare rezidente

Total

Administrația publică (S.13)

Alte sectoare rezidente

 

Bănci

Non-bănci

Total

Administrația centrală (S.1311)

Alte administrații publice

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125 + S.126 + S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15)

Total

Administrația centrală (S.1311)

Alte administrații publice

Total

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

Alți intermediari financiari + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125+S.126+S.127)

Societăți de asigurare (S.128)

Fonduri de pensii (S.129)

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15)

Administrația publică

Alte sectoare rezidente

Total

Administrațiile statelor federale (S.1312)

Administrația locală (S.1313)

Fonduri de securitate socială (S.1314)

 

 

 

Credite pentru consum

Credite pentru locuințe

Alte credite

Total

Administrațiile statelor federale (S.1312)

Administrația locală (S.1313)

Fonduri de securitate socială (S.1314)

 

 

 

Credite pentru consum

Credite pentru locuințe

Alte credite

Garanții reale imobiliare

Total

 

Garanții reale imobiliare

 

Garanții reale imobiliare

 

Garanții reale imobiliare

Garanții reale imobiliare

Total

 

Garanții reale imobiliare

 

Garanții reale imobiliare

 

Garanții reale imobiliare

PASIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Numerar în circulație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depozite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

La termen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Rambursabile cu preaviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Contracte de report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Acțiuni/unități ale FPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titluri de natura datoriei emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care: instrumente financiare derivate

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

din care: dobânda acumulată aferentă depozitelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Credite

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

până la 1 an

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#