Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE [notificată cu numărul C(2014) 8784] Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 356/489


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2014

privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE

[notificată cu numărul C(2014) 8784]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/880/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 35 din Directiva 2008/57/CE, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE (2).

(2)

Pe baza unei recomandări a Agenției Europene a Căilor Ferate („agenția”), sunt necesare specificații comune complementare pentru ca datele din registre să fie ușor accesibile. Aceste registre ar trebui puse la dispoziție pentru consultare prin intermediul unei interfețe computerizate comune pentru utilizatori, creată și administrată de agenție. Statele membre, cu ajutorul agenției, ar trebui să coopereze pentru a se asigura că registrele sunt operaționale, conțin toate datele și sunt interconectate.

(3)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE ar trebui abrogată.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară menționat la articolul 35 din Directiva 2008/57/CE sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

(2)   Registrele de infrastructură ale statelor membre sunt puse la dispoziție pentru consultare prin intermediul unei interfețe comune pentru utilizatori, creată și administrată de agenție.

(3)   Interfața comună pentru utilizatori menționată la alineatul (2) este o aplicație online care facilitează accesul la datele din registrele de infrastructură. Interfața trebuie să fie operațională în termen de cel mult 15 zile de la data aplicării menționată la articolul 8.

Articolul 2

(1)   Fiecare stat membru se asigură că registrul său de infrastructură este computerizat și că îndeplinește cerințele specificațiilor comune menționate la articolul 1, în termen de cel mult opt luni de la data aplicării.

(2)   Statele membre se asigură că registrele lor de infrastructură sunt interconectate și că sunt conectate la interfața comună pentru utilizatori în termen de cel mult opt luni de la data la care interfața respectivă a devenit operațională.

Articolul 3

Agenția publică un ghid privind aplicarea specificațiilor comune pentru registrul de infrastructură, în termen de cel mult 15 zile de la data aplicării, și îl menține la zi. Acest ghid de aplicare furnizează, dacă este cazul, o trimitere la dispozițiile relevante ale specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) pentru fiecare parametru.

Articolul 4

Atunci când evoluțiile în ceea ce privește elaborarea STI-urilor sau implementarea registrelor de infrastructură o impun, agenția recomandă actualizări ale specificațiilor comune.

Articolul 5

(1)   Statele membre se asigură că informațiile necesare sunt colectate și introduse în registrele lor de infrastructură în conformitate cu alineatele (2)-(6). De asemenea, ele se asigură că aceste informații sunt fiabile și actualizate.

(2)   Informațiile referitoare la infrastructurile coridoarelor de marfă definite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), în versiunea aflată în vigoare la 1 ianuarie 2013, se colectează și se introduc în registrul de infrastructură în termen de cel mult nouă luni de la data aplicării.

(3)   Informațiile referitoare la infrastructurile date în exploatare după intrarea în vigoare a Directivei 2008/57/CE și cel târziu până la data aplicării prezentei decizii, cu excepția informațiilor menționate la alineatul (2), se colectează și se introduc în registrul național de infrastructură în termen de cel mult nouă luni de la această dată.

(4)   Informațiile referitoare la infrastructurile date în exploatare înainte de intrarea în vigoare a Directivei 2008/57/CE, cu excepția informațiilor menționate la alineatul (2), se colectează și se introduc în registrul de infrastructură în conformitate cu planul național de implementare menționat la articolul 6 alineatul (1) până la 16 martie 2017, cel târziu.

(5)   Informațiile referitoare la liniile private date în exploatare înainte de intrarea în vigoare a Directivei 2008/57/CE se colectează și se introduc în registrul de infrastructură în conformitate cu planul național de implementare menționat la articolul 6 alineatul (1) până la 16 martie 2019, cel târziu.

(6)   Informațiile referitoare la rețele care nu fac obiectul STI-urilor se colectează și se introduc în registrul de infrastructură în conformitate cu planul național de implementare menționat la articolul 6 alineatul (1) până la 16 martie 2019, cel târziu.

(7)   Informațiile referitoare la infrastructurile date în exploatare după intrarea în vigoare a prezentei decizii se introduc în registrul de infrastructură imediat ce infrastructurile sunt date în exploatare și de îndată ce interfața comună pentru utilizatori a devenit operațională.

Articolul 6

(1)   Fiecare stat membru elaborează un plan național și un calendar pentru implementarea obligațiilor menționate la articolul 5. Statele membre notifică orice întârziere sau dificultate întâmpinată în respectarea prevederilor articolului 5, iar Comisia acordă, dacă este cazul, o prelungire a termenului prevăzut. Planul național de implementare se transmite Comisiei în termen de cel mult șase luni de la data aplicării.

(2)   Fiecare stat membru desemnează o entitate responsabilă cu crearea și întreținerea registrului său de infrastructură și informează Comisia în acest sens în termen de cel mult trei luni de la data aplicării.

Aceste entități transmit agenției, în termen de trei luni de la data informării și, după aceea, la fiecare patru luni, un raport de activitate privind implementarea registrului de infrastructură.

(3)   Agenția coordonează, monitorizează și sprijină implementarea registrelor de infrastructură. Agenția instituie un grup compus din reprezentanți ai entităților responsabile cu crearea și întreținerea registrelor de infrastructură și coordonează activitățile acestuia. Agenția raportează în mod regulat Comisiei cu privire la progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 7

Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE se abrogă cu efect de la data aplicării prevăzută la articolul 8.

Articolul 8

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre și Agenției Europene a Căilor Ferate.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2011/633/UE a Comisiei din 15 septembrie 2011 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară (JO L 256, 1.10.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (JO L 276, 20.10.2010, p. 22).


ANEXĂ

1.   INTRODUCERE

1.1.   Domeniul tehnic de aplicare

1.1.1.   Prezenta specificație vizează datele referitoare la următoarele subsisteme ale sistemului feroviar al Uniunii:

(a)

subsistemul structural „infrastructură”;

(b)

subsistemul structural „energie”; și

(c)

subsistemul „control-comandă și semnalizare” de cale.

1.1.2.   Aceste subsisteme sunt incluse în lista de subsisteme din anexa II punctul 1 la Directiva 2008/57/CE.

1.2.   Domeniul geografic de aplicare

Domeniul geografic de aplicare al prezentei specificații este sistemul feroviar al Uniunii Europene, astfel cum este stabilit de Directiva 2008/57/CE, cu excepția cazurilor menționate la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE.

2.   SCOP

2.1.   Generalități

Scopul principal al registrului de infrastructură (RINF) menționat la articolul 35 din Directiva 2008/57/CE este de a asigura transparență cu privire la caracteristicile rețelei. Informațiile furnizate de RINF sunt utilizate în scopuri de planificare la proiectarea de noi trenuri, pentru a sprijini evaluarea compatibilității trenurilor cu rutele înainte de începerea exploatării și ca bază de date de referință. Prin urmare, RINF sprijină procesele descrise mai jos.

2.2.   Proiectarea subsistemelor de material rulant

Parametrii din RINF sunt utilizați la identificarea caracteristicilor de infrastructură pentru utilizarea avută în vedere a materialului rulant.

2.3.   Asigurarea compatibilității tehnice a instalațiilor fixe

2.3.1.   Organismul notificat trebuie să verifice conformitatea subsistemelor cu STI-urile aplicabile. Verificarea compatibilității tehnice a interfețelor cu rețeaua în cadrul căreia este încorporat subsistemul poate fi asigurată prin consultarea RINF.

2.3.2.   Organismul desemnat de fiecare stat membru trebuie să verifice conformitatea subsistemelor atunci când se aplică normele naționale, iar RINF poate fi consultat pentru verificarea compatibilității tehnice a interfețelor în aceste cazuri.

2.4.   Monitorizarea progreselor realizate în domeniul interoperabilității rețelei feroviare a Uniunii Europene

Pentru a se monitoriza în mod regulat evoluția rețelei interoperabile a Uniunii Europene, trebuie să se asigure transparență în ceea ce privește progresele realizate în domeniul interoperabilității.

2.5.   Stabilirea compatibilității serviciului feroviar propus cu ruta

2.5.1.   Compatibilitatea serviciului feroviar propus cu ruta trebuie verificată înainte ca întreprinderea feroviară să obțină dreptul de acces la rețea din partea administratorului de infrastructură. Întreprinderea feroviară trebuie să fie sigură că ruta pe care intenționează să o utilizeze poate primi trenul său.

2.5.2.   Întreprinderea feroviară alege vehiculele ținând seama de toate restricțiile din autorizația de dare în exploatare, precum și de o rută posibilă pentru trenul avut în vedere:

(a)

toate vehiculele din compunerea trenului trebuie să respecte cerințele aplicabile pe rutele pe care va circula trenul; și

(b)

combinația de vehicule reprezentată de tren trebuie să respecte restricțiile tehnice ale rutei în cauză.

3.   CARACTERISTICI COMUNE

Caracteristicile menționate în prezenta anexă sunt comune tuturor registrelor de infrastructură ale statelor membre.

3.1.   Definiții

În scopul prezentelor specificații:

(a)

„tronson de linie” înseamnă partea de linie situată între puncte de exploatare adiacente și poate avea mai multe fire de cale ferată;

(b)

„punct de exploatare” înseamnă orice loc unde se desfășoară operațiuni de serviciu de transport feroviar, unde serviciile de transport feroviar pot începe și se pot sfârși sau pot schimba ruta și unde pot fi furnizate servicii de marfă sau pentru călători; „punct de exploatare” înseamnă, de asemenea, orice loc situat la granița dintre state membre sau dintre administratori de infrastructură;

(c)

„linie de circulație” înseamnă orice fir de cale ferată utilizat pentru circulația trenurilor care asigură servicii; buclele de trecere și buclele de întâlnire în linie simplă sau ramificațiile de cale care sunt necesare doar pentru exploatarea feroviară nu se publică;

(d)

„linie secundară” înseamnă orice fir de cale ferată din cadrul unui punct de exploatare care nu este utilizat pentru direcționarea unui tren în cursul exploatării.

3.2.   Structura rețelei feroviare pentru RINF

3.2.1.   Pentru scopul RINF, fiecare stat membru trebuie să își împartă rețeaua feroviară în tronsoane de linie și puncte de exploatare.

3.2.2.   Elementele care trebuie publicate pentru „tronsonul de linie” legate de subsistemele de infrastructură, de energie și de control-comandă și semnalizare de cale se atribuie elementului de infrastructură „linie de circulație”.

3.2.3.   Elementele care trebuie publicate pentru „punctul de exploatare” legate de subsistemul de infrastructură se atribuie elementelor de infrastructură „linie de circulație” și „linie secundară”.

3.3.   Elemente pentru RINF

3.3.1.   Elementele și formatul elementelor se publică în conformitate cu tabelul.

3.3.2.   Ghidul de aplicare al RINF menționat la articolul 3 definește formatul specific și procesul de guvernanță ale datelor enumerate în tabel, prezentate ca:

(a)

o selecție unică sau multiplă dintr-o listă predefinită;

(b)

un șir de caractere sau șirul de caractere predefinit; sau

(c)

un număr indicat între paranteze pătrate.

3.3.3.   Toți parametrii RINF sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel în tabel. Orice informație relevantă pentru parametri este prevăzută în tabel.

Tabel

Elemente pentru registrul de infrastructură

Număr

Titlu

Prezentarea datelor

Definiție

Informații suplimentare

1

STAT MEMBRU

 

1.1

TRONSON DE LINIE

 

1.1.0.0.0

Informații generice

 

1.1.0.0.0.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.1.0.0.0.2

Identificarea națională a liniei

șir de caractere

Identificarea unică a liniei sau numărul unic al liniei în statul membru.

 

1.1.0.0.0.3

Punct de exploatare la începutul tronsonului de linie

șir de caractere predefinit

Identificare unică a punctului de exploatare la începutul tronsonului de linie (kilometri, progresiv, de la punctul de exploatare de pornire până la punctul de exploatare final).

 

1.1.0.0.0.4

Punct de exploatare la sfârșitul tronsonului de linie

șir de caractere predefinit

Identificare unică a punctului de exploatare la sfârșitul tronsonului de linie (kilometri, progresiv, de la punctul de exploatare de pornire până la punctul de exploatare final).

 

1.1.0.0.0.5

Lungimea tronsonului de linie

șir de caractere predefinit

Lungimea între punctele de exploatare de la începutul și de la sfârșitul tronsonului de linie.

 

1.1.0.0.0.6

Tipul tronsonului de linie

Selecție unică din lista predefinită:

Tronson de linie normal/Conexiune

Tip de tronson de linie care exprimă importanța datelor prezentate, ceea ce depinde de faptul dacă acesta conectează sau nu puncte de exploatare generate prin împărțirea unui nod de mari dimensiuni în mai multe puncte de exploatare.

 

1.1.1

LINIE DE CIRCULAȚIE

 

1.1.1.0.0

Informații generice

 

1.1.1.0.0.1

Identificarea firului de cale ferată

șir de caractere

Identificarea unică a firului de cale ferată sau numărul unic al firului de cale ferată în cadrul tronsonului

 

1.1.1.0.0.2

Sensul normal de circulație

Selecție unică din lista predefinită:

N/O/B

Sensul normal de circulație este:

același ca direcția definită de începutul și de sfârșitul tronsonului de linie

opus direcției definite de începutul și de sfârșitul tronsonului de linie

ambele direcții

N— aceeași direcție precum cea a tronsonului de linie

O— direcție opusă celei tronsonului de linie

B— ambele direcții N și O

1.1.1.1

Subsistemul „infrastructură”

Parametrii din acest grup nu sunt obligatorii dacă la 1.1.0.0.0.6 este selectat „Conexiune”

1.1.1.1.1

Declarații de verificare pentru firul de cale ferată

 

1.1.1.1.1.1

Declarație de verificare CE pentru firul de cale ferată (INF)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.1.2

Declarație de demonstrare IE (2) pentru firul de cale ferată (INF)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.2

Parametri de performanță

 

1.1.1.1.2.1

Clasificarea TEN a firelor de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene (TEN) de care aparține linia.

 

1.1.1.1.2.2

Categoria de linie

Selecție unică din lista predefinită

Clasificarea liniei în conformitate cu STI INF

A se indica dacă firul de cale ferată este inclus în domeniul tehnic de aplicare al STI: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.2.3

Parte a unui coridor feroviar de marfă (Railway Freight Corridor — RFC)

Selecție unică din lista predefinită:

RFC Rin-Alpi (RFC 1)/RFC Marea Nordului-Marea Mediterană (RFC 2)/RFC Scandinavia — Marea Mediterană (RFC 3)/RFC Atlantic (RFC 4)/RFC Marea Baltică-Marea Adriatică (RFC 5)/RFC Marea Mediterană (RFC 6)/RFC Orient-estul Mării Mediterane (RFC 7)/RFC Marea Nordului-Marea Baltică (RFC 8)/RFC Republica Cehă-Slovacia (RFC 9)

A se indica dacă linia este desemnată pentru un coridor feroviar de marfă

A se indica dacă firul de cale ferată este desemnat pentru un coridor feroviar de marfă: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.2.4

Capacitatea de încărcare

Selecție unică din lista predefinită

O combinație între categoria de linie și viteza la cel mai slab punct al firului de cale ferată

 

1.1.1.1.2.5

Viteza maximă admisă

[NNN]

Viteza de exploatare nominală maximă admisă pe linie ca urmare a caracteristicilor subsistemelor INF, ENE și CCS, exprimată în kilometri/oră.

 

1.1.1.1.2.6

Intervalul de temperatură

Selecție unică din lista predefinită:

 

T1 (de la — 25 la + 40)

 

T2 (de la — 40 la + 35)

 

T3 (de la — 25 la + 45)

 

Tx (de la — 40 la + 50)

Intervalul de temperatură pentru accesul nerestricționat pe linie în conformitate cu standardul european.

 

1.1.1.1.2.7

Altitudinea maximă

[+/-][NNNN]

Cel mai înalt punct al tronsonului de linie deasupra nivelului mării, cu referire la Normaal Amsterdams Peil (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Existența unor condiții climatice aspre

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Condițiile climatice pe linie sunt aspre sau normale, în conformitate cu standardul european.

 

1.1.1.1.3

Configurația liniei

 

1.1.1.1.3.1

Gabarit interoperabil

Selecție unică din lista predefinită:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/niciunul

Gabaritele GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definite în standardul european.

 

1.1.1.1.3.2

Gabarite multinaționale

Selecție unică din lista predefinită:

G2/GB1/GB2/niciunul

Gabarit multilateral sau gabarit internațional, în afară de GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, definit în standardul european.

Mențiune obligatorie dacă răspunsul selectat la 1.1.1.1.3.1 este „niciunul”

1.1.1.1.3.3

Gabarite naționale

Selecție unică din lista predefinită

Gabarit intern definit în standardul european sau alt gabarit local.

Mențiune obligatorie dacă răspunsul selectat la 1.1.1.1.3.2 este „niciunul”.

1.1.1.1.3.4

Numărul standard al profilului de transport combinat pentru cutiile mobile

Selecție unică din lista predefinită

Codificarea pentru transportul combinat cu cutii mobile, conform definiției din codul UIC.

A se indica dacă firul de cale ferată aparține rutei de transport combinat: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.3.5

Numărul standard al profilului de transport combinat pentru semiremorci

Selecție unică din lista predefinită

Codificarea pentru transportul combinat pentru semiremorci, conform definiției din codul UIC.

A se indica dacă firul de cale ferată aparține rutei de transport combinat: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.3.6

Profilul declivității

șir de caractere predefinit:

[± NN,N] ([NNN,NNN]

repetat ori de câte ori este necesar

Secvența valorilor declivității și locurile în care declivitatea suferă modificări

 

1.1.1.1.3.7

Raza minimă a curbei orizontale

[NNNNN]

Raza celei mai mici curbe orizontale de pe firul de cale ferată, exprimată în metri.

 

1.1.1.1.4

Parametrii firului de cale ferată

 

1.1.1.1.4.1

Ecartamentul nominal al firului de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/altă valoare

O valoare unică, exprimată în milimetri, care identifică ecartamentul firului de cale ferată.

 

1.1.1.1.4.2

Insuficiența de supraînălțare

[+/-] [NNN]

Insuficiența maximă de supraînălțare, exprimată în milimetri, definită ca diferența dintre supraînălțarea aplicată și o supraînălțare superioară de echilibru pentru care a fost proiectată linia.

 

1.1.1.1.4.3

Înclinația șinei

[NN]

Unghiul care definește înclinația capului de șină în raport cu suprafața de rulare

 

1.1.1.1.4.4

Existența balastului

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se specifica dacă firul de cale ferată a fost construit cu traversele încorporate în balast sau nu.

Mențiune obligatorie dacă viteza admisă pe firul de cale ferată (parametrul 1.1.1.1.2.5) este mai mare sau egală cu 200 km/h.

1.1.1.1.5

Aparate de cale

 

1.1.1.1.5.1

Respectarea STI de către aparatele de cale în ceea ce privește valorile în exploatare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Dimensiunea aparatelor de cale este menținută în limita în exploatare specificată în STI.

 

1.1.1.1.5.2

Diametrul minim al roților pentru încrucișările duble fixe

[NNN]

Lacuna maximă a încrucișărilor duble fixe este bazată pe un diametru minim al roților în exploatare, exprimat în milimetri.

 

1.1.1.1.6

Rezistența firului de cale ferată la sarcinile exercitate

 

1.1.1.1.6.1

Decelerația maximă a trenului

[N,N]

Limita rezistenței longitudinale a firului de cale ferată dată ca decelerație maximă admisă a trenului și exprimată în metri pe secundă la pătrat.

A se indica dacă firul de cale ferată este inclus în domeniul geografic de aplicare al STI: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.6.2

Utilizarea frânelor cu curenți turbionari

Selecție unică din lista predefinită:

Permisă/Permisă în anumite condiții/Permisă doar pentru frânarea de urgență/Permisă în anumite condiții doar pentru frânarea de urgență/Nu este permisă

Indicarea restricțiilor cu privire la utilizarea frânelor cu curenți turbionari.

 

1.1.1.1.6.3

Utilizarea frânelor magnetice

Selecție unică din lista predefinită:

Permisă/

Permisă în anumite condiții/

Permisă în anumite condiții doar pentru frânarea de urgență/

Permisă doar pentru frânarea de urgență/

Nu este permisă

Indicarea restricțiilor cu privire la utilizarea frânelor magnetice.

 

1.1.1.1.7

Sănătatea, siguranța și mediul înconjurător

 

1.1.1.1.7.1

Utilizarea dispozitivului de lubrifiere a buzei de bandaj este interzisă

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă utilizarea dispozitivului de lubrifiere a buzei de bandaj de la bord este interzisă.

 

1.1.1.1.7.2

Existența trecerilor la nivel

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă pe tronsonul de linie există treceri la nivel.

 

1.1.1.1.7.3

Accelerația admisă la trecerile la nivel

[N,N]

Limita de accelerație a trenului dacă acesta se oprește în apropierea unei treceri la nivel, exprimată în metri pe secundă la pătrat.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.4.1.1 este selectat răspunsul afirmativ: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.8

Tunel

 

1.1.1.1.8.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.1.1.1.8.2

Identificarea tunelului

șir de caractere

Identificarea unică a tunelului sau numărul unic pe teritoriul statului membru

 

1.1.1.1.8.3

Începutul tunelului

șir de caractere predefinit:

[Latitudine (NN,NNNN) + Longitudine (± NN,NNNN) + km (NNN,NNN)]

Coordonate geografice exprimate în grade zecimale și km liniei de cale ferată la începutul unui tunel.

 

1.1.1.1.8.4

Sfârșitul tunelului

șir de caractere predefinit:

[Latitudine (NN,NNNN) + Longitudine (± NN,NNNN) + km (NNN,NNN)]

Coordonate geografice exprimate în grade zecimale și km liniei de cale ferată la sfârșitul unui tunel.

 

1.1.1.1.8.5

Declarație de verificare CE pentru tunel (SRT)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.8.6

Declarație de demonstrație IE (2) pentru tunel (SRT)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.1.8.7

Lungimea tunelului

[NNNNN]

Lungimea tunelului, exprimată în metri, de la portalul de intrare la portalul de ieșire.

Mențiune obligatorie doar dacă lungimea tunelului este de cel puțin 100 m

1.1.1.1.8.8

Suprafața secțiunii transversale

[NNN]

Suprafața cea mai mică a secțiunii transversale a tunelului, exprimată în metri pătrați

 

1.1.1.1.8.9

Existența unui plan de urgență

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există un plan de urgență.

 

1.1.1.1.8.10

Categoria de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Selecție unică din lista predefinită:

A/B/niciuna

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp.

A se indica dacă tunelul are o lungime mai mică de 1 km: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.1.8.11

Categoria națională de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

șir de caractere

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp.

Mențiune obligatorie doar dacă la parametrul 1.1.1.1.8.10 este selectat răspunsul „niciuna”

A se indica dacă normele naționale respective există: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2

Subsistemul „energie”

Parametrii din acest grup nu sunt obligatorii dacă la 1.1.0.0.0.6 este selectat „Conexiune”

1.1.1.2.1

Declarații de verificare pentru firul de cale ferată

 

1.1.1.2.1.1

Declarație de verificare CE pentru firul de cale ferată (ENE)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.1.2

Declarație de demonstrație IE (2) pentru firul de cale ferată (ENE)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.2

Sistemul de linii de contact

 

1.1.1.2.2.1.1

Tipul sistemului de linii de contact

Selecție unică din lista predefinită:

Linie aeriană de contact (LAE)

A treia șină

A patra șină

Neelectrificat

Indicare a tipului de sistem de linii de contact.

 

1.1.1.2.2.1.2

Sistemul de alimentare cu energie (tensiune și frecvență)

Selecție unică din lista predefinită:

 

25 kV-50 Hz c.a./

 

15 kV-16,7 Hz c.a./

 

3 kV c.c./

 

1,5 kV c.c./

 

c.c. (caz specific FR)/

 

750 V c.c./

 

650 V c.c./

 

600 V c.c./

 

altele

Indicare a sistemului de alimentare cu energie de tracțiune (tensiunea nominală și frecvența)

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „neelectrificat”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.2.2.2

Curentul maxim pentru tren

[NNNN]

Indicare a curentului maxim admis pentru tren, exprimat în amperi.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „neelectrificat”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.2.2.3

Curentul maxim per pantograf în regim de staționare

[NNN]

Indicare a curentului maxim admis pentru tren în regim de staționare, pentru sistemele de curent continuu, exprimat în amperi.

A se indica dacă la 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)” și dacă sistemul de alimentare selectat la parametrul 1.1.1.2.2.1.2 este un sistem de curent continuu: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.2.4

Permisiunea pentru frânarea electrică cu recuperare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă este permisă sau nu frânarea electrică cu recuperare.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „neelectrificat”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.2.2.5

Înălțimea maximă a firului de contact

[N,NN]

Indicare a înălțimii maxime a firului de contact, exprimată în metri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.2.6

Înălțimea minimă a firului de contact

[N,NN]

Indicare a înălțimii minime a firului de contact, exprimată în metri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.3

Pantograful

 

1.1.1.2.3.1

admise Armături de pantograf conforme cu STI

Selecție unică din lista predefinită:

 

1 950 mm (tip 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm — 2 260 mm/

 

niciuna

Indicare a armăturilor de pantograf conforme cu STI care sunt admise a fi utilizate.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.3.2

Alte armături de pantograf admise

Selecție unică din lista predefinită

Indicare a armăturilor de pantograf care sunt admise a fi utilizate

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.3.3

Cerințe privind numărul de pantografe ridicate și distanța dintre ele, la o viteză dată

șir de caractere predefinit:

[N] [NNN] [NNN]

Indicare a numărului maxim de pantografe ridicate admis per tren și distanța minimă între liniile mediane ale armăturilor adiacente, exprimată în metri, la o viteză dată.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.3.4

Material admis pentru patinele de contact

Selecție unică din lista predefinită

Indicare a materialelor pentru patinele de contact care sunt admise a fi utilizate.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.4

Sectoare de separare a LAE

 

1.1.1.2.4.1.1

Separarea fazelor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea existenței separării fazelor și a informațiilor necesare.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.4.1.2

Informații privind separarea fazelor

șir de caractere predefinit:

lungime [NNN] + deconectare disjunctor [DA/NU] + coborâre pantograf [DA/NU]

Indicare a diverselor informații necesare privind separarea fazelor

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.4.1.1 este selectat răspunsul afirmativ: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.4.2.1

Separarea sistemelor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea existenței separării sistemelor

A se indica dacă la 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „Linie aeriană de contact (LAE)”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.4.2.2

Informații privind separarea sistemelor

șir de caractere predefinit:

lungime [NNN] + deconectare disjunctor [DA/NU] + coborâre pantograf [DA/NU] + schimbare a sistemului de alimentare [DA/NU]

Indicare a diverselor informații necesare privind separarea sistemelor

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.4.2.1 este selectat răspunsul afirmativ: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.2.5

Cerințe privind materialul rulant

 

1.1.1.2.5.1

Dispozitiv de limitare a curentului sau a tensiunii la bord obligatoriu

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă este obligatorie existența unui dispozitiv de limitare a curentului sau a tensiunii la bordul vehiculelor.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „neelectrificat”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.2.5.2

Forța de contact admisă

șir de caractere

Indicare a forței de contact admise, exprimată în newtoni.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „neelectrificat”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

Forța este dată ca o valoare a forței statice și a forței maxime exprimate în newtoni sau ca o formulă de funcție a vitezei.

1.1.1.2.5.3

Dispozitiv de coborâre automată obligatoriu

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă este obligatorie prezența în vehicul a unui dispozitiv de coborâre automată.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.2.2.1.1 este selectat răspunsul „neelectrificat”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3

Subsistemul „control-comandă și semnalizare”

Parametrii din acest grup nu sunt obligatorii dacă la 1.1.0.0.0.6 este selectat „Conexiune”

1.1.1.3.1

Declarații de verificare pentru firul de cale ferată

 

1.1.1.3.1.1

Declarație de verificare CE pentru firul de cale ferată (CCS)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.2

Sistem de protecție a trenurilor (ETCS) conform cu STI

 

1.1.1.3.2.1

Nivel ETCS

Selecție unică din lista predefinită:

N/1/2/3

Nivelul de aplicare a ERTMS/ETCS în legătură cu echipamentul de cale.

 

1.1.1.3.2.2

Versiunea de bază ETCS

Selecție unică din lista predefinită:

versiune anterioară versiunii de bază 2/versiunea de bază 2/versiunea de bază 3

Versiunea de bază a ETCS instalată la nivelul căii ferate.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.2.3

Funcția de continuitate (infill) a ETCS necesară pentru accesul la linie

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă funcția de continuitate este necesară pentru accesul la linie din motive de siguranță.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.2.4

Funcția de continuitate a ETCS instalată la nivelul căii ferate

Selecție unică din lista predefinită:

Niciuna/Buclă/GSM-R/Buclă și GSM-R

Informații privind echipamentele instalate la nivelul căii ferate, capabile să transmită informații de continuitate prin buclă sau prin GSM-R pentru instalațiile de nivel 1.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.2.5

Aplicația ETCS implementată la nivel național

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă între tren și cale ferată sunt transmise date pentru aplicații naționale.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.2.6

Existența unor condiții de exploatare sau a unor restricții în exploatare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există restricții sau condiții determinate de respectare parțială a STI CCS.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.2.7

Funcții opționale ETCS

șir de caractere

Funcții opționale ETCS care ar putea îmbunătăți exploatarea pe linie.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) conform cu STI

 

1.1.1.3.3.1

Versiunea GSM-R

Selecție unică din lista predefinită:

niciuna/versiunea anterioară versiunii de bază 0/versiunea de bază 0 r3/versiunea de bază 0 r4

Numărul versiunii GSM-R FRS și SRS instalate la nivelul căii ferate.

 

1.1.1.3.3.2

Număr recomandat de mobile GSM-R active (EDOR) la bord pentru nivelul ETCS 2

Selecție unică din lista predefinită:

0/1/2

Numărul de mobile pentru transmiterea de date ETCS (EDOR) recomandat pentru buna circulație a trenului. Este legat de gestionarea RBC a sesiunilor de comunicare. Nu este esențial pentru siguranță și nu reprezintă un aspect legat de interoperabilitate.

A se indica daca la parametrul 1.1.1.3.3.1 este selectat răspunsul „niciuna” și dacă este instalat ERTMS de nivel 2: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.3.3

Funcții opționale GSM-R

Selecție unică din lista predefinită:

Utilizarea unor funcții opționale GSM-R care ar putea îmbunătăți exploatarea pe linie. Acestea sunt doar cu titlu informativ și nu constituie criterii de acces la rețea.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.3.1 este selectat răspunsul „niciuna”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.4

Sisteme de detectare a trenurilor pe deplin conforme cu STI:

 

1.1.1.3.4.1

Existența unui sistem de detectare a trenurilor pe deplin conform cu STI:

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă este instalat un sistem de detectare a trenurilor pe deplin conform cu cerințele STI CCS.

 

1.1.1.3.5

Sisteme preexistente de protecție a trenurilor

 

1.1.1.3.5.1

Existența a altor sisteme instalate de protecție, de control și de avertizare a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă la nivelul căii ferate sunt instalate alte sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor în exploatare normală.

Mențiune obligatorie doar dacă la 1.1.1.3.2.1 opțiunea selectată este „NU”

1.1.1.3.5.2

Necesitatea ca la bord să existe mai mult de un sistem de protecție, de control și de avertizare a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă la bord trebuie să existe mai multe sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor, care să fie active simultan.

Mențiune obligatorie doar dacă la 1.1.1.3.2.1 opțiunea selectată este „NU”

1.1.1.3.6

Alte sisteme radio

 

1.1.1.3.6.1

Alte sisteme radio instalate

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă la nivelul căii ferate sunt instalate alte sisteme radio în exploatare normală.

Mențiune obligatorie doar dacă la parametrul 1.1.1.3.3.1 opțiunea selectată este „niciuna”: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7

Sisteme de detectare a trenurilor care nu sunt pe deplin conforme cu STI:

 

1.1.1.3.7.1

Tip de sistem de detectare a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

circuit de cale/detector de roată/buclă

Indicare a tipurilor de sisteme de detectare a trenurilor instalate.

 

1.1.1.3.7.2.1

Conformitatea cu STI a distanței maxime admise între două osii consecutive

Selecție unică din lista predefinită:

Conformă cu STI/Neconformă cu STI

A se indica dacă distanța necesară este conformă cu STI.

 

1.1.1.3.7.2.2

Distanța maximă admisă între două osii consecutive în cazul neconformității cu STI

[NNNNN]

Indicare a distanței maxime admise între două osii consecutive în cazul neconformității cu STI, în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.2.1 este selectat răspunsul „Neconformă cu STI”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.3

Distanța minimă admisă între două osii consecutive

[NNNN]

Indicare a distanței, exprimată în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.4

Distanța minimă admisă între prima și ultima osie

[NNNNN]

Indicare a distanței, exprimată în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.5

Distanța maximă între capătul trenului și prima osie

[NNNN]

Indicare a distanței maxime între capătul trenului și prima osie, exprimată în milimetri, aplicabilă ambelor părți (din față și din spate) ale unui vehicul sau tren.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată” sau „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.6

Lățimea minimă admisă a bandajului

[NNN]

Indicare a lățimii, exprimată în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.7

Diametrul minim admis al roții

[NNN]

Indicare a diametrului roții, exprimat în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.8

Grosimea minimă admisă a buzei bandajului

[NN,N]

Indicare a grosimii buzei bandajului, exprimată în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.9

Înălțimea minimă admisă a buzei bandajului

[NN,N]

Indicare a înălțimii buzei bandajului, exprimată în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.10

Înălțimea maximă admisă a buzei bandajului

[NN,N]

Indicare a înălțimii buzei bandajului, exprimată în milimetri.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.11

Sarcina minimă admisă pe osie

[N,N]

Indicare a sarcinii, exprimată în tone.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată” sau „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.12

Conformitatea cu STI a normelor privind spațiul fără metal din jurul roților

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.13

Conformitatea cu STI a normelor privind structura metalică a vehiculului

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „buclă”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.14

Conformitatea cu STI a caracteristicilor feromagnetice pe care trebuie să le aibă materialul roții

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.15.1

Conformitatea cu STI a impedanței maxime admise între roțile opuse ale unei osii montate

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.15.2

Impedanța maximă admisă între roțile opuse ale unei osii montate în cazul neconformității cu STI

[N,NNN]

Valoarea impedanței maxime admise, exprimată în ohmi, în cazul neconformității cu STI

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.15.1 este selectat răspunsul „Neconforme cu STI”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.16

Conformitatea cu STI a funcției de înnisipare

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI sau nu

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale” și dacă la parametrul 1.1.1.3.7.18 este selectat răspunsul afirmativ: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.17

Capacitatea maximă de înnisipare

[NNNNN]

Valoarea maximă a capacității de înnisipare pentru 30 de secunde, exprimată în grame, admisă pe firul de cale ferată

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.16 este selectat răspunsul „Neconforme cu STI”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.18

Necesitatea ca mecanicul de locomotivă să poată împiedica utilizarea funcției de înnisipare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă posibilitatea activării/dezactivării dispozitivelor de înnisipare de către mecanicul de locomotivă, în conformitate cu instrucțiunile administratorului de infrastructură, este necesară sau nu.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.19

Conformitatea cu STI a normelor privind caracteristicile nisipului

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.20

Existența unor norme privind dispozitivele la bord pentru lubrifierea buzelor de bandaj

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există norme pentru activarea sau dezactivarea lubrifierii buzelor de bandaj.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.21

Conformitatea cu STI a normelor privind utilizarea saboților de frână din materiale compozite

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.22

Conformitatea cu STI a normelor privind dispozitivele de asistență pentru manevre

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.7.23

Conformitatea cu STI a normelor privind combinarea caracteristicilor RST care influențează impedanța de manevră

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă normele sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.8

Tranziții între sisteme

 

1.1.1.3.8.1

Existența comutării între diferite sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există comutarea între sisteme diferite în timpul exploatării

A se indica dacă există cel puțin două sisteme diferite: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.8.2

Existența comutării între diferite sisteme radio

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există comutarea, în timpul exploatării, între diferite sisteme radio și niciun sistem de comunicare

A se indica dacă există cel puțin două sisteme radio diferite: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.9

Parametri legați de interferențele electromagnetice

 

1.1.1.3.9.1

Existența unor norme privind câmpurile magnetice emise de un vehicul și conformitatea acestora cu STI

Selecție unică din lista predefinită:

Niciuna/Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă există norme și dacă acestea sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.9.2

Existența unor limite privind armonicele curentului de tracțiune al vehiculelor și conformitatea acestora cu STI

Selecție unică din lista predefinită:

Niciuna/Conforme cu STI/Neconforme cu STI

A se indica dacă există norme și dacă acestea sunt conforme cu STI.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.7.1 este selectat răspunsul „detector de roată” sau „circuit de cale”: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.1.1.3.10

Sisteme la nivelul căii ferate pentru situații de avarie

 

1.1.1.3.10.1

Nivelul ETCS pentru situații de avarie

Selecție unică din lista predefinită:

niciunul/1/2/3

Nivelul de aplicare a ERTMS/ETCS pentru situații de avarie în legătură cu echipamentul de cale.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.1.1.3.10.2

Alte sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor pentru situații de avarie

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicare a existenței altor sisteme decât ETCS pentru situații de avarie.

Mențiune obligatorie dacă la parametrul 1.1.1.3.10.1 este selectat răspunsul „niciunul”

1.1.1.3.11

Parametri privind frânarea

 

1.1.1.3.11.1

Distanța de frânare maximă necesară

[NNNN]

Trebuie dată valoarea maximă a distanței de frânare [în metri] a unui tren pentru viteza maximă a liniei.

 

1.1.1.3.12

Alți parametri legați de CCS

 

1.1.1.3.12.1

Pendularea suportată

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă funcțiile de pendulare sunt suportate de ETCS.

A se indica dacă la parametrul 1.1.1.3.2.1 este selectat răspunsul negativ: DA/NU

În caz de răspuns negativ, a se furniza date.

1.2

PUNCT DE EXPLOATARE

 

1.2.0.0.0

Informații generice

 

1.2.0.0.0.1

Denumirea punctului de exploatare

șir de caractere

Denumire legată în mod normal de orașul sau de satul respectiv sau utilizată în scopuri de coordonare a traficului

 

1.2.0.0.0.2

Identificare unică a PE

șir de caractere predefinit:

[AA+AAAAA]

Cod compus din codul de țară și codul alfanumeric al PE.

 

1.2.0.0.0.3

Codul principal TAF/TAP al PE

șir de caractere predefinit:

[AANNNNN]

Cod principal creat pentru TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4

Tipul punctului de exploatare

Selecție unică din lista predefinită

Tipul de instalație, legat de funcțiile de exploatare dominante.

 

1.2.0.0.0.5

Amplasamentul geografic al punctului de exploatare

șir de caractere predefinit:

[Latitudine (NN,NNNN) + Longitudine (± NN,NNNN)]

Coordonate geografice exprimate în grade zecimale, date în mod normal pentru centrul PE.

 

1.2.0.0.0.6

Amplasamentul feroviar al punctului de exploatare

șir de caractere predefinit:

[NNNN,NNN] + [șir de caractere]

Kilometrul legat de identificarea liniei care definește amplasamentul PE. În mod normal, acesta se situează în centrul PE.

 

1.2.1

LINIE DE CIRCULAȚIE

 

1.2.1.0.0

Informații generice

 

1.2.1.0.0.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.2.1.0.0.2

Identificarea firului de cale ferată

șir de caractere

Identificarea unică a firului de cale ferată sau numărul unic al firului de cale ferată în cadrul PE

 

1.2.1.0.1

Declarații de verificare pentru firul de cale ferată

 

1.2.1.0.1.1

Declarație de verificare CE pentru firul de cale ferată (INF)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.1.2

Declarație de demonstrare IE (2) pentru firul de cale ferată (INF)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.2

Parametri de performanță

 

1.2.1.0.2.1

Clasificarea TEN a firelor de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține firul de cale ferată.

 

1.2.1.0.2.2

Categoria de linie:

Selecție unică din lista predefinită

Clasificarea liniei în conformitate cu STI INF

A se indica dacă firul de cale ferată este inclus în domeniul tehnic de aplicare al STI: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.2.3

Parte a unui coridor feroviar de marfă (Railway Freight Corridor — RFC)

Selecție unică din lista predefinită

A se indica dacă linia este desemnată pentru un coridor feroviar de marfă

A se indica dacă firul de cale ferată este desemnat pentru un coridor feroviar de marfă: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.3

Configurația liniei

 

1.2.1.0.3.1

Gabarit interoperabil

Selecție unică din lista predefinită:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/niciunul

Gabaritele GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definite în standardul european.

 

1.2.1.0.3.2

Gabarite multinaționale:

Selecție unică din lista predefinită:

G2/GB1/GB2/niciunul

Gabarit multilateral sau gabarit internațional, în afară de GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, definit în standardul european.

Mențiune obligatorie doar dacă la 1.1.1.1.3.1 este selectat răspunsul „niciunul”

1.2.1.0.3.3

Gabarite naționale

Selecție unică din lista predefinită

Gabarit intern definit în standardul european sau alt gabarit local.

Mențiune obligatorie doar dacă la 1.1.1.1.3.2 este selectat răspunsul „niciunul”

1.2.1.0.4

Parametrii firului de cale ferată

 

1.2.1.0.4.1

Ecartamentul nominal al firului de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/altă valoare

O valoare unică, exprimată în milimetri, care identifică ecartamentul firului de cale ferată.

 

1.2.1.0.5

Tunel

 

1.2.1.0.5.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.2.1.0.5.2

Identificarea tunelului

șir de caractere

Identificarea unică a tunelului sau numărul unic al tunelului pe teritoriul statului membru.

 

1.2.1.0.5.3

Declarație de verificare CE pentru tunel (SRT)

șir de caractere:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.5.4

Declarație de demonstrație IE (2) pentru tunel (SRT)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.5.5

Lungimea tunelului

[NNNNN]

Lungimea tunelului, exprimată în metri, de la portalul de intrare la portalul de ieșire.

Mențiune obligatorie doar dacă lungimea tunelului este de cel puțin 100 de metri

1.2.1.0.5.6

Existența unui plan de urgență

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există un plan de urgență.

 

1.2.1.0.5.7

Categoria de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Selecție unică din lista predefinită:

A/B/niciuna

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp

A se indica dacă lungimea tunelului este de cel puțin 1 km: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.5.8

Categoria națională de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

șir de caractere

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp — conform normelor naționale, dacă există

A se indica dacă normele naționale respective există: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.1.0.6

Peron

 

1.2.1.0.6.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.2.1.0.6.2

Identificarea peronului

șir de caractere

Identificarea unică a peronului sau numărul unic al peronului în cadrul PE

 

1.2.1.0.6.3

Clasificarea TEN a peronului

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține peronul.

 

1.2.1.0.6.4

Lungimea utilă a peronului

[NNNN]

Lungimea maximă continuă (exprimată în metri) a părții de peron în fața căreia este prevăzut ca un tren să rămână staționat în condiții normale de exploatare pentru urcarea și coborârea din tren a călătorilor, ținând cont în mod adecvat de toleranțele la oprire.

 

1.2.1.0.6.5

Înălțimea peronului

Selecție unică din lista predefinită:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/altă valoare

Distanța dintre suprafața superioară a peronului și suprafața de rulare a firului de cale ferată adiacent. Aceasta este valoarea nominală, exprimată în milimetri.

 

1.2.1.0.6.6

Existența unei asistențe pe peron pentru plecarea trenului

Selecție unică din lista predefinită;

DA/NU

Indicare a existenței unor echipamente sau a unui personal care să ajute personalul de tren pentru plecarea trenului.

 

1.2.1.0.6.7

Intervalul de utilizare a mijloacelor de asistență la îmbarcare de pe peron

[NNNN]

Informații privind nivelul de acces la tren pentru care pot fi utilizate mijloacele de asistență la îmbarcare.

 

1.2.2

LINIE SECUNDARĂ

 

1.2.2.0.0

Informații generice

 

1.2.2.0.0.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.2.2.0.0.2

Identificarea liniei secundare

șir de caractere

Identificarea unică a liniei secundare sau numărul unic al liniei secundare în cadrul PE

 

1.2.2.0.0.3

Clasificarea TEN a liniei secundare

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține linia secundară.

 

1.2.2.0.1

Declarație de verificare pentru linia secundară

 

1.2.2.0.1.1

Declarație de verificare CE pentru linia secundară (INF)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.2.0.1.2

Declarație de demonstrație IE (2) pentru linia secundară (INF)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.2.0.2

Parametru de performanță

 

1.2.2.0.2.1

Lungimea utilă a liniei secundare

[NNNN]

Lungimea totală a liniei secundare/liniei de garare, exprimată în metri, unde trenurile pot fi garate în siguranță.

 

1.2.2.0.3

Configurația liniei

 

1.2.2.0.3.1

Declivitatea pentru liniile de garare

[N,N]

Valoarea maximă a declivității, exprimată în milimetri pe metru.

Mențiune obligatorie doar dacă valoarea este mai mare decât cea din STI

1.2.2.0.3.2

Raza minimă a curbei orizontale

[NNN]

Raza celei mai mici curbe orizontale, exprimată în metri.

Mențiune obligatorie doar dacă valoarea este mai mică decât cea din STI

1.2.2.0.3.3

Raza minimă a curbei verticale

[NNN+NNN]

Raza celei mai mici curbe verticale, exprimată în metri.

Mențiune obligatorie doar dacă valoarea este mai mică decât valorile din STI

1.2.2.0.4

Instalațiile fixe pentru întreținerea trenurilor

 

1.2.2.0.4.1

Existența instalațiilor de vidanjare a toaletelor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există o instalație de vidanjare a toaletelor (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF.

 

1.2.2.0.4.2

Existența instalațiilor de curățare exterioară a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există o instalație de curățare exterioară a trenurilor (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF.

 

1.2.2.0.4.3

Existența instalațiilor de realimentare cu apă

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există o instalație de realimentare cu apă (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF.

 

1.2.2.0.4.4

Existența instalațiilor de realimentare cu combustibil

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există o instalație de realimentare cu combustibil (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF.

 

1.2.2.0.4.5

Existența instalațiilor de realimentare cu nisip

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există o instalație de realimentare cu nisip (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor).

 

1.2.2.0.4.6

Existența instalațiilor de alimentare cu energie electrică de la sol

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există o instalație de alimentare cu energie electrică de la sol (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor).

 

1.2.2.0.5

Tunel

 

1.2.2.0.5.1

Codul AI

[NNNN]

Administrator de infrastructură înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

 

1.2.2.0.5.2

Identificarea tunelului

șir de caractere

Identificarea unică a tunelului sau numărul unic pe teritoriul statului membru

 

1.2.2.0.5.3

Declarație de verificare CE pentru tunel (SRT)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”) (1)

A se indica dacă a fost emisă o declarație CE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.2.0.5.4

Declarație de demonstrație IE (2) pentru tunel (SRT)

șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, conform cerințelor de format specificate în „Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” („Document privind aspectele practice pentru transmiterea documentelor referitoare la interoperabilitate”).

A se indica dacă a fost emisă o declarație IE: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.2.0.5.5

Lungimea tunelului

[NNNNN]

Lungimea tunelului, exprimată în metri, de la portalul de intrare la portalul de ieșire.

Mențiune obligatorie doar dacă lungimea tunelului este de cel puțin 100 de metri

1.2.2.0.5.6

Existența unui plan de urgență

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

A se indica dacă există un plan de urgență.

 

1.2.2.0.5.7

Categoria de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Selecție unică din lista predefinită:

A/B/niciuna

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp

A se indica dacă lungimea tunelului este de cel puțin 1 km: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

1.2.2.0.5.8

Categoria națională de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

șir de caractere

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp — conform normelor naționale, dacă există.

Mențiune obligatorie doar dacă la 1.1.1.1.8.10 este selectat răspunsul „niciuna”

A se indica dacă normele naționale respective există: DA/NU

În caz de răspuns afirmativ, a se furniza date.

4.   PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI LA NIVEL ÎNALT

4.1.   Sistemul RINF

Arhitectura sistemului RINF este prezentată în figură.

Figură

Sistemul RINF

Image

4.2.   Administrarea interfeței comune pentru utilizatori

Interfața comună pentru utilizatori (ICU) este o aplicație online creată, administrată și întreținută de agenție.

Agenția pune la dispoziția entităților registrelor naționale (ERN) următoarele fișiere și documente care să fie utilizate la crearea registrelor de infrastructură și la conectarea acestora cu interfața comună pentru utilizatori (ICU):

manualul de utilizare;

specificarea structurii fișierelor pentru transmiterea datelor.

Agenția pune la dispoziția utilizatorilor RINF un ghid de aplicare care descrie modul în care registrele de infrastructură ale fiecărui stat membru urmează să fie conectate la ICU, precum și funcționalitățile și utilitățile asigurate de ICU. Dacă este cazul, acest ghid va fi actualizat.

4.3.   Funcționalitatea minimă necesară a ICU

ICU trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități:

Administrarea conturilor de utilizator: administratorul ICU trebuie să poată administra drepturile de acces ale utilizatorilor.

Auditarea informațiilor: administratorul ICU trebuie să poată vizualiza jurnalele referitoare la toate activitățile utilizatorilor realizate în cadrul ICU, sub forma unei liste a activităților care au fost realizate de utilizatorii ICU într-un anumit interval de timp.

Conectivitate și autentificare: utilizatorii ICU înregistrați trebuie să se poată conecta la ICU prin internet și să poată utiliza funcționalitățile acesteia potrivit drepturilor lor.

Căutarea de date în RINF, inclusiv puncte de exploatare și/sau tronsoane de linie cu caracteristici RINF specifice.

Selectarea unui punct de exploatare sau a unui tronson de linie și vizualizarea detaliilor aferente din RINF: utilizatorii ICU trebuie să poată defini o zonă geografică folosind interfața pentru hărți, iar ICU furnizează datele disponibile din RINF solicitate de utilizatori pentru această zonă.

Vizualizarea informațiilor din RINF pentru un subset specificat de linii și de puncte de exploatare dintr-o zonă definită cu ajutorul unei interfețe pentru hărți.

Reprezentarea vizuală a elementelor din RINF pe harta digitală: prin intermediul ICU, utilizatorii trebuie să poată naviga pe hartă, să poată selecta un element reprezentat pe hartă și să poată extrage orice informație relevantă din RINF.

Validarea, încărcarea și primirea seturilor complete de date din RINF furnizate de o entitate a unui registru național.

4.4.   Mod de funcționare

Sistemul RINF pune la dispoziție două interfețe principale prin intermediul ICU:

una este utilizată de registrul de infrastructură al fiecărui stat membru în scopul furnizării/încărcării de copii ale datelor proprii complete din RINF;

cealaltă este folosită de utilizatorii ICU pentru a se conecta la sistemul RINF și pentru a extrage informații din RINF.

Baza de date centrală a ICU va fi alimentată cu copii ale seturilor complete de date din RINF păstrate în registrul de infrastructură al fiecărui stat membru. În special, entitățile registrelor naționale își asumă responsabilitatea de a crea fișiere care includ setul complet de date RINF disponibile în registrul lor de infrastructură, respectând specificațiile din tabelul din prezenta anexă. Ele actualizează în mod regulat, cel puțin o dată la trei luni, elementele din propriul registru de infrastructură. Una dintre aceste actualizări ar trebui să coincidă cu publicarea anuală a documentului de referință al rețelei.

Entitățile registrelor naționale încarcă fișierele în ICU prin intermediul unei interfețe speciale puse la dispoziție pentru această operațiune. Un modul specific va facilita validarea și încărcarea datelor furnizate de entitățile registrelor naționale.

Baza de date centrală a ICU pune la dispoziția publicului datele trimise de entitățile registrelor naționale, fără nicio modificare.

Funcționalitatea de bază a ICU trebuie să permită utilizatorilor să caute și să extragă date din RINF.

ICU trebuie să păstreze istoricul complet al tuturor datelor puse la dispoziție de entitățile registrelor naționale. Aceste înregistrări trebuie stocate timp de doi ani de la data retragerii datelor.

Agenția, în calitate de administrator al ICU, furnizează acces utilizatorilor la cerere.

Răspunsurile la întrebările inițiate de utilizatorii ICU trebuie date în termen de 24 de ore de la momentul inițierii interogării.

4.5.   Disponibilitate

Interfața comună pentru utilizatori trebuie să fie disponibilă șapte zile pe săptămână, în intervalul 02.00 GMT-21.00 GMT, în funcție de ora de vară. În cursul operațiunilor de întreținere, indisponibilitatea sistemului trebuie să fie minimă.

În cazul defectării în afara programului normal de lucru al agenției, măsurile de repunere în funcțiune a serviciului sunt inițiate în următoarea zi lucrătoare a agenției.

5.   GHID DE APLICARE PENTRU SPECIFICAȚIILE COMUNE

Ghidul de aplicare pentru specificațiile comune menționat la articolul 3 din prezenta decizie trebuie pus la dispoziția publicului de către agenție pe site-ul de internet acesteia. Ghidul trebuie să cuprindă:

(a)

elementele și datele aferente acestora, specificate în secțiunea 3.3 și în tabel. Pentru fiecare câmp, cel puțin formatul acestuia, limita valorii, condițiile în care parametrul este aplicabil și obligatoriu, normele tehnice feroviare pentru valorile parametrilor, trimiterile la STI-uri și la alte documente tehnice legate de elementele registrului de infrastructură specificate în tabelul din prezenta decizie;

(b)

definiții și specificații detaliate pentru concepte și pentru parametri;

(c)

prezentarea dispozițiilor privind modelarea rețelei în scopul RINF și colectarea de date, cu explicații și exemple relevante;

(d)

proceduri pentru validarea și pentru prezentarea în ICU a datelor RINF provenite din registrele de infrastructură ale statelor membre.

Ghidul de aplicare trebuie să ofere explicații privind specificațiile menționate în anexa la prezenta decizie care sunt necesare pentru dezvoltarea corespunzătoare a sistemului RINF.


(1)  Documentul ERA/INF/10-2009/INT (versiunea 0.1 din 28.9.2009), disponibil pe site-ul AEF.

(2)  Declarație privind infrastructura existentă, astfel cum este definită în Recomandarea 2011/622/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate (JO L 243, 21.9.2011, p. 23).


Top