Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0497

2014/497/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 iulie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Xylella fastidiosa (Well și Raju) [notificată cu numărul C(2014) 5082]

OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; abrogat prin 32015D0789

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj

25.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 219/56


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 23 iulie 2014

privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Xylella fastidiosa (Well și Raju)

[notificată cu numărul C(2014) 5082]

(2014/497/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 2014/87/UE (2) în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well și Raju) (denumit în continuare „organismul specificat”).

(2)

De la adoptarea acestei decizii, autoritățile italiene au efectuat investigații în zonele infectate și zonele din jurul acestora cu privire la prezența și natura organismului specificat. Rezultatele preliminare ale acestor investigații sunt suficiente pentru a permite adoptarea de măsuri mai precise.

(3)

Investigațiile autorităților italiene, precum și dovezile științifice și tehnice disponibile au confirmat faptul că plantele de Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., și Vinca L. sunt plante gazdă ale organismului specificat. Luând în considerare elementele de probă disponibile, este probabil ca plantele de Malva L., Portulaca L., Quercus L. și Sorghum L. să fie, de asemenea, plante gazdă ale organismului în cauză. Prin urmare, măsurile ar trebui să se aplice plantelor destinate plantării, altele decât semințele, de Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.și Sorghum L. (denumite în continuare „plante specificate”).

(4)

Este necesară stabilirea de condiții pentru introducerea în Uniune de plante specificate provenind din țări terțe în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent. Ar trebui adoptate cerințe specifice în ceea ce privește înregistrarea, supravegherea și statutul unităților de producție, precum și în ceea ce privește inspecțiile, eșantionarea, testarea și transportul plantelor specificate, pentru a se asigura că plantele introduse în Uniune sunt indemne de prezența organismului specificat.

(5)

Plantele specificate care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă demarcată sau care au circulat printr-o astfel de zonă sunt mai susceptibile decât alte plante de fi infectate cu organismul specificat. Circulația acestora ar trebui, prin urmare, să facă obiectul unor cerințe specifice. Aceste cerințe ar trebui să fie similare cu cerințele pentru plantele specificate introduse din țări terțe în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent.

(6)

Statele membre ar trebui să efectueze anchete anuale pentru depistarea prezenței organismului specificat pe teritoriul lor, în vederea prevenirii introducerii și răspândirii acestui organism.

(7)

Pentru a se asigura cât mai curând posibil măsuri de prevenire a prezenței organismului specificat, orice persoană care ia cunoștință de prezența organismului respectiv ar trebui să informeze statele membre cu privire la aceasta. În plus, pentru asigurarea unor acțiuni adecvate din partea părților interesate, statele membre ar trebui să informeze operatorii profesioniști în cauză cu privire la potențiala prezență a organismului specificat pe teritoriul lor și măsurile care urmează să fie luate.

(8)

Pentru a eradica organismul specificat și pentru a împiedica răspândirea acestuia, statele membre ar trebui să stabilească zone demarcate și să ia măsurile necesare. Aceste zone demarcate ar trebui să cuprindă o zonă contaminată și o zonă tampon. Lățimea zonei tampon trebuie să fie calculată ținând cont de riscul de răspândire a organismului specificat către alte zone.

(9)

În cazul în care stabilirea unei zone demarcate nu pare necesară pentru eliminarea organismului specificat, statul membru în cauză ar trebui să aibă posibilitatea să nu stabilească imediat o zonă demarcată. În acest caz, ar trebui ca organismul specificat să fie eliminat de pe plantele pe care a fost găsit inițial și să se efectueze o anchetă pentru a stabili dacă au fost infectate și alte plante.

(10)

Ar trebui stabilite măsuri specifice care să asigure eradicarea organismului specificat în zona în care s-a constatat că este prezent.

(11)

Din motive de claritate, Decizia de punere în aplicare 2014/87/UE ar trebui abrogată.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„plante specificate” înseamnă toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, de Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.și Sorghum L.;

(b)

„organism specificat” înseamnă Xylella fastidiosa (Well și Raju).

Articolul 2

Introducerea în Uniune a plantelor specificate originare din țări terțe în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent

Plantele specificate originare din țări terțe în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent pot fi introduse în Uniune numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

sunt conforme cu cerințele specifice pentru introducere, prevăzute în secțiunea 1 din anexa I;

(b)

la introducerea în Uniune au fost inspectate de către organismul oficial responsabil în conformitate cu secțiunea 2 din anexa I pentru prezența organismului specificat;

(c)

inspecția în conformitate cu secțiunea 2 din anexa I nu a constatat nici prezența organismului specificat, nici simptome ale acestuia.

Articolul 3

Circulația plantelor specificate în Uniune

Plantele specificate care au fost crescute cel puțin o perioadă din viață în zonele demarcate stabilite în conformitate cu articolul 7 sau care au circulat printr-o astfel de zonă pot fi deplasate către sau în cadrul altor zone decât cele infectate numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa II.

Articolul 4

Anchete privind organismul specificat

(1)   Statele membre efectuează anchete anuale în vederea stabilirii prezenței organismului specificat pe teritoriul lor la plantele specificate, precum și cu privire la alte posibile plante gazdă.

Aceste anchete trebuie să fie efectuate de organismul oficial responsabil sau sub supravegherea oficială a organismului oficial responsabil. Ele constau în examinări vizuale și, în cazul în care există suspiciuni privind contaminarea cu organismul specificat, prelevări de probe și testare. Anchetele se bazează pe principii tehnice și științifice solide și trebuie să fie efectuate la momentul potrivit în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului specificat.

Aceste anchete țin seama de datele științifice și tehnice disponibile, de biologia organismului specificat și vectorii săi, de prezența și biologia plantelor specificate sau a plantelor susceptibile de a fi plante gazdă ale organismului specificat, precum și de orice alte informații utile privind prezența organismului specificat.

(2)   Statele membre transmit rezultatele acestor anchete Comisiei și celorlalte state membre până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Articolul 5

Informații privind organismul specificat

(1)   În cazul în care orice persoană ia cunoștință de prezența organismului specificat sau are motive să suspecteze o asemenea prezență, persoana în cauză informează imediat organismul oficial responsabil.

Organismul oficial responsabil înregistrează imediat astfel de informații.

(2)   După caz, organismul oficial responsabil solicită persoana menționată la alineatul (1) să transmită organismului în cauză orice alte informații privind prezența organismului specificat care se află în posesia acesteia.

Articolul 6

Confirmarea prezenței

(1)   În cazul în care organismul oficial responsabil a fost informat cu privire la prezența sau prezența suspectată a organismului specificat pe baza anchetelor la care se face referire la articolul 4 alineatul (1) sau în conformitate cu articolul 5, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a confirma prezența respectivă.

(2)   În cazul în care prezența organismului specificat a fost confirmată într-o zonă în care prezența sa era anterior necunoscută, statul membru în cauză notifică Comisia și celelalte state membre cu privire la această prezență în termen de cinci zile lucrătoare de la confirmare.

Același lucru se aplică și în cazul confirmării oficiale a prezenței organismului specificat pe o specie de plantă care anterior nu era cunoscută ca fiind o plantă gazdă. Notificările respective sunt prezentate în scris.

(3)   Statele membre se asigură că operatorii profesioniști ale căror plante specificate pot fi afectate de organismul specificat sunt informați imediat cu privire la prezența organismului specificat pe teritoriul statului membru respectiv, iar aceștia au luat la cunoștință riscurile respective și măsurile care urmează să fie luate.

Articolul 7

Zonele demarcate

(1)   În cazul în care rezultatele anchetelor menționate la articolul 4 alineatul (1) indică prezența organismului specificat sau în cazul în care această prezență este confirmată în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), statul membru respectiv delimitează de îndată o zonă, denumită în continuare „zonă demarcată”.

(2)   Zona demarcată cuprinde o zonă în care a fost depistată prezența organismului specificat, denumită în continuare „zonă infectată”. Zona respectivă se definește în conformitate cu secțiunea 1 din anexa III. Zona demarcată cuprinde și o zonă situată în jurul zonei infectate, denumită în continuare „zona tampon”. Zona respectivă se definește în conformitate cu secțiunea 1 din anexa III.

(3)   Statele membre iau măsuri în zonele demarcate, în conformitate cu secțiunea 2 din anexa III.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), statul membru poate decide să nu stabilească imediat o zonă demarcată în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a)

există dovezi conform cărora organismul specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat;

(b)

există indicii conform cărora acele plante au fost infectate înainte de introducerea lor în zona în cauză;

(c)

nu au fost depistați vectori relevanți în vecinătatea acestor plante, oferind indicii suplimentare că nu a avut loc răspândirea ulterioară a organismului specificat.

În acest caz, statul membru efectuează o anchetă pentru a stabili dacă au fost infectate și alte plante decât cele pe care a fost depistat inițial. Pe baza acestei anchete, statul membru hotărăște dacă este necesară stabilirea unei zone demarcate. Statul membru în cauză transmite Comisiei și celorlalte state membre concluziile acestor anchete, precum și justificarea hotărârii de a nu stabili o zonă demarcată.

(5)   Statele membre stabilesc perioadele pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatul (3) și, după caz, pentru efectuarea anchetei menționate la alineatul (4).

Articolul 8

Raportarea măsurilor

(1)   În termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la articolul 6 alineatul (2) primul paragraf, statele membre raportează Comisiei și celorlalte state membre cu privire la măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), precum și cu privire la perioadele menționate la articolul 7 alineatul (5).

De asemenea, raportul trebuie să includă următoarele elemente:

(a)

informații privind poziția zonei demarcate și descrierea caracteristicilor sale care pot fi relevante pentru eradicarea și prevenirea răspândirii organismului specificat;

(b)

o hartă care să indice delimitarea zonei demarcate;

(c)

informații privind prezența organismului specificat și a vectorilor săi;

(d)

măsurile luate în vederea îndeplinirii cerințelor privind circulația plantelor specificate în interiorul Uniunii în conformitate cu articolul 3.

Raportul descrie dovezile și criteriile care stau la baza măsurilor.

(2)   Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre un raport care cuprinde o versiune actualizată a informațiilor menționate la alineatul (1).

Articolul 9

Abrogare

Decizia de punere în aplicare 2014/87/UE se abrogă.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/87/UE a Comisiei din 13 februarie 2014 în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well și Raju) (JO L 45, 15.2.2014, p. 29).


ANEXA I

CERINȚE PENTRU INTRODUCEREA PLANTELOR SPECIFICATE, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 2

SECȚIUNEA 1

Mențiuni care trebuie să fie incluse în certificat, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE

1.

Plantele specificate originare din țări terțe în care organismul specificat este cunoscut ca fiind prezent se introduc în Uniune doar în cazul în care sunt însoțite de un certificat fitosanitar, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE, care îndeplinește condițiile menționate la punctul 2 sau 3.

2.

Certificatul fitosanitar trebuie să includă în rubrica „Declarație suplimentară” o mențiune care atestă că plantele au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și situat într-o zonă indemnă de organisme dăunătoare stabilită de organizația respectivă, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare.

Numele zonei indemne de organisme dăunătoare trebuie să fie indicat la rubrica „loc de origine”.

3.

Certificatul fitosanitar include la rubrica „Declarație suplimentară” următoarele mențiuni:

(a)

plantele specificate au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție care îndeplinește următoarele condiții:

(i)

este stabilit faptul că este indemn de organismul specificat și vectorii săi în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(ii)

este înregistrat și supravegheat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine;

(iii)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(iv)

este supus unor tratamente fitosanitare corespunzătoare pentru a menține statutul de indemn de vectori ai organismului specificat;

(v)

este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale efectuate la momente corespunzătoare. În cursul inspecțiilor precedente nu au fost constatate simptome ale organismului specificat și nu au fost găsiți vectori ai organismului specificat sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea și a fost confirmată absența organismului specificat;

(b)

în imediata apropiere a locului de producție se aplică tratamente fitosanitare de combatere a vectorilor organismului specificat;

(c)

loturile de plante specificate au fost supuse la testarea anuală, pe baza eșantionării, iar prezența asimptomatică a organismului specificat a fost exclusă;

(d)

plantele specificate au fost transportate în afara sezonului de zbor a oricărui vector cunoscut al organismului specificat sau în containere sau ambalaje închise, care asigură faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți nu poate avea loc;

(e)

imediat înainte de export, loturile de plante specificate au făcut obiectul inspecției vizuale, prelevării de probe și testării oficiale, utilizând un plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % faptul că nivelul prezenței organismului specificat pe plantele specificate este mai mic de 1 % și vizează mai ales plantele care prezintă simptome suspecte ale prezenței acestui organism.

4.

Punctele 2 și 3 se aplică mutatis mutandis plantelor specificate care au fost crescute atât într-o zonă indemnă, cât și în afara zonelor indemne.

SECȚIUNEA 2

Inspecția

Plantele specificate se inspectează cu minuțiozitate de către organismul oficial responsabil la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu Directiva 2004/103/CE a Comisiei (1). Inspecția va lua forma unor inspecții vizuale și, în cazul în care se suspectează prezența organismului specificat, se efectuează eșantionarea și testarea fiecărui lot de plante specificate. Dimensiunea eșantioanelor trebuie să permită confirmarea cu o fiabilitate de 99 % a faptului că nivelul prezenței organismului specificat la plantele specificate este mai mic de 1 %.


(1)  Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste controale (JO L 313, 12.10.2004, p. 16).


ANEXA II

CONDIȚII PENTRU CIRCULAȚIA PLANTELOR SPECIFICATE ÎN INTERIORUL UNIUNII, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 3

1.

Plantele specificate care au fost crescute cel puțin o parte din perioada de viață într-o zonă demarcată se transportă către și în interiorul altor zone decât zonele infectate numai în cazul în care acestea sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu Directiva 92/105/CEE a Comisiei (1).

2.

Plantele specificate care au fost crescute cel puțin o parte din perioada de viață într-o zonă demarcată se transportă către și în interiorul altor zone decât zonele infectate numai în cazul în care, pe toată perioada în care s-au aflat în zona demarcată, îndeplinesc următoarele cerințe în plus față de cele de la punctul 1:

(a)

locul de producție din zona demarcată în care au fost crescute îndeplinește următoarele condiții:

(i)

este stabilit faptul că este indemn de organismul specificat;

(ii)

este înregistrat în conformitate cu Directiva 92/90/CEE a Comisiei (2);

(iii)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(iv)

este supus unor tratamente fitosanitare corespunzătoare pentru a menține statutul de indemn de vectori ai organismului specificat;

(v)

este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale efectuate la momente corespunzătoare. În cursul inspecțiilor precedente nu au fost constatate simptome ale organismului specificat și nu au fost găsiți vectori ai organismului specificat sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea și a fost confirmată absența organismului specificat;

(b)

eșantioane reprezentative din fiecare specie de plante specificate provenind de la fiecare loc de producție au fost supuse unei testări anuale, iar prezența asimptomatică a organismului specificat a fost exclusă;

(c)

în imediata apropiere a locului de producție se aplică tratamente fitosanitare de combatere a vectorilor organismului specificat.

3.

Transportul plantelor specificate prin sau în interiorul zonelor demarcate se efectuează în afara sezonului de zbor a oricărui vector cunoscut al organismului specificat sau în containere sau ambalaje închise, care asigură faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți nu poate avea loc.


(1)  Directiva 92/105/CEE a Comisiei din 3 decembrie 1992 de stabilire a unui grad de standardizare pentru pașapoartele fitosanitare utilizate pentru circulația anumitor plante, produse sau alte obiecte vegetale în cadrul Comunității și de stabilire a procedurilor detaliate de eliberare a acestor pașapoarte și a condițiilor și procedurilor detaliate de înlocuire (JO L 4, 8.1.1993, p. 22).

(2)  Directiva 92/90/CEE a Comisiei din 3 noiembrie 1992 de stabilire a anumitor obligații pentru producătorii și importatorii de plante, de produse vegetale sau de alte obiecte, precum și a modalității de înregistrare a acestora (JO L 344, 26.11.1992, p. 38).


ANEXA III

STABILIREA ZONELOR DEMARCATE ȘI A MĂSURILOR, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT LA ARTICOLUL 7

SECȚIUNEA 1

Stabilirea zonelor demarcate

1.

Zona infectată include toate plantele cunoscute ca fiind infectate cu organismul specificat, toate plantele care prezintă simptome care indică eventuale infecții cu acest organism și toate celelalte plante susceptibile de a fi infectate cu respectivul organism datorită proximității lor față de plantele infectate sau datorită unui loc de producție comun, dacă se cunoaște, cu plantele infectate sau cu plantele crescute din acestea.

2.

Zona tampon trebuie să aibă o lățime de cel puțin 2 000 m.

Lățimea zonei tampon poate fi redusă la cel puțin 1 000 m în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a)

plantele infectate au fost eliminate, împreună cu toate plantele care prezintă simptome care indică eventuale infecții cu organismul specificat și toate plantele care au fost identificate ca fiind susceptibile de a fi infectate. Eliminarea trebuie efectuată în așa fel încât să nu rămână niciun material din plantele eliminate;

(b)

s-a efectuat o anchetă de delimitare, care include testarea utilizând un plan de eșantionare care poate confirma cu o fiabilitate de 99 % faptul că nivelul prezenței pe plante a organismului specificat în limita a 2 000 m de la granița zonei infectate este mai mică de 0,1 %.

3.

Delimitarea exactă a zonelor trebuie să se bazeze pe principii științifice solide, pe biologia organismului specificat și a vectorilor săi, pe nivelul de infecție, pe prezența vectorilor și pe distribuția eventualelor plante gazdă în zona vizată.

4.

Dacă se confirmă prezența organismului specificat în afara zonei infectate, delimitarea zonei infectate și a zonei tampon se revizuiește și se modifică în mod corespunzător.

5.

În cazul în care într-o zonă demarcată, pe baza anchetelor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și a monitorizării prevăzute în secțiunea 2 litera (h) din prezenta anexă, organismul specificat nu este depistat pe o perioadă de 5 ani, demarcarea în cauză poate fi ridicată.

SECȚIUNEA 2

Măsurile care urmează să fie luate în zonele demarcate

În zonele demarcate, statele membre iau următoarele măsuri pentru a eradica organismul specificat:

(a)

de îndată ce acest lucru este posibil, elimină toate plantele infectate cu organismul specificat, precum și toate plantele care prezintă simptome care indică eventuale infecții cu acest organism și toate plantele care au fost identificate ca fiind susceptibile de a fi infectate. Eliminarea se efectuează în așa fel încât să nu rămână materiale provenite de la plantele eliminate și luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului specificat în cursul eliminării și după eliminare;

(b)

efectuează eșantionarea și testarea plantelor specificate, a plantelor din același gen cu plantele infectate și a oricăror alte plante care prezintă simptome de infecție cu organismul specificat pe o rază de 200 m în jurul plantelor infectate, utilizând un plan de eșantionare care poate confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței organismului specificat la plantele respective este sub 0,1 %;

(c)

distrug, la fața locului sau într-un loc apropiat din interiorul zonei demarcate, desemnat în acest scop, plante întregi, părți de plante sau lemn care pot contribui la răspândirea organismului specificat. Distrugerea se efectuează într-un mod adecvat, care să asigure faptul că organismul specificat nu este răspândit;

(d)

distrug, la fața locului sau într-un loc apropiat, orice material vegetal rezultat din tăierea plantelor specificate și a plantelor din același gen cu plantele infectate. Distrugerea se efectuează într-un mod adecvat, care să asigure faptul că organismul specificat nu este răspândit de vectorul său;

(e)

aplică tratamente fitosanitare adecvate plantelor specificate și plantelor care ar putea fi gazde pentru vectorii organismului specificat pentru a preveni răspândirea organismului specificat de către acești vectori;

(f)

efectuează trasabilitatea în amonte a originii infecției și trasabilitatea în aval a plantelor specificate asociate cu cazul de infecție în cauză, care ar fi putut fi deplasate înainte de stabilirea zonei demarcate. Autoritățile relevante din regiunea de destinație a acestor plante trebuie să fie informate cu privire la toate detaliile aferente unor astfel de deplasări pentru a permite examinarea plantelor și aplicarea unor măsuri corespunzătoare, după caz;

(g)

interzic plantarea plantelor specificate și a plantelor din același gen cu plantele infectate în locurile care nu sunt protejate împotriva vectorilor;

(h)

efectuează o monitorizare intensivă pentru depistarea prezenței organismului specificat prin inspecții care au loc cel puțin anual, în perioade adecvate, acordând o atenție deosebită zonei tampon, plantelor specificate și plantelor din același gen cu plantele infectate, inclusiv prin testare, în special a tuturor plantelor simptomatice. Numărul probelor trebuie indicat în raportul menționat la articolul 8;

(i)

efectuează activități de sensibilizare a opiniei publice cu privire la amenințarea reprezentată de organismul specificat și cu privire la măsurile adoptate pentru prevenirea introducerii și răspândirii sale în Uniune, inclusiv condițiile privind circulația plantelor specificate din zonele demarcate stabilite în conformitate cu articolul 7;

(j)

aplică, după caz, măsuri specifice de abordare a oricărei particularități sau complicații care ar putea în mod rezonabil împiedica, afecta sau întârzia eradicarea, în special cele legate de accesibilitatea și eradicarea corespunzătoare a tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, indiferent de locul în care se află, dacă sunt proprietate publică sau privată, sau de persoana fizica sau juridică responsabilă pentru acestea;

(k)

aplică orice alte măsuri care pot contribui la eradicarea organismului specificat, ținând seama de ISPM nr. 9 (1), și care aplică o abordare integrată în conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr. 14 (2).


(1)  Orientări pentru programele de eradicare a dăunătorilor — Standard de referință ISPM nr. 9 al Secretariatului Convenției internaționale de protecție a plantelor, Roma. Publicat: 15 decembrie 2011.

(2)  Utilizarea măsurilor integrate într-o abordare sistemică pentru gestionarea riscului dăunătorilor — Standard de referință ISPM nr. 14 al Secretariatului Convenției internaționale de protecție a plantelor, Roma. Publicat: 8 ianuarie 2014.


Top