EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0069

2014/69/UE: Decizia Comisiei din 6 februarie 2014 de autorizare a Suediei și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 559] Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 39, 8.2.2014, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/69(1)/oj

8.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/60


DECIZIA COMISIEI

din 6 februarie 2014

de autorizare a Suediei și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2014) 559]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/69/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 14 alineatul (6),

întrucât:

(1)

O serie de state membre au solicitat autorizarea de a aplica derogări de la normele comune de siguranță a aviației prevăzute în normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008. În conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din regulamentul respectiv, serviciile Comisiei au evaluat necesitatea derogărilor solicitate și nivelul de protecție care decurge din aplicarea acestora, pe baza recomandărilor din partea AESA. Comisia a concluzionat că modificările ar asigura un nivel de protecție echivalent cu cel atins prin aplicarea normelor comune de siguranță a aviației, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții. Evaluarea fiecărei derogări și condițiile aferente aplicării sale sunt descrise în anexe separate la prezenta decizie de autorizare a derogărilor respective.

(2)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, o derogare acordată unui stat membru se notifică tuturor statelor membre, care au la rândul lor dreptul de a o aplica. Prezenta decizie ar trebui așadar să se adreseze tuturor statelor membre. Descrierea fiecărei derogări și condițiile aferente acesteia ar trebui să fie de natură să permită altor state membre să aplice respectiva măsură atunci când sunt în aceeași situație, fără a necesita o nouă aprobare din partea Comisiei. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să notifice aplicarea derogărilor, întrucât acestea pot avea efecte în afara teritoriului lor.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Guvernele Suediei și Regatului Unit pot acorda aprobări care derogă de la anumite norme de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008, așa cum se specifică în anexele la prezenta decizie.

Articolul 2

Toate statele membre au dreptul de a aplica măsurile menționate la articolul 1, așa cum se specifică în anexele la prezenta decizie. Statele membre notifică aplicarea măsurilor respective Comisiei, agenției și autorităților aeronautice naționale.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 februarie 2014.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.


ANEXA I

Derogare de către Regatul Unit de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei  (1) în ceea ce privește privilegiile instructorilor de zbor sintetic (SFI)

1.   DESCRIEREA CERERII

Norma FCL905.SFI litera (a) din partea FCL prevede că privilegiile unui SFI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică de zbor sintetic pe categoria de aeronave relevantă pentru: „(a) eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei IR, cu condiția ca acesta să dețină sau să fi deținut o IR pe categoria de aeronave relevantă și să fi urmat un curs de pregătire IRI”.

Prin scrisoarea primită de Comisie în data de 27 noiembrie 2012, guvernul Regatului Unit a notificat Comisiei și AESA intenția sa de a deroga de la FCL905.SFI litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (Regulamentul privind personalul navigant), pe baza articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (Regulamentul de bază).

Regatul Unit a propus să se separe cerința referitoare la cursul de pregătire IRI și privilegiul de a asigura instruire pentru o IR inițială de celelalte cerințe aplicabile SFI și să se permită SFI care nu au urmat un curs de pregătire IRI să ofere cursuri de pregătire pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă.

2.   EVALUAREA CERERII

2.1.   Necesitate

În prezent, există un număr insuficient de instructori de zbor calificați să ofere cursurile de pregătire și un număr insuficient de cursuri IRI aprobate care să le permită potențialilor SFI să obțină calificarea. Autoritatea competentă din Regatul Unit a subliniat că cerința de a participa la un curs IRI creează o sarcină nedorită din cauza numărului insuficient de instructori de zbor. Această situație poate fi remediată permițându-le SFI care nu au finalizat cursul de pregătire IRI să ofere cursuri de pregătire pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă. Agenția a considerat că Regatul Unit a demonstrat suficient necesitatea de a deroga de la cerințele FCL.905.SFI.

2.2.   Echivalența nivelului de protecție

În formularea actuală a părții FCL, finalizarea cursului IRI este o cerință generală și se aplică tuturor privilegiilor de instruire ale SFI în ceea ce privește IR. Prin urmare, ea se aplică în egală măsură privilegiilor de a asigura instruire pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă și privilegiilor suplimentare de a asigura instruire pentru acordarea inițială a unei IR.

Regatul Unit a subliniat că derogarea propusă menține un nivel de protecție echivalent, deoarece ea ar reinstitui standardul JAR-FCL.

În plus, Regatul Unit a propus limitarea obligativității cursului IRI la privilegiul de a asigura instruire pentru o IR inițială și limitarea privilegiilor SFI care nu au urmat acest curs la pregătirea pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip, inclusiv a IR specifice pe tip de aeronavă. Pentru ca SFI să fie autorizat să asigure această pregătire fără a fi urmat în integralitate cursul de pregătire IRI, Regatul Unit a propus cerința ca SFI să fi promovat o verificare a competenței pentru tipul de aeronavă, inclusiv calificarea de zbor instrumental, în ultimele 12 luni. Un SFI cu această calificare care nu a participat la întregul curs IRI nu poate asigura instruire pentru eliberarea inițială a unei calificări de zbor instrumental sau pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de zbor instrumental care nu este asociată cu revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip.

După examinarea cererii modificate de derogare, agenția a concluzionat că afirmația Regatului Unit conform căreia privilegiile SFI au fost modificate în partea FCL în comparație cu JAR-FCL este corectă. Noua cerință care le impune SFI să participe la un curs IRI dacă vor desfășura o instruire practică de zbor pentru IR a fost inclusă ca o condiție suplimentară deoarece a fost considerată necesară pentru extinderea privilegiilor.

Agenția a fost de acord cu evaluarea Regatului Unit conform căreia derogarea propusă asigură un nivel de protecție echivalent cu cel atins prin aplicarea părții FCL, deoarece ea nu va permite acestui grup specific de SFI să asigure pregătire pentru reînnoirea și revalidarea unei IR generale fără să fi participat la un curs IRI, ci doar pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă.

3.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Prin derogare de la FCL.905.SFI litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regatul Unit poate permite SFI să ofere cursuri de pregătire pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă fără să fi urmat cursul de pregătire IRI.

4.   CONDIȚII CARE ÎNSOȚESC APLICAREA DEROGĂRII

Un SFI cu această calificare nu poate să asigure pregătire pentru reînnoirea și revalidarea unei IR generale fără să fi participat la un curs IRI.

5.   APLICABILITATEA GENERALĂ A DEROGĂRII

Toate statele membre pot aplica această derogare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor descrise la punctul 4.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).


ANEXA II

Derogare de către Regatul Unit de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește privilegiile examinatorilor de zbor sintetic (SFE)

1.   DESCRIEREA CERERII

Norma FCL.1005.SFE litera (a) alineatul (2) prevede că privilegiile unui SFE pe avioane sau aeronave cu decolare-aterizare verticală constau în dreptul acestuia de a desfășura pe un FFS: (…) verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea IR, cu condiția ca SFE să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.1010.SFE pentru categoria de aeronave aplicabilă.

Prin scrisoarea primită de Comisie în data de 27 noiembrie 2012, guvernul Regatului Unit a notificat Comisiei și AESA intenția sa de a deroga de la FCL.1005.SFE litera (a) alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (Regulamentul privind personalul navigant), pe baza articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (Regulamentul de bază).

Regatul Unit a propus crearea unei noi categorii de SFE cu privilegii constând în examinarea pentru revalidarea și reînnoirea unei IR în asociere cu o calificare de tip, prin separarea cerinței referitoare la IRI/IRE de celelalte cerințe aplicabile SFE și limitarea privilegiilor la revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip, inclusiv a IR specifice pe tip de aeronavă.

2.   EVALUAREA CERERII

2.1.   Necesitate

În prezent nu există suficiente cursuri aprobate care să le permită potențialilor SFE să obțină calificarea. Regatul Unit a subliniat că această cerință va crea o sarcină nedorită, declarând că în prezent nu există resurse cu o pregătire adecvată. Această situație poate fi remediată permițându-le SFE care nu au îndeplinit cerințele aplicabile IRE să efectueze verificări ale competenței pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă. Agenția a considerat că Regatul Unit a demonstrat suficient necesitatea de a deroga de la cerințele FCL.1005.SFE.

2.2.   Echivalența nivelului de protecție

Regatul Unit a justificat derogarea propusă prin trimitere la cerința JAR-FCL echivalentă și prin identificarea unei modificări în ceea ce privește privilegiile acestei categorii de examinatori și condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitant. Regatul Unit a subliniat că în cadrul sistemului JAR, numeroase autorități naționale permit examinatorilor de zbor sintetic (SFE) să efectueze examinări pentru revalidarea sau reînnoirea privilegiilor de zbor instrumental care sunt asociate calificării de tip, și anume, revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip combinate cu calificarea de zbor instrumental (IR) specifică pe tip de aeronavă. SFE nu li se permite să efectueze examinări pentru IR generală, care nu este specifică unui tip de aeronavă, sau pentru acordarea inițială a privilegiilor IR specifice pe tip de aeronavă.

Regatul Unit a subliniat totodată că, ținând cont de privilegiile sporite ale SFE, partea FCL impune SFE obligația de a fi îndeplinit cerințele aplicabile unui examinator de calificare de zbor instrumental (IRE), inclusiv cerința de a deține un certificat de instructor pentru calificare de zbor instrumental (IRI). În formularea actuală a părții FCL, această cerință este o condiție prealabilă generală și se aplică așadar tuturor privilegiilor de examinare IR ale SFE. Ea se aplică privilegiilor pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă și noilor privilegii de a desfășura examinări pentru acordarea inițială a unei IR.

Regatul Unit a subliniat că derogarea propusă menține un nivel de protecție echivalent deoarece ea ar reinstitui standardul JAR-FCL.

În urma examinării cererii de derogare, agenția a concluzionat că afirmația Regatului Unit conform căreia cerința FCL.1005.SFE nu conține de fapt niciun privilegiu al SFE constând în desfășurarea unui test de îndemânare pentru eliberarea inițială a unei IR pe un FFS, fiind limitată la revalidarea și reînnoirea IR [a se vedea litera (a) alineatul (2)] este corectă. În plus, Regatul Unit a afirmat în mod corect că, în temeiul JAR-FCL, privilegiul SFE permite desfășurarea de verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea IR. Regatul Unit a afirmat de asemenea, pe bună dreptate, că în temeiul JAR-FCL, SFE nu are obligația de a îndeplini și cerințele aplicabile IRE/IRI. Este adevărat că privilegiile SFE au fost modificate față de JAR-FCL.

Pentru a include privilegiul de a desfășura examinări pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip combinate cu o IR fără a îndeplini cerințele aplicabile IRE, Regatul Unit a propus cerința ca SFE să fi promovat o verificare a competenței pentru tipul de aeronavă, inclusiv calificarea de zbor instrumental, în ultimele 12 luni. Un SFE cu această calificare nu poate desfășura examinări pentru eliberarea inițială a unei calificări de zbor instrumental sau pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de zbor instrumental care nu este asociată cu revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip.

Pe baza analizei efectuate, agenția a fost de acord cu evaluarea Regatului Unit conform căreia derogarea propusă asigură un nivel de protecție echivalent cu cel atins prin aplicarea părții FCL, deoarece ea nu va permite acestui grup specific de SFE să desfășoare examinări pentru reînnoirea și revalidarea unei IR fără să fi participat la un curs IRI, dar le va oferi privilegiul de a desfășura examinări pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă.

3.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Prin derogare de la FCL.1005.SFE litera (a) alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regatul Unit poate permite SFE să efectueze verificări ale competenței pentru revalidarea și reînnoirea IR specifice pe tip de aeronavă fără să fi îndeplinit cerințele aplicabile unui examinator de calificare de zbor instrumental (IRE), inclusiv cerința de a deține un certificat de instructor pentru calificare de zbor instrumental (IRI).

4.   CONDIȚII CARE ÎNSOȚESC APLICAREA DEROGĂRII

Un SFE cu această calificare nu poate desfășura examinări pentru eliberarea inițială a unei calificări de zbor instrumental sau pentru revalidarea sau reînnoirea unei calificări de zbor instrumental care nu este asociată cu revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip.

5.   APLICABILITATEA GENERALĂ A DEROGĂRII

Toate statele membre pot aplica această derogare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor descrise la punctul 4.


ANEXA III

Derogare de către Regatul Unit de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește privilegiile limitate ale instructorilor de zbor sintetic (SFI) și mijloacele de înlăturare a restricțiilor respective

1.   DESCRIEREA CERERII

Norma FCL.910.SFI litera (b) prevede că pentru extinderea privilegiilor SFI la simulatoare reprezentând alte tipuri de aeronave, SFI trebuie să fie examinat de un examinator pentru calificare de tip (TRE). Partea FCL nu permite unui SFE care este calificat pe tipul de aeronavă să desfășoare testul pentru adăugarea unui nou tip la privilegiile SFI.

Prin scrisoarea primită în data de 27 noiembrie 2012, guvernul Regatului Unit a notificat Comisiei și AESA intenția sa de a deroga de la FCL910.SFI litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (Regulamentul privind personalul navigant), pe baza articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (Regulamentul de bază).

Regatul Unit a solicitat această derogare pentru a extinde privilegiile SFE, permițându-le acestora nu numai să desfășoare teste pentru eliberarea inițială a certificatului de SFI, ci și să testeze SFI pentru orice alt tip de aeronavă.

2.   EVALUAREA CERERII

2.1.   Necesitate

Este necesar să se extindă privilegiile SFE, permițându-le acestora nu numai să desfășoare teste pentru eliberarea inițială a certificatului de SFI, ci și să testeze SFI pentru orice alt tip de aeronavă întrucât, în caz contrar, sectorul va avea de suportat o sarcină inutilă din cauza lipsei de personal calificat. Agenția a fost de acord cu justificarea oferită de Regatul Unit cu privire la necesitatea de a acorda această derogare.

2.2.   Echivalența nivelului de protecție

Regatul Unit a justificat derogarea propusă declarând că această extindere a privilegiilor nu va avea niciun efect negativ asupra nivelului de protecție.

Pe baza analizei efectuate, agenția a fost de acord cu evaluarea Regatului Unit conform căreia derogarea propusă menține un nivel de protecție echivalent, deoarece partea FCL permite deja SFE să testeze SFI pentru tipul de aeronavă inclus în eliberarea inițială a certificatului de SFI.

3.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Regatul Unit poate deroga de la FCL.910.SFI litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 pentru a extinde privilegiile SFE, permițându-le acestora nu numai să desfășoare teste pentru eliberarea inițială a certificatului de SFI, ci și să testeze SFI pentru alte tipuri de aeronave.

4.   CONDIȚII CARE ÎNSOȚESC APLICAREA DEROGĂRII

Privilegiile SFI se pot extinde la alte FSTD reprezentând alte tipuri ale aceleiași categorii de aeronave dacă titularul:

a urmat în mod satisfăcător conținutul referitor la simulator al cursului relevant pentru calificarea de tip; și

a desfășurat, în cadrul unui curs complet pentru calificare de tip, cel puțin 3 ore de instruire practică legată de sarcinile unui SFI pe tipul aplicabil sub supravegherea și spre satisfacția unui TRE sau a unui SFE calificat în acest scop.

5.   APLICABILITATEA GENERALĂ A DEROGĂRII

Toate statele membre pot aplica această derogare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor descrise la punctul 4.


ANEXA IV

Derogare de către Regatul Unit de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește privilegiile și condițiile aplicabile instructorilor de zbor sintetic (SFI)

1.   DESCRIEREA CERERII

Norma FCL.905.SFI din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei stabilește privilegiile unui instructor de zbor sintetic (SFI) și nu îi permite acestuia să asigure instruire pentru solicitanții de certificat de SFI. Partea FCL oferă privilegiul de a asigura această instruire numai titularilor unui certificat de instructor pentru calificare de tip (TRI), cu condiția ca aceștia să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca TRI [FCL905.TRI litera (b)].

Prin scrisoarea din data de 27 noiembrie 2012, guvernul Regatului Unit a notificat Comisiei și AESA intenția sa de a deroga de la această prevedere din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (Regulamentul privind personalul navigant), pe baza articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

Regatul Unit a propus să se acorde titularilor unui certificat de SFI privilegiul de a asigura instruire pentru solicitanții unui certificat de SFI fără a îndeplini cerința de a avea cel puțin 3 ani de experiență ca TRI.

2.   EVALUAREA CERERII

2.1.   Necesitate

Regatul Unit a declarat că, potrivit interpretării pe care a dat-o în trecut reglementărilor JAR-FCL, acestea permiteau SFI să ofere cursuri SFI după finalizarea unui curs specific de formatori urmat de o evaluare a competențelor. Regatul Unit a mai declarat că, odată cu punerea în aplicare a părții FCL și introducerea unei formulări mai specifice, privilegiul de a asigura pregătire pentru solicitanții unui certificat de SFI se acordă numai instructorilor pentru calificare de tip (TRI) cu 3 ani de experiență ca TRI. În Regatul Unit, numeroși SFI certificați de Regatul Unit și care asigură pregătire pentru solicitanții unui certificat de SFI nu pot îndeplini cerința de a deveni un TRI cu 3 ani de experiență. Prin urmare, ei nu vor putea continua să desfășoare activitatea de formatori pentru cursurile SFI. Regatul Unit a mai precizat că mulți dintre SFI actuali nu ar mai putea să îndeplinească cerințele aplicabile TRI din motive medicale.

Regatul Unit a concluzionat, pe baza evaluării situației efective, că există un număr insuficient de TRI pentru a instrui un număr suficient de solicitanți ai unui certificat de SFI și pentru a satisface necesitățile de instruire ale sectorului. Ca atare, va exista un deficit de instructori calificați să asigure această instruire, ceea ce ar perturba semnificativ instruirea piloților, în special în domeniul aeronavelor de afaceri/ale întreprinderilor. Prin urmare, este necesar să se acorde SFI care nu îndeplinesc cerința de a avea cel puțin 3 ani de experiență ca TRI privilegiul de a asigura instruire pentru solicitanții unui certificat de SFI. Agenția a fost de acord cu justificarea oferită de Regatul Unit cu privire la necesitatea acestei derogări.

2.2.   Echivalența nivelului de protecție

Regatul Unit a identificat în plus o contradicție în partea FCL, dat fiind că examinatorul de zbor sintetic (SFE), care trebuie să dețină un certificat de SFI, va avea privilegiul de a desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui certificat de SFI, dar, în același timp, nu va avea dreptul de a asigura instruire pentru acești SFI. Faptul că un SFE, care este totodată SFI, nu poate asigura instruire unui pilot pentru a deveni SFI, dar poate examina SFI, este identificat ca o incoerență în partea FCL, deoarece toți examinatorii, în sistemul părții FCL, au privilegiul de a asigura instruire pentru certificatele, calificările și licențele pentru care sunt autorizați să desfășoare examinări.

Partea FCL reflectă sistemul JAR-FCL, în care instruirea solicitanților de certificate de SFI trebuia să fie efectuată numai de către un TRI. După analizarea propunerilor privind modul în care Regatul Unit intenționează să acorde SFI calificarea pentru această sarcină, agenția a fost de acord cu evaluarea Regatului Unit conform căreia derogarea propusă asigură un nivel de protecție echivalent cu cel atins prin aplicarea părții FCL, în mod concret datorită cerințelor suplimentare în materie de pregătire și verificare propuse de Regatul Unit.

Trebuie subliniat totuși că Regatul Unit prevede acest curs specific de formatori și pentru TRI care doresc să asigure această pregătire. Dat fiind că partea FCL prevede deja acest privilegiu pentru TRI care doresc să asigure instruire pentru obținerea certificatului de SFI dacă îndeplinesc cerința privind experiența de 3 ani, acest curs specific pentru formatori nu este obligatoriu pentru TRI. Aceste cursuri ar trebui așadar să fie disponibile numai pentru SFI.

3.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Prin derogare de la FCL.905.SFI, Regatul Unit poate să acorde SFI care nu îndeplinesc cerința de a avea cel puțin 3 ani de experiență ca TRI privilegiul de a asigura instruire pentru solicitanții unui certificat de SFI.

4.   CONDIȚII CARE ÎNSOȚESC APLICAREA DEROGĂRII

SFI în cauză trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în domeniul instruirii ca SFI, să urmeze un curs specific de formatori SFI de 2 zile asigurat de un formator SFI și să promoveze o evaluare a competenței.

5.   APLICABILITATEA GENERALĂ A DEROGĂRII

Toate statele membre pot aplica această derogare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor aferente.


ANEXA V

Derogare de către Regatul Unit de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește revalidarea și reînnoirea unei calificări de zbor instrumental (IR)

1.   DESCRIEREA CERERII

Norma FCL.625 literele (c) și (d) din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 prevede:

(c)   Reînnoire. Dacă o IR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanții trebuie:

1.

să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor în cadrul unei ATO pentru a atinge nivelul de competență necesar promovării elementului instrumental al testului de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte; și

2.

să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pe categoria de aeronave relevantă.

(d)   Dacă IR nu s-a revalidat sau nu s-a reînnoit în ultimii 7 ani, este necesar ca titularul să promoveze din nou examenul teoretic și testul de îndemânare IR.”

Prin scrisoarea din data de 18 martie 2013, guvernul Regatului Unit a notificat Comisiei și AESA intenția sa de a deroga de la această prevedere din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, pe baza articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

2.   EVALUAREA CERERII

2.1.   Necesitate

Este necesar să se permită titularilor de licențe eliberate în conformitate cu partea FCL care dețin o IR conformă cu normele OACI pe o licență dintr-o țară terță să își mențină privilegiile fără a fi nevoie să susțină din nou examenele teoretice. Regulamentul privind personalul navigant nu tratează această situație, fapt care creează o sarcină inutilă pentru titularii de licențe.

2.2.   Echivalența nivelului de protecție

Regatul Unit consideră că cerințele FCL.625 litera (d) au fost create pentru cazul în care un titular de licență nu mai efectuează zboruri în conformitate cu regulile de zbor instrumental (IFR) timp de 7 ani. Regula nu ia în considerare posibilitatea ca titularul licenței să fi efectuat zboruri în condiții IFR cu o IR pe o licență dintr-o țară terță în cursul perioadei de 7 ani, care a fost reînnoită în perioada respectivă și care este așadar valabilă.

În urma examinării cererii de derogare, agenția a fost de acord cu Regatul Unit că este disproporționat să se ceară unui pilot care deține o IR în vigoare sau expirată de curând, conformă cu anexa 1 a OACI, eliberată de o țară terță, să susțină din nou examenele teoretice necesare pentru a obține reînnoirea unei IR europene care a expirat de mai mult de 7 ani, altfel spus, nu este adecvat să se aplice aceleași cerințe unui pilot care are o experiență recentă de zbor în condiții IFR și unui pilot care nu a efectuat zboruri în condiții IFR timp de peste 7 ani.

Agenția este de acord cu raționamentul prezentat de Regatul Unit. Regula nu ia în considerare posibilitatea ca titularul licenței să fi efectuat zboruri în condiții IFR cu o IR pe o licență dintr-o țară terță în cursul perioadei de 7 ani, care a fost reînnoită în perioada respectivă și care este așadar valabilă. Derogarea propusă ar viza titularii de licențe eliberate în conformitate cu partea FCL care includ IR conformă cu normele OACI. Dacă, după o anumită perioadă de timp, piloții respectivi încetează să efectueze zboruri pe baza licenței respective, dar continuă să efectueze zboruri pe baza unei licențe dintr-o țară terță conformă normelor OACI care include o IR și solicită apoi reînnoirea IR pe licența europeană, aceștia ar trebui să îndeplinească numai criteriile de revalidare prevăzute în FCL.625 litera (b) pe baza IR în vigoare și valabile din țara terță. Aceasta înseamnă că titularul calificării trebuie să promoveze verificarea competenței, dar nu va mai fi nevoit să urmeze o pregătire sau să susțină din nou examenele teoretice. În cazul unui pilot care deține o IR dintr-o țară terță care nu mai este valabilă, dar a fost revalidată sau reînnoită în ultimii 7 ani, titularul calificării trebuie să îndeplinească cerințele în materie de reînnoire prevăzute în FCL.625 litera (c), dar nu va mai fi nevoit să susțină din nou examenele teoretice. Agenția consideră că în acest mod se asigură un nivel de siguranță echivalent cu cel prevăzut în partea FCL.

3.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Prin derogare de la norma FCL.625 literele (c) și (d) din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regatul Unit poate permite titularilor de licențe eliberate în conformitate cu partea FCL să își mențină privilegiile aferente unei IR pe o licență dintr-o țară terță, fără a mai fi nevoiți să susțină din nou examenele teoretice.

4.   CONDIȚII CARE ÎNSOȚESC APLICAREA DEROGĂRII

Această derogare se aplică titularilor de licențe eliberate în conformitate cu partea FCL, cu condiția ca IR de pe o licență dintr-o țară terță să fie conformă cu normele OACI.

5.   APLICABILITATEA GENERALĂ A DEROGĂRII

Toate statele membre pot aplica această derogare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor descrise la punctul 4.


ANEXA VI

Derogare de către Suedia de la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei  (1) în ceea ce privește dispozițiile existente referitoare la eliberarea certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele importate

1.   DESCRIEREA CERERII

În conformitate cu punctul 21A.174 litera (b) punctul 3 subpunctul (ii) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, fiecare cerere pentru un certificat de navigabilitate pentru o aeronavă importată dintr-o țară terță trebuie să includă o declarație din partea autorității competente a statului în care este sau a fost înmatriculată aeronava, care să reflecte starea de navigabilitate a aeronavei în registrul său, în momentul transferului.

Prin scrisoarea din 24 ianuarie 2011, Agenția suedeză a Transporturilor a informat Comisia și AESA cu privire la intenția sa de a deroga de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (2) [abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 748/2012] și de a renunța la cerința de a include o astfel de declarație.

2.   EVALUAREA CERERII

2.1.   Necesitate

Suedia a constatat că este necesar să deroge de la această regulă, deoarece în anumite cazuri o astfel de declarație nu este disponibilă și nu poate fi obținută.

2.2.   Echivalența nivelului de protecție

Intenția cerinței referitoare la declarația din partea autorității competente a statului în care este sau a fost înmatriculată aeronava, care să reflecte starea de navigabilitate a aeronavei în registrul său în momentul transferului, atunci când o aeronavă este importată într-un stat membru al AESA, este de a permite statului importator să verifice dacă aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat în baza unui certificat de tip al AESA, că orice certificat de tip suplimentar și orice schimbare sau reparație au fost aprobate în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și că dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea au fost implementate.

Măsura propusă de guvernul suedez de a renunța la cerința includerii unei astfel de declarații poate asigura un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut de dispozițiile pertinente de punere în aplicare din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 referitoare la documentele necesare pentru eliberarea unui certificat de navigabilitate pentru o aeronavă folosită importată dintr-un stat din afara UE, cu condiția utilizării altor mijloace pentru a obține garanțiile necesare. Aceste mijloace sunt descrise la punctul 4

3.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Suedia poate accepta cereri pentru un certificat de navigabilitate pentru o aeronavă importată dintr-o țară terță, fără o declarație din partea autorității competente a statului în care este sau a fost înmatriculată aeronava, care să reflecte starea de navigabilitate a aeronavei în registrul său, în momentul transferului.

Această derogare se aplică până la adoptarea și punerea în aplicare a unei modificări a subpărții H (Certificate de navigabilitate și certificate de navigabilitate restrictive) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 pentru soluționarea acestei probleme, în cadrul mandatului de reglementare RMT.0020.

4.   CONDIȚII CARE ÎNSOȚESC APLICAREA DEROGĂRII

Autoritatea competentă examinează documentația aeronavei și inspectează aeronava pentru a verifica dacă:

înregistrările istorice ale aeronavei sunt complete și suficiente pentru a stabili standardul de producție și modificare;

aeronava a fost produsă în conformitate cu proiectul de tip care a stat la baza certificatului de tip al AESA. În acest scop, înregistrările istorice trebuie să includă o copie a primului certificat de navigabilitate sau certificat de export emis pentru noua aeronavă. Alternativ, solicitantul certificatului de navigabilitate poate obține o declarație de la titularul certificatului de tip aprobată de statul de proiectare în ceea ce privește statutul de producție;

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat în baza unui certificat de tip;

orice certificat de tip suplimentar și orice schimbare sau reparație au fost aprobate în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

au fost implementate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea.

În fine, autoritatea competentă stabilește dacă rezultatele anchetei sale sunt în concordanță cu rezultatele anchetei organizației care efectuează examinarea navigabilității în conformitate cu anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei (3).

5.   APLICABILITATEA GENERALĂ A DEROGĂRII

Toate statele membre pot aplica această derogare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor descrise la punctul 4.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (JO L 243, 27.9.2003, p. 6).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 315, 28.11.2003, p. 1).


Top