EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Decizia (UE) 2015/433 a Băncii Centrale Europene din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 70/58


DECIZIA (UE) 2015/433 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 decembrie 2014

privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (1), în special articolul 9a,

întrucât:

(1)

Prin instituirea unui Comitet de etică al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Comitetul de etică”), Consiliul guvernatorilor urmărește să consolideze normele de etică deja existente și să îmbunătățească guvernanța corporativă la nivelul Băncii Centrale Europene (BCE), al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), al Eurosistemului și al Mecanismului unic de supraveghere (MUS).

(2)

În ultimii ani, gradul de cunoaștere de către public a guvernanței corporative și normelor de etică a crescut. După instituirea MUS, aspectele legate de guvernanță au dobândit o semnificație mai mare pentru BCE. Nivelul ridicat al cunoașterii și al supravegherii de către public impune ca BCE să instituie și să respecte cu strictețe norme de etică avansate, care să protejeze integritatea BCE și să asigure evitarea riscurilor reputaționale.

(3)

Normele de etică destinate membrilor organelor implicate în procesele decizionale din cadrul BCE (denumiți în continuare „destinatarii”) ar trebui să se întemeieze pe principiile care se aplică personalului BCE și ar trebui să fie proporționale cu responsabilitățile destinatarilor respectivi. În consecință, diversele norme care constituie cadrul de etică al BCE, respectiv Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (2), Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv (3), Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere și Regulamentul BCE privind personalul, ar trebui să fie interpretate în mod consecvent.

(4)

Normele de etică trebuie să fie susținute de o monitorizare funcțională și de mecanisme și proceduri de raportare prin care să se realizeze o punere în aplicare adecvată și consecventă, în cadrul căreia Comitetul de etică va avea un rol esențial.

(5)

Pentru a se asigura interoperabilitatea eficientă între aspectele normelor de etică care sunt legate în principal de punerea în aplicare din punct de vedere operațional și cele care sunt legate în principal de elemente care au o natură instituțională și organizațională, ar trebui ca cel puțin unul dintre membrii Comitetului de audit al BCE (denumit în continuare „Comitetul de audit”) să fie și membru al Comitetului de etică.

(6)

Comitetul de etică ar trebui să includă un membru extern al Comitetului de audit. Membrii externi ai Comitetului de audit sunt selectați dintre înalți funcționari publici cu experiență în activitatea băncilor centrale.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituire și componență

(1)   Prin prezenta decizie se instituie un Comitet de etică.

(2)   Comitetul de etică este alcătuit din trei membri externi, dintre care cel puțin unul este membru extern al Comitetului de audit.

(3)   Membrii Comitetului de etică sunt persoane de înaltă reputație din statele membre, a căror independență este mai presus de orice îndoială și care dețin cunoștințe solide cu privire la obiectivele, misiunile și guvernanța BCE, SEBC, Eurosistemului și MUS. Aceștia nu fac parte din personalul actual al BCE și nu sunt membri actuali ai organelor implicate în procesele decizionale din cadrul BCE, al băncilor centrale naționale sau al autorităților naționale competente, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (4).

Articolul 2

Desemnarea membrilor

(1)   Consiliul guvernatorilor desemnează membrii Comitetului de etică.

(2)   Comitetul de etică își alege președintele.

(3)   Mandatul membrilor Comitetului de etică este de trei ani și poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul membrilor Comitetului de etică care sunt și membri ai Comitetului de audit expiră în cazul în care aceștia nu mai sunt membri ai Comitetului de audit al BCE.

(4)   Membrii Comitetului de etică respectă cele mai înalte standarde de conduită etică. Aceștia trebuie să acționeze în mod onest, independent, imparțial, discret, să nu urmărească realizarea propriilor interese și să evite orice situații susceptibile de a da naștere unui conflict de interese personal. Aceștia trebuie să fie conștienți de importanța propriilor îndatoriri și responsabilități. Membrii Comitetului de etică nu participă la deliberări în situația unui conflict de interese personal perceput sau potențial. Aceștia sunt supuși cerințelor privind păstrarea secretului profesional menționate la articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene chiar și după încetarea mandatului.

(5)   Membrii Comitetului de etică au dreptul la o remunerație care constă într-un onorariu anual și retribuția pe ora de muncă prestată efectiv. Cuantumul acestei remunerații este stabilit de Consiliul guvernatorilor.

Articolul 3

Funcționare

(1)   Comitetul de etică stabilește datele ședințelor sale, la propunerea președintelui. De asemenea, președintele poate convoca ședințe ale Comitetului de etică ori de câte ori consideră necesar.

(2)   La cererea oricărui membru și cu acordul președintelui, ședințele pot avea loc și prin intermediul unei teleconferințe, iar deliberările se pot desfășura și prin intermediul unei proceduri scrise.

(3)   Membrii Comitetului de etică trebuie să participe personal la fiecare ședință. Participarea la ședințe este permisă numai membrilor și secretarului Comitetului de etică. Cu toate acestea, în cazul în care consideră necesar, Comitetul de etică poate invita alte persoane să participe la ședințele sale.

(4)   Comitetul executiv desemnează un membru al personalului care să exercite funcția de secretar al Comitetului de etică.

(5)   Comitetul de etică are acces la membrii conducerii și ai personalului, precum și la documentele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.

Articolul 4

Atribuții

(1)   Atunci când este prevăzut explicit de acte juridice adoptate de BCE sau de norme de etică adoptate de organele implicate în procesele decizionale, Comitetul de etică oferă recomandări privind chestiuni de etică, pe baza unor solicitări individuale.

(2)   Comitetul de etică preia atribuțiile alocate Consilierului pe probleme de etică desemnat în temeiul Codului de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor și atribuțiile responsabilului cu probleme de etică al BCE prevăzute de Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv.

(3)   În scopul susținerii Comitetului de audit în evaluarea caracterului adecvat general al cadrului de asigurare a conformității din BCE, SEBC, Eurosistem și MUS, și în evaluarea caracterului efectiv al proceselor pentru monitorizarea conformării, Comitetul de etică transmite Comitetului de audit un raport cu privire la recomandările pe care le-a făcut și măsura în care acestea au fost puse în aplicare.

(4)   Comitetul de etică prezintă anual Consiliului guvernatorilor un raport cu privire la activitatea sa. În plus, Comitetul de etică prezintă Consiliului guvernatorilor un raport ori de câte ori apreciază necesar și/sau este necesar pentru a se descărca de sarcini.

(5)   Pe lângă atribuțiile prevăzute la acest articol, Comitetul de etică poate desfășura alte activități legate de mandatul său, la solicitarea Consiliului guvernatorilor.

Articolul 5

Informații privind punerea în aplicare a recomandărilor

Destinatarii recomandărilor Comitetului de etică informează acest comitet cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor pe care acesta le-a făcut.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 decembrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(2)  JO C 123, 24.5.2002, p. 9.

(3)  JO C 104, 23.4.2010, p. 8.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).


Top