EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 17 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale Băncii Centrale Europene (BCE/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/57


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 septembrie 2014

privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale Băncii Centrale Europene

(BCE/2014/39)

(2014/723/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 25 alineatele (1), (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare „Regulamentul privind MUS”) instituie Mecanismul unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale competente (ANC) din statele membre participante.

(2)

Articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu ar trebui să interfereze cu atribuțiile sale legate de politica monetară și nici să fie determinate de acestea din urmă. Totodată, aceste atribuții de supraveghere nu ar trebui să interfereze cu atribuțiile BCE referitoare la Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) sau cu orice alte atribuții. BCE trebuie să raporteze Parlamentului European și Consiliului în legătură cu modul în care s-a conformat acestei dispoziții. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu impietează asupra monitorizării pe bază continuă a solvabilității contrapărților sale în contextul punerii în aplicare a politicii monetare. În plus, personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere ar trebui separat din punct de vedere organizațional de personalul implicat în îndeplinirea altor atribuții conferite BCE și ar trebui să facă obiectul unei raportări ierarhice separate.

(3)

Articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE, în sensul articolului 25 alineatele (1) și (2), să adopte și să publice toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional și schimbul de informații între cele două domenii funcționale.

(4)

Articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să asigure funcționarea complet diferențiată a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile monetare și, respectiv, de supraveghere. O astfel de diferențiere cuprinde o separare strictă a reuniunilor și ordinilor de zi.

(5)

Pentru a asigura separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere, articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să instituie un grup de mediere pentru a soluționa diferențele de opinii exprimate de autoritățile competente din statele membre participante vizate cu privire la o anumită obiecție a Consiliului guvernatorilor la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere. Acesta va include câte un membru din partea fiecărui stat membru participant, ales de fiecare stat membru dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere. Deciziile sale se adoptă cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la câte un vot. BCE este obligată să adopte și să publice un regulament de instituire a grupului de mediere și regulamentul de procedură al acestuia; în acest context, BCE a adoptat Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/26) (2).

(6)

Regulamentul de procedură al BCE a fost modificat (3) pentru a adapta organizarea internă a BCE și a organelor de decizie ale acesteia la noile cerințe care decurg din Regulamentul privind MUS și pentru a clarifica interacțiunile dintre organismele implicate în procesul de pregătire și adoptare a deciziilor în materie de supraveghere.

(7)

Articolele 13g-13j din Regulamentul de procedură al BCE oferă detalii privind adoptarea deciziilor Consiliului guvernatorilor în chestiuni legate de Regulamentul privind MUS. În special, articolul 13g se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind MUS, iar articolul 13h se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul privind MUS, punând în aplicare cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul privind MUS.

(8)

Articolul 13k din Regulamentul de procedură al BCE prevede că BCE trebuie să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. În această privință, BCE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcțiile de politică monetară și cele de supraveghere. Totodată, separarea funcțiilor de politică monetară și de supraveghere nu ar trebui să împiedice schimbul de informații între aceste două domenii funcționale, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE și ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

(9)

Articolul 13l din Regulamentul de procedură al BCE prevede că reuniunile Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere trebuie să se desfășoare separat de reuniunile obișnuite ale Consiliului guvernatorilor și să aibă ordini de zi separate.

(10)

În conformitate cu articolul 13m din Regulamentul de procedură al BCE privind structura internă în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere, competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv trebuie să consulte președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înființa și dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistență în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și sunt subordonate Consiliului de supraveghere. De asemenea, articolul 13m prevede desemnarea secretarului Consiliului de supraveghere și al comitetului director de către președintele BCE, după consultarea președintelui Consiliului de supraveghere. Secretarul trebuie să coopereze cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

(11)

Considerentul 66 din Regulamentul privind MUS prevede că separarea personalului din punct de vedere organizațional ar trebui să vizeze toate serviciile necesare unei politici monetare independente și ar trebui să asigure faptul că exercitarea atribuțiilor de supraveghere este pe deplin supusă controlului democratic și monitorizării prevăzute de Regulamentul privind MUS. Personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere ar trebui să fie subordonat președintelui Consiliului de supraveghere. În acest cadru, pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS (4), BCE a înființat o structură de patru direcții generale pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere și un secretariat al Consiliului de supraveghere, subordonat funcțional președintelui și vicepreședintelui Consiliului de supraveghere. De asemenea, BCE a identificat câteva departamente care vor acorda asistență atât pentru funcția de politică monetară, cât și pentru funcția de supraveghere ale BCE, fiind considerate servicii comune, acolo unde această asistență nu va conduce la conflicte de interese între obiectivele de supraveghere și cele de politică monetară ale BCE. În cadrul câtorva departamente considerate servicii comune au fost înființate servicii dedicate atribuțiilor de supraveghere.

(12)

Articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene stabilește obligația păstrării secretului profesional pentru membrii organelor de conducere și personalul BCE și al băncilor centrale naționale. Potrivit considerentului 74 din Regulamentul privind MUS, Consiliul de supraveghere, comitetul director și personalul BCE care îndeplinește atribuții de supraveghere ar trebui să facă obiectul unor cerințe corespunzătoare privind secretul profesional. Articolul 27 din Regulamentul privind MUS extinde obligația păstrării secretului profesional asupra membrilor Consiliului de supraveghere și personalului detașat de statele membre participante care îndeplinește sarcini de supraveghere.

(13)

Schimbul de informații între funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE ar trebui organizat în strictă conformitate cu limitele stabilite de dreptul Uniunii (5), ținând seama de principiului separării. Se vor aplica obligațiile de protejare a informațiilor confidențiale, astfel cum sunt prevăzute în actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile, precum Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (6), cu privire la colectarea informațiilor statistice confidențiale, și dispozițiile Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7), cu privire la schimbul de informații în materie de supraveghere. Sub rezerva condițiilor stabilite în prezenta decizie, principiul separării se aplică schimbului de informații confidențiale, atât dinspre funcția de politică monetară spre funcția de supraveghere, cât și dinspre funcția de supraveghere către funcția de politică monetară a BCE.

(14)

În conformitate cu considerentul 65 din Regulamentul privind MUS, BCE este responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor legate de politica monetară, în vederea menținerii stabilității prețurilor, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Atribuțiilor sale de supraveghere au drept obiectiv protejarea siguranței și solidității instituțiilor de credit și a stabilității sistemului financiar. Prin urmare, acestea ar trebui îndeplinite complet separat de funcția de politică monetară,pentru a evita conflictele de interese și a asigura exercitarea fiecăreia dintre aceste funcții în conformitate cu obiectivele sale specifice. Totodată, separarea efectivă între funcțiile de politică monetară și de supraveghere nu ar trebui să împiedice, atunci când este posibil și dezirabil, culegerea tuturor beneficiilor preconizate a fi generate de combinarea acestor două funcții în aceeași instituție, inclusiv utilizarea experienței vaste a BCE în probleme de stabilitate macroeconomică și financiară și reducerea duplicării activității cu ocazia colectării informațiilor. Prin urmare, este necesar să se instituie mecanisme care să permită un flux adecvat de date și alte informații confidențiale între cele două funcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și obiective

(1)   Prezenta decizie stabilește mecanisme conforme cu cerința de separare a funcției de politică monetară a BCE de funcția de supraveghere a acesteia (denumite împreună „funcții”), în special în ceea ce privește secretul profesional și schimbul de informații între cele două funcții.

(2)   BCE își îndeplinește atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale privind politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu interferează cu atribuțiile acesteia privind politica monetară și nici sunt determinate de acestea din urmă. Totodată, atribuțiile de supraveghere ale BCE nu interferează cu atribuțiile acesteia referitoare la CERS sau cu orice alte atribuții. Atribuțiile de supraveghere ale BCE și monitorizarea pe bază continuă a solidității financiare și a solvabilității contrapărților Eurosistemului în contextul punerii în aplicare a politicii monetare sunt articulate într-un mod care nu conduce la denaturarea finalității oricăreia dintre aceste funcții.

(3)   BCE asigură funcționarea complet diferențiată a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile monetare și, respectiv, de supraveghere. O astfel de diferențiere cuprinde o separare strictă a reuniunilor și ordinilor de zi.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1.

„informații confidențiale” înseamnă informații clasificate ca „ECB-CONFIDENTIAL” sau „ECB-SECRET” în cadrul regimului de confidențialitate al BCE; alte informații confidențiale, inclusiv informațiile acoperite de normele privind protecția datelor sau de obligația păstrării secretului profesional, create în cadrul BCE sau transmise acesteia de alte organisme sau persoane; orice informații confidențiale care intră în sfera de aplicare a normelor privind secretul profesional prevăzute de Directiva 2013/36/UE; precum și informațiile statistice confidențiale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

2.

„necesitatea de a cunoaște” înseamnă necesitatea de a avea acces la informațiile confidențiale necesare pentru îndeplinirea unei funcții statutare sau a unei atribuții a BCE, care, în cazul informațiilor etichetate „ECB-CONFIDENTIAL”, este suficient de amplă pentru a permite personalului să aibă acces la informațiile relevante pentru sarcinile acestuia și să preia sarcinile colegilor cu întârzieri minime;

3.

„date brute” înseamnă datele transmise de agenții raportori, după prelucrare statistică și validare, sau datele generate de BCE prin îndeplinirea funcțiilor sale;

4.

„regimul de confidențialitate al BCE” înseamnă regimul BCE care definește modul de clasificare, tratare și protejare a informațiilor confidențiale ale BCE.

Articolul 3

Separarea din punct de vedere organizațional

(1)   BCE păstrează proceduri autonome de luare a deciziilor pentru funcțiile sale de supraveghere și de politică monetară.

(2)   Toate unitățile operative din cadrul BCE sunt plasate sub conducerea Comitetului executiv. Competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv consultă președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă.

(3)   Personalul BCE implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere este separat din punct de vedere organizațional de personalul implicat în îndeplinirea altor atribuții conferite BCE. Personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere este subordonat Comitetului executiv în chestiuni organizaționale, de resurse umane și administrative, dar face obiectul raportării funcționale față de președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere, sub rezerva excepției de la alineatul (4).

(4)   BCE poate stabili servicii comune care să ofere asistență atât pentru funcția de politică monetară, cât și pentru cea de supraveghere, pentru a se asigura că asistența nu este duplicată, contribuind astfel la garantarea unei prestări eficiente și eficace a serviciilor. Aceste servicii nu fac obiectul articolului 6 în ceea ce privește orice schimburi de informații ale acestora cu funcțiile relevante.

Articolul 4

Secretul profesional

(1)   Membrii Consiliului de supraveghere, ai comitetului director și ai oricăror substructuri înființate de Consiliul de supraveghere, personalul BCE și personalul detașat de statele membre participante care îndeplinește sarcini de supraveghere sunt obligați, chiar și după încetarea atribuțiilor acestora, să nu divulge informații care, prin natura lor, intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional.

(2)   Persoanele care au acces la date care intră sub incidența legislației Uniunii care impune obligația păstrării secretului profesional se supun acestei legislații.

(3)   BCE supune persoanele fizice care, în mod direct sau indirect, permanent sau ocazional, furnizează orice fel de servicii legate de îndeplinirea sarcinilor de supraveghere, unor cerințe echivalente de păstrare a secretului profesional prin intermediul unor aranjamente contractuale.

(4)   Normele privind secretul profesional cuprinse în Directiva 2013/36/UE se aplică persoanelor prevăzute la alineatele (1)-(3). În special, informațiile confidențiale pe care astfel de persoane le obțin în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate numai sub formă de rezumat sau în formă agregată, astfel încât să nu se poată identifica instituțiile de credit individuale, fără a aduce însă atingere situațiilor care fac obiectul dreptului penal.

(5)   Cu toate acestea, în cazul în care o instituție de credit a fost declarată în faliment sau se află în executare silită, informațiile confidențiale care nu se referă la părți terțe implicate în eforturile de salvare a instituției de credit respective pot fi divulgate în cursul unor acțiuni în instanțe civile sau comerciale.

(6)   Prezentul articol nu împiedică funcția de supraveghere a BCE să facă schimb de informații cu alte autorități ale Uniunii sau naționale, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii. Informațiile care fac obiectul acestui schimb sunt supuse alineatelor (1)-(5).

(7)   Regimul de confidențialitate al BCE se aplică membrilor BCE ai Consiliului de supraveghere, personalului BCE și personalului detașat de statele membre participante care îndeplinesc sarcini de supraveghere, chiar și după încetarea atribuțiilor acestora.

Articolul 5

Principii generale pentru accesul la informații între funcții și clasificare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 4, funcțiile pot face schimb de informații, cu condiția ca acest lucru să fie permis de legislația relevantă a Uniunii.

(2)   Informațiile, cu excepția datelor brute, sunt clasificate în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE de către funcția BCE care deține informațiile. Datele brute se clasifică separat. Schimbul de informații confidențiale între cele două funcții face obiectul normelor de guvernanță și procedurale instituite în acest sens și al unei cerințe privind necesitatea de a cunoaște, care este demonstrată de funcția BCE solicitantă.

(3)   Accesul la informațiile confidențiale ale funcției de supraveghere sau de politică monetară de către cealaltă funcție este determinat de funcția BCE care deține informațiile în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE, cu excepția cazului în care se precizează altfel în prezenta decizie. În cazul unui conflict între cele două funcții ale BCE în ceea ce privește accesul la informații confidențiale, acesta este soluționat de Comitetul executiv în conformitate cu principiul separării. Se asigură consecvența deciziilor privind drepturile de acces și înregistrarea adecvată a acestor decizii.

Articolul 6

Schimbul de informații confidențiale între funcții

(1)   Funcțiile BCE divulgă informații confidențiale sub forma datelor neanonimizate de raportare comună (COREP) și raportare financiară (FINREP) (8), precum și alte date brute, celeilalte funcții a BCE la cerere, pe baza principiului necesității de a cunoaște, sub rezerva aprobării Comitetului executiv, cu excepția cazului în care legislația Uniunii prevede altfel. Funcția de supraveghere a BCE divulgă informații confidențiale sub forma datelor anonimizate COREP și FINREP funcției de politică monetară a BCE la cerere, pe baza principiului necesității de a cunoaște, cu excepția cazului în care legislația Uniunii prevede altfel.

(2)   Funcțiile BCE divulgă celeilalte funcții informații confidențiale care cuprind evaluări sau recomandări cu privire la politici doar la cerere pe baza principiului necesității de a cunoaște, asigurându-se că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile și atunci când această divulgare a fost autorizată în mod expres de către Comitetul executiv.

Funcțiile BCE pot divulga celeilalte funcții informații confidențiale agregate care nu conțin nici informații bancare individuale, nici informații sensibile cu privire la politici legate de pregătirea deciziilor, la cerere pe baza principiului necesității de a cunoaște și asigurându-se că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile.

(3)   Analiza informațiilor confidențiale primite în temeiul prezentului articol este realizată în mod autonom de către funcția destinatară, în conformitate cu obiectivul acesteia. Orice decizie ulterioară se ia exclusiv pe această bază.

Articolul 7

Schimbul de informații confidențiale care conțin date cu caracter personal

Schimbul de informații care conțin date cu caracter personal face obiectul legislației aplicabile a Uniunii privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Articolul 8

Schimbul de informații confidențiale în situații de urgență

Fără a aduce atingere articolului 6, într-o situație de urgență, astfel cum este definită la articolul 114 din Directiva 2013/36/UE, funcțiile BCE își transmit reciproc fără întârziere informații confidențiale, atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor acestora în legătură cu respectiva urgență.

Articolul 9

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 septembrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26) (JO L 179, 19.6.2014, p. 72).

(3)  Decizia BCE/2014/1 din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 95, 29.3.2014, p. 56).

(4)  A se vedea și considerentul O din Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere (2013/694/UE) (JO L 320, 30.11.2013, p. 1); și considerentul G din Memorandumul de înțelegere între Consiliul Uniunii Europene și Banca Centrală Europeană privind cooperarea în procedurile legate de Mecanismul unic de supraveghere (MUS).

(5)  A se vedea considerentul H din Acordul interinstituțional. În conformitate cu considerentul 74 din Regulamentul privind MUS, cerințele privind schimbul de informații cu personalul care nu este implicat în activități de supraveghere nu ar trebui să împiedice BCE să facă schimb de informații, în limitele și condițiile prevăzute de legislația relevantă a Uniunii, inclusiv cu Comisia, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE și în conformitate cu dreptul Uniunii privind supravegherea economică și bugetară îmbunătățite.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

(7)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(8)  A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului și al Consiliului, (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).


ANEXĂ

EXTRAS DIN REGIMUL DE CONFIDENȚIALITATE AL BCE

Fiecare document creat de BCE trebuie să primească una din cele cinci clasificări de securitate de mai jos.

Documentele primite de la părți din afara BCE trebuie tratate în conformitate cu eticheta de clasificare a documentului. În cazul în care un asemenea document nu are etichetă de clasificare sau clasificarea este evaluată de destinatar ca fiind prea scăzută, documentul trebuie reetichetat, nivelul corespunzător al clasificării BCE fiind indicat cel puțin pe prima pagină. Clasificarea ar trebui redusă numai cu permisiunea scrisă a organizației inițiatoare.

Cele cinci clasificări de securitate ale BCE, împreună cu drepturile de acces ale acestora, sunt enumerate mai jos.

ECB-SECRET:

Accesul în cadrul BCE este limitat strict pe baza principiului necesității de a cunoaște, fiind aprobat de un cadru de conducere superior al BCE din departamentul inițiator sau la un nivel superior.

ECB-CONFIDENTIAL:

Accesul în cadrul BCE este limitat pe baza principiului necesității de a cunoaște, aplicat suficient de larg pentru a permite personalului să aibă acces la informații relevante sarcinilor acestuia și să preia sarcinile colegilor cu întârzieri minime.

ECB-RESTRICTED:

Poate fi pus la dispoziția personalului BCE și, după caz, personalului SEBC cu un interes legitim.

ECB-UNRESTRICTED

Poate fi pus la dispoziția întregului personal BCE și, după caz, personalului SEBC.

ECB-PUBLIC

Autorizat să fie pus la dispoziția publicului larg.


Top