EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 4 decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1352/2013 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2013

de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (7),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 stabilește condițiile și procedurile aferente intervenției autorităților vamale, în cazul în care mărfurile suspectate de a încălca un drept de proprietate intelectuală sunt sau ar fi trebuit să fie supuse supravegherii vamale sau controalelor vamale în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013, persoanele și entitățile abilitate în mod corespunzător pot depune o cerere către serviciul vamal competent prin care să solicite ca autoritățile vamale să intervină în cazul acestor mărfuri (cerere) și pot, de asemenea, solicita o prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale urmează să intervină în conformitate cu o cerere acceptată anterior (cerere de prelungire).

(3)

Pentru a asigura condiții uniforme referitoare la cereri și la cererile de prelungire, ar trebui să fie stabilite formulare standard.

(4)

Aceste formulare standard ar trebui să le înlocuiască pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei (3) de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (4), care urmează să fie abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 ar trebui abrogat.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2014 și, prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererea prin care se solicită intervenția autorităților vamale în ceea ce privește mărfurile suspectate de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală (cererea), menționată la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Cererea de prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale trebuie să intervină (cererea de prelungire), menționată la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Formularele prevăzute în anexele I și II se completează în conformitate cu instrucțiunile de completare prevăzute în anexa III.

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, formularele prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament pot fi completate, dacă este necesar, de mână, în mod lizibil.

Aceste formulare nu trebuie să conțină ștersături, adăugiri sau alte modificări și se compun din două exemplare.

Pentru formularele completate de mână se utilizează cerneală și majuscule.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 15.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (JO L 328, 30.10.2004, p. 16).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (JO L 196, 2.8.2003, p. 7).


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETARE

I.   CARACTERISTICI ALE RUBRICILOR DIN FORMULARUL DE CERERE DE INTERVENȚIE PREVĂZUT ÎN ANEXA I, CARE TREBUIE COMPLETAT DE SOLICITANT

Câmpurile din formular marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii și trebuie completate.

În cazul în care într-o rubrică unul sau mai multe câmpuri sunt marcate cu semnul plus (+), trebuie completat cel puțin unul dintre aceste câmpuri.

În rubricile cu mențiunea „Spațiu rezervat administrației” nu trebuie să figureze nicio informație.

Rubrica 1:   Solicitant

În această rubrică trebuie introduse coordonatele solicitantului. Aceasta conține informații privind numele, adresa completă a solicitantului și numărul său de telefon, numărul său de telefon mobil sau de fax Atunci când este cazul, solicitantul poate introduce numărul său de identificare fiscală, orice alt număr național de înregistrare și numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI – Economic Operator Registration and Identification), care este un număr unic în întreaga Uniune, atribuit de o autoritate vamală dintr-un stat membru operatorilor economici implicați în activități vamale. De asemenea, solicitantul poate să indice, dacă este cazul, adresa sa electronică și adresa site-ului său internet.

Rubrica 2:   Cerere la nivelul Uniunii/națională

Se bifează căsuța corespunzătoare pentru a indica dacă este vorba despre o cerere la nivelul Uniunii sau națională, astfel cum sunt menționate la articolul 2 punctele 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

Rubrica 3:   Statutul solicitantului

Se bifează căsuța corespunzătoare pentru a indica statutul solicitantului în sensul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013. Cererea trebuie să includă documente doveditoare pentru a permite serviciului vamal competent să constate că solicitantul are dreptul să depună cererea.

Rubrica 4:   Reprezentant care depune cererea în numele solicitantului

În cazul în care cererea este înaintată de solicitant prin intermediul unui reprezentant, în această rubrică trebuie introduse coordonatele reprezentantului. Cererea trebuie să conțină dovada împuternicirii reprezentantului în conformitate cu legislația statului membru în care se depune cererea, iar căsuța corespunzătoare trebuie să fie bifată.

Rubrica 5:   Tipul de drepturi pentru care este depusă cererea

Tipul (tipurile) de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) a căror respectare urmează să fie asigurată se indică prin bifarea căsuței corespunzătoare.

Rubrica 6:   Statul membru sau, în cazul unei cereri la nivelul Uniunii, statele membre în care se solicită intervenția autorităților vamale

Se va preciza statul membru sau, în cazul unei cereri la nivelul Uniunii, se vor preciza statele membre în care se solicită intervenția autorităților vamale, bifând căsuța corespunzătoare.

Rubrica 7:   Reprezentant responsabil cu aspectele juridice

În această căsuță se vor preciza coordonatele reprezentantului desemnat de solicitant drept responsabil cu aspectele juridice;

Rubrica 8:   Reprezentant responsabil cu aspectele tehnice

În cazul în care reprezentantul pentru aspectele tehnice este diferit de reprezentantul menționat la rubrica 7, în această rubrică se vor menționa coordonatele reprezentantului pentru aspectele tehnice.

Rubrica 9:   Coordonatele reprezentanților desemnați, responsabili cu aspectele juridice și tehnice în cazul unei cereri la nivelul Uniunii

În cazul unei cereri la nivelul Uniunii, coordonatele reprezentantului (reprezentanților) desemnat (desemnați) de solicitant să se ocupe de aspectele tehnice și juridice în statele membre menționate în rubrica 6 trebuie să fie furnizate într-o anexă separată, care va conține informațiile solicitate la rubricile 7 și 8. În cazul în care un reprezentant a fost desemnat pentru mai multe state membre, trebuie să se precizeze în mod clar statele membre pentru care a fost desemnat.

Rubrica 10:   Procedura privind transporturile mici

În cazul în care solicitantul dorește să solicite utilizarea procedurii pentru distrugerea mărfurilor care fac obiectul unor transporturi mici prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, această căsuță va fi bifată.

Rubrica 11:   Lista drepturilor pentru care este depusă cererea

În această rubrică trebuie introduse informații privind dreptul sau drepturile a căror respectare urmează să fie asigurată.

În coloana „Nr.” se vor preciza numere secvențiale pentru fiecare dintre drepturile de proprietate intelectuală la care se referă cererea.

În coloana „Tipul dreptului” trebuie să se precizeze tipul DPI, prin utilizarea adecvată a abrevierilor care figurează în rubrica 5, între paranteze.

În coloana „Lista mărfurilor la care se referă dreptul” se menționează tipul de mărfuri vizate de DPI relevante, cu privire la care solicitantul le solicită autorităților vamale să asigure respectarea drepturilor.

Subrubrică „Tratare restrânsă” din rubricile 12-28

Această subrubrică trebuie să fie bifată în cazul în care solicitantul dorește să solicite ca informațiile pe care le-a furnizat în rubricile 12-28 să facă obiectul tratării restrânse în sensul articolului 31 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

Pagina 2:   Informații cu privire la mărfurile originale, rubricile 12-19

Solicitantul trebuie să înscrie în rubricile 12-19, după caz, datele specifice și tehnice privind mărfurile originale, informațiile necesare pentru a le permite autorităților vamale să identifice ușor mărfurile suspectate de a încălca DPI și informații relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a DPI în cauză.

Rubrica 12:   Detalii privind mărfurile

Rubrica 12 conține o descriere a mărfurilor originale, inclusiv forme de prezentare și simboluri grafice, codul corespunzător din Nomenclatura combinată și valoarea acestora pe piața internă a UE. Dacă este cazul, solicitantul furnizează imagini ale acestor mărfuri. Informațiile trebuie să fie grupate pe diferite tipuri de mărfuri sau diferite game de produse.

Rubrica 13:   Caracteristicile distinctive ale mărfurilor

Rubrica 13 conține informații privind caracteristicile tipice ale mărfurilor originale, cum ar fi marcajele, etichetele, firele de siguranță, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare, indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe mărfuri și aspectul lor.

Rubrica 14:   Locul de producție

Rubrica 14 conține informații privind locul de producție a mărfurilor originale.

Rubrica 15:   Societăți implicate

Rubrica 15 conține informații privind importatorii, furnizorii, producătorii, transportatorii, destinatarii sau exportatorii autorizați. Informațiile trebuie să fie grupate pe diferite tipuri de mărfuri.

Rubrica 16:   Comercianți

Rubrica 16 conține informații cu privire la persoanele sau entitățile autorizate pentru comerțul cu produse care implică folosirea DPI a căror respectare se solicită. Informațiile trebuie să se refere la numele, adresa și numerele de înregistrare, cum ar fi numărul EORI, ale respectivelor persoane sau entități. De asemenea, trebuie să cuprindă informații privind modul în care titularii licenței ar putea demonstra că sunt autorizați să folosească DPI în cauză.

Rubrica 17:   Detalii privind vămuirea mărfurilor și informații despre distribuție

Rubrica 17 conține informații privind canalele de distribuție ale mărfurilor originale, precum informații referitoare la depozitele centrale, serviciile responsabile de expediere, mijloacele de transport, rutele de transport, livrare, precum și informații referitoare la procedurile vamale și birourile vamale în care se efectuează vămuirea mărfurilor originale.

Rubrica 18:   Ambalaje

Această rubrică conține informații referitoare la ambalajul mărfurilor originale, cum ar fi informații cu privire la:

(a)

tipul ambalajelor, care se indică utilizând codurile relevante prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (1);

(b)

caracteristicile tipice ale ambalajelor (de exemplu marcajele, etichetele, firele de siguranță, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare), indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe ambalaj;

(c)

modele speciale de ambalaje (culoarea, forma);

(d)

după caz, imagini ale acestor mărfuri.

Rubrica 19:   Documente de însoțire

Rubrica 19 conține informații privind documentele care însoțesc mărfurile originale, de exemplu broșuri, instrucțiuni de utilizare, documentele de garanție sau alte elemente similare.

Pagina 3:   Informații cu privire la mărfurile care încalcă drepturi de proprietate intelectuală, rubricile 20-27

Solicitantul menționează în rubricile 20-27, după caz, informațiile relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a DPI în cauză.

Rubrica 20:   Detalii privind mărfurile

Rubrica 20 conține o descriere a mărfurilor suspectate de a încălca un drept de proprietate intelectuală (mărfurile care încalcă drepturi de proprietate intelectuală), inclusiv forme de prezentare și simboluri grafice. Dacă este cazul, solicitantul furnizează imagini ale acestor mărfuri. Informațiile trebuie să fie grupate pe diferite tipuri de mărfuri sau diferite game de produse.

Rubrica 21:   Caracteristicile distinctive ale mărfurilor

Rubrica 21 conține informații privind caracteristicile tipice ale mărfurilor suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi marcajele, etichetele, firele de siguranță, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare, indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe mărfuri și aspectul lor.

Rubrica 22:   Locul de producție

Rubrica 22 conține informații privind locul de origine, de proveniență și de livrare cunoscut sau suspectat al mărfurilor care încalcă drepturi de proprietate intelectuală.

Rubrica 23:   Societăți implicate

Rubrica 23 conține informații privind importatorii, furnizorii, producătorii, transportatorii, destinatarii sau exportatorii suspectați de a fi implicați în încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală în cauză.

Rubrica 24:   Comercianți

Rubrica 24 conține informații cu privire la persoanele sau entitățile care nu sunt autorizate pentru comerțul cu produse care implică folosirea DPI a căror respectare se solicită și care au comercializat produsele în Uniune în trecut.

Rubrica 25:   Informații despre distribuția produselor

Rubrica 25 conține informații privind canalele de distribuție ale mărfurilor care încalcă drepturi de proprietate intelectuală, precum informații referitoare la depozitele centrale, serviciile responsabile de expediere, mijloacele de transport, rutele de transport, locul de livrare, precum și informații referitoare la procedurile vamale și birourile vamale în care se efectuează vămuirea mărfurilor care încalcă drepturi de proprietate intelectuală.

Rubrica 26:   Ambalaje

Această rubrică conține informații referitoare la ambalajul mărfurilor suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi informații cu privire la:

(a)

tipul ambalajelor, care se indică utilizând codurile relevante prevăzute în anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

(b)

caracteristicile tipice ale ambalajelor (de exemplu marcajele, etichetele, hologramele, nasturii, etichetele atașate și codurile de bare), indicând poziția exactă a acestor caracteristici pe ambalaj;

(c)

modele speciale de ambalaje (culoarea, forma);

(d)

după caz, imagini ale acestor mărfuri.

Rubrica 27:   Documente de însoțire

Rubrica 27 conține informații privind documentele care însoțesc mărfurile suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, de exemplu broșuri, instrucțiuni de utilizare, documentele de garanție sau alte elemente similare.

Rubrica 28:   Informații suplimentare

În rubrica 28 solicitantul poate furniza orice informații suplimentare relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a DPI în cauză, cum ar fi informații specifice cu privire la livrări planificate de mărfuri suspectate de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv informații specifice și detaliate cu privire la mijloacele de transport, containere și persoanele implicate.

Rubrica 29:   Angajamente

A nu se modifica textul și a nu se introduce date în această rubrică.

Rubrica 30:   Semnătură

În rubrica 30, solicitantul sau reprezentantul solicitantului menționat în rubrica 4 trebuie să precizeze locul și data completării cererii și să semneze. Numele semnatarului se precizează în majuscule.

II.   CARACTERISTICI ALE RUBRICILOR DIN FORMULARUL DE CERERE DE PRELUNGIRE PREVĂZUT ÎN ANEXA II, CARE TREBUIE COMPLETAT DE TITULARUL DECIZIEI

Câmpurile din formular marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii și trebuie completate.

În rubricile în care există câmpuri marcate cu semnul plus (+), trebuie completat cel puțin unul dintre aceste câmpuri.

În rubricile cu mențiunea „Spațiu rezervat administrației” nu trebuie să figureze nicio informație.

Rubrica 1:   Coordonatele titularului deciziei

În această rubrică trebuie introduse coordonatele titularului deciziei.

Rubrica 2:   Cerere de prelungire

În această rubrică trebuie introdus numărul de înregistrare al cererii, inclusiv primele două poziții reprezentând codul ISO alfa-2 corespunzător statului membru care a acceptat cererea. Titularul deciziei trebuie să precizeze dacă solicită modificarea informațiilor din cerere, bifând căsuța corespunzătoare.

Rubrica 3:   Semnătură

În rubrica 3, titularului deciziei sau reprezentantul titularului deciziei trebuie să precizeze locul și data completării cererii și să semneze. Numele semnatarului se precizează în majuscule.


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


Top