EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1290

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 347, 20.12.2013, p. 81–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1290/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/81


REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 decembrie 2013

de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 173 și 183, precum și articolul 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014 - 2020) ‒ Orizont 2020 (denumit în continuare „Orizont 2020”) este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Regulamentul respectiv trebuie să fie completat cu norme referitoare la participarea la acțiunile indirecte din cadrul Orizont 2020, precum și la exploatarea și diseminarea rezultatelor respectivelor acțiuni.

(2)

Orizont 2020 ar trebui să fie pus în aplicare pentru a contribui în mod direct la consolidarea poziției de lider în sectorul industrial, la creșterea economică și ocuparea forței de muncă, precum și la bunăstarea cetățenilor în Europa și ar trebui să reflecte viziunea strategică din Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020”, prin care Comisia se angajează să simplifice radical accesul participanților.

(3)

Orizont 2020 ar trebui să sprijine realizarea și funcționarea spațiului european de cercetare în cadrul căruia cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber, prin consolidarea cooperării atât între Uniune și statele membre, cât și între statele membre, în special prin aplicarea unui set coerent de norme.

(4)

Normele referitoare la participare, la exploatare și la diseminare în cadrul Orizont 2020 stabilite în prezentul regulament (denumite în continuare „normele”) ar trebui să reflecte în mod adecvat recomandările din rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (5) și pe cele ale Consiliului cu privire la simplificarea cerințelor administrative și financiare pentru programele-cadru privind cercetarea. Normele ar trebui să ofere continuitate măsurilor de simplificare deja puse în aplicare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6). Normele ar trebui să preia recomandările menționate în raportul final din 12 noiembrie 2010 al grupului de experți, intitulat „Evaluarea intermediară a celui de Al șaptelea program-cadru” și ar trebui să permită realizarea de progrese privind reducerea sarcinii administrative pentru participanți și a complexității dispozițiilor financiare în scopul facilitării participării și al reducerii numărului erorilor financiare. Normele ar trebui, de asemenea, să reflecte în mod adecvat preocupările și recomandările comunității de cercetare care au rezultat în urma dezbaterii inițiate prin Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2010 intitulată „Simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare” și cartea verde ulterioară din 9 februarie 2011 intitulată „De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE”.

(5)

Evaluarea intermediară a Orizont 2020 ar trebui să includă o evaluare a noului model de finanțare, inclusiv impactul acestuia asupra nivelurilor de finanțare, participarea la Orizont 2020 și atractivitatea acestuia.

(6)

Comisia sau organismul finanțator relevant ar trebui să se asigure că, la momentul publicării cererii de propuneri, sunt puse la dispoziția eventualilor participanți îndrumări și informații.

(7)

Pentru a se asigura coerența cu alte programe de finanțare ale Uniunii, Orizont 2020 ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (8), ținându-se seama în mod corespunzător de natura specifică a activităților de cercetare și inovare.

(8)

Ar trebui să se asigure o abordare integrată prin reunirea activităților din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007 - 2013) adoptate prin Decizia nr. 1982/2006/CE cu cele din Programul-cadru pentru competitivitate și inovare instituit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și a celor ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) înființat prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10), pentru a facilita participarea, a crea un set de instrumente mai coerent și a mări impactul științific și economic, evitând, în același timp, dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar trebui să se aplice norme comune pentru a asigura un cadru coerent care să faciliteze participarea la programele care primesc o contribuție financiară din partea Uniunii prin bugetul Orizont 2020, inclusiv participarea la programe gestionate de EIT, întreprinderi comune sau orice alte structuri în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și participarea la programe realizate de statele membre în temeiul articolului 185 din TFUE.

Cu toate acestea, ar trebui să se asigure flexibilitatea de a adopta norme specifice în cazul în care acest lucru se justifică prin necesitățile specifice ale acțiunilor respective. Pentru a se ține seama de nevoile specifice de operare, astfel cum au fost identificate în actul de bază relevant al organismelor instituite în temeiul articolului 187 din TFUE, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este foarte important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(9)

Acțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să respecte drepturile fundamentale și să se conformeze principiilor recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar trebui să fie în conformitate cu orice obligație juridică, inclusiv cu legislația internațională și cu orice decizii relevante ale Comisiei, ca de exemplu informarea Comisiei din 28 iunie 2013 (11), precum și cu principiile etice, inclusiv evitarea oricărei încălcări a integrității cercetării.

(10)

În concordanță cu obiectivele de cooperare internațională, astfel cum se prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, ar trebui promovată participarea entităților juridice stabilite în țări terțe, precum și a organizațiilor internaționale. Punerea în aplicare a normelor ar trebui să fie în conformitate cu măsurile adoptate în conformitate cu articolele 75 și 215 din TFUE și ar trebui să respecte legislația internațională. În plus, punerea în aplicare a normelor ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător condițiile de participare a entităților Uniunii la respectivele programe ale țărilor terțe.

(11)

Normele ar trebui să ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unui acces facil pentru toți participanții, prin proceduri simplificate, în special, în ceea ce privește microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Asistența financiară din partea Uniunii ar putea fi furnizată sub diferite forme.

(12)

În conformitate cu principiul transparenței și pe lângă cerința de publicitate prevăzută în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1268/2012, Comisia ar trebui să publice cereri deschise de oferte pe paginile de internet ale Orizont 2020, prin canale de informare specifice și ar trebui să asigure diseminarea pe scară largă a acestora, inclusiv prin punctele de contact naționale și, la cerere, în formate accesibile, în măsura posibilului.

(13)

Criteriile de selecție și de atribuire stabilite în prezentul regulament ar trebui să fie aplicate în mod transparent și în temeiul unor parametri obiectivi și măsurabili, ținând seama de obiectivul global al Orizont 2020, pentru realizarea unei bune funcționări a Spațiului european de cercetare.

(14)

În general, perioada cuprinsă între data limită pentru depunerea propunerilor complete și semnarea acordurilor de grant de către solicitanți sau notificarea deciziilor de grant acestora ar trebui să fie mai scurtă decât perioada prevăzută în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. În cazuri justificate în mod corespunzător și pentru acțiuni ale Consiliului European pentru Cercetare, ar trebui prevăzută o perioadă mai lungă.

(15)

Comisia ar trebui să își continue eforturile de simplificare a procedurilor prin modalități permise de îmbunătățire a sistemelor informatice, ca de exemplu extinderea suplimentară a portalului participanților care ar trebui să funcționeze ca punct unic de acces, de la publicarea cererilor pentru propuneri, urmată de prezentarea propunerilor, până la punerea în aplicare a acțiunii, cu scopul de a înființa un ghișeu unic. De asemenea, sistemul poate oferi feedback solicitanților privind stadiul și calendarul candidaturii lor.

(16)

Manipularea datelor confidențiale și a informațiilor clasificate ar trebui să fie reglementată dreptul relevant al Uniunii, inclusiv regulamentele interne ale instituțiilor, precum Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (12) care stabilește dispozițiile privind securitatea informațiilor clasificate ale Uniunii Europene.

(17)

Este necesar să se stabilească condițiile minime de participare, atât ca normă generală, cât și având în vedere elementele specifice ale acțiunilor din cadrul Orizont 2020. În special, ar trebui să se stabilească normele privind numărul de participanți și locul de stabilire. În cazul unei acțiuni la care nu participă o entitate stabilită într-un stat membru, ar trebui să se urmărească realizarea obiectivelor prevăzute la articolele 173 și 179 din TFUE.

(18)

În conformitate cu Decizia 2001/822/CE a Consiliului (13), persoanele juridice din țările și teritoriile de peste mări sunt eligibile în vederea participării la Orizont 2020 sub rezerva condițiilor specifice respectivului program.

(19)

Comisia ar trebui să aibă în vedere programul cererilor de propuneri și solicitărilor de informații, luând în considerare, atunci când este posibil, perioadele standard de concediu.

(20)

Comisia ar trebui să ofere feedback solicitanților în cazul în care propunerile acestora sunt respinse.

(21)

Existența unor mecanisme clare și transparente de elaborare a cererilor de propuneri pe teme specifice ar trebui să creeze un mediu concurențial echitabil, să sporească atractivitatea Orizont 2020 și să sporească participarea la acesta.

(22)

În privința tuturor aspectelor legate de Orizont 2020, Comisia ar trebui să acționeze în conformitate cu principiile Codului European al Bunei Conduite Administrative, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2000/633/CE, CECO, Euratom a Comisiei (14).

(23)

Este adecvat să se stabilească termenii și condițiile de acordare a finanțării din partea Uniunii pentru participanții la acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a reduce complexitatea actualelor norme de finanțare, ar trebui să se adopte un sistem simplificat de rambursare a costurilor cu o utilizare mai extinsă a sumelor forfetare, a ratelor fixe și a costurilor unitare.

(24)

Ratele de rambursare prevăzute de prezentul regulament sunt menționate ca fiind maxime pentru a se respecta cerința lipsei scopului lucrativ și principiul cofinanțării și pentru a permite participanților să solicite o rată mai mică. În principiu, ratele de rambursare ar trebui să fie, totuși, 100 % sau 70 %.

(25)

Definițiile OCDE cu privire la nivelul de pregătire tehnologică ar trebui luate în considerare pentru clasificarea cercetării tehnologice, a dezvoltării de produse și a activităților demonstrative.

(26)

Problemele specifice în domeniul cercetării și inovării ar trebui abordate prin noi forme de finanțare, cum sunt premiile, achizițiile publice înainte de comercializare, achizițiile publice de soluții inovatoare, instrumentul pentru IMM-uri și acțiunea „Calea rapidă spre inovare”, care necesită norme speciale.

(27)

Pentru a menține condiții de concurență egale pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă, finanțarea oferită prin Orizont 2020 ar trebui să fie stabilită în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, pentru a se asigura eficacitatea cheltuielilor publice și pentru a preveni denaturările pieței, cum ar fi eliminarea finanțării private, crearea unor structuri de piață ineficiente sau menținerea întreprinderilor nerentabile. Ar trebui să se procedeze cu atenție pentru a se asigura că finanțarea acțiunilor de inovare nu denaturează concurența și nici nu conduce la intervenții pe piață fără motive suficiente.

(28)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, asigurând un echilibru adecvat între încredere și control.

(29)

În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, normele ar trebui să constituie baza unei acceptări mai largi a practicilor uzuale de contabilitate ale beneficiarilor.

(30)

Fondul de garantare pentru participanți înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (15) și gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un important mecanism de salvgardare care micșorează riscurile asociate sumelor datorate și nerambursate de participanții care nu își îndeplinesc obligațiile. Prin urmare, ar trebui să se înființeze un nou fond de garantare pentru participanți (denumit în continuare „Fondul”). Pentru a se asigura o gestionare mai eficientă și o mai bună acoperire a riscurilor participanților, Fondul ar trebui să acopere acțiuni din cadrul programului instituit în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, din cadrul programului instituit în temeiul Deciziei 2006/970/Euratom a Consiliului (16), din cadrul programului instituit prin Decizia 2012/93/Euratom a Consiliului (17), precum și acțiuni în temeiul Orizont 2020 și al Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013 al Consiliului (18). Programele gestionate de alte entități decât organismele de finanțare ale Uniunii nu ar trebui să fie acoperite de Fond.

(31)

Pentru creșterea transparenței, numele experților care au asistat Comisia sau organismele de finanțare relevante la aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie publicate. În cazul în care publicarea numelui ar pune în pericol securitatea sau integritatea expertului sau ar aduce prejudicii nejustificate intimității sale, Comisia sau organismele de finanțare ar trebui să aibă posibilitatea de a evita publicarea acestor nume.

(32)

Datele cu caracter personal privind experții ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

(33)

Ar trebui să fie elaborate norme care să reglementeze exploatarea și diseminarea rezultatelor pentru a asigura protejarea, exploatarea și diseminarea de către participanți a acestor rezultate în mod corespunzător și să ofere posibilitatea unor condiții de exploatare suplimentare în interesul strategic european. Participanții care au primit finanțare din partea Uniunii și care intenționează să exploateze rezultatele obținute în urma acestei finanțări, în special în țări terțe care nu sunt asociate la Orizont 2020, ar trebui să indice modul în care finanțarea din partea Uniunii va aduce beneficii competitivității globale a Europei (principiul reciprocității), astfel cum este stabilit în acordul de grant.

(34)

În cazul cercetării care ar putea fi dezvoltată în continuare pentru a deveni o tehnologie medicală inovatoare (de exemplu medicamente, vaccinuri și diagnostic medical), ar trebui să se ia măsuri pentru a se asigura exploatarea și diseminarea rezultatelor, după caz.

(35)

În ciuda succesului instrumentelor financiare existente de capitaluri proprii și de împrumut ale Uniunii pentru cercetare, dezvoltare, inovare și creștere economică, accesul la finanțarea de risc rămâne o problemă esențială, în special pentru IMM-urile inovatoare. Pentru a permite cea mai eficace utilizare a instrumentelor financiare de capitaluri proprii și de împrumut, acestea ar trebui să poată fi combinate atât între ele, cât și cu granturi finanțate din bugetul Uniunii, inclusiv în cadrul Orizont 2020. În plus, Comisia ar trebui să asigure în special continuitatea Mecanismului de finanțare cu partajarea riscului (MFPR), instituit în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, și a fazei inițiale a Instrumentului financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare (GIF1), instituit în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE, în cadrul instrumentelor financiare de capitaluri proprii și de împrumut care vor urma în temeiul Orizont 2020, și anume „Serviciul Uniunii de garantare și creditare pentru cercetare și inovare” și „Instrumente de capitaluri proprii ale Uniunii pentru cercetare și inovare”. În acest context, veniturile și rambursările generate de oricare dintre instrumentele financiare menționate ar trebui să aibă beneficii directe asupra instrumentelor financiare stabilite în conformitate cu Orizont 2020.

(36)

Comisia ar trebui să asigure complementarități suficiente între instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020 și instrumentele financiare din cadrul Orizont 2020 și Programul COSME instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (20), precum și schemele și instrumentele înființate împreună cu statele membre, de exemplu programul comun Eurostars (21).

(37)

Din motive de certitudine juridică și claritate, Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme specifice pentru participarea la acțiuni indirecte în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013, inclusiv participarea la acțiuni indirecte finanțate de organisme de finanțare în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din respectivul regulament.

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, normele care reglementează exploatarea și diseminarea rezultatelor.

(2)   Sub rezerva normelor specifice stabilite de prezentul regulament, se aplică normele relevante prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1268/2012.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 294/2008 sau orice act de bază care încredințează sarcini de execuție bugetară unui organism de finanțare în temeiul articolului 185 din TFUE poate stabili norme diferite de cele stabilite de prezentul regulament. Pentru a se ține seama de nevoile lor specifice de operare, astfel cum au fost identificate în actul de bază relevant, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 56, în legătură cu organismele de finanțare instituite în temeiul articolului 187 din TFUE privind:

(a)

condițiile de participare la cereri de propuneri emise de organisme de finanțare din domeniul aeronauticii în vederea reducerii numărului minim de participanți prevăzut la articolul 9 alineatul (1);

(b)

eligibilitatea pentru finanțare, astfel cum este prevăzută la articolul 10, permițând organismelor de finanțare din domeniul industriilor bazate pe conceptul bio și al medicamentelor inovatoare să limiteze eligibilitatea pentru finanțare la finanțarea tipurilor specifice de participanți;

(c)

normele care reglementează exploatarea și diseminarea rezultatelor, permițând organismelor de finanțare din domeniul medicamentelor inovatoare:

(i)

să extindă posibilitățile de transfer al rezultatelor și al informațiilor preexistente, precum și de acordare a licențelor pentru entitățile afiliate, achizitori și orice entități care îi succed acesteia, în conformitate cu acordul de grant și fără consimțământul altor participanți menționați la articolul 44 alineatele (1) și (2);

(ii)

să permită acorduri specifice privind drepturile de acces la informații preexistente pentru dezvoltarea comercializării sau comercializarea rezultatelor propriu-zise (exploatare directă) menționate la articolul 48 alineatele (2) - (4);

(iii)

să completeze normele prin introducerea unor dispoziții privind dreptul de proprietate și accesul la date, cunoștințe și informații aflate în afara obiectivelor unei acțiuni și care sunt necesare pentru punerea în aplicare și exploatarea acțiunii (informații suplimentare) menționate la articolul 41 alineatul (2) și la articolele 45 - 48;

(iv)

să extindă normele asupra exploatării în alte scopuri în afara punerii în aplicare a acțiunii (utilizarea cercetării) sau a dezvoltării pentru comercializare sau a comercializării rezultatelor propriu-zise (exploatare directă) menționate la articolul 48;

(v)

să stabilească criterii specifice care să permită acordarea de sub-licențe de la un participant către altul în cadrul aceleiași acțiuni menționate la articolul 46 alineatul (2);

(vi)

să extindă, în condițiile definite în cadrul acordului de consorțiu menționat la articolul 24 alineatul (2), drepturile de acces ale participanților, ale entităților afiliate ale acestora și ale terților în calitate de posesori ai licențelor, asupra rezultatelor sau informațiilor preexistente în alte scopuri decât punerea în aplicare a acțiunii (utilizarea cercetării) în condiții corespunzătoare, inclusiv termenii financiari, sau dezvoltarea comercializării sau comercializarea rezultatelor propriu-zise (exploatarea directă) menționate la articolele 46 - 48;

(vii)

să condiționeze drepturile de acces pentru exploatarea directă de acordul între participanții în cauză, menționat la articolul 48;

(viii)

să facă opțională diseminarea prin intermediul publicațiilor științifice sub forma accesului liber, menționată la articolul 43 alineatul (2);

(d)

finanțarea acțiunilor, permițând organismelor de finanțare în domeniul componentelor și sistemelor electronice să aplice rate de rambursare diferite față de cele stabilite la articolul 28 alineatul (3), în situații în care unul sau mai multe state membre cofinanțează un participant sau o acțiune.

Un organism de finanțare, căruia i s-au încredințat sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) sau (ii) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, poate aplica norme diferite de cele stabilite de prezentul regulamentul, sub rezerva obținerii acordului Comisiei, dacă nevoile specifice de operare ale acestuia o impun. Acordul Comisiei se obține în astfel de cazuri numai dacă normele respective respectă principiile generale stabilite prin prezentul regulament.

(4)   Prezentul regulament nu se aplică acțiunilor directe desfășurate de către Centrul Comun de Cercetare (CCC).

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)

„drepturi de acces” înseamnă drepturi de utilizare a rezultatelor sau a informațiilor preexistente ținând cont de termenii și condițiile stabilite în conformitate cu prezentul regulament;

(2)

„entitate afiliată” înseamnă orice entitate juridică aflată sub controlul direct sau indirect al unui participant sau sub același control direct sau indirect ca participantul, sau care controlează direct sau indirect un participant. Controlul poate lua oricare dintre formele prevăzute la articolul 8 alineatul (2);

(3)

„țară asociată” înseamnă o țară terță care este parte la un acord internațional încheiat cu Uniunea, după cum se menționează la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013;

(4)

„informații preexistente” înseamnă orice date, cunoștințe sau informații, indiferent de forma sau natura acestora, tangibile sau intangibile, inclusiv orice drepturi, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală, care sunt (i) deținute de participanți înainte de aderarea acestora la acțiune, (ii) necesare pentru desfășurarea acțiunii sau pentru exploatarea rezultatelor acțiunii și (iii) identificate de către participanți în conformitate cu articolul 45;

(5)

„act de bază” înseamnă un act juridic adoptat de către instituțiile Uniunii sub forma unui regulament, a unei directive sau a unei decizii în sensul articolului 288 din TFUE care asigură temeiul juridic al acțiunii;

(6)

„acțiune de inovare” înseamnă o acțiune care constă în principal în activități care vizează în mod direct elaborarea unor planuri și dispozitive sau modele pentru conceperea de produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest sens, activitățile respective pot include crearea de prototipuri, testare, demonstrații, creare de proiecte-pilot, validare pe scară largă a produselor și replicare pe piață;

(7)

„acțiune de coordonare și sprijin” înseamnă o acțiune care constă în principal din măsuri complementare precum standardizarea, diseminarea, sensibilizarea și comunicarea, crearea de rețele, servicii de coordonare sau sprijin, dialoguri privind politicile și exercițiile de învățare reciprocă și studii, inclusiv studiile de proiectare pentru noi infrastructuri și poate include, de asemenea, activități complementare de colaborare în rețea și coordonare între programe din diferite țări;

(8)

„diseminare” înseamnă comunicarea publică a rezultatelor prin orice mijloace adecvate (altele decât cele care rezultă din protejarea sau exploatarea rezultatelor), inclusiv prin publicații științifice în orice mijloc de informare;

(9)

„exploatare” înseamnă utilizarea rezultatelor în viitoarele activități de cercetare, diferite de cele acoperite de acțiunea vizată, sau pentru elaborarea, crearea și comercializarea unui produs sau proces ori pentru crearea și furnizarea unui serviciu sau în activități de standardizare;

(10)

„condiții echitabile și rezonabile” înseamnă condițiile corespunzătoare, inclusiv termenii financiari posibili sau condiții de scutire de redevențe, având în vedere circumstanțele specifice ale solicitării de acces, de exemplu, valoarea reală sau potențială a rezultatelor sau a informațiilor preexistente pentru care se solicită accesul și/sau sfera de aplicare, durata sau alte caracteristici ale utilizării prevăzute;

(11)

„organism de finanțare” înseamnă un organism sau o autoritate, altele decât Comisia, astfel cum sunt menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, căruia/căreia Comisia i-a încredințat sarcini de execuție bugetară în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013;

(12)

„organizație internațională de interes european” înseamnă o organizație internațională ai cărei membri sunt în majoritate state membre sau țări asociate și al cărei obiectiv principal este promovarea cooperării științifice și tehnologice în Europa;

(13)

„entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau orice persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al legislației Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să dețină obligații;

(14)

„entitate juridică nonprofit” înseamnă o entitate juridică care, prin forma sa juridică, nu are scop lucrativ sau care are o obligație juridică sau statutară de a nu distribui profituri acționarilor sau membrilor săi;

(15)

„participant” înseamnă orice entitate juridică care desfășoară o acțiune sau parte a unei acțiuni în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 care deține drepturi și obligații față de Uniune sau alt organism de finanțare în temeiul prezentului regulament;

(16)

„acțiune de cofinanțare de program” înseamnă o acțiune finanțată printr-un grant, al cărei scop principal este de a completa cererile sau programele individuale finanțate de către entități de gestionare a programelor de cercetare și inovare, altele decât organismele de finanțare ale Uniunii. O acțiune de cofinanțare de program poate include totodată activități conexe de creare de rețele și coordonare de programe din diferite țări;

(17)

„achiziție publică înainte de comercializare” înseamnă o achiziție publică de servicii de cercetare și dezvoltare care implică împărțirea riscurilor și beneficiilor în condițiile pieței, și dezvoltarea competitivă în etape, în cazul în care există o separare clară între serviciile de cercetare și de dezvoltare achiziționate și desfășurarea de produse finite la scară comercială;

(18)

„achiziție publică de soluții inovatoare” înseamnă o achiziție publică în cadrul căreia autoritatea contractantă acționează în calitate de client care lansează bunuri sau servicii inovatoare care nu sunt încă comercializate pe scară largă și poate include teste de conformitate;

(19)

rezultate” înseamnă orice contribuție tangibilă sau intangibilă a acțiunii, precum date, cunoștințe sau informații, generate în cadrul acțiunii, oricare ar fi forma sau natura acestora, indiferent dacă sunt sau nu protejate, precum și orice drepturi conexe acestora, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

(20)

„IMM-uri” înseamnă microîntreprinderile, precum și întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (22);

(21)

„program de activitate” înseamnă documentul adoptat de Comisie pentru punerea în aplicare a programului specific în conformitate cu articolul 5 din Decizia 2013/743/UE a Consiliului (23);

(22)

„plan de activitate” înseamnă documentul similar cu programul de activitate al Comisiei adoptat de organismele de finanțare însărcinate, parțial, cu punerea în aplicare a programului-cadru Orizont 2020, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(2)   În sensul prezentului regulament, o entitate care nu are personalitate juridică în conformitate cu dreptul național aplicabil se interpretează ca fiind asimilată unei entități juridice dacă se respectă condițiile stabilite la articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și la articolul 198 din Regulamentul delegat nr. 1268/2012.

(3)   În sensul prezentului regulament, beneficiarii de granturi nu sunt considerați organisme de finanțare.

Articolul 3

Confidențialitate

Sub rezerva condițiilor stabilite în acordurile, deciziile sau contractele de punere în aplicare, orice date, cunoștințe și informații comunicate cu restricții de confidențialitate în cadrul unei acțiuni rămân confidențiale, ținând cont, în mod corespunzător, de dreptul Uniunii referitor la protecția informațiilor clasificate și la accesul la acestea.

Articolul 4

Informații care trebuie puse la dispoziție

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 3, Comisia pune la dispoziția instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a oricărui stat membru sau a oricărei țări asociate, la cerere, orice informații utile care se află în posesia sa cu privire la rezultatele generate de un participant în cadrul unei acțiuni care a primit finanțare din partea Uniunii, dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

(a)

informațiile respective sunt relevante pentru politica publică;

(b)

participanții nu au prezentat motive solide și suficiente pentru păstrarea confidențialității informațiilor respective.

În acțiunile din cadrul obiectivului specific „Societăți sigure – protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi”, Comisia pune la dispoziția instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii sau a autorităților naționale ale statelor membre, la cererea acestora, orice informație utilă aflată în posesia sa cu privire la rezultatele generate de un participant în cadrul unei acțiuni care a beneficiat de finanțare din partea Uniunii. Comisia notifică participantului o astfel de comunicare. În cazul în care un stat membru sau o instituție, un organism, un oficiu sau o agenție a Uniunii solicită comunicarea informațiilor, Comisia notifică, respectiva comunicare tuturor statelor membre.

(2)   Furnizarea de informații în temeiul alineatului (1) nu poate transfera destinatarului vreun drept sau vreo obligație a Comisiei sau a participanților. Cu toate acestea, destinatarul păstrează caracterul confidențial al informațiilor în cauză, cu excepția cazului în care informațiile devin publice sau sunt puse la dispoziția publicului de participanți sau au fost comunicate Comisiei fără restricții privind confidențialitatea. În ceea ce privește informațiile clasificate, se aplică normele Comisiei privind securitatea.

Articolul 5

Îndrumări și informații pentru eventualii participanți

În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul (UE) nr. 1268/2012, Comisia sau organismul de finanțare relevant se asigură că se pun la dispoziția eventualilor participanți îndrumări și informații suficiente, în momentul publicării cererii de propuneri, în special modelul de acord de subvenție aplicabil.

TITLUL II

NORME DE PARTICIPARE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 6

Forme de finanțare

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, finanțarea poate lua una sau mai multe dintre formele prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special granturi, premii, achiziții publice sau instrumente financiare.

Articolul 7

Entități juridice care pot participa la acțiuni

(1)   Orice entitate juridică, indiferent de locul său de stabilire sau organizațiile internaționale pot participa la o acțiune cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament, precum și a oricăror condiții prevăzute în programul de activitate sau planul de activitate relevant.

(2)   Programul de activitate relevant poate restricționa participarea la Orizont 2020 sau la părți din acesta a entităților juridice stabilite în țări terțe în cazul în care condițiile de participare a entităților juridice din statele membre sau a entităților lor afiliate stabilite într-o țară terță, la programele de cercetare și inovare ale țării terțe sunt considerate ca fiind prejudiciabile față de interesele Uniunii.

(3)   Programul de activitate sau planul de activitate relevant poate exclude entitățile care nu pot să furnizeze garanții satisfăcătoare de securitate, inclusiv în ceea ce privește autorizarea de securitate a personalului, în cazul în care aceasta se justifică din motive de securitate.

(4)   CCC poate participa la acțiuni cu aceleași drepturi și obligații precum o entitate juridică stabilită într-un stat membru.

Articolul 8

Independența

(1)   Două entități juridice sunt considerate independente una de cealaltă dacă niciuna nu se află sub controlul direct sau indirect al celeilalte sau sub același control direct sau indirect ca cealaltă.

(2)   În sensul alineatului (1), controlul poate lua, în special, una dintre următoarele forme:

(a)

deținerea directă sau indirectă a peste 50 % din valoarea nominală a capitalului subscris al entității juridice în cauză sau a majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților entității respective;

(b)

deținerea directă sau indirectă, în fapt sau în drept, a unor puteri de decizie în cadrul entității juridice în cauză.

(3)   În sensul alineatului (1), se consideră că următoarele relații între entitățile juridice nu constituie în sine relații de control:

(a)

deținerea directă sau indirectă a peste 50 % din valoarea nominală a capitalului subscris sau a majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților de către același organism de investiții publice, același investitor instituțional sau aceeași societate cu capital de risc;

(b)

entitățile juridice în cauză sunt deținute sau supervizate de același organism public.

CAPITOLUL II

Granturi

Secțiunea I

Procedura de atribuire

Articolul 9

Condiții de participare

(1)   Se aplică următoarele condiții minime:

(a)

cel puțin trei entități juridice participă la o acțiune;

(b)

fiecare dintre cele trei entități juridice este stabilită într-un alt stat membru sau într-o țară asociată; și

(c)

cele trei entități juridice menționate la litera (b) sunt independente una de cealaltă în sensul articolului 8.

(2)   În sensul alineatului (1), în cazul în care unul dintre participanți este CCC sau o organizație internațională de interes european sau o entitate creată în temeiul legislației Uniunii, se consideră că este stabilit într-un stat membru sau țară asociată alta decât oricare dintre statele membre sau țările asociate în care este stabilit un alt participant la aceeași acțiune.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), condiția minimă o reprezintă participarea unei entități juridice stabilite într-un stat membru sau țară asociată în cazul:

(a)

acțiunilor de cercetare de frontieră ale Consiliului European pentru Cercetare (CEC);

(b)

instrumentului pentru IMM-uri, atunci când acțiunea are o valoare adăugată europeană clară;

(c)

acțiunilor de cofinanțare de program; și

(d)

în cazuri justificate, prevăzute în programul de activitate sau în planul de activitate.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul acțiunilor de coordonare și sprijin și al acțiunilor de formare profesională și mobilitate, condiția minimă este participarea unei entități juridice.

(5)   Dacă este oportun și justificat în mod corespunzător, programele de activitate sau planurile de activitate pot prevedea condiții suplimentare în conformitate cu cerințele specifice politicii sau cu natura și obiectivele acțiunii, inclusiv, inter alia, condiții privind numărul de participanți, tipul de participanți și locul de stabilire.

Articolul 10

Eligibilitatea pentru finanțare

(1)   Următorii participanți sunt eligibili pentru finanțare din partea Uniunii:

(a)

orice entitate juridică stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată sau înființată în temeiul dreptului Uniunii;

(b)

orice organizație internațională de interes european;

(c)

orice persoană juridică stabilită într-o țară terță desemnată în programul de activitate.

(2)   În cazul participării unei organizații internaționale sau în cazul participării unei entități juridice stabilite într-o țară terță, niciuna dintre ele nefiind eligibilă pentru finanțare în conformitate cu alineatul (1), se poate acorda finanțare din partea Uniunii numai dacă se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a)

participarea este considerată de către Comisie sau organismul de finanțare relevant esențială pentru desfășurarea acțiunii;

(b)

această finanțare este prevăzută într-un acord științific și tehnologic bilateral sau în orice alt acord dintre Uniune și organizația internațională sau, în cazul entităților stabilite în țări terțe, țara în care este stabilită entitatea juridică.

Articolul 11

Cereri de propuneri

(1)   Cererile de propuneri se lansează în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul (UE) nr. 1268/12, luând în considerare în special nevoia de transparență și de nediscriminare, precum și de flexibilitate specifică naturii diverse a sectoarelor cercetării și inovării.

(2)   Ca excepție și fără a se aduce atingere celorlalte cazuri prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și de Regulamentul (UE) nr. 1268/2012, nu se lansează cereri de propuneri pentru acțiuni de coordonare și sprijin și acțiuni de cofinanțare de program care să fie executate de entități juridice desemnate în programele de activitate sau în planurile de activitate dacă acțiunea nu intră în domeniul de aplicare al unei cereri de propuneri.

(3)   În conformitate cu normele relevante prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și de Regulamentul (UE) nr. 1268/2012, se stabilesc perioade cu durată suficientă pentru elaborarea propunerilor, anunțându-se cu suficient timp înainte viitoarele cereri de propuneri prin publicarea unui program de activitate și existând un interval de timp rezonabil între publicarea unei cereri de propuneri și termenul pentru prezentarea propunerii.

Articolul 12

Cereri de propuneri comune cu țări terțe sau organizații internaționale

(1)   Se pot emite cereri de propuneri comune cu țări terțe sau organizațiile și agențiile lor științifice și tehnologice sau cu organizații internaționale, pentru finanțarea de acțiuni în comun, în domenii prioritare de interes comun și când se preconizează avantaje reciproce, în cazul în care există o valoare adăugată clară pentru Uniune. Propunerile se evaluează și se selectează prin proceduri comune de evaluare și selecție care urmează a fi convenite. Aceste proceduri de evaluare și selecție asigură respectarea principiilor stabilite în titlul VI din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și implică un grup echilibrat de experți independenți numiți de fiecare parte.

(2)   Entitățile juridice care primesc finanțare din partea Uniunii încheie un acord de grant cu Uniunea sau organismul de finanțare relevant. Acordul de grant respectiv include o descriere a activităților care urmează să fie realizate de participanții în cauză și de entitățile juridice participante din țările terțe implicate.

(3)   Entitățile juridice care primesc finanțare din partea Uniunii încheie un acord de coordonare cu entitățile juridice participante care beneficiază de finanțare din partea țărilor terțe sau organizațiilor internaționale relevante.

Articolul 13

Propuneri

(1)   Propunerile cuprind un proiect de plan pentru exploatarea și diseminarea rezultatelor, în cazul în care acest lucru este prevăzut în programul de activitate sau în planul de activitate.

(2)   Orice propunere de cercetare a celulelor stem embrionare umane include, după caz, detalii privind obținerea licenței și măsurile de control care vor fi luate de autoritățile competente ale respectivelor state membre, precum și detalii ale aprobărilor etice care urmează să fie acordate. În ceea ce privește prelevarea celulelor stem embrionare umane, instituțiile, organizațiile și cercetătorii vor fi supuși unor proceduri stricte de obținere a licențelor și de control în conformitate cu cadrul legal existent în respectivele state membre.

(3)   O propunere care contravine principiilor etice sau oricărei legislații aplicabile sau care nu îndeplinește condițiile stabilite în Decizia nr. /2013/UE, în programul de activitate sau planul de activitate sau în cererea de propuneri poate fi exclusă în orice moment din procedurile de evaluare, selecție și atribuire a grantului.

(4)   După caz și în măsura în care se menționează în programul de activitate sau în planul de activitate, propunerile explică cum și în ce măsură analiza pe criterii de gen este relevantă pentru conținutul proiectului preconizat.

Articolul 14

Evaluare etică

(1)   Comisia efectuează în mod sistematic evaluări din punct de vedere etic ale propunerilor care ar putea ridica probleme de natură etică. Respectivele evaluări verifică respectarea principiilor etice și a legislației și, în cazul cercetării efectuate în afara Uniunii, se verifică că aceeași cercetare ar fi fost autorizată într-un stat membru.

(2)   Comisia se asigură că procesul de evaluare etică este cât mai transparent posibil și că se desfășoară în timp util, evitându-se, pe cât posibil, depunerea din nou a documentelor.

Articolul 15

Criterii de selecție și de atribuire

(1)   Propunerile prezentate sunt evaluate pe baza următoarelor criterii de atribuire:

(a)

excelență;

(b)

impact;

(c)

calitatea și eficiența punerii în aplicare.

(2)   În cazul propunerilor de acțiuni ale CEC privind cercetarea de frontieră, se aplică numai criteriul menționat la alineatul (1) litera (a).

(3)   Criteriul menționat la alineatul (1) litera (b) poate primi o pondere mai mare în cazul propunerilor de acțiuni inovatoare.

(4)   Programul de activitate sau planul de activitate stabilește detalii suplimentare privind aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute la alineatul (1) și precizează ponderările și plafoanele aplicabile.

(5)   Comisia ia în calcul posibilitatea unei proceduri de depunere în două etape prevăzută în dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 și ale Regulamentului (UE) nr. 1268/2012, după caz și în concordanță cu obiectivele cererii de propuneri.

(6)   Propunerile se clasifică în funcție de rezultatele evaluării. Selecția se realizează pe baza acestui clasament.

(7)   Evaluarea este efectuată de către experți independenți.

(8)   În cazul unei entități juridice menționate la articolul 11 alineatul (2) sau în alte circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător, evaluarea se poate desfășura prin derogare de la alineatul (7). În fiecare caz al unei astfel de evaluări, Comisia comunică statelor membre informații detaliate privind procedura de evaluare utilizată și rezultatul acesteia.

(9)   Atunci când finanțarea solicitată din partea Uniunii pentru acțiune este egală sau mai mare de 500 000 EUR, Comisia sau organismul de finanțare relevant verifică, prin mijloace conforme cu legislația națională, în prealabil numai capacitatea financiară a coordonatorilor. Cu toate acestea, în cazul în care, pe baza informațiilor disponibile, există motive de îndoială cu privire la capacitatea financiară a coordonatorului sau a altor participanți, Comisia sau organismul de finanțare relevant verifică capacitatea financiară a acestora.

(10)   Capacitatea financiară nu va fi verificată în cazul entităților juridice a căror viabilitate este garantată de un stat membru sau o țară asociată și nici în cazul instituțiilor de învățământ secundar și superior.

(11)   Capacitatea financiară poate fi garantată de orice altă entitate juridică, a cărei capacitate financiară se verifică ulterior în conformitate cu alineatul (9).

Articolul 16

Procedura de reexaminare a evaluării

(1)   Comisia sau organismul de finanțare relevant prevede o procedură transparentă de reexaminare a evaluării pentru solicitanții care consideră că evaluarea propunerii lor nu a fost efectuată în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament, în programul de activitate, în planul de activitate relevant sau în cererea de propuneri.

(2)   Cererea de reexaminare se referă la o propunere specifică și este prezentată de coordonatorul propunerii în termen de 30 de zile de la data la care Comisia sau organismul de finanțare relevant comunică coordonatorului rezultatele evaluării.

(3)   Comisia sau organismul de finanțare relevant este responsabilă/responsabil de examinarea cererii menționate la alineatul (2). Această reexaminare acoperă numai aspectele procedurale ale evaluării, nu și meritele propunerii.

(4)   Un comitet de reexaminare a evaluării, alcătuit din personalul Comisiei sau personalul organismului de finanțare relevant, emite o opinie privind aspectele procedurale ale procesului de evaluare. Comitetul este prezidat de un funcționar al Comisiei sau al organismului de finanțare relevant, din alt departament decât cel responsabil pentru cererea de propuneri. Comitetul poate recomanda una dintre următoarele acțiuni:

(a)

reevaluarea propunerii, în special de către evaluatori care nu au fost implicați în evaluarea anterioară;

(b)

confirmarea evaluării inițiale.

(5)   Pe baza recomandării menționate la alineatul (4), Comisia sau organismul de finanțare relevant adoptă o decizie și o comunică coordonatorului propunerii. Comisia sau organismul de finanțare relevant adoptă decizia în cauză fără întârzieri nejustificate.

(6)   Procedura de reexaminare nu întârzie procesul de selecție a propunerilor care nu fac obiectul cererilor de reexaminare.

(7)   Procedura de reexaminare nu împiedică orice alte acțiuni pe care participanții le pot efectua în conformitate cu dreptul Uniunii.

Articolul 17

Cereri și reclamații

(1)   Comisia se asigură că există o procedură prin care participanții prezintă cereri sau reclamații în legătură cu participarea lor în cadrul Orizont 2020.

(2)   Comisia se asigură că informațiile privind modalitatea de înregistrare a preocupărilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor este pusă la dispoziția tuturor participanților și este publicată on-line.

Articolul 18

Acordul de grant

(1)   Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, elaborează un model de acord de grant între Comisie sau organismul de finanțare relevant și participanți, în conformitate cu prezentul regulament. Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, revizuiește în mod corespunzător modelul de acord de grant, în cazul în care este necesară o modificare semnificativă a acestuia.

(2)   Comisia sau organismul de finanțare relevant încheie un acord de grant cu participanții. Justificarea eliminării sau a înlocuirii unei entități înainte de semnarea acordului de grant se face în mod corespunzător.

(3)   Acordul de grant stabilește drepturile și obligațiile participanților, precum și ale Comisiei sau ale organismului de finanțare relevant, în conformitate cu prezentul regulament. Acesta stabilește, de asemenea, drepturile și obligațiile entităților juridice care devin participanți în cursul perioadei de punere în aplicare a acțiunii, precum și rolul și sarcinile unui coordonator de consorțiu.

(4)   Pe baza unei cerințe dintr-un program de activitate sau plan de activitate, acordul de grant poate stabili drepturile și obligațiile participanților privind drepturile de acces, exploatarea și diseminarea rezultatelor, în plus față de cele prevăzute în prezentul regulament.

(5)   Acordul de finanțare reflectă, dacă este cazul și în măsura posibilităților, principiile generale stabilite în Recomandarea Comisiei privind Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, principiile de integritate în domeniul cercetării, în Recomandarea Comisiei privind gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe și Codul de bune practici pentru universități și alte instituții publice de cercetare, precum și principiul egalității de gen prevăzut la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(6)   Acordul de grant cuprinde, dacă este cazul, dispoziții care să asigure respectarea principiilor etice, inclusiv instituirea unui consiliu independent de etică și dreptul Comisiei de a efectua un audit privind aspectele de etică realizat de către experți independenți.

(7)   În cazurile justificate în mod corespunzător, anumite granturi pentru acțiuni pot face parte dintr-un parteneriat-cadru în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul (UE) nr. 1268/2012.

Articolul 19

Deciziile de acordare a granturilor

Dacă este cazul și se justifică în mod corespunzător, Comisia, în conformitate cu articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, sau organismul de finanțare relevant poate notifica decizii de acordare a granturilor în loc să încheie acorduri de grant. Dispozițiile prezentului regulament referitoare la acorduri de grant se aplică mutatis mutandis.

Articolul 20

Durata procedurilor de acordare a granturilor

(1)   În conformitate cu articolul 128 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cererile de propuneri specifică termenul până la care toți solicitanții sunt informați despre rezultatul evaluării candidaturii lor și data orientativă pentru semnarea acordurilor de grant sau notificarea deciziilor de acordare a granturilor.

(2)   Termenele menționate la alineatul (1) se bazează pe următoarele perioade:

(a)

pentru informarea tuturor solicitanților cu privire la rezultatul evaluării științifice a candidaturilor lor, o perioadă maximă de cinci luni de la data limită pentru depunerea propunerilor complete;

(b)

pentru semnarea acordurilor de grant cu solicitanții sau pentru notificarea deciziilor de acordare a granturilor către aceștia, o perioadă maximă de trei luni de la data informării solicitanților acceptați.

(3)   Perioadele menționate la alineatul (2) pot fi depășite pentru acțiuni ale CEC și în cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, în special pentru acțiuni complexe, atunci când există un număr mare de propuneri sau întârzieri imputabile solicitanților.

(4)   Participanții beneficiază de un termen rezonabil pentru a pregăti informațiile și documentația cerute pentru semnarea acordului de grant. Comisia ia decizii și solicită informații pe cât de prompt este posibil. Se evită depunerea din nou a documentelor, pe cât este posibil.

Articolul 21

Durata procedurilor de plată

Participanții primesc plata în timp util, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. De îndată ce coordonatorul a primit o plată, Comisia sau organismul de finanțare relevant notifică participanții cu privire la aceasta.

Articolul 22

Sistemul electronic securizat

Toate schimburile cu participanții, inclusiv încheierea acordurilor de grant, notificarea deciziilor de acordare a granturilor și eventualele modificări ale acestora, pot fi realizate prin intermediul unui sistem electronic de schimb instituit de către Comisie sau de către organismul de finanțare relevant, astfel cum prevede articolul 179 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

Secțiunea II

Implementare

Articolul 23

Implementarea acțiunilor

(1)   Participanții implementează acțiunile în conformitate cu toate condițiile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în Regulamentul (UE) nr. 1268/2012, în Decizia 2013/743/UE, în programul de activitate sau planul de activitate, în cererea de propuneri și în acordul de grant.

(2)   Participanții nu își iau angajamente care sunt incompatibile cu prezentul regulament sau cu acordul de grant. În cazul în care un participant nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în legătură cu implementarea tehnică a acțiunii, ceilalți participanți respectă obligațiile fără nicio contribuție suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului în care Comisia sau organismul de finanțare relevant îi exonerează în mod expres de această obligație. În cazul în care un participant nu și-a îndeplinit obligațiile, Comisia poate transfera, în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) litera (a), către coordonatorul acțiunii suma datorată din Fondul de garantare pentru participanți menționat la articolul 38. Responsabilitatea financiară a fiecărui participant se limitează la propria sa datorie, sub rezerva dispozițiilor privind Fondul de garantare pentru participanți. Participanții asigură informarea în timp util a Comisiei sau a organismului de finanțare relevant cu privire la orice eveniment care ar putea afecta în mod semnificativ punerea în aplicare a acțiunii sau interesele Uniunii.

(3)   Participanții implementează acțiunea și iau toate măsurile necesare și rezonabile în acest scop. Aceștia dispun în timp util de resursele necesare desfășurării acțiunii. În cazul în care acest lucru este necesar pentru implementarea acțiunii, participanții pot face apel la părți terțe, inclusiv subcontractanți, pentru a realiza lucrări în cadrul acțiunii sau pot folosi resursele puse la dispoziție de părți terțe prin intermediul unor contribuții în natură în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant. Participantul își asumă responsabilitatea pentru activitatea desfășurată față de Comisie sau de organismul de finanțare relevant.

(4)   Folosirea subcontractării pentru îndeplinirea anumitor elemente ale acțiunii se limitează la cazurile prevăzute în acordul de grant și la cazurile justificate corespunzător care nu au putut fi prevăzute clar la data intrării în vigoare a acordului de grant.

(5)   Terțe părți, altele decât subcontractanții, pot realiza lucrări în cadrul acțiunii în condițiile descrise în acordul de grant. Partea terță și lucrările care urmează a fi efectuate se identifică în acordul de grant.

Costurile suportate de către aceste părți terțe pot fi considerate eligibile dacă partea terță îndeplinește toate condițiile menționate în continuare:

(a)

ar fi eligibilă pentru finanțare, în cazul în care ar fi un participant;

(b)

este o entitate afiliată sau are o legătură juridică cu un participant și aceasta implică o colaborare care nu se limitează la acțiune;

(c)

este desemnată în acordul de grant;

(d)

respectă normele aplicabile participantului în conformitate cu acordul de grant cu privire la eligibilitatea costurilor și controlul cheltuielilor;

(e)

acceptă răspunderea solidară cu participantul pentru contribuția Uniunii corespunzătoare valorii declarate de partea terță, dacă i se solicită de către Comisie sau organismul de finanțare relevant.

(6)   Părțile terțe pot, de asemenea, să pună resurse la dispoziția participantului prin intermediul contribuțiilor în natură pentru realizarea acțiunii. Costurile suportate de părți terțe în ceea ce privește contribuțiile în natură care sunt efectuate gratuit sunt eligibile pentru finanțare dacă îndeplinesc condițiile stabilite în acordul de grant.

(7)   Acțiunea poate implica sprijin financiar pentru părți terțe în condițiile stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și Regulamentul (UE) nr. 1268/2012. Sumele menționate la articolul 137 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pot fi depășite în cazul în care acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele unei acțiuni.

(8)   Acțiunea efectuată de participanții care sunt autorități contractante în sensul Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului (24), al Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (25) și al Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului (26) poate implica sau poate avea ca scop principal achizițiile publice înainte de comercializare și achizițiile publice de soluții inovatoare, în cazul în care acest lucru este prevăzut în programul de activitate sau în planul de activitate și este necesar pentru implementarea sa. În aceste cazuri, normele stabilite la articolul 51 alineatele (2), (4) și (5) din prezentul regulament se aplică procedurilor privind achizițiile publice urmate de către participanți.

(9)   Participanții respectă legislația națională, reglementările și normele etice din țările în care va fi efectuată acțiunea. Atunci când este cazul, participanții solicită aprobarea comitetelor relevante de etică de la nivel național sau local, înainte de a demara acțiunea.

(10)   Activitățile care implică utilizarea animalelor se realizează în conformitate cu articolul 13 din TFUE și respectă cerința de a înlocui, reduce și perfecționa utilizarea animalelor în scopuri științifice în conformitate cu dreptul Uniunii și în special cu Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului (27).

Articolul 24

Consorțiu

(1)   Membrii unui consorțiu care doresc să participe la o acțiune desemnează unul dintre membri în calitate de coordonator. Acesta este menționat în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în raport cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant.

(2)   Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern („acordul de consorțiu”) care stabilește drepturile și obligațiile lor privind implementarea acțiunii în conformitate cu acordul de grant, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător prevăzute în programul de activitate sau în planul de activitate sau în cererea de propuneri. Comisia publică orientări cu privire la principalele aspecte care pot fi abordate de participanți în cadrul acordurilor de consorțiu.

(3)   Acordul de consorțiu poate prevedea, printre altele, următoarele:

(a)

organizarea internă a consorțiului;

(b)

distribuția finanțării din partea Uniunii;

(c)

normele privind drepturile de diseminare, utilizare și acces, în plus față de cele de la titlul III capitolul I din prezentul Regulament și de dispozițiile acordului de grant;

(d)

acorduri de soluționare a litigiilor interne;

(e)

înțelegeri privind răspunderea, indemnizarea și confidențialitatea între participanți.

Membrii consorțiului pot lua orice măsuri pe care le consideră adecvate în cadrul consorțiului, în măsura în care acestea nu intră în conflict cu acordul de grant sau cu prezentul regulament.

(4)   Consorțiul poate propune adăugarea sau eliminarea unui participant sau schimbarea coordonatorului în conformitate cu dispozițiile relevante din acordul de grant, cu condiția ca această modificare să fie în conformitate cu condițiile de participare, să nu afecteze în mod negativ implementarea acțiunii și să nu fie în contradicție cu principiul egalității de tratament.

Secțiunea III

Tipuri de granturi și reguli de finanțare

Articolul 25

Tipuri de granturi

Granturile pot lua oricare dintre formele prevăzute la articolul 123 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, luând în considerare obiectivele acțiunii.

Articolul 26

Eligibilitatea costurilor

(1)   Condițiile de eligibilitate a costurilor sunt definite în articolul 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Costurile suportate de părțile terțe în cadrul acțiunii pot fi eligibile în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și ale acordului de grant.

(2)   Costurile neeligibile sunt cele care nu respectă condițiile menționate la alineatul (1), în special, dispozițiile privind posibile viitoare pierderi sau cheltuieli, pierderi datorate cursului de schimb, costuri legate de rentabilitatea capitalului, costuri rambursate legate de o altă acțiune sau un alt program al Uniunii, costuri aferente datoriei și serviciului datoriei, cheltuieli excesive sau abuzive.

Articolul 27

Costurile cu personalul directe eligibile

(1)   Fără a aduce atingere condițiilor prevăzute la articolul 26, costurile cu personalul directe eligibile se limitează la salarii plus cheltuieli de asigurări sociale și la alte costuri incluse în remunerarea personalului alocat acțiunii, care derivă din legislația națională sau din contractul de muncă.

(2)   Fără a aduce atingere condițiilor prezentate la articolul 26, se poate lua în considerare drept cost cu personalul direct eligibil și remunerarea suplimentară a personalului participanților care sunt entități juridice nonprofit, alocat acțiunii, inclusiv plățile pe bază de contracte suplimentare, indiferent de natura acestora, până la valoarea stabilită la alineatul (3), în cazul în care acestea îndeplinesc următoarele condiții suplimentare:

(a)

fac parte din practicile uzuale de remunerare ale participantului și se plătesc în mod constant ori de câte ori este necesar același tip de lucrare sau expertiză;

(b)

criteriile utilizate la calcularea plăților suplimentare sunt obiective și cu aplicare generală de către participant, independent de sursa de finanțare utilizată.

(3)   Remunerația suplimentară poate fi eligibilă până la 8 000 EUR pe an și pe persoană. În cazul persoanelor care nu lucrează exclusiv pentru acțiune se aplică o limită orară. Limita orară se calculează împărțind 8 000 EUR la numărul de ore productive dintr-un an, calculat în conformitate cu articolul 31.

Articolul 28

Finanțarea acțiunii

(1)   Finanțarea acțiunii nu poate depăși costurile eligibile totale minus încasările generate de acțiune.

(2)   Sunt considerate încasări generate de acțiune:

(a)

resursele puse la dispoziția participanților de către părțile terțe prin intermediul unor transferuri financiare sau contribuții în natură, în mod gratuit, a căror valoare a fost declarată drept costuri eligibile de către participant, cu condiția că acestea să fi fost furnizate de părțile terțe special pentru a fi folosite în cadrul acțiunii;

(b)

veniturile generate de acțiune, cu excepția veniturilor generate de exploatarea rezultatelor acțiunii;

(c)

veniturile generate de vânzarea activelor achiziționate în temeiul acordului de grant, până la valoarea costurilor atribuite inițial acțiunii de către participant.

(3)   O rată unică de rambursare a costurilor eligibile se aplică pe acțiune pentru toate activitățile finanțate de aceasta. Rata maximă este stabilită în programul de activitate și planul de activitate.

(4)   Grantul „Orizont 2020” poate atinge un maxim de 100 % din costurile eligibile totale, fără a aduce atingere principiului de cofinanțare.

(5)   Grantul „Orizont 2020” se limitează la maximum 70 % din costurile eligibile totale pentru acțiuni de inovare; și acțiuni de cofinanțare a programului.

Pentru acțiunile de inovare, prin derogare de la alineatul (3), grantul Orizont 2020 poate atinge un maxim de 100 % din totalul costurilor eligibile pentru persoanele juridice fără scop lucrativ, fără a aduce atingere principiului cofinanțării.

(6)   Ratele de rambursare stabilite în prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul acțiunilor în care finanțarea pe baza ratei fixe, a sumei unitare sau forfetare se stabilește pentru întreaga acțiune sau o parte a acesteia.

Articolul 29

Costuri indirecte

(1)   Costurile indirecte eligibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare și costurile pentru resursele puse la dispoziție de părți terțe care nu sunt utilizate la sediul beneficiarului, precum și sprijinul financiar acordat unor părți terțe.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), costurile indirecte pot fi declarate sub formă de sumă forfetară sau de costuri unitare în cazul în care acest lucru este prevăzut în programul de activitate sau în planul de activitate.

Articolul 30

Evaluarea nivelurilor de finanțare

Evaluarea intermediară a Orizont 2020 include o evaluare a impactului diferitelor caracteristici introduse odată cu noile niveluri de finanțare stabilite la articolele 27, 28 și 29 din prezentul regulament, cu scopul de a se evalua dacă noua abordare a dus la situații nedorite care afectează negativ atractivitatea Orizont 2020.

Articolul 31

Orele productive anuale

(1)   Costurile eligibile cu personalul acoperă numai orele efective de muncă prestate de persoanele care realizează activități în mod direct în cadrul acțiunii. Participantul face dovada orelor lucrate efectiv, în mod obișnuit printr-un sistem de înregistrare a timpului de lucru.

(2)   Pentru persoanele care lucrează exclusiv pentru acțiune, nu este necesară înregistrarea timpului de lucru. În astfel de cazuri, participantul semnează o declarație care să confirme că persoana în cauză a lucrat exclusiv pentru acțiune.

(3)   Acordul de grant conține:

(a)

cerințele minime privind sistemul de înregistrare a timpului de lucru;

(b)

opțiunea de a alege între un număr anual fix de ore productive și metoda de determinare a numărului anual de ore productive care urmează a fi utilizate pentru calculul tarifelor orare pentru personal, ținând cont de practicile contabile uzuale ale participantului.

Articolul 32

Proprietarii de IMM-uri și persoanele fizice nesalariate

Proprietarii de IMM-uri care nu primesc un salariu și alte persoane fizice nesalariate pot să factureze costurile cu personalul pe baza unor costuri unitare.

Articolul 33

Costurile unitare

(1)   În conformitate cu articolul 124 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Comisia poate stabili metode de stabilire a unor costuri unitare pe baza:

(a)

unor date statistice sau a unor mijloace obiective similare;

(b)

datelor istorice verificabile ale participantului.

(2)   Costurile directe eligibile cu personalul pot fi finanțate pe baza costurilor unitare stabilite în conformitate cu practicile obișnuite de contabilitate ale participantului, cu condiția ca ele să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

(a)

sunt calculate pe baza totalului costurilor reale cu personalul, înregistrate în contabilitatea generală a participantului, care pot fi ajustate de către participant pe baza elementelor estimative sau înscrise în buget, în conformitate cu condițiile definite de către Comisie;

(b)

respectă articolele 26 și 27;

(c)

asigură respectarea cerinței privind activitățile fără scop lucrativ și evitarea dublei finanțări a costurilor;

(d)

sunt calculate cu respectarea articolului 31.

Articolul 34

Certificat privind declarațiile financiare

Certificatul privind situațiile financiare acoperă suma totală a grantului solicitat de un participant sub forma rambursării costurilor reale și sub forma unor costuri unitare menționate la articolul 33 alineatul (2), excluzând cuantumurile declarate pe baza sumelor forfetare, a ratelor fixe și a costurilor unitare, altele decât cele stabilite în conformitate cu practicile contabile curente ale participanților. Certificatul este prezentat doar în cazul în care suma respectivă este mai mare sau egală cu 325 000 EUR la momentul solicitării plății soldului grantului.

Articolul 35

Certificate privind metodologia

(1)   Participanții care calculează și solicită costurile directe cu personalul pe baza unor costuri unitare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) pot prezenta Comisiei un certificat privind metodologia. Metodologia respectivă respectă condițiile stabilite la articolul 33 alineatul (2) și să îndeplinească cerințele prevăzute în acordul de grant.

(2)   În cazul în care Comisia acceptă un certificat privind metodologia, acesta este valabil pentru toate acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013. Participantul va calcula și va solicita plata costurilor pe baza acestuia. Odată ce Comisia a acceptat un certificat privind metodologia, aceasta nu pune nicio eroare sistemică sau recurentă pe seama metodologiei acceptate.

Articolul 36

Auditori responsabili de certificare

(1)   Certificatele privind declarațiile financiare și privind metodologia prevăzute la articolele 34 și 35 sunt elaborate de un auditor independent calificat să efectueze audituri legale ale documentelor contabile în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (28) sau în conformitate cu reglementări naționale similare sau de un funcționar public competent și independent, căruia autoritățile naționale relevante i-au conferit capacitatea juridică de a audita participanții și care nu a fost implicat în întocmirea declarațiilor financiare.

(2)   La cererea Comisiei, a Curții de Conturi sau a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), auditorul care eliberează certificatul privind declarațiile financiare sau privind metodologia va acorda acces la documentele justificative și documentele de lucru privind auditul pe baza cărora a fost eliberat certificatul privind declarațiile financiare sau privind metodologia.

Articolul 37

Finanțarea cumulativă

O acțiune pentru care s-a acordat un grant de la bugetul Uniunii poate beneficia, de asemenea, de un grant în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013, cu condiția ca granturile să nu acopere aceleași elemente de cost.

Secțiunea IV

Garanții

Articolul 38

Fondul de garantare pentru participanți

(1)   Un fond de garantare pentru participanți („Fondul”) este înființat pentru a acoperi riscul legat de nerecuperarea sumelor datorate Uniunii în cadrul acțiunilor finanțate prin intermediul unor granturi acordate de Comisie în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE și de Comisie sau de organisme de finanțare ale Uniunii în temeiul Orizont 2020, în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament. Fondul înlocuiește Fondul de garantare pentru participanți înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1906/2006.

(2)   Fondul este gestionat în conformitate cu articolul 39. Orice dobândă de natură financiară generată de Fond se adaugă la acesta și se folosește exclusiv în scopurile prevăzute la articolul 39 alineatul (3).

(3)   În cazul în care dobânda este insuficientă pentru a acoperi operațiunile descrise la articolul 39 alineatul (3), Fondul nu intervine și Comisia sau organismul de finanțare relevant al Uniunii va recupera direct de la participanți sau părți terțe orice sumă datorată.

(4)   Fondul este considerat o garanție suficientă în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. Nicio garanție sau cauțiune suplimentară nu poate fi acceptată din partea participanților sau impusă acestora, cu excepția cazurilor descrise la alineatul (3) de la prezentul articol.

(5)   Participanții la acțiunile din cadrul Orizont 2020 al căror risc este acoperit de Fond contribuie cu 5 % din finanțarea Uniunii pentru acțiune. La încheierea acțiunii, contribuțiile la Fond se rambursează participanților prin intermediul coordonatorului.

(6)   Rata contribuției participanților la fond, prevăzută la alineatul (5), poate fi redusă pe baza evaluării intermediare a Orizont 2020.

Articolul 39

Funcționarea Fondului

(1)   Fondul va fi gestionat de Uniune, reprezentată de Comisie, care acționează ca agent executiv în numele participanților, în condițiile stabilite în acordul de grant.

Comisia poate gestiona Fondul în mod direct sau poate încredința gestionarea financiară a Fondului fie Băncii Europene de Investiții, fie unei instituții financiare adecvate (denumită în continuare „banca depozitară”). Banca depozitară gestionează Fondul în conformitate cu instrucțiunile Comisiei.

(2)   Contribuția participanților la Fond poate fi scăzută din prefinanțarea inițială și poate fi plătită la Fond în numele participanților.

(3)   Atunci când un participant datorează o anumită sumă Uniunii, Comisia poate să ia una dintre următoarele măsuri, fără a aduce atingere penalităților care pot fi impuse participantului care nu și-a îndeplinit obligațiile:

(a)

să transfere sau să ordone băncii depozitare să transfere în mod direct suma datorată din Fond către coordonatorul acțiunii. Respectivul transfer se efectuează după încetarea sau retragerea participării participantului care nu și-a îndeplinit obligațiile, în cazul în care acțiunea este în curs de desfășurare și dacă restul participanților sunt de acord să o pună în aplicare în conformitate cu aceleași obiective. Sumele transferate din Fond vor fi considerate drept finanțare din partea Uniunii;

(b)

să recupereze efectiv suma în cauză din Fond.

Comisia va emite un ordin de recuperare împotriva participantului sau a părții terțe respective, în beneficiul Fondului. Comisia poate adopta în acest scop o decizie de recuperare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(4)   Sumele recuperate vor constitui venituri atribuite Fondului în sensul articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. După finalizarea implementării tuturor granturilor ale căror riscuri sunt acoperite prin Fond, orice sume rămase vor fi recuperate de Comisie și vor intra în bugetul Uniunii, sub rezerva deciziilor autorității legislative.

CAPITOLUL III

Experți

Articolul 40

Numirea unor experți independenți

(1)   Comisia și, după caz, organismele de finanțare pot numi experți independenți care să evalueze propunerile în conformitate cu articolul 15 sau care să ofere consiliere și asistență pentru:

(a)

evaluarea propunerilor;

(b)

monitorizarea implementării acțiunilor desfășurate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013, precum și a programelor de inovare și/sau cercetare anterioare;

(c)

punerea în aplicare a politicii sau programelor de inovare și cercetare a Uniunii, inclusiv Orizont 2020, precum și realizarea și funcționarea spațiului european de cercetare;

(d)

evaluarea programelor de cercetare și inovare;

(e)

conceperea politicii Uniunii în domeniul cercetării și inovării, inclusiv pregătirea programelor viitoare.

(2)   Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în care experții independenți trebuie să lucreze cu informații clasificate, este nevoie să se efectueze autorizarea de securitate adecvată înainte de numirea lor.

Experții independenți sunt desemnați și selectați pe baza unor cereri de candidaturi individuale și a unor cereri adresate unor organizații relevante precum agențiile de cercetare, instituțiile de cercetare, universitățile, organizațiile de standardizare, organizațiile societății civile sau întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze de date cu candidați.

Dacă se consideră necesar și în cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia sau organismul de finanțare relevant poate să selecteze, în mod transparent, orice expert cu competențe adecvate care nu figurează în baza de date.

La numirea experților independenți, Comisia sau organismul de finanțare relevant ia măsurile corespunzătoare pentru a încerca să asigure o componență echilibrată în cadrul grupurilor de experți și al comitetelor de evaluare din punctul de vedere al competențelor, experienței, cunoștințelor, diversității geografice și genului, în funcție de situație în domeniul de acțiune. După caz, se urmărește, de asemenea, un echilibru între sectorul public și cel privat.

Comisia sau organismul de finanțare relevant poate solicita opinia organismelor consultative pentru numirea experților independenți. Pentru acțiunile CEC privind cercetarea de frontieră, Comisia numește experți pe baza propunerii din partea Consiliului științific al CEC.

(3)   Comisia sau organismul de finanțare relevant se asigură că un expert, care se confruntă cu un conflict de interese în legătură cu o chestiune cu privire la care este solicitat să se pronunțe, nu oferă evaluare, consiliere sau asistență cu privire la chestiunea în cauză.

(4)   Toate schimburile cu experți independenți, inclusiv încheierea contractelor pentru numirea acestora și eventualele modificări ale acestor contracte, pot fi realizate prin intermediul unui sistem electronic de schimb instituit de către Comisie sau de către organismul de finanțare relevant, astfel cum se prevede la articolul 287 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1268/2012.

(5)   Numele experților numiți cu titlu personal, care au asistat Comisia sau organismele de finanțare în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 și a Deciziei 2013/743/UE, precum și domeniul lor de competență sunt publicate cel puțin o dată pe an pe site-ul internet al Comisiei sau al organismului de finanțare. Informațiile respective sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

TITLUL III

NORME DE REGLEMENTARE A EXPLOATĂRII ȘI A DISEMINĂRII REZULTATELOR

CAPITOLUL I

Granturi

Secțiunea I

Rezultate

Articolul 41

Proprietatea asupra rezultatelor

(1)   Rezultatele sunt proprietatea participantului care le generează.

(2)   În cazul în care mai mulți participanți au generat rezultate în comun, iar contribuția fiecăruia la rezultatele comune nu poate fi stabilită, sau în cazul în care nu este posibilă divizarea rezultatelor obținute în comun în scopul solicitării, obținerii sau menținerii protecției drepturilor de proprietate intelectuală corespunzătoare, aceștia dețin în comun proprietatea asupra rezultatelor respective. Coproprietarii încheie un acord privind alocarea și termenii de exercitare a drepturilor comune de proprietate, în conformitate cu obligațiile prevăzute în acordul de grant. Coproprietarii pot conveni să nu continue coproprietatea, ci să decidă cu privire la un regim alternativ, printre altele prin transferarea participațiilor lor către un singur proprietar cu drepturi de acces pentru ceilalți participanți, de îndată ce au fost generate rezultatele.

Cu excepția cazului în care se convine altfel în acordul de proprietate comună, fiecare coproprietar are dreptul de a acorda licențe non-exclusive unor părți terțe pentru a exploata rezultatele deținute în comun, fără niciun drept la sub-licență, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

se transmite o notificare prealabilă celorlalți proprietari;

(b)

se acordă o compensație corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

(3)   Dacă angajații sau orice altă parte care lucrează pentru un participant sunt îndreptățiți să solicite drepturi asupra rezultatelor generate, participantul în cauză se asigură posibilitatea exercitării acestor drepturi într-un mod compatibil cu obligațiile care îi revin în temeiul acordului de grant.

Articolul 42

Protejarea rezultatelor

(1)   În cazul în care rezultatele pot fi sau se poate aștepta în mod rezonabil să poată fi exploatate la nivel comercial sau industrial, participantul care deține aceste rezultate examinează posibilitatea protejării lor. În cazul în care este posibil, rezonabil și justificat, având în vedere circumstanțele, participantul le protejează în mod adecvat pe o perioadă corespunzătoare de timp și cu o acoperire teritorială adecvată, ținând seama de interesele sale legitime și de interesele legitime, în special interesele comerciale, ale celorlalți participanți la acțiune.

(2)   În cazul în care un participant care a primit finanțare din partea Uniunii nu intenționează să protejeze rezultatele generate prin aceasta din motive care nu se datorează imposibilității protejării în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale sau lipsei potențialului de exploatare comercială sau industrială, cu excepția cazului în care participantul intenționează să le transfere, în vederea protejării, unei alte entități juridice stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată, acesta informează Comisia sau organismul de finanțare relevant înaintea diseminării acestor rezultate. Comisia poate, cu acordul participantului în cauză, să își asume proprietatea asupra acestor rezultate, în numele Uniunii sau al organismului de finanțare relevant, și să ia măsurile necesare pentru protecția lor adecvată.

Participantul nu se poate opune decât dacă poate demonstra că acest fapt i-ar prejudicia în mod semnificativ interesele sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi diseminate până când Comisia sau organismul de finanțare relevant nu a luat o decizie că nu își asumă dreptul de proprietate asupra rezultatelor sau până când nu a decis că își asumă dreptul de proprietate și a luat măsurile necesare pentru a asigura protecția lor. Comisia sau organismul de finanțare relevant ia respectiva decizie fără întârzieri nejustificate. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

(3)   În cazul în care un participant care a primit finanțare din partea Uniunii nu mai dorește să protejeze rezultatele sau nu încearcă să prelungească protecția acestora din alte motive decât lipsa potențialului de exploatare comercială sau industrială pentru o perioadă care nu depășește cinci ani de la plata soldului, acesta informează Comisia sau organismul de finanțare relevant care poate continua sau prelungi protecția prin asumarea drepturilor de proprietate. Participantul nu se poate opune decât dacă poate demonstra că acest fapt i-ar prejudicia în mod semnificativ interesele sale legitime. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

Articolul 43

Exploatarea și diseminarea rezultatelor

(1)   Fiecare participant care a primit finanțare din partea Uniunii depune toate eforturile pentru a exploata rezultatele pe care le deține sau pentru a se asigura că acestea sunt exploatate de o altă entitate juridică, în special prin transferul rezultatelor sau acordarea de licențe în conformitate cu articolul 44.

Orice obligații suplimentare de exploatare se introduc în acordul de grant. În cazul cercetării care prezintă potențial de abordare a provocărilor societale majore, obligațiile suplimentare de exploatare pot include acordarea de licențe în condiții neexclusive. Orice astfel de obligații suplimentare sunt precizate în programul de activitate sau în planul de activitate.

(2)   Sub rezerva unor restricții eventuale ca urmare a protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a unor norme de securitate sau interese legitime, fiecare participant diseminează cât mai rapid posibil, prin mijloace adecvate, rezultatele pe care le deține. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

Orice obligații suplimentare cu privire la diseminare se introduc în acordul de grant și sunt precizate în programul de activitate sau planul de activitate.

În ceea ce privește diseminarea rezultatelor prin intermediul publicațiilor științifice, se oferă un acces liber în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acordul de grant. Costurile legate de accesul liber la publicațiile științifice produse în urma unei cercetări finanțate prin Orizont 2020, publicate în decursul derulării unei acțiuni, sunt eligibile pentru rambursare în condițiile acordului de grant. Acordând atenția cuvenită articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, acordul de grant nu prevede condiții privind accesul liber la publicații, care ar putea avea ca rezultat costuri de publicare suplimentare după încheierea unei acțiuni.

În ceea ce privește diseminarea datelor de cercetare, acordul de grant poate stabili, în contextul accesului liber și al conservării datelor de cercetare, termenii și condițiile în care se oferă accesul liber la aceste rezultate, în special cu privire la cercetarea de frontieră desfășurată în cadrul CEC și al programului FET (Tehnologii viitoare și emergente) sau în alte domenii adecvate, luând în considerare interesele legitime ale participanților și eventualele constrângeri legate de normele de protecție a datelor, de normele de securitate sau de drepturile de proprietate intelectuală. În acest caz, programul de activitate sau planul de activitate indică dacă este necesară diseminarea datelor de cercetare prin acces liber.

Se transmite o notificare prealabilă celorlalți participanți cu privire la orice activitate de diseminare. În urma notificării, un participant se poate opune diseminării dacă demonstrează că aceasta ar putea aduce prejudicii semnificative intereselor sale legitime legate de rezultatele sau informațiile preexistente. În astfel de cazuri, activitatea de diseminare nu poate avea loc până când nu se iau măsurile corespunzătoare pentru protejarea respectivelor interese legitime. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

(3)   Pentru a asigura monitorizarea și diseminarea de către Comisie sau organismul de finanțare relevant, participanții furnizează toate informațiile referitoare la activitățile lor legate de exploatare și diseminare, precum și documentele necesare în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant. Sub rezerva intereselor legitime ale participanților care au furnizat informațiile, aceste informații se pun la dispoziția publicului. Acordul de grant, stabilește, printre altele, termene cu privire la astfel de obligații de raportare.

(4)   Toate cererile de brevete, standarde, publicare sau orice altă formă de diseminare, inclusiv sub formă electronică, referitoare la rezultate, cuprind, în măsura posibilităților, o declarație, inclusiv prin mijloace vizuale, care să arate că acțiunea a primit sprijin financiar din partea Uniunii. Termenii respectivei declarații se stabilesc în acordul de grant.

Articolul 44

Transferul și acordarea de licențe privind rezultatele

(1)   Atunci când transferă drepturi de proprietate asupra rezultatelor, un participant cedează cesionarului obligațiile aferente respectivelor rezultate, prevăzute în acordul de grant, inclusiv obligația de a le transfera oricărui cesionar ulterior.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate care decurg din actele cu putere de lege sau reglementări în cazul fuziunilor și achizițiilor, în situația în care alți participanți se bucură încă de drepturi de acces sau pot încă solicita acordarea drepturilor de acces la rezultatele care urmează să fie transferate, participantul care are intenția să transfere rezultatele transmite o notificare prealabilă tuturor celorlalți participanți, precum și informații suficiente privind posibilul nou proprietar al rezultatelor, pentru a permite celorlalți participanți să analizeze efectul transferului asupra exercitării posibile a drepturilor lor de acces.

În urma notificării, un participant se poate opune transferului de proprietate în cazul în care demonstrează că transferul avut în considerare ar afecta în mod negativ exercitarea drepturilor sale de acces. În acest caz, transferul nu poate avea loc până când nu se ajunge la un acord între participanții în cauză. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

Ceilalți participanți pot renunța, prin acord scris, la dreptul lor de a fi informați în prealabil și de a obiecta în cazul transferurilor de proprietate de la un participant către o parte terță identificată în mod specific.

(2)   Cu condiția ca drepturile de acces la rezultate să poată fi exercitate și să se respecte toate obligațiile suplimentare privind exploatarea, de către participantul care deține rezultatele, acesta poate acorda licențe sau poate acorda sub o altă formă dreptul de exploatare oricărei entități juridice, inclusiv în mod exclusiv. Se pot acorda licențe exclusive pentru rezultate, cu condiția ca toți celorlalți participanți implicați să își dea acordul că renunță la drepturile lor de acces la rezultate.

(3)   În ceea ce privește rezultatele generate de participanții care au primit finanțare din partea Uniunii, acordul de grant poate prevedea că Comisia sau organismul de finanțare relevant poate obiecta la transferul de proprietate sau la acordarea unei licențe exclusive unor părți terțe stabilite într-o țară terță neasociată la Orizont 2020, dacă consideră că transferul sau licența respectivă nu este în conformitate cu interesele de dezvoltare a competitivității economiei Uniunii sau este incompatibilă cu principiile etice sau cu considerentele privind securitatea.

În astfel de cazuri, transferul drepturilor de proprietate sau acordarea licenței exclusive nu se realizează decât în cazul în care Comisia sau organismul de finanțare relevant se asigură că se vor pune în aplicare măsuri de salvgardare corespunzătoare.

Dacă este cazul, acordul de grant prevede obligativitatea notificării prealabile a Comisiei sau a organismului de finanțare relevant cu privire la orice intenție de transfer al drepturilor de proprietate sau de acordare a unei licențe exclusive. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

Secțiunea II

Drepturi de acces la informațiile preexistente și la rezultate

Articolul 45

Informații preexistente

Participanții identifică informațiile preexistente pentru acțiunea lor, în orice mod, în cadrul unui acord scris.

Articolul 46

Principii privind drepturile de acces

(1)   Orice cerere de obținere a drepturilor de acces sau renunțarea la drepturile de acces se realizează în scris.

(2)   Cu excepția cazului în care se convine altfel de către proprietarul rezultatelor sau al informațiilor preexistente pentru care se solicită accesul, drepturile de acces nu includ dreptul de a acorda sub-licențe.

(3)   Participanții la aceeași acțiune se informează reciproc, înainte de a adera la acordul de grant, cu privire la orice constrângere juridică sau limită privind acordarea accesului la informațiile lor preexistente. Orice acord încheiat ulterior de un participant cu privire la informațiile preexistente garantează posibilitatea exercitării oricăror drepturi de acces.

(4)   Încetarea participării la o acțiune nu aduce atingere obligației care revine participantului în cauză de a acorda acces conform termenilor și condițiilor stabilite în acordul de grant.

(5)   Acordul de consorțiu poate să prevadă că, în cazul în care un participant nu își îndeplinește obligațiile și situația nu se remediază, participantul în cauză nu mai beneficiază de drepturi de acces.

Articolul 47

Drepturi de acces pentru implementare

(1)   Un participant se bucură de drepturi de acces la rezultatele unui alt participant la aceeași acțiune dacă rezultatele respective îi sunt necesare pentru a-și desfășura activitatea în cadrul acțiunii.

Aceste drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe.

(2)   Un participant se bucură de drepturi de acces la informațiile preexistente deținute de un alt participant la aceeași acțiune dacă informațiile preexistente respective îi sunt necesare pentru a-și desfășura activitatea în cadrul acțiunii, sub rezerva oricăror restricții sau limitări în temeiul articolului 46 alineatul (3).

Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe, cu excepția cazului în care participanții convin altfel înainte de aderarea lor la acordul de grant.

Articolul 48

Drepturi de acces pentru exploatare

(1)   Un participant se bucură de drepturi de acces la rezultatele unui alt participant la aceeași acțiune dacă rezultatele respective îi sunt necesare pentru a exploata propriile sale rezultate.

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi de acces se acordă în condiții echitabile și rezonabile.

(2)   Un participant se bucură de drepturi de acces la informațiile preexistente deținute de un alt participant la aceeași acțiune dacă informațiile preexistente respective îi sunt necesare pentru a exploata propriile sale rezultate, sub rezerva oricăror restricții în temeiul articolului 46 alineatul (3).

Sub rezerva acordului, astfel de drepturi de acces se acordă în condiții echitabile și rezonabile.

(3)   O entitate afiliată stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată beneficiază și ea de astfel de drepturi de acces la rezultate și, sub rezerva unor eventuale restricții sau limite în temeiul articolului 46 alineatul (3), la informațiile preexistente, în condiții echitabile și rezonabile, dacă rezultatele și informațiile preexistente respective îi sunt necesare pentru exploatarea rezultatelor generate de participantul la care este afiliată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acordul de consorțiu. Aceste drepturi de acces se solicită și se obțin direct de la participantul care deține rezultatele sau informațiile preexistente, cu excepția unor dispoziții contrare în conformitate cu articolul 46 alineatul (2).

(4)   Se poate formula o cerere de obținere a drepturilor de acces în temeiul alineatului (1), (2) sau (3) în termen de maxim un an după încheierea acțiunii, în absența stabiliri unui alt termen de către participanți.

Articolul 49

Drepturi de acces pentru Uniune și statele membre

(1)   Instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile Uniunii se bucură, în scopul justificat corespunzător al dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor și programelor Uniunii, de drepturi de acces doar la rezultatele unui participant care a primit finanțare din partea Uniunii. Aceste drepturi de acces sunt limitate la utilizări necomerciale și neconcurențiale.

Aceste drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe.

(2)   În ceea ce privește acțiunile din cadrul obiectivului specific „Societăți sigure - protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi” stabilite în partea III din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și autoritățile naționale ale statelor membre beneficiază, în scopul dezvoltării, implementării și monitorizării politicilor sau programelor lor în acest domeniu, de drepturile de acces necesare la rezultatele unui participant care a primit finanțare din partea Uniunii. Respectivele drepturi de acces se limitează la utilizări necomerciale și neconcurențiale. Drepturile de acces se acordă cu scutire de redevențe și în baza unui acord bilateral vizând definirea condițiilor specifice în vederea asigurării că aceste drepturi vor fi utilizate numai în scopul preconizat și că sunt prevăzute obligații de confidențialitate corespunzătoare. Aceste drepturi de acces nu se extind asupra informațiilor preexistente ale participantului. Statul membru, instituția, organismul, oficiul sau agenția Uniunii care formulează solicitarea notifică toate statele membre cu privire la această solicitare. În ceea ce privește informațiile clasificate, se aplică normele Comisiei privind securitatea.

TITLUL IV

DISPOZIȚII SPECIFICE

Articolul 50

Premii

(1)   Finanțarea din partea Uniunii poate lua forma unor premii, astfel cum se precizează în titlul VII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1268/2012.

(2)   Orice premii acordate vor fi condiționate de acceptarea obligațiilor de publicitate corespunzătoare. În ceea ce privește diseminarea rezultatelor, se aplică titlul III din prezentul regulament. Programul de activitate sau planul de activitate pot conține obligații specifice în ceea ce privește exploatarea și diseminarea.

Articolul 51

Achiziții publice, achiziții publice înainte de comercializare și achiziții publice de soluții inovatoare

(1)   Orice achiziție publică efectuată de Comisie pe cont propriu sau împreună cu statele membre este supusă normelor privind achizițiile publice, astfel cum au fost stabilite prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și Regulamentul (UE) nr. 1268/2012.

(2)   Finanțarea din partea Uniunii poate lua forma unor achiziții publice înainte de comercializare sau a unor achiziții publice de soluții inovatoare efectuate de Comisie sau de organismul de finanțare relevant pe cont propriu sau în colaborare cu autoritățile contractante din statele membre și țările asociate.

Procedurile privind achizițiile publice:

(a)

sunt conforme cu principiile transparenței, nediscriminării, tratamentului egal, bunei gestiuni financiare, proporționalității, cu regulile de concurență și, dacă este cazul, cu Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE, sau, în cazul în care Comisia acționează pe cont propriu, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012;

(b)

pot să prevadă condiții specifice precum limitarea locului efectuării activităților care fac obiectul achizițiilor publice înainte de comercializare la teritoriul statelor membre și a țărilor asociate la Orizont 2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de obiectivele acțiunii;

(c)

pot să autorizeze atribuirea unor contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri (aprovizionarea de la mai mulți furnizori);

(d)

prevăd atribuirea contractelor ofertantului (ofertanților) care prezintă cel mai bun raport calitate-preț.

(3)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în cererea de oferte, rezultatele generate prin achizițiile publice efectuate de Comisie sunt proprietatea Uniunii.

(4)   Contractele privind achizițiile publice înainte de comercializare prevăd dispoziții specifice privind dreptul de proprietate, drepturile de acces și acordarea de licențe, pentru a asigura utilizarea maximă a rezultatelor și a evita orice avantaj inechitabil. Contractantul care produce rezultate în achizițiile publice înainte de comercializare deține cel puțin drepturile de proprietate intelectuală aferente. Autoritățile contractante beneficiază cel puțin de drepturi de acces la rezultate scutite de redevențe, pentru uz propriu și de dreptul de a acorda sau solicita contractanților să acorde licențe neexclusive terților pentru a exploata rezultatele în condiții echitabile și rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-licențe. În cazul în care, după o anumită perioadă de la achiziția înainte de comercializare, un contractant nu reușește să exploateze comercial rezultatele, după cum se menționează în contract, acesta va transfera autorităților contractante orice drept de proprietate asupra rezultatelor.

(5)   Contractele privind achizițiile publice de soluții inovatoare prevăd dispoziții specifice privind dreptul de proprietate, drepturile de acces și acordarea de licențe, pentru a asigura utilizarea maximă a rezultatelor și a evita orice avantaj inechitabil.

Articolul 52

Instrumente financiare

(1)   Instrumentele financiare pot lua oricare dintre formele prevăzute la Titlul VIII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și sunt implementate în conformitate cu prevederile acestuia și pot fi combinate între ele, precum și cu granturi finanțate din bugetul Uniunii, inclusiv în cadrul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013.

(2)   Prin derogare de la articolul 140 alineatul (6) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, atât veniturile, cât și rambursările anuale generate de un instrument financiar instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 sunt alocate acestui instrument financiar, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   Prin derogare de la articolul 140 alineatul (6) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, atât veniturile, cât și rambursările anuale generate de Mecanismul de finanțare cu partajarea riscului instituit în temeiul Deciziei 1982/2006/CE și de faza inițială a Instrumentului financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare (GIF1), instituit în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE, sunt atribuite instrumentelor financiare care vor urma, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1291/2013.

Articolul 53

Instrumentul pentru IMM-uri

(1)   Numai IMM-urile pot să candideze pentru cereri de propuneri emise în cadrul instrumentului pentru IMM-uri specific menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. IMM-urile pot colabora cu alte societăți, cu organizații de cercetare sau cu universități.

(2)   În momentul în care o societate a fost validată ca IMM, se consideră că acest statut juridic prevalează pe întreaga durată a proiectului, chiar și în cazul în care societatea, datorită creșterii sale, depășește ulterior plafoanele prevăzute în definiția IMM-urilor.

(3)   În cazul instrumentului pentru IMM-uri sau al granturilor oferite de organisme de finanțare sau de către Comisie, rezervate IMM-urilor, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind dreptul de proprietate, drepturile de acces, exploatare și diseminare.

Articolul 54

Cale rapidă spre inovare

(1)   În conformitate cu articolul 7, orice entitate juridică poate participa la o acțiune Calea rapidă spre inovare (CRI). Acțiunile finanțate în cadrul CRI sunt acțiuni inovatoare. Cererea de propuneri pentru acțiunea CRI este deschisă oricărui domeniu tehnologic din cadrul obiectivului specific „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” prevăzut la punctul 1 din partea II din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 sau în cadrul fiecăruia dintre obiectivele specifice din cadrul priorității „Provocări societale” prevăzute la punctele 1 - 7 din partea III din anexa I la respectivul regulament.

(2)   Propunerile pot fi prezentate în orice moment. Comisia inițiază trei termene limită intermediare pe an în vederea evaluării propunerilor. Perioada cuprinsă între un termen limită intermediar și semnarea acordului de grant sau notificarea deciziei de acordare a grantului nu poate depăși șase luni. Propunerile se clasifică în funcție de impactul, calitatea și eficiența punerii în aplicare și a excelenței, iar criteriul impactului primește o pondere mai mare. Cel mult cinci entități juridice participă la o acțiune. Cuantumul grantului nu poate depăși 3 milioane EUR.

Articolul 55

Alte dispoziții specifice

(1)   În cazul acțiunilor care implică activități legate de securitate, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special cu privire la achiziții publice înainte de comercializare, achiziții publice de soluții inovatoare, modificarea compoziției consorțiului, informațiile clasificate, exploatarea, accesul liber la publicațiile de cercetare, diseminarea, transferul și acordarea de licențe privind rezultatele.

(2)   În cazul acțiunilor de sprijinire a infrastructurilor de cercetare noi sau existente, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice privind utilizatorii infrastructurilor și accesul utilizatorilor la acestea.

(3)   În cazul acțiunilor CEC în domeniul cercetării de frontieră, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind drepturile de acces, transferabilitatea și diseminarea, cu privire la participanți, cercetători și la oricare dintre părțile vizate de acțiune.

(4)   În cazul acțiunilor de formare și mobilitate, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice privind angajamentele cercetătorilor care beneficiază de acțiune, dreptul de proprietate, drepturile de acces și transferabilitate.

(5)   În cazul acțiunilor de coordonare și sprijin, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind dreptul de proprietate, drepturile de acces, exploatare și diseminare a rezultatelor.

(6)   În cazul Comunităților cunoașterii și inovării ale EIT, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind dreptul de proprietate, drepturile de acces, exploatare și diseminare.

TITLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 56

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute de prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 1 alineatul (3) este conferită Comisiei pentru durata Orizont 2020.

(3)   Delegarea de competență menționată la articolul 1 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)   Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecțiune de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acelui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 57

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2014.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv încetarea totală sau parțială a acțiunilor în cauză, până la finalizarea acestora, sau până la acordarea asistenței financiare de către Comisie sau organisme de finanțare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE sau al oricărei alte legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013, care se aplică în continuare pentru acțiunile în cauză până la finalizarea lor.

(3)   Orice sume provenind din fondul de garantare pentru participanți, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006, precum și toate drepturile și obligațiile sale sunt transferate Fondului la 31 decembrie 2013. Participanții la acțiunile din Decizia nr. 1982/2006/CE care semnează acorduri de grant după 31 decembrie 2013 contribuie la Fond.

Articolul 58

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 318, 20.10.2012, p. 1.

(2)  JO C 181, 21.6.2012, p. 111.

(3)  Poziția Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2013 de instituire a Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (A se vedea pagina 104 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  JO C 74 E, 13.3.2012, p. 34.

(6)  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(9)  Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (JO L 97, 9.4.2008, p. 1).

(11)  JO C 205, 19.7.2013, p. 9.

(12)  Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură (JO L 317, 3.12.2001).

(13)  Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizia de asociere peste mări”) (JO L 314, 30.11.2001, p. 1).

(14)  Decizia 2000/633/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 17 octombrie 2000 de modificare a regulamentului său de procedură (JO L 267, 20.10.2000, p. 63).

(15)  Regulamentul nr. 1906/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (JO L 391, 30.12.2006, p. 1).

(16)  Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitățile de cercetare și formare în domeniul nuclear (2007-2011) (JO L 400, 30.12.2006, p. 60).

(17)  Decizia 2012/93/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2011 de instituire a programului-cadru al Comunității Europene a Energiei atomice (2012-2013) (JO L 47, 18.2.2012, p. 25).

(18)  Regulamentul (Euratom) nr. 1314/2013 al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare ‒ Orizont 2020 (A se vedea pagina 948 din prezentul Jurnal Oficial).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(20)  Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME) (2014 - 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (A se vedea pagina 33 din prezentul Jurnal Oficial).

(21)  Decizia nr. 743/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare (JO L 201, 30.7.2008, p. 58).

(22)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(23)  Decizia Consiliului 2013/743/UE din 11 decembrie 2013 de instituire a programului specific pentru punerea în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014 - 2020) - Orizont 2020 (A se vedea pagina 965 din prezentul Jurnal Oficial).

(24)  Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).

(25)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

(26)  Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

(27)  Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (JO L 276, 20.10.2010, p. 33).

(28)  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).


Top