Help Print this page 

Document 32013R1287

Title and reference
Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 347, 20.12.2013, p. 33–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1287/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 1287/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 decembrie 2013

de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 173 și 195,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 („Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Uniunea pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Uniunea mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor și al energiei, precum și coeziune socială. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) ar trebui să joace un rol esențial în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Faptul că IMM-urile sunt menționate în șase din cele șapte inițiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 evidențiază rolul acestora.

(2)

Pentru a se asigura că întreprinderile, în special IMM-urile, joacă un rol central în realizarea creșterii economice în Uniune, care reprezintă o prioritate de vârf, Comisia a adoptat în octombrie 2010 o comunicare intitulată „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității”, care a fost aprobată de Consiliu în decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. Comunicarea stabilește o strategie care are ca scop să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin menținerea și susținerea unei baze industriale puternice, diversificate și competitive în Europa, în special prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderi și prin consolidarea mai multor aspecte ale pieței interne, inclusiv serviciile de afaceri.

(3)

În iunie 2008, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Gândiți mai întâi la scară mică - Un «Small Business Act» pentru Europa”, care a fost salutată de Consiliul din decembrie 2008. „Small Business Act” (SBA) oferă un cadru cuprinzător de politică pentru IMM-uri, promovează antreprenoriatul și ancorează principiul „a gândi mai întâi la scară mică” în legislație și politică cu scopul de a consolida competitivitatea IMM-urilor. SBA stabilește zece principii și prezintă acțiuni de politică și legislative pentru promovarea potențialului IMM-urilor de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă. Punerea în aplicare a SBA contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Mai multe acțiuni pentru IMM-uri au fost deja prevăzute în inițiativele emblematice.

(4)

Până în prezent, SBA a făcut obiectul unei revizuiri, publicată în februarie 2011, pe baza căreia Consiliul a adoptat concluziile la 30 și 31 mai 2011. Revizuirea respectivă face bilanțul punerii în aplicare a SBA și evaluează nevoile IMM-urilor care activează în mediul economic actual, în care întâmpină tot mai multe dificultăți în a obține acces la finanțare și la piețe. Revizuirea prezintă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în primii doi ani de punere în aplicare a SBA, definește noi acțiuni pentru a răspunde provocărilor determinate de criza economică și semnalate de părțile interesate și propune moduri de îmbunătățire a adoptării și a punerii în aplicare a SBA, atribuind părților interesate un rol clar și plasând organizațiile de afaceri în prim-plan. Obiectivele specifice ale unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor ar trebui să reflecte prioritățile menționate în revizuirea în cauză. Este important să se asigure faptul că punerea în aplicare a unui astfel de program este coordonată cu punerea în aplicare a SBA. În special, acțiunile cuprinse în obiectivele specifice ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a celor zece principii sus-menționate și a noilor acțiuni identificate în procesul de revizuire a SBA.

(5)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (3) stabilește cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Acest cadru financiar multianual descrie modul în care vor fi atinse obiectivele de politică în ceea ce privește sporirea creșterii economice și a numărului de locuri de muncă în Europa și crearea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și mai ecologice, precum și a unei Uniuni mai vizibile pe plan internațional.

(6)

Pentru a contribui la consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, pentru a sprijini IMM-urile existente, pentru a încuraja o cultură antreprenorială, precum și pentru a promova dezvoltarea IMM-urilor, progresul societății cunoașterii și dezvoltarea bazată pe o creștere economică echilibrată, ar trebui instituit un program pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor („programul COSME”).

(7)

Programul COSME ar trebui să acorde prioritate sporită agendei de simplificare, în conformitate cu comunicarea Comisiei din 8 februarie 2012 intitulată „O agendă de simplificare pentru CFM pentru perioada 2014-2020”. Cheltuielile realizate de Uniune și de statele membre pentru promovarea competitivității întreprinderilor și a IMM-urilor ar trebui să fie coordonate mai bine pentru a se asigura complementaritatea și a se îmbunătăți eficiența și vizibilitatea, precum și pentru a obține sinergii bugetare mai bune.

(8)

Comisia s-a angajat să integreze acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în programele de cheltuieli ale Uniunii și să dedice cel puțin 20 % din bugetul Uniunii unor obiective legate de climă. Este important să se asigure faptul că atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și prevenirea riscurilor sunt promovate în cursul pregătirii, conceperii și punerii în aplicare a programului COSME. Măsurile incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să contribuie la promovarea tranziției către o economie și o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice.

(9)

Potrivit Deciziei 2001/822/CE a Consiliului (4), entitățile și organismele din țările și teritoriile de peste mări sunt eligibile să participe la programul COSME.

(10)

Politica de competitivitate a Uniunii are ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor instituționale și politice care să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Realizarea competitivității și a durabilității presupune capacitatea de a realiza și menține competitivitatea economică și dezvoltarea întreprinderilor în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. O productivitate îmbunătățită, inclusiv în ceea ce privește resursele și energia, reprezintă sursa principală de creștere durabilă a veniturilor. De asemenea, competitivitatea depinde de capacitatea întreprinderilor de a profita din plin de oportunități precum piața internă. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Uniune, asigură două din trei locuri de muncă existente în sectorul privat și 80 % din locurile de muncă nou create și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și integrarea socială.

(11)

În comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012 intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” se estimează că politicile care promovează o tranziție către o economie ecologică, precum politicile privind utilizarea eficientă a resurselor, eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice, ar putea genera peste cinci milioane de locuri de muncă până în 2020, în special în sectorul IMM-urilor. Ținând seama de acest lucru, acțiunile specifice din cadrul programului COSME ar putea include promovarea dezvoltării de produse, servicii, tehnologii și procese durabile, precum și promovarea eficienței resurselor, eficienței energetice și responsabilității sociale a întreprinderilor.

(12)

Competitivitatea s-a aflat în centrul atenției în cadrul elaborării politicilor Uniunii în ultimii ani, din cauza disfuncționalităților politice, instituționale și de piață care subminează competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în special a IMM-urilor.

(13)

Prin urmare, programul COSME ar trebui să se ocupe de disfuncționalitățile pieței care afectează competitivitatea economiei Uniunii la nivel mondial și care subminează capacitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de a concura cu întreprinderi similare din alte părți ale lumii.

(14)

Programul COSME ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (5). În cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile care reprezintă IMM-urile. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor, întreprinderilor implicate în activități de artizanat, activităților independente, profesiilor liberale și întreprinderilor sociale. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție antreprenorilor potențiali, antreprenorilor noi, antreprenorilor tineri, antreprenorilor din rândul femeilor și altor grupuri-țintă specifice, cum ar fi persoanele în vârstă, migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, cum ar fi persoanele cu handicap, precum și promovării transferului de întreprinderi, întreprinderilor de tip „spin-off” și „spin-out” și acordării unei a doua șanse antreprenorilor.

(15)

Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii se referă la dificultățile IMM-urilor în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Aceste dificultăți au un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create și asupra dezvoltării și ratei de supraviețuire a întreprinderilor, precum și asupra disponibilității noilor antreprenori de a prelua societăți viabile în contextul unei succesiuni sau al unui transfer de întreprinderi. Instrumentele financiare ale Uniunii instituite în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) au o valoare adăugată dovedită și au adus o contribuție pozitivă pentru cel puțin 220 000 de IMM-uri. Valoarea adăugată sporită pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței interne pentru capitalul de risc, în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene pentru IMM-uri, precum și în remedierea disfuncționalităților pieței care nu pot fi soluționate la nivelul statelor membre. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie coerente, consecvente și complementare instrumentelor financiare ale statelor membre pentru IMM-uri, să asigure un efect de pârghie și să evite denaturarea pieței, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele Uniunii.

(16)

Comisia ar trebui să acorde atenție vizibilității finanțării acordate prin intermediul instrumentelor financiare ale prezentului regulament, astfel încât să asigure faptul că disponibilitatea sprijinului din partea Uniunii este cunoscută și că sprijinul oferit este recunoscut pe piață. În acest scop, intermediarii financiari ar trebui, de asemenea, să aibă obligația de a preciza în mod explicit beneficiarilor finali faptul că finanțarea a fost posibilă datorită sprijinului acordat prin instrumentele financiare din cadrul prezentului regulament. Comisia și statele membre ar trebui să ia măsuri corespunzătoare, inclusiv crearea de sisteme online ușor de utilizat, pentru diseminarea în rândul IMM-urilor și al intermediarilor a informațiilor privind instrumentele financiare disponibile. Sistemele respective, care ar putea include un singur portal, nu ar trebui să fie o duplicare a sistemelor deja existente.

(17)

Rețeaua întreprinderilor europene (denumită în continuare „rețeaua”) și-a dovedit valoarea adăugată pentru IMM-urile europene în calitate de ghișeu unic pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând întreprinderile să își îmbunătățească competitivitatea și să analizeze oportunitățile de afaceri de pe piața internă și din afara ei. Simplificarea metodologiilor și a metodelor de lucru și asigurarea unei dimensiuni europene a serviciilor de sprijin în afaceri pot fi realizate numai la nivelul Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-urile să găsească parteneri pentru cooperare sau pentru transferul de tehnologie, atât pe piața internă, cât și în țările terțe, precum și să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare ale Uniunii, la dreptul Uniunii, la drepturile de proprietate intelectuală și la programele Uniunii de încurajare a ecoinovării și a producției durabile. Aceasta a obținut, de asemenea, feedback cu privire la dreptul și standardele Uniunii. Know-how-ul său unic este deosebit de important pentru depășirea asimetriilor informaționale și pentru reducerea costurilor tranzacțiilor asociate cu activitățile transfrontaliere.

(18)

Este necesar un efort neîntrerupt în vederea optimizării în continuare a calității serviciilor și a performanței rețelei, în special în ceea ce privește cunoașterea și adoptarea ulterioară de către IMM-uri a serviciilor propuse, printr-o mai mare integrare a serviciilor de internaționalizare și de inovare, sporirea cooperării dintre rețea și părțile interesate de la nivelul IMM-urilor regionale și locale, consultarea organizațiilor-gazdă și o mai bună implicare a acestora, reducerea birocrației, îmbunătățirea sprijinului IT și sporirea vizibilității rețelei și a serviciilor acesteia în regiunile geografice acoperite.

(19)

Internaționalizarea limitată a IMM-urilor, atât în interiorul, cât și în afara Europei, afectează competitivitatea. Potrivit unor estimări, în prezent 25 % dintre IMM-urile din Uniune exportă sau au exportat la un moment dat în ultimii trei ani, în timp ce doar 13 % dintre IMM-urile din Uniune exportă în afara Uniunii în mod regulat și doar 2 % au investit în afara țării lor de origine. De asemenea, ancheta Eurobarometru din 2012 evidențiază potențialul neexploatat de creștere de care dispun IMM-urile pe piețele ecologice din interiorul și din afara Uniunii în ceea ce privește internaționalizarea și accesul la achizițiile publice. În conformitate cu SBA, care a făcut un apel la Uniune și la statele membre să sprijine și să încurajeze IMM-urile să profite de creșterea piețelor din afara Uniunii, Uniunea oferă asistență financiară mai multor inițiative, printre care Centrul pentru cooperare industrială UE-Japonia și serviciul de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală pentru IMM-uri din China. Valoarea adăugată a Uniunii este creată prin promovarea cooperării și prin oferirea unor servicii la nivel european care să completeze, fără a duplica, serviciile principale de promovare a comerțului ale statelor membre și care să consolideze efortul combinat al furnizorilor de servicii din sectorul public și din sectorul privat în acest domeniu. Aceste servicii ar trebui să includă informații privind drepturile de proprietate intelectuală, standardele, precum și normele și oportunitățile în materie de achiziții publice. Partea a doua a concluziilor Consiliului din 6 decembrie 2011 intitulate „Consolidarea punerii în aplicare a politicii industriale în întreaga UE”, referitoare la comunicarea Comisiei intitulată „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității”, ar trebui să fie luată în considerare în întregime. În acest sens, o strategie europeană bine definită referitoare la grupuri ar trebui să vină în completarea eforturilor naționale și regionale de a încuraja grupurile să atingă obiectivele de excelență și de cooperare internațională, ținând seama de faptul că gruparea IMM-urilor poate fi un mijloc-cheie de consolidare a capacității acestora de a inova și de a-și lansa activitatea pe piețele externe.

(20)

Pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, statele membre și Comisia trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil. Trebuie să se acorde o atenție deosebită intereselor IMM-urilor, precum și sectoarelor în care acestea sunt cele mai active. De asemenea, inițiativele la nivelul Uniunii sunt necesare pentru a face schimb de informații și de cunoștințe la scară europeană, iar serviciile digitale pot fi deosebit de rentabile în acest domeniu. Astfel de acțiuni pot contribui la dezvoltarea unor condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri.

(21)

Decalajele, fragmentarea și birocrația nejustificată din cadrul pieței interne împiedică cetățenii, consumatorii și întreprinderile, în special IMM-urile, să profite din plin de avantajele oferite de această piață. Prin urmare, este absolut necesar un efort concertat din partea statelor membre, a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în vederea eliminării deficiențelor legate de punerea în aplicare, de legislație și de informare. În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, statele membre, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui, de asemenea, să coopereze în vederea reducerii și a evitării sarcinilor administrative și de reglementare nejustificate impuse IMM-urilor. Acțiunile din cadrul programului COSME, singurul program al Uniunii axat în mod special pe IMM-uri, ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a acestor obiective, îndeosebi prin sprijinirea îmbunătățirii condițiilor-cadru pentru întreprinderi. Verificările de conformitate și evaluările de impact finanțate în temeiul programului COSME ar trebui să contribuie la acest efort.

(22)

Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația Statelor Unite ale Americii și 71 % din cea a Chinei (potrivit anchetei Eurobarometru din 2009 privind spiritul antreprenorial). Conform SBA, ar trebui acordată atenție tuturor situațiilor cu care se confruntă antreprenorii, inclusiv înființării, dezvoltării, transferului de întreprinderi și falimentului (a doua șansă). Promovarea educației pentru antreprenoriat, precum și măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, cresc valoarea adăugată a Uniunii.

(23)

Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori a fost lansat pentru a permite antreprenorilor noi și celor în devenire să dobândească experiență de afaceri într-un alt stat membru decât cel din care provin și, astfel, să își consolideze talentul antreprenorial. În ceea ce privește obiectivul de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale, Comisia ar trebui să poată lua măsuri pentru a ajuta noii antreprenori să își amelioreze abilitățile de dezvoltare a cunoștințelor, competențelor și atitudinilor lor în materie de antreprenoriat, precum și a capacității lor tehnologice și de gestionare a întreprinderilor.

(24)

Concurența la nivel mondial, schimbările demografice, constrângerile în materie de resurse și tendințele sociale emergente generează provocări și oportunități pentru diferitele sectoare care se confruntă cu provocări mondiale și sunt caracterizate printr-o pondere ridicată a IMM-urilor. De exemplu, sectoarele bazate pe proiectare trebuie să se adapteze pentru a profita de potențialul neexploatat al cererii mari de produse personalizate, creative, favorabile incluziunii. Deoarece aceste provocări sunt valabile pentru toate IMM-urile Uniunii din aceste sectoare, este necesar un efort concertat la nivelul Uniunii pentru a determina o creștere suplimentară, prin inițiative care să accelereze apariția de noi produse și servicii.

(25)

În vederea susținerii acțiunilor întreprinse în statele membre, programul COSME poate sprijini, la nivelul sectorial și transsectorial la care există un potențial semnificativ de creștere și de activitate antreprenorială și în special o proporție mare de IMM-uri, inițiativele care accelerează apariția de industrii competitive și durabile, bazate pe cele mai competitive modele de afaceri, pe produse și procese îmbunătățite, pe structuri organizaționale sau pe lanțuri de valori modificate. Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, care a fost salutată de Consiliul din octombrie 2010, turismul este un sector important al economiei Uniunii. Întreprinderile din acest sector contribuie în mod direct cu 5 % din produsul intern brut (PIB) al Uniunii. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) recunoaște importanța turismului și subliniază competențele Uniunii din acest domeniu. Inițiativele europene din domeniul turismului pot completa acțiunile statelor membre prin încurajarea creării unui mediu favorabil și prin promovarea cooperării între statele membre, în special prin intermediul schimbului de bune practici. Acțiunile pot include îmbunătățirea bazei de cunoștințe în domeniul turismului prin furnizarea de date și de analize și elaborarea de proiecte de cooperare transnațională, în strânsă cooperare cu statele membre, evitând în același timp aplicarea unor cerințe obligatorii pentru întreprinderile Uniunii.

(26)

Programul COSME indică acțiuni pentru atingerea obiectivelor, pachetul financiar total prevăzut pentru urmărirea acestor obiective, un pachet financiar minim pentru instrumentele financiare, diferitele tipuri de măsuri de punere în aplicare, precum și modalități transparente de monitorizare și de evaluare, precum și de protecție a intereselor financiare ale Uniunii.

(27)

Programul COSME completează alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea din partea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între programul COSME, Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8) ("programul Orizont 2020"), Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9) ("fondurile structurale") și alte programe ale Uniunii.

(28)

Toate inițiativele și acțiunile relevante care fac obiectul programului COSME ar trebui să țină seama de principiul transparenței și al egalității de șanse între femei și bărbați. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți cetățenii ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare în aceste inițiative și acțiuni.

(29)

Acordarea de granturi IMM-urilor ar trebui precedată de un proces transparent. Acordarea acestor granturi și plata acestora ar trebui să fie transparente, lipsite de birocrație și în conformitate cu normele comune.

(30)

Prezentul regulament stabilește, pentru întreaga durată a programului COSME, un pachet financiar care constituie suma principală de referință, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (10) pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.

(31)

Pentru a se asigura că finanțarea se limitează la combaterea disfuncționalităților politice, instituționale și de piață și pentru a evita denaturarea pieței, finanțarea din cadrul programului COSME ar trebui să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat.

(32)

Acordul privind Spațiul Economic European și protocoalele la acordurile de asociere prevăd participarea țărilor în cauză la programele Uniunii. Participarea altor țări terțe ar trebui să fie posibilă, în cazul în care acordurile și procedurile indică acest lucru.

(33)

Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului COSME, precum și punerea sa în aplicare în modul cel mai eficient posibil, orientat către utilizatori, garantându-se în același timp securitatea juridică și accesibilitatea programului COSME pentru toți participanții.

(34)

Programul COSME ar trebui să fie monitorizat și evaluat, astfel încât să se permită efectuarea de ajustări. Ar trebui să se întocmească un raport anual cu privire la punerea în aplicare a acestuia, în care să se prezinte progresele înregistrate și activitățile planificate.

(35)

Punerea în aplicare a programului COSME ar trebui să fie monitorizată anual prin intermediul unor indicatori-cheie destinați evaluării rezultatelor și efectelor. Acești indicatori, care includ bazele de referință relevante, ar trebui să ofere o bază minimă pentru a evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivele programului COSME.

(36)

Raportul intermediar privind realizarea obiectivelor tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul programului COSME, întocmit de Comisie, ar trebui să includă și o evaluare a ratelor scăzute de participare a IMM-urilor, dacă acest fenomen este sesizat într-un număr semnificativ de state membre. După caz, statele membre ar putea lua în considerare rezultatele raportului intermediar în elaborarea politicilor lor relevante.

(37)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe întreaga durată a ciclului de cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, identificarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, alocate în mod necuvenit sau utilizate incorect și, dacă este necesar, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(38)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei, în vederea adoptării unor programe anuale de lucru pentru punerea în aplicare a programului COSME. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (11). Unele dintre acțiunile incluse în programul de lucru anual necesită coordonare la nivel național. În acest sens, ar trebui să se aplice articolul 5 alineatul (4) din regulamentul respectiv.

(39)

Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește suplimentarea indicatorilor, modificări aduse anumitor detalii specifice în legătură cu instrumentele financiare și modificări ale sumelor orientative care le-ar depăși pe acestea cu mai mult de 5 % din valoarea pachetului financiar în fiecare caz. Este deosebit de important ca în cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(40)

Din motive de certitudine juridică și de claritate, Decizia nr. 1639/2006/CE ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Obiect

Articolul 1

Stabilire

Se stabilește un program pentru acțiunile Uniunii destinate îmbunătățirii competitivității întreprinderilor, cu accent special pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) („programul COSME”), pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentului regulament, „IMM-uri” înseamnă microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE.

Articolul 3

Obiective generale

(1)   Programul COSME contribuie la următoarele obiective generale, acordând o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor stabilite în Uniune și ale IMM-urilor stabilite în țările terțe participante la programul COSME în conformitate cu articolul 6:

(a)

consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor;

(b)

încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor.

(2)   Realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) se măsoară prin următorii indicatori:

(a)

performanța IMM-urilor în ceea ce privește durabilitatea;

(b)

modificări ale sarcinilor administrative și de reglementare nejustificate impuse atât IMM-urilor noi, cât și celor deja existente;

(c)

modificări ale proporției de IMM-uri care exportă pe teritoriul Uniunii sau în afara acesteia;

(d)

modificări în dezvoltarea IMM-urilor;

(e)

modificări ale proporției de cetățeni ai Uniunii care doresc să desfășoare o activitate independentă.

(3)   Lista detaliată a indicatorilor și a țintelor programului COSME este prevăzută în anexă.

(4)   Programul COSME sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și contribuie la realizarea obiectivului de „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. În special, programul COSME contribuie la obiectivul principal privind ocuparea forței de muncă.

CAPITOLUL II

Obiective specifice și domenii de acțiune

Articolul 4

Obiective specifice

(1)   Obiectivele specifice ale programului COSME sunt:

(a)

îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii;

(b)

îmbunătățirea accesului la piețe, în special în interiorul Uniunii, dar și la nivel mondial;

(c)

îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;

(d)

promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale.

(2)   Necesitatea ca întreprinderile să se adapteze la o economie cu emisii scăzute, rezistentă la schimbările climatice și eficientă din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor, este promovată în punerea în aplicare a programului COSME.

(3)   Pentru a măsura impactul programului COSME în ceea ce privește realizarea obiectivelor specifice prevăzute la alineatul (1), se utilizează indicatorii prevăzuți în anexă.

(4)   Programele de lucru anuale menționate la articolul 13 specifică în detaliu toate acțiunile care urmează să fie puse în aplicare în conformitate cu programul COSME.

Articolul 5

Buget

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului COSME este de 2 298,243 milioane EUR în prețuri curente, dintre care nu mai puțin de 60 % sunt alocate instrumentelor financiare.

Creditele anuale se autorizează de către Parlamentul European și Consiliu în cadrul limitelor cadrului financiar multianual.

(2)   Pachetul financiar instituit în temeiul prezentului regulament poate acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului COSME și realizarea obiectivelor sale. În special, acesta acoperă, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor, studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, inclusiv comunicare corporativă a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale programului COSME, cheltuieli legate de rețelele IT care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, precum și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului COSME.

Cheltuielile respective nu depășesc 5 % din valoarea pachetului financiar.

(3)   În cadrul pachetului financiar al programului COSME, se alocă următoarele sume orientative: 21,5 % din valoarea pachetului financiar pentru obiectivele specifice prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b), 11 % pentru obiectivele specifice prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) și 2,5 % pentru obiectivele specifice prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (d). Comisia se poate abate de la aceste sume orientative, dar nu cu mai mult de 5 % din valoarea pachetului financiar în fiecare caz. Dacă depășirea acestei limite se dovedește totuși necesară, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 prin care să modifice sumele orientative respective.

(4)   Alocația financiară poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între programul COSME și măsurile adoptate în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE. Dacă este necesar, în bugetul pentru perioada de după 2020 pot fi introduse credite pentru acoperirea unor cheltuieli similare, permițându-se astfel gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

Articolul 6

Participarea țărilor terțe

(1)   Programul COSME este deschis spre participare pentru:

(a)

țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile prevăzute de Acordul SEE, precum și alte țări europene, în cazul în care acordurile și procedurile permit acest lucru;

(b)

țările în curs de aderare, țările candidate și potențialele candidate, în conformitate cu principiile generale și cu condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru respective și în deciziile Consiliului de asociere sau în documente similare;

(c)

țările care intră în domeniul de aplicare a politicilor europene de vecinătate, în cazul în care acordurile și procedurile permit acest lucru și în conformitate cu principiile generale și cu condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene stabilite în acordurile-cadru respective, în protocoalele la acordurile de asociere și în deciziile Consiliului de asociere.

(2)   O entitate stabilită într-o țară menționată la alineatul (1) poate participa la părți ale programului COSME în cazul în care respectiva țară participă în conformitate cu condițiile stabilite de respectivele acorduri menționate la alineatul (1).

Articolul 7

Participarea entităților din țările neparticipante

(1)   Entitățile stabilite în una dintre țările terțe menționate la articolul 6 pot participa la părțile programului COSME la care țara respectivă nu participă. Entitățile stabilite în alte țări terțe pot, de asemenea, participa la acțiunile din cadrului programului COSME.

(2)   Entitățile menționate la alineatul (1) nu au dreptul să primească contribuții financiare din partea Uniunii, cu excepția cazului în care acest lucru este indispensabil pentru programul COSME, în special în ceea ce privește competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune. Această excepție nu se aplică în cazul entităților care au scop lucrativ.

Articolul 8

Acțiuni de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la finanțare

(1)   Comisia sprijină acțiuni care au ca scop facilitarea și îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, în etapele de înființare, dezvoltare și transfer, care sunt complementare utilizării de instrumente financiare pentru IMM-uri de către statele membre la nivel național și regional. Pentru a se asigura complementaritatea, astfel de acțiuni sunt strâns coordonate cu cele întreprinse în cadrul politicii de coeziune, al programului Orizont 2020 și la nivel național sau regional. Astfel de acțiuni vizează stimularea acordării de finanțare atât sub formă de capital propriu, cât și sub formă de datorie, precum și a absorbției acestei finanțări, care poate cuprinde fonduri de demarare, fonduri acordate de investitori providențiali și finanțare de cvasi-capital, sub rezerva cererii de pe piață și excluzând totodată dezmembrarea activelor.

(2)   În plus față de acțiunile descrise la alineatul (1), Uniunea poate acorda sprijin și acțiunilor de îmbunătățire a finanțării transfrontaliere și multinaționale, în funcție de cererea de pe piață, sprijinind în consecință IMM-urile să își internaționalizeze activitățile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

Comisia poate, de asemenea, să examineze posibilitatea de a crea mecanisme financiare inovatoare, cum ar fi finanțarea participativă (crowdfunding), în funcție de cererea de pe piață.

(3)   Detalii privind acțiunile menționate la alineatul (1) sunt prevăzute la articolul 17.

Articolul 9

Acțiuni de îmbunătățire a accesului la piețe

(1)   Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune, Comisia poate sprijini acțiuni de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la piața internă, precum furnizarea de informații (inclusiv prin intermediul serviciilor digitale) și creșterea gradului de conștientizare cu privire la, printre altele, programele, dreptul și standardele Uniunii.

(2)   Printr-o serie de măsuri specifice se vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele din afara Uniunii. Astfel de măsuri pot include furnizarea de informații privind obstacolele existente la intrarea pe piață, oportunitățile de afaceri, achizițiile publice și procedurile vamale, precum și îmbunătățirea serviciilor de sprijin cu privire la standarde și la drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe prioritare. Măsurile respective completează, fără a le duplica, activitățile de bază pentru promovarea comerțului desfășurate de statele membre.

(3)   Acțiunile întreprinse în temeiul programului COSME pot avea drept scop stimularea cooperării internaționale, inclusiv a dialogurilor cu țările terțe în domeniul industrial și al reglementării. Măsurile specifice pot avea scopul de a reduce diferențele dintre Uniune și alte țări în ceea ce privește cadrele de reglementare pentru produse, de a contribui la dezvoltarea politicii pentru întreprinderi și a celei industriale și de a contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri.

Articolul 10

Rețeaua întreprinderilor europene

(1)   Comisia sprijină Rețeaua întreprinderilor europene (denumită în continuare „rețeaua”) în vederea furnizării de servicii integrate de sprijin pentru IMM-urile din Uniune care încearcă să exploreze oportunități pe piața internă și în țări terțe. Acțiunile întreprinse prin intermediul rețelei pot include următoarele:

(a)

furnizarea de servicii de informare și de consultanță cu privire la inițiativele și dreptul Uniunii; sprijin pentru consolidarea capacităților de gestionare în vederea creșterii competitivității IMM-urilor; sprijin destinat îmbunătățirii cunoștințelor financiare ale IMM-urilor, inclusiv servicii de informare și de consiliere privind posibilitățile de finanțare și accesul la finanțare, precum și scheme de formare și de mentorat conexe; măsuri de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la expertiză în domeniul eficienței energetice, al climei și al mediului; promovarea programelor de finanțare și a instrumentelor financiare ale Uniunii (inclusiv programul Orizont 2020, în cooperare cu punctele de contact naționale, precum și fondurile structurale);

(b)

facilitarea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, a cercetării și dezvoltării, a transferului de tehnologie și de cunoștințe, precum și a parteneriatelor în domeniile tehnologiei și inovării;

(c)

furnizarea unui canal de comunicare între IMM-uri și Comisie.

(2)   Rețeaua poate fi utilizată și în scopul furnizării de servicii în numele altor programe ale Uniunii, cum ar fi programul Orizont 2020, inclusiv servicii de consiliere dedicate încurajării participării IMM-urilor la alte programe ale Uniunii. Comisia se asigură că diferitele resurse financiare ale rețelei sunt coordonate în mod eficient și că serviciile furnizate de rețea în numele altor programe ale Uniunii sunt finanțate de programele respective.

(3)   Punerea în aplicare a rețelei este coordonată în strânsă colaborare cu statele membre, pentru a evita suprapunerea activităților, în conformitate cu principiul subsidiarității.

Comisia evaluează rețeaua din punctul de vedere al guvernanței eficacității și al furnizării de servicii de înaltă calitate pe întreg teritoriul Uniunii.

Articolul 11

Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor

(1)   Comisia sprijină acțiunile de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, coerența, coordonarea și consecvența politicilor naționale și regionale de promovare a competitivității, a durabilității și a dezvoltării întreprinderilor din Uniune.

(2)   Comisia poate sprijini acțiuni specifice de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru întreprinderi, în special IMM-uri, prin reducerea și evitarea sarcinilor administrative și de reglementare nejustificate. Acțiunile respective pot include măsurarea în mod periodic a impactului dreptului relevant al Uniunii asupra IMM-urilor, dacă este cazul cu ajutorul unui tablou de bord, sprijin pentru grupurile de experți independenți și schimbul de informații și de bune practici, inclusiv cu privire la aplicarea sistematică a testului IMM la nivelul Uniunii și al statelor membre.

(3)   Comisia poate sprijini acțiuni menite să dezvolte noi strategii pentru competitivitate și pentru dezvoltarea întreprinderilor. Aceste acțiuni pot include următoarele:

(a)

măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor, inclusiv prin schimbul de bune practici privind condițiile-cadru și privind gestionarea grupurilor de nivel mondial și a rețelelor de întreprinderi, precum și prin promovarea colaborării transnaționale între grupuri și rețele de întreprinderi, a dezvoltării de produse, servicii, tehnologii și procese durabile, a eficienței în utilizarea resurselor, a eficienței energetice și a responsabilității sociale a întreprinderilor;

(b)

măsuri pentru a aborda aspectele internaționale ale politicilor de competitivitate, care să se concentreze îndeosebi pe cooperarea în materie de politici între statele membre, alte țări care participă la programul COSME și partenerii comerciali ai Uniunii la nivel mondial;

(c)

măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea politicilor pentru IMM-uri, cooperarea între responsabilii politici, evaluările inter pares și schimbul de bune practici în rândul statelor membre, ținând seama, după caz, de dovezile disponibile și de opiniile părților interesate, în special în vederea facilitării accesului IMM-urilor la programele și măsurile Uniunii, în conformitate cu planul de acțiune din cadrul SBA.

(4)   Prin promovarea coordonării, Comisia poate sprijini acțiunile întreprinse în statele membre în vederea accelerării apariției unor industrii competitive cu potențial de piață. Un astfel de sprijin poate include acțiuni de promovare a schimbului de bune practici și identificarea cerințelor din partea industriilor, în special a IMM-urilor, privind aptitudinile și formarea, în special în materie de competențe informatice. De asemenea, sprijinul poate include acțiuni de încurajare a adoptării unor noi modele de afaceri, a cooperării IMM-urilor în cadrul noilor lanțuri de valori, precum și a utilizării comerciale a ideilor relevante pentru noi produse și servicii.

(5)   Comisia poate completa acțiunile statelor membre pentru sporirea competitivității și a durabilității IMM-urilor din Uniune în domeniile caracterizate printr-un potențial de creștere semnificativ, în special în cele cu un procent ridicat de IMM-uri, cum ar fi sectorul turismului. Printre aceste activități se poate număra promovarea cooperării între statele membre, în special prin intermediul schimbului de bune practici.

Articolul 12

Acțiuni de promovare a antreprenoriatului

(1)   Comisia contribuie la promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale prin îmbunătățirea condițiilor-cadru care influențează dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv prin reducerea obstacolelor din calea înființării de întreprinderi. Comisia sprijină un mediu și o cultură de afaceri favorabile întreprinderilor durabile, înființării de întreprinderi, dezvoltării acestora, transferului de întreprinderi, acordării unei a doua șanse (relansării), precum și întreprinderilor de tip „spin-off” și „spin-out”.

(2)   O atenție deosebită se acordă antreprenorilor potențiali, antreprenorilor noi, antreprenorilor tineri și antreprenorilor din rândul femeilor, precum și altor grupuri-țintă specifice.

(3)   Comisia poate adopta acțiuni precum programe de mobilitate pentru noii antreprenori, destinate îmbunătățirii abilității acestora de a-și dezvolta cunoștințele, competențele și atitudinile în materie de antreprenoriat, precum și a capacității lor tehnologice și de gestionare a întreprinderilor.

(4)   Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta și a facilita educația, formarea, competențele și atitudinile în materie de antreprenoriat, în special în rândul antreprenorilor potențiali și al celor noi.

CAPITOLUL III

Punerea în aplicare a programului COSME

Articolul 13

Programele de lucru anuale

(1)   În vederea punerii în aplicare a programului COSME, Comisia adoptă programe de lucru anuale, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). Fiecare program de lucru anual pune în aplicare obiectivele stabilite în prezentul regulament și menționează în detaliu:

(a)

o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, obiectivele urmărite pentru fiecare acțiune, care sunt în conformitate cu obiectivele generale și cu cele specifice prevăzute la articolele 3 și 4, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare, indicarea sumei alocate fiecărei acțiuni, o sumă totală pentru toate acțiunile, un calendar orientativ al punerii în aplicare și un profil de plată;

(b)

indicatori calitativi și cantitativi adecvați pentru fiecare acțiune, în scopul analizării și al monitorizării eficacității în ceea ce privește obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor acțiunii în cauză;

(c)

în ceea ce privește granturile și măsurile conexe, criteriile esențiale de evaluare, care se stabilesc în așa fel încât să asigure cât mai bine realizarea obiectivelor programului COSME, precum și rata maximă de cofinanțare;

(d)

un capitol detaliat separat privind instrumentele financiare, care reflectă, în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament, obligațiile de informare în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, inclusiv repartizarea preconizată a pachetului financiar între mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere și mecanismul de garantare a împrumuturilor menționate la articolul 18 și respectiv articolul 19 din prezentul regulament, precum și informații cum ar fi nivelul de garantare și relația cu programul Orizont 2020.

(2)   Comisia pune în aplicare programul COSME în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   Programul COSME este pus în aplicare astfel încât să asigure că acțiunile sprijinite țin seama de evoluțiile și de nevoile viitoare, în special după evaluarea intermediară menționată la articolul 12 alineatul (3), și că acestea sunt relevante pentru piețele, economia și schimbările din societate aflate în continuă evoluție.

Articolul 14

Măsuri de sprijin

(1)   În plus față de măsurile prevăzute de programele anuale de lucru menționate la articolul 13, Comisia ia în mod regulat măsuri de sprijin, inclusiv următoarele:

(a)

îmbunătățirea analizei și monitorizării aspectelor privind competitivitatea sectorială și intersectorială;

(b)

identificarea și diseminarea bunelor practici și a abordărilor de politică, precum și dezvoltarea în continuare a acestora;

(c)

verificări ale conformității dreptului existent și evaluări ale impactului noilor măsuri ale Uniunii care au o importanță deosebită pentru competitivitatea întreprinderilor, în vederea identificării domeniilor din dreptul existent care trebuie să fie simplificate și în vederea asigurării reducerii la minimum a sarcinilor impuse IMM-urilor în domeniile în care sunt propuse noi măsuri legislative;

(d)

evaluarea legislației referitoare la întreprinderi, în special la IMM-uri, a politicii industriale și a măsurilor referitoare la competitivitate;

(e)

promovarea unor sisteme online integrate și ușor de utilizat care să ofere informații privind programele relevante pentru IMM-uri, asigurându-se totodată faptul că acestea nu sunt o duplicare a portalurilor deja existente.

(2)   Costul total al acestor măsuri de sprijin nu depășește 2,5 % din pachetul financiar al programului COSME.

Articolul 15

Monitorizare și evaluare

(1)   Comisia monitorizează punerea în aplicare și gestionarea programului COSME.

(2)   Comisia elaborează un raport anual de monitorizare care să analizeze eficiența și eficacitatea acțiunilor sprijinite din perspectiva execuției financiare, a rezultatelor, a costurilor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Raportul include informații privind beneficiarii, acolo unde este posibil, pentru fiecare cerere de propuneri, informații privind valoarea cheltuielilor legate de climă și impactul sprijinului acordat obiectivelor în materie de schimbări climatice, precum și date relevante privind împrumuturile furnizate de mecanismul de garantare a împrumuturilor având o valoare mai mare sau mai mică de 150 000 EUR, în măsura în care colectarea unor astfel de informații nu creează sarcini administrative nejustificate pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Raportul de monitorizare include raportul anual cu privire la fiecare instrument financiar în temeiul articolului 140 alineatul (8) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   Până în anul 2018 cel târziu, Comisia întocmește un raport de evaluare intermediar privind realizarea obiectivelor tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul programului COSME, la nivelul rezultatelor și al impactului, precum și privind eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană, în vederea luării unei decizii privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea măsurilor. Raportul de evaluare intermediar abordează, de asemenea, posibilitățile de simplificare, coerența internă și externă a acesteia, continuarea relevanței tuturor obiectivelor, precum și contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii în materie de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acesta ia în considerare rezultatele evaluării privind impactul pe termen lung al măsurilor precedente și stă la baza unei decizii privind o posibilă reînnoire, modificare sau suspendare a unei măsuri ulterioare.

(4)   Comisia întocmește un raport final de evaluare cu privire la impactul pe termen lung și cu privire la durabilitatea efectelor măsurilor.

(5)   Toți beneficiarii de granturi și alte părți implicate care au primit fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament furnizează Comisiei datele și informațiile corespunzătoare, necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea măsurilor în cauză.

(6)   Comisia prezintă rapoartele menționate la alineatele (2), (3) și (4) Parlamentului European și Consiliului și le face publice.

CAPITOLUL IV

Dispoziții financiare și forme de asistență financiară

Articolul 16

Forme de asistență financiară

Asistența financiară acordată de Uniune în cadrul programului COSME poate fi pusă în aplicare în mod indirect prin delegarea unor sarcini de execuție bugetară entităților enumerate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 17

Instrumente financiare

(1)   Instrumentele financiare din cadrul programului COSME, instituite în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, sunt gestionate în scopul facilitării accesului la finanțare al IMM-urilor, în etapele de înființare, de creștere și de transfer. Instrumentele financiare includ un mecanism de capitaluri proprii și un mecanism de garantare a împrumuturilor. Pentru alocarea fondurilor către facilitățile respective, se ia în considerare cererea din partea intermediarilor financiari.

(2)   Instrumentele financiare pentru IMM-uri pot, după caz, să fie combinate cu următoarele instrumente și să le completeze pe acestea:

(a)

alte instrumente financiare instituite de către statele membre și autoritățile lor de gestionare, finanțate din fondurile naționale sau regionale sau în contextul operațiunilor din cadrul fondurilor structurale, în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(b)

alte instrumente financiare instituite de către statele membre și autoritățile lor de gestionare finanțate din programele naționale sau regionale în afara operațiunilor din cadrul fondurilor structurale;

(c)

granturi finanțate de Uniune, inclusiv în temeiul prezentului regulament.

(3)   Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere și mecanismul de garantare a împrumuturilor, menționate la articolul 18 și respectiv la articolul 19, pot fi complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri în cadrul politicii de coeziune a Uniunii.

(4)   Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere și mecanismul de garantare a împrumuturilor pot permite, după caz, punerea în comun a resurselor financiare cu statele membre și/sau regiunile care doresc să dedice o parte din fondurile structurale care le sunt alocate în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(5)   Instrumentele financiare pot genera profituri acceptabile pentru a îndeplini obiectivele altor parteneri sau investitori. Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere poate funcționa pe bază de subordonare, dar are ca scop menținerea valorii activelor puse la dispoziție din bugetul Uniunii.

(6)   Mecanismele de capitaluri proprii și de garantare a împrumuturilor sunt puse în aplicare în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE, Euratom) nr. 1268/2012 al Comisiei (12).

(7)   Instrumentele financiare din cadrul programului COSME sunt elaborate și puse în aplicare în mod complementar și în coerență cu cele instituite pentru IMM-uri în cadrul programului Orizont 2020.

(8)   În conformitate cu articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a instrumentelor financiare asigură vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. În acest scop, entitatea responsabilă se asigură că intermediarii financiari informează în mod explicit beneficiarii finali cu privire la faptul că finanțarea a fost posibilă datorită sprijinului acordat prin instrumentele financiare din cadrul programului COSME. Comisia se asigură că informațiile cu privire la beneficiari publicate ex-post în conformitate cu articolul 60 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 sunt ușor de accesat de către potențialii beneficiari finali.

(9)   Rambursările generate de cea de a doua secțiune a Instrumentului financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare instituit în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE, și primite după 31 decembrie 2013 se alocă, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, mecanismului de capitaluri proprii pentru creștere instituit în temeiul articolului 18 al prezentului regulament.

(10)   Instrumentele financiare se pun în aplicare în conformitate cu normele relevante ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Articolul 18

Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere

(1)   Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere (EFG) este pus în aplicare ca element al unui instrument financiar de capitaluri proprii unic al Uniunii pentru sprijinirea creșterii întreprinderilor din Uniune și a cercetării și inovării (C&I), din faza inițială, inclusiv „seed”, până în faza de creștere. Instrumentul financiar de capitaluri proprii unic al Uniunii este sprijinit financiar de programul Orizont 2020 și programul COSME.

(2)   EFG se concentrează asupra fondurilor care furnizează: capital de risc și finanțare de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile subordonate și cele participative, unor întreprinderi aflate în curs de extindere sau în faza de creștere, în special celor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, având totodată posibilitatea de a efectua investiții în fonduri aflate în faza inițială, împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru C&I din cadrul programului Orizont 2020, și care oferă scheme de coinvestiții pentru investitorii providențiali. În cazul investițiilor într-o fază timpurie, investiția din partea EFG nu depășește 20 % din investițiile totale ale Uniunii, cu excepția fondurilor în mai multe faze și al fondurilor de fonduri, pentru care finanțarea de către EFG și mecanismul de capitaluri proprii pentru C&I din cadrul programului Orizont 2020 se furnizează în mod proporțional, pe baza politicii de investiții a fondurilor. Comisia poate decide să modifice pragul de 20 % în funcție de evoluția condițiilor pieței. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2).

(3)   EFG și mecanismul de capitaluri proprii pentru C&I din cadrul programului Orizont 2020 utilizează același mecanism de aplicare.

(4)   Sprijinul din partea EFG este acordat sub forma uneia dintre următoarele investiții:

(a)

direct de către Fondul european de investiții sau de alte entități însărcinate cu punerea în aplicare a EFG în numele Comisiei; sau

(b)

de către fonduri de fonduri sau vehicule investiționale care investesc la nivel transfrontalier, instituite de Fondul european de investiții sau de alte entități (inclusiv administratori din sectorul privat sau public) însărcinate cu punerea în aplicare a EFG în numele Comisiei, împreună cu investitori din cadrul instituțiilor financiare private și/sau publice.

(5)   EFG investește în fonduri intermediare cu capital de risc, inclusiv în fonduri de fonduri, furnizând investiții pentru IMM-uri îndeosebi în etapa de extindere și de creștere. Investițiile din cadrul EFG sunt investiții pe termen lung, care de obicei implică participații cu o durată de 5 până la 15 ani în fonduri cu capital de risc. În orice caz, durata de viață a investițiilor efectuate în cadrul EFG nu depășește 20 de ani de la data semnării acordului dintre Comisie și entitatea însărcinată cu punerea lui în aplicare.

Articolul 19

Mecanismul de garantare a împrumuturilor

(1)   Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF) oferă:

(a)

contragaranții și alte modalități de partajare a riscurilor pentru schemele de garantare, inclusiv, după caz, cogaranții;

(b)

garanții directe și alte modalități de partajare a riscurilor pentru orice alt intermediar financiar care îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate la alineatul (5).

(2)   LGF este pus în aplicare ca element al unui instrument financiar unic al Uniunii pentru finanțarea prin împrumut a creșterii și a C&I pentru întreprinderile din Uniune, utilizând același mecanism de aplicare ca și elementul orientat spre cerere al mecanismului de împrumut al IMM-urilor pentru C&I din cadrul programului Orizont 2020 (RSI II).

(3)   LGF constă în:

(a)

garanții pentru finanțarea prin îndatorare (inclusiv prin împrumuturi subordonate și participative, prin leasing sau prin garanții bancare), care reduc dificultățile specifice cu care se confruntă IMM-urile viabile la accesarea finanțării, fie din cauza riscului ridicat cu care sunt percepute, fie din cauză că nu dispun de garanții colaterale suficiente;

(b)

securitizarea portofoliilor de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor, care mobilizează finanțarea suplimentară prin îndatorare pentru IMM-uri în cadrul unor modalități adecvate de partajare a riscului cu instituțiile vizate. Sprijinul pentru tranzacțiile de securitizare respective este condiționat de un angajament al instituțiilor emitente de a utiliza o parte semnificativă a lichidității care rezultă sau a capitalului mobilizat pentru a acorda noi împrumuturi IMM-urilor într-o perioadă rezonabilă de timp. Valoarea acestei noi finanțări prin îndatorare se calculează în raport cu valoarea riscului de portofoliu garantat. Această valoare, precum și perioada, se negociază individual cu fiecare instituție emitentă.

(4)   LGF este gestionat de Fondul european de investiții sau de alte entități însărcinate cu punerea în aplicare a LGF în numele Comisiei. Scadența maximă a garanțiilor distincte în cadrul LGF nu poate depăși 10 ani.

(5)   Eligibilitatea în cadrul LGF este stabilită pentru fiecare intermediar pe baza activităților acestuia și în funcție de eficiența cu care ajută IMM-urile să acceseze finanțare pentru proiecte viabile. LGF poate fi utilizat de intermediarii care asigură servicii de sprijin în afaceri pentru finanțarea, printre altele, a achiziției de active corporale și necorporale și a capitalului circulant, precum și pentru transferuri de întreprinderi. Criteriile referitoare la securitizarea portofoliilor de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor includ tranzacții individuale și cu mai mulți parteneri, precum și tranzacții cu mai multe țări. Eligibilitatea se determină pe baza bunelor practici de pe piață, în special în ceea ce privește calitatea creditului și diversificarea riscurilor portofoliului securitizat.

(6)   Cu excepția împrumuturilor incluse în portofoliul securitizat, LGF acoperă împrumuturile de până la 150 000 EUR și cu o scadență minimă de 12 luni. De asemenea, LGF acoperă împrumuturile care sunt mai mari de 150 000 EUR, în situațiile în care IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul programului COSME nu îndeplinesc și criteriile de eligibilitate ale componentei pentru IMM-uri a facilității de împrumut din cadrul programului Orizont 2020, și care au o scadență minimă de 12 luni.

În cazul în care se depășește acest prag, responsabilitatea de a demonstra dacă IMM-ul este sau nu eligibil în conformitate cu componenta pentru IMM-uri a facilității de împrumut din cadrul programului Orizont 2020 le revine intermediarilor financiari.

(7)   LGF este conceput astfel încât să se poată prezenta rapoarte privind IMM-urile sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, cât și volumul împrumuturilor.

Articolul 20

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, dacă sunt identificate nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, iar dacă este cazul, prin sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competențe de audit, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, asupra tuturor beneficiarilor de granturi, contractanților și subcontractanților și a altor părți terțe care au beneficiat de fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (13) și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (14), pentru a stabili dacă au avut loc fraude, acte de corupție sau alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii cu privire la un acord de grant sau la o decizie de acordare a unui grant sau la un contract finanțat în temeiul prezentului regulament.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, precum și contractele, acordurile de grant și deciziile de acordare a unui grant rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament, conțin dispoziții care autorizează în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în limitele competențelor care le revin.

CAPITOLUL V

Comitetul și dispoziții finale

Articolul 21

Procedura comitetelor

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) paragraful al treilea din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 22

Acte delegate

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 cu privire la adăugirile făcute la indicatorii prevăzuți în anexă, în cazul în care acei indicatori ar putea contribui la măsurarea progreselor în ceea ce privește realizarea obiectivelor generale și specifice ale programului COSME.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 cu privire la modificările aduse anumitor detalii referitoare la instrumentele financiare. Detaliile respective reprezintă ponderea investiției din partea EFG în investițiile totale ale Uniunii în fondurile cu capital de risc în faza inițială, precum și componența portofoliilor de împrumuturi securitizate.

(3)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23, referitoare la acele modificări ale sumelor orientative menționate la articolul 5 alineatul (3) care ar depăși aceste sume cu mai mult de 5 % din valoarea pachetului financiar în fiecare caz, dacă depășirea acestei limite se dovedește totuși necesară.

Articolul 23

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 22 este conferită Comisiei pentru o perioadă de șapte ani de la 23 decembrie 2013.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 22 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 22 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 24

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia nr. 1639/2006/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014.

(2)   Cu toate acestea, acțiunile inițiate în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE și obligațiile financiare legate de aceste acțiuni continuă să fie reglementate de decizia respectivă până la încheierea lor.

(3)   Alocația financiară menționată la articolul 5 poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între programul COSME și măsurile adoptate în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE.

Articolul 25

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181, 21.6.2012, p. 125.

(2)  JO C 391, 18.12.2012, p. 37.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (A se vedea pagina 884 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („Decizia de asociere peste mări”)(JO L 314, 30.11.2001, p. 1).

(5)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(6)  Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (A se vedea pagina 104 din prezentul Jurnal Oficial)

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial)

(10)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(11)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Regulamentul delegat (UE, Euratom) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(14)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANEXĂ

INDICATORI PENTRU OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ȘI ȚINTE

Obiectivul general:

1.

Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor

A.

Indicator de impact (1)

Situația actuală

Ținta pe termen lung și etapele principale (2020)

A.1.

Performanța IMM-urilor în ceea ce privește durabilitatea

Va fi măsurată în mod periodic, de exemplu prin intermediul unei anchete Eurobarometru

Creșterea proporțieiIMM-urilor din Uniune care produc produse verzi (2), adică ecologice, în comparație cu baza de referință (măsurarea inițială)

A.2.

Modificări ale sarcinilor administrative și de reglementare nejustificate impuse atât IMM-urilor noi, cât și celor deja existente (3)

Numărul de zile necesar pentru înființarea unei IMM noi în 2012: 5,4 zile lucrătoare

Reducerea semnificativă a numărului de zile necesar pentru înființarea unei IMM noi

Costul înființării în 2012: 372 EUR

Reducerea semnificativă a costurilor medii de înființare în Uniune, în comparație cu baza de referință

Numărul statelor membre în care timpul necesar obținerii de licențe și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) pentru demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi este de o lună: 2

Creșterea semnificativă a numărului statelor membre în care timpul necesar obținerii de licențe și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) pentru demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi este de o lună

Numărul statelor membre în care, în 2009, exista un ghișeu unic pentru înființarea de noi întreprinderi, astfel încât antreprenorii să poată desfășura toate procedurile necesare (de exemplu, înregistrarea propriu-zisă, înregistrarea fiscală și în scopuri de TVA și înregistrarea la asigurările sociale) printr-un singur punct de contact administrativ, fie fizic (un birou), fie virtual (pe internet), fie ambele: 18

Creșterea semnificativă a numărului statelor membre în care există un ghișeu unic pentru înființarea de noi întreprinderi

A.3.

Modificări ale proporției de IMM-uri care exportă pe teritoriul Uniunii sau în afara acesteia

25 % dintre IMM-uri exportă, 13 % exportând în afara Uniunii (2009) (4)

Creșterea proporției IMM-urilor care exportă și creșterea proporției IMM-urilor care exportă în afara Uniunii, în comparație cu baza de referință


Obiectivul general:

2.

Încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor

Indicator de impact

Situația actuală

Ținta pe termen lung și etapele principale (2020)

B.1.

Modificări în dezvoltarea IMM-urilor

În 2010, IMM-urile au reprezentat mai mult de 58 % din valoarea adăugată brută a Uniunii

Creșterea producției IMM-urilor (valoare adăugată) și a numărului de angajați în comparație cu baza de referință

Numărul total al angajaților din cadrul IMM-urilor în 2010: 87,5 milioane (67 % dintre locurile de muncă din sectorul privat din Uniune)

B.2.

Modificări ale proporției de cetățeni ai Uniunii care doresc să desfășoare o activitate independentă

Această cifră este măsurată o dată la doi sau trei ani printr-o anchetă Eurobarometru. Ultima cifră disponibilă este de 37 % în 2012 (45 % în 2007 și 2009).

Creșterea proporției de cetățeni ai Uniunii care ar dori să desfășoare o activitate independentă, în comparație cu baza de referință


Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii

C.

Instrumente financiare pentru creștere

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

C.1.

Numărul de societăți care beneficiază de finanțare prin îndatorare

Începând cu 31 decembrie 2012, au fost mobilizate finanțări de 13,4 miliarde EUR către 219 000 de IMM-uri (Fondul de garantare pentru IMM-uri(SMEG))

Valoarea finanțărilor mobilizate să fie cuprinsă între14,3 miliarde EUR și 21,5 miliarde EUR; numărul societăților care primesc finanțări care beneficiază de garanții în cadrul programului COSME să fie cuprins între 220 000 și 330 000

C.2.

Numărul de investiții cu capital de risc în cadrul programului COSME și volumul total investit

Începând cu 31 decembrie 2012, au fost mobilizate finanțări cu capital de risc de 2,3 miliarde EUR către 289 de IMM-uri (Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare, GIF)

Valoarea totală a investițiilor cu capital de risc să fie cuprinsă între 2,6 miliarde EUR și 3,9 miliarde EUR; numărul de societăți care beneficiază de investiții cu capital de risc în cadrul programului COSME să fie cuprins între 360 și 540

C.3.

Efectul de levier

Efectul de levier pentru mecanismul SMEG 1:32

Efectul de levier pentru GIF 1:6,7

Instrument de datorie 1:20 - 1:30

Instrument de capitaluri proprii 1:4 - 1:6 (5)

C.4.

Adiționalitatea EFG și LGF

Adiționalitatea mecanismului SMEG: 64 % din beneficiarii finali au indicat că sprijinul a fost crucial pentru găsirea finanțării necesare

Adiționalitatea GIF: 62 % din beneficiarii finali au indicat că sprijinul a fost crucial pentru găsirea finanțării necesare

Creșterea proporției beneficiarilor finali care au în vedere EFG sau LGF pentru furnizarea finanțării care nu ar fi putut fi obținută prin alte mijloace, în comparație cu baza de referință


Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului la piețe, în special în interiorul Uniunii, dar și la nivel mondial

D.

Cooperarea industrială internațională

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

D.1.

Numărul cazurilor de îmbunătățire a alinierii între reglementările Uniunii și cele ale țărilor terțe privind produsele industriale

Se estimează că, în cooperarea în domeniul reglementării cu principalii parteneri comerciali (SUA, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India), există o medie de 2 domenii relevante de aliniere semnificativă a reglementărilor tehnice

4 domenii relevante de aliniere semnificativă la reglementările tehnice cu principalii parteneri comerciali (SUA, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India)

E.

Rețeaua întreprinderilor europene

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

E.1.

Numărul de acorduri de parteneriat semnate

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 2 475 (2012)

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 2 500 pe an

E.2.

Recunoașterea rețelei în rândul IMM-urilor

Recunoașterea rețelei în rândul IMM-urilor va fi măsurată în 2015

O creștere a recunoașterii rețelei în rândul IMM-urilor, în comparație cu baza de referință

E.3.

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice furnizate de rețea)

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): 78 %

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): > 82 %

E.4.

Numărul IMM-urilor care beneficiază de servicii de sprijin

Numărul IMM-urilor care beneficiază de servicii de sprijin: 435 000 (2011)

Numărul IMM-urilor care beneficiază de servicii de sprijin: 500 000 pe an

E.5.

Numărul IMM-urilor care utilizează servicii digitale (inclusiv servicii de informații electronice) furnizate de rețea

2 milioane de IMM-uri pe an care utilizează servicii digitale

2,3 milioane de IMM-uri pe an care utilizează servicii digitale


Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului

F.

Activități de îmbunătățire a competitivității

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

F.1.

Numărul de măsuri de simplificare adoptate

5 măsuri de simplificare pe an (2010)

Cel puțin 7 măsuri de simplificare pe an

F.2.

Adaptarea cadrului de reglementare la obiective

Verificările de conformitate au fost lansate în 2010. Până în prezent, singura verificare de conformitate relevantă este proiectul-pilot în curs privind „omologarea de tip pentru autovehicule”

Urmează să fie lansate până la 5 verificări de conformitate pe parcursul programului COSME

F.3.

Numărul de state membre care utilizează testul de competitivitate

Numărul de state membre care utilizează testul de competitivitate: 0

Creșterea semnificativă a numărului de state membre care utilizează testul de competitivitate

F.4.

Acțiuni întreprinse de IMM-uri privind utilizarea eficientă a resurselor (care pot include energia, materiile, apa, reciclarea etc.)

Vor fi măsurate în mod periodic, de exemplu prin intermediul unei anchete Eurobarometru

Creșterea proporției IMM-urilor din Uniune care întreprind cel puțin o acțiune pentru utilizarea mai eficientă a resurselor (care pot include energia, materiile, apa, reciclarea etc.), în comparație cu baza de referință (măsurarea inițială)

Creșterea proporției IMM-urilor din Uniune care plănuiesc să pună în aplicare acțiuni suplimentare de utilizare eficientă a resurselor (care pot include energia, materiile, apa, reciclarea etc.) o dată la doi ani, în comparație cu baza de referință (măsurarea inițială)

G.

Dezvoltarea politicii privind IMM-urile

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

G.1.

Numărul de state membre care utilizează testul IMM

Numărul de state membre care utilizează testul IMM: 15

Creșterea semnificativă a numărului de state membre care utilizează testul IMM


Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului

H.

Turism

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

H.1.

Participarea la proiecte de cooperare transnațională

Trei țări acoperite de fiecare proiect în 2011

Creșterea numărului de state membre participante la proiectele de cooperare transnațională finanțate de programul COSME în comparație cu baza de referință

H.2.

Numărul de destinații care au adoptat modelele durabile de dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile europene de excelență”

Au fost acordate în total 98 de „Destinații europene de excelență” (în medie 20 pe an – în 2007 - 10, în 2008 - 20, în 2009 - 22, în 2010 - 25, în 2011 - 21)

Mai mult de 200 de destinații adoptă modelele durabile de dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile europene de excelență” (aproximativ 20 în fiecare an)

I.

Noi concepte în domeniul afacerilor

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

I.1.

Numărul de produse/servicii noi de pe piață

Va fi măsurat periodic.

(Până în prezent, această activitate a fost limitată la activitatea analitică la scară mică)

Creșterea numărului cumulat de noi produse/servicii în comparație cu baza de referință (măsurarea inițială)


Obiectiv specific:

Promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale

J.

Sprijin pentru antreprenoriat

Cel mai recent rezultat cunoscut (baza de referință)

Ținta pe termen lung (2020)

J.1.

Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale pe baza bunelor practici identificate prin intermediul programului

Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale: 22 (2010)

Creșterea semnificativă a numărului de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale

J.2.

Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale având ca țintă antreprenorii potențiali, antreprenorii tineri, antreprenorii noi și antreprenorii din rândul femeilor, precum și alte grupuri-țintă specifice

În momentul de față, 12 state membre participă la Rețeaua europeană a mentorilor pentru antreprenorii din rândul femeilor. În prezent, 6 state membre și 2 regiuni dispun de o strategie specifică pentru educația pentru antreprenoriat, 10 state membre au inclus obiective naționale referitoare la educația pentru antreprenoriat în strategiile mai ample privind învățarea pe tot parcursul vieții, iar în 8 state membre strategiile antreprenoriale sunt în prezent în discuție

Creșterea semnificativă a numărului de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale având ca țintă antreprenorii potențiali, antreprenorii tineri, antreprenorii noi și antreprenorii din rândul femeilor, precum și alte grupuri-țintă specifice, în comparație cu baza de referință


(1)  Acești indicatori se referă la evoluțiile din domeniul de politică al întreprinderilor și industriei. Comisia nu este singura responsabilă pentru atingerea țintelor. O serie de alți factori în afara controlului Comisiei afectează, de asemenea, rezultatele în acest domeniu.

(2)  Produsele și serviciile „verzi” sunt acelea a căror funcție predominantă este de a reduce riscul de mediu și de a minimiza poluarea și utilizarea resurselor. De asemenea, sunt incluse produsele cu caracteristici de mediu (proiectate în manieră ecologică, care poartă eticheta ecologică, produse în mod ecologic, cu un important conținut de material reciclat). Sursa: Flash Eurobarometru 342, „IMM-urile, eficiența resurselor și piețele ecologice”.

(3)  Concluziile din 31 mai 2011 ale Consiliului includ un apel prin care statele membre sunt încurajate să reducă, după caz, numărul zilelor necesare pentru înființarea unei întreprinderi noi la trei zile lucrătoare și costurile aferente la 100 EUR până în 2012, iar până la sfârșitul anului 2013 să reducă la trei luni timpul necesar obținerii de licențe și autorizații pentru demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi.

(4)  „Internationalisation of European SMEs” (Internaționalizarea IMM-urilor europene), EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf

(5)  1 EUR din bugetul Uniunii va avea ca rezultat finanțare de 20-30 EUR și investiții în capitaluri proprii de 4-6 EUR pe întreaga durată a programului COSME.


Top