Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1272

Regulamentul (UE) nr. 1272/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește hidrocarburile aromatice policiclice Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 328, 7.12.2013, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1272/oj

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/69


REGULAMENTUL (UE) NR. 1272/2013 AL COMISIEI

din 6 decembrie 2013

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește hidrocarburile aromatice policiclice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Substanțele benz[a]piren, benz[e]piren, benz[a]antracen, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[j]fluoranten, benz[k]fluoranten și dibenz[a,h]antracen, denumite în continuare hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), sunt clasificate drept substanțe cancerigene de categoria 1B, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (2).

(2)

Aceste HAP pot fi găsite în elementele din plastic și cauciuc ale unei game largi de articole de consum. Ele sunt prezente ca impurități în unele materii prime utilizate în producția acestor articole, în special în uleiurile de diluție și în negrul de fum. Ele nu sunt adăugate în mod intenționat la articole și nu au nicio funcție specifică drept compuși ai elementelor lor din plastic sau cauciuc.

(3)

Vânzarea acestor HAP către publicul larg, sub formă de substanțe sau în amestecuri, este interzisă în temeiul rubricii 28 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În plus, rubrica 50 din anexa XVII la respectivul regulament limitează prezența HAP în uleiurile de diluție utilizate pentru fabricarea de anvelope.

(4)

Informațiile transmise Comisiei de Germania arată că articolele ce conțin HAP pot reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor prin ingestie, absorbție cutanată și, în unele cazuri, prin inhalare.

(5)

Concluziile privind riscurile pentru consumatori s-au bazat pe estimarea expunerii cutanate la HAP care decurge din utilizarea anumitor articole de consum, în conformitate cu condițiile de utilizare corespunzătoare scenariului realist cel mai nefavorabil. S-a constatat că expunerea depășește nivelurile calculate cu efect minim (DMEL) (3) pentru benz[a]piren, care a fost utilizat ca indicator pentru toxicitatea celorlalte hidrocarburi aromatice policiclice (HAP).

(6)

Comisia a evaluat informațiile furnizate de Germania și a concluzionat că articolele care conțin HAP prezintă riscuri pentru consumatori reprezentat de articolele care conțin HAP, indicând că o restricție ar limita riscurile. Comisia a consultat, de asemenea, industria și alte părți interesate cu privire la impactul limitării prezenței HAP în articolele care ar putea fi folosite de către consumatori.

(7)

Pentru a proteja sănătatea consumatorilor împotriva riscurilor generate de expunerea la HAP prezente în articolele de consum, ar trebui să fie stabilite limite privind conținutul de HPA în elementele accesibile din plastic sau cauciuc ale articolelor, iar introducerea pe piață a articolelor care conțin oricare dintre HAP în concentrații mai mari de 1 mg/kg în elementele respective ar trebui să fie interzisă.

(8)

Având în vedere vulnerabilitatea copiilor ar trebui să se stabilească o valoare limită mai redusă. Prin urmare, ar trebui să fie interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și a articolelor pentru îngrijirea copilului care conțin oricare dintre HAP în concentrații mai mari de 0,5 mg/kg în elementele lor accesibile de plastic sau cauciuc.

(9)

Această restricție ar trebui să se aplice numai acelor elemente ale articolelor care vin în contact direct și prelungit sau în contact direct, scurt și repetat cu pielea sau cavitatea bucală în condiții de folosire normale sau rezonabil previzibile. Articolele sau elementele acestora care intră în contact cu pielea intră în contact cu pielea sau cavitatea bucală pentru perioade scurte de timp și în mod ocazional nu ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al restricției, deoarece expunerea la HAP care ar rezulta ar fi nesemnificativă. Ar trebui să se elaboreze orientări mai detaliate în acest sens.

(10)

Pe piața Uniunii au fost identificate materii prime alternative cu conținut scăzut de HAP. Printre acestea se numără negrul de fum și uleiurile care îndeplinesc cerințele Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (4).

(11)

Comisia ar trebui să revizuiască valorile-imită existente adoptate prin această restricție, în special în lumina noilor informații științifice, inclusiv a informațiilor privind migrația HAP din materialele plastice și de cauciuc ale articolelor menționate, și a informațiilor privind materiile prime alternative. Disponibilitatea și fiabilitatea metodelor de testare ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare în cadrul revizuirii efectuate în lumina noilor informații științifice.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Este adecvat să se prevadă o perioadă de timp rezonabilă pentru ca părțile interesate în cauză să ia măsurile care pot fi necesare pentru a se conforma măsurilor menționate în prezentul regulament.

(14)

Ar putea să apară dificultăți în punerea în aplicare a restricției privind introducerea pe piață a articolelor second-hand și a articolelor aflate în lanțul de aprovizionare la data aplicării prezentul regulament. Prin urmare, restricția nu ar trebui să se aplice articolelor introduse pe piață pentru prima oară înainte de data respectivă.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 27 decembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_ro.pdf

(4)  JO L 12, 15.1.2011, p. 1.


ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în coloana 2 din rubrica 50, se adaugă următoarele paragrafe 5, 6, 7 și 8:

 

„5.

Articolele nu trebuie să fie introduse pe piață în vederea comercializării către publicul larg, în cazul în care oricare dintre elementele lor componente din cauciuc sau plastic care intră în contact direct și prelungit sau în contact direct, scurt și repetat cu pielea sau cavitatea bucală, în condiții de folosire normale sau rezonabil previzibile, conține mai mult de 1 mg/kg (0,0001 % din greutatea elementului) din oricare dintre HAP enumerate.

Aceste articole includ, printre altele:

echipamente sportive cum ar fi biciclete, crose de golf, rachete;

articole de gospodărie, cărucioare, cadre de mers;

ustensile de uz casnic;

îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși și articole de îmbrăcăminte de sport;

curele de ceas, manșete pentru protecția încheieturilor, măști, benzi pentru garnituri interioare.

6.

Jucăriile, inclusiv jucăriile pentru activități, precum și articolele de îngrijire a copilului nu trebuie să fie introduse pe piață în cazul în care oricare dintre elementele lor componente din cauciuc sau plastic care intră în contact direct și prelungit, sau în contact direct, scurt și repetat cu pielea sau cavitatea bucală, în condiții de folosire normale sau rezonabil previzibile, conțin mai mult de 0,5 mg/kg (0,00005 % din greutatea elementului) din oricare dintre HAP enumerate.

7.

Prin derogare de la dispozițiile paragrafelor 5 și 6, aceste paragrafe nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață pentru prima dată înainte de 27 decembrie 2015.

8.

Până la 27 decembrie 2017, Comisia revizuiește valoarea limită de la paragrafelor 5 și 6 în lumina noilor informații științifice, inclusiv a informațiilor privind migrația HAP din materialele plastice și de cauciuc ale articolelor menționate, precum și a informațiilor privind materiile prime alternative și, dacă este cazul, modifică respectivele paragrafe în consecință.”


Top