EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/51


REGULAMENTUL (UE) NR. 1072/2013 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 24 septembrie 2013

privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare)

(BCE/2013/34)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2001/18) (2) a fost modificat în mod substanțial. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (3), acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2)

Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) impune elaborarea de statistici privind ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (IFM), cu excepția băncilor centrale și a fondurilor de piață monetară (FPM), pentru depozitele constituite de gospodăriile populației și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora, scopul principal fiind să furnizeze Băncii Centrale Europene (BCE) o imagine statistică cuprinzătoare, detaliată și armonizată a nivelului ratelor dobânzii practicate de aceste instituții și a evoluției acestora în timp. Ratele dobânzii reprezintă veriga finală în mecanismul de transmisie a politicii monetare care rezultă din variații ale ratelor oficiale ale dobânzii și, prin urmare, reprezintă o condiție prealabilă necesară pentru o analiză fiabilă a evoluțiilor monetare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”). În același timp, informațiile privind evoluțiile ratelor dobânzii sunt necesare pentru ca SEBC să contribuie la buna desfășurare a politicilor aplicate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

(3)

În conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), BCE adoptă reglementările necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor SEBC definite în Statutul SEBC și, în anumite cazuri, stabilite în dispozițiile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4)

Articolul 5.1 din Statutul SEBC dispune că BCE, asistată de băncile centrale naționale (BCN), culege informațiile statistice necesare fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, pentru îndeplinirea misiunilor SEBC. Articolul 5.2 din Statutul SEBC prevede că BCN îndeplinesc, în măsura posibilă, misiunile descrise la articolul 5.1.

(5)

Se poate dovedi necesar, și acest lucru ar putea reduce sarcina de raportare, ca BCN să colecteze de la unitățile de observare statistică cu obligații de raportare informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE, ca parte a cadrului mai larg de raportare statistică pe care BCN îl instituie pe propria răspundere în conformitate cu dreptul național sau al Uniunii sau în conformitate cu practicile consacrate și care este destinat altor scopuri statistice, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie compromisă. Pentru asigurarea transparenței, este adecvat, în aceste cazuri, ca agenții raportori să fie informați că datele sunt colectate în vederea îndeplinirii altor scopuri statistice. În anumite cazuri specifice, pentru a îndeplini obligațiile care îi revin, BCE poate recurge la informațiile statistice colectate în aceste alte scopuri.

(6)

De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) s-au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește sistemul de raportare pentru ratele dobânzii la creditele acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare și metodele de selectare a unităților de observare statistică cu obligații de raportare, îmbunătățiri care ar trebui avute în vedere în instrucțiunile de eșantionare și cerințele de raportare statistică.

(7)

În plus, este necesar ca BCE să poată acorda sprijin analitic și statistic Comitetului european pentru risc sistemic în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (4).

(8)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 dispune ca BCE să specifice unitățile de observare statistică cu obligații de raportare dintre unitățile de observare statistică de referință, cu obligații de raportare, și să reducă sarcina de raportare. Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului IFM din fiecare stat membru din zona euro, alegerea finală a metodei de selecție cu privire la unitățile de observare statistică cu obligații de raportare este lăsată la latitudinea BCN. Scopul este reducerea sarcinii de raportare, asigurând, în același timp, statistici de înaltă calitate. Articolul 5 alineatul (1) prevede că BCE poate adopta reglementări pentru definirea și impunerea cerințelor sale de raportare statistică unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statele membre din zona euro. Articolul 6 alineatul (4) prevede că BCE poate adopta reglementări care să specifice condițiile în care poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua culegerea obligatorie de informații statistice.

(9)

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede ca statele membre să se organizeze în domeniul statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

(10)

În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate de BCE în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul 17 al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informațiilor statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru efectuarea în timp util a pregătirilor din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(11)

Ar trebui să se aplice standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(12)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților care raportează care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute în regulamentele și deciziile BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

termenii „agenți raportori (agenți care raportează)” și „rezident” au sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

2.

„gospodăriile populației” înseamnă sectorul gospodăriilor populației și sectorul instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 și S.15 combinate) astfel cum sunt prevăzute în Sistemul European de Conturi (denumit în continuare „SEC 2010”) prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

3.

„societăți nefinanciare” înseamnă sectorul societăților nefinanciare (S.11) astfel cum este prevăzut de SEC 2010;

4.

„instituție financiară monetară” (IFM) are același înțeles cu cel definit la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/2013/33) (5);

5.

„statistici privind ratele dobânzii practicate de IFM” înseamnă statistici privind ratele dobânzii aplicate de IFM rezidente, cu excepția băncilor centrale și a FPM, depozitelor și creditelor exprimate în euro pentru gospodăriile populației și societăți nefinanciare rezidente în statele membre din zona euro. „Statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM” includ volumul corespunzător de noi contracte de depozite și credite exprimate în euro, precum și volumul de contracte noi de credit renegociate;

6.

„fonduri de piață monetară” (FPM) are același înțeles cu cel definit la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2008/32) (6);

7.

„unități de observare statistică de referință cu obligații de raportare” înseamnă IFM rezidente, cu excepția băncilor centrale și a FPM, care atrag depozite exprimate în euro de la gospodăriile populației și/sau societățile nefinanciare rezidente în statele membre din zona euro și/sau le acordă acestora credite exprimate în euro;

8.

„instituție mică” înseamnă o IFM mică, cu excepția băncilor centrale sau a FPM, beneficiară a unei derogări în conformitate cu articolul 4.

Articolul 2

Unități de observare statistică cu obligații de raportare

(1)   Unitățile de observare statistică cu obligații de raportare constau din IFM rezidente, cu excepția băncilor centrale și a FPM, selectate de BCN din rândul unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare. BCN selectează unitățile de observare statistică cu obligații de raportare printr-un recensământ sau un eșantion.

(2)   În cazul unui eșantion, BCN stratifică unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în straturi omogene și apoi fie selectează unitățile de observare statistică cu obligații de raportare în mod aleatoriu din fiecare strat, fie selectează cele mai mari instituții din fiecare strat.

(3)   În cazul selecției prin eșantionare aleatorie, dimensiunea minimă a eșantionului național este calibrată astfel încât eroarea aleatorie maximă la nivel național nu depășește în medie 10 puncte de bază la un interval de încredere de 90 %. În cazul în care sunt selectate cele mai mari instituții, dimensiunea minimă a eșantionului național respectă un nivel similar de măsurare a calității pe baza unei funcții a valorii medii absolute estimate a erorilor.

(4)   BCN aplică și formulele și criteriile pentru selectarea unităților de observare statistică cu obligații de raportare prevăzute în Orientarea BCE/2007/9 din 1 august 2007 privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (7).

(5)   Fiecare BCN își informează agenții raportori rezidenți cu privire la cerințele de raportare statistică ce le revin conform procedurilor naționale.

(6)   Consiliul guvernatorilor are dreptul de a verifica conformitatea cu prezentul articol.

Articolul 3

Cerințe de raportare statistică

(1)   În vederea elaborării periodice a statisticilor referitoare la ratele dobânzii practicate de IFM, unitățile de observare statistică cu obligații de raportare raportează BCN a statului membru în care este rezident agentul raportor informații statistice lunare privind contractele noi și soldurile. Informațiile statistice solicitate sunt specificate în anexa I.

(2)   BCN definesc și pun în aplicare mecanisme de raportare care trebuie respectate de către unitățile de observare statistică cu obligații de raportare în conformitate cu cerințele naționale. BCN asigură că aceste mecanisme de raportare furnizează informațiile statistice solicitate și permit verificarea cu precizie a respectării standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire, astfel cum sunt prevăzute la alineatul (3).

(3)   Informațiile statistice solicitate se raportează în conformitate cu standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire, astfel cum sunt prevăzute în anexa II.

(4)   Până la încheierea activității în cea de-a nouăsprezecea zi lucrătoare de la sfârșitul lunii de referință, BCN raportează BCE informațiile statistice lunare naționale agregate.

(5)   BCE poate aplica sancțiuni agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute în prezentul regulament în conformitate cu Decizia BCE/2010/10 din 19 august 2010 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (8).

Articolul 4

Derogări

(1)   Atunci când agenții raportori sunt selectați prin recensământ, BCN pot acorda derogări pentru IFM mici, cu excepția băncilor centrale și a FPM, în ceea ce privește frecvența raportării, cu condiția ca aportul combinat al acestor agenți raportori în bilanțul național al IFM din punct de vedere al soldurilor, astfel cum sunt calculate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), să nu depășească 5 %. Instituțiile mici pot raporta statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM trimestrial, și nu lunar.

(2)   BCN verifică anual și în timp util îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în vederea acordării sau retragerii, dacă este necesar, a unei derogări cu efect de la începutul fiecărui an.

(3)   Instituțiile mici pot alege să nu facă uz de aceste derogări și, în schimb, să respecte cerințele de raportare statistică complete.

(4)   Pentru a calcula valoarea brută la o acoperire 100 %, BCN pot alege procedura pentru a transfera datele raportate la perioadele lipsă prin aplicarea tehnicilor adecvate de estimare statistică pentru a ține seama de tendințele care rezultă din date sau din tiparele sezoniere. BCN monitorizează anual numărul instituțiilor mici.

Articolul 5

Verificarea și colectarea obligatorie

BCN își exercită dreptul de a verifica sau de a colecta în mod obligatoriu informațiile pe care agenții raportori trebuie să le furnizeze în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere competenței BCE de a exercita aceste drepturi. Mai exact, BCN exercită acest drept atunci când un agent raportor nu îndeplinește standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire prevăzute în anexa II.

Articolul 6

Prima raportare

Prima raportare în temeiul prezentului regulament începe cu datele aferente lunii decembrie 2014.

Articolul 7

Abrogare

(1)   Începând cu 1 ianuarie 2015, Regulamentul (UE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 8

Dispoziție finală

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 24 septembrie 2013.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 10, 12.1.2002, p. 24.

(3)  JO L 174, 26.6.2013, p. 1.

(4)  JO L 331, 15.12.2010, p. 162.

(5)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  JO L 15, 20.1.2009, p. 14.

(7)  JO L 341, 27.12.2007, p. 1.

(8)  JO L 226, 28.8.2010, p. 48.


ANEXA I

SISTEM DE RAPORTARE PENTRU STATISTICILE PRIVIND RATELE DOBÂNZII PRACTICATE DE INSTITUȚIILE FINANCIARE MONETARE

PARTEA 1

Tip de rată

I.    Rată anualizată a dobânzii

Principiu general

1.

Tipul de rată pe care agenții raportori îl furnizează pentru toate categoriile de instrumente de depozit și de credit aferente contractelor noi și soldurilor este rata anualizată a dobânzii (RAD) [annualised agreed rate (AAR)]. Aceasta este definită ca rata dobânzii care este stabilită individual de comun acord de agentul raportor și gospodăria sau societatea nefinanciară pentru un depozit sau un credit, calculată în termeni anuali și exprimată în procente pe an. RAD include toate plățile în contul dobânzilor aferente depozitelor și creditelor, dar nu și alte speze care pot fi aplicabile. Disagio, definit ca diferența dintre valoarea nominală a creditului și suma primită de client, este considerat ca plată în contul dobânzii la începutul perioadei contractuale (momentul t0) și, prin urmare, este inclus în RAD.

2.

În cazul în care plățile în contul dobânzii stabilite de comun acord între agentul raportor și gospodăria sau societatea nefinanciară sunt capitalizate periodic pe parcursul anului, de exemplu lunar sau trimestrial, și nu anual, rata dobânzii este exprimată pe bază anuală prin următoarea formulă care permite calcularea ratei anualizate a dobânzii:

Formula

unde:

x

reprezintă RAD;

rag

reprezintă rata dobânzii pe an care este stabilită de comun acord între agenții raportori și gospodăria sau societatea nefinanciară pentru un depozit sau un credit atunci când capitalizarea dobânzii pentru depozit și toate plățile și rambursările în contul creditului se fac la intervale regulate pe parcursul anului; și

n

reprezintă numărul de perioade de capitalizare a dobânzii pentru depozit și de perioade de plată (rambursare) pentru credit pe an, adică 1 pentru plăți anuale, 2 pentru plăți semestriale, 4 pentru plăți trimestriale și 12 pentru plăți lunare.

3.

Băncile centrale naționale (BCN) pot solicita agenților raportori să furnizeze rata efectivă definită în sens restrâns (REDR) [narrowly defined effective rate (NDER)], pentru toate sau pentru o parte dintre instrumentele de depozit și de credit aferente contractelor noi și soldurilor, în locul RAD. REDR se definește ca rata dobânzii, calculată în termeni anuali, pentru care valoarea actuală a creditului/depozitului acordat/plasat este egală cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, altele decât spezele (depozite sau credite, plăți sau rambursări, plăți în contul dobânzilor), viitoare sau existente, stabilite de comun acord între agenții raportori și gospodăria sau societatea nefinanciară. REDR este echivalentă cu componenta de rată a dobânzii anuale efective (DAE) [annual percentage rate of charge (APRC)] definită la articolul 3 litera (i) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (1). REDR utilizează aproximări succesive și, prin urmare, poate fi aplicată oricărui tip de depozit sau de credit, în timp ce RAD utilizează formula algebrică definită la punctul 2 și, prin urmare, poate fi aplicată doar depozitelor și creditelor cu capitalizare periodică a plăților în contul dobânzilor. Toate celelalte cerințe sunt identice, ceea ce înseamnă că trimiterile la RAD din restul prezentei anexe se aplică și REDR.

Regimul aplicabil impozitelor, subvențiilor și dispozițiilor de reglementare

4.

Plățile în contul dobânzilor incluse în RAD reflectă sumele pe care agentul raportor le plătește pentru depozite și le primește pentru credite. În cazul în care suma plătită de una dintre părți diferă de suma primită de cealaltă parte, rata dobânzii raportată pentru statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM este stabilită din punctul de vedere al agentului raportor.

5.

Conform acestui principiu, ratele dobânzii sunt înregistrate la valoarea brută, înainte de impozitare, deoarece ratele dobânzii înainte de impozitare reflectă sumele pe care agenții raportori le plătesc pentru depozite și le primesc pentru credite.

6.

În plus, subvențiile acordate de terți gospodăriilor populației sau societăților nefinanciare nu sunt luate în considerare la calculul plăților în contul dobânzilor, întrucât subvențiile nu sunt plătite sau primite de agentul raportor.

7.

Ratele preferențiale pe care agenții raportori le acordă angajaților proprii se includ în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM.

8.

Atunci când plățile în contul dobânzilor sunt afectate de dispoziții de reglementare, de exemplu plafoane ale ratei dobânzii sau interzicerea remunerării pentru depozitele overnight, acestea sunt reflectate în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM. Orice modificare a dispozițiilor de reglementare, de exemplu nivelul ratelor administrate ale dobânzii sau plafoanele ratei dobânzii, este reflectată în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM ca o modificare a ratei dobânzii.

II.    Dobânda anuală efectivă

9.

Pe lângă RAD, agenții raportori furnizează DAE pentru contractele noi privind creditele pentru consum și creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, adică:

o DAE pentru contractele noi privind creditele pentru consum (a se vedea indicatorul 30 din apendicele 2); și

o DAE pentru contractele noi privind creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației (a se vedea indicatorul 31 din apendicele 2) (2).

10.

DAE include „costul total al creditului pentru consumatori”, conform definiției de la articolul 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE. Aceste costuri totale includ o componentă a ratei dobânzii și o componentă constituită din alte speze (conexe), precum costul studierii dosarului, costul de administrare, costul pregătirii documentelor, garanții, asigurarea creditului etc.

11.

Structura componentei constituite din alte speze poate varia de la o țară la alta, deoarece definițiile din Directiva 2008/48/CE se aplică diferit și sistemele financiare naționale și procedura de garantare a creditelor diferă.

III.    Convenție

12.

Agenții raportori utilizează un an standard de 365 de zile pentru calcularea RAD, ceea ce înseamnă că se ignoră efectul zilei în plus din anii bisecți.

PARTEA 2

Definirea activităților

13.

Agenții raportori furnizează statistici privind ratele dobânzii practicate de IFM cu privire la solduri și la contractele noi.

IV.    Ratele dobânzii la solduri

14.

Soldurile [outstanding amounts] sunt definite ca stocul tuturor depozitelor constituite de gospodăriile populației și de societățile nefinanciare la agentul raportor și stocul tuturor creditelor acordate de agentul raportor gospodăriilor populației și societăților nefinanciare.

15.

Rata dobânzii aferente soldurilor reflectă media ponderată a ratei dobânzii aplicate stocului de depozite sau de credite din categoria relevantă de instrumente la momentul de referință definit la punctul 29. Media ponderată a ratei dobânzii reprezintă valoarea RAD înmulțită cu soldurile corespunzătoare și împărțită la totalul soldurilor. Aceasta acoperă toate soldurile aferente contractelor în curs de desfășurare încheiate în toate perioadele anterioare datei de referință.

V.    Contracte noi de depozite overnight, depozite rambursabile după notificare, creanțe aferente cardurilor de credit, credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts)

16.

În cazul depozitelor overnight, al depozitelor rambursabile după notificare, al creanțelor aferente cardurilor de credit, al creditelor reînnoibile automat (revolving) și al creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts) definite la punctele 46-49 și 55 noțiunea de contract nou se extinde asupra întregului stoc. Prin urmare, soldul debitor sau creditor, adică soldul în momentul de referință definit la punctul 32, este utilizat ca indicator pentru contractele noi de depozite overnight, depozite rambursabile după notificare, creanțe aferente cardurilor de credit și credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts).

17.

Ratele dobânzii la depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit și creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) reflectă media ponderată a ratei dobânzii aplicate soldului acestor conturi la momentul de referință definit la punctul 32. Acestea acoperă pozițiile bilanțiere actuale pentru toate contractele în curs de desfășurare încheiate în toate perioadele anterioare datei de referință.

18.

Pentru a calcula ratele dobânzii practicate de IFM pentru conturile bifuncționale, care pot fi de activ sau de pasiv în funcție de soldul acestora, agenții raportori fac distincție între perioadele cu sold creditor și perioadele cu sold debitor. Agenții raportori prezintă media ponderată a ratelor dobânzii la soldurile creditoare ca depozite overnight și media ponderată a ratelor dobânzii la soldurile debitoare drept credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts). Aceștia nu prezintă media ponderată a ratelor dobânzii combinând ratele (reduse) la depozitele overnight și ratele (ridicate) la credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts).

VI.    Contracte noi având ca obiect alte categorii de instrumente decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts)

19.

Punctele 20-27 se referă la depozitele la termen, contractele de report (repo) și toate creditele, altele decât creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit, definite la punctele 46-49 și 55. Punctele 22-23 privind creditele renegociate se referă numai la credite altele decât creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit.

20.

Contractul nou se definește ca orice nou acord încheiat între o gospodărie sau o societate nefinanciară și agentul raportor. Contractele noi includ:

toate contractele financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii la depozit sau la credit; și

toate renegocierile contractelor existente de depozit sau de credit astfel cum sunt definite la punctul 21.

21.

Renegocierile se referă la implicarea activă a unei gospodării sau a unei societăți nefinanciare în ajustarea termenilor și condițiilor unui contract existent de depozit sau de credit, inclusiv a ratei dobânzii. Prin urmare, extinderile și alte ajustări ale termenilor și condițiilor efectuate automat, adică fără implicarea activă a gospodăriei sau a societății nefinanciare, nu sunt renegocieri.

22.

Pentru raportarea separată a volumelor de contracte noi de credit renegociate acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM, renegocierea se referă la contractele de credit noi, altele decât creanțele aferente cardurilor de credit și creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), aflate deja în bilanțul agentului raportor la sfârșitul lunii precedente lunii de referință.

23.

Creditele destinate restructurării datoriei nu sunt ca atare excluse din creditele renegociate. Cu toate acestea, dacă restructurarea implică o renegociere a ratei dobânzii și, ca rezultat, creditul este acordat la o rată sub condițiile pieței astfel cum este descris la punctul 28, acesta nu ar trebui inclus în creditele renegociate și nici în contractele noi.

24.

Rata la contractele noi reflectă media ponderată a ratei dobânzii aplicate depozitelor și creditelor din categoria relevantă de instrumente pentru acordurile noi încheiate între gospodăriile populației sau societățile nefinanciare și agentul raportor în perioada de referință definită la punctul 35.

25.

Modificările ratelor variabile ale dobânzii în sensul ajustărilor automate ale ratei dobânzii efectuate de agentul raportor nu sunt acorduri noi și, prin urmare, nu sunt considerate contracte noi. Pentru contractele existente, aceste modificări ale ratelor variabile nu sunt incluse, prin urmare, în ratele la contractele noi, ci doar în ratele medii la solduri.

26.

O modificare a ratelor fixe ale dobânzii în rate variabile sau invers (în momentul t1) pe durata contractului, care a fost convenită la începutul contractului (în momentul t0), nu reprezintă un acord nou, ci face parte din termenii și condițiile creditului stabilite în momentul t0. Prin urmare, această modificare nu este considerată un contract nou.

27.

În mod normal, o gospodărie sau o societate nefinanciară încasează un credit, altul decât un credit reînnoibil automat (revolving) sau un credit acordat pe descoperit de cont (overdrafts), integral, la începutul contractului. Totuși, aceasta poate obține un credit și în una sau mai multe tranșe în momentele t1, t2, t3 etc., în loc să obțină întreaga sumă corespunzătoare creditului la începutul contractului (momentul t0). Obținerea creditului în una sau mai multe tranșe este irelevantă pentru statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM. Acordul încheiat între gospodăria sau societatea nefinanciară și agentul raportor la momentul t0, care include rata dobânzii și valoarea integrală a creditului, este inclus în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM la contracte noi. Dacă după momentul t0 are loc o renegociere a termenilor și condițiilor creditului, întreaga sumă acordată și nerambursată încă până în momentul în care are loc renegocierea ar trebui raportată în cadrul creditelor renegociate.

VII.    Regimul aplicabil creditelor neperformante și al creditelor destinate restructurării datoriei sub condițiile pieței

28.

Creditele neperformante și creditele destinate restructurării datoriei acordate la rate sub condițiile pieței nu sunt incluse în media ponderată a ratelor dobânzii sau în volumele de contracte noi. Creditele neperformante definite în conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), iar valoarea totală a unui credit clasificat total sau parțial drept un credit neperformant este exclus din statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM. Creditele destinate restructurării datoriei, și anume restructurarea datoriei debitorilor cu o situație financiară dificilă, ar trebui definite în conformitate cu definițiile naționale existente.

PARTEA 3

Momentul de referință

VIII.    Momentul de referință pentru ratele dobânzii practicate de IFM la solduri

29.

BCN decid dacă, la nivel național, ratele dobânzii practicate de IFM la solduri, adică indicatorii 1-26 descriși în apendicele 1, sunt prezentate ca un instantaneu al observațiilor de sfârșit de perioadă sau ca rate implicite referitoare la mediile perioadei. Perioada acoperită este de o lună.

30.

Ratele dobânzii la solduri prezentate ca un instantaneu al observațiilor de sfârșit de lună se calculează ca medii ponderate ale ratelor dobânzii aferente stocului de depozite și de credite la un anumit moment în ultima zi a lunii. În acel moment, agentul raportor colectează ratele dobânzii aplicabile și soldurile tuturor depozitelor și creditelor gospodăriilor populației și societăților nefinanciare și calculează o medie ponderată a ratei dobânzii pentru fiecare categorie de instrumente. Spre deosebire de mediile lunare, ratele dobânzii practicate de IFM la solduri, calculate ca observații de sfârșit de lună, includ doar contractele care sunt încă în curs de desfășurare în momentul colectării datelor.

31.

Ratele dobânzii la solduri prezentate ca rate implicite referitoare la media lunară se calculează sub formă de raporturi, numărătorul fiind dobânda acumulată de plătit pentru depozite și de încasat pentru credite pe parcursul lunii de referință, iar numitorul fiind stocul mediu lunar. La sfârșitul perioadei de referință, agentul raportor raportează dobânda acumulată de plătit sau de încasat în cursul lunii pentru fiecare categorie de instrumente și stocul mediu de depozite și de credite pentru aceeași lună. Spre deosebire de observațiile de sfârșit de lună, ratele dobânzii practicate de IFM la solduri, calculate ca medii lunare, includ, de asemenea, contracte care erau în curs de desfășurare la un moment dat pe parcursul lunii, dar care nu mai sunt în desfășurare la sfârșitul lunii. Stocul mediu de depozite și de credite în luna de referință se calculează, în mod ideal, ca medie a stocurilor zilnice din cursul lunii. Ca standard minim, stocul mediu lunar se calculează pe baza soldurilor zilnice pentru categoriile de instrumente volatile, adică cel puțin pentru depozite overnight, depozite rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit și credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts). Pentru toate celelalte categorii de instrumente, stocul mediu lunar se calculează pornind de la soldurile săptămânale sau de la solduri pe perioade mai scurte.

IX.    Momentul de referință pentru contracte noi de depozite overnight, depozite rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit, credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts)

32.

BCN stabilesc dacă la nivel național ratele dobânzii practicate de IFM la depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit și creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), adică indicatorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 și 36 descriși în apendicele 2, se determină ca un instantaneu al observațiilor de sfârșit de perioadă sau ca rate implicite referitoare la mediile perioadei. Perioada acoperită este de o lună.

33.

La fel ca în cazul calculării ratelor dobânzii aferente soldurilor menționate în apendicele 1, ratele dobânzii la depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) se calculează în unul dintre următoarele moduri:

(a)

se determină un instantaneu al observațiilor de sfârșit de lună, adică medii ponderate ale ratelor dobânzii aplicate stocului de astfel de depozite și credite la un anumit moment în ultima zi a lunii. În acel moment, agentul raportor colectează ratele dobânzii și valorile corespunzătoare pentru toate depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) ale gospodăriilor populației și societăților nefinanciare și calculează o medie ponderată a ratei dobânzii pentru fiecare categorie de instrumente. Spre deosebire de mediile lunare, ratele dobânzii practicate de IFM la solduri calculate ca observații de sfârșit de lună includ doar contractele care sunt încă în curs de desfășurare în momentul colectării datelor;

(b)

se determină ratele implicite referitoare la media lunară, adică raporturi în care numărătorul este dobânda acumulată de plătit pentru depozite și de încasat pentru credite, iar numitorul este media stocurilor zilnice. La sfârșitul lunii, pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), agentul raportor raportează dobânda acumulată de plătit sau de încasat în cursul lunii și stocul mediu de depozite și de credite pentru aceeași lună. Pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, credite extinse prin carduri de credit și creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), stocul mediu lunar se calculează pornind de la soldurile zilnice. Spre deosebire de observațiile de sfârșit de lună, ratele dobânzii practicate de IFM la solduri calculate ca medii lunare includ, de asemenea, contracte care erau în curs de desfășurare la un moment dat pe parcursul lunii, dar care nu mai sunt în desfășurare la sfârșitul lunii.

34.

În ceea ce privește conturile bifuncționale, care pot fi de activ sau de pasiv în funcție de soldul acestora, doar soldul la un anumit moment din ultima zi a lunii determină dacă acel cont este un depozit overnight sau un credit acordat pe descoperit de cont (overdraft) în luna respectivă, în cazul în care ratele dobânzii practicate de IFM se determină ca un instantaneu al observațiilor de sfârșit de lună. Dacă ratele dobânzii practicate de IFM se calculează ca rate implicite referitoare la media lunară, se evaluează zilnic dacă acel cont este de activ sau de pasiv. Apoi se calculează media soldurilor creditoare zilnice și a soldurilor debitoare zilnice pentru a obține stocul mediu lunar pentru numitorul ratelor implicite. În plus, în cazul fluxurilor de la numărător se face distincția între dobânda acumulată de plătit pentru depozite și de încasat pentru credite. Agenții raportori nu raportează media ponderată a ratelor dobânzii combinând ratele (joase) la depozitele overnight și ratele (ridicate) la creditele acordate pe descoperit de cont (overdraft).

X.    Momentul de referință pentru contractele noi [altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts)]

35.

Ratele dobânzii practicate de IFM la contractele noi, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), adică toți indicatorii descriși în apendicele 2, cu excepția indicatorilor 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 și 36, se calculează ca medii ale perioadei. Perioada acoperită este de o lună (completă).

36.

Pentru fiecare categorie de instrumente, agenții raportori calculează rata la contractele noi ca o medie ponderată a tuturor ratelor dobânzii aferente operațiunilor în baza contractelor noi din categoria de instrumente derulate pe parcursul lunii de referință. Aceste rate ale dobânzii referitoare la media lunară sunt transmise BCN a statului membru a cărui monedă este euro (denumit în continuare „statul membru din zona euro”) în care agentul raportor este rezident, împreună cu valoarea contractelor noi încheiate în luna de raportare pentru fiecare categorie de instrumente. Agenții raportori iau în considerare operațiunile în baza contractelor noi realizate pe parcursul întregii lunii.

37.

Pentru indicatorii referitori la creditele renegociate acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare, respectiv indicatorii 88-91 descriși în apendicele 2, sunt necesare doar informațiile privind volumele de contracte noi. Toate renegocierile contractelor de depozit și de credit existente astfel cum sunt definite la punctele 22-27 ar trebui avute în vedere, chiar dacă același contract este renegociat de mai multe ori în cursul lunii de referință.

PARTEA 4

Categorii de instrumente

XI.    Dispoziții generale

38.

Agenții raportori furnizează statistici privind ratele dobânzii practicate de IFM la soldurile aferente categoriilor de instrumente menționate în apendicele 1 și la contractele noi aferente categoriilor de instrumente menționate în apendicele 2. Conform definiției de la punctul 16, ratele dobânzii la depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creditele extinse prin carduri de credit sunt considerate rate ale dobânzii la contractele noi, deși conceptul de contract nou este extins la întregul stoc, și, prin urmare, sunt incluse în apendicele 2.

39.

O categorie de instrumente menționată în apendicele 1 și 2 nu este aplicabilă la nivel național în unele state membre din zona euro și, în consecință, nu este luată în considerare dacă instituțiile de credit și alte instituții rezidente nu oferă deloc produse aparținând acestei categorii gospodăriilor populației și societăților nefinanciare. Dacă există orice activitate, indiferent de amploarea acesteia, datele se raportează.

40.

Baza de calcul a statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM pentru fiecare categorie de instrumente definită în apendicele 1 și 2 și utilizată în activitățile bancare ale instituțiilor de credit și ale celorlalte instituții rezidente în relația cu gospodăriile populației și societățile nefinanciare rezidente în statele membre din zona euro cuprinde toate ratele dobânzii aplicate tuturor produselor care se încadrează în categoria de instrumente în cauză. Aceasta înseamnă că BCN nu pot defini un set de produse naționale în fiecare categorie de instrumente pentru care sunt colectate statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM; în schimb, sunt acoperite ratele pentru toate produsele oferite de fiecare agent raportor. Astfel cum se afirmă la articolul 16 din Orientarea BCE/2007/9 din 1 august 2007 privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (3), BCN nu trebuie să includă în eșantion fiecare produs care există la nivel național. Cu toate acestea, BCN nu trebuie să excludă integral o categorie de instrumente pe motiv că sumele implicate sunt foarte mici. Prin urmare, dacă o categorie de instrumente este oferită doar de o instituție, atunci instituția respectivă este reprezentată în eșantion. Dacă o categorie de instrumente nu exista într-un stat membru din zona euro la momentul alegerii eșantionului, dar ulterior este introdus de o instituție un produs nou care aparține acestei categorii, instituția în cauză este inclusă în eșantion la momentul următoarei verificări a reprezentativității. Dacă se creează un produs nou în cadrul unei categorii de instrumente existente la nivel național, instituțiile din eșantion îl includ în următoarea raportare, întrucât toți agenții raportori trebuie să prezinte rapoarte privind totalitatea produselor pe care le oferă.

41.

Excepția de la principiul includerii tuturor ratelor dobânzii aplicate tuturor produselor o reprezintă ratele dobânzii la creditele neperformante și la creditele destinate restructurării datoriei. Astfel cum se menționează la punctul 28, toate creditele neperformante și creditele destinate restructurării datoriei acordate la rate sub condițiile pieței, adică cele aplicate debitorilor cu o situație financiară dificilă, sunt excluse din statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM.

XII.    Defalcarea în funcție de monedă

42.

Statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM acoperă ratele dobânzii aplicate de unitățile de observare statistică cu obligații de raportare. Datele privind depozitele și creditele în alte monede decât euro nu sunt necesare la nivelul tuturor statelor membre din zona euro. Acest lucru este reflectat în apendicele 1 și 2, în care toți indicatorii se referă la depozitele și creditele exprimate în euro.

XIII.    Defalcarea în funcție de sector

43.

Cu excepția operațiunilor repo, toate depozitele și creditele necesare pentru statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM sunt defalcate în funcție de sector. Prin urmare, apendicele 1 și 2 fac distincție între indicatorii pentru gospodării populației (inclusiv instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) (4) și indicatorii pentru societățile nefinanciare (5). În plus, sunt raportate date separate pentru întreprinzătorii persoane fizice/asociațiile de persoane fără personalitate juridică, parte din gospodăriile populației, însă numai în ceea ce privește contractele noi de credit pentru „alte scopuri”. BCN pot renunța la cerința identificării separate a creditelor acordate întreprinzătorilor persoane fizice atunci când soldul acestor credite reprezintă mai puțin de 5 % din totalitatea împrumuturilor acordate gospodăriilor populației din statul membru din zona euro, calculate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

44.

Indicatorul 5 din apendicele 1 și indicatorul 11 din apendicele 2 se referă la operațiunile repo. Deși remunerarea operațiunilor repo nu este independentă de sectorul deținător în toate statele membre din zona euro, nu este necesară o defalcare în funcție de sector, adică pe gospodăriile populației și societăți nefinanciare, pentru operațiunile repo la nivelul tuturor statelor membre din zona euro. Mai mult, nu este necesară o defalcare în funcție de scadență la nivelul tuturor statelor membre din zona euro, întrucât se presupune că, în cea mai mare parte, operațiunile repo sunt încheiate pe termen foarte scurt. Ratele dobânzii practicate de IFM la operațiunile repo se referă, fără nicio diferențiere, la ambele sectoare.

45.

Indicatorii 5 și 6 din apendicele 2 se referă la depozitele rambursabile după notificare deținute de gospodăriile populației. Cu toate acestea, la nivelul tuturor statelor membre din zona euro, rata dobânzii și ponderea depozitelor rambursabile după notificare se referă la depozitele rambursabile după notificare deținute atât de gospodăriile populației, cât și de societățile nefinanciare, adică ambele sectoare sunt reunite, dar alocate gospodăriilor populației. La nivelul tuturor statelor membre din zona euro, nu este necesară nicio defalcare pe sectoare.

XIV.    Defalcare în funcție de tipul de instrument

46.

În absența unor dispoziții contrare prevăzute la punctele 47-55, defalcarea în funcție de instrument a ratelor dobânzii practicate de IFM și definițiile tipurilor de instrumente corespund categoriilor de active și de pasive prevăzute în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

47.

Ratele dobânzii practicate de IFM pentru depozitele overnight, adică indicatorii 1 și 7 din apendicele 2, se referă la toate depozitele overnight, indiferent dacă acestea sunt sau nu purtătoare de dobândă. Depozitele overnight fără dobândă sunt incluse, prin urmare, în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM.

48.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), adică indicatorii 12 și 23 din apendicele 2, au același înțeles ca în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), indiferent de perioada inițială fixă a ratei dobânzii. Penalitățile pentru creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) aplicate ca o componentă a altor speze, de exemplu sub forma unor comisioane speciale, nu se includ în RAD astfel cum este definită la punctul 1, deoarece acest tip de rată include doar rata dobânzii la credite. Creditele raportate în această categorie nu sunt raportate în nicio altă categorie de contracte noi.

49.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, creanțe aferente cardurilor de credit au același înțeles ca în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Datele privind rata dobânzii se raportează numai în ceea ce privește creditele extinse prin carduri de credit, la indicatorii 32 și 36. Rata dobânzii la creditele de oportunitate prin card de credit nu se raportează separat, întrucât aceasta este prin definiție 0 %. Cu toate acestea, creditele de oportunitate prin card de credit scadente sunt incluse în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM la solduri, împreună cu creditele extinse prin carduri de credit scadente. Creditele extinse prin carduri de credit și creditele de oportunitate prin card de credit nu se raportează în niciunul dintre indicatorii privind contractele noi.

50.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, contractele noi de credit acordate societăților nefinanciare [cu excepția creditelor reînnoibile automat (revolving), creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și a creanțelor aferente cardurilor de credit], adică indicatorii 37-54, 80, 82, 84 și 91 din apendicele 2, cuprind toate creditele, altele decât creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) acordate întreprinderilor, indiferent de valoarea acestora, în timp ce indicatorii 62-79, 81, 83 și 85 se referă la credite garantate astfel cum sunt definite la punctul 64. Creditele acordate societăților nefinanciare din apendicele 2 care se referă la solduri au același înțeles ca în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și includ creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit.

51.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, contractele noi de credit pentru consum acordate gospodăriilor populației, adică indicatorii 13-15, 30 și 88 din apendicele 2, sunt definite ca fiind credite altele decât creanțele aferente cardurilor de credit sau creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), acordate pentru uz personal pentru consumul de bunuri și servicii, în timp ce indicatorii 55-57 se referă la credite garantate astfel cum sunt definite la punctul 64. Creditele pentru consum din apendicele 1 care se referă la solduri au același înțeles ca în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și includ creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit.

52.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, contractele noi de credit pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, adică indicatorii 16-19, 31 și 89 din apendicele 2, sunt definite ca fiind alte credite decât creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) sau creanțele aferente cardurilor de credit, extinse pentru investiții în locuințe, inclusiv construcții, garaje și îmbunătățiri aduse locuinței (renovarea locuințelor), în timp ce indicatorii 58-61 se referă la credite garantate astfel cum sunt definite la punctul 64. Creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației din apendicele 1 care se referă la solduri au același înțeles ca în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și includ creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit.

53.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, contractele noi de credit acordate gospodăriilor populației pentru alte scopuri, adică indicatorii 20-22, 33-35 și 90 din apendicele 2, sunt definite ca fiind credite altele decât creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) sau creanțele aferente cardurilor de credit, acordate pentru activități comerciale, consolidarea datoriilor, educație etc. Celelalte credite acordate gospodăriilor populației din apendicele 1 care se referă la solduri au același înțeles ca în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și includ creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit.

54.

În ceea ce privește ratele dobânzii practicate de IFM la solduri, creditele pentru consum, creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației și celelalte credite acordate gospodăriilor populației pentru alte scopuri acoperă împreună toate creditele acordate gospodăriilor populației de către instituțiile de credit și alte instituții rezidente, inclusiv creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit.

55.

În ceea ce privește ratele dobânzii practicate de IFM la contractele noi, creditele extinse prin carduri de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditele acordate gospodăriilor populației pentru consum, pentru locuințe și pentru alte scopuri acoperă împreună toate creditele, cu excepția creditelor de oportunitate prin card de credit, acordate gospodăriilor populației de instituțiile de credit și alte instituții rezidente. Creditele de oportunitate prin card de credit nu se raportează separat în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM cu privire la contractele noi, dar sunt incluse în pozițiile corespunzătoare soldurilor.

XV.    Defalcarea în funcție de categoriile valorice

56.

Pentru alte credite acordate societăților nefinanciare, adică indicatorii 37-54 și 62-85 din apendicele 2, se disting trei categorii valorice: (a) „până la 0,25 milioane de EUR, inclusiv”; (b) „peste 0,25 milioane EUR și până la 1 milion de EUR, inclusiv”; și (c) „peste 1 milion de EUR”. Această valoare se referă la o singură operațiune de creditare considerată un contract nou, și nu la toate contractele încheiate între societatea nefinanciară și agentul raportor.

XVI.    Defalcarea în funcție de scadența inițială și reziduală, perioada notificată și perioada de revizuire a ratei dobânzii sau perioada inițială fixă a ratei dobânzii

57.

În funcție de tipul de instrument și dacă rata dobânzii practicate de IFM se referă la solduri sau la contractele noi, statisticile sunt defalcate în funcție de scadența inițială și reziduală, perioada notificată, perioada de revizuire a ratei dobânzii și/sau perioada inițială fixă a ratei dobânzii. Aceste defalcări se referă la segmente temporale sau intervale, de exemplu o rată a dobânzii la un depozit la termen cu o scadență până la doi ani se referă la o rată medie aplicabilă tuturor depozitelor la termen cu o scadență convenită inițială între două zile și maxim doi ani, în funcție de valoarea depozitului.

58.

Defalcarea în funcție de scadența inițială și reziduală, precum și perioada notificată și perioada de revizuire a ratei dobânzii respectă definițiile prevăzute în partea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). O defalcare în funcție de scadența inițială se aplică tuturor categoriilor de depozite, altele decât operațiunile repo, referitoare la solduri și tuturor categoriilor de credite referitoare la solduri, în conformitate cu apendicele 1. O defalcare în funcție de scadența inițială în combinație cu scadența reziduală și următoarea revizuire a ratei dobânzii este aplicată indicatorilor 15-26 astfel cum sunt definiți în apendicele 1. O defalcare în funcție de scadența inițială se aplică, de asemenea, contractelor noi de depozite la termen, iar o defalcare în funcție de perioada notificată se aplică contractelor noi de depozite rambursabile după notificare, în conformitate cu apendicele 2. Date separate referitoare la creditele acordate societăților nefinanciare având o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la un an împreună cu scadența inițială de peste un an se raportează pentru fiecare valoare a liniei de credit menționată la punctul 56, în conformitate cu apendicele 2.

59.

Ratele dobânzii la contractele noi de credit, cu excepția indicatorilor 88-91 privind creditele renegociate din apendicele 2, sunt defalcate în funcție de perioada inițială fixă a ratei dobânzii prevăzută în contract. În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, perioada inițială fixă este definită ca perioada predeterminată la începutul contractului în cursul căreia valoarea ratei dobânzii nu se va modifica. Perioada inițială fixă poate fi mai scurtă sau egală cu scadența inițială a creditului. Valoarea ratei dobânzii este considerată a fi fixă doar dacă aceasta este stabilită la un nivel exact, de exemplu 10 %, sau ca diferență față de o rată de referință la un anumit moment, de exemplu rata EURIBOR pe șase luni plus 2 puncte procentuale într-o zi și într-un moment stabilite anterior. Dacă la începutul contractului gospodăria sau societatea nefinanciară și agentul raportor convin asupra unei metode de calcul a ratei dobânzii la credite, pentru o perioadă determinată, de exemplu rata EURIBOR pe șase luni plus 2 puncte procentuale pentru o perioadă de trei ani, se consideră că perioada inițială fixă a ratei dobânzii este de șase luni, nu de trei ani, întrucât valoarea ratei dobânzii se poate modifica la fiecare șase luni pe parcursul celor trei ani. Statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM la contractele noi de credit reflectă doar rata dobânzii care este stabilită pentru perioada inițială fixă la începutul unui contract sau după renegocierea creditului. În cazul în care, după această perioadă inițială fixă, rata dobânzii se transformă automat într-o rată variabilă, acest lucru nu se reflectă în ratele dobânzii practicate de IFM la contractele noi, ci doar în cele la solduri.

60.

Pentru creditele acordate gospodăriilor populației se disting următoarele perioade inițiale fixe ale ratei dobânzii:

 

pentru creditele pentru consum și pentru alte scopuri acordate gospodăriilor populației:

o rată variabilă și o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la (inclusiv) un an;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani; și

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de cinci ani;

 

pentru creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației:

o rată variabilă și o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la (inclusiv) un an;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de cinci ani și mai mică sau egală cu 10 ani; și

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de 10 ani.

61.

Pentru creditele acordate societăților nefinanciare în valoare de până la 0,25 milioane de EUR, peste 0,25 milioane de EUR și până la 1 milion de EUR și peste 1 milion de EUR, se disting următoarele perioade inițiale fixe ale ratei dobânzii:

o rată variabilă și o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la (inclusiv) trei luni;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de trei luni și mai mică sau egală cu un an;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de un an și mai mică sau egală cu trei ani;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de trei ani și mai mică sau egală cu cinci ani;

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de cinci ani și mai mică sau egală cu 10 ani; și

o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii mai mare de 10 ani.

62.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, „rata variabilă” se definește ca rata dobânzii supusă revizuirii dobânzii în mod continuu, de exemplu, zilnic, sau la latitudinea IFM, cu excepția băncilor centrale și a FPM.

XVII.    Defalcarea în funcție de creditele garantate cu garanții reale și/sau garanții personale

63.

Creditele garantate cu garanții reale și/sau garanții personale acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare sunt, în plus, raportate separat pentru toate statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM la categoriile de contracte noi, cu excepția creanțelor aferente cardurilor de credit, a creditelor reînnoibile automat (revolving) și a creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și a creditelor pentru alte scopuri. Defalcarea în funcție de creditele garantate cu garanții reale și/sau garanții personale nu este necesară pentru indicatorii referitori la volumele de contracte noi de credit renegociate.

64.

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, defalcarea creditelor în funcție de garanțiile reale/garanțiile personale include volumul total de contracte noi de creditare care sunt garantate prin utilizarea tehnicii „protecției finanțate a creditului” definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 și la articolele 197-200 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (6) și/sau garantate prin utilizarea tehnicii „protecției nefinanțate a creditului” definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 și la articolele 201, 202 și 203 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel încât valoarea garanției reale/garanției personale să fie mai mare sau egală cu valoarea totală a creditului. În cazul în care IFM, cu excepția băncilor centrale și a FPM, aplică un sistem diferit de „abordarea standardizată” definită de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în scopul supravegherii, poate aplica, de asemenea, același regim la raportarea creditelor incluse în această defalcare.

PARTEA 5

Obligații de raportare

65.

Pentru a calcula agregatele privind toate statele membre din zona euro, pentru fiecare categorie de instrumente stabilită în apendicele 1 și 2 se aplică trei niveluri de agregare.

XVIII.    Informații statistice la nivelul agenților raportori

66.

Primul nivel de agregare se efectuează de către agenții raportori, conform prevederilor de la punctele 67-72. Cu toate acestea, BCN pot solicita, de asemenea, agenților raportori să furnizeze date referitoare la depozitele și creditele individuale. Datele sunt raportate BCN a statului membru din zona euro în care agentul raportor este rezident.

67.

În cazul în care ratele dobânzii la solduri, adică indicatorii 1-26 din apendicele 1, sunt prezentate ca un instantaneu al observațiilor de sfârșit de lună, atunci agenții raportori furnizează, pentru fiecare categorie de instrumente, o medie ponderată a ratei dobânzii pentru ultima zi a lunii.

68.

În cazul în care ratele dobânzii la solduri, adică indicatorii 1-26 din apendicele 1, sunt prezentate ca rate implicite referitoare la media lunară, agenții raportori furnizează, pentru fiecare categorie de instrumente, dobânda acumulată de plătit sau de încasat în cursul lunii și stocul mediu de depozite și credite din aceeași lună.

69.

În cazul în care ratele dobânzii la depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creditele extinse prin carduri de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), adică indicatorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 și 36 din apendicele 2, sunt prezentate ca un instantaneu al observațiilor de sfârșit de lună, atunci agenții raportori furnizează, pentru fiecare categorie de instrumente, o medie ponderată a ratei dobânzii pentru ultima zi a lunii.

70.

În cazul în care ratele dobânzii la depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creditele extinse prin carduri de credit și creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), adică indicatorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 și 36 din apendicele 2, sunt prezentate ca rate implicite referitoare la media lunară, atunci agenții raportori furnizează, pentru fiecare categorie de instrumente, dobânda acumulată de plătit sau de încasat din cursul lunii și stocul mediu de depozite și credite din aceeași lună.

71.

Pentru fiecare categorie de instrumente privind contractele noi, adică indicatorii 2-4, 8-11, 13-22, 30-31, 33-35 și 37-85 din apendicele 2, agenții raportori furnizează o medie ponderată a ratei dobânzii. În plus, agenții raportori furnizează valoarea contractelor noi încheiate în cadrul fiecărei categorii de instrumente în cursul lunii pentru fiecare dintre indicatorii 2-4, 8-11, 13-22, 33-35 și 37-85 din apendicele 2. Pentru categoriile de instrumente referitoare la credite renegociate acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare (indicatorii 88-91 din apendicele 2), doar informațiile privind volumul de contracte noi sunt necesare.

72.

Instituțiile de credit și alte instituții care sunt autorizate de BCN să raporteze statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM împreună, ca grup, sunt considerate drept un singur agent raportor și furnizează datele prevăzute la punctele 67-71 privind grupul în ansamblul său. În plus, acești agenți raportori furnizează anual, pentru fiecare categorie de instrumente, numărul de instituții raportoare din cadrul grupului și variația ratelor dobânzii între aceste instituții. Numărul de instituții raportoare din cadrul grupului și variația se referă la luna octombrie și sunt transmise împreună cu datele pentru luna octombrie.

XIX.    Media ponderată națională a ratelor dobânzii și Rezultate agregate pentru statele membre din zona euro

73.

Al doilea nivel de agregare este efectuat de BCN. Acestea includ în agregare ratele dobânzii și valorile corespunzătoare ale contractelor pentru toți agenții lor raportori naționali, pentru a obține o medie ponderată națională a ratei dobânzii pentru fiecare categorie de instrumente. Datele sunt raportate Băncii Centrale Europene (BCE). Nivelul final de agregare a categoriilor de instrumente pe stat membru din zona euro la nivelul tuturor statelor membre din zona euro este efectuat de BCE.


(1)  JO L 133, 22.5.2008, p. 66.

(2)  BCN pot acorda derogări pentru creditele pentru consum și creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației de instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

(3)  JO L 341, 27.12.2007, p. 1.

(4)  S.14 și S.15 combinate, astfel cum sunt definite în SEC 2010 prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(5)  S.11 astfel cum este definit în SEC 2010.

(6)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

Apendicele 1

Categorii de instrumente pentru ratele dobânzii la solduri

RAD sau REDR se raportează lunar pentru fiecare dintre categoriile incluse în tabelul 1.

Tabelul 1

 

Sector

Tip de instrument

Scadența inițială

Scadența reziduală

Rata dobânzii revizuită

Indicator sold

Obligație de raportare

Depozite în EUR

Gospodăriile populației

la termen

până la 2 ani

 

 

1

RAD

peste 2 ani

 

 

2

RAD

Societăți nefinanciare

la termen

până la 2 ani

 

 

3

RAD

peste 2 ani

 

 

4

RAD

Operațiuni repo

 

 

5

RAD

Credite în EUR

Gospodăriile populației

pentru locuințe

până la 1 an

 

 

6

RAD

peste 1 an și până la 5 ani

 

 

7

RAD

peste 5 ani

 

 

8

RAD

pentru consum și pentru alte scopuri

până la 1 an

 

 

9

RAD

peste 1 an și până la 5 ani

 

 

10

RAD

peste 5 ani

 

 

11

RAD

Total

peste 1 an

 

 

15

RAD

până la 1 an

 

16

RAD

peste 1 an

în următoarele 12 luni

17

RAD

peste 2 ani

 

 

18

RAD

până la 2 ani

 

19

RAD

peste 2 ani

în următoarele 24 luni

20

RAD

Societăți nefinanciare

până la 1 an

 

 

12

RAD

peste 1 an și până la 5 ani

 

 

13

RAD

peste 5 ani

 

 

14

RAD

peste 1 an

 

 

21

RAD

până la 1 an

 

22

RAD

peste 1 an

în următoarele 12 luni

23

RAD

peste 2 ani

 

 

24

RAD

până la 2 ani

 

25

RAD

peste 2 ani

în următoarele 24 luni

26

RAD

Apendicele 2

RAD sau REDR se raportează lunar pentru categoriile incluse în tabelele 2, 3, și 4. Raportarea RAD este însoțită de volumul contractelor aferente în cazul în care în tabele se indică termenul „valoare”. Pentru categoriile referitoare la creditele renegociate din tabelul 6, doar informațiile privind volumul contractelor noi sunt necesare.

Categoriile din tabelele 2 (cu excepția indicatorilor 33-35), 3, 5 și 6 se exclud reciproc în cadrul fiecărui tabel. Astfel, un credit raportat în cadrul oricărui indicator din tabelul 2 (cu excepția indicatorilor 33-35) și/sau din tabelul 3 și/sau din tabelul 5 și/sau din tabelul 6 nu se raportează din nou în cadrul oricărui indicator din același tabel, cu excepția creditelor raportate la indicatorii 33-35 care se raportează, de asemenea, la indicatorii 20-22.

Toate creditele raportate în orice categorie din tabelul 3 trebuie să figureze în categoriile corespondente din tabelul 2. În ceea ce privește indicatorii din tabelul 4, aceștia sunt sub-indicatori din tabelul 2, și, dacă prezintă garantații, din tabelul 3; prin urmare, orice credit raportat în tabelul 4 trebuie de asemenea să apară în tabelele 2 și 3, după caz. Creditele raportate în cadrul oricărei categorii din tabelul 6 trebuie de asemenea să apară în categoria adecvată din tabelul 2, și, după caz, în tabelele 3 și 4.

Tabelul 5 se referă doar la DAE. Creditele înregistrate în tabelul 5 se înregistrează, de asemenea, în tabelele 2, 3, 4 și 6, după caz, luând în considerare metodologia diferită a DAE menționată la punctul 9.

Noțiunea de contract nou se extinde la întregul stoc, adică la solduri în cazul depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor reînnoibile automat (revolving) și creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creditele extinse prin carduri de credit, adică indicatorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 și 36.

Tabelul 2

 

Sector

Tip de instrument

Scadență inițială, perioadă notificată, perioadă inițială fixă a ratei dobânzii

Indicator privind contractele noi

Obligație de raportare

Depozite în EUR

Gospodăriile populației

Overnight

1

RAD

La termen

scadență până la 1 an

2

RAD, valoare

scadență peste 1 an și până la 2 ani

3

RAD, valoare

scadență peste 2 ani

4

RAD, valoare

Rambursabile după notificare (1)

la cel mult 3 luni

5

RAD

la peste 3 luni

6

RAD

Societăți nefinanciare

Overnight

7

RAD

La termen

scadență până la 1 an

8

RAD, valoare

scadență peste 1 an și până la 2 ani

9

RAD, valoare

scadență peste 2 ani

10

RAD, valoare

Operațiuni repo

11

RAD, valoare

Credite în EUR

Gospodăriile populației

Credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts)

12

RAD

Credite extinse prin carduri de credit

32

RAD

Pentru consum

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an

13

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 ani și de până la 5 ani

14

RAD, valoare

Perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani

15

RAD, valoare

Pentru locuințe

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an

16

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 ani și de până la 5 ani

17

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani și de până la 10 ani

18

RAD, valoare

Perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

19

RAD, valoare

Pentru alte scopuri

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an

20

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 5 ani

21

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani

22

RAD, valoare

Pentru alte scopuri, din care: întreprinzători persoane fizice

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an

33

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 5 ani

34

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani

35

RAD, valoare

Credite în EUR

Societăți nefinanciare

Credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts)

23

RAD

Credite extinse prin carduri de credit

36

RAD

Credite de până la 0,25 milioane de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 3 luni

37

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 luni și de până la 1 an

38

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 3 ani

39

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 ani și de până la 5 ani

40

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani și de până la 10 ani

41

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

42

RAD, valoare

Credite de peste 0,25 milioane de EUR și de până la 1 milion de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 3 luni

43

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 luni și de până la 1 an

44

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 3 ani

45

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 ani și de până la 5 ani

46

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani și de până la 10 ani

47

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

48

RAD, valoare

Credite de peste 1 milion de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 3 luni

49

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 luni și de până la 1 an

50

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 3 ani

51

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 an și de până la 5 ani

52

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 an și de până la 10 ani

53

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

54

RAD, valoare


Tabelul 3

Contracte noi de credit cu garanții reale și/sau garanții personale

 

Sector

Tip de instrument

Perioadă inițială fixă a ratei dobânzii

Indicator privind contractele noi

Obligație de raportare

Credite în EUR

Gospodăriile populației

Pentru consum

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an

55

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 5 ani

56

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani

57

RAD, valoare

Pentru locuințe

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an

58

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 5 ani

59

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 an și de până la 10 ani

60

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

61

RAD, valoare

Credite în EUR

Societăți nefinanciare

Credite de până la 0,25 milioane de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 3 luni

62

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 luni și de până la 1 an

63

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 3 ani

64

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 an și de până la 5 ani

65

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 an și de până la 10 ani

66

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

67

RAD, valoare

Credite de peste 0,25 milioane de EUR și de până la 1 milion de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 3 luni

68

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 luni și de până la 1 an

69

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 3 ani

70

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 ani și de până la 5 ani

71

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani și de până la 10 ani

72

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

73

RAD, valoare

Credite de peste 1 milion de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 3 luni

74

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 luni și de până la 1 an

75

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 1 an și de până la 3 ani

76

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 3 ani și de până la 5 ani

77

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 5 ani și de până la 10 ani

78

RAD, valoare

perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de peste 10 ani

79

RAD, valoare


Tabelul 4

Contracte noi de credit acordate societăților nefinanciare cu o perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an și cu scadența inițială de peste 1 an

 

Sector

Tip de instrument

Toate creditele/credite garantate cu garanții reale/garanții personale în funcție de scadența inițială

Indicator privind contractele noi

Obligație de raportare

Credite în EUR

Societăți nefinanciare

Credite de până la 0,25 milioane de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an, cu scadență inițială peste 1 an

80

RAD, valoare

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an, cu scadență inițială peste 1 an, doar credite garantate cu garanții reale/garanții personale

81

RAD, valoare

Credite de peste 0,25 milioane de EUR și de până la 1 milion de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an, cu scadență inițială peste 1 an

82

RAD, valoare

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an, cu scadență inițială peste 1 an, doar credite garantate cu garanții reale/garanții personale

83

RAD, valoare

Credite de peste 1 milion de EUR

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an, cu scadență inițială peste 1 an

84

RAD, valoare

rată variabilă și perioadă inițială fixă a ratei dobânzii de până la 1 an, cu scadență inițială peste 1 an, doar credite garantate cu garanții reale/garanții personale

85

RAD, valoare


Tabelul 5

Contracte noi de credit acordate gospodăriilor populației

 

Sector

Tip de instrument

Toate creditele

Indicator privind contractele noi

Obligație de raportare

Credite în EUR

Gospodăriile populației

Pentru consum

DAE

30

DAE

Pentru locuințe

DAE

31

DAE


Tabelul 6

Contracte noi de credit renegociate

 

Sector

Tip de instrument

Scadență inițială, perioadă notificată, perioadă inițială fixă a ratei dobânzii

Indicator privind contractele noi

Obligație de raportare

Credite în EUR

Gospodăriile populației

Pentru consum

total

88

valoare

Pentru locuințe

total

89

valoare

Pentru alte scopuri

total

90

valoare

Societăți nefinanciare

total

91

valoare


(1)  Pentru această categorie de instrumente, gospodăriile populației și societățile nefinanciare sunt reunite și alocate sectorului gospodăriile populației.


ANEXA II

Agenții raportori trebuie să respecte următoarele standarde minime pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene (BCE).

1.

Standarde minime de transmitere:

(a)

raportarea trebuie să se efectueze la timp și în termenele stabilite de BCN a statului membru din zona euro în care este rezident agentul raportor (denumită în continuare „BCN relevantă”);

(b)

forma și modul de prezentare a rapoartelor statistice trebuie să respecte cerințele tehnice de raportare stabilite de BCN relevantă;

(c)

agentul raportor trebuie să furnizeze BCN relevantă datele de contact ale unei sau ale mai multor persoane de contact;

(d)

trebuie să se respecte specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor către BCN relevantă.

2.

Standarde minime de acuratețe:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie corecte;

(b)

agenții raportori trebuie să fie în măsură să furnizeze informații privind evoluțiile inerente datelor comunicate;

(c)

informațiile statistice trebuie să fie complete și nu trebuie să conțină lacune permanente și structurale; lacunele existente ar trebui identificate, explicate BCN relevantă și, dacă este cazul, remediate de îndată ce este posibil;

(d)

agenții raportori trebuie să respecte dimensiunile, politica de rotunjire și zecimalele stabilite de BCN relevantă pentru transmiterea tehnică a datelor.

3.

Standarde minime de conformitate cu conceptele:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie conforme cu definițiile și clasificările din prezentul regulament;

(b)

în cazul unor abateri de la aceste definiții și clasificări, agenții raportori trebuie să monitorizeze și să cuantifice periodic diferența dintre măsura utilizată și măsura prevăzută în prezentul regulament; și

(c)

agenții raportori trebuie să fie în măsură să explice diferențele dintre datele transmise și cifrele pentru perioadele anterioare.

4.

Standarde minime de revizuire:

Trebuie respectate politica și procedurile de revizuire stabilite de BCE și de BCN relevantă. Revizuirile care se abat de la revizuirile normale trebuie să fie însoțite de note explicative.


ANEXA III

REGULAMENTUL ABROGAT CU LISTA MODIFICĂRILOR SUCCESIVE

(menționată la articolul 7)

Regulamentul (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18)

(JO L 10, 12.1.2002, p. 24)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

Regulamentul (CE) nr. 2181/2004 (BCE/2004/21)

(JO L 371, 18.12.2004, p. 42)

 

Regulamentul (CE) nr. 290/2009 (BCE/2009/7)

(JO L 94, 08.4.2009, p. 75)

 

Regulamentul (UE) nr. 674/2010 (BCE/2010/7)

(JO L 196, 28.7.2010, p. 23)


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18)

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatul (3)

 

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 3

Articolul 3

 

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

 

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Anexa I (1)

 

Anexa II

Anexa I

Anexa III

Anexa II

 

Anexa III

Anexa IV

 


(1)  A se include în Orientarea BCE de reformare a Orientării BCE/2007/9.


Top