EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0345

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 115, 25.4.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 75 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj

25.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 345/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 aprilie 2013

privind fondurile europene cu capital de risc

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Capitalul de risc oferă finanțare întreprinderilor, în general de foarte mici dimensiuni, aflate în primele etape ale existenței lor și având un potențial mare de creștere și extindere. În plus, fondurile cu capital de risc oferă întreprinderilor competențe și cunoștințe valoroase, contacte profesionale, o valoare de marcă și consultanță în materie de strategie. Prin finanțarea acestor întreprinderi și oferirea de consultanță, fondurile cu capital de risc stimulează creșterea economică, contribuie la crearea de locuri de muncă și la mobilizarea capitalului, stimulează crearea și extinderea întreprinderilor inovatoare, majorează investițiile lor în cercetare și dezvoltare și sprijină antreprenoriatul, inovația și competitivitatea, în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020 stabilită în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: Inițiativă pentru asigurarea unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii” (Europa 2020) și în contextul provocărilor pe termen lung cu care se confruntă statele membre, cum ar fi cele identificate în raportul Sistemului european de evaluare a strategiilor și a politicilor din martie 2012, intitulat „Global Trends 2030 – Cetățenii într-o lume interconectată și policentrică”.

(2)

Este necesar să se stabilească un cadru comun de norme privind utilizarea denumirii „EuVECA” pentru fondurile cu capital de risc eligibile, în special în ceea ce privește structura portofoliului fondurilor care își desfășoară activitatea sub această denumire, obiectivele lor de investiții eligibile, instrumentele de investiții pe care le pot utiliza și categoriile de investitori care sunt eligibili să investească în astfel de fonduri, fixând norme uniforme la nivelul Uniunii. În absența unui astfel de cadru comun, există riscul ca statele membre să ia măsuri divergente la nivel național, ceea ce ar avea un impact negativ direct și ar crea obstacole în calea funcționării corecte a pieței interne, dat fiind că fondurile cu capital de risc care doresc să desfășoare activități transfrontaliere ar fi supuse unor norme diferite de la un stat membru la altul. În plus, coexistența unor cerințe de calitate divergente privind structura portofoliului, obiectivele de investiții și investitorii eligibili ar putea conduce la niveluri diferite de protecție a investitorilor și ar putea genera confuzii în ceea ce privește propunerile de investiții asociate cu fondurile cu capital de risc eligibile. Prin urmare, ar trebui ca investitorii să fie în măsură să compare propunerile de investiții ale diferitelor fonduri eligibile cu capital de risc. Este necesar să se elimine obstacolele semnificative din calea atragerii transfrontaliere de fonduri de către fondurile cu capital de risc eligibile și să se evite denaturarea concurenței între aceste fonduri, precum și să se prevină orice alte posibile obstacole în calea tranzacțiilor și denaturarea gravă a concurenței. În consecință, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum este interpretat de jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(3)

Este necesar să se adopte un regulament care să stabilească norme uniforme aplicabile fondurilor cu capital de risc eligibile și care să impună în toate statele membre obligații adecvate pentru administratorii care doresc să atragă capital în Uniune sub denumirea „EuVECA”. Aceste cerințe ar trebui să le ofere încredere investitorilor care doresc să investească în fonduri cu capital de risc.

(4)

Prin definirea, sub forma unui regulament, a cerințelor de calitate pentru utilizarea denumirii „EuVECA”, se garantează că aceste cerințe sunt direct aplicabile administratorilor organismelor de plasament colectiv care atrag fonduri utilizând această denumire. Se garantează astfel și condiții uniforme pentru utilizarea acestei denumiri, evitându-se adoptarea unor cerințe naționale divergente ca urmare a transpunerii unei directive. Administratorii de organisme de plasament colectiv care utilizează această denumire ar trebui să respecte aceleași norme în întreaga Uniune, ceea ce va crește încrederea investitorilor. Prezentul regulament ar reduce de asemenea complexitatea în materie de reglementare și costurile de asigurare a conformității suportate de administratori ca urmare a existenței unor norme naționale divergente pentru fondurile cu capital de risc, în special pentru administratorii care doresc să atragă capital în alte state membre. Acesta contribuie de asemenea la eliminarea denaturării concurenței.

(5)

Potrivit Comunicării Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulate „Un plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor”, Comisia a finalizat analiza barierelor fiscale din calea investițiilor transfrontaliere în capital de risc în 2012, propunându-și ca în 2013 să prezinte soluții vizând eliminarea barierelor și, concomitent, prevenirea fraudei și a evaziunii fiscale.

(6)

Un fond cu capital de risc eligibil ar trebui să poată fi administrat fie extern, fie intern. În cazul în care un fond cu capital de risc eligibil este administrat intern, fondul are și rol de administrator și ar trebui, prin urmare, să respecte toate cerințele corespunzătoare stabilite prin prezentul regulament pentru administratori și ar trebui să fie înregistrat în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, un fond cu capital de risc eligibil administrat intern nu ar trebui să aibă dreptul să fie administratorul extern al altor organisme de plasament colectiv sau al unor organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

(7)

Pentru a clarifica relația dintre prezentul regulament și alte norme privind organismele de plasament colectiv și administratorii acestora, este necesar să se precizeze că prezentul regulament se aplică doar administratorilor de organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM-uri care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (4), care sunt stabilite în Uniune și sunt înregistrate la autoritatea competentă din statul membru de origine în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (5), cu condiția ca administratorii în cauză să administreze portofolii ale fondurilor cu capital de risc eligibile. Cu toate acestea, administratorii externi de fonduri cu capital de risc eligibile înregistrați în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să aibă și dreptul de a gestiona OPCVM-uri, în temeiul unei autorizații acordate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE.

(8)

În plus, prezentul regulament se aplică doar administratorilor organismelor de plasament colectiv ale căror active administrate nu depășesc în total plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE. Modul de calcul al plafonului în sensul prezentului regulament este același ca pentru plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE.

(9)

Cu toate acestea, administratorii fondurilor cu capital de risc care sunt înregistrați în temeiul prezentului regulament, ale căror active totale administrate depășesc ulterior plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE și care fac, așadar, obiectul unei autorizări eliberate de autoritățile competente din statul membru de origine în conformitate cu articolul 6 din directiva menționată, ar trebui să poată utiliza în continuare denumirea „EuVECA” în legătură cu distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, cu condiția să respecte cerințele prevăzute în directiva menționată și să respecte în continuare, în toate cazurile, în legătură cu fondurile cu capital de risc eligibile, anumite cerințe privind utilizarea denumirii „EuVECA” menționate în prezentul regulament. Acest lucru se aplică atât fondurilor cu capital de risc eligibile existente, cât și fondurilor cu capital de risc eligibile înființate după ce a fost depășit plafonul.

(10)

În cazul în care administratorii organismelor de plasament colectiv nu doresc să utilizeze denumirea „EuVECA”, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice. În aceste situații, ar trebui să se aplice în continuare normele naționale existente și reglementările generale ale Uniunii.

(11)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme uniforme privind natura fondurilor cu capital de risc eligibile, în special în ceea ce privește societățile de portofoliu eligibile în care fondurile cu capital de risc eligibile sunt autorizate să investească și instrumentele de investiții care urmează să fie utilizate. Toate acestea sunt necesare pentru a distinge clar între un fond cu capital de risc eligibil și alte fonduri de investiții alternative care aplică alte strategii de investiții, mai puțin specializate, cum ar fi preluările sau investițiile speculative în bunuri imobiliare, pe care prezentul regulament nu încearcă să le promoveze.

(12)

Pentru a atinge obiectivul de a defini cât mai exact organismele de plasament colectiv care urmează să fie reglementate de prezentul regulament și pentru a garanta că acestea vizează furnizarea de capital întreprinderilor mici aflate în primele etape ale existenței lor, ar trebui considerate fonduri cu capital de risc eligibile fondurile care intenționează să investească minimum 70 % din totalul aporturilor lor de capital și al capitalului angajat nevărsat în astfel de întreprinderi. Fondurile cu capital de risc eligibile nu ar trebui să aibă dreptul de a investi mai mult de 30 % din totalul aporturilor lor de capital și al capitalului angajat nevărsat în active care nu sunt instrumente eligibile. Acest lucru înseamnă că, în timp ce 30 % ar trebui să fie în toate cazurile limita maximă stabilită pentru investițiile neeligibile, plafonul de 70 % ar trebui rezervat investițiilor eligibile pe toată durata existenței fondului de investiții cu capital de risc eligibil. Aceste plafoane ar trebui calculate pe baza sumelor care pot fi investite, după deducerea tuturor costurilor relevante și a deținerilor de numerar și de echivalent de numerar. Prezentul regulament ar trebui să stabilească detaliile necesare pentru calculul plafoanelor.

(13)

Obiectivul prezentului regulament este consolidarea creșterii economice și a inovării în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Uniune. Investițiile în societăți de portofoliu eligibile stabilite în țări terțe pot aduce mai mult capital fondurilor cu capital de risc eligibile, aducând astfel beneficii IMM-urilor din Uniune. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui în niciun caz să aducă beneficii investițiilor efectuate în societăți de portofoliu stabilite în țări terțe care se caracterizează prin lipsa unor mecanisme adecvate de cooperare între autoritățile competente din statul membru de origine al administratorului fondului cu capital de risc eligibil și cu fiecare alt stat membru în care se intenționează să fie comercializate unități sau acțiuni ale fondului cu capital de risc eligibil sau prin lipsa unui schimb eficace de informații fiscale.

(14)

Ca prim pas, un fond cu capital de risc eligibil ar trebui să fie stabilit în Uniune pentru a avea dreptul de a folosi denumirea „EuVECA” creată prin prezentul regulament. În termen de doi ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia ar trebui să reexamineze limitarea utilizării denumirii „EuVECA” la fondurile stabilite în Uniune, cu luarea în considerare a experienței de aplicare a Recomandării Comisiei privind măsuri menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale.

(15)

Administratorii unui fond cu capital de risc eligibil ar trebui să fie capabili să atragă angajamente de capital suplimentare pe durata de viață a fondului respectiv. Aceste angajamente de capital suplimentare pe durata de viață a fondului cu capital de risc eligibil ar trebui luate în considerare la analiza posibilității următoare de a investi în active ce nu reprezintă active eligibile. Angajamentele de capital suplimentare ar trebui permise pe baza criteriilor și a condițiilor stabilite în normele sau instrumentele constitutive ale fondului.

(16)

Investițiile eligibile ar trebui să se efectueze sub formă de capital propriu sau de cvasicapital propriu. Instrumentele de cvasicapital propriu conțin un tip de instrumente de finanțare, care reprezintă o combinație de capital propriu și datorii și a căror rentabilitate este asociată profitului sau pierderilor înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă în cauză, iar rambursarea instrumentului în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este garantată în totalitate. Aceste instrumente includ o varietate de instrumente de finanțare, cum ar fi împrumuturi subordonate, participații pasive, împrumuturi participative, drepturi de uzufruct, obligațiuni convertibile și obligațiuni cu opțiuni de subscriere. Ca o eventuală completare a instrumentelor de capital propriu și de cvasicapital propriu, însă fără a le înlocui, ar trebui permisă utilizarea de credite garantate sau negarantate, cum ar fi finanțarea de tranziție, acordate de fondul cu capital de risc eligibil unei societăți de portofoliu eligibile în care fondul cu capital de risc eligibil deține deja investiții eligibile, cu condiția ca pentru aceste credite să se folosească cel mult 30 % din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat ale fondului cu capital de risc eligibil. De asemenea, pentru a reflecta practicile profesionale existente pe piața capitalului de risc, un fond cu capital de risc eligibil ar trebui să aibă dreptul de a cumpăra acțiunile existente ale unei societăți de portofoliu eligibile de la acționarii existenți ai societății în cauză. În plus, pentru a asigura cât mai multe posibilități de mobilizare a capitalului, ar trebui permise investițiile în alte fonduri cu capital de risc eligibile. Pentru a preveni diluarea investițiilor efectuate în societățile de portofoliu eligibile, fondurile cu capital de risc eligibile ar trebui să aibă dreptul de a investi în alte fonduri cu capital de risc eligibile numai în cazul în care aceste fonduri cu capital de risc eligibile nu au investit, la rândul lor, mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital și al capitalului angajat nevărsat în alte fonduri cu capital de risc eligibile.

(17)

Activitățile de bază ale fondurilor cu capital de risc constau în acordarea de finanțare IMM-urilor prin intermediul investițiilor primare. Fondurile cu capital de risc nu trebuie să participe nici la activități bancare cu importanță sistemică din afara cadrului normal de reglementare prudențială (așa-numitul sistem bancar paralel), nici la strategii tipice legate de capitalul propriu, cum ar fi achiziționarea de întreprinderi pe datorie.

(18)

În conformitate cu Strategia Europa 2020, scopul prezentului regulament este promovarea investițiilor bazate pe capital de risc în IMM-urile inovatoare active în economia reală. Prin urmare, instituțiile de credit, întreprinderile de investiții, întreprinderile de asigurări, holdingurile financiare și holdingurile cu activități mixte ar trebui excluse din definiția societăților de portofoliu eligibile stabilită de prezentul regulament.

(19)

Pentru a institui o măsură de protecție esențială care să diferențieze fondurile cu capital de risc eligibile prevăzute de prezentul regulament de categoria mai vastă a fondurilor de investiții alternative, care tranzacționează pe piețe secundare titluri de valoare emise, este necesar să se stabilească norme care să determine fondurile cu capital de risc eligibile să efectueze investiții în principal în instrumente emise direct.

(20)

Pentru a permite administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile un anumit grad de flexibilitate în investiții și în administrarea lichidităților deținute de fondurile lor cu capital de risc eligibile, ar trebui să se accepte tranzacționarea pe piață, de exemplu tranzacționarea de acțiuni sau de participații la societățile de portofoliu neeligibile sau achiziția de investiții neeligibile, până la un plafon de 30 % din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat.

(21)

Pentru a garanta că denumirea „EuVECA” este credibilă și ușor de recunoscut pentru investitorii din întreaga Uniune, numai administratorii de fonduri cu capital de risc care respectă criteriile uniforme de calitate, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să fie eligibili să utilizeze denumirea „EuVECA” atunci când distribuie fonduri cu capital de risc eligibile în cadrul Uniunii.

(22)

Pentru a garanta că fondurile cu capital de risc eligibile au un profil distinct și identificabil, adecvat scopului lor, ar trebui să existe norme uniforme privind structura portofoliului și tehnicile de investiție pe care acestea le pot utiliza.

(23)

Pentru a garanta că fondurile cu capital de risc eligibile nu contribuie la generarea de riscuri sistemice și că activitățile lor de investiții se concentrează pe sprijinirea societăților de portofoliu eligibile, utilizarea efectului de levier nu ar trebui să fie autorizată la nivelul fondului. Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibil ar trebui să fie autorizați să facă împrumuturi, să emită titluri de creanță sau să ofere garanții la nivelul fondului cu capital de risc eligibil numai cu condiția ca aceste împrumuturi, titluri de creanță sau garanții să fie acoperite de capitalul angajat nevărsat, ceea ce va permite expunerii fondului să nu crească dincolo de capitalul său angajat. Avansurile în numerar acordate de investitorii fondurilor cu capital de risc eligibil, care sunt acoperite integral de angajamentele de capital ale investitorilor în cauză, nu sporesc expunerea fondului cu capital de risc eligibil și, prin urmare, ar trebui autorizate. De asemenea, împrumutul pe termen scurt ar trebui să fie acceptat, cu condiția ca suma care face obiectul unui astfel de împrumut să nu depășească capitalul angajat nevărsat al fondului, pentru a permite fondului să-și acopere nevoile extraordinare de lichidități care pot apărea între momentul solicitării capitalului angajat de la investitori și primirea efectivă a capitalului în conturile sale.

(24)

Ar trebui stipulate anumite măsuri de protecție speciale, pentru a garanta că fondurile cu capital de risc eligibile sunt promovate numai investitorilor care dețin cunoștințele, experiența și competențele profesionale necesare pentru a lua de sine stătător decizii investiționale și pentru a evalua în mod adecvat riscurile specifice acestor fonduri, precum și pentru a menține încrederea investitorilor în fondurile cu capital de risc eligibile. Prin urmare, fondurile cu capital de risc eligibile ar trebui distribuite numai investitorilor care sunt clienți profesioniști sau care pot fi considerați clienți profesioniști în conformitate cu Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (6). Cu toate acestea, pentru a avea o bază de investitori suficient de vastă pentru investițiile în fonduri cu capital de risc eligibile, este de dorit ca și alți anumiți investitori să aibă acces la fonduri cu capital de risc eligibile, inclusiv persoanele cu disponibilități financiare ridicate. Cu toate acestea, ar trebui să se stabilească măsuri de protecție speciale pentru acești alți investitori pentru a garanta că fondurile cu capital de risc eligibile sunt distribuite numai către investitori cu un profil adecvat pentru astfel de investiții. Aceste măsuri de protecție exclud distribuirea prin utilizarea planurilor de economii periodice. În plus, investițiile realizate de cadrele executive, directorii și angajații implicați în gestiunea unui fond cu capital de risc eligibil ar trebui să fie posibile atunci când aceștia investesc în fondul cu capital de risc eligibil pe care îl gestionează, întrucât aceste persoane sunt suficient de calificate pentru a participa la investiții cu capital de risc.

(25)

Pentru a garanta că numai administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care îndeplinesc criteriile uniforme de calitate privind comportamentul pe piață pot utiliza denumirea „EuVECA”, ar trebui să se stabilească norme privind conduita în afaceri și relația dintre respectivii administratori și investitorii acestora. Din aceleași considerente, ar trebui să se stabilească condiții uniforme privind gestionarea conflictelor de interese de către acești administratori. Aceste norme și condiții ar trebui de asemenea să prevadă că administratorul trebuie să dispună de procedurile organizatorice și administrative necesare pentru a asigura gestionarea adecvată a conflictelor de interese.

(26)

În cazul în care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil intenționează să delege unele funcții unor terți, răspunderea pe care o poartă administratorul în fața fondului cu capital de risc și a investitorilor acestuia nu ar trebui să fie afectată de delegarea de către administratorul fondului cu capital de risc a funcțiilor sale unei părți terțe. În plus, administratorul nu ar trebui să delege funcții în măsura în care acesta nu mai poate fi considerat, în esență, un administrator al fondului cu capital de risc eligibil respectiv, deoarece a devenit o entitate de tip „cutie poștală”. Administratorul ar trebui să fie în permanență responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate și pentru respectarea acestui regulament. Delegarea funcțiilor nu ar trebui să submineze eficacitatea acțiunilor de supraveghere ale administratorului și, în special, nu ar trebui să îl împiedice pe administrator să acționeze în interesul suprem al investitorilor, și nici administrarea fondului în interesul suprem al investitorilor săi.

(27)

Pentru a asigura integritatea denumirii „EuVECA”, ar trebui stabilite criterii de calitate privind organizarea administratorului unui fond cu capital de risc eligibil. Prin urmare, ar trebui să se prevadă cerințe uniforme și proporționate privind nevoia de a menține resurse tehnice și umane adecvate.

(28)

Pentru a asigura administrarea adecvată a fondurilor cu capital de risc eligibile și capacitatea administratorilor lor de a se asigura împotriva posibilelor riscuri ce decurg din activitățile lor, ar trebui să se prevadă cerințe uniforme și proporționale în ceea ce privește menținerea de fonduri proprii suficiente de către administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile. Cuantumul acestor fonduri proprii ar trebui să fie suficient pentru a asigura continuitatea și administrarea corespunzătoare a fondurilor cu capital de risc eligibile.

(29)

În vederea protecției investitorilor, este necesar să se garanteze că activele fondului cu capital de risc eligibil sunt evaluate corect. Prin urmare, normele sau instrumentele constitutive ale fondurilor cu capital de risc eligibil ar trebui să conțină norme privind evaluarea activelor. Această cerință este destinată să asigure integritatea și transparența evaluării.

(30)

Ar trebui să se stabilească norme uniforme privind raporturile anuale eligibile, pentru a se garanta că administratorii fondurilor cu capital de risc care utilizează denumirea „EuVECA” furnizează informații suficiente asupra activităților desfășurate.

(31)

Pentru a asigura integritatea denumirii „EuVECA” în ochii investitorilor, este necesar ca denumirea să fie utilizată numai de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care sunt pe deplin transparenți în ceea ce privește politica de investiții și obiectivele de investiții. Ar trebui să se prevadă norme uniforme privind obligațiile în materie de comunicare de informații care revin unor astfel de administratori în raport cu investitorii lor. Ar trebui, în principal, să existe obligații precontractuale în materie de comunicare de informații legate de strategia și obiectivele de investiții ale fondurilor cu capital de risc eligibile, instrumentele de investiții utilizate, informațiile privind costurile și cheltuielile conexe și profilul de risc/de randament al investiției propuse de un fond eligibil. În vederea obținerii unui nivel ridicat de transparență, aceste cerințe în materie de comunicare de informații ar trebui să cuprindă și detalii privind modul în care se calculează remunerația administratorilor.

(32)

Pentru a asigura o supraveghere eficientă în ceea ce privește cerințele uniforme din prezentul regulament, autoritatea competentă din statul membru de origine ar trebui să supravegheze respectarea de către administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile a cerințelor uniforme prevăzute de prezentul regulament. În acest scop, administratorii care intenționează să distribuie fonduri eligibile sub denumirea „EuVECA” ar trebui să notifice intenția lor autorității competente din statul membru de origine. Autoritatea competentă ar trebui să înregistreze administratorul dacă acesta a transmis toate informațiile necesare și dacă aplică proceduri adecvate de asigurare a respectării cerințelor prezentului regulament. Această înregistrare ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune.

(33)

Pentru a facilita distribuirea transfrontalieră eficientă a fondurilor cu capital de risc eligibile, înregistrarea administratorului ar trebui să fie efectuată cât mai rapid.

(34)

Deși prezentul regulament conține cerințe pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor, autoritățile de supraveghere ar trebui să fie vigilente pentru a asigura respectarea cerințelor în cauză.

(35)

Pentru a asigura o supraveghere eficientă a respectării criteriilor uniforme prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să fie stabilite norme privind situațiile în care este nevoie să se actualizeze informațiile furnizate autorităților competente din statul membru de origine.

(36)

Pentru a asigura o supraveghere eficientă în ceea ce privește cerințele din prezentul regulament, ar trebui de asemenea să se prevadă o procedură de notificare transfrontalieră între autoritățile competente de supraveghere, care este declanșată de înregistrarea unui administrator al unui fond cu capital de risc în statul membru de origine.

(37)

Pentru a asigura transparența condițiilor de distribuire a fondurilor cu capital de risc eligibile în Uniune, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7), ar trebui să primească sarcina de a menține o bază de date centrală care să conțină administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile și fondurile cu capital de risc eligibile pe care le gestionează aceștia, înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

(38)

În cazul în care autoritatea competentă din statul membru gazdă are motive clare și demonstrabile să creadă că un administrator de fond cu capital de risc eligibil acționează prin încălcarea prezentului regulament pe teritoriul său, aceasta ar trebui să informeze de îndată autoritatea competentă din statul membru de origine, care ar trebui să ia măsuri corespunzătoare.

(39)

În cazul în care un administrator al unui fond cu capital de risc acționează în continuare într-un mod ce contravine clar prezentului regulament, în pofida măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine, sau dacă autoritatea competentă din statul membru de origine nu ia măsuri într-un interval de timp rezonabil, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să poată întreprinde, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, orice măsuri necesare pentru a proteja investitorii, având inclusiv posibilitatea de a împiedica administratorul în cauză să efectueze orice alte acțiuni de distribuire a fondurilor sale cu capital de risc pe teritoriul statului membru gazdă.

(40)

Pentru a asigura o supraveghere eficientă în ceea ce privește criteriile uniforme stabilite în prezentul regulament, acesta din urmă conține o listă a competențelor de supraveghere pe care autoritățile competente trebuie să le aibă.

(41)

Pentru a se asigura respectarea aplicării corespunzătoare a prezentului regulament, acesta conține sancțiuni administrative și alte măsuri în cazul încălcării prevederilor cheie din prezentul regulament, mai precis a normelor privind structura portofoliului, a măsurilor de protecție legate de identitatea investitorilor eligibili și a celor privind utilizarea denumirii „EuVECA” numai de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care sunt înregistrați în conformitate cu prezentul regulament. Încălcarea acestor prevederi cheie ar trebui să ducă, dacă este cazul, la interdicția de a mai utiliza denumirea și la excluderea din registru a administratorului în cauză.

(42)

Ar trebui să se efectueze schimburi de informații în materie de supraveghere între autoritățile competente din statul membru de origine și cele din statul membru gazdă și AEVMP.

(43)

Cooperarea eficientă în materie de reglementare dintre entitățile însărcinate să supravegheze respectarea criteriilor uniforme din prezentul regulament necesită aplicarea unui grad ridicat al păstrării secretului profesional de către toate autoritățile naționale relevante și de către AEVMP.

(44)

În vederea specificării cerințelor stabilite în prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește tipurile de conflicte de interese pe care administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie să le evite și măsurile care urmează a fi luate în acest sens. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(45)

Standardele tehnice pentru serviciile financiare ar trebui să asigure armonizarea coerentă și calitatea supravegherii la nivelul Uniunii. Ar fi util și oportun să revină AEVMP, în calitate de organism cu înaltă specializare, sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, pe care să le prezinte Comisiei, atunci când aceste standarde nu presupun alegeri strategice.

(46)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standarde tehnice de punere în aplicare, prin intermediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. AEVMP ar trebui să fie însărcinată cu elaborarea de standarde tehnice de punere în aplicare pentru formatul notificării menționate în prezentul regulament.

(47)

În termen de patru ani de la data de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să revizuiască prezentul regulament pentru a evalua evoluția pieței capitalului de risc. Revizuirea ar trebui să includă o analiză generală a modului de funcționare a normelor stabilite de prezentul regulament și a experiențelor dobândite în perioada de aplicare a lor. Pe baza revizuirii în cauză, Comisia ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative.

(48)

De asemenea, în termen de patru ani de la data de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să inițieze o reexaminare a interacțiunii dintre prezentul regulament și alte norme privind organismele de plasament colectiv și administratorii acestora, în special cele prevăzute de Directiva 2011/61/UE. În special, în cadrul acestei reexaminări ar trebui să se analizeze domeniul de aplicare al prezentului regulament, evaluându-se necesitatea extinderii domeniului de aplicare pentru a permite administratorilor de fonduri de investiții alternative mai mari să utilizeze denumirea de „EuVECA”. Pe baza reexaminării în cauză, Comisia ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative.

(49)

În contextul acestei reexaminări, Comisia ar trebui să evalueze eventualele bariere care au împiedicat accesarea fondurilor de către investitori, inclusiv impactul produs asupra investitorilor instituționali de alte reglementări prudențiale aplicabile acestora. În plus, Comisia ar trebui să colecteze date pentru a analiza contribuția denumirii „EuVECA” la alte programe ale Uniunii, cum ar fi Orizont 2020, care au de asemenea ca obiectiv sprijinirea inovării în Uniune.

(50)

Având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 – O Uniune a inovării” și Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulată „Un plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor”, este important să se asigure eficacitatea sistemelor publice din întreaga Uniune pentru a se sprijini piața capitalului de risc, precum și coordonarea și coerența reciprocă ale diferitelor politici ale Uniunii care au ca obiectiv stimularea inovării, inclusiv politicile din domeniul concurenței și din cel al cercetării. Unul dintre elementele principale ale politicilor Uniunii care vizează inovarea și creșterea sunt tehnologiile ecologice, având în vedere obiectivul Uniunii de a fi unul dintre liderii mondiali în domeniul creșterii inteligente și sustenabile și în cel al eficienței energetice și a utilizări resurselor, inclusiv în ceea ce privește finanțarea destinată IMM-urilor. La revizuirea prezentului regulament, Comisia ar trebui să evalueze impactul acestuia asupra progreselor realizate în sensul îndeplinirii acestui obiectiv.

(51)

AEVMP ar trebui să își evalueze necesitățile de personal și de resurse rezultate din preluarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament și să prezinte un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

(52)

Fondul European de Investiții (FEI) investește, printre altele, în fonduri cu capital de risc din întreaga Uniune. Măsurile incluse în prezentul regulament pentru a permite identificarea cu ușurință a fondurilor cu capital de risc ce au caracteristici comune definite ar trebui să faciliteze identificarea de către FEI a fondurilor cu capital de risc vizate de prezentul regulament ca posibile obiecte de investiție. Prin urmare, FEI ar trebui încurajat să investească în fonduri cu capital de risc eligibile.

(53)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7) și libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16).

(54)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (8) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în statele membre în scopul prezentului regulament, sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (9) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către AEVMP în scopul prezentului regulament, sub supravegherea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(55)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării, în cazul fondurilor cu capital de risc eligibile, a normelor privind ajutoarele de stat.

(56)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea aplicării unor cerințe uniforme pentru distribuirea fondurilor cu capital de risc eligibile și crearea unui sistem de înregistrare simplu pentru administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile, facilitând astfel distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile în același timp cu nevoia de a găsi un echilibru între siguranța și încrederea asociate denumirii „EuVECA”, și funcționarea eficientă a pieței capitalului de risc și costurile suportate de diversele părți interesate, nu pot fi realizate într-un mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament prevede cerințe și condiții uniforme pentru administratorii de organisme de plasament colectiv care doresc să utilizeze denumirea „EuVECA” în legătură cu distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne.

Regulamentul prevede, de asemenea, norme uniforme privind distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile către investitori eligibili, structura portofoliului fondurilor cu capital de risc eligibile, instrumentele și tehnicile de investiții eligibile care trebuie să fie utilizate de fondurile cu capital de risc eligibile, precum și organizarea, conduita și transparența administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile care distribuie în Uniune fonduri cu capital de risc eligibile.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament se aplică administratorilor de organisme de plasament colectiv, definite la articolul 3 litera (a), care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

activele totale gestionate nu depășesc plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

(b)

sunt stabiliți în Uniune;

(c)

sunt supuși înregistrării la autoritățile competente din statul membru de origine în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE; și

(d)

administrează portofolii ale unor fonduri cu capital de risc eligibile.

(2)   Atunci când activele totale aflate în administrarea administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile care sunt înregistrate în conformitate cu articolul 14 depășesc ulterior plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE și atunci când respectivii administratori fac așadar obiectul unei autorizări în conformitate cu articolul 6 din directiva menționată, pot utiliza în continuare denumirea „EuVECA” în legătură cu distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, cu condiția ca, în toate cazurile în legătură cu fondurile cu capital de risc eligibile pe care le administrează:

(a)

să respecte cerințele prevăzute în Directiva 2011/61/UE; și

(b)

să respecte în continuare dispozițiile articolelor 3 și 5, precum și cele ale articolului 13 alineatul (1) literele (c) și (i) din prezentul regulament.

(3)   Atunci când administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile sunt administratori externi și sunt înregistrați în conformitate cu articolul 14, aceștia pot, de asemenea, să gestioneze organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sub rezerva autorizării prevăzute în Directiva 2009/65/CE.

Articolul 3

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„organism de plasament colectiv” înseamnă un fond de investiții alternative (FIA), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(b)

„fond cu capital de risc eligibil” înseamnă un organism de plasament colectiv care:

(i)

intenționează să investească minimum 70 % din totalul aporturilor sale de capital și al capitalului angajat nevărsat în active care sunt investiții eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite după deducerea tuturor costurilor relevante și a deținerilor de numerar și de echivalent de numerar, într-un cadru de timp prevăzut în normele sau instrumentele sale constitutive;

(ii)

nu utilizează mai mult de 30 % din totalul aporturilor sale de capital și al capitalului angajat nevărsat pentru a achiziționa active care nu sunt instrumente eligibile, calculate pe baza sumelor care pot fi investite după deducerea tuturor costurilor relevante și a deținerilor de numerar și de echivalent de numerar;

(iii)

este stabilit pe teritoriul unui stat membru;

(c)

„administrator de fond cu capital de risc eligibil” înseamnă o persoană juridică a cărei activitate obișnuită constă în administrarea a cel puțin unui fond cu capital de risc eligibil;

(d)

„societate de portofoliu eligibilă” înseamnă o întreprindere care:

(i)

la momentul unei investiții efectuate de un fond cu capital de risc:

nu este admisă spre tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare (MTF) astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctele 14 și 15 din Directiva 2004/39/CE;

are mai puțin de 250 de angajați; și

are cifra de afaceri anuală de cel mult 50 de milioane EUR sau are un bilanț anual total de cel mult 43 de milioane EUR;

(ii)

nu este un organism de plasament colectiv;

(iii)

nu este niciuna dintre următoarele:

o instituție de credit, astfel cum a fost definită la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (10);

o întreprindere de investiții, astfel cum a fost definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE;

o întreprindere de asigurări, astfel cum a fost definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (11);

un holding financiar, astfel cum a fost definit la articolul 4 punctul 19 din Directiva 2006/48/CE; sau

un holding cu activitate mixtă, astfel cum a fost definit la articolul 4 punctul 20 din Directiva 2006/48/CE;

(iv)

este stabilită pe teritoriul unui stat membru sau al unei țări terțe, cu condiția ca țara terță în cauză:

să nu fie inclusă de către Grupul de acțiune financiară pentru lupta împotriva spălării de bani și a finanțării teroriste în categoria de țări și teritorii necooperante;

să fi semnat un acord cu statul membru de origine al administratorului fondului cu capital de risc eligibil și cu fiecare stat membru în care se intenționează distribuirea de unități sau acțiuni ale fondului cu capital de risc eligibil pentru a asigura respectarea în totalitate de către țara terță a standardelor stabilite la articolul 26 din Modelul OCDE de convenție fiscală privind venitul și capitalul și să se garanteze un schimb eficace de informații în materie fiscală, inclusiv eventuale acorduri fiscale multilaterale;

(e)

„investiții eligibile” înseamnă oricare dintre următoarele instrumente:

(i)

instrumente de capital propriu sau cvasicapital propriu care:

sunt emise de o societate de portofoliu eligibilă și sunt achiziționate direct de fondul cu capital de risc eligibil de la societatea de portofoliu eligibilă;

sunt emise de o societate de portofoliu eligibilă în schimbul unui titlu de participare emis de societatea de portofoliu eligibilă; sau

sunt emise de o întreprindere în raport cu care societatea de portofoliu eligibilă este o filială la care întreprinderea deține o participare majoritară și care sunt achiziționate de fondul cu capital de risc eligibil în schimbul unui instrument de capital propriu emis de societatea de portofoliu eligibilă;

(ii)

credite garantate sau negarantate acordate de fondul cu capital de risc eligibil unei societăți de portofoliu eligibile în care fondul cu capital de risc eligibil deține deja investiții eligibile, cu condiția ca pentru aceste credite să se folosească cel mult 30 % din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat ale fondului cu capital de risc eligibil;

(iii)

acțiuni ale unei societății de portofoliu eligibile achiziționate de la acționarii existenți ai societății respective;

(iv)

unități sau acțiuni ale unuia sau mai multor fonduri cu capital de risc eligibile, cu condiția ca aceste fonduri cu capital de risc eligibile să nu fi investit, la rândul lor, mai mult de 10 % din totalul aporturilor lor de capital și al capitalului angajat nevărsat în fonduri cu capital de risc eligibile;

(f)

„costuri relevante” înseamnă toate comisioanele, taxele și cheltuielile care sunt suportate direct sau indirect de către investitori și care sunt convenite între administratorul fondului cu capital de risc eligibil și investitori;

(g)

„capital propriu” înseamnă participații în capitalul propriu al unei întreprinderi, reprezentat prin acțiuni sau alte forme de participație în capitalul societății de portofoliu eligibile emise către investitorii săi;

(h)

„cvasicapital propriu” înseamnă orice tip de instrumente de finanțare care reprezintă o combinație de capital propriu și datorii și a căror rentabilitate este asociată profitului sau pierderilor înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă, iar rambursarea instrumentului în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este garantată în totalitate;

(i)

„distribuire” înseamnă oferirea sau plasarea directă ori indirectă, la inițiativa administratorului fondului cu capital de risc eligibil sau în contul său, a unor unități sau acțiuni ale unui fond cu capital de risc pe care îl administrează, către investitori domiciliați sau cu sediul social în Uniune;

(j)

„capital angajat” înseamnă orice angajament în temeiul căruia un investitor este obligat, într-o perioadă de timp stabilită de normele privind fondul cu capital de risc eligibil sau de instrumentele de constituire ale acestuia, să achiziționeze o participație la fondul respectiv ori să efectueze aporturi de capital la fondul respectiv;

(k)

„stat membru de origine” înseamnă statul membru în care administratorul fondului cu capital de risc eligibil este stabilit și este înregistrat la autoritățile competente în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(l)

„stat membru gazdă” înseamnă statul membru, altul decât statul membru de origine, în care administratorul fondului cu capital de risc eligibil distribuie fonduri cu capital de risc eligibile în conformitate cu prezentul regulament;

(m)

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea națională pe care statul membru de origine o desemnează, în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, să efectueze înregistrarea administratorilor organismelor de plasament colectiv care intră sub incidența prezentului regulament.

În ceea ce privește primul paragraf litera (c), atunci când forma juridică a fondului cu capital de risc eligibil permite o administrare internă și când organismul de conducere al fondului nu desemnează un administrator extern, fondul cu capital de risc eligibil însuși este înregistrat ca administratorul fondului cu capital de risc eligibil în conformitate cu articolul 14. Un fond cu capital de risc eligibil înregistrat ca administrator intern al fondului cu capital de risc eligibil nu este înregistrat ca administrator extern de fond cu capital de risc eligibil la alte organisme de plasament colectiv.

CAPITOLUL II

CONDIȚII DE UTILIZARE A DENUMIRII „EuVECA”

Articolul 4

Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul capitol au dreptul de a utiliza denumirea „EuVECA” în legătură cu distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile.

Articolul 5

(1)   Administratorii fondului cu capital de risc eligibil se asigură că, atunci când achiziționează active care nu sunt instrumente eligibile, partea din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat utilizată pentru achiziționarea unor astfel de active nu depășește 30 %. Plafonul de 30 % se calculează pe baza sumelor ce pot fi investite după deducerea tuturor costurilor relevante. Deținerile de numerar și echivalent de numerar nu sunt luate în considerare la calcularea acestui plafon, deoarece numerarul și echivalentul de numerar nu trebuie considerate investiții.

(2)   Administratorii fondului cu capital de risc eligibil nu utilizează nicio metodă la nivelul fondului cu capital de risc eligibil prin care expunerea fondului ar crește peste nivelul capitalului său angajat, fie prin împrumuturi de numerar sau de titluri de valoare, fie prin angajarea în poziții aferente instrumentelor financiare derivate sau prin orice alte mijloace.

(3)   Administratorii fondului cu capital de risc eligibil nu pot face împrumuturi, nu pot emite titluri de creanță și nici oferi garanții, la nivelul fondului cu capital de risc eligibil, decât cu condiția ca aceste împrumuturi, titluri de creanță sau garanții să fie acoperite de capital angajat nevărsat.

Articolul 6

(1)   Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibil distribuie unitățile și acțiunile fondurilor cu capital de risc eligibile exclusiv către investitori care sunt considerați clienți profesioniști în conformitate cu secțiunea I din anexa II la Directiva 2004/39/CE sau care pot, la cerere, să fie tratați ca clienți profesioniști în conformitate cu secțiunea II din anexa II la Directiva 2004/39/CE, ori către alți investitori în cazul în care:

(a)

se angajează să investească o sumă de minimum 100 000 EUR; și

(b)

într-un document distinct de contractul care trebuie încheiat pentru angajamentul de investiție, declară în scris că au luat la cunoștință riscurile asociate angajamentului sau investiției preconizate.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică investițiilor făcute de cadrele executive, de directorii sau de angajații implicați în administrarea unui fond cu capital de risc eligibil atunci când aceștia investesc în fondul cu capital de risc eligibil pe care îl gestionează.

Articolul 7

În legătură cu fondurile cu capital de risc eligibile pe care le administrează, administratorii de fonduri cu capital de risc:

(a)

acționează cu onestitate, corectitudine, competență, grijă și diligență în desfășurarea activităților lor;

(b)

aplică politici și proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că afectează interesele investitorilor și ale societăților de portofoliu eligibile;

(c)

își desfășoară activitatea astfel încât să promoveze interesul fondurilor cu capital de risc eligibile pe care le administrează, al persoanelor care investesc în acestea, precum și integritatea pieței;

(d)

aplică un nivel ridicat de diligență în selectarea și monitorizarea continuă a investițiilor în societăți de portofoliu eligibile;

(e)

posedă cunoștințe adecvate și o înțelegere a societăților de portofoliu eligibile în care investesc;

(f)

tratează investitorii în mod corect;

(g)

se asigură că niciun investitor nu beneficiază de tratament preferențial, cu excepția cazului în care acest tratament preferențial este inclus în normele privind fondul cu capital de risc eligibil sau în actele de constituire ale acestuia.

Articolul 8

(1)   În cazul în care un administrator de fond cu capital de risc eligibil deleagă anumite funcții unor terți, răspunderea pe care o poartă administratorul în fața fondului cu capital de risc eligibil sau a investitorilor acestuia rămâne neafectată. Administratorul nu deleagă funcții în măsura în care acesta nu mai poate fi considerat, în esență, administratorul fondului cu capital de risc eligibil și în măsura în care fondul devine o entitate de tip „cutie poștală”.

(2)   Orice delegare de funcții în sensul alineatului (1) nu trebuie să submineze eficacitatea acțiunilor de supraveghere ale administratorului fondului cu capital de risc eligibil și, în special, nu trebuie să împiedice administratorul respectiv să acționeze sau să administreze fondul cu capital de risc în interesul suprem al investitorilor fondului.

Articolul 9

(1)   Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile identifică și evită conflictele de interese, iar în cazurile în care acestea nu pot fi evitate, gestionează și monitorizează și, în conformitate cu alineatul (4), declară prompt acele conflicte de interese, pentru ca interesele fondurilor cu capital de risc eligibile și ale investitorilor lor să nu fie afectate negativ de acele conflicte de interese și pentru a garanta că fondurile cu capital de risc eligibile administrate de ei sunt tratate echitabil.

(2)   Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile identifică în special acele conflicte de interese care pot apărea între:

(a)

administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile, persoanele care administrează efectiv fondul cu capital de risc eligibil, angajații sau orice persoane care, în mod direct sau indirect, controlează sau sunt controlate de respectivii administratori și fondul cu capital de risc eligibil administrat de respectivii administratori sau investitorii în acele fonduri;

(b)

fondul cu capital de risc eligibil sau investitorii în acel fond și un alt fond cu capital de risc eligibil administrat de același administrator sau investitorii în acel alt fond;

(c)

fondul cu capital de risc eligibil sau investitorii în respectivul fond, pe de o parte, și un organism de plasament colectiv sau un OPCVM administrat de același administrator sau investitorii în organismul de plasament colectiv sau în OPCVM respective, pe de altă parte.

(3)   Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile mențin și pun în aplicare proceduri organizatorice și administrative eficiente în scopul respectării cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)   Se recurge la declararea conflictelor de interese astfel cum se menționează la alineatul (1) în cazul în care procedurile organizatorice aplicate de administratorul fondului cu capital de risc eligibil pentru a identifica, preveni, gestiona și monitoriza conflictele de interese nu sunt suficiente pentru a garanta în mod rezonabil că va fi evitat riscul de a prejudicia interesele investitorilor. Înainte de a acționa în contul lor, un administrator de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie să le indice în termeni clari investitorilor natura generală sau sursele conflictelor de interese.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25, în care să specifice:

(a)

tipurile de conflicte de interese menționate la alineatul (2) din prezentul articol;

(b)

măsurile care trebuie luate de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile în ceea ce privește structurile și procedurile organizatorice și administrative pentru identificarea, prevenirea, gestionarea, monitorizarea și declararea conflictelor de interese.

Articolul 10

(1)   În orice moment, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie să dețină fonduri proprii suficiente și utilizează resurse tehnice și umane corespunzătoare pentru a asigura administrarea adecvată a fondurilor cu capital de risc eligibile.

(2)   În orice moment, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile sunt în măsură să demonstreze că au suficiente fonduri proprii pentru a menține continuitatea operațională și să prezinte motivele pentru care consideră că fondurile sunt suficiente, astfel cum se precizează la articolul 13.

Articolul 11

(1)   Normele privind evaluarea activelor trebuie să fie stipulate în normele sau instrumentele constitutive ale acestuia și trebuie să asigure un proces de evaluare solid și transparent.

(2)   Procedurile de evaluare utilizate asigură evaluarea corespunzătoare a activelor și calcularea valorii activelor cel puțin o dată pe an.

Articolul 12

(1)   În termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar, administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile trebuie să pună la dispoziția autorității competente din statul membru de origine un raport anual pentru fiecare fond pe care îl administrează. Raportul trebuie să descrie structura portofoliului fondului cu capital de risc eligibil și activitățile desfășurate în anul precedent. Acesta conține, de asemenea, prezentarea profiturilor realizate de fondul cu capital de risc eligibil la sfârșitul existenței sale și, dacă este cazul, prezentarea profiturilor distribuite în cursul existenței sale. Raportul trebuie să cuprindă situațiile financiare auditate ale fondului cu capital de risc eligibil.

Raportul anual trebuie să fie elaborat în conformitate cu standardele de raportare în vigoare și cu termenii conveniți între administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile și investitori. Administratorii fonduri cu capital de risc eligibile trebuie să pună raportul la dispoziția investitorilor, la cerere. Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile și investitorii pot conveni să își furnizeze reciproc informații suplimentare.

(2)   Auditul fondului cu capital de risc eligibil se efectuează cel puțin o dată pe an. Auditul confirmă că numerarul și activele sunt deținute în numele fondului cu capital de risc eligibil și că administratorul unui fond cu capital de risc eligibil a întocmit și a păstrat registre și controale adecvate în ceea ce privește utilizarea unui eventual mandat sau control asupra numerarului și activelor fondului cu capital de risc eligibil și ale investitorilor acestuia.

(3)   În cazul în care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil este obligat să publice un raport financiar anual privind fondul cu capital de risc eligibil, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (12), informațiile menționate la alineatul (1) pot fi furnizate separat sau ca secțiune suplimentară la raportul financiar anual.

Articolul 13

(1)   Înainte de a decide asupra unor investiții, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie să informeze investitorii într-un mod clar și ușor de înțeles, în legătură cu fondurile cu capital de risc eligibile pe care le administrează, cu privire la următoarele elemente:

(a)

identitatea administratorului respectiv și a oricăror alți furnizori de servicii la care administratorul respectiv a apelat în legătură cu activitatea de administrare a fondurilor cu capital de risc eligibile, precum și o descriere a sarcinilor lor;

(b)

cuantumul fondurilor proprii aflate la dispoziția administratorului respectiv, precum și o declarație detaliată referitoare la motivele pentru care administratorul respectiv consideră că suma în cauză este suficientă pentru menținerea resurselor umane și tehnice corespunzătoare necesare pentru gestionarea adecvată a fondurilor sale cu capital de risc eligibile;

(c)

o descriere a strategiei și a obiectivelor de investiții ale fondului cu capital de risc eligibil, inclusiv:

(i)

tipurile de societăți de portofoliu eligibile în care intenționează să investească;

(ii)

eventuale alte fonduri cu capital de risc eligibile în care intenționează să investească;

(iii)

tipurile de societăți de portofoliu eligibile în care intenționează să investească alt fond cu capital de risc eligibil menționat la punctul (ii);

(iv)

investițiile neeligibile pe care intenționează să le efectueze;

(v)

tehnicile pe care intenționează să le folosească; și

(vi)

eventuale restricții de investiții aplicabile;

(d)

o descriere a profilului de risc al fondului cu capital de risc eligibil și a oricăror riscuri asociate activelor în care fondul poate investi sau tehnicilor de investiții care pot fi utilizate;

(e)

o descriere a procedurii de evaluare a fondului cu capital de risc eligibil și a metodologiei de evaluare a activelor, inclusiv metodele utilizate pentru evaluarea societăților de portofoliu eligibile;

(f)

o descriere a metodei de calcul al remunerației administratorului fondului cu capital de risc eligibil;

(g)

o descriere a tuturor costurilor relevante și a valorilor maxime ale acestora;

(h)

unde există, istoricul performanțelor financiare ale fondului cu capital de risc eligibil;

(i)

serviciile de sprijin pentru întreprinderi și alte activități de asistență oferite de administratorul fondului cu capital de risc eligibil sau organizate de acesta prin intermediul unor terți pentru a facilita dezvoltarea, creșterea sau, în alte privințe, operațiunile curente ale societăților de portofoliu eligibile în care fondul cu capital de risc eligibil investește ori, în cazul în care aceste servicii sau activități nu sunt furnizate, o explicație în acest sens;

(j)

o descriere a procedurilor prin care fondul cu capital de risc eligibil își poate schimba strategia de investiții sau politica de investiții ori ambele.

(2)   Toate informațiile menționate la alineatul (1) sunt corecte, clare și nu induc în eroare. Informațiile sunt actualizate și revizuite în mod regulat, după caz.

(3)   În cazul în care fondul cu capital de risc eligibil este obligat să publice un prospect în legătură cu fondul cu capital de risc eligibil, în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare (13) ori în conformitate cu legislația națională, informațiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol pot fi furnizate separat sau ca secțiune a prospectului.

CAPITOLUL III

SUPRAVEGHERE ȘI COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 14

(1)   Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care intenționează să utilizeze denumirea „EuVECA” pentru distribuirea fondurilor lor cu capital de risc eligibile trebuie să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la intenția lor și să furnizeze următoarele informații:

(a)

identitatea persoanelor care administrează efectiv fondurile cu capital de risc eligibile;

(b)

identitatea fondurilor cu capital de risc eligibile ale căror unități sau acțiuni urmează să fie distribuite și strategiile lor de investiții;

(c)

informații cu privire la măsurile luate în vederea respectării cerințelor prevăzute la capitolul II;

(d)

o listă a statelor membre în care administratorul fondului cu capital de risc eligibil intenționează să distribuie fiecare fond cu capital de risc eligibil;

(e)

o listă a statelor membre în care administratorul fondului cu capital de risc eligibil a înființat sau intenționează să înființeze fonduri cu capital de risc eligibile.

(2)   Autoritatea competentă din statul membru de origine înregistrează administratorul fondului cu capital de risc eligibil numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

persoanele care administrează efectiv fondurile cu capital de risc eligibile se bucură de o reputație suficient de bună și au o experiență suficientă inclusiv în ceea ce privește strategiile de investiții urmate de administratorul fondului cu capital de risc eligibil;

(b)

informațiile cerute la alineatul (1) sunt complete;

(c)

procedurile notificate conform alineatului (1) litera (c) sunt adecvate pentru a asigura respectarea cerințelor de la capitolul II;

(d)

lista notificată în conformitate cu alineatul (1) litera (e) din prezentul articol demonstrează că toate fondurile cu capital de risc eligibile sunt înființate în conformitate cu articolul 3 litera (b) punctul (iii).

(3)   Înregistrarea în temeiul prezentului articol este valabilă pe întregul teritoriu al Uniunii și le permite administratorilor de fond cu capital de risc eligibil să distribuie fonduri cu capital de risc eligibile sub denumirea „EuVECA” în tot spațiul Uniunii.

Articolul 15

Administratorii de fond cu capital de risc eligibil informează autoritatea competentă din statul membru de origine în care aceștia intenționează să distribuie:

(a)

un nou fond cu capital de risc eligibil; sau

(b)

un fond cu capital de risc eligibil existent într-un stat membru care nu figurează pe lista menționată la articolul 14 alineatul (1) litera (d).

Articolul 16

(1)   Imediat după înregistrarea unui administrator de fond cu capital de risc eligibil, adăugarea unui nou fond cu capital de risc eligibil, adăugarea unui nou domiciliu pentru înființarea unui fond cu capital de risc eligibil sau după adăugarea unui nou stat membru în care administratorul fondului cu capital de risc eligibil intenționează să distribuie fonduri cu capital de risc eligibile, autoritatea competentă din statul membru de origine notifică acest lucru statelor membre indicate conform articolului 14 alineatul (1) litera (d) și, respectiv, AEVMP.

(2)   Statele membre gazdă, menționate în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (d), nu impun administratorului fondului cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 nicio cerință sau procedură administrativă în ceea ce privește distribuirea fondurilor sale cu capital de risc eligibile și nici nu cer avizarea distribuției înainte ca această activitate să fie inițiată.

(3)   Pentru a asigura punerea în aplicare în mod uniform a prezentului articol, AEVMP elaborează un proiect de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili forma notificării în temeiul prezentului articol.

(4)   AEVMP înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la 16 februarie 2014.

(5)   Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (3) din prezentul articol, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 17

AEVMP menține o bază de date centrală la care publicul are acces pe internet și care cuprinde toți administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile înregistrați în conformitate cu articolul 14, precum și fondurile cu capital de risc eligibile pe care aceștia le distribuie și țările în care acestea sunt distribuite.

Articolul 18

(1)   Autoritatea competentă din statul membru de origine supraveghează respectarea cerințelor stabilite în prezentul regulament.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă din statul membru gazdă are motive clare și demonstrabile să creadă că un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil încalcă prezentul regulament pe teritoriul său, aceasta informează de îndată autoritatea competentă din statul membru de origine. Autoritatea competentă din statul membru de origine ia măsurile corespunzătoare.

(3)   În cazul în care, în pofida măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă autoritatea competentă din statul membru de origine nu ia măsuri într-un interval de timp rezonabil și dacă administratorul fondului cu capital de risc eligibil acționează în continuare într-un mod ce contravine clar prezentului regulament, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate întreprinde, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, orice măsuri corespunzătoare pentru a proteja investitorii, inclusiv împiedicarea administratorului în cauză să efectueze orice alte acțiuni de distribuire a fondurilor sale cu capital de risc eligibile pe teritoriul statului membru gazdă.

Articolul 19

În conformitate cu legislația națională, autoritățile competente dispun de toate competențele de supraveghere și de investigație necesare pentru a-și exercita funcțiile. Autoritățile dispun, în special, de competența de:

(a)

a solicita accesul la orice document în orice formă și de a primi sau a efectua o copie a acestuia;

(b)

a solicita administratorului fondului cu capital de risc eligibil să furnizeze informații fără întârziere;

(c)

a solicita informații de la orice persoană care are legătură cu activitățile administratorului fondului cu capital de risc eligibil sau cu fondul cu capital de risc eligibil;

(d)

a efectua inspecții la fața locului cu sau fără o notificare prealabilă;

(e)

a lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura respectarea în continuare a prezentului regulament de către un administrator de fond cu capital de risc eligibil;

(f)

a emite un ordin pentru a se asigura că administratorul fondului cu capital de risc eligibil respectă prezentul regulament și nu mai repetă un comportament care poate fi considerat o încălcare a prezentului regulament.

Articolul 20

(1)   Statele membre adoptă normele privind sancțiunile administrative și alte măsuri aplicabile pentru încălcări ale prevederilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste măsuri și sancțiuni sunt puse în aplicare. Sancțiunile administrative și alte măsuri prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Până la 16 mai 2015, statele membre transmit Comisiei și AEVMP normele menționate la alineatul (1). Statele membre înștiințează fără întârziere Comisia și AEVMP dacă există orice modificare ulterioară la acestea.

Articolul 21

(1)   Autoritatea competentă din statul membru de origine ia măsurile necesare menționate la alineatul (2), respectând totodată principiul proporționalității, în cazul în care un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil:

(a)

nu respectă cerințele care se aplică structurii portofoliului, încălcând astfel articolul 5;

(b)

distribuie unitățile și acțiunile unui fond cu capital de risc eligibil investitorilor neeligibili, încălcând astfel articolul 6;

(c)

utilizează denumirea de „EuVECA”, dar nu este înregistrat în conformitate cu articolul 14;

(d)

utilizează denumirea de „EuVECA” pentru distribuirea de fonduri care nu au fost înființate în conformitate cu articolul 3 litera (b) punctul (iii);

(e)

a fost înregistrat pe baza unor declarații false sau prin orice alte mijloace care contravin normelor, încălcând astfel articolul 14;

(f)

nu acționează cu onestitate, corectitudine, cu competență, grijă sau diligență în desfășurarea activităților sale, încălcând astfel articolul 7 litera (a);

(g)

nu aplică politici și proceduri adecvate pentru a preveni practicile frauduloase, încălcând astfel articolul 7 litera (b);

(h)

încalcă repetat cerințele de la articolul 12 referitoare la raportul anual;

(i)

își încalcă repetat obligația de a informa investitorii în conformitate cu articolul 13.

(2)   În cazurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă din statul membru de origine, după caz:

(a)

ia măsuri prin care să asigure respectarea de către un administrator de fond cu capital de risc eligibil a dispozițiilor de la articolele 5 și 6, articolul 7 literele (a) și (b) și articolele 12, 13 și 14;

(b)

interzice utilizarea denumirii „EuVECA” și elimină din registru administratorul de fond cu capital de risc eligibil.

(3)   Autoritatea competentă din statul membru de origine informează fără întârziere autoritățile competente din statul membru gazdă, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (d), precum și AEVMP cu privire la eliminarea administratorului de fond cu capital de risc eligibil din registrul menționat la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol.

(4)   Dreptul de a distribui unul sau mai multe fonduri cu capital de risc eligibile sub denumirea „EuVECA” expiră, cu efect imediat, la data deciziei autorității competente menționate la alineatul (2) litera (b).

Articolul 22

(1)   Autoritățile competente și AEVMP cooperează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 pentru a-și îndeplini sarcinile stabilite de prezentul regulament.

(2)   Autoritățile competente și AEVMP își transmit, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, toate informațiile și documentele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile respective stabilite de prezentul regulament, în special pentru a identifica și remedia cazurile de nerespectare a prezentului regulament.

Articolul 23

(1)   Toate persoanele care exercită sau au exercitat activități pentru autoritățile competente sau pentru AEVMP, precum și auditorii și experții instruiți de autoritățile competente sau de AEVMP se supun obligației de a păstra secretul profesional. Aceste persoane nu pot divulga nicio informație confidențială la care au avut acces în timpul îndeplinirii sarcinilor lor niciunei persoane sau autorități, decât într-o formă rezumativă sau prescurtată, astfel încât administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile și fondurile cu capital de risc eligibile să nu poată fi identificate individual, fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal și procedurilor din prezentul regulament.

(2)   Nu sunt împiedicate schimburile de informații între autoritățile competente din statele membre și între autoritățile competente și AEVMP în conformitate cu prezentul regulament sau alte acte legislative ale Uniunii aplicabile administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile și fondurilor cu capital de risc eligibile.

(3)   Atunci când autoritățile competente sau AEVMP primesc informații confidențiale în conformitate cu alineatul (2), acestea le pot utiliza numai pentru a-și îndeplini sarcinile și în cadrul procedurilor administrative și judiciare.

Articolul 24

În cazul unor dezacorduri apărute între autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește o evaluare, o acțiune sau o omisiune comisă de o autoritate competentă într-un domeniu în care prezentul regulament impune cooperarea sau coordonarea între autoritățile competente din mai multe state membre, autoritățile competente pot sesiza AEVMP, care poate acționa în temeiul competențelor care i-au fost conferite prin articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în măsura în care diferendul nu este legat de articolul 3 litera (b) punctul (iii) sau litera (d) punctul (iv) din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 25

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani de la 15 mai 2013. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolul 9 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 26

(1)   Comisia revizuiește prezentul regulament în conformitate cu alineatul (2). Revizuirea include o analiză generală a modului de funcționare a normelor stabilite de prezentul regulament și a experiențelor dobândite în perioada de punere în aplicare a lor, inclusiv:

(a)

în ce măsură a fost utilizată denumirea „EuVECA” de administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile din diferite state membre și dacă a fost utilizată la nivel național sau transfrontalier;

(b)

repartizarea geografică și pe sectoare a investițiilor efectuate de fondurile europene cu capital de risc;

(c)

adecvarea obligațiilor de informare prevăzute la articolul 13, în special dacă sunt suficiente pentru a permite investitorilor să ia o decizie de investiție în cunoștință de cauză;

(d)

utilizarea de către administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile a diferitelor tipuri de fonduri de investiții eligibile și, mai ales, dacă este necesar ca investițiile eligibile menționate în prezentul regulament să fie adaptate;

(e)

posibilitatea de a extinde distribuirea de fonduri europene cu capital de risc eligibile la investitorii cu amănuntul;

(f)

eficacitatea, proporționalitatea și aplicarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative prevăzute de statele membre în conformitate cu prezentul regulament;

(g)

impactul prezentului regulament asupra pieței capitalului de risc;

(h)

posibilitatea de a permite fondurilor cu capital de risc stabilite într-o țară terță să utilizeze denumirea „EuVECA”, ținând seama de experiența în ceea ce privește aplicarea Recomandării Comisiei privind măsuri menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale;

(i)

oportunitatea completării prezentului regulament cu un regim pentru depozitari;

(j)

o evaluare a eventualelor bariere care au împiedicat investițiile în fondurile care au utilizat denumirea „EuVECA”, inclusiv impactul produs asupra investitorilor instituționali de alte acte juridice ale Uniunii cu caracter prudențial.

(2)   Revizuirea prevăzută la alineatul (1) are loc:

(a)

până la 22 iulie 2017 în privința literelor (a)-(g), (i) și (j); și

(b)

până la 22 iulie 2015 în privința literei (h).

(3)   În urma revizuirii menționate la alineatul (1) și după consultarea AEVMP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 27

(1)   Până la 22 iulie 2017, Comisia inițiază o reexaminare a interacțiunii dintre prezentul regulament și alte norme privind organismele de plasament colectiv și administratorii acestora, în special cele prevăzute de Directiva 2011/61/UE. Reexaminarea respectivă tratează domeniul de aplicare al prezentului regulament. În cadrul reexaminării respective se colectează date în vederea evaluării faptului dacă este necesar să se extindă domeniul de aplicare pentru a permite administratorilor de fonduri cu capital de risc ale căror active totale în administrare depășesc plafonul prevăzut la articolul 2 alineatul (1) să devină administratori de fonduri cu capital de risc eligibile în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   În urma reexaminării menționate la alineatul (1) și după consultarea AEVMP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 28

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 22 iulie 2013, cu excepția articolului 9 alineatul (5), care se aplică de la 15 mai 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 17 aprilie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. CREIGHTON


(1)  JO C 175, 19.6.2012, p. 11.

(2)  JO C 191, 29.6.2012, p. 72.

(3)  Poziția Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 martie 2013.

(4)  JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

(5)  JO L 174, 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(8)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(12)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(13)  JO L 345, 31.12.2003, p. 64.


Top