EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 216/2013 AL CONSILIULUI

din 7 martie 2013

privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Articolul 297 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se referă la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare „Jurnalul Oficial”) și la intrarea în vigoare a actelor juridice ale Uniunii.

(2)

Regulamentul nr. 1/1958 (1), inclusiv orice modificare ulterioară a acestuia, stabilește limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene.

(3)

Ediția tipărită a Jurnalului Oficial, disponibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, este în prezent singura publicație obligatorie din punct de vedere juridic, deși acesta este disponibilă și online.

(4)

În conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene (2), Oficiul pentru Publicații permite instituțiilor să își îndeplinească obligația de a publica texte legislative.

(5)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat, în cauza C-161/06 Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (3), că actele juridice ale Uniunii nu sunt opozabile persoanelor dacă nu au fost corect publicate în Jurnalul Oficial și că punerea la dispoziție a unor astfel de acte online nu echivalează cu o publicare valabilă în Jurnalul Oficial, în lipsa oricărei reglementări în această privință în dreptul Uniunii.

(6)

Dacă publicarea în Jurnalul Oficial în format electronic ar constitui o publicare valabilă, accesul la dreptul Uniunii ar fi mai rapid și mai economic. Cu toate acestea, cetățenii ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a obține o versiune tipărită a Jurnalului Oficial de la Oficiul pentru Publicații.

(7)

Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă digitală pentru Europa” subliniază că accesul la conținutul juridic online favorizează dezvoltarea unei piețe interne digitale, ceea ce duce la beneficii economice și sociale.

(8)

Prin urmare, ar trebui stabilite norme care să asigure autenticitatea, integritatea și inalterabilitatea publicației electronice a Jurnalului Oficial.

(9)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească, de asemenea, normele aplicabile în cazurile în care, datorită unor circumstanțe neprevăzute și excepționale, nu este posibilă publicarea și punerea la dispoziție a ediției electronice a Jurnalului Oficial.

(10)

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (4) stabilește efectele juridice ale semnăturilor electronice ca mijloc de autentificare. În scopul de a asigura autenticitatea, integritatea și inalterabilitatea ediției electronice a Jurnalului Oficial, o semnătură electronică avansată bazată pe un certificat calificat și creată printr-un dispozitiv securizat de creare a semnăturii în conformitate cu directiva menționată oferă publicului garanții suficiente. Ar trebui să fie posibilă verificarea ediției Jurnalului Oficial semnate electronic prin utilizarea unor mijloace ușor accesibile.

(11)

Accesul la site-ul internet EUR-Lex trebuie asigurat cu respectarea angajamentelor de protecție a persoanelor cu handicap, în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (5).

(12)

În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului de a permite tuturor cetățenilor europeni să se bazeze pe ediția electronică a Jurnalului Oficial, întrucât domeniul său de aplicare se limitează la a face o astfel de publicație autentică, astfel cum este, în prezent, publicația tipărită.

(13)

TFUE nu prevede, pentru adoptarea prezentului regulament, alte competențe de acțiune decât cele prevăzute la articolul 352,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Jurnalul Oficial se publică în format electronic, în conformitate cu prezentul regulament, în limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 3, numai Jurnalul Oficial publicat în format electronic (denumit în continuare „ediția electronică a Jurnalului Oficial”) este autentic și produce efecte juridice.

Articolul 2

(1)   Ediția electronică a Jurnalului Oficial poartă o semnătură electronică avansată bazată pe un certificat calificat și creată printr-un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, în conformitate cu Directiva 1999/93/CE. Certificatul calificat și reînnoirile acestuia se publică pe site-ul EUR-Lex pentru ca publicul să poată verifica semnătura electronică avansată și caracterul autentic al ediției electronice a Jurnalului Oficial.

(2)   Ediția electronică a Jurnalului Oficial conține informații privind data publicării sale.

(3)   Ediția electronică a Jurnalului Oficial este pusă la dispoziția publicului pe site-ul EUR-Lex într-un format care nu este caduc și pentru o perioadă nelimitată. Consultarea sa este gratuită.

Articolul 3

(1)   În cazul în care nu este posibilă publicarea ediției electronice a Jurnalului Oficial din cauza unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic al Oficiului pentru Publicații, funcționarea sistemului informatic se restabilește cât mai curând posibil.

Momentul în care o astfel de perturbare are loc este determinat de Oficiul pentru Publicații.

(2)   Atunci când este necesară publicarea Jurnalului Oficial în cazul în care sistemul informatic al Oficiului pentru Publicații nu este funcțional în urma unei perturbări în conformitate cu alineatul (1), este autentică și produce efecte juridice numai ediția tipărită a Jurnalului Oficial.

Odată ce sistemul informatic al Oficiului pentru Publicații redevine funcțional, versiunea electronică corespunzătoare ediției tipărite menționate la primul paragraf se pune la dispoziția publicului pe site-ul EUR-Lex, exclusiv în scop informativ, și conține o notă în acest sens.

(3)   Odată ce sistemul informatic al Oficiului pentru Publicații redevine funcțional, site-ul EUR-Lex furnizează informații cu privire la toate edițiile tipărite care sunt autentice și care produc efecte juridice în conformitate cu primul paragraf de la alineatul (2).

Articolul 4

(1)   În ceea ce privește ediția electronică a Jurnalului Oficial, Oficiul pentru Publicații este responsabil de:

(a)

publicarea acesteia și garantarea autenticității sale;

(b)

implementarea, gestionarea și întreținerea sistemului informatic care produce ediția electronică a Jurnalului Oficial, precum și actualizarea acestui sistem, în conformitate cu evoluțiile tehnice viitoare;

(c)

implementarea și dezvoltarea caracteristicilor tehnice pentru a asigura accesibilitatea pentru toți utilizatorii la ediția electronică a Jurnalului Oficial;

(d)

stabilirea normelor interne în materie de securitate și acces în ceea ce privește sistemul informatic care produce ediția electronică a Jurnalului Oficial;

(e)

păstrarea și arhivarea fișierelor electronice și tratarea acestora în conformitate cu evoluțiile tehnologice viitoare.

(2)   Oficiul pentru Publicații exercită responsabilitățile prevăzute la alineatul (1) în conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a celei de a patra luni calendaristice care urmează datei adoptării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SHATTER


(1)  Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(2)  JO L 168, 30.6.2009, p. 41.

(3)  Rep., 2007, p. I-10841.

(4)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(5)  JO L 23, 27.1.2010, p. 35.


Top